Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00046 000635 24505549 na godz. na dobę w sumie
Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. - ebook/pdf
Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 76
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326959004 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 8 września 2016 r. zmieniły się niektóre zasady postępowania egzekucyjnego. Nakładają one na uczestników tego postępowania nowe obowiązki. Warto się z nimi zapoznać, aby odnaleźć się w zmienionym postępowaniu egzekucyjnym, zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika. Część obowiązków dotyczy podmiotów tylko pośrednio związanych z egzekucją, jak na przykład banki. Niniejsza książka ma na celu omówienie zmian w przepisach dotyczących egzekucji komorniczej po 8 września 2016 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło w prawach i obowiązkach dłużnika, wierzyciela oraz komornika Od 8 września 2016 r. zmieniły się niektóre zasady postępowania eg- zekucyjnego. Nakładają one na uczestników tego postępowania nowe obowiązki. Warto się z  nimi zapoznać, aby odnaleźć się w  zmienio- nym postępowaniu egzekucyjnym, zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika. Część obowiązków dotyczy podmiotów tylko pośrednio związanych z egzekucją, jak na przykład banki. Niniejsza książka ma na celu omówienie zmian w przepisach dotyczą- cych egzekucji komorniczej po 8 września 2016 r. Z publikacji dowiesz się: • • • • • czy zawsze trzeba wskazać sposób przeprowadzenia egzekucji, czy komornik musi wezwać do wyjawienia majątku, jak wnieść skargę na czynności komornika, jaka jest nowa procedura rozpatrywania skargi na ukaranie grzywną, jakie są dodatkowe obowiązki stron postępowania egzekucyjnego. (cid:44)(cid:54)(cid:37)(cid:49)(cid:3)(cid:28)(cid:26)(cid:27)(cid:16)(cid:27)(cid:22)(cid:16)(cid:21)(cid:25)(cid:28)(cid:16)(cid:24)(cid:28)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:23) (cid:28) (cid:26) (cid:27) (cid:27) (cid:22) (cid:21) (cid:25) (cid:28) (cid:24) (cid:28) (cid:19) (cid:19) (cid:23) 49 zł 0 5 1 B O U   i Z m i a n y w p o s t ę p o w a n u e g z e k u c y j n y m p o 8 w r z e ś n i a 2 0 1 6   r . UOB150-Okladka.indd 1 UOB150-Okladka.indd 1 21.12.2016 13:53:30 21.12.2016 13:53:30 UOB150-Okladka.indd 2 UOB150-Okladka.indd 2 21.12.2016 13:53:35 21.12.2016 13:53:35 Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło w prawach i obowiązkach dłużnika, wierzyciela oraz komornika ɿʙuɡ ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (wyciąg) oraz od dłużnika poradnik: Sprawdź, jak skutecznie dochodzić zapłaty UOB150-Srodki.indb 1 UOB150-Srodki.indb 1 22.12.2016 09:03:42 22.12.2016 09:03:42 Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. (cid:70)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:280)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:92)(cid:34)(cid:3) Zobacz nasze fachowe (cid:83)(cid:88)(cid:69)(cid:79)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:29) (cid:58)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:88)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:88)(cid:83)(cid:88)(cid:3)(cid:78)(cid:86)(cid:76)(cid:199)(cid:318)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:86)(cid:93)(cid:68)(cid:80)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:78)(cid:87)(cid:88)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:86)(cid:93)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:38)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:88)(cid:80)(cid:3)(cid:50)(cid:69)(cid:86)(cid:260)(cid:88)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:46)(cid:79)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:29) @ 22 518 29 29 22 617 60 10 cok@wip.pl (cid:58)(cid:918)(cid:218)(cid:38)(cid:40)(cid:45)(cid:3)(cid:49)(cid:36)(cid:29) FABRYKAWIEDZY.com (cid:50)(cid:53)(cid:36)(cid:61)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:41)(cid:36)(cid:38)(cid:40)(cid:37)(cid:50)(cid:50)(cid:46)(cid:17)(cid:38)(cid:50)(cid:48)(cid:18)WIEDZAIPRAKTYKA UOB150-Srodki.indb 2 UOB150-Srodki.indb 2 22.12.2016 09:03:44 22.12.2016 09:03:44 Spis treści Spis treści Wstęp ............................................................................................................. 5 Przyczyny zmian legislacyjnych ................................................................. 7 Podstawowe zmiany ...................................................................................... 8 Zawężenie kręgu podmiotów uprawnionych do nabycia ......................... 8 Definicja rolnika indywidualnego ............................................................... 9 Obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego ....................................... 9 Rozszerzenie uprawnień prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych ...... 10 Prawo pierwokupu nieruchomości ........................................................... 11 Nieważność czynności prawnej ................................................................. 12 Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ........................................................................................... 12 Wyłączenie spod stosowania nowych przepisów ..................................... 13 Podsumowanie ............................................................................................ 14 Ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (wyciąg) ............................................................................... 33 Sprawdź, jak skutecznie dochodzić zapłaty od dłużnika ....................... 65 3 UOB150-Srodki.indb 3 UOB150-Srodki.indb 3 22.12.2016 09:03:45 22.12.2016 09:03:45 UOB150-Srodki.indb 4 UOB150-Srodki.indb 4 22.12.2016 09:03:46 22.12.2016 09:03:46 Wstęp Wstęp Dnia 8 września 2016 r. weszła w życie znaczna część przepisów nowe- lizacji prawa cywilnego z 10 lipca 2015 r. Wśród zmienianych ustaw znaczna część zmian objęła postępowanie cywilne, w tym również postępowanie egzekucyjne uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego (dalej jako kpc). Zasadniczym zamiarem i intencją usta- wodawcy było przyspieszenie postępowania i dostosowanie go do zmieniających się realiów życia codziennego. Z pewnością wpływ na niektóre z regulacji miały odnotowane nieprawidłowości w dotychcza- sowej procedurze, które nie przeciwdziałały w dostatecznym stopniu nadużyciom, w tym dokonywanym przez strony postępowania egze- kucyjnego (czyli wierzycieli i dłużników), jak i samych komorników. Wprowadzone zmiany mają również na celu zwiększenie skuteczności egzekucji, między innymi poprzez nałożenie dodatkowej odpowiedzial- ności na dłużników. Ważne jest także ograniczenie kompetencji i roli sądów w postępowaniu, co zapewne pozytywnie wpłynie na szybkość postępowania. Jak wskazano wprost w projekcie ustawy nowelizującej, „projektowane regulacje służą przyspieszeniu postępowań sądowych przez ograniczenie kognicji sądów, rozszerzenie kompetencji referen- darzy sądowych i komorników sądowych, uproszczenie niektórych czynności procesowych oraz zmodyfikowanie tych instytucji, które są wykorzystywane przez uczestników postępowań w celu przedłużania postępowań sądowych. Celem projektowanych regulacji jest również zwiększenie efektywności egzekucji”. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy Państwu najważniejsze ze zmian wprowadzonych w postępowaniu egzekucyjnym, które weszły w życie 8 września 2016 r. Warto się z nimi zapoznać, aby odnaleźć się w zmienionym postępowaniu egzekucyjnym, zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika. Niektóre z obowiązków zostały również nałożone na podmioty jedynie pośrednio związane z egzekucją, jak na przykład pracodawców czy banki. 5 UOB150-Srodki.indb 5 UOB150-Srodki.indb 5 22.12.2016 09:03:46 22.12.2016 09:03:46 UOB150-Srodki.indb 6 UOB150-Srodki.indb 6 22.12.2016 09:03:46 22.12.2016 09:03:46 Zmiany związane z wszczęciem egzekucji Zmiany związane z(cid:4)wszczęciem egzekucji Aby komornik mógł wszcząć egzekucję, to oprócz wniosku o wszczęcie egzekucji, musi otrzymać również tytuł wykonawczy. W tym zakresie od 8 września 2016 r. zaszły pewne zmiany, które omawiamy poniżej. Co więcej, komornikom przybył nowy obowiązek, mianowicie wezwa- nie dłużnika do wyjawienia majątku. Ważne jest także to, że obecnie dłużnik musi złożyć komornikowi wykaz majątku; jeśli poda fałszywe dane dotyczące tego majątku – grozi mu kara. Nadanie klauzuli wykonalności Do wszczęcia egzekucji konieczne jest dysponowanie tytułem wykonaw- czym, czyli na przykład prawomocnym wyrokiem z nadaną klauzulą wykonalności. Nadawanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyj- nym zasadniczo następuje na wniosek wierzyciela, jednak kpc regu- luje szczególne przypadki nadawania jej z urzędu. Do tej pory klauzulę z urzędu nadawał sąd w sprawach, w których postępowanie zostało lub mogło być wszczęte z urzędu. Na mocy omawianej nowelizacji krąg szczególnych przypadków nadawania klauzuli z urzędu poszerzono o przypadki nadania klau- zuli wykonalności: • grzywnom lub karom pieniężnym orzeczonym w postępowaniu • kosztom sądowym w sprawach cywilnych przysługujących Skar- cywilnym lub bowi Państwa. Nie zawsze trzeba wskazać sposób przeprowadzenia egzekucji Praktyczną zmianą jest zniesienie obowiązku wskazywania we wniosku o wszczęcie egzekucji sposobu jej przeprowadzenia (art. 797 § 1 kpc). Do 8 września 2016 r. podobna regulacja obowiązywała przy wszczyna- niu postępowania egzekucyjnego dotyczącego alimentów. Dotychczas, aby wszcząć egzekucję (poza szczególnymi przypadkami wszczyna- nia jej z urzędu przez sąd), wierzyciel musiał we wniosku o wszczęcie 7 UOB150-Srodki.indb 7 UOB150-Srodki.indb 7 22.12.2016 09:03:46 22.12.2016 09:03:46 Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. egzekucji lub żądaniu o przeprowadzenie egzekucji z urzędu wskazać: • świadczenie, które ma być spełnione, załączając tytuł wykonawczy (czyli np. zobowiązanie do zapłaty 10.000 zł, wraz z wyrokiem sądu opatrzonym klauzulą wykonalności), a także • sposób przeprowadzenia tej egzekucji (czyli np. poprzez egzekucję z rachunku bankowego, ruchomości poprzez ich zajęcie i sprzedaż, zajęcie wynagrodzenia za pracę czy egzekucję z nieruchomości nale- żącej do dłużnika). Obecnie obowiązek wskazywania sposobu i przedmiotu egzekucji obo- wiązuje tylko w odniesieniu do egzekucji z nieruchomości. Zazwyczaj jednak konieczność i możliwość sięgnięcia po egzekucję z nierucho- mości pojawi się dopiero w toku postępowania, ponieważ egzekucja powinna być prowadzona w sposób najmniej dotkliwy dla dłużnika. Jak wskazali twórcy projektu ustawy w jego uzasadnieniu, w praktyce zdarza się, że komornikowi są znane składniki majątku dłużnika, ale z uwagi na zawartą we wniosku dyspozycję wierzyciela co do sposobu egzekucji nie może on skierować do nich egzekucji. Z drugiej strony wierzyciele nie ujmują wielu składników majątku dłużnika w swoich wnioskach egzekucyjnych głównie dlatego, że nie posiadają o nich wiedzy. W takich przypadkach dochodzi więc do wymiany kore- spondencji między organem egzekucyjnym a wierzycielem, w której komornik informuje inicjatora postępowania egzekucyjnego o konkret- nym majątku dłużnika, pouczając go o konieczności wskazania ade- kwatnego sposobu egzekucji. Czynności te prowadzą do wydłużenia postępowania. Zmiana art. 797 kpc polega na tym, że wierzyciel we wniosku nie będzie musiał wskazywać sposobu egzekucji. Zgodnie z projektowanym art. 799 § 1 kpc wniosek wierzyciela będzie umożli- wiał prowadzenie egzekucji według wszystkich możliwych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości oraz tych składników mająt- kowych, do których stosuje się przepisy o egzekucji z nieruchomości. Egzekucja z nieruchomości to sposób czasochłonny oraz wiążący się ze znacznymi kosztami, dlatego też jego zastosowanie będzie wymagało 8 UOB150-Srodki.indb 8 UOB150-Srodki.indb 8 22.12.2016 09:03:46 22.12.2016 09:03:46 Zmiany związane z wszczęciem egzekucji wyraźnego wniosku wierzyciela. Wierzyciel będzie też uprawniony do tego, aby we wniosku wybrać jeden lub niektóre sposoby egzeku- cji, czyli ograniczyć dopuszczalne sposoby egzekucji. Takie ogranicze- nie wniosku będzie wiążące dla komornika. W razie dopuszczalności zastosowania dwóch lub więcej sposobów egzekucji komornik powi- nien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika. Komornik musi wezwać do wyjawienia majątku Związana z powyższą zmianą jest również modyfikacja art. 801 kpc. Dotychczas na podstawie tego przepisu komornik miał „jedynie” moż- liwość wezwania dłużnika do złożenia wyjaśnień. Obecnie, jeżeli wie- rzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komor- nik ma obowiązek wezwać dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji. Przed 8 września 2016 r., jeżeli w wyniku dochodzenia komorniczego nie zostały ustalone dochody dłużnika ani jego majątek, to sąd, na wniosek komornika, nakazywał dłużnikowi ujawnienie majątku; obecnie pro- cedura ta, poprzez pominięcie w niej sądu, została znacznie uprosz- czona i przyspieszona. Dłużnik zostanie ukarany za fałszywe oświadczenia Nowością jest także przepis zastrzegający, że dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności kar- nej za złożenie fałszywego oświadczenia. Na marginesie warto dodać, że za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech. Natomiast jako środek przymusu wobec dłużnika komornik (a nie sąd) może nałożyć na niego grzywnę (jeśli uchylałby się od złożenia stosownego oświad- czenia o stanie swojego majątku). Dopiero wtedy, gdy wykaz majątku i wyjaśnienia dłużnika nie pozwolą na ustalenie majątku wystarczają- cego do zaspokojenia świadczenia, wierzyciel będzie mógł wystąpić do komornika z wnioskiem o poszukiwanie majątku. Do tej pory wierzyciel 9 UOB150-Srodki.indb 9 UOB150-Srodki.indb 9 22.12.2016 09:03:46 22.12.2016 09:03:46
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r.
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: