Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00036 004289 21781115 na godz. na dobę w sumie
Zobowiązania - część szczegółowa - ebook/pdf
Zobowiązania - część szczegółowa - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 442
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5835-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Podręcznik ten jest przeznaczony dla studentów wydziałów prawa. Obejmuje część szczegółową zobowiązań i wraz z podręcznikiem Z. Radwańskiego, A. Olejniczaka, Zobowiązania – część ogólna (Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012, wyd. 10), zawiera kursowy wykład prawa zobowiązań.

W podręczniku są omawiane podstawowe instytucje części szczegółowej zobowiązań, występujące w obrocie powszechnym. W ujętych syntetycznie rozważaniach zwraca się uwagę na zagadnienia dyskusyjne, z uwzględnieniem wypowiedzi piśmiennictwa i stanowiska judykatury.

Stan prawny, literaturę i orzecznictwo uwzględniono do sierpnia 2013 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podręczniki Prawnicze Zobowiązania – część szczegółowa Zbigniew Radwański Janina Panowicz-Lipska 10. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska • Zobowiązania – część szczegółowa W sprzedaży: Z. Radwański, A. Olejniczak ZOBOWIĄZANIA – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 10 Podręczniki Prawnicze Z. Radwański PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 12 Podręczniki Prawnicze J. Rajski PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Tom 8, wyd. 3 System Prawa Prywatnego W.J. Katner PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – UMOWY NIENAZWANE. Tom 9 System Prawa Prywatnego A. Olejniczak PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – CZĘŚĆ OGÓLNA. Tom 6 System Prawa Prywatnego KODEKS CYWILNY. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KO DEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY. KOSZTY SĄDOWE CYWILNE, wyd. 23 Edycja Sądowa KODEKS CYWILNY. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KO DEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY, wyd. 29 Teksty Ustaw Becka KODEKS CYWILNY Z WPROWADZENIEM, wyd. 36 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Zobowiązania – część szczegółowa † Zbigniew Radwański emerytowany profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Janina Panowicz-Lipska profesor dr hab. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 10. wydanie rozszerzone i zaktualizowane WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-255-5634-1 ISBN e-book 978-83-255-5835-8 Profesor Zbigniew Radwański (1924–2012) Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy w grudniu 2012 r. wiadomość o śmierci Pana Profesora Zbigniewa Radwańskiego – autora wielu wybit- nych dzieł, nestora polskiej cywilistyki, naszego wieloletniego współpracow- nika, a przede wszystkim, wspaniałego człowieka. Profesor Zbigniew Radwański był Redaktorem Naczelnym Systemu Prawa Prywatnego i kwartalnika Studia Prawa Prywatnego oraz au- torem i współautorem kilku podręczników. Przez cały okres współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck wspierał nas swoją ogromną wiedzą i do- świadczeniem. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z życzeniem Profesora Zbigniewa Radwańskiego jego dzieło w postaci podręczników Prawo cywilne – część ogólna, Zobowiązania – część ogólna oraz Zobowiązania – część szczegółowa będą kontynuowali ich współautorzy – uczniowie Profesora. Przedmowa do dziesiątego wydania Podręcznik ten jest przeznaczony dla studentów wydziałów prawa. Obej- muje część szczegółową zobowiązań i wraz z podręcznikiem Z. Radwańskiego, A. Olejniczaka, Zobowiązania – część ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck War- szawa 2012, wyd. 10, zawiera kursowy wykład prawa zobowiązań. W podręczniku są omawiane podstawowe instytucje części szczegółowej zobowiązań, występujące w obrocie powszechnym. W ujętych syntetycznie rozważaniach zwraca się uwagę na zagadnienia dyskusyjne, z uwzględnieniem wypowiedzi piśmiennictwa i stanowiska judykatury. Od pewnego czasu Wy- dawnictwo C.H. Beck publikuje dla potrzeb dydaktyki uniwersyteckiej prace mniejszego formatu obejmujące wskazaną materię (skrypty, opracowania ty- pu ,,prawo w pigułce”). Do korzystania z niniejszego podręcznika może zachę- cać zwłaszcza to, że poszczególne instytucje prawne zostały w nim objaśnio- ne w sposób bardziej pogłębiony. Istotne są również jego walory dydaktyczne, sprawdzone przez wiele już pokoleń prawników. Ze względu na zakres tema- tyczny i aktualność przedstawionych w książce zagadnień, może ona zaintere- sować także praktykę prawniczą. W dziesiątym wydaniu podręcznika, podobnie jak w poprzednich wydaniach, należało odnotować zmiany stanu prawnego wynikające z działań legislacyj- nych, a także ważniejsze rozstrzygnięcia orzecznictwa sądowego. Była też ko- nieczna weryfikacja tekstu w świetle najnowszych publikacji, zwłaszcza że uka- zało się kilka monografii poświęconych tematom rozpatrywanym w podręczniku. W rezultacie każdy rozdział podręcznika wymagał aktualizacji. Wprowadzo- ne w ciągu ostatnich dwóch lat zmiany ustawodawcze odnoszą się bezpośrednio m.in. do umowy rachunku bankowego (o mieszkaniowym rachunku powierni- czym stanowi ustawa z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkal- nego lub domu jednorodzinnego, Dz.U. Nr 232, poz. 1377); do Prawa wekslowe- go (ustawą z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, Dz.U. z 2012 r. poz. 1529, został uchylony przepis dotyczący sporządzania protestów weksli przez urzędy poczto- we); do ugody (w wyniku nowelizacji KPC ustawą z 16.9.2011 r., Dz.U. Nr 233, poz. 1381, przestały obowiązywać szczególne przesłanki sądowej kontroli ugody w postępowaniu w sprawach gospodarczych). VIII Przedmowa do dziesiątego wydania Metoda wykładu odpowiada zasadom przyjętym w podręczniku Z. Rad- wańskiego, A. Olejniczaka, Prawo cywilne – część ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013, wyd. 12, a także we wspomnianym wcześniej pod- ręczniku z zakresu części ogólnej prawa zobowiązań. Podstawę do przygotowania pierwszego wydania niniejszego podręczni- ka stanowiła część podręcznika Zbigniewa Radwańskiego, Prawo zobowiązań z 1986 r. Kolejne wydania, będące jej rozwinięciem, ukazują się w opracowa- niu Autora i Janiny Panowicz-Lipskiej. Stan prawny, literaturę i orzecznictwo uwzględniono do sierpnia 2013 r. Poznań, wrzesień 2013 r. Janina Panowicz-Lipska Spis treści Przedmowa do dziesiątego wydania ................................................................................ VII Wykaz skrótów ................................................................................................................. XIX Wykaz literatury ............................................................................................................... XXV Rozdział I. Wprowadzenie ............................................................................................ 1 1 § 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań .................... 1 I. Przedmiot ................................................................................................... 1. Podstawy wyróżnienia ........................................................................... 1 2 2. Stosowanie prawa .................................................................................. 3 II. Regulacja umów typowych ....................................................................... 3 1. Uwagi wstępne ...................................................................................... 3 2. Systematyzowanie umów szczegółowych ............................................ 3. Relacje między ustawowymi typami umów ........................................ 4 5 4. Podtypy .................................................................................................. 5 III. Grupy umów .............................................................................................. 5 1. Uwagi wprowadzające .......................................................................... 6 2. Podstawy wyróżnienia grup umów ...................................................... 7 § 2. Systematyzacja szczegółowych umów zobowiązaniowych ................................ I. Umowy nazwane ....................................................................................... 7 9 II. Umowy nienazwane .................................................................................. 10 III. Umowy mieszane ...................................................................................... 10 IV. Związki umów ........................................................................................... 10 1. Uwagi wstępne ...................................................................................... 2. Łańcuchy i zespoły umów .................................................................... 11 Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw .................................................. 13 13 § 3. Uwagi ogólne ....................................................................................................... 14 § 4. Sprzedaż ................................................................................................................ I. Uwagi wstępne .......................................................................................... 16 19 II. Pojęcie ........................................................................................................ 21 III. Zawarcie umowy ....................................................................................... 21 1. Konsensualność ..................................................................................... 21 2. Forma ..................................................................................................... 22 3. Tryb ........................................................................................................ 4. Minimalny (konieczny) zakres konsensu ............................................. 23 24 5. Ograniczenia .......................................................................................... 27 IV. Obowiązki sprzedawcy .............................................................................. 27 1. Przeniesienie własności ......................................................................... 2. Wydanie rzeczy ..................................................................................... 27 Spis treści V. Obowiązki kupującego .............................................................................. 1. Odebranie rzeczy ................................................................................... 2. Zapłata ceny .......................................................................................... VI. Przedawnienie ............................................................................................ VII. Rękojmia .................................................................................................... 1. Uwagi wstępne ...................................................................................... 2. Wady fizyczne ....................................................................................... 3. Wady prawne ......................................................................................... 4. Odpowiedzialność .................................................................................. 5. Zawiadomienie o wadzie ...................................................................... 6. Uprawnienia ........................................................................................... 7. Terminy .................................................................................................. 8. Przejście uprawnień ............................................................................... 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza .................................................... 10. Modyfikacje odpowiedzialności ............................................................ VIII. Gwarancja jakości ..................................................................................... 1. Pojęcie i charakter prawny ................................................................... 2. Gwarancja a rękojmia ........................................................................... 3. Przesłanki odpowiedzialności ............................................................... 4. Uprawnienia ........................................................................................... 5. Umowy o przejęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych ....................................................................................... 6. Naprawienie szkody .............................................................................. IX. Szczególne rodzaje sprzedaży ................................................................... 1. Uwagi wstępne ...................................................................................... 2. Sprzedaż na raty .................................................................................... 3. Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej ...................... 4. Sprzedaż na próbę ................................................................................. 5. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa odkupu ............................................. 6. Prawo pierwokupu ................................................................................. X. Odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową sprzedaży X konsumenckiej ........................................................................................... 1. Charakterystyka wstępna ....................................................................... 2. Niezgodność towaru z umową .............................................................. 3. Odpowiedzialność .................................................................................. 4. Uprawnienia ........................................................................................... 5. Terminy .................................................................................................. 6. Roszczenie zwrotne sprzedawcy ........................................................... XI. Gwarancja przy sprzedaży konsumenckiej ............................................... 1. Pojęcie .................................................................................................... 2. Treść oświadczenia gwarancyjnego ...................................................... 3. Powinności określone w ustawie .......................................................... § 5. Zamiana ................................................................................................................ I. Pojęcie ........................................................................................................ II. Regulacja ustawowa .................................................................................. § 6. Darowizna ............................................................................................................. I. Pojęcie ........................................................................................................ II. Zawarcie umowy ....................................................................................... 1. Strony ..................................................................................................... 2. Forma ..................................................................................................... 29 29 29 33 34 34 35 36 37 38 39 44 45 46 48 50 50 51 53 54 56 58 59 59 61 63 64 64 66 69 69 70 72 73 75 77 78 78 79 80 80 81 81 81 82 83 83 84 Spis treści XI 86 III. Skutki ......................................................................................................... 87 IV. Polecenie .................................................................................................... 87 1. Pojęcie .................................................................................................... 88 2. Wypełnienie ........................................................................................... 88 V. Odwołanie darowizny ................................................................................ 88 1. Niewdzięczność obdarowanego ............................................................ 90 2. Niedostatek darczyńcy .......................................................................... 90 3. Tryb odwołania i skutki ........................................................................ 91 4. Darowizna zgodna z zasadami współżycia społecznego ..................... 91 VI. Obowiązek utrzymania darczyńcy w razie niedostatku ........................... 92 VII. Rozwiązanie darowizny ............................................................................. 93 § 6a. Umowa przekazania nieruchomości .................................................................. 93 I. Uwagi wstępne .......................................................................................... 94 II. Pojęcie i charakterystyka ogólna .............................................................. 95 III. Zawarcie umowy ....................................................................................... 97 IV. Skutki związane z przekazaniem nieruchomości ..................................... 98 § 7. Kontraktacja .......................................................................................................... 99 I. Pojęcie ........................................................................................................ II. Obowiązki stron ......................................................................................... 100 1. Producenta ............................................................................................. 100 2. Kontraktującego ..................................................................................... 101 III. Zasady odpowiedzialności ......................................................................... 102 1. Producenta ............................................................................................. 102 2. Kontraktującego ..................................................................................... 103 IV. Zmiana w osobie producenta .................................................................... 104 V. Przedawnienie ............................................................................................ 104 Rozdział III. Umowy regulujące używanie rzeczy ..................................................... 106 § 8. Uwagi ogólne ....................................................................................................... 106 § 9. Najem .................................................................................................................... 106 I. Najem w ogólności .................................................................................... 108 1. Konstrukcja prawna ............................................................................... 108 2. Zawarcie umowy ................................................................................... 111 3. Obowiązki wynajmującego ................................................................... 111 4. Obowiązki najemcy ............................................................................... 113 5. Zbycie rzeczy najętej ............................................................................ 114 6. Zakończenie najmu ................................................................................ 115 7. Przedawnienie roszczeń ........................................................................ 117 II. Najem lokali .............................................................................................. 117 1. Uwagi wprowadzające .......................................................................... 117 2. Najem podlegający regulacji ustawy o ochronie praw lokatorów ...... 120 3. Nawiązanie stosunku najmu ................................................................. 125 4. Najemca lokalu mieszkalnego .............................................................. 127 5. Czynsz i inne opłaty ............................................................................. 131 6. Pozostałe prawa i obowiązki stron ....................................................... 137 7. Sytuacja najemcy wobec osób trzecich ................................................ 140 8. Ustanie najmu ........................................................................................ 141 9. Skutki ustania najmu ............................................................................. 146 § 10. Dzierżawa ............................................................................................................. 155 I. Dzierżawa w ogólności ............................................................................. 156 XII Spis treści 1. Pojęcie .................................................................................................... 156 2. Okres związania .................................................................................... 156 3. Prawa i obowiązki stron ....................................................................... 157 4. Ustanie dzierżawy ................................................................................. 159 5. Dzierżawa nieruchomości rolnej ........................................................... 160 II. Umowa o bezczynszowe oddanie nieruchomości rolnej do używania i pobierania pożytków ............................................................................... 162 1. Charakter prawny .................................................................................. 162 2. Skutki prawne ........................................................................................ 162 § 11. Użyczenie .............................................................................................................. 163 I. Pojęcie ........................................................................................................ 163 II. Prawa i obowiązki stron ........................................................................... 164 1. Użyczającego ......................................................................................... 164 2. Biorącego w używanie .......................................................................... 164 III. Ustanie użyczenia ...................................................................................... 165 1. Przyczyny .............................................................................................. 165 2. Skutki ..................................................................................................... 165 3. Przedawnienie ........................................................................................ 165 IV. Nieodpłatne używanie rzeczy i pobieranie z niej pożytków ................... 166 § 12. Leasing .................................................................................................................. 166 I. Wprowadzenie ........................................................................................... 167 II. Pojęcie ........................................................................................................ 168 1. Charakterystyka ogólna umowy ........................................................... 168 2. Nabycie rzeczy ...................................................................................... 169 3. Oddanie rzeczy do korzystania ............................................................. 170 4. Wynagrodzenie pieniężne ...................................................................... 171 5. Umowy podobne ................................................................................... 171 III. Treść stosunku prawnego .......................................................................... 172 1. Uwagi wstępne ...................................................................................... 172 2. Obowiązki finansującego ...................................................................... 172 3. Sytuacja korzystającego ........................................................................ 173 4. Skutki naruszeń ..................................................................................... 174 5. Przeniesienie własności rzeczy ............................................................ 175 IV. Zakończenie leasingu ................................................................................ 176 Rozdział IV. Zobowiązania odnoszące się do świadczenia usług ............................. 178 § 13. Uwagi ogólne ....................................................................................................... 178 I. Pojęcie usług .............................................................................................. 178 II. Umowy nazwane i nienazwane ................................................................ 179 § 14. Umowa zlecenia ................................................................................................... 179 I. Pojęcie i charakterystyka ogólna .............................................................. 180 II. Zawarcie umowy ....................................................................................... 182 III. Prawa i obowiązki stron ........................................................................... 183 1. Przyjmującego zlecenie ......................................................................... 183 2. Dającego zlecenie .................................................................................. 184 IV. Ustanie zlecenia ......................................................................................... 185 1. Przyczyny .............................................................................................. 185 2. Skutki ..................................................................................................... 185 3. Przedawnienie ........................................................................................ 186 § 15. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia ........................................................... 186 Spis treści XIII I. Pojęcie ........................................................................................................ 187 II. Skutki ......................................................................................................... 188 III. Potwierdzenie ............................................................................................. 189 § 16. Umowa o dzieło ................................................................................................... 189 I. Pojęcie ........................................................................................................ 190 II. Zawarcie umowy ....................................................................................... 192 III. Prawa i obowiązki stron ........................................................................... 192 1. Uwagi wstępne ...................................................................................... 192 2. Sposób wykonania ................................................................................. 193 3. Materiały ................................................................................................ 194 4. Współdziałanie ....................................................................................... 194 5. Wydanie i odebranie dzieła ................................................................... 195 6. Rękojmia za wady dzieła ...................................................................... 195 7. Wynagrodzenie ...................................................................................... 196 IV. Zakończenie stosunku prawnego .............................................................. 197 1. Przyczyny .............................................................................................. 197 2. Przedawnienie ........................................................................................ 198 § 17. Przechowanie ........................................................................................................ 198 I. Pojęcie ........................................................................................................ 198 II. Zawarcie umowy ....................................................................................... 199 III. Prawa i obowiązki stron ........................................................................... 200 1. Przechowawcy ....................................................................................... 200 2. Składającego .......................................................................................... 201 IV. Zakończenie stosunku prawnego .............................................................. 201 § 18. Odpowiedzialność utrzymujących hotele i podobne zakłady ............................. 202 I. Uwagi wstępne .......................................................................................... 203 II. Podmioty odpowiedzialne ......................................................................... 203 III. Powstanie odpowiedzialności .................................................................... 205 1. Podstawa ................................................................................................ 205 2. Rzecz wniesiona .................................................................................... 205 IV. Zasady odpowiedzialności ......................................................................... 207 1. Przesłanki ............................................................................................... 207 2. Zakres odszkodowania .......................................................................... 208 V. Rozszerzenie odpowiedzialności na inne zakłady ................................... 209 VI. Przedawnienie ............................................................................................ 209 VII. Prawo zastawu ........................................................................................... 210 § 19. Umowa składu ...................................................................................................... 211 I. Pojęcie ........................................................................................................ 211 II. Zawarcie umowy; dokumenty ................................................................... 212 III. Czas trwania .............................................................................................. 213 IV. Prawa i obowiązki stron ........................................................................... 213 1. Przedsiębiorcy składowego .................................................................. 213 2. Składającego ......................................................................................... 215 V. Odpowiedzialność przedsiębiorcy składowego ........................................ 216 VI. Przedawnienie i wygaśnięcie roszczeń ..................................................... 216 § 20. Umowa agencyjna ................................................................................................ 217 I. Pojęcie i charakterystyka ogólna .............................................................. 217 II. Prawa i obowiązki stron ........................................................................... 220 III. Zakończenie stosunku prawnego .............................................................. 223 § 21. Umowa komisu ..................................................................................................... 226 XIV Spis treści I. Pojęcie i charakterystyka ogólna .............................................................. 227 II. Prawa i obowiązki stron ........................................................................... 228 1. Komisanta .............................................................................................. 228 2. Komitenta .............................................................................................. 229 III. Zakończenie stosunku prawnego .............................................................. 229 IV. Stosunki między komisantem a osobą trzecią ......................................... 230 § 22. Umowa przewozu ................................................................................................. 232 I. Pojęcie i charakterystyka ogólna .............................................................. 232 1. Regulacja kodeksowa ............................................................................ 232 2. Ustawy szczegółowe ............................................................................. 233 II. Przewóz osób ............................................................................................. 234 1. Strony i zawarcie umowy ..................................................................... 234 2. Treść ....................................................................................................... 235 3. Przedawnienie ........................................................................................ 237 4. Zbieg roszczeń odszkodowawczych ..................................................... 237 III. Przewóz rzeczy .......................................................................................... 237 1. Strony ..................................................................................................... 237 2. Zawarcie umowy ................................................................................... 237 § 23. Umowa spedycji ................................................................................................... 238 I. Pojęcie i charakterystyka ogólna .............................................................. 238 II. Rola regulacji kodeksowej ........................................................................ 239 Rozdział V. Umowy regulujące stosunki kredytowe .................................................. 241 § 24. Uwagi ogólne ....................................................................................................... 241 § 25. Pożyczka ............................................................................................................... 243 I. Pojęcie i charakterystyka ogólna .............................................................. 243 II. Prawa i obowiązki stron ........................................................................... 245 1. Dającego pożyczkę ................................................................................ 245 2. Biorącego pożyczkę .............................................................................. 246 III. Przedawnienie ............................................................................................ 247 IV. Pożyczka bankowa .................................................................................... 247 § 26. Depozyt nieprawidłowy ....................................................................................... 248 I. Pojęcie i cechy .......................................................................................... 248 II. Treść stosunku prawnego .......................................................................... 249 § 27. Umowa kredytu .................................................................................................... 250 I. Pojęcie i charakterystyka ogólna .............................................................. 251 II. Prawa i obowiązki stron ........................................................................... 253 1. Banku ..................................................................................................... 253 2. Kredytobiorcy ........................................................................................ 256 III. Przedawnienie ............................................................................................ 258 § 28. Umowa rachunku bankowego .............................................................................. 258 I. Charakterystyka ogólna ............................................................................. 259 1. Pojęcie .................................................................................................... 259 2. Strony ..................................................................................................... 259 3. Cechy ..................................................................................................... 260 4. Rodzaje rachunków bankowych ........................................................... 261 II. Prawa i obowiązki stron ........................................................................... 263 1. Banku ..................................................................................................... 263 2. Posiadacza rachunku ............................................................................. 265 III. Ustanie stosunku prawnego ...................................................................... 265 Spis treści XV IV. Przedawnienie ............................................................................................ 266 V. Rachunki bankowe oszczędnościowe ....................................................... 266 1. Umowa ................................................................................................... 266 2. Rachunki oszczędnościowe osób małoletnich ...................................... 267 3. Ochrona środków pieniężnych przed zajęciem .................................... 267 4. Skutki śmierci posiadacza rachunku .................................................... 268 5. Skutki nieuprawnionych wypłat lub przelewu ..................................... 269 6. Przedawnienie ........................................................................................ 270 Rozdział VI. Zabezpieczenia wierzytelności ............................................................... 271 § 29. Uwagi ogólne ....................................................................................................... 271 I. Wprowadzenie ........................................................................................... 271 II. Zabezpieczenia rzeczowe .......................................................................... 272 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 272 2. Kaucja .................................................................................................... 273 3. Blokada rachunku bankowego .............................................................. 273 III. Zabezpieczenia osobiste ............................................................................ 274 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 274 2. Typy zabezpieczeń osobistych .............................................................. 274 § 30. Poręczenie ............................................................................................................. 276 I. Pojęcie ........................................................................................................ 277 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 277 2. Akcesoryjność ........................................................................................ 277 3. Równorzędna odpowiedzialność ........................................................... 278 4. Odpłatność ............................................................................................. 279 5. Kauzalność ............................................................................................. 279 6. Podporęczenie ........................................................................................ 279 7. Poręczenie a awal .................................................................................. 280 II. Zawarcie i treść umowy poręczenia ......................................................... 280 1. Strony ..................................................................................................... 280 2. Forma ..................................................................................................... 282 3. Treść umowy ......................................................................................... 282 III. Skutki prawne poręczenia ......................................................................... 284 1. Uwagi wstępne ...................................................................................... 284 2. Nieważność i niezaskarżalność długu głównego ................................. 284 3. Wygaśnięcie poręczenia ........................................................................ 285 4. Zakres odpowiedzialności poręczyciela ............................................... 286 5. Realizacja odpowiedzialności poręczyciela .......................................... 287 6. Zarzuty przysługujące poręczycielowi ................................................. 288 IV. Następstwa zaspokojenia wierzyciela ....................................................... 289 1. Wstąpienie poręczyciela w miejsce zaspokojonego wierzyciela ......... 289 2. Roszczenia zwrotne między poręczycielami ........................................ 291 § 31. Gwarancja bankowa ............................................................................................. 291 I. Pojęcie i funkcjonowanie .......................................................................... 292 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 292 2. Regulacja prawna .................................................................................. 293 3. Gwarancja i regwarancja ....................................................................... 295 II. Zawarcie i treść umowy ............................................................................ 295 1. Tryb i forma .......................................................................................... 295 2. Treść ....................................................................................................... 296 XVI Spis treści 3. Prowizja banku ...................................................................................... 296 4. Przeniesienie gwarancji ......................................................................... 297 III. Samodzielność gwarancji .......................................................................... 297 1. Zasada ogólna ........................................................................................ 297 2. Zobowiązanie niezależne i abstrakcyjne .............................................. 297 3. Zarzuty przysługujące gwarantowi ....................................................... 299 4. Nadzwyczajne środki ochrony .............................................................. 300 IV. Skutki wykonania zobowiązania gwarancyjnego ..................................... 301 V. Potwierdzenie gwarancji ........................................................................... 301 VI. Przedawnienie ............................................................................................ 302 VII. Gwarancja a ubezpieczenie kredytu ......................................................... 302 Rozdział VII. Umowy o funkcji alimentacyjnej ......................................................... 303 § 32. Uwagi ogólne ....................................................................................................... 303 § 33. Renta ..................................................................................................................... 303 I. Umowa renty ............................................................................................. 304 1. Pojęcie i cechy ...................................................................................... 304 2. Forma ..................................................................................................... 305 3. Prawa i obowiązki stron ....................................................................... 306 4. Wygaśnięcie prawa do renty ................................................................. 306 5. Przedawnienie ........................................................................................ 307 II. Renta ze źródeł pozaumownych ............................................................... 307 1. Stosunek do renty umownej ................................................................. 307 2. Podstawa ................................................................................................ 307 3. Modyfikacja świadczeń ......................................................................... 308 4. Przedawnienie ........................................................................................ 309 § 34. Dożywocie ............................................................................................................ 309 I. Umowa o dożywocie ................................................................................. 310 1. Pojęcie .................................................................................................... 310 2. Treść prawa dożywocia ......................................................................... 311 3. Ochrona prawa dożywocia .................................................................... 311 4. Zmiana treści ......................................................................................... 312 5. Rozwiązanie umowy ............................................................................. 313 6. Bezskuteczność względna ..................................................................... 314 II. Dożywocie a umowa z następcą ............................................................... 314 1. Uwagi wstępne ...................................................................................... 314 2. Umowa z następcą ................................................................................ 315 Rozdział VIII. Ubezpieczenia gospodarcze ................................................................. 318 § 35. Uwagi ogólne ....................................................................................................... 318 I. Wprowadzenie ........................................................................................... 318 II. Źródła regulacji ......................................................................................... 319 III. Ubezpieczenia dobrowolne i obowiązkowe ............................................. 320 § 36. Umowa ubezpieczenia .......................................................................................... 321 I. Pojęcie ........................................................................................................ 322 II. Podmioty .................................................................................................... 324 III. Wypadek ubezpieczeniowy ....................................................................... 327 IV. Przedmiot ubezpieczenia i świadczenie .................................................... 328 V. Zawarcie umowy ....................................................................................... 329 1. Tryb ........................................................................................................ 329 Spis treści XVII 2. Forma ..................................................................................................... 332 VI. Powstanie odpowiedzialności .................................................................... 332 VII. Obowiązki stron ......................................................................................... 333 1. Znaczenie regulacji ustawowej ............................................................. 333 2. Obowiązki ubezpieczającego ................................................................ 334 3. Obowiązki ubezpieczyciela ................................................................... 336 VIII. Wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia ....................................................... 340 IX. Przedawnienie ............................................................................................ 341 Rozdział IX. Umowa spółki w systemie prawnym .................................................... 342 § 37. Uwagi ogólne ....................................................................................................... 342 § 38. Spółka cywilna ..................................................................................................... 343 I. Pojęcie ........................................................................................................ 345 1. Umowa spółki ....................................................................................... 345 2. Cel gospodarczy .................................................................................... 345 3. Podmioty ................................................................................................ 346 II. Stosunki majątkowe i odpowiedzialność za zobowiązania ..................... 348 1. Wkład ..................................................................................................... 348 2. Wspólny majątek wspólników .............................................................. 349 3. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki .......................................... 349 4. Zyski i straty ......................................................................................... 350 III. Prowadzenie spraw spółki ......................................................................... 351 IV. Reprezentacja ............................................................................................. 351 V. Zmiana składu osobowego spółki ............................................................. 352 VI. Rozwiązanie umowy ................................................................................. 353 VII. Rozliczenia ................................................................................................. 354 Rozdział X. Przekaz i papiery wartościowe ............................................................... 356 § 39. Uwagi ogólne ....................................................................................................... 356 § 40. Przekaz .................................................................................................................. 357 I. Konstrukcja prawna przekazu ................................................................... 357 1. Pojęcie .................................................................................................... 357 2. Odwołalność .......................................................................................... 359 II. Przyjęcie przekazu ..................................................................................... 359 1. Pojęcie .................................................................................................... 359 2. Abstrakcyjność ....................................................................................... 360 3. Przedawnienie ........................................................................................ 360 § 41. Papiery wartościowe w ogólności ....................................................................... 361 I. Charakterystyka ogólna ............................................................................. 362 1. Pojęcie .................................................................................................... 362 2. Powstanie zobowiązania ........................................................................ 363 3. Rodzaje papierów wartościowych ........................................................ 365 4. Zasady wykonania zobowiązań ............................................................ 367 5. Umarzanie papierów wartościowych .................................................... 368 II. Papiery wartościowe a znaki legitymacyjne ............................................ 369 § 42. Wybrane postacie papierów wartościowych ........................................................ 370 I. Uwagi wstępne .......................................................................................... 371 II. Weksel ........................................................................................................ 372 1. Pojęcie .................................................................................................... 372 2. Weksel własny ....................................................................................... 372 XVIII Spis treści 3. Weksel trasowany ................................................................................ 374 4. Poręczenie wekslowe .......................................................................... 374 5. Indos .................................................................................................... 375 6. Abstrakcyjność ..................................................................................... 375 7. Protest .................................................................................................. 376 8. Odpowiedzialność ................................................................................ 376 9. Weksel in blanco ................................................................................. 376 10. Znaczenie gospodarcze ........................................................................ 377 III. Czek ........................................................................................................... 378 1. Pojęcie i cechy ...................................................................................... 378 2. Odpowiedzialność .................................................................................. 380 IV. Obligacje .................................................................................................... 380 1. Pojęcie i rodzaje .................................................................................... 380 2. Emitenci ............................................................................................... 382 3. Emisja .................................................................................................... 382 4. Obrót obligacjami i wykup ................................................................... 383 5. Umarzanie obligacji .............................................................................. 384 6. Znaczenie gospodarcze .......................................................................... 384 Rozdział XI. Przyrzeczenie publiczne ......................................................................... 385 § 43. Przyrzeczenie publiczne ....................................................................................... 385 I. Przyrzeczenie publiczne w ogólności ....................................................... 385 1. Pojęcie .................................................................................................... 385 2. Treść stosunku prawnego ...................................................................... 387 3. Odwołanie przyrzeczenia publicznego ................................................. 388 II. Przyrzeczenie nagrody konkursowej ........................................................ 389 1. Pojęcie .................................................................................................... 389 2. Cechy ..................................................................................................... 390 Rozdział XII. Gra i zakład ........................................................................................... 391 § 44. Umowa gry i zakładu ........................................................................................... 391 I. Pojęcie i źródła regulacji .......................................................................... 391 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 391 2. Regulacja ustawowa .............................................................................. 392 II. Skutki prawne ............................................................................................ 393 1. Gry i zakłady prowadzone na podstawie zezwolenia .......................... 393 2. Gry i zakłady zakazane ......................................................................... 395 3. Inne gry i zakłady ................................................................................. 395 Rozdział XIII. Ugoda ..................................................................................................... 396 § 45. Umowa ugody ...................................................................................................... 396 I. Pojęcie i cechy .......................................................................................... 396 II. Zawarcie ugody ......................................................................................... 398 III. Skuteczność ............................................................................................... 398 1. Zasady ogólne ....................................................................................... 398 2. Wady oświadczenia woli ....................................................................... 399 IV. Ugoda sądowa ........................................................................................... 400 Indeks rzeczowy ............................................................................................................... 403 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AgRU ........................ ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rol ny mi DodMU ...................... ustawa z 21.6.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 187 ze zm.) poz. 734 ze zm.) DSkładU .................... ustawa z 16.11.2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodek- su cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. Nr 114, poz. 1191 ze zm.) EgzAdmU ................. ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji GHU ........................... ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) ze zm.) GospNierU ................ ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC ............................. Kodeks cywilny KH ............................. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KKS .......................... Kodeks karny skarbowy KM ............................ Kodeks morski KPC ........................... Kodeks postępowania cywilnego KredytKonsU ............ ustawa z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) KRO .......................... Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH .......................... Kodeks spółek handlowych KW ............................ Kodeks wykroczeń KWU ......................... ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. KZ ............................. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Ko deks zo- Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) bowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) NajLokU .................... ustawa z 2.7.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkanio- wych (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.) NBPU ........................ ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) NierCudzU ................ ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cu dzo ziem ców ObligU ...................... ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) poz. 1300 ze zm.)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zobowiązania - część szczegółowa
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: