Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00148 010846 24108846 na godz. na dobę w sumie
Zmień swoje życie w 30 dni - ebook/pdf
Zmień swoje życie w 30 dni - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377019634 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Gwiazda programu Starting Over NBC dzieli się z czytelnikami swoimi sposobami na całkowitą reorganizację własnego życia w zaledwie 30 dni. To poradnik inspirujący, ciekawy, dla niektórych może szokujący, ale przez to niezmiernie motywujący. Do zmiany, poszukiwania szczęścia i świadomego życia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis tre(cid:258)ci S(cid:239)owo wst(cid:218)pne Dzie(cid:241) 1. Nowy pocz(cid:200)tek Dzie(cid:241) 2. Oka(cid:285) sobie uznanie Dzie(cid:241) 3. Trening pewno(cid:258)ci siebie Dzie(cid:241) 4. Cel i pasja Dzie(cid:241) 5. Afirmacje, intencje i cele Dzie(cid:241) 6. Wysi(cid:239)ek, ryzyko czy (cid:258)mier(cid:202) na miejscu? Dzie(cid:241) 7. Wymys(cid:239) czy fakt? Dzie(cid:241) 8. Dyscyplina daje wolno(cid:258)(cid:202) Dzie(cid:241) 9. L(cid:258)nij blaskiem swego wn(cid:218)trza Dzie(cid:241) 10. Konsolidacja Dzie(cid:241) 11. Wyrzuty sumienia Dzie(cid:241) 12. Mów otwarcie, czego chcesz Dzie(cid:241) 13. Pot(cid:218)ga s(cid:239)ów Dzie(cid:241) 14. K(cid:239)amca, k(cid:239)amca Dzie(cid:241) 15. Ufne serce 9 12 22 31 41 52 61 69 77 88 95 104 113 124 133 144 6 Zmie(cid:241) swoje (cid:285)ycie w 30 dni Dzie(cid:241) 16. Mit idealnej równowagi Dzie(cid:241) 17. Wymówki Dzie(cid:241) 18. Intuicja Dzie(cid:241) 19. Przebaczenie Dzie(cid:241) 20. Si(cid:239)a rozp(cid:218)du Dzie(cid:241) 21. Szcz(cid:218)(cid:258)cie, los i przeznaczenie Dzie(cid:241) 22. Dar odrzucenia Dzie(cid:241) 23. Za czy przeciw Dzie(cid:241) 24. Co mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202) ma z tym wspólnego? Dzie(cid:241) 25. Zapomnij o motywacji Dzie(cid:241) 26. Koniec z konfrontacj(cid:200) Dzie(cid:241) 27. Odmieniony Ty Dzie(cid:241) 28. Twoje pi(cid:218)kno Dzie(cid:241) 29. Niebo Dzie(cid:241) 30. Pozwól, (cid:285)e Ci przedstawi(cid:218) — oto Ty O autorce Podzi(cid:218)kowania 155 164 174 185 193 201 210 218 226 235 244 252 263 273 282 289 291 S(cid:239)owo wst(cid:218)pne rzydziestodniowy trening zaprezentowany w niniejszej publikacji ma na celu wprowadzenie widocznych zmian w sposobie odczuwa- nia, my(cid:258)lenia oraz dzia(cid:239)ania w dowolnym obszarze Twego (cid:285)ycia. T Przez 20 lat swego (cid:285)ycia b(cid:239)(cid:200)ka(cid:239)am si(cid:218) w poszukiwaniu prawdziwego ja. Nie mia(cid:239)am poj(cid:218)cia, kim jestem ani sk(cid:200)d bra(cid:239)o si(cid:218) we mnie poczucie zdezo- rientowania, przyt(cid:239)oczenia i niezadowolenia. Ca(cid:239)(cid:200) win(cid:218) za ten stan rzeczy nies(cid:239)usznie przypisywa(cid:239)am sobie. Nie by(cid:239)am w stanie dostrzec prawdy, która od zawsze mieszka(cid:239)a w moim sercu. W ci(cid:200)gu kolejnych 30 dni naucz(cid:218) Ci(cid:218) kilku wa(cid:285)nych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, dzi(cid:218)ki którym Twoje (cid:285)ycie ulegnie radykalnej przemianie. Wiedz(cid:218), któr(cid:200) pragn(cid:218) Ci przekaza(cid:202), naby(cid:239)am w trakcie osobistego procesu uzdrowienia. By(cid:239)am i jestem (cid:258)wiadkiem tego, jak wielu osobom pomog(cid:239)a ona w budo- waniu lepszego (cid:285)ycia, dlatego wiem, (cid:285)e to, czym dziel(cid:218) si(cid:218) z czytelnikiem, faktycznie „dzia(cid:239)a”. Potrzebowa(cid:239)am 20 lat swego (cid:285)ycia, aby dokona(cid:202) tego, co Tobie zajmie jedynie 30 dni, pod warunkiem (cid:285)e zechcesz po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202) jeden dzie(cid:241) na ka(cid:285)de z zaprezentowanych tu zagadnie(cid:241). Proces uzdrowienia wymaga(cid:239) ode mnie skupienia uwagi. Cz(cid:218)sto zdarza si(cid:218), (cid:285)e kto(cid:258) pragnie zmieni(cid:202) pojedyncz(cid:200) cech(cid:218) swej osobowo(cid:258)ci, lecz nie jest gotowy do(cid:258)wiadcza(cid:202) negatywnych emocji lub podejmowa(cid:202) jakiego- kolwiek emocjonalnego ryzyka. A bez tego znacz(cid:200)ce zmiany nigdy nie nadejd(cid:200). Je(cid:258)li nie czujesz w sobie potrzeby radykalnych zmian, od(cid:239)ó(cid:285) t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218). Napisa(cid:239)am j(cid:200) z my(cid:258)l(cid:200) o tych, którzy powa(cid:285)nie podchodz(cid:200) do kwestii osobistych poszukiwa(cid:241) i pragn(cid:200) lepszego (cid:285)ycia. Powa(cid:285)ne podej(cid:258)cie do kwestii osobistego rozwoju by(cid:239)o niezb(cid:218)dne, abym mog(cid:239)a upora(cid:202) si(cid:218) z w(cid:239)asnym dzieci(cid:241)stwem. Jestem pewna, (cid:285)e i w Twoim (cid:285)yciu zdarzy(cid:239)o si(cid:218) co(cid:258), co by(cid:239)o sporym wyzwaniem. Pami(cid:218)taj jednak: 8 Zmie(cid:241) swoje (cid:285)ycie w 30 dni Twoja przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) nie determinuje Twojej przysz(cid:239)o(cid:258)ci. Moja bywa(cid:239)a dla mnie ci(cid:218)(cid:285)arem, który d(cid:283)wiga(cid:239)am z wielkim trudem. Parali(cid:285)owa(cid:239) mnie wstyd i poczucie winy. Czu(cid:239)am, (cid:285)e czego(cid:258) mi brakuje, (cid:285)e nie jestem „do(cid:258)(cid:202) dobra”. S(cid:200)dzi(cid:239)am, (cid:285)e to w(cid:239)a(cid:258)nie jest moje prawdziwe ja. Ach, jak bardzo ciesz(cid:218) si(cid:218), (cid:285)e by(cid:239)am w b(cid:239)(cid:218)dzie. Najbardziej traumatyczne wydarzenie mojego (cid:285)ycia sta(cid:239)o si(cid:218) motorem nap(cid:218)dzaj(cid:200)cym proces zmian w dzieci(cid:241)stwie i wczesnej m(cid:239)odo(cid:258)ci. Mia(cid:239)am ojca, który mnie nie kocha(cid:239), a przynajmniej nie kocha(cid:239) w sposób, w jaki ojcowie zwykle kochaj(cid:200) swoje córki. W wieku 14 lat sprawia(cid:239)am wra(cid:285)enie beztroskiej nastolatki. Nikt nie przypuszcza(cid:239)by, (cid:285)e dr(cid:218)czy mnie mnóstwo problemów natury osobistej. By(cid:239)o to wkrótce po rozwodzie moich rodzi- ców. Zbli(cid:285)a(cid:239) si(cid:218) Dzie(cid:241) Ojca, a ja nie cieszy(cid:239)am si(cid:218) na my(cid:258)l o czekaj(cid:200)cym mnie spotkaniu. Odczuwa(cid:239)am je jako obowi(cid:200)zek. Tamtego pami(cid:218)tnego dnia wydarzy(cid:239)o si(cid:218) co(cid:258) strasznego: na moich oczach ojciec zabi(cid:239) mam(cid:218), a w kilka sekund pó(cid:283)niej sam pope(cid:239)ni(cid:239) samobójstwo. Od tamtej chwili nosi(cid:239)am w sobie parali(cid:285)uj(cid:200)cy l(cid:218)k przed w(cid:239)asn(cid:200) niedoskona(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200). Czu(cid:239)am si(cid:218) winna, (cid:285)e nie zdo(cid:239)a(cid:239)am zapobiec temu, co si(cid:218) sta(cid:239)o. Czu(cid:239)am si(cid:218) winna, (cid:285)e wci(cid:200)(cid:285) (cid:285)yj(cid:218), nie zgin(cid:200)wszy z jego r(cid:218)ki. Zosta(cid:239)am na (cid:258)wiecie sama. Ocalona, lecz panicznie obawiaj(cid:200)ca si(cid:218) ka(cid:285)dego nowego dnia, który mia(cid:239) nadej(cid:258)(cid:202). Mam nadziej(cid:218), (cid:285)e nie masz za sob(cid:200) równie traumatycznych wspomnie(cid:241). Wiem jednak, (cid:285)e wszyscy posiadamy zdolno(cid:258)(cid:202) wczuwania si(cid:218) w prze(cid:285)ycia innych. Wspólne uczucia s(cid:200) spoiwem ca(cid:239)ej ludzko(cid:258)ci, bez wzgl(cid:218)du na status ekonomiczny, ras(cid:218), wyznawan(cid:200) religi(cid:218) lub kulturowe pochodzenie. Nie spotka(cid:239)am nigdy osoby, której obce by(cid:239)oby uczucie samotno(cid:258)ci lub wstydu. Ka(cid:285)dy z nas wie, co znaczy „czu(cid:202) si(cid:218) g(cid:239)upio”. Przekonanie o w(cid:239)asnej niedoskona(cid:239)o(cid:258)ci jest bardzo powszechne. W ci(cid:200)gu 30 dni pokonamy wspólnie mentaln(cid:200) barier(cid:218) pomi(cid:218)dzy sukcesem a spokojem umys(cid:239)u, mi(cid:218)dzy wewn(cid:218)trznym poczuciem satysfakcji a dobro- bytem materialnym. Zrozumiesz, (cid:285)e obydwie pary da si(cid:218) ze sob(cid:200) harmo- nijnie po(cid:239)(cid:200)czy(cid:202). Istotne jest to, czy masz w sobie gotowo(cid:258)(cid:202) do podj(cid:218)cia wyzwania oraz wysi(cid:239)ku woli i umys(cid:239)u, bez wzgl(cid:218)du na okoliczno(cid:258)ci. Dzi(cid:218)ki otwarto(cid:258)ci i ch(cid:218)ci wspó(cid:239)pracy zrozumiesz, jak wiele korzy(cid:258)ci da(cid:202) mo(cid:285)e mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202) do samego siebie. Odkryjesz, (cid:285)e (cid:285)ycie bez l(cid:218)ku jest mo(cid:285)liwe dzi(cid:218)ki przyjacio(cid:239)om, a pod(cid:200)(cid:285)anie (cid:258)cie(cid:285)k(cid:200) intuicji wiedzie ku prawdzie. S(cid:239)owo wst(cid:218)pne 9 Czytelnicy moich ksi(cid:200)(cid:285)ek uwa(cid:285)aj(cid:200), (cid:285)e sekret tych pozycji tkwi w pro- stocie przekazu. Jako autor unikam wyszukanych s(cid:239)ów oraz skomplikowanych przyk(cid:239)adów. Nie zawstydzam czytelnika, aby w ten sposób nak(cid:239)oni(cid:202) go do zmiany. Nie strofuj(cid:218) ani nie bagatelizuj(cid:218). Ksi(cid:200)(cid:285)ka, któr(cid:200) trzymasz w r(cid:218)kach, zawiera odpowiedzi na pytania dotycz(cid:200)ce Ciebie i Twojego (cid:285)ycia. Staraj si(cid:218) identyfikowa(cid:202) z bohaterami ka(cid:285)dego z rozdzia(cid:239)ów tej ksi(cid:200)(cid:285)ki. Niech tre(cid:258)(cid:202) ka(cid:285)dego rozdzia(cid:239)u daje Ci do my(cid:258)lenia. Podkre(cid:258)laj to, co wydaje Ci si(cid:218) wa(cid:285)ne, a nast(cid:218)pnie wielokrotnie czytaj zaznaczone przez siebie fragmenty. Odpowiadaj na wszystkie zadane pytania. Nie obawiaj si(cid:218) niczego. Od- powiedzi s(cid:200) w Tobie. Wyruszmy wspólnie w podró(cid:285), która na zawsze odmieni Twoje (cid:285)ycie. Dzie(cid:241) 2. Oka(cid:285) sobie uznanie W e(cid:283) g(cid:239)(cid:218)boki wdech i przeczytaj poni(cid:285)sze stwierdzenie: Radzisz sobie lepiej, ni(cid:285) my(cid:258)lisz. Co czujesz po jego przeczytaniu? Rado(cid:258)(cid:202)? Ulg(cid:218)? Cieszysz si(cid:218), bo masz wra(cid:285)enie, (cid:285)e nareszcie uznano Twoj(cid:200) warto(cid:258)(cid:202)? A mo(cid:285)e czujesz si(cid:218) (cid:283)le zrozumiany? Zaznacz te z odpowiedzi, które najpe(cid:239)niej odzwierciedlaj(cid:200) to, co czujesz w obecnej chwili. ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ „Rhonda mnie nie zna”. „Nie robi(cid:218) tyle, ile powinienem”. „Dzi(cid:218)ki Bogu, znalaz(cid:239) si(cid:218) w ko(cid:241)cu kto(cid:258), kto mnie rozumie”. „Chcia(cid:239)bym, (cid:285)eby by(cid:239)a to prawda”. „Je(cid:258)li faktycznie tak jest, dlaczego nie poprawi(cid:239)o mi to samopoczucia?”. „Naprawd(cid:218)?”. „Dzi(cid:218)kuj(cid:218)”. „Nie mów tego! Strac(cid:218) ca(cid:239)(cid:200) motywacj(cid:218)!”. „Nie w(cid:200)tpi(cid:218). Pracuj(cid:218) nad tym”. Inna odpowied(cid:283): __________________________________ Reakcja na pochwa(cid:239)(cid:218) pokazuje sposób, w jaki Twój umys(cid:239) filtruje infor- macje. Ma to bezpo(cid:258)redni wp(cid:239)yw na Twoje uczucia, my(cid:258)li oraz zachowa- nie. Istnieje wiele filtrów, które s(cid:239)u(cid:285)(cid:200) do kamuflowania prawdy. Niektóre z nich to: „Nie jestem wystarczaj(cid:200)co dobry” lub „Nikt mnie nie polubi”. Oka(cid:285) sobie uznanie 21 Sposób, w jaki przetwarzamy informacje, kszta(cid:239)tuje nasze wyobra(cid:285)enie o otaczaj(cid:200)cym (cid:258)wiecie. Przyjrzyjmy si(cid:218) teraz Twoim filtrom. Je(cid:258)li wybra(cid:239)e(cid:258) odpowied(cid:283) „Rhonda mnie nie zna”, Twój filtr to: „Nikt nie wie, kim naprawd(cid:218) jestem”. Jeste(cid:258) typem osoby, do której nie sposób si(cid:218) zbli(cid:285)y(cid:202). Intymno(cid:258)(cid:202) nie jest Twoj(cid:200) mocn(cid:200) stron(cid:200). B(cid:218)d(cid:200)c z kim(cid:258) blisko, nie ufasz tej osobie. Boisz si(cid:218) jej odej(cid:258)cia. Je(cid:258)li wybra(cid:239)e(cid:258) drug(cid:200) odpowied(cid:283) — „Nie robi(cid:218) tyle, ile powinienem” — Twoim filtrem jest perfekcjonizm. Jeste(cid:258) dumny z tego, (cid:285)e pracujesz ci(cid:218)(cid:285)ej i d(cid:239)u(cid:285)ej ni(cid:285) inni, ale nie masz czasu dla siebie. Traktujesz si(cid:218) po macoszemu. Odpowied(cid:283) „Dzi(cid:218)ki Bogu, znalaz(cid:239) si(cid:218) w ko(cid:241)cu kto(cid:258), kto mnie rozumie” oznacza, (cid:285)e ponad wszystko l(cid:218)kasz si(cid:218) bycia niezauwa(cid:285)onym. Szukasz po- twierdzenia w(cid:239)asnej warto(cid:258)ci na zewn(cid:200)trz i cz(cid:218)sto czujesz si(cid:218) nierozumiany przez otoczenie. Je(cid:258)li zaznaczy(cid:239)e(cid:258) „Chcia(cid:239)bym, (cid:285)eby by(cid:239)a to prawda”, Twój filtr to: „Nikt nie wie o mnie tyle co ja sam”. Z trudem przyjmujesz po- chwa(cid:239)y. Nie wierzysz, (cid:285)e robisz wystarczaj(cid:200)co du(cid:285)o lub (cid:285)e zas(cid:239)ugujesz na sukces. Zamiast skupia(cid:202) si(cid:218) na tym, co Ci wychodzi, wolisz zadr(cid:218)cza(cid:202) si(cid:218) tym, co robisz (cid:283)le. Masz poczucie humoru, ale rzadko roz(cid:258)mieszasz innych. Wybór odpowiedzi „Je(cid:258)li faktycznie tak jest, dlaczego nie poprawi(cid:239)o mi to samopoczucia?” to znak, (cid:285)e Twoim (cid:285)yciem, zamiast logiki, rz(cid:200)dz(cid:200) emocje. K(cid:239)(cid:218)bi si(cid:218) w Tobie wiele uczu(cid:202), lecz nie czujesz si(cid:218) dobrze we w(cid:239)asnej skó- rze. Mnogo(cid:258)(cid:202) owych uczu(cid:202) rozprasza Twoj(cid:200) uwag(cid:218) i utrudnia skupienie na zamierzonym celu. Je(cid:258)li wybra(cid:239)e(cid:258) odpowied(cid:283) „Naprawd(cid:218)?”, masz nawyk podawania w w(cid:200)t- pliwo(cid:258)(cid:202) wszystkiego, co robi(cid:200) lub mówi(cid:200) inni. Nosisz w sobie nieu(cid:258)wiado- mione przekonanie, (cid:285)e nie zas(cid:239)ugujesz na komplementy i dlatego nie umiesz ich przyj(cid:200)(cid:202). A to oznacza, (cid:285)e w(cid:200)tpisz w siebie. Je(cid:258)li na komplementy reagujesz prostym s(cid:239)owem „dzi(cid:218)kuj(cid:218)”, wiesz, (cid:285)e nale(cid:285)y je przyjmowa(cid:202) z wdzi(cid:218)czno(cid:258)ci(cid:200). Nauczy(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) tego. Je(cid:285)eli wierzysz w prawdziwo(cid:258)(cid:202) pochwa(cid:239) i komplementów, bez wzgl(cid:218)du na to, z czyich ust pochodz(cid:200) — posiadasz zdrowe poczucie w(cid:239)asnej warto(cid:258)ci. Istnieje jeszcze jedna mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202), a mianowicie — nie wierzysz w (cid:285)adne komplementy, ale potrafisz za nie dzi(cid:218)kowa(cid:202). Oznacza to, (cid:285)e brak Ci pewno(cid:258)ci siebie po- trzebnej do tego, aby wprowadzi(cid:202) istotne zmiany w (cid:285)yciu. 22 Zmie(cid:241) swoje (cid:285)ycie w 30 dni „Nie mów tego! Strac(cid:218) ca(cid:239)(cid:200) motywacj(cid:218)!” — to wybór tych, którzy nie- ustannie krytykuj(cid:200) samych siebie i (cid:285)ywi(cid:200) przekonanie, (cid:285)e otoczenie nega- tywnie ocenia ich osob(cid:218). Czuj(cid:200), (cid:285)e nie s(cid:200) „do(cid:258)(cid:202) dobrzy”. Odczuwaj(cid:200) przymus „naprawiania” samych siebie, bez wzgl(cid:218)du na pozytywne opinie p(cid:239)yn(cid:200)ce z otoczenia. Wiecznie cierpi(cid:200) i walcz(cid:200). Zaznaczenie ostatniej odpowiedzi wskazuje na zdrow(cid:200) pewno(cid:258)(cid:202) siebie. Charakteryzuje osob(cid:218) potrzebuj(cid:200)c(cid:200) uznania i daj(cid:200)c(cid:200) je sobie, kiedy wie, (cid:285)e na nie zas(cid:239)u(cid:285)y(cid:239)a. Osoba taka chce by(cid:202) postrzegana jako kto(cid:258), kto odniós(cid:239) sukces. Twoja percepcja (cid:258)wiata — Twój filtr — daje Ci z(cid:239)udzenie realno(cid:258)ci, lecz uniemo(cid:285)liwia dostrze(cid:285)enie prawdy. W ci(cid:200)gu kolejnych paru dni po- mog(cid:218) Ci zmieni(cid:202) Twój obecny styl postrzegania rzeczywisto(cid:258)ci. Którego z filtrów u(cid:285)ywasz na co dzie(cid:241)? Która odpowied(cid:283) jest Ci najbli(cid:285)sza? Mój filtr to: Wiedza na temat tego, w jaki sposób Twój umys(cid:239) interpretuje realne zdarzenia, jest Ci niezb(cid:218)dna, je(cid:258)li chcesz, aby te 30 dni odmieni(cid:239)o Twoje (cid:285)ycie. Przyjrzyj si(cid:218) w(cid:239)asnym my(cid:258)lom „na powa(cid:285)nie”. Twój sposób my(cid:258)lenia zacznie ulega(cid:202) zmianie, je(cid:258)li Ty sam zaczniesz okazywa(cid:202) sobie nale(cid:285)ne uznanie za podj(cid:218)ty do tej pory trud. Samouznanie jest rodzajem pochwa(cid:239)y. Ka(cid:285)da nowa my(cid:258)l, dzia(cid:239)anie i reakcja stanowi(cid:200) okazj(cid:218) do refleksji i pochwalenia w(cid:239)asnej postawy otwarto(cid:258)ci wobec zmian. Uznanie okazane samemu sobie za najmniejszy nawet wysi(cid:239)ek jest wa(cid:285)ne i ma istotny wp(cid:239)yw na nasze (cid:285)ycie. Zwró(cid:202) uwag(cid:218) na zmiany, których dokona(cid:239)e(cid:258) — te bardziej i mniej wi- doczne. Samo „my(cid:258)lenie” o zmianach bywa ryzykiem. Najwy(cid:285)szy czas oka- za(cid:202) sobie uznanie. Nie obawiaj si(cid:218) popadni(cid:218)cia w samozachwyt. Masz szan- s(cid:218) uzyska(cid:202) pewno(cid:258)(cid:202) siebie, której b(cid:218)dziesz potrzebowa(cid:239) do tego, aby odmieni(cid:202) swe (cid:285)ycie bez wzgl(cid:218)du na emocje, my(cid:258)li oraz przeszkody, jakie pojawia(cid:202) si(cid:218) b(cid:218)d(cid:200) na Twojej drodze. Uznanie to pochwa(cid:239)a za wysi(cid:239)ki, które podejmujesz. Jest ono absolutnie konieczne, je(cid:258)li naszym celem jest uruchomienie tkwi(cid:200)cego w nas potencja(cid:239)u. Nie pozwól, aby emocje decydowa(cid:239)y o tym, co dla Ciebie wa(cid:285)ne. Skupiaj Oka(cid:285) sobie uznanie 23 si(cid:218) na dzia(cid:239)aniach, nie na emocjach. Codzienne okazywanie samemu sobie uznania sprawi, (cid:285)e negatywne emocje os(cid:239)abn(cid:200). Twój filtr ulegnie zmianie w sposób niewymuszony. (cid:165)wiat zacznie jawi(cid:202) Ci si(cid:218) jako bardziej pozytywny. Pole Twojej (cid:258)wiadomo(cid:258)ci ulegnie powi(cid:218)k- szeniu, a Ty zyskasz lepszy wgl(cid:200)d w siebie i wi(cid:218)ksz(cid:200) pewno(cid:258)(cid:202). Stacey chcia(cid:239)a (cid:285)eglowa(cid:202). Mia(cid:239)o to uczyni(cid:202) jej (cid:285)ycie lepszym. Podj(cid:218)(cid:239)a ryzyko i skontaktowa(cid:239)a si(cid:218) telefonicznie z najbli(cid:285)szym o(cid:258)rodkiem (cid:285)eglarskim. Zapyta(cid:239)a o terminy szkole(cid:241). Trudno nazwa(cid:202) to ryzykiem, a jednak w jej przekonaniu tak banalna rzecz by(cid:239)a ryzykiem. Od 10 lat fascynowa(cid:239)o j(cid:200) (cid:285)eglarstwo. Rodzinny biznes by(cid:239) dla niej na tyle absorbuj(cid:200)cy, (cid:285)e nie by(cid:239)a w stanie wygospodarowa(cid:202) czasu na hobby. Kontakt z o(cid:258)rodkiem by(cid:239) ma- le(cid:241)kim krokiem ku urzeczywistnieniu jednego marzenia. Poprosi(cid:239)am Stacey o doko(cid:241)czenie poni(cid:285)szego zdania: Nale(cid:285)y mi si(cid:218) dzisiaj uznanie, poniewa(cid:285) ______________________ A oto co napisa(cid:239)a: „Nale(cid:285)y mi si(cid:218) dzisiaj uznanie, poniewa(cid:285) zdoby(cid:239)am si(cid:218) na to, aby zadzwoni(cid:202) do o(cid:258)rodka i zebra(cid:202) informacje na temat cz(cid:239)onkostwa w klubie oraz wynajmu jachtu”. — Dlaczego tak d(cid:239)ugo zwleka(cid:239)am z t(cid:200) prost(cid:200) decyzj(cid:200)? Jestem bezna- dziejna — wyzna(cid:239)a. — Prosz(cid:218), nie przejmuj si(cid:218) negatywnymi emocjami, jakie w tej chwili odczuwasz. Krytycyzm sprawia, (cid:285)e trudno nam zdoby(cid:202) si(cid:218) na uznanie wobec samego siebie. Ka(cid:285)dy najmniejszy krok ma znaczenie. L(cid:218)k przed pora(cid:285)k(cid:200) sprawia, (cid:285)e boimy si(cid:218) robi(cid:202) to, czego tak naprawd(cid:218) pragniemy. Nie chcemy ponie(cid:258)(cid:202) pora(cid:285)ki. A je(cid:258)li oka(cid:285)e si(cid:218), (cid:285)e Stacey nie ma talentu do (cid:285)eglowania? Czy jej (cid:285)ycie ma szans(cid:218) sta(cid:202) si(cid:218) lepszym tylko wte- dy, gdy oka(cid:285)e si(cid:218), (cid:285)e posiada wyj(cid:200)tkowy talent do (cid:285)eglowania? Oczywi(cid:258)cie, (cid:285)e nie. Jej (cid:285)ycie zmieni si(cid:218) na lepsze dzi(cid:218)ki podj(cid:218)ciu ryzyka, które uczyni j(cid:200) bardziej szczer(cid:200) wobec siebie. A teraz prosz(cid:218) Ci(cid:218) o okazanie uznania samemu sobie. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) dzisiaj uznanie, poniewa(cid:285) ______________________ Je(cid:258)li nic nie przychodzi Ci do g(cid:239)owy, zacznij od przypomnienia sobie o zakupie niniejszej ksi(cid:200)(cid:285)ki lub o udzieleniu szczerych odpowiedzi na pytania zawarte w poprzednim rozdziale. Sugeruj(cid:218) nast(cid:218)puj(cid:200)ce odpowiedzi: 24 Zmie(cid:241) swoje (cid:285)ycie w 30 dni Nale(cid:285)y mi si(cid:218) dzisiaj uznanie, poniewa(cid:285) zakupi(cid:239)em ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) Zmie(cid:241) swoje (cid:285)ycie w 30 dni Rhondy Britten. lub Nale(cid:285)y mi si(cid:218) dzisiaj uznanie za przebrni(cid:218)cie przez pierwszy rozdzia(cid:239) oraz udzielenie wyczerpuj(cid:200)cych odpowiedzi na zadane w nim pytania. lub Nale(cid:285)y mi si(cid:218) dzisiaj uznanie za to, (cid:285)e pokona(cid:239)em w(cid:239)asne lenistwo i do- tar(cid:239)em do rozdzia(cid:239)u drugiego. Zauwa(cid:285), (cid:285)e s(cid:200) to realne odpowiedzi. Nie proponuj(cid:218) Ci odpowiedzi w stylu: „Nale(cid:285)y mi si(cid:218) dzisiaj uznanie, poniewa(cid:285) dzielnie upora(cid:239)em si(cid:218) ze wszystkimi problemami”. Uogólniona odpowied(cid:283) nie prowadzi do zmian. To, co wydaje si(cid:218) (cid:239)atwe dla jednego, mo(cid:285)e by(cid:202) niema(cid:239)ym wyzwaniem dla drugiego. Zg(cid:239)(cid:218)biaj(cid:200)c niniejsz(cid:200) lektur(cid:218), do(cid:258)wiadcza(cid:202) b(cid:218)dziesz wielu emocji, od rado(cid:258)ci po z(cid:239)o(cid:258)(cid:202). Skup si(cid:218) bardziej na dzia(cid:239)aniach — nie s(cid:239)uchaj (cid:258)lepo uczu(cid:202) i emocji. W ten sposób polepszysz jako(cid:258)(cid:202) swego (cid:285)ycia. Okazywanie sobie uznania za podj(cid:218)te ryzyko zmieni Twój filtr. Zbu- dujesz zdrowe poczucie w(cid:239)asnej warto(cid:258)ci. Nie jest wa(cid:285)ne, czy osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:239)e(cid:258) ostateczny cel. Uznanie okazywane sobie jest cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) podró(cid:285)y ku praw- dziwemu ja, a ta jest wa(cid:285)niejsza ni(cid:285) dotarcie do mety. A oto za co Stacey postanowi(cid:239)a okaza(cid:202) samej sobie uznanie: Nale(cid:285)y mi si(cid:218) dzisiaj uznanie, poniewa(cid:285) wykona(cid:239)am kolejn(cid:200) seri(cid:218) (cid:202)wicze(cid:241) dla poprawienia kondycji przed kursem (cid:285)eglarskim. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) dzisiaj uznanie, poniewa(cid:285) postanowi(cid:239)am wybaczy(cid:202) sobie to, (cid:285)e przed d(cid:239)ugi czas stawia(cid:239)am siebie na ostatnim miejscu. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) dzisiaj uznanie, poniewa(cid:285) ostatni(cid:200) sobot(cid:218) sp(cid:218)dzi(cid:239)am, ucz(cid:200)c si(cid:218) podstaw (cid:285)eglowania. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) dzisiaj uznanie za to, (cid:285)e poinformowa(cid:239)am rodziców o no- wym hobby. Wszystko to wymaga(cid:239)o odwagi i czasu. Jednocze(cid:258)nie wzmocni(cid:239)o w Stacey poczucie wewn(cid:218)trznej si(cid:239)y i pewno(cid:258)ci siebie. Prosz(cid:218) Ci(cid:218) o wypisanie 25 rzeczy, które uwa(cid:285)asz za w(cid:239)asne osi(cid:200)gni(cid:218)cia w minionym roku. Zyskasz tym samym odwag(cid:218) do podj(cid:218)cia w przysz(cid:239)o(cid:258)ci nowego ryzyka. Je(cid:258)li zadanie to wydaje Ci si(cid:218) zbyt trudne, spróbuj roz- Oka(cid:285) sobie uznanie 25 patrze(cid:202) kolejne aspekty swojego (cid:285)ycia. Nawi(cid:200)(cid:285)esz dzi(cid:218)ki temu kontakt z prawdziwym ja. 1. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 2. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 3. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 4. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 5. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 6. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 7. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 8. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 9. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 10. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 11. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 12. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 13. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 14. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 15. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 16. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 17. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 18. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 19. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 20. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 21. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 22. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 23. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 24. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 25. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ A teraz wykonaj to zadanie jeszcze raz. Pewnie my(cid:258)lisz, (cid:285)e nic wi(cid:218)cej nie da si(cid:218) dopisa(cid:202)? Nieprawda. 26 Zmie(cid:241) swoje (cid:285)ycie w 30 dni Czy w ci(cid:200)gu ostatniego roku: (cid:120) (cid:120) (cid:120) (cid:120) podj(cid:200)(cid:239)e(cid:258) jakie(cid:258) nowe ryzyko zawodowe? co(cid:258) Ci(cid:218) zainteresowa(cid:239)o? zacz(cid:200)(cid:239)e(cid:258) uprawia(cid:202) hobby? odwa(cid:285)y(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) na rozmow(cid:218) z kim(cid:258), do kogo wcze(cid:258)niej ba(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) otworzy(cid:202) usta? nauczy(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) przygotowywa(cid:202) now(cid:200) potraw(cid:218)? po raz pierwszy zdoby(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) na odmow(cid:218), na powiedzenie nie? po raz pierwszy zadba(cid:239)e(cid:258) o siebie i odwiedzi(cid:239)e(cid:258) salon kosmetyczny lub zrobi(cid:239)e(cid:258) sobie now(cid:200) fryzur(cid:218)? (cid:120) (cid:120) (cid:120) Co z Twoim (cid:285)yciem uczuciowym? Czy okaza(cid:239)e(cid:258) komu(cid:258) wi(cid:218)cej wspó(cid:239)- czucia? Czy wyra(cid:283)nie okre(cid:258)la(cid:239)e(cid:258) swoje granice? Co z Twoim zdrowiem? Czy wprowadzi(cid:239)e(cid:258) ulepszenia w codziennej diecie? Czy uwa(cid:285)niej przygl(cid:200)da(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) temu, co spo(cid:285)ywasz? Co z Twoj(cid:200) aktywno(cid:258)ci(cid:200) fizyczn(cid:200)? Je(cid:258)li w tym roku odby(cid:239)e(cid:258) wi(cid:218)cej spacerów ni(cid:285) w roku poprzednim — pogratuluj sobie. Je(cid:258)li postanowi(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) podda(cid:202), bo czujesz, (cid:285)e nie jeste(cid:258) w stanie wykona(cid:202) tego (cid:202)wiczenia, nie spodziewaj si(cid:218) widocznych zmian w (cid:285)yciu. 26. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 27. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 28. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 29. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 30. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 31. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 32. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 33. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 34. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 35. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 36. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 37. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 38. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ Oka(cid:285) sobie uznanie 27 39. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 40. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 41. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 42. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 43. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 44. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 45. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 46. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 47. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 48. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 49. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 50. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ Uda(cid:239)o Ci si(cid:218)! (cid:165)wietnie! A teraz przyjrzyj si(cid:218) uwa(cid:285)nie temu, co napisa(cid:239)e(cid:258). Ka(cid:285)dy z tych „punk- tów” wymaga(cid:239) od Ciebie pokonania l(cid:218)ku i podj(cid:218)cia ryzyka. Ka(cid:285)dy z nich przybli(cid:285)a ci(cid:218) ku prawdziwemu ja. Gratulacje. Sam zapocz(cid:200)tkowa(cid:239)e(cid:258) proces zmian. Dzisiaj... oka(cid:285) sobie uznanie Zastanów si(cid:218) przez chwil(cid:218) i odpowiedz na poni(cid:285)sze pytania. Wymy- (cid:258)li(cid:239)am je po to, aby pomóc Ci skupi(cid:202) si(cid:218) na tym, co wa(cid:285)ne tu i teraz. W jakiej dziedzinie (cid:285)ycia okazywanie sobie uznania przychodzi Ci najtrudniej? W jakiej dziedzinie (cid:285)ycia marzy Ci si(cid:218) wi(cid:218)cej osi(cid:200)gni(cid:218)(cid:202)? 28 Zmie(cid:241) swoje (cid:285)ycie w 30 dni Jak wygl(cid:200)da(cid:239)oby Twoje (cid:285)ycie, gdyby(cid:258) okazywa(cid:239) sobie wi(cid:218)cej uznania? Czy chcia(cid:239)by(cid:258) mie(cid:202) wi(cid:218)cej powodów do okazywania sobie uznania? Prosz(cid:218), aby(cid:258) przez kolejne 30 dni wypisywa(cid:239) po pi(cid:218)(cid:202) rzeczy, z których jeste(cid:258) dumny. Zacznij robi(cid:202) to ju(cid:285) dzisiaj — jakie ryzyko podj(cid:200)(cid:239)e(cid:258)? Pa- mi(cid:218)taj, (cid:285)e licz(cid:200) si(cid:218) ma(cid:239)e kroki. Udzielaj precyzyjnych odpowiedzi. Na- uczysz si(cid:218) w ten sposób dostrzega(cid:202) dobro, jakie czynisz ka(cid:285)dego dnia, przez co nabierzesz pewno(cid:258)ci siebie. Zaczniesz u(cid:258)wiadamia(cid:202) sobie, kim naprawd(cid:218) jeste(cid:258). Im bardziej szczegó(cid:239)owych i precyzyjnych odpowiedzi udzielisz, tym lepiej. 1. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 2. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 3. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 4. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ 5. Nale(cid:285)y mi si(cid:218) uznanie, poniewa(cid:285)_________________________ Zauwa(cid:285), (cid:285)e w pewnych kwestiach okazywanie sobie uznania wydaje si(cid:218) do(cid:258)(cid:202) (cid:239)atwe, w innych za(cid:258) przychodzi z trudem. Skupienie uwagi na tym, czego faktycznie dokonujesz, w przeciwie(cid:241)stwie do tego, czego chcia(cid:239)by(cid:258) dokonywa(cid:202), pomo(cid:285)e Ci sta(cid:202) si(cid:218) osob(cid:200) szczer(cid:200) wobec siebie. Dzie(cid:241) 20. Si(cid:239)a rozp(cid:218)du B ardzo si(cid:218) stara(cid:239)e(cid:258) przez ostatnie dwadzie(cid:258)cia dni. Zdoby(cid:239)e(cid:258) nowe umiej(cid:218)tno(cid:258)ci i stawi(cid:239)e(cid:258) czo(cid:239)a swoim l(cid:218)kom. Sporo sobie u(cid:258)wiado- mi(cid:239)e(cid:258) i doszed(cid:239)e(cid:258) do wa(cid:285)nych wniosków, które b(cid:218)d(cid:200) mia(cid:239)y wp(cid:239)yw na reszt(cid:218) Twojego (cid:285)ycia. Jestem pewna, (cid:285)e pojawia(cid:239)y si(cid:218) te(cid:285) dni, kiedy chcia(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) podda(cid:202). A jednak wytrwa(cid:239)e(cid:258). Opanowanie tylu rzeczy w tak krótkim czasie to prawdziwe mistrzo- stwo. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi nie chce przeprowadza(cid:202) a(cid:285) tak dog(cid:239)(cid:218)bnej analizy samego siebie. Przez ostatnie dwadzie(cid:258)cia dni nabiera(cid:239)e(cid:258) rozp(cid:218)du, który teraz pomo(cid:285)e Ci wprowadzi(cid:202) wszystkie zmiany. Przed nami dziesi(cid:218)(cid:202) dni, w trakcie których wch(cid:239)oniesz kolejn(cid:200) dawk(cid:218) wiedzy o tym, jak zrealizowa(cid:202) swój pe(cid:239)ny potencja(cid:239). Wspólnie zadbamy o to, aby Twoje zaanga(cid:285)owanie doprowadzi(cid:239)o Ci(cid:218) do nowej wersji siebie. Po(cid:258)wi(cid:218)(cid:202) teraz chwil(cid:218) na uzupe(cid:239)nienie pustych miejsc: Moje pragnienie znalezienia równowagi w (cid:285)yciu sprawia, (cid:285)e czuj(cid:218) (si(cid:218)) __________. Je(cid:258)li pozostan(cid:218) w zgodzie z _________, automatycznie poczuj(cid:218) wi(cid:218)ksz(cid:200) równowag(cid:218) w (cid:285)yciu. K(cid:239)amstwo, które najcz(cid:218)(cid:258)ciej powtarzam to __________. K(cid:239)ami(cid:218) dlatego, (cid:285)e wtedy ___________. Wymówki pozwalaj(cid:200) mi unikn(cid:200)(cid:202) __________. Odk(cid:200)d pami(cid:218)tam, moj(cid:200) najcz(cid:218)stsz(cid:200) wymówk(cid:200) by(cid:239)o __________. Najbardziej (cid:285)a(cid:239)uj(cid:218) ___________. 194 Zmie(cid:241) swoje (cid:285)ycie w 30 dni Gdybym zdawa(cid:239) sobie spraw(cid:218) z mojej najg(cid:239)(cid:218)bszej potrzeby ________, moje (cid:285)ycie wygl(cid:200)da(cid:239)oby inaczej, poniewa(cid:285) __________. Je(cid:258)li chcesz mie(cid:202) to, czego pragniesz, musisz by(cid:202) gotowy _________. Chc(cid:218), aby _______ pomóg(cid:239)/pomog(cid:239)a mi ___________. S(cid:239)owa, których najcz(cid:218)(cid:258)ciej u(cid:285)ywam i które sprawiaj(cid:200), (cid:285)e tkwi(cid:218) w martwym punkcie, to _____________. (cid:109)wicz(cid:218) mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202) do samego siebie, rezygnuj(cid:200)c z nast(cid:218)puj(cid:200)cego s(cid:239)owa lub zwrotu: __________. Wiem, (cid:285)e to g(cid:239)os intuicji, kiedy ___________. Najwi(cid:218)ksza ró(cid:285)nica pomi(cid:218)dzy g(cid:239)osem strachu a g(cid:239)osem intuicji polega na ___________. Musz(cid:218) zaufa(cid:202) ________, aby ufa(cid:202) innym. Aby zbudowa(cid:202) zaufanie, musz(cid:218) __________. Moja niech(cid:218)(cid:202) do wybaczenia _________ powstrzymuje mnie przed dzia(cid:239)aniem. Aby zmieni(cid:202) moje (cid:285)ycie, musz(cid:218) sobie wybaczy(cid:202) __________. Uzupe(cid:239)niaj(cid:200)c puste miejsca, zrozumiesz, jak wiele wiedzy zdoby(cid:239)e(cid:258) i przyswoi(cid:239)e(cid:258) przez ostatnie dziesi(cid:218)(cid:202) dni. Umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) ujrzenia siebie w no- wym (cid:258)wietle to kluczowy czynnik w nauce szczero(cid:258)ci wobec samego siebie. Kiedy(cid:258) powtarza(cid:239)am sobie w kó(cid:239)ko, (cid:285)e czego(cid:258) „nie potrafi(cid:218)” zmieni(cid:202), po- niewa(cid:285) nie widzia(cid:239)am natychmiastowych efektów. Ostatnie dwadzie(cid:258)cia dni pokazuj(cid:200), (cid:285)e mo(cid:285)esz zmieni(cid:202) co(cid:258), a nawet bardzo wiele, je(cid:258)li tylko po- zostaniesz skupiony i zaanga(cid:285)owany. Zaanga(cid:285)owanie jest podstaw(cid:200) nabierania rozp(cid:218)du. Podobnie jest z od- wag(cid:200) i gotowo(cid:258)ci(cid:200) zmiany zobowi(cid:200)za(cid:241) w trakcie naszego rozwoju — s(cid:200) niezwykle wa(cid:285)ne dla naszej zdrowej samooceny. Przez ostatnie dwadzie(cid:258)cia dni stopniowo odkrywa(cid:239)e(cid:258), kim jeste(cid:258) i jak mo(cid:285)esz zaprezentowa(cid:202) (cid:258)wiatu swój wi(cid:218)kszy potencja(cid:239). Pod(cid:200)(cid:285)anie t(cid:200) drog(cid:200) b(cid:218)dzie wymaga(cid:239)o podj(cid:218)cia zobowi(cid:200)zania. Zrób list(cid:218) trzech najwa(cid:285)niejszych postanowie(cid:241) dla dnia 20. Nie kopiuj odpowiedzi z poprzednich rozdzia(cid:239)ów, je(cid:258)li nie s(cid:200) ju(cid:285) aktualne. Nadszed(cid:239) czas, aby na nowo oceni(cid:202) swój poziom rozwoju. Nie obawiaj si(cid:218) zmian. Si(cid:239)a rozp(cid:218)du 195 Moje trzy najwa(cid:285)niejsze postanowienia to: 1. … 2. … 3. … W dniu 20. prawie zako(cid:241)czy(cid:239)e(cid:258) proces trzytygodniowej pracy nad sob(cid:200). Spróbujmy to podsumowa(cid:202). Moje trzy najwa(cid:285)niejsze wgl(cid:200)dy to: 1. … 2. … 3. … Korzystanie z wgl(cid:200)dów, których do(cid:258)wiadczy(cid:239)e(cid:258), pozwoli im zamieni(cid:202) si(cid:218) w realne wybory (cid:285)yciowe. Pomog(cid:200) Ci nabra(cid:202) rozp(cid:218)du i b(cid:218)d(cid:200) lekcjami (cid:285)yciowymi. Lekcje s(cid:200) tym, czego si(cid:218) uczysz, a nast(cid:218)pnie stosujesz w swoim (cid:285)yciu. Nauczy(cid:239)am si(cid:218) mówi(cid:202) „kocham ci(cid:218)”, lecz nic nie wyniknie z tych s(cid:239)ów, je(cid:258)li nie u(cid:285)yj(cid:218) ich w moim zwi(cid:200)zku. Zastosowanie zdobytej wiedzy zamienia j(cid:200) w lekcje, z których mo(cid:285)esz mie(cid:202) po(cid:285)ytek do ko(cid:241)ca (cid:285)ycia. Do tej pory moj(cid:200) najwi(cid:218)ksz(cid:200) (cid:285)yciow(cid:200) lekcj(cid:200) by(cid:239)o ________________. Zmieni(cid:239)o to moje (cid:285)ycie, poniewa(cid:285) ____________________________. Jedn(cid:200) z moich lekcji by(cid:239)o u(cid:258)wiadomienie sobie, jak trudno jest przesta(cid:202) k(cid:239)ama(cid:202). Przez ponad dwadzie(cid:258)cia lat k(cid:239)ama(cid:239)am na temat (cid:258)mierci moich rodziców. By(cid:239)am przekonana, (cid:285)e ich odej(cid:258)cie by(cid:239)o nieistotne dla (cid:258)wiata, dlatego w ten sposób przedstawia(cid:239)am je innym. Bardzo si(cid:218) myli(cid:239)am. Nie- stety k(cid:239)amstwa nap(cid:218)dza(cid:239)y moje fa(cid:239)szywe przekonania. A Ty które k(cid:239)amstwa porzuci(cid:239)e(cid:258), odk(cid:200)d postanowi(cid:239)e(cid:258), (cid:285)e chcesz by(cid:202) wiernym sobie? K(cid:239)amiemy z wielu powodów, lecz zazwyczaj t(cid:239)umaczymy sobie, (cid:285)e to dla dobra kogo(cid:258) innego. Wiemy jednak, (cid:285)e k(cid:239)amstwa przynosz(cid:200) korzy(cid:258)(cid:202) nie tylko innym — my tak(cid:285)e co(cid:258) na nich zyskujemy. Jakie by(cid:239)y zyski z tego, (cid:285)e w przesz(cid:239)o(cid:258)ci k(cid:239)amali(cid:258)my? Oszukiwanie mo(cid:285)e by(cid:202) bardzo kusz(cid:200)ce, kiedy pojawiaj(cid:200) si(cid:218) konkretne korzy(cid:258)ci. Czego dowiedzia(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) o sobie, dzi(cid:218)ki czemu na dobre przesta(cid:239)e(cid:258) k(cid:239)ama(cid:202)? 196 Zmie(cid:241) swoje (cid:285)ycie w 30 dni Wiem jedno: k(cid:239)amstwo to dowód mojej niskiej samooceny. Odbiera odwag(cid:218) do zmiany. Kiedy oszukuj(cid:218), mój rozp(cid:218)d s(cid:239)abnie, bo zaczyna mnie nap(cid:218)dza(cid:202) co(cid:258) innego. Nie chc(cid:218) ju(cid:285) d(cid:239)u(cid:285)ej po(cid:258)wi(cid:218)ca(cid:202) mojego (cid:285)ycia innym, kosztem samej siebie. Moje potrzeby s(cid:200) tak samo wa(cid:285)ne jak potrzeby innych. To by(cid:239)a dla mnie trudna lekcja. Mo(cid:285)liwe, (cid:285)e najtrudniejsza. W mojej ro- dzinie po(cid:258)wi(cid:218)canie si(cid:218) by(cid:239)o cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) naszej historii. Je(cid:258)li po(cid:258)wi(cid:218)ca(cid:239)am si(cid:218) dla kogo(cid:258), oznacza(cid:239)o to, (cid:285)e jestem dobrym cz(cid:239)owiekiem, a przynajmniej tak mnie uczono. Po(cid:258)wi(cid:218)canie si(cid:218) spowalnia nas. Wtedy zmiana nie mo(cid:285)e si(cid:218) wydarzy(cid:202). Rozp(cid:218)d sprawia, (cid:285)e mo(cid:285)esz przeskoczy(cid:202) pewne do(cid:258)wiadczenia i zrobi(cid:202) u(cid:285)ytek ze swojej sk(cid:239)onno(cid:258)ci do ryzyka. Mo(cid:285)esz zmienia(cid:202) si(cid:218) szybciej, po- niewa(cid:285) niewygoda przestaje ci przeszkadza(cid:202). W dobrym znaczeniu. Jak w starym powiedzeniu: czujesz si(cid:218) dobrze we w(cid:239)asnej skórze. My(cid:258)l(cid:218), (cid:285)e kiedy akceptujemy to, kim jeste(cid:258)my, zmiana pod wp(cid:239)ywem wgl(cid:200)du jest bardziej prawdopodobna. Z drugiej strony, usilne próby zachowania ogranicze(cid:241), poprzez wymówki, maj(cid:200)ce uwiarygodni(cid:202) nasze po(cid:239)o(cid:285)enie, utrudniaj(cid:200) nam bycie szczerym wobec samego siebie. Wymie(cid:241) trzy przyk(cid:239)ady ryzyka, które podj(cid:200)(cid:239)e(cid:258) w ci(cid:200)gu ostatnich dwu- dziestu dni, a które by(cid:239)yby nie do pomy(cid:258)lenia przed przeczytaniem tej ksi(cid:200)(cid:285)ki. 1. … 2. … 3. … Rozwój wspomaga rozwój. Gratuluj(cid:218) podj(cid:218)cia ryzyka w ci(cid:200)gu ostatnich 20 dni. Teraz jest pora na to, aby odwa(cid:285)nie zapyta(cid:202), czego pragniesz. Kiedy w ci(cid:200)gu ostatnich 20 dni podj(cid:200)(cid:239)e(cid:258) ryzyko i poprosi(cid:239)e(cid:258) o co(cid:258), czego wcze(cid:258)niej unika(cid:239)e(cid:258)? Wypisz trzy najwa(cid:285)niejsze pro(cid:258)by. 1. … 2. … 3. … Proszenie o to, czego chcesz, i gotowo(cid:258)(cid:202) do przewodzenia to dwa sposo- by na porzucenie mentalno(cid:258)ci ofiary i stanie si(cid:218) liderem. Czy chcesz by(cid:202) przywódc(cid:200) w swoim w(cid:239)asnym (cid:285)yciu? O co by(cid:258) poprosi(cid:239)? Podaj trzy naj- wa(cid:285)niejsze rzeczy: Si(cid:239)a rozp(cid:218)du 197 1. … 2. … 3. … Dzi(cid:218)ki umiej(cid:218)tno(cid:258)ci formu(cid:239)owania (cid:285)ycze(cid:241), informujesz (cid:258)wiat o swoich potrzebach i umo(cid:285)liwiasz innym zaspokajanie ich w sposób, który Ci(cid:218) wzmacnia. W ci(cid:200)gu ostatnich 20 dni prawdopodobnie u(cid:258)wiadomi(cid:239)e(cid:258) sobie (cid:285)yczenia, o których istnieniu wcze(cid:258)niej nie mia(cid:239)e(cid:258) poj(cid:218)cia. Co to by(cid:239)o? Wypisz swoje przyk(cid:239)adowe (cid:285)yczenie, które pozosta(cid:239)o niespe(cid:239)nione z powodu Twojej oceny. Mo(cid:285)e wydawa(cid:239)o si(cid:218) g(cid:239)upie lub egoistyczne. (cid:191)adne (cid:285)yczenie takie nie jest. Opisz teraz swoje: Je(cid:258)li chcesz zaprzesta(cid:202) oceniania, pami(cid:218)taj, (cid:285)e dotyczy to tak(cid:285)e j(cid:218)zyka, który Ci(cid:218) wcze(cid:258)niej blokowa(cid:239). J(cid:218)zyk to pot(cid:218)(cid:285)ne narz(cid:218)dzie. Wiernie od- zwierciedla nasze przekonania. Je(cid:258)li mówisz „Nie mog(cid:218)”, gdzie(cid:258) w (cid:258)rodku wierzysz, (cid:285)e tak w(cid:239)a(cid:258)nie jest. Gdy tylko usuniesz ze s(cid:239)ownika zwroty, przez które nie mo(cid:285)esz za(cid:258)wieci(cid:202) swoim pe(cid:239)nym blaskiem, Twoja gwiazda roz- b(cid:239)y(cid:258)nie szybciej i ja(cid:258)niej. Zab(cid:239)y(cid:258)niesz ja(cid:258)niej tak(cid:285)e wtedy, kiedy zaufasz sobie i zmianom, które wprowadzasz. W takich chwilach od razu nabierasz wi(cid:218)kszego rozp(cid:218)du. Mo(cid:285)esz bardziej na sobie polega(cid:202). Ufasz swojej intuicji, a poczucie zagu- bienia gdzie(cid:258) znika. Widzisz, jak wiele mog(cid:239)e(cid:258) zmieni(cid:202) przez ostatnie dwa- dzie(cid:258)cia dni, wi(cid:218)c zastanawiasz si(cid:218): co teraz? „Co teraz?” jest normaln(cid:200) reakcj(cid:200). Zapytaj siebie: „Teraz, kiedy dokona- (cid:239)em tylu potrzebnych zmian, aby (cid:285)y(cid:202) w zgodzie z samym sob(cid:200), co jeszcze mog(cid:218) osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202)? Jak mog(cid:218) zmieni(cid:202) moje (cid:285)ycie?” Usi(cid:200)d(cid:283) i zapisz wszystko, co przychodzi Ci do g(cid:239)owy. A zatem, co jest mo(cid:285)liwe? Co jeszcze mo(cid:285)e si(cid:218) wydarzy(cid:202) w moim (cid:285)yciu? Wszystko jest mo(cid:285)liwe. Przez ostatnie 20 dni nabiera(cid:239)e(cid:258) rozp(cid:218)du, po- dejmuj(cid:200)c si(cid:218) zada(cid:241) wymagaj(cid:200)cych wysi(cid:239)ku, ryzyka lub (cid:258)miertelnie Ci(cid:218) przera(cid:285)aj(cid:200)cych. Kiedy ju(cid:285) osi(cid:200)gasz pewien stopie(cid:241) rozwoju, zaczynaj(cid:200) pojawia(cid:202) si(cid:218) mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, których nigdy si(cid:218) nie spodziewa(cid:239)e(cid:258), ani nawet nie liczy(cid:239)e(cid:258) na nie. To kolejny bonus zwi(cid:200)zany ze zmian(cid:200). Potrafisz planowa(cid:202) 198 Zmie(cid:241) swoje (cid:285)ycie w 30 dni swoj(cid:200) przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) z wi(cid:218)kszym rozmachem. To, co nieznane, ju(cid:285) Ci(cid:218) nie przera(cid:285)a. Rzeczy, które wydawa(cid:239)y si(cid:218) niemo(cid:285)liwe, teraz s(cid:200) mo(cid:285)liwe. To wspania(cid:239)a lekcja ws(cid:239)uchiwania si(cid:218) w g(cid:239)os intuicji. Kiedy par(cid:218) dni temu mówili(cid:258)my o wyostrzaniu swojej intuicji, nama- wia(cid:239)am Ci(cid:218), aby(cid:258) po prostu zacz(cid:200)(cid:239) s(cid:239)ucha(cid:202). Pos(cid:239)ucha(cid:239)e(cid:258) mnie? Czy z sza- cunkiem potraktowa(cid:239)e(cid:258) swój wewn(cid:218)trzny g(cid:239)os, który wie, jak poprowadzi(cid:202) Ci(cid:218) przez nieznane? Kiedy zaczynasz go s(cid:239)ucha(cid:202), gdy brzmi on coraz wy- ra(cid:283)niej, trudno go ignorowa(cid:202). Pobieranie lekcji od w(cid:239)asnej intuicji to Twoje zadanie na reszt(cid:218) (cid:285)ycia. Pozwól jej sta(cid:202) si(cid:218) Twoim nauczycielem. Mo(cid:285)e wzi(cid:200)(cid:239)e(cid:258) t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) do r(cid:218)ki, poniewa(cid:285) po prostu wiedzia(cid:239)e(cid:258), (cid:285)e to co(cid:258) dla Ciebie. Tak w(cid:239)a(cid:258)nie dzia(cid:239)a intuicja. Teraz wypisz pi(cid:218)(cid:202) przypadków, kiedy w czasie ostatnich 20 dni pos(cid:239)ucha(cid:239)e(cid:258) jej g(cid:239)osu. Dzi(cid:218)ki temu zro- zumiesz, (cid:285)e ju(cid:285) teraz radzisz sobie lepiej ni(cid:285) s(cid:200)dzi(cid:239)e(cid:258). Pos(cid:239)ucha(cid:239)em mojej intuicji, kiedy: 1. … 2. … 3. … 4. … 5. … Intuicja jest pot(cid:218)(cid:285)nym sprzymierze(cid:241)cem, którego nikt nie mo(cid:285)e Ci(cid:218) pozbawi(cid:202). Bardziej warto(cid:258)ciowym ni(cid:285) pieni(cid:200)dze lub czas. Dok(cid:239)adnie Ci(cid:218) poprowadzi, je(cid:258)li jej pozwolisz. Je(cid:258)li jej zaufasz, b(cid:218)dzie Ci dobrze s(cid:239)u(cid:285)y(cid:202). Kiedy uczysz si(cid:218) s(cid:239)ucha(cid:202) g(cid:239)osu intuicji, jednocze(cid:258)nie uczysz si(cid:218) ufa(cid:202) samemu sobie. Robi(cid:239)e(cid:258) to przez ostatnie 20 dni. Zaufanie jest czym(cid:258) bar- dzo ulotnym, a jednocze(cid:258)nie stanowi podstaw(cid:218) ka(cid:285)dej intymnej relacji. Ka(cid:285)dy, z kim pracuj(cid:218) nad popraw(cid:200) zwi(cid:200)zku, wcze(cid:258)niej czy pó(cid:283)niej mówi mi: „Chcia(cid:239)bym bardziej ufa(cid:202)”. Zaufanie przypomina (cid:258)cian(cid:218) no(cid:258)n(cid:200), która jest niezb(cid:218)dna, poniewa(cid:285) bez niej budynek si(cid:218) zawali. Dotyczy to równie(cid:285) Ciebie. Bez zaufania wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) narz(cid:218)dzi, o których wcze(cid:258)niej rozmawiali- (cid:258)my, b(cid:218)dzie bezu(cid:285)yteczna. Po prostu zabraknie Ci pewno(cid:258)ci w dzia(cid:239)aniu. Czy zaufanie mo(cid:285)na piel(cid:218)gnowa(cid:202)? Oczywi(cid:258)cie. Ka(cid:285)dy z nas potrzebuje rozp(cid:218)du, aby dokona(cid:202) powa(cid:285)nych zmian. W dwu- dziestodniowym procesie zdobywania umiej(cid:218)tno(cid:258)ci i poznawania ró(cid:285)nych metod chodzi(cid:239)o o to, aby(cid:258) stopniowo wprowadza(cid:239) w swoim (cid:285)yciu ma(cid:239)e Si(cid:239)a rozp(cid:218)du 199 zmiany — po to, aby tak zwane wi(cid:218)ksze zmiany by(cid:239)y pó(cid:283)niej (cid:239)atwiejsze. Tak w(cid:239)a(cid:258)nie b(cid:218)dzie. Musisz jednak powa(cid:285)nie potraktowa(cid:202) swoj(cid:200) podró(cid:285), jej ka(cid:285)dy kolejny krok. Mo(cid:285)esz sobie pogratulowa(cid:202) ci(cid:218)(cid:285)kiej pracy, któr(cid:200) wykona(cid:239)e(cid:258). Podziel si(cid:218) pi(cid:218)cioma osi(cid:200)gni(cid:218)ciami, z których by(cid:239)e(cid:258) dumny i które zapisa(cid:239)e(cid:258) w ci(cid:200)gu ostatnich dwudziestu dni. 1. … 2. … 3. … 4. … 5. … Osi(cid:200)gni(cid:218)cia dodaj(cid:200) nam odwagi. Przez kolejne dziesi(cid:218)(cid:202) dni nadal do- ceniaj swoje sukcesy. Osi(cid:200)gni(cid:218)cia s(cid:200) kluczowe, je(cid:258)li chcemy wprowadzi(cid:202) sta(cid:239)(cid:200) zmian(cid:218). Okresowa zmiana mo(cid:285)e przez moment przynosi(cid:202) pozytywne rezultaty, lecz w efekcie, kiedy tylko u(cid:258)wiadomisz sobie, (cid:285)e by(cid:239)a chwilowa, raczej Ci(cid:218) zrani, ni(cid:285) pomo(cid:285)e. Ka(cid:285)da zmiana mo(cid:285)e jednak zosta(cid:202) ugrun- towana, je(cid:258)li b(cid:218)dziemy docenia(cid:202) ca(cid:239)y proces jej wprowadzania. Dzi(cid:218)ki temu zmiana b(cid:218)dzie bardziej realna i konkretna. Kiedy masz w sobie odwag(cid:218), potrafisz odsun(cid:200)(cid:202) sprawy, które stan(cid:218)(cid:239)y na Twojej drodze. Usuwaj(cid:200)c blokady i bariery ze swojej (cid:258)cie(cid:285)ki, mo(cid:285)esz prze- j(cid:200)(cid:202) kontrol(cid:218) nad swoj(cid:200) podró(cid:285)(cid:200). W przesz(cid:239)o(cid:258)ci blokady te hamowa(cid:239)y Twój rozwój, a bariery pokazywa(cid:239)y, (cid:285)e czego(cid:258) nie potrafisz. To by(cid:239)o k(cid:239)amstwo. Jak napisa(cid:239)am w dniu 19., przebaczenie jest kluczowe, je(cid:258)li chcesz (cid:285)y(cid:202) w zgodzie ze sob(cid:200). Aby nabra(cid:202) rozp(cid:218)du, spróbuj zaufa(cid:202) mo(cid:285)liwo(cid:258)ciom, jakie niesie ze sob(cid:200) przebaczenie. Wypisz trzy sytuacje, które wymagaj(cid:200) wy- baczenia. 1. … 2. … 3. … Wybaczenie uzdrawia. Z w(cid:239)asnego do(cid:258)wiadczenia wiem, (cid:285)e dwudzie- sta rocznica (cid:258)mierci moich rodziców by(cid:239)a dla mnie prze(cid:239)omem. Rodzice zmarli, kiedy mia(cid:239)am 14 lat, lecz cho(cid:202) przez wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) mojego (cid:285)ycia (cid:285)y- (cid:239)am bez nich, wci(cid:200)(cid:285) mieli nade mn(cid:200) w(cid:239)adz(cid:218). U(cid:258)wiadomi(cid:239)am sobie, (cid:285)e czas 200 Zmie(cid:241) swoje (cid:285)ycie w 30 dni si(cid:218) od tego uwolni(cid:202), w chwili, kiedy bardziej zale(cid:285)a(cid:239)o mi na (cid:285)yciu w zgo- dzie z sam(cid:200) sob(cid:200) ni(cid:285) na ich mi(cid:239)o(cid:258)ci. By(cid:239) to poruszaj(cid:200)cy moment pe(cid:239)nego zrozumienia. Wiele osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:239)e(cid:258) przez ostatnie dwadzie(cid:258)cia dni, ale to wci(cid:200)(cid:285) pocz(cid:200)- tek. Kolejne dni b(cid:218)d(cid:200) sprawdzianem tego, czy potrafisz najpierw zadba(cid:202) o siebie. Zmiana w(cid:239)asnego (cid:285)ycia bywa trudna — dlatego przechodzimy przez to wspólnie. Ka(cid:285)dego dnia wykonujesz (cid:202)wiczenia i zobowi(cid:200)zujesz si(cid:218) by(cid:202) coraz lep- sz(cid:200) wersj(cid:200) siebie. Pyta(cid:239)am Ci(cid:218) o rzeczy, które w trakcie indywidualnego coachingu zaj(cid:218)(cid:239)yby nam par(cid:218) miesi(cid:218)cy. Jednak dzi(cid:218)ki Twojemu zaanga(cid:285)o- waniu to, co mog(cid:239)o trwa(cid:202) miesi(cid:200)cami, nam zajmuje trzydzie(cid:258)ci dni. Pami(cid:218)taj, (cid:285)e zmiana mojego (cid:285)ycia zabra(cid:239)a mi 20 lat. Ca(cid:239)e swoje do(cid:258)wiad- czenie i wiedz(cid:218) zawar(cid:239)am w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce. Ucz si(cid:218) ode mnie i z do(cid:258)wiadczenia moich klientów. Wykorzystaj te historie w swoim w(cid:239)asnym (cid:285)yciu, a po- przednie 20 dni pomo(cid:285)e Ci wybi(cid:202) si(cid:218) dalej, ni(cid:285) kiedykolwiek wcze(cid:258)niej mog(cid:239)e(cid:258) sobie wyobrazi(cid:202). Przez nast(cid:218)pne dziesi(cid:218)(cid:202) dni nabierzesz pr(cid:218)dko- (cid:258)ci, która pozwoli Ci na kolejny niezwyk(cid:239)y skok do przodu. Mo(cid:285)liwe, (cid:285)e do(cid:239)(cid:200)czy(cid:239)e(cid:258) do mnie, poniewa(cid:285) chcia(cid:239)e(cid:258) zmieni(cid:202) swoj(cid:200) ka- rier(cid:218), (cid:285)ycie mi(cid:239)osne, albo zdrowie — nie ma to znaczenia. Zmiana to zmia- na. W tej chwili poznajesz narz(cid:218)dzia, dzi(cid:218)ki którym odmienisz swoje (cid:285)y- cie, je(cid:258)li tylko b(cid:218)dziesz chcia(cid:239). Pokazuj(cid:218) Ci, jak zapanowa(cid:202) nad l(cid:218)kami, aby(cid:258) sta(cid:239) si(cid:218) panem swojego losu. (cid:191)ycie w zgodzie z samym sob(cid:200) to co(cid:258) wi(cid:218)cej ni(cid:285) intencja, to tak(cid:285)e klucz do wewn(cid:218)trznego szcz(cid:218)(cid:258)cia. Nie zwalniaj. Zmieniaj swoje (cid:285)ycie…
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zmień swoje życie w 30 dni
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: