Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00132 010353 23472574 na godz. na dobę w sumie
Zmowy przetargowe w świetle zamówień publicznych oraz prawa konkurencji - ebook/pdf
Zmowy przetargowe w świetle zamówień publicznych oraz prawa konkurencji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7374-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia porusza złożoną problematykę zmów przetargowych, które są wymierzone w zasadę uczciwej konkurencji. Dokonano obszernej analizy orzecznictwa KIO, sądowego oraz organu antymonopolowego. Przedstawiono koncepcję identyfikacji oraz oceny antykonkurencyjnego charakteru porozumień między wykonawcami przystępującymi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Różne modele odpowiedzialności, niejednolitość orzecznictwa oraz niejasność przepisów prawnych wpływają negatywnie na pewność prawa. Zaproponowana koncepcja powinna  umożliwić identyfikację porozumień przetargowych (na gruncie prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji) i ograniczyć ryzyko błędnych kwalifikacji w tym zakresie, a przez to wzmocnić ochronę konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Monografia jest adresowana do szerokiego kręgu przedstawicieli zawodów prawniczych (sędziów, adwokatów, radców prawnych, pracowników UOKiK). Stanie się także cenną pozycją dla przedsiębiorców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawia- jące w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwe- go ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnopo- równawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. „Praca (…) dotyczy bardzo aktualnej i praktycznie doniosłej problematyki. Zamówienia publiczne pełnią w obrocie gospodarczym istotną rolę (tak- że) jako płaszczyzna merytorycznej konkurencji między przedsiębiorcami (…). Na uznanie zasługuje więc wybór tematu książki, która poświęcona jest prawnym instrumentom przeciwdziałania i zwalczania zmów przetar- gowych. Wybór ów jest trafny także z tego powodu, iż problematyka ta nie stanowiła dotychczas przedmiotu opracowania monograficznego, tym bar- dziej takiego, które instytucję zmów przetargowych prezentowałoby z per- spektywy trzech różnych ustaw (…). Autorka wnikliwie zaprezentowała instytucję zmowy przetargowej, ukazując w szczególności cechy (przesłan- ki) tego rodzaju porozumień czy też ich różnorakie formy (…). Istotnym walorem pracy jest przedstawienie przez Autorkę licznych szczegółowych zagadnień, które mogą budzić wątpliwości interpretacyjne na gruncie sto- sowania instytucji zakazu zmów przetargowych (…). W podsumowaniu poszczególnych części monografii Autorka przedstawia konkretne rozwią- zania problemów praktycznych, konstruując (i/lub porządkując) stosowne przesłanki prawne. Może to stanowić cenną wskazówkę w obszarze ewa- luacji legalności postępowania - zarówno dla przedsiębiorców (zamierza- jących wziąć udział lub już uczestniczących w procedurze zamówień pu- blicznych), jak i dla odpowiednich organów publicznych”. Prof. KA dr hab. Konrad Kohutek Dr Małgorzata Sieradzka – doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, członek CARS, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. W swoim dorobku nauko- wym posiada monografie prawnicze, komentarze do ustaw oraz kilkadziesiąt publikacji naukowych. www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-7373-7 Ń E I W Ó M A Z A W A R P E L T E I W Ś W E W O G R A T E Z R P Y W O M Z I J C N E R U K N O K A W A R P Z A R O H C Y N Z C I L B U P A K Z D A R E I S . M MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MAŁGORZATA SIERADZKA Cena: 99,00 zł Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA • ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MAŁGORZATA SIERADZKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja: Prof. KA dr hab. Konrad Kohutek Publikacja dofinansowana przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7373-7 ISBN e-book 978-83-255-7374-4 Spis treści Wykaz skrótów   ...............................................................................................................  IX Wykaz literatury   ............................................................................................................  XI Wstęp   ................................................................................................................................  XIX Rozdział I. Konkurencja w Prawie zamówień publicznych   .................................  1 § 1.  Zasada uczciwej konkurencji w Prawie zamówień publicznych  .............  1 § 2.  ojęcie wykonawcy zamówienia publicznego a przedsiębiorca jako  adresat zakazu porozumień ograniczających konkurencję  .....................  § 3.  Pojęcie najkorzystniejszej oferty ...................................................................  § 4.  nterpretacja pojęcia porozumienie ograniczające konkurencję ..............  9 18 21 Rozdział II. Zmowy przetargowe w świetle ustawy – Prawo zamówień publicznych   ..............................................................................................................  § 1.  Uwagi wprowadzające  ....................................................................................  § 2.  Zmowy przetargowe jako porozumienia ograniczające konkurencję  ...              I.  Formy zmowy przetargowej – identyfikacja mechanizmu  współpracy  ............................................................................................  II.  Wyznaczniki kwalifikacji porozumienia pomiędzy  wykonawcami jako zmowy przetargowej  ........................................  1.  Przejaw uzgodnienia  ......................................................................  2.  Identyfikacja antykonkurencyjnego celu uzgodnień  ...............  3.  Niezależność (samodzielność, autonomia gospodarcza)  .........  III.  Porozumienie przetargowe – znaczenie formy, treści oraz  sposobu składanych ofert  ...................................................................  I.  Kwalifikowane formy porozumień między wykonawcami  ..........  .  Konsorcjum przetargowe  ....................................................................  1.  Konkurencyjny czy antykonkurencyjny cel tworzenia  konsorcjum przetargowego  ...........................................................  I.  Grupa kapitałowa  .................................................................................  1.  Powiązania między wykonawcami zamówienia publicznego  a możliwość udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego  ...............................................................  2.  Koncepcja single economic unit ...................................................  3.  cena przynależności do grupy kapitałowej  ................................  29 29 30 43 56 57 62 69 75 80 81 88 99 102 107 111  Spis treści 4.  Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego wykonawców należących do tej samej  grupy kapitałowej  ...........................................................................  5.  Postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia wpływu  powiązań w ramach grupy kapitałowej na uczciwą  konkurencję  .....................................................................................  6.  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej jako  dokument potwierdzający spełnianie warunków udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  oraz jego ocena  ................................................................................  7.  Ocena charakteru powiązań pomiędzy wykonawcami  należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz ich wpływu  na zamówienie publiczne ...............................................................  8.  Konsekwencje braku złożenia oświadczenia o przynależności  do grupy kapitałowej  ......................................................................    II.  Uwagi końcowe  .....................................................................................  Rozdział III. Zmowa przetargowa jako czyn nieuczciwej konkurencji   ............  § 1.  Uwagi wprowadzające  ....................................................................................  § 2.  Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji  .......................................................  § 3.  Kwalifikacja zmowy przetargowej jako nienazwanego czynu  nieuczciwej konkurencji  ................................................................................  § 4.  Zmowa przetargowa jako czyn nieuczciwej konkurencji polegający na  utrudnianiu dostępu do rynku innym przedsiębiorcom  .........................  I.  Pojęcie utrudniania dostępu do rynku  .............................................  II.  Przejawy utrudniania dostępu do rynku innym wykonawcom  ...      1.  Kwalifikacja oferowania ceny niższej od ofert cenowych  innych wykonawców jako czynu nieuczciwej konkurencji  .....  2.  Rażąco niska cena  ...........................................................................  3.  Wymuszanie na zamawiającym wyboru jako kontrahenta  określonego przedsiębiorcy jako czyn nieuczciwej  konkurencji  ......................................................................................  § 5.  Czyn nieuczciwej konkurencji jako przesłanka odrzucenia oferty  wykonawcy  .......................................................................................................  § 6.  Udowodnienie stosowania zmowy przetargowej  ......................................  I.  Dopuszczalność dowodów pośrednich  ............................................    § 7.  Zatrzymanie wadium jako konsekwencja stosowania zmowy  przetargowej  .....................................................................................................  1.  Niezłożenie dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw  na wezwanie w trybie art. 25 ust. 1 PrZamPubl  ........................  I 118 119 122 125 132 135 141 141 143 146 150 153 159 160 168 177 181 184 185 199 202 Spis treści 2.  Brak przedstawienia listy podmiotów należących do tej  samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że nie  należy do grupy kapitałowej  .........................................................  3. Brak wyrażenia zgody na poprawienie omyłki, o której  mowa w art. 87 ust. 3 PrZamPubl  ................................................  § 8.  Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  ...  § 9.  Unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego  ...................  § 10.  Postępowanie odwoławcze przed KIO  ........................................................  § 11.  Uwagi końcowe  ................................................................................................  Rozdział IV. Porozumienia przetargowe w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów    ................................................................................  § 1.  Uwagi wprowadzające  ....................................................................................  § 2.  Interes publiczny jako przesłanka stosowania ustawy o ochronie  konkurencji i konsumentów  ..........................................................................  § 3.  ykładnia pojęcia ,,porozumienie przetargowe” na tle porozumień  ograniczających konkurencję ........................................................................  § 4.  walifikacja porozumienia przetargowego wykonawców jako  porozumienia ograniczającego konkurencję  .............................................    I.  Antykonkurencyjny cel lub skutek porozumienia  przetargowego .......................................................................................  § 5.  Postępowanie antymonopolowe w sprawach porozumień  przetargowych  .................................................................................................  I.  Wykazanie faktu stosowania zmowy przetargowej  .......................    § 6.  Charakter i rodzaj wyłączeń spod zakazu porozumień  ograniczających konkurencję ........................................................................  § 7.  Ocena prawnej dopuszczalności stosowania zwolnień  indywidualnych i grupowych do porozumień przetargowych  ...............  § 8.  Uwagi końcowe  ................................................................................................  Rozdział V. Sankcje administracyjnoprawne i cywilnoprawne z tytułu stosowania porozumień ograniczających konkurencję   .................................  § 1.  Uwagi wprowadzające  ....................................................................................  § 2.  Cywilnoprawna sankcja nieważności porozumień ograniczających      konkurencję  .....................................................................................................  § 3.  Sankcje administracyjne   ...............................................................................  I.  Decyzje w sprawach zmów przetargowych  ......................................  II.  Sankcje administracyjno-karne  ........................................................  § 4.  Uwagi końcowe  ................................................................................................  Podsumowanie   ...............................................................................................................  Indeks rzeczowy   ............................................................................................................  209 210 211 214 216 218 221 221 222 225 230 233 237 241 243 246 257 259 259 260 268 270 278 287 289 303 II Wykaz skrótów 1. Akty prawne KK  ........................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553  ze zm.) KSH  .....................................  ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) OchrKonKU  .......................  ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184) PrZamPubl  .........................  ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 907 ze zm.) SwobDzGospU  ...................  ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) ZwalNKonU  .......................  ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw Dz.Urz. Min. Sprawiedl.  ...  Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości GSP Prz.Orz  .......................  Gdańsk Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa MoP  .....................................  Monitor Prawniczy MZP .....................................  Monitor Zamówień Publicznych OSN  .....................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNCP  ................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna oraz Izba  Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP  ......................................  Orzecznictwo Sądów Polskich PS  .........................................  Przegląd Sądowy PiP  .......................................  Państwo i Prawo PPH  .....................................  Przegląd Prawa Handlowego PUG  .....................................  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS  ...................................  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjalistyczny Zam.Publ.Dor. ....................  Zamówienia Publiczne. Doradca Zb.Orz.  ................................  Zbiór Orzecznictwa IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zmowy przetargowe w świetle zamówień publicznych oraz prawa konkurencji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: