Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00184 003971 21521477 na godz. na dobę w sumie
Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku - ebook/pdf
Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 162
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2969-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> oświatowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Brak godzin, zmniejszenie liczby oddziałów, zmiany planu nauczania lub częściowa likwidacja szkoły - to najczęstsze przyczyny przeprowadzania zmian kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. Znajomość kruczków prawnych i korzystnych dla szkoły rozwiązań pozwoli szybko i skutecznie zmienić warunki zatrudnienia nauczyciela bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy. Łatwe do zastosowania procedury postępowania i wyjaśnione na przykładach najtrudniejsze decyzje kadrowe dyrektorów pozwolą uniknąć przegranej w sądzie pracy, gdy nauczyciel odwoła się od wypowiedzenia. Bogate orzecznictwo i wnikliwa interpretacja przepisów umożliwią wypowiedzenie warunków zatrudnienia jak i stosunku pracy także podczas zwolnienia lekarskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu uzupełniającego, wychowawczego i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy. Absencja nauczyciela nie zablokuje już decyzji kadrowej dyrektora.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Publikacja zawiera praktyczne omówienie zmian kadrowych w szkołach na 2014 rok. Wskazuje, jak skutecznie zmienić stanowisko, miejsce pracy lub wymiar zatrudnienia nauczyciela w zależności od formy zatrudnienia. Doradza, jak bez obawy o przegraną w sądzie pracy, rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i mianowania, oraz kiedy można zwolnić nauczyciela w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Zawiera szereg przykładów i korzystnych dla szkoły interpretacji przepisów, dzięki którym dyrektor szkoły będzie mógł przeprowadzić zamierzone zmiany kadrowe, bez obawy o ich konsekwencje prawne. Polecamy także nasze inne publikacje: i Z m a n y k a d r o w e w s z k o ł a c h w 2 0 1 4 r o k u Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku Dostępne pod adresem: http://fabrykawiedzy.com ISBN 978-83-269-2969-4 UOO21 UOO 21 okladka.indd 1 14-02-19 12:10 Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku UOO21.indd 1 14-02-19 12:40 Autorzy: Dariusz Dwojewski – rozdziały 1, 2, 3 specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego Agnieszka Rumik – rozdziały 4, 5, 6 radca prawny specjalizujący się w prawie oświatowym, ekspert i doradca nauczycieli i dyrektorów szkół, autor wielu artykułów i publikacji z zakresu prawa oświatowego Redakcja: Iwona Jeleń Redaktor naczelna grupy wydawniczej: Aldona Kapica Menedżer produktu: Paulina Krzyżanowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Druk: Miller Skład i łamanie: Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-2969-4 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku” została przygotowana z zachowaniem naj- wyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwią- zania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastoso- wanie zawartych w publikacji „Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku” wskazówek, przykładów, infor- macji itp. do konkretnych przypadków. UOO21.indd 2 14-02-19 12:40 Spis treści Spis treści Wstęp ..................................................................................................................5 Rozdział 1. Zmiana warunków zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania ...................................................................................7 1.1. Warunki ogólne ............................................................................................... 8 1.2. Zmiana wymiaru zajęć .....................................................................................9 1.3. Zmiana stanowiska pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania ...................................................................................................25 1.4. Zmiana miejsca pracy ....................................................................................30 1.5. Zmiana pracodawcy ......................................................................................31 1.6. Przydział dodatkowych zajęć w trakcie roku .................................................33 Rozdział 2.Zmiana warunków zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony ...........................................37 2.1. Warunki ogólne .............................................................................................37 2.2. Porozumienie zmieniające (aneks do umowy o pracę) .................................38 2.3. Wypowiedzenie zmieniające .........................................................................39 2.4. Odprawa pieniężna przy wypowiedzeniu zmieniającym ...............................41 2.5. Doręczenie wypowiedzenia ...........................................................................43 2.6. Szczególna ochrona stosunku pracy ..............................................................44 2.7. Sytuacje wymagające wprowadzenia zmian do umowy ...............................52 Rozdział 3. Zmiana warunków zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas określony ................................................61 3.1. Warunki ogólne .............................................................................................61 3.2. Różnice między umową na czas określony a umową na zastępstwo.............61 3.3. Zmiana treści umowy o pracę na czas określony ..........................................62 3.4. Umowa na czas zastępstwa ...........................................................................64 3.5. Obliczanie okresów wypowiedzenia .............................................................64 3.6. Przyczyna wypowiedzenia warunków umowy na czas określony..................66 3.7. Konsultacja zamiaru wypowiedzenia umowy na czas określony ze związkiem zawodowym .............................................................................67 3.8. Szczególna ochrona stosunku pracy przy umowach zawartych na czas określony ..........................................................................................68 3.9. Odprawa przy umowach na czas określony ...................................................70 UOO21.indd 3 3 14-02-19 12:40 Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku Rozdział 4. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem .....................................73 4.1. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ............................................................................73 4.2. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony .....................................76 4.3. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas określony ..........................................................................................78 Rozdział 5. Rozwiązanie stosunku pracy na skutek całkowitej likwidacji szkoły .....81 5.1. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem na skutek całkowitej likwidacji szkoły .............................................................................................81 5.2. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem niepedagogicznym ................88 Rozdział 6. Częściowa likwidacja szkoły, zmiany organizacyjne lub zmiany planu nauczania ...............................................................................91 6.1. Warunki ogólne .............................................................................................91 6.2. Stan nieczynny ..............................................................................................92 6.3. Wybór nauczyciela do rozwiązania stosunku pracy ....................................103 6.4. Rozwiązanie stosunku pracy w okresie nieobecności nauczyciela w pracy ........................................................................................................111 6.5. Ochrona nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony ......................................................................114 6.6. Ochrona nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania ...............134 6.7. Postępowanie z nauczycielem zatrudnionym na umowie na czas określony ........................................................................................143 6.8. Doręczenie wypowiedzenia stosunku pracy ...............................................151 Podstawa prawna ............................................................................................155 4 UOO21.indd 4 14-02-19 12:40 WStęp Poradnik pt. „Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 r.” to kompleksowy przewodnik po aktualnym stanie prawnym. Podpowiada, jak zorganizować prawną obsługę w dziale kadr procesów: zmiany warunków zatrudniania nauczycieli oraz rozwiązania stosunku pracy. Publikacja prezentuje zasady zmiany warunków pracy nauczycieli mia- nowanych oraz zatrudnionych na podstawie umów stałych lub czasowych. To cenne kompendium wiedzy dla menedżerów oświaty, którzy doko- nują zmian organizacyjnych i związanych z planem nauczania. Zawiera praktyczne wskazówki, jak zmienić warunki współpracy z nauczycielami z powodu braku godzin. Autorzy wiele uwagi poświęcili także analizie zmian kadrowych w sytuacji całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły. Przytaczają również przykłady postępowania z pracownikami niepedagogicznymi. Poradnik wyczerpująco wyjaśnia problemy, które mogą wystąpić pod- czas stosowania w praktyce przepisów kadrowych, na podstawie przykładów oraz orzecznictwa. UOO21.indd 5 5 14-02-19 12:40 UOO21.indd 6 14-02-19 12:40 RoZdZiał 1. Zmiana WaRunkóW ZatRudnienia naucZyciela ZatRudnionego na podStaWie mianoWania Akt nawiązujący stosunek pracy (umowa o pracę, akt mianowania) określa zakres podstawowych praw i obowiązków wynikających dla stron stosunku pracy. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy. W szczególności, zgodnie z art. 29 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: kp), umowa określa: z rodzaj pracy, z miejsce wykonywania pracy, z wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskaza- niem składników wynagrodzenia, z wymiar czasu pracy, z termin rozpoczęcia pracy. Zakres treści umowy o pracę nauczyciela wynika również z art. 14 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dalej: Karta Nauczyciela), która nakazuje określenie w umowie: z stanowiska i miejsca pracy, z terminu rozpoczęcia pracy, z wynagrodzenia lub zasady jego ustalania. UOO21.indd 7 7 14-02-19 12:40 Zmiana warunków zatrudnienia, bez względu na rodzaj aktu nawią- zującego stosunek pracy, wymaga zachowania formy pisemnej (art. 29 § 4 i 5 kp). Forma zatrudnienia nauczyciela determinuje jednak w istotny sposób możliwości i tryb wprowadzania modyfikacji w treści stosunku pracy. 1.1. Warunki ogólne Akt mianowania jako akt nawiązujący stosunek pracy z nauczycielem musi zawierać odpowiednie elementy ustalające treść stosunku pracy. Zmiana treści stosunku pracy zawartego na podstawie mianowania może odbyć się tylko w przypadkach określonych przepisami Karty Nauczyciela i przy zachowaniu określonych procedur. Należy zaznaczyć, że stosunek pracy z mianowania cechuje się większą trwałością aniżeli umowny stosunek pracy. Wyraża się to m.in. w tym, że nie można dokonywać jednostronnych zmian w treści tego stosunku pracy w trybie wypowiedzenia zmieniającego. Wynika to z faktu, że przepisy pragmatyk służbowych, realizując zasadę wzmożonej trwałości stosunku pracy z mianowania, wskazują ściśle określone zasady dokonywania zmian w tym stosunku oraz przyczyny je uzasadniające Natomiast przyjęcie możliwości stosowania wypowiedzenia zmienia- jącego, czyli instytucji właściwej umownym stosunkom pracy, prowadzi- łoby do uznania dopuszczalności zmiany treści stosunku pracy z każdej uzasadnionej przyczyny (wyrok Sądu Najwyższego z 23 lutego 1999 r., I PKN 595/98, OSNAPiUS 2000/8, poz. 30). UWAGA Przy dokonywaniu zmian w treści stosunku pracy zawar- tego na podstawie mianowania nie stosuje się wypowie- dzenia zmieniającego. Powyższe nie oznacza jednak, że stosunek pracy z mianowania cechuje się niezmiennością. Określone przepisy Karty Nauczyciela pozwalają na wprowadzanie pewnych modyfikacji w zakresie warunków pracy nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. Należy jednak w tym zakresie stosować ściśle określone procedury. 8 UOO21.indd 8 14-02-19 12:40 Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku Rozdział 1. Zmiana warunków zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania 1.2. Zmiana wymiaru zajęć Wśród wymaganych elementów treści aktu mianowania nie określono wymiaru zajęć. Nie oznacza to jednak, że w tym zakresie dyrektor ma peł- ną swobodę. Jednym z warunków zatrudnienia nauczyciela na podstawie mianowania jest możliwość zatrudnienia w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony (art. 10 ust. 5 pkt 6 Karty Nauczyciela). UWAGA Zatrudnienie nauczyciela na podstawie mianowania ozna- cza zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć i na czas nie- określony, a akt mianowania nie musi zawierać ustaleń w tym zakresie. Ograniczenie wymiaru zajęć z przyczyn organizacyjnych Zmniejszenie pełnego wymiaru zajęć nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania dopuszczalne jest tylko w ściśle określonych sytuacjach. Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, „ograniczenie pełnego wymiaru zajęć nauczyciela mianowanego, poza sytuacjami okre- ślonymi w art. 22 Karty Nauczyciela, jest niedopuszczalne” (uchwała Sądu Najwyższego z 11 września 1996 r., I PZP 22/96, OSNP 1997, nr 7, poz. 111). Oznacza to, że dyrektor szkoły może obniżyć wymiar zajęć nauczyciela, tylko gdy z powodu częściowej likwidacji szkoły albo zmian organizacyj- nych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Nie istnieją też warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opie- kuńczych w innej szkole (art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela). Przesłanki ograniczenia etatu Ograniczenie wymiaru zajęć możliwe jest więc wyłącznie z przyczyn „organizacyjnych”, a dodatkowo wymaga ustalenia, że w innej szkole nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. UOO21.indd 9 9 14-02-19 12:40 Zatem dyrektor szkoły przed złożeniem nauczycielowi propozycji ograniczenia wymiaru zajęć musi ustalić możliwość uzupełnienia wy- miaru zajęć przez nauczyciela w innej szkole. Należy jednak zaznaczyć, że decyzja w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku uzupełnienia wymiaru zajęć w innej szkole należy do kompetencji organu prowadzą- cego szkołę, która realizowana jest przez wójta (burmistrza, prezyden- ta miasta), starostę powiatu lub marszałka województwa (art. 22 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 3 Karty Nauczyciela). Tryb ograniczenia wymiaru zajęć Ograniczenie wymiaru zajęć może nastąpić wyłącznie za zgodą na- uczyciela. Jedyną dopuszczalną formą zmiany wymiaru zajęć nauczycie- la zatrudnionego na podstawie mianowania jest porozumienie stron. Propozycja ograniczenia etatu jest swojego rodzaju ofertą składaną na- uczycielowi i zacznie obowiązywać w momencie jej przyjęcia, poprzez wyrażenie zgody przez nauczyciela. W związku z tym złożenie propozycji ograniczenia etatu nauczycielowi nie musi być poprzedzone konsultacją z reprezentującą nauczyciela organizacją związkową, jak również nie jest ograniczone przepisami o szczególnej ochronie stosunku pracy. UWAGA Propozycję ograniczenia wymiaru zajęć dyrektor może złożyć także nauczycielom, których stosunek pracy pod- lega ochronie z mocy odrębnych przepisów. Skutki braku porozumienia w sprawie ograniczenia wymiaru zajęć Należy jednak pamiętać, że ograniczenie etatu możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela. Jeżeli nauczyciel zatrudniony na podstawie miano- wania nie wyraża zgody na ograniczenie etatu, dyrektor stosuje art. 20 Karty Nauczyciela, a więc rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy (art. 22 ust. 2 zd. drugie Karty Nauczyciela). Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie wymaga zachowania 3-mie- sięcznego okresu wypowiedzenia stosunku pracy, który w placówkach feryjnych musi upływać 31 sierpnia (art. 20 ust. 3 Karty Nauczyciela). 10 UOO21.indd 10 14-02-19 12:40 Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku Rozdział 1. Zmiana warunków zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania Składając propozycję ograniczenia wymiaru zajęć nauczycielowi, dyrektor musi uwzględnić możliwość odrzucenia tej propozycji. W takim przypadku musi wypowiedzieć stosunek pracy najpóźniej do 31 maja, aby zachować wymagany okres wypowiedzenia i jednocześnie rozwiązać stosunek pracy w ustawowo wyznaczonym terminie. Oznacza to, że dyrektor placówki feryjnej powinien złożyć propozycję ograniczenia etatu najpóźniej w maju, aby w razie jej odrzucenia przez nauczyciela mógł złożyć w terminie wypowiedzenie stosunku pracy. Terminy Kolejnym problemem, z którym borykają się dyrektorzy, jest brak od- powiedzi nauczyciela na propozycję ograniczenia etatu, a także okres oczekiwania na odpowiedź. Z uwagi na to, że przepisy nie zawierają regu- lacji tego problemu, dyrektor w składanej propozycji powinien wyznaczyć nauczycielowi termin na udzielenie odpowiedzi, a także określić skutki jej braku. Termin na udzielenie odpowiedzi może być ustalony dowolnie, a w praktyce często spotyka się wyznaczenie 7 dni na zajęcie stanowi- ska w sprawie ograniczenia etatu. Należy zaznaczyć, że brak odpowiedzi w terminie powinien być traktowany jako brak zgody nauczyciela na ogra- niczenie etatu i skutkować wypowiedzeniem stosunku pracy. Jeżeli bowiem dyrektor założy, że milczenie nauczyciela oznacza zgodę na ograniczenie etatu, może się później okazać, że nauczyciel już w czasie wakacji złoży pisemne oświadczenie o braku zgody na ograniczenie wymiaru zajęć. W takim przypadku ograniczenie będzie niemożliwe. Dyrektor nie będzie mógł wypowiedzieć stosunku pracy z uwagi na przekroczenie ustawowych terminów. pRZykład Nauczyciel otrzymał propozycję ograniczenia etatu w maju 2014 roku. Do 31 maja nie udzielił żadnej odpowiedzi. Następnie w sierpniu 2014 roku złożył pismo informujące dyrektora o braku zgody na ograniczenie wymiaru zajęć. Następ- nie 1 września 2014 r. nauczyciel złożył kolejne pismo informu- UOO21.indd 11 11 14-02-19 12:40 jące dyrektora o gotowości do wykonywania pracy w pełnym wymiarze. W przedstawionej sytuacji dyrektor nie może ograniczyć nauczy- cielowi wymiaru zajęć (brak zgody nauczyciela). Nie może również wypowiedzieć mu stosunku pracy (brak możliwości zachowania 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego). Dyrektor będzie obowiązany wypłacać nauczy- cielowi od września wynagrodzenie z pełnego wymiaru za samą gotowość nauczyciela do pracy (art. 81 kp). Ograniczenie wymiaru zajęć w placówkach nieferyjnych W placówkach nieferyjnych nie obowiązuje wymóg rozwiązania sto- sunku pracy z końcem roku szkolnego (art. 20 ust. 4 Karty Nauczycie- la). W związku z tym propozycja ograniczenia etatu może był złożona nauczycielom w dowolnym momencie roku szkolnego. W razie braku zgody nauczyciela na ograniczenie wymiaru zajęć dyrektor będzie mógł wypowiedzieć stosunek pracy takiemu nauczycielowi w każdym czasie. pRZykład Dyrektor przedszkola złożył w czerwcu 2014 roku na- uczycielowi propozycję ograniczenia wymiaru zajęć. Na- uczyciel nie wyraził zgody na ograniczenie, składając stosowne pismo w lipcu 2014 roku. Dyrektor w lipcu 2014 roku złożył więc oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy, zacho- wując wymagany 3-miesięczny okres wypowiedzenia, który upły- nął 31 października 2014 r. Szczególna ochrona stosunku pracy Złożenie propozycji ograniczenia etatu nie jest jednostronną zmia- ną treści stosunku pracy. W tym zakresie dyrektor nie ma obowiązku współdziałania z reprezentującą nauczyciela organizacją związkową. Inną konsekwencją jest wyłącznie szczególnej ochrony stosunku pracy. Do ogra- niczenia wymiaru zajęć dojdzie jedynie wtedy, gdy nauczyciel wyrazi zgodę. 12 UOO21.indd 12 14-02-19 12:40 Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku Rozdział 1. Zmiana warunków zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania Porozumienie w sprawie zmiany treści stosunku pracy dopuszczalne jest także z pracownikiem korzystającym ze szczególnej ochrony stosunku pracy. Jeżeli jednak nauczyciel nie wyrazi zgody na ograniczenie wymiaru zajęć, dyrektor stanie przed koniecznością rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia (decyzja jednostronna). W takim przypadku konieczne jest zachowanie procedur dotyczących wypowiadania stosunku pracy nauczycielom z przyczyn organizacyjnych. Zamiar wypowiedzenia stosunku pracy dyrektor musi skonsultować z reprezentującą nauczyciela organizacją związkową, która ma 7 dni na przedstawienie zastrzeżeń (art. 20 ust. 5a i 5b Karty Nauczyciela). Po rozpatrzeniu stanowiska związku zawodowego dyrektor podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia, które jest możliwe, nawet jeśli stanowi- sko związku zawodowego będzie w tej sprawie negatywne. pRZykład Dyrektor zamierza ograniczyć wymiar zajęć nauczycie- lowi do 9/18. Przed złożeniem propozycji ograniczenia wymiaru zajęć dyrektor nie musi zasięgać stanowiska związku zawodowego reprezentującego nauczyciela. Jeżeli jednak nauczyciel nie wyrazi zgody na ograniczenie wymiaru zajęć, zanim dyrektor wręczy wypowiedzenie, będzie musiał wystąpić do związ- ku zawodowego o zajęcie stanowiska w tym zakresie. Wypowie- dzenie będzie mógł wręczyć nauczycielowi dopiero po otrzymaniu stanowiska organizacji związkowej, chyba że nie udzieli ona od- powiedzi w ciągu 7 dni. Poza obowiązkową konsultacją związkową wypowiedzenie stosunku pracy może być niemożliwe z uwagi na szczególną ochronę przewidzianą w odrębnych przepisach. Istotną rolę odgrywa w tej sprawie orzecznictwo Sądu Najwyższego. W opinii Sądu Najwyższego nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania nie korzystają z ochrony przed wypowiedzeniem w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy (uchwała z 26 mar- ca 2013 r., I PZP 1/13; wyrok z 4 lipca 2013 r., II PK 215/12; uchwała z 7 grudnia 2006 r., I PZP 4/2006, OSNP 2007/7–8, poz. 89). UOO21.indd 13 13 14-02-19 12:40 W uzasadnieniu Sąd Najwyższy podkreśla, że regulacja sposobów i trybu nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku pracy mianowanego nauczyciela jest w Karcie Nauczyciela wyczerpująca i zupełna. Prowadzi to do uznania, iż art. 41 kp (ochrona przed wypowiedzeniem w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy) reguluje wyłącznie zakazy wy- powiadania umów o pracę, a zatem nie można go odnosić do zakazu wypowiadania pozaumownych stosunków pracy z nominacji ani wprost, ani odpowiednio, ani per analogiam, a przeto niedopuszczalne jest jego zastosowanie ani na podstawie art. 5 kp, ani art. 91c Karty Nauczyciela. pRZykład Nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia do 30 czerwca 2014 r. Od 1 września 2014 roku dyrek- tor może mu zapewnić jedynie 12/18. W związku z tym 5 maja 2013 r. składa nauczycielowi propozycję ograniczenia wymiaru zajęć, wskazując jednocześnie 7-dniowy termin na udzie- lenie odpowiedzi. Nauczyciel pisemnie odmawia 12 maja 2014 r. wyrażenia zgody na ograniczenie wymiaru zajęć. W tej sytuacji dyrektor informuje reprezentujący nauczyciela związek zawodo- wy o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy. Związek przed- stawia 19 maja 2014 r. negatywne stanowisko w tej kwestii. W efekcie dyrektor wysyła nauczycielowi wypowiedzenie stosun- ku pracy, które nauczyciel odbiera 23 maja 2014 r. Stosunek pracy ulega rozwiązaniu z dniem 31sierpnia 2014 r. Dyrektor może wypowiedzieć stosunek pracy nauczycielowi w czasie urlopu dla poratowania zdrowia, gdyż zgodnie z utrwa- lonym orzecznictwem Sądu Najwyższego nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania nie korzystają z ochrony przed wypo- wiedzeniem w takiej sytuacji. Inną sytuacją, z którą związana jest szczególna ochrona stosunku pracy, jest wiek przedemerytalny. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie 14 UOO21.indd 14 14-02-19 12:40 Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku Rozdział 1. Zmiana warunków zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (art. 39 kp). Jednak ta ochrona jest także kwestionowana przez Sąd Najwyższy w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. W wyroku z 2 sierpnia 2012 r. (II PK 3/12) Sąd Najwyższy uznał, że art. 39 kp nie ma zakresu wykraczającego poza umowę o pracę, a w szcze- gólności nie znajduje w ogóle zastosowania do nauczycieli mianowanych. W uzasadnieniu wskazano, że wynikający z powyższego kodeksowego ure- gulowania zakaz wypowiedzenia umowy o pracę odnosi się do stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę, nie dotyczy natomiast wypowiadania stosunków pracy opartych na podstawach innych niż umowa o pracę. W związku z powyższym, powołując się na wskazany wyrok Sądu Najwyższego, dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy z nauczy- cielem za wypowiedzeniem, nawet jeśli nauczycielowi brakuje mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. pRZykład Nauczycielka urodzona 18 stycznia 1956 r. (58 lat) w roku szkolnym 2014/2015 będzie miała jedynie 14/18 etatu. W związku z tym dyrektor zaproponował jej ogra- niczenie etatu. Nauczycielka nie wyraziła zgody. W tej sytuacji, mimo że nauczycielce brakuje w maju 2014 roku 2 lata i 8 mie- sięcy do osiągnięcia wieku emerytalnego (dla kobiet urodzonych od 1 stycznia 1956 r. do 31 marca 1956 r. wiek emerytalny wynosi 61 lat i 1 miesiąc zgodnie z art. 24 ust. 1a pkt 14 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez- pieczeń Społecznych), dyrektor będzie mógł wypowiedzieć sto- sunek pracy. W kontekście powyższego orzecznictwa Sądu Najwyższego powstają wątpliwości, czy także ochrona przysługująca w okresie ciąży i macie- rzyństwa jest uchylona w stosunku do nauczycielek zatrudnionych na podstawie mianowania. Także w tym przypadku przepisy Kodeksu pracy przewidują zakaz wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę (art. 177 § 1, art. 1821 § 7, art. 1821a § 6 kp). UOO21.indd 15 15 14-02-19 12:40
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: