Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00074 004963 20220813 na godz. na dobę w sumie
Zobowiązania - ebook/pdf
Zobowiązania - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 474
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3643-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Skrypt ,,Zobowiązania' w sposób syntetyczny ujmuje zagadnienia z zakresu prawa obligacyjnego. Opracowanie składa się z dwóch części, z których pierwsza przedstawia m.in.: elementy zobowiązaniowego stosuku prawnego, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone. Druga część natomiast zawiera omówienie poszczególnych typów umów nazwanych i papierów wartościowych.
Wydanie czwarte uzupełniono o najnowsze ozrecznictwo i literaturę przedmiotu. Uwzględniono także zmiany dokonane przez ustawodawcę w Kodeksie cywilnym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Zobowiązania 4. wydanie SKRYPTY BECKA Zobowi¹zania W sprzeda¿y: A. Olejniczak, Z. Radwañski ZOBOWI¥ZANIA – CZÊŒÆ OGÓLNA, wyd. 9 Podrêczniki Prawnicze Z. Radwañski, J. Panowicz-Lipska ZOBOWI¥ZANIA – CZÊŒÆ SZCZEGÓ£OWA, wyd. 9 Podrêczniki Prawnicze E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze E. £êtowska (red.) PRAWO ZOBOWI¥ZAÑ – CZÊŒÆ OGÓLNA. Tom 5 System Prawa Prywatnego J. Rajski (red.) PRAWO ZOBOWI¥ZAÑ – CZÊŒÆ SZCZEGÓ£OWA. Tom 7, wyd. 3 System Prawa Prywatnego J. Panowicz-Lipska (red.) PRAWO ZOBOWI¥ZAÑ – CZÊŒÆ SZCZEGÓ£OWA. Tom 8, wyd. 2 System Prawa Prywatnego A. Doliwa ZOBOWI¥ZANIA, wyd. 2 Akademia Prawa KODEKS CYWILNY Z WPROWADZENIEM, wyd. 35 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Zobowi¹zania dr Hanna Witczak dr Agnieszka Kawa³ko Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II 4. wydanie WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2012 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Marta Œwierk Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-3642-8 ISBN e-book 978-83-255-3643-5 SPIS TREŒCI Wykaz skrótów .................................................................................................................. XVII Spis treœci Spis treœci Wykaz literatury ............................................................................................................... XIX Przedmowa ......................................................................................................................... XXI CZÊŒÆ I. Zobowi¹zania – czêœæ ogólna Rozdzia³ I. Elementy zobowi¹zaniowego stosunku prawnego .................................. § 1. Pojêcie i powstanie zobowi¹zania ........................................................................ I. Pojêcie zobowi¹zania ...................................................................................... II. Powstanie zobowi¹zania ................................................................................. III. Charakter prawny stosunku obligacyjnego .................................................... § 2. Strony stosunku obligacyjnego ............................................................................ I. Wierzyciel i d³u¿nik ........................................................................................ II. Wieloœæ podmiotów w stosunku obligacyjnym ........................................... 1. Zobowi¹zania podzielne i niepodzielne ................................................... 2. Zobowi¹zania solidarne .............................................................................. III. Solidarnoœæ d³u¿ników (solidarnoœæ bierna).................................................. 1. Pojêcie i cechy solidarnoœci biernej ......................................................... 2. Status prawny d³u¿ników solidarnych .................................................... IV. Solidarnoœæ wierzycieli (solidarnoœæ czynna) .............................................. 1. Pojêcie i cechy solidarnoœci czynnej........................................................ 2. Status prawny wierzycieli solidarnych ................................................... V. Solidarnoœæ nieprawid³owa .............................................................................. § 3. Treœæ stosunku obligacyjnego .............................................................................. I. Uprawnienia wierzyciela .................................................................................. II. Obowi¹zki d³u¿nika .......................................................................................... 1. D³ug .............................................................................................................. 2. D³ug a odpowiedzialnoœæ ........................................................................... 3. Zobowi¹zania niezupe³ne ........................................................................... § 4. Przedmiot stosunku obligacyjnego ....................................................................... I. Œwiadczenie ...................................................................................................... 1. Pojêcie i przedmiot œwiadczenia............................................................... 2. Oznaczenie œwiadczenia ............................................................................. 3 4 4 4 5 6 7 7 7 9 10 10 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 16 17 17 17 VI Spis treœci 3. Niemo¿liwoœæ œwiadczenia ........................................................................ 3.1. Pojêcie i rodzaje niemo¿liwoœci œwiadczenia ................................ 3.2. Skutki niemo¿liwoœci œwiadczenia .................................................. 3.2.1. Skutki niemo¿liwoœci pierwotnej .......................................... 3.2.2. Skutki niemo¿liwoœci nastêpczej ......................................... 3.2.2.1. Niemo¿liwoœæ œwiadczenia na skutek okolicznoœci, za które d³u¿nik nie ponosi odpowiedzialnoœci ....... 3.2.2.2. Niemo¿liwoœæ œwiadczenia na skutek okoliczno- œci, za które d³u¿nik ponosi odpowiedzialnoœæ .... 4. Rodzaje œwiadczenia................................................................................... 4.1. Œwiadczenia jednorazowe, ci¹g³e i okresowe ................................. 4.2. Œwiadczenia podzielne i niepodzielne.............................................. 4.3. Œwiadczenia oznaczone indywidualnie i rodzajowo ..................... 4.4. Œwiadczenia w zobowi¹zaniach starannego dzia³ania i rezultatu. 4.5. Œwiadczenia w zobowi¹zaniach przemiennych. Upowa¿nienie przemienne ........................................................................................... 4.5.1. Zobowi¹zanie przemienne...................................................... 4.5.2. Upowa¿nienie przemienne ..................................................... 4.6. Zwrot nak³adów i wydatków............................................................. 5. Œwiadczenie pieniê¿ne................................................................................ 5.1. Pojêcie œwiadczenia pieniê¿nego. Zobowi¹zanie pieniê¿ne .......... 5.2. Zasady wykonywania zobowi¹zañ pieniê¿nych .............................. 5.2.1. Zasada walutowoœci ................................................................ 5.2.2. Zasada nominalizmu ............................................................... 5.2.3. Zasada waloryzacji ................................................................ 5.2.3.1. Waloryzacja umowna............................................... 5.2.3.2. Waloryzacja s¹dowa................................................. 5.2.3.2.1. Pojêcie waloryzacji s¹dowej................. 5.2.3.2.2. Przes³anki waloryzacji s¹dowej. Treœæ orzeczenia .............................................. 5.3. Odsetki.................................................................................................. 5.3.1. Pojêcie i Ÿród³a obowi¹zku œwiadczenia odsetek ............... 5.3.2. Wysokoœæ odsetek ................................................................... 5.3.3. Wymagalnoœæ i przedawnienie roszczenia o odsetki ......... 6. Naprawienie szkody. Œwiadczenie odszkodowawcze............................. 6.1. Uwagi ogólne....................................................................................... 6.2. Zasady odpowiedzialnoœci odszkodowawczej ................................. 6.2.1. Zasada winy............................................................................. 6.2.2. Zasada ryzyka.......................................................................... 6.2.3. Zasada s³usznoœci .................................................................... 6.2.4. Zasada gwarancyjno-repartycyjna ......................................... 6.3. Przes³anki odpowiedzialnoœci odszkodowawczej .......................... 6.3.1. Szkoda ...................................................................................... 6.3.1.1. Pojêcie i rodzaje szkody ........................................ 17 17 18 18 19 19 20 21 21 23 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 28 29 30 30 30 31 32 32 34 35 36 37 38 38 38 39 39 40 40 40 Spis treœci 6.3.1.2. Wysokoœæ szkody ..................................................... 6.3.2. Zwi¹zek przyczynowy ............................................................ 6.3.2.1. Pojêcie zwi¹zku przyczynowego............................ 6.3.2.2. Adekwatny zwi¹zek przyczynowy......................... 6.3.3. Szkoda a wysokoœæ odszkodowania ..................................... 6.3.3.1. Przyczynienie siê poszkodowanego....................... 6.3.3.2. Compensatio lucri cum damno .............................. 6.3.3.3. Inne ograniczenia obowi¹zku naprawienia szkody ........................................................................ 6.3.4. Sposoby naprawienia szkody..................................... Rozdzia³ II. Pojêcie i rodzaje umów ............................................................................... § 5. Uwagi ogólne .......................................................................................................... § 6. Pojêcie umowy ........................................................................................................ § 7. Rodzaje umów......................................................................................................... I. Umowy jednostronnie i dwustronnie zobowi¹zuj¹ce ................................... 1. Pojêcie umowy jednostronnie i dwustronnie zobowi¹zuj¹cej............... 2. Umowa wzajemna ..................................................................................... II. Umowy zobowi¹zuj¹ce, rozporz¹dzaj¹ce i o podwójnym skutku ............ III. Umowy kauzalne i abstrakcyjne ..................................................................... IV. Umowy konsensualne i realne ........................................................................ V. Umowy odp³atne i nieodp³atne ....................................................................... VI. Umowy losowe ................................................................................................ VII. Umowy adhezyjne ........................................................................................... VIII. Umowy nazwane, mieszane i nienazwane .................................................... IX. Umowy z udzia³em osób trzecich .................................................................. 1. Umowa o œwiadczenie przez osobê trzeci¹ ........................................... 2. Umowa o zwolnienie d³u¿nika od obowi¹zku œwiadczenia ................ 3. Umowa o œwiadczenie na rzecz osoby trzeciej ...................................... Rozdzia³ III. Zawarcie umowy ........................................................................................ § 8. Czynnoœci zmierzaj¹ce do zawarcia umowy....................................................... I. Uwagi ogólne ................................................................................................... II. Culpa in contrahendo....................................................................................... III. Umowa przedwstêpna ..................................................................................... 1. Pojêcie, treœæ i forma umowy przedwstêpnej ......................................... 2. Skutki niewykonania umowy przedwstêpnej ......................................... 3. Przedawnienie roszczeñ z umowy przedwstêpnej .................................. § 9. Zasada swobody umów.......................................................................................... I. Treœæ zasady swobody umów.......................................................................... II. Ograniczenia zasady swobody umów ............................................................ III. Wyzysk ............................................................................................................... § 10. Treœæ i forma umowy........................................................................................... § 11. Dodatkowe zastrze¿enia umowne ....................................................................... I. Uwagi ogólne ................................................................................................... II. Zadatek ............................................................................................................... VII 41 42 42 42 44 44 46 46 47 51 52 52 52 52 52 53 54 54 55 56 57 58 58 59 59 60 60 63 64 64 64 65 66 68 70 71 72 73 74 76 77 77 78 VIII Spis treœci III. Umowne prawo odst¹pienia ........................................................................... IV. Odstêpne............................................................................................................. V. Kara umowna ................................................................................................... § 12. Wzorce umowne ................................................................................................... I. Uwagi ogólne..................................................................................................... II. Pojêcie i rodzaje wzorców............................................................................... III. Charakter prawny wzorców umownych......................................................... IV. Zwi¹zanie wzorcem .......................................................................................... V. Wzorzec a umowa ............................................................................................ VI. Konflikt wzorców ............................................................................................ VII. Umowy w obrocie konsumenckim ................................................................. 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. 2. Niedozwolone klauzule umowne .............................................................. Rozdzia³ IV. Bezpodstawne wzbogacenie ...................................................................... § 13. Pojêcie bezpodstawnego wzbogacenia ............................................................... § 14. Przes³anki odpowiedzialnoœci z tytu³u bezpodstawnego wzbogacenia ........ § 15. Œwiadczenie nienale¿ne ...................................................................................... I. Pojêcie œwiadczenia nienale¿nego .................................................................. II. Przypadki nienale¿nego œwiadczenia ............................................................ § 16. Roszczenia z tytu³u bezpodstawnego wzbogacenia ......................................... I. Roszczenie o wydanie wzbogacenia ............................................................. II. Wzbogacenie niepodlegaj¹ce zwrotowi ........................................................ III. Przepadek œwiadczenia ..................................................................................... IV. Zobowi¹zanie z gry i zak³adu ....................................................................... Rozdzia³ V. Czyny niedozwolone .................................................................................... § 17. Uwagi ogólne ........................................................................................................ I. Pojêcie deliktu. Pojêcie czynu niedozwolonego ........................................... II. Przes³anki odpowiedzialnoœci ......................................................................... III. Zasady odpowiedzialnoœci .............................................................................. § 18. Odpowiedzialnoœæ za w³asne czyny ................................................................... I. Uwagi ogólne ................................................................................................... II. Przes³anki odpowiedzialnoœci za czyn w³asny.............................................. 1. Bezprawnoœæ czynu i okolicznoœci wy³¹czaj¹ce bezprawnoœæ ............. 2. Wina sprawcy .............................................................................................. 2.1. Pojêcie winy i okolicznoœci wy³¹czaj¹ce winê ............................... 2.2. Rodzaje winy ....................................................................................... III. Wspó³sprawstwo................................................................................................ § 19. Odpowiedzialnoœæ za cudze czyny..................................................................... I. Odpowiedzialnoœæ osób zobowi¹zanych do nadzoru ................................... 1. Pojêcia nadzoru i osób sprawuj¹cych nadzór ......................................... 2. Przes³anki odpowiedzialnoœci osób sprawuj¹cych nadzór..................... 3. Zasady odpowiedzialnoœci osób sprawuj¹cych nadzór .......................... II. Odpowiedzialnoœæ osób powierzaj¹cych wykonanie czynnoœci innej 79 80 80 81 81 81 82 82 83 84 84 84 84 89 89 90 92 92 92 93 93 95 96 96 99 101 102 102 102 103 103 104 104 106 106 107 107 108 109 109 110 111 osobie ................................................................................................................ 112 Spis treœci IX III. Odpowiedzialnoœæ za szkodê wyrz¹dzon¹ przez podw³adnego .................. 113 § 20. Odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone przy wykonywaniu w³adzy publicznej .............................................................................................................. I. Uwagi ogólne ................................................................................................... II. Odpowiedzialnoœæ na podstawie art. 417 KC............................................... III. Szczególne przypadki odpowiedzialnoœci za szkody zwi¹zane z dzia³al- noœci¹ organów w³adzy publicznej ................................................................. 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. 2. Odpowiedzialnoœæ za szkody zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ organów w³adzy publicznej w sferze legislacyjnej ................................................ 2.1. Odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone przez wydanie aktu 114 115 117 119 119 119 normatywnego...................................................................................... 119 2.2. Odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone przez niewydanie aktu normatywnego ........................................................................... 120 3. Odpowiedzialnoœæ za szkody zwi¹zane z wydawaniem orzeczeñ s¹dowych lub decyzji ................................................................................. 3.1. Odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone przez wydanie 121 prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji ....................... 121 3.2. Odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone przez niewydanie orzeczenia lub decyzji ........................................................................ 123 IV. Odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone przy wykonywaniu w³adzy publicznej na zasadzie s³usznoœci ................................................................... § 21. Odpowiedzialnoœæ za zwierzêta i rzeczy........................................................... I. Odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone przez zwierzêta ........................ II. Odpowiedzialnoœæ za wyrzucenie, wylanie lub spadniêcie przedmiotu .... III. Odpowiedzialnoœæ za zawalenie siê budowli lub oderwanie siê jej czêœci ................................................................................................................. § 22. Odpowiedzialnoœæ za szkodê wyrz¹dzon¹ z u¿yciem si³ przyrody ............... I. Uwagi ogólne ................................................................................................... II. Odpowiedzialnoœæ za szkodê wyrz¹dzon¹ przez ruch przedsiêbiorstwa ... 1. Przes³anki odpowiedzialnoœci za szkodê na podstawie art. 435 KC ... 124 126 126 127 128 129 129 129 130 1.1. Szkoda wyrz¹dzona przez ruch przedsiêbiorstwa lub zak³adu wprawianego w ruch za pomoc¹ si³ przyrody ................................ 130 1.2. Zwi¹zek przyczynowy miêdzy funkcjonowaniem przedsiêbior- stwa lub zak³adu jako ca³oœci a powsta³¹ szkod¹ ......................... 2. Podmioty odpowiedzialne za szkodê ...................................................... 3. Okolicznoœci wy³¹czaj¹ce odpowiedzialnoœæ (okolicznoœci egzonera- cyjne) ............................................................................................................ III. Odpowiedzialnoœæ za szkodê wyrz¹dzon¹ przez ruch mechanicznego œrodka komunikacji poruszanego za pomoc¹ si³ przyrody ........................ 1. Przes³anki odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ ruchem mecha- nicznego œrodka komunikacji poruszanego za pomoc¹ si³ przyrody... 1.1. Pojêcie mechanicznego œrodka komunikacji poruszanego 132 132 133 134 135 za pomoc¹ si³ przyrody...................................................................... 135 X Spis treœci 1.2. Pojêcie ruchu ....................................................................................... 1.3. Zwi¹zek przyczynowy miêdzy ruchem pojazdu a szkod¹ ............ 2. Zasady odpowiedzialnoœci ........................................................................ 2.1. Zasada ryzyka ...................................................................................... 2.2. Zasada winy ......................................................................................... 3. Podmioty odpowiedzialne za szkodê ...................................................... 4. Ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów ..... § 23. Naprawienie szkody w przypadkach szczególnych. Szkoda na osobie ........ I. Uwagi ogólne ................................................................................................... II. Naprawienie szkody wynikaj¹cej z uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia ............................................................................................................... 1. Naprawienie szkody maj¹tkowej na osobie ............................................ 2. Naprawienie szkody niemaj¹tkowej ......................................................... 2.1. Roszczenie o zadoœæuczynienie pieniê¿ne za doznan¹ krzywdê .. 2.1.1. Podstawy prawne roszczenia o zadoœæuczynienie pieniê¿ne za doznan¹ krzywdê............................................... 2.1.2. Zbywalnoœæ i dziedzicznoœæ roszczenia o zadoœæuczynie- nie pieniê¿ne za doznan¹ krzywdê ...................................... 2.2. Roszczenie o zas¹dzenie odpowiedniej sumy pieniê¿nej na wskazany przez poszkodowanego cel spo³eczny............................. III. Naprawienie szkody na osobie w przypadku œmierci poszkodowanego... IV. Odpowiedzialnoœæ za szkody prenatalne ...................................................... § 24. Odpowiedzialnoœæ za produkt niebezpieczny .................................................. I. Uwagi ogólne ................................................................................................... II. Pojêcie produktu niebezpiecznego .................................................................. III. Podmioty odpowiedzialne za szkody wyrz¹dzone przez produkt niebez- pieczny................................................................................................................ IV. Podmioty uprawnione do ¿¹dania odszkodowania ....................................... V. Zasada, przes³anki i zakres odpowiedzialnoœci za produkt niebezpieczny .. § 25. Wspó³odpowiedzialnoœæ za szkodê ................................................................... I. Przes³anki wspó³odpowiedzialnoœci ................................................................ II. Roszczenia regresowe ..................................................................................... § 26. Obowi¹zek zapobie¿enia szkodzie .................................................................... § 27. Przedawnienie roszczeñ z tytu³u czynów niedozwolonych ........................... § 28. Zbieg odpowiedzialnoœci ex delicto i ex contractu ......................................... Rozdzia³ VI. Wykonanie zobowi¹zania ......................................................................... § 29. Uwagi ogólne ........................................................................................................ § 30. Zasady wykonania zobowi¹zania ...................................................................... I. Podmioty wykonania zobowi¹zania .............................................................. 1. D³u¿nik i osoby trzecie .............................................................................. 2. Wierzyciel ................................................................................................... II. Przedmiot wykonania ....................................................................................... 1. Wykonanie zobowi¹zania w ca³oœci lub w czêœci ................................ 2. Jakoœæ œwiadczenia ..................................................................................... 135 136 136 136 136 137 138 140 140 142 142 147 148 148 151 151 151 155 156 156 157 158 158 159 160 160 161 162 162 164 167 167 170 170 170 171 171 171 172 Spis treœci 3. Zmiana przedmiotu œwiadczenia ............................................................... 4. Zarachowanie œwiadczenia na poczet kilku d³ugów .............................. III. Miejsce i termin wykonania zobowi¹zania ................................................... 1. Miejsce spe³nienia œwiadczenia ............................................................... 2. Termin spe³nienia œwiadczenia ................................................................ IV. Zasady wykonywania zobowi¹zañ z umów wzajemnych ........................... V. Dowody wykonania zobowi¹zania ................................................................ VI. Prawo zatrzymania .......................................................................................... § 31. Klauzula rebus sic stantibus .............................................................................. I. Uwagi ogólne ................................................................................................... II. Zakres i przes³anki zastosowania klauzuli rebus sic stantibus................... III. Skutki zastosowania klauzuli rebus sic stantibus......................................... Rozdzia³ VII. Skutki niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania . § 32. Pojêcie niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania .............. § 33. Przes³anki i zasady odpowiedzialnoœci d³u¿nika .............................................. § 34. Niemo¿liwoœæ œwiadczenia .................................................................................. § 35. OpóŸnienie i zw³oka d³u¿nika............................................................................. I. OpóŸnienie d³u¿nika ......................................................................................... II. Zw³oka d³u¿nika................................................................................................ § 36. Zw³oka wierzyciela ............................................................................................. § 37. Kara umowna ........................................................................................................ I. Pojêcie kary umownej ...................................................................................... II. Wysokoœæ kary umownej ................................................................................. Rozdzia³ VIII. Wygaœniêcie zobowi¹zania .................................................................... § 38. Uwagi ogólne ........................................................................................................ § 39. Datio in solutum ................................................................................................... § 40. Potr¹cenie............................................................................................................... I. Uwagi ogólne ................................................................................................... II. Przes³anki potr¹cenia ........................................................................................ III. Wy³¹czenie mo¿liwoœci potr¹cenia ................................................................. IV. Skutki potr¹cenia ............................................................................................. § 41. Odnowienie ............................................................................................................ § 42. Z³o¿enie przedmiotu œwiadczenia do depozytu s¹dowego ............................ I. Pojêcie i przes³anki z³o¿enia przedmiotu œwiadczenia do depozytu s¹dowego ............................................................................................................ II. Zasady i tryb z³o¿enia przedmiotu œwiadczenia do depozytu s¹dowego ... III. Skutki wa¿nego z³o¿enia przedmiotu œwiadczenia do depozytu s¹dowego § 43. Zwolnienie z d³ugu ............................................................................................. § 44. Rozwi¹zanie umowy ........................................................................................... Rozdzia³ IX. Zmiana wierzyciela lub d³u¿nika ............................................................ § 45. Uwagi ogólne ........................................................................................................ § 46. Zmiana wierzyciela ............................................................................................. I. Przelew wierzytelnoœci ..................................................................................... XI 172 172 173 173 173 175 176 177 178 178 178 179 181 182 182 183 183 183 184 188 188 188 190 193 193 194 195 195 195 196 197 198 200 200 200 202 203 203 205 205 206 206 XII Spis treœci 1. Pojêcie, przedmiot i charakter prawny przelewu .................................. 2. Przes³anki dopuszczalnoœci przelewu ....................................................... 3. Skutki przelewu wierzytelnoœci ............................................................... II. Wst¹pienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela ................ 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. 2. Cessio legis .................................................................................................. § 47. Zmiana d³u¿nika .................................................................................................. I. Przejêcie d³ugu .................................................................................................. 1. Pojêcie, przedmiot i charakter prawny przejêcia d³ugu ....................... 2. Skutki przejêcia d³ugu................................................................................ II. Przyst¹pienie do d³ugu ..................................................................................... Rozdzia³ X. Ochrona wierzyciela w razie niewyp³acalnoœci d³u¿nika ..................... § 48. Uwagi ogólne ........................................................................................................ § 49. Przes³anki skargi pauliañskiej ............................................................................. I. Czynnoœci prawne dokonane przez d³u¿nika ................................................ II. Pokrzywdzenie wierzycieli ............................................................................. 1. Niewyp³acalnoœæ d³u¿nika ........................................................................ 2. Œwiadomoœæ pokrzywdzenia wierzycieli ................................................ 3. Uzyskanie korzyœci maj¹tkowej przez osobê trzeci¹ ............................. § 50. Realizacja skargi pauliañskiej ............................................................................. CZÊŒÆ II. Zobowi¹zania – czêœæ szczegó³owa Rozdzia³ I. Sprzeda¿ ......................................................................................................... § 51. Pojêcie i charakter prawny umowy sprzeda¿y ................................................. § 52. Prawa i obowi¹zki stron umowy sprzeda¿y .................................................... I. Prawa i obowi¹zki kupuj¹cego ....................................................................... II. Prawa i obowi¹zki sprzedawcy ....................................................................... § 53. Przedawnienie roszczeñ wynikaj¹cych z umowy sprzeda¿y .......................... § 54. Rêkojmia za wady ................................................................................................ I. Pojêcie, charakter prawny i zakres odpowiedzialnoœci z tytu³u rêkojmi za wady rzeczy sprzedanej .............................................................................. II. Uprawnienia kupuj¹cego z tytu³u rêkojmi za wady rzeczy sprzedanej .... III. Terminy dochodzenia uprawnieñ z tytu³u rêkojmi....................................... IV. Rêkojmia za wady przy sprzeda¿y zwierz¹t ................................................. § 55. Odpowiedzialnoœæ za szkodê spowodowan¹ wadami rzeczy sprzedanej ...... § 56. Gwarancja jakoœci................................................................................................. § 57. Szczególne rodzaje sprzeda¿y ............................................................................. I. Sprzeda¿ na raty................................................................................................ II. Sprzeda¿ z zastrze¿eniem w³asnoœci rzeczy sprzedanej .............................. III. Sprzeda¿ na próbê lub z zastrze¿eniem zbadania rzeczy............................ IV. Sprzeda¿ z zastrze¿eniem prawa odkupu ...................................................... V. Prawo pierwokupu ............................................................................................ § 58. Sprzeda¿ konsumencka ........................................................................................ I. Uwagi ogólne ................................................................................................... 206 208 209 212 212 213 213 213 213 215 216 217 217 218 218 218 218 220 220 222 227 228 229 229 231 233 233 233 236 240 241 242 243 244 244 246 247 247 249 250 250 Spis treœci II. Pojêcie umowy sprzeda¿y konsumenckiej..................................................... III. Prawa i obowi¹zki stron umowy sprzeda¿y konsumenckiej....................... IV. Odpowiedzialnoœæ z tytu³u niezgodnoœci towaru konsumpcyjnego z umow¹ ........................................................................................................... Rozdzia³ II. Zamiana ........................................................................................................ § 59. Pojêcie i charakter prawny umowy zamiany .................................................... § 60. Zakres ustawowego odes³ania do przepisów o sprzeda¿y .............................. Rozdzia³ III. Dostawa ...................................................................................................... § 61. Pojêcie i charakter prawny umowy dostawy .................................................... § 62. Prawa i obowi¹zki stron umowy dostawy ........................................................ Rozdzia³ IV. Kontraktacja ............................................................................................... § 63. Pojêcie i charakter prawny umowy kontraktacji .............................................. § 64. Prawa i obowi¹zki stron umowy kontraktacji .................................................. § 65. Zasady odpowiedzialnoœci producenta i kontraktuj¹cego................................ § 66. Przedawnienie roszczeñ ...................................................................................... Rozdzia³ V. Umowa o dzie³o............................................................................................. § 67. Pojêcie i charakter prawny umowy o dzie³o .................................................... § 68. Prawa i obowi¹zki stron umowy o dzie³o ........................................................ § 69. Rêkojmia za wady dzie³a ................................................................................... § 70. Wygaœniêcie umowy o dzie³o ............................................................................. § 71. Przedawnienie roszczeñ z umowy o dzie³o ...................................................... Rozdzia³ VI. Umowa o roboty budowlane .................................................................... § 72. Pojêcie i charakter prawny umowy o roboty budowlane ............................... § 73. Prawa i obowi¹zki stron umowy o roboty budowlane .................................. § 74. Umowa z podwykonawc¹ .................................................................................. § 75. Gwarancja zap³aty ............................................................................................... § 76. Przedawnienie roszczeñ ...................................................................................... Rozdzia³ VII. Najem ......................................................................................................... § 77. Pojêcie i charakter prawny umowy najmu........................................................ § 78. Prawa i obowi¹zki wynajmuj¹cego i najemcy ................................................. § 79. Odpowiedzialnoœæ wynajmuj¹cego za wady rzeczy ........................................ § 80. Zakoñczenie najmu ............................................................................................. § 81. Przedawnienie roszczeñ wynikaj¹cych z umowy najmu ............................... § 82. Najem lokali .......................................................................................................... I. Uwagi ogólne ................................................................................................... II. Prawa i obowi¹zki stron umowy najmu lokalu ............................................ III. Zakoñczenie stosunku najmu lokalu ............................................................. IV. Skutki zakoñczenia stosunku najmu ............................................................. Rozdzia³ VIII. Dzier¿awa ................................................................................................. § 83. Pojêcie i charakter prawny umowy dzier¿awy................................................. § 84. Prawa i obowi¹zki stron umowy dzier¿awy ..................................................... § 85. Ustanie dzier¿awy................................................................................................. XIII 251 252 253 257 257 257 259 259 260 263 263 264 265 267 269 269 271 275 276 277 279 279 280 283 284 285 287 288 289 291 292 293 294 294 296 298 300 303 303 304 305 XIV Spis treœci Rozdzia³ IX. Umowa leasingu ......................................................................................... § 86. Pojêcie i charakter prawny umowy leasingu .................................................... § 87. Prawa i obowi¹zki stron umowy leasingu ........................................................ § 88. Odpowiedzialnoœæ finansuj¹cego za wady rzeczy............................................ § 89. Zakoñczenie leasingu ........................................................................................... Rozdzia³ X. U¿yczenie....................................................................................................... § 90. Pojêcie i charakter prawny umowy u¿yczenia ................................................. § 91. Prawa i obowi¹zki stron umowy u¿yczenia .................................................... § 92. Ustanie u¿yczenia ................................................................................................. § 93. Przedawnienie roszczeñ ...................................................................................... Rozdzia³ XI. Po¿yczka ...................................................................................................... § 94. Pojêcie i charakter prawny umowy po¿yczki ................................................... § 95. Prawa i obowi¹zki stron umowy po¿yczki ....................................................... Rozdzia³ XII. Umowa rachunku bankowego ............................................................... § 96. Pojêcie i charakter prawny umowy rachunku bankowego ............................ § 97. Prawa i obowi¹zki stron umowy rachunku bankowego ................................ § 98. Ustanie stosunku rachunku bankowego ............................................................. § 99. Przedawnienie roszczeñ ...................................................................................... Rozdzia³ XIII. Zlecenie ..................................................................................................... § 100. Pojêcie i charakter prawny umowy zlecenia .................................................. § 101. Prawa i obowi¹zki stron umowy zlecenia ..................................................... § 102. Zakoñczenie stosunku prawnego zlecenia ..................................................... § 103. Przedawnienie roszczeñ wynikaj¹cych z umowy zlecenia ........................... Rozdzia³ XIV. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia ........................................... § 104. Pojêcie i charakter prawny................................................................................ § 105. Skutki prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia .......................................... Rozdzia³ XV. Umowa agencyjna ..................................................................................... § 106. Pojêcie i charakter prawny umowy agencyjnej.............................................. § 107. Prawa i obowi¹zki stron umowy agencyjnej .................................................. § 108. Zakoñczenie umowy agencyjnej ....................................................................... Rozdzia³ XVI. Umowa komisu ........................................................................................ § 109. Pojêcie i charakter prawny umowy komisu .................................................. § 110. Prawa i obowi¹zki stron umowy komisu ...................................................... § 111. Stosunki prawne miêdzy komisantem a osob¹ trzeci¹ .................................. § 112. Zakoñczenie komisu ........................................................................................... Rozdzia³ XVII. Umowa przewozu .................................................................................. § 113. Uwagi ogólne ...................................................................................................... § 114. Przewóz osób ..................................................................................................... § 115. Przewóz rzeczy .................................................................................................. I. Prawa i obowi¹zki stron umowy przewozu rzeczy .................................... II. Odpowiedzialnoœæ przewoŸnika ...................................................................... 309 309 310 313 314 317 317 318 318 319 321 321 322 323 323 325 327 327 329 329 330 332 333 335 335 336 337 337 338 340 343 343 344 346 347 349 349 350 351 351 352 Spis treœci III. Przedawnienie roszczeñ .................................................................................. Rozdzia³ XVIII. Umowa spedycji ................................................................................... § 116. Pojêcie i charakter prawny umowy spedycji .................................................. § 117. Prawa i obowi¹zki spedytora ............................................................................ § 118. Przedawnienie roszczeñ .................................................................................... Rozdzia³ XIX. Umowa ubezpieczenia ............................................................................ § 119. Uwagi ogólne ...................................................................................................... § 120. Pojêcie i charakter prawny umowy ubezpieczenia ........................................ § 121. Zawarcie umowy ubezpieczenia ....................................................................... § 122. Prawa i obowi¹zki stron umowy ubezpieczenia ............................................ § 123. Zakoñczenie umowy ubezpieczenia ................................................................. § 124. Przedawnienie roszczeñ z umowy ubezpieczenia .......................................... Rozdzia³ XX. Przechowanie............................................................................................. § 125. Pojêcie i charakter prawny umowy przechowania ....................................... § 126. Prawa i obowi¹zki stron umowy przechowania ............................................. Rozdzia³ XXI. Odpowiedzialnoœæ, prawo zastawu i przedawnienie roszczeñ utrzymuj¹cych hotele i podobne zak³ady................................................ § 127. Uwagi ogólne ...................................................................................................... § 128. Zakres odpowiedzialnoœci utrzymuj¹cego zarobkowo hotel lub podobny zak³ad .................................................................................................................. § 129. Wysokoœæ odszkodowania ................................................................................. § 130. Ustawowe prawo zastawu ................................................................................. § 131. Przedawnienie roszczeñ ..................................................................................... Rozdzia³ XXII. Umowa sk³adu ....................................................................................... § 132. Pojêcie i charakter prawny umowy sk³adu ..................................................... § 133. Prawa i obowi¹zki stron umowy sk³adu ......................................................... § 134. Zakoñczenie umowy sk³adu .............................................................................. § 135. Przedawnienie i wygaœniêcie roszczeñ z umowy sk³adu ............................ Rozdzia³ XXIII. Spó³ka cywilna .................................................................................... § 136. Pojêcie i charakter prawny spó³ki cywilnej .................................................... § 137. Prowadzenie spraw spó³ki. Reprezentacja spó³ki ......................................... § 138. Stosunki maj¹tkowe. Odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania spó³ki .............. § 139. Zmiana sk³adu osobowego spó³ki cywilnej .................................................... § 140. Rozwi¹zanie spó³ki cywilnej............................................................................. Rozdzia³ XXIV. Porêczenie .............................................................................................. § 141. Pojêcie i charakter prawny porêczenia ............................................................ § 142. Zakres odpowiedzialnoœci porêczyciela ........................................................... § 143. Skutki zaspokojenia wierzyciela przez porêczyciela ..................................... Rozdzia³ XXV. Darowizna ............................................................................................... § 144. Pojêcie i charakter prawny umowy darowizny .............................................. § 145. Zawarcie umowy darowizny ............................................................................. XV 353 355 355 356 357 359 359 361 362 364 367 367 369 369 370 373 373 374 376 376 376 379 379 380 381 382 383 384 386 387 389 391 393 394 396 397 399 399 401 XVI Spis treœci § 146. Prawa i obowi¹zki stron umowy darowizny ................................................. § 147. Odwo³anie darowizny ....................................................................................... § 148. Rozwi¹zanie umowy darowizny ....................................................................... Rozdzia³ XXVI. Renta ...................................................................................................... § 149. Pojêcie i charakter prawny renty .................................................................... § 150. Prawa i obowi¹zki stron umowy renty .......................................................... § 151. Zakoñczenie stosunku prawnego renty ............................................................ § 152. Renta pozaumowna ........................................................................................... Rozdzia³ XXVII. Do¿ywocie ............................................................................................ § 153. Pojêcie i charakter prawny umowy do¿ywocia ............................................ § 154. Uprawnienia i obowi¹zki stron umowy do¿ywocia ..................................... § 155. Zmiana treœci prawa do¿ywocia ....................................................................... § 156. Rozwi¹zanie umowy do¿ywocia ..................................................................... § 157. Bezskutecznoœæ wzglêdna do¿ywocia .............................................................. Rozdzia³ XXVIII. Ugoda .................................................................................................. § 158. Pojêcie i charakter prawny ugody.................................................................... § 159. Zawarcie ugody................................................................................................... § 160. Ugoda s¹dowa ..................................................................................................... Rozdzia³ XXIX. Przyrzeczenie publiczne...................................................................... § 161. Pojêcie i charakter prawny przyrzeczenia publicznego................................. § 162. Uprawnienia i obowi¹zki stron......................................................................... § 163. Odwo³anie przyrzeczenia publicznego............................................................. § 164. Przyrzeczenie nagrody konkursowej ................................................................ Rozdzia³ XXX. Przekaz i papiery wartoœciowe............................................................ § 165. Uwagi ogólne ...................................................................................................... § 166. Przekaz ................................................................................................................. I. Pojêcie i charakter prawny przekazu ............................................................. II. Przyjêcie przekazu ............................................................................................ § 167. Papiery wartoœciowe........................................................................................... I. Pojêcie i charakter prawny .............................................................................. II. Rodzaje papierów wartoœciowych ................................................................. III. Zobowi¹zanie z papieru wartoœciowego ........................................................ IV. Umarzanie papierów wartoœciowych .............................................................. V. Znaki legitymacyjne ........................................................................................ Indeks rzeczowy ................................................................................................................ 402 403 407 409 409 410 411 411 415 415 416 417 418 419 421 421 422 423 425 425 426 427 428 429 430 430 430 432 433 433 433 434 435 436 439 WYKAZ SKRÓTÓW Biul. SN ......................... Biuletyn S¹du Najwy¿szego CenyU............................ ustawa z 5.7.2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) Wykaz skrótów Wykaz skrótów Dz.U............................... Dziennik Ustaw Dz.Urz............................ Dziennik Urzêdowy Dzia³UbezpU ................. ustawa z 22.5.2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. Nr 11, poz. 66 ze zm.) Gd. SP............................ Gdañskie Studia Prawnicze GospNierU..................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC.................................. Kodeks cywilny KP .................................. Kodeks pracy KPP................................ Kwartalnik Prawa Prywatnego KPC ............................... Kodeks postêpowania cywilnego KRO............................... Kodeks rodzinny i opiekuñczy KSH ............................... Kodeks spó³ek handlowych KWU.............................. ustawa z 6.7.1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. KZ .................................. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Ko- deks zobowi¹zañ (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) M.P. ............................... Monitor Polski MoP ............................... Monitor Prawniczy MoPod ........................... Monitor Podatkowy NP .................................. Nowe Prawo nast................................. nastêpny (e, a) niepubl. .......................... niepublikowany (e, a) OchrLokU...................... ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) PB .................................. Prawo Bankowe PG .................................. Prawo Gospodarcze PiP.................................. Pañstwo i Prawo PP................................... Przegl¹d Podatkowy XVIII Wykaz skrótów PPH................................ Przegl¹d Prawa Handlowego PS................................... Przegl¹d S¹dowy PUG ............................... Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Pal. ................................. Palestra post. ............................... postanowienie PrAtom .......................... ustawa z 29.11.2000 r. – Prawo atomowe (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 ze zm.) PrBank ........................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) Pr. Pracy......................... Prawo Pracy Pr. Spó³. ......................... Prawo Spó³ek Prok. i Pr. ....................... Prokuratura i Prawo Rej. ................................ Rejent RPEiS ............................ Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R. Pr. .............................. Radca Prawny SC .................................. Studia Cywilistyczne SP................................... Studia Prawnicze SPE ................................ Studia Prawno-Ekonomiczne SprzedKonsU................. ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y kon- sumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) ST................................... Samorz¹d Terytorialny TPP ................................ Transformacje Prawa Prywatnego UbezpObU ..................... ustawa z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubez- pieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubez- pieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) uchw. ............................. uchwa³a uchw. (7)........................ uchwa³a w sk³adzie siedmiu sêdziów Wok. ............................. Wokanda wyr. ................................ wyrok z. .................................... zeszyt WYKAZ LITERATURY W. Czachórski, Prawo zobowi¹zañ w zarysie, Warszawa 1968 W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowroñska-Bocian, Zobowi¹zania. Zarys wyk³adu, Warszawa 2005 A. Klein, Elementy zobowi¹zaniowego stosunku prawnego, Wroc³aw 2005 Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2006 Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1–2, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005 Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania, t. 1–2, red. G. Bieniek, Warszawa 2005 K. Kruczalak, Niemo¿liwoœæ œwiadczenia w prawie zobowi¹zañ, Gdañsk 1981 R. Longchamps de Berier, Zobowi¹zania, Lwów 1938 E. £êtowska, Bezpodstawne wzbogacenie, Warszawa 2000 E. £êtowska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002 P. Machnikowski, Swoboda umów wed³ug art. 3531 KC. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005 J. Mojak, J. Wid³o, Polskie prawo kontraktowe. Zarys wyk³adu, Warszawa 2005 A. Ohanowicz, J. Górski, Zarys prawa zobowi¹zañ, Warszawa 1970 Z. Radwañski, Teoria umów, Warszawa 1977 Z. Radwañski, A. Olejniczak, Zobowi¹zania – czêœæ ogólna, Warszawa 2005 Z. Radwañski, J. Panowicz-Lipska, Zobowi¹zania – czêœæ szczegó³owa, Warszawa 2005 J. Rajski, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Warszawa 2002 System prawa cywilnego, t. 3, cz. 1, Prawo zobowi¹zañ – czêœæ ogólna, red. Z. Radwañski, Wroc³aw 1981 System prawa cywilnego, t. 3, cz. 2, Prawo zobowi¹zañ – czêœæ szczegó³owa, red. S. Grzy- bowski, Wroc³aw 1976 System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – czêœæ ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007 System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowi¹zañ – czêœæ ogólna, red. E. £êtowska, Warsza- wa 2006 System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowi¹zañ – czêœæ ogólna. Suplement, red. A. Olejni- czak, Warszawa 2010 System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowi¹zañ – czêœæ szczegó³owa, red. J. Rajski, War- szawa 2004 System Prawa Prywatnego, t. 8, Prawo zobowi¹zañ – czêœæ szczegó³owa, red. J. Pano- wicz-Lipska, Warszawa 2004
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zobowiązania
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: