Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00188 004122 21774791 na godz. na dobę w sumie
Zmiany w sprawozdaniu finansowym NGO - ebook/pdf
Zmiany w sprawozdaniu finansowym NGO - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4329-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dotychczas fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostkami mikro, najczęściej sporządzały sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem art. 50 ust. 2 uor. Prezentowały w nim dane wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 literami i cyframi rzymskimi. Informację dodatkową sporządzano w odpowiednio uproszczonej formie. Od 1 stycznia 2016 r. przepis ten zostanie uchylony. Oznacza to, że mniejsze i średnie organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą albo będą sporządzały sprawozdania zgodnie z zakresem informacji wskazanym w załączniku nr 1 do ustawy, albo – jeśli tak zdecydują ich organy zatwierdzające sprawozdania finansowe – według załącznika nr 5, jeśli oczywiście nieprzekroczone zostaną kryteria wielkościowe wskazane w art. 3 ust. 1 pkt 1c uor. Zakres elementów sprawozdania finansowego będzie uzależniony od decyzji organu zatwierdzającego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zmiany w sprawozdaniu finansowym NGO Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Justyna Jóźwiak Redaktor prowadzący: Marta Grabowska-Peda ISBN: 978-83-269-4329-4 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Skład i łamanie: Raster Studio Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich za- stosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. ZMIANY W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM NGO Sporządzając sprawozdanie organizacji pozarządowej za 2015 rok będzie można skorzystać z uproszczeń, które wprowadziła wrześniowa nowelizacja ustawy o ra- chunkowości. Nowelizacje zmian ustawy o rachunkowości w latach 2014 i 2015 przyniosły sporo zmian przy sporządzaniu sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych. Zmiany dla mikro jednostek obowiązujące już od 2014 roku dotyczą wyłącznie sprawozdań organizacji niepro- wadzących działalności gospodarczej wymienionych w art. 3 ust. 1a pkt 2 uor. Zmiany wpro- wadzone ustawą z 23 lipca 2015 r. dotyczą sprawozdawczości między innymi tych jednostek, które prowadzą działalność gospodarczą lub organizacji, które nie chcą skorzystać ze statusu mikro. Wprowadzono także zwolnienia z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych dla niektórych NGO od 2016 roku. Ta ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 8 września 2015 r. (poz. 1333). W opracowaniu omówione będą zmiany dotyczące jednostek sporządza- jących sprawozdania za 2015 r. Zastosowanie nowych przepisów Ustawa nowelizująca weszła w życie 23 września 2015 r., jednak po raz pierwszy trzeba ją zastosować do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie. Jednostki mogą natomiast stosować zmienione przepisy do sprawoz- dań sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, z wyłączeniem: `` `` możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych przez organizacje pozarządowe – zgodnie z ust. 4 przepisy te wchodzą w życie 1 stycznia 2016 r., przepisów ujednolicających terminy przeliczania na walutę polską wielkości wyrażo- nych w euro, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości, art. 24a ust. 6 ustawy o PIT oraz art. 4 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym Organizacja pozarządowa, która nie chce lub nie może korzystać ze statusu mikro może być uznana za mała jednostkę w rozumieniu uor. Małe jednostki w rozumieniu uor zgodnie z wy- mogami dyrektywy 34/2013 mają prawo do: 3 Zmiany w sprawozdaniu finansowym NGO
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zmiany w sprawozdaniu finansowym NGO
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: