Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00173 005769 22568229 na godz. na dobę w sumie
Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt - ebook/pdf
Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-1926-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> biologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowoczesny podręcznik zoologii kondensujący w czternastu rozdziałach wiedzę na temat całego świata zwierzęcego w perspektywie ewolucyjnej. Omówienie poszczególnych grup pierwotniaków, bezkręgowców i kręgowców uwzględnia nie tylko dane anatomiczne, ale również bogate już obecnie dane molekularne.

Dzięki wykorzystaniu najnowszych odkryć podręcznik ten rewiduje obowiązujące do niedawna poglądy o pokrewieństwach niektórych linii rodowych w królestwie zwierząt. Zwięzły wykład uzupełniają liczne barwne plansze prezentujące powiązania ewolucyjne wymarłych i żyjących dzisiaj grup organizmów i nabywanie przez nie rozmaitych cech stanowiących przystosowania do aktualnie panujących w rozmaitych epokach i siedliskach warunków środowiska.

Znakomite źródło wiedzy dla studentów kierunków przyrodniczych wszystkich wyższych uczelni, a także uczniów szkół średnich i nauczycieli przyrody i biologii szkół wszystkich stopni.

Książka zawiera:
• zwięzłą charakterystykę poszczególnych grup zwierząt,
• syntezę danych molekularnych i paleontologicznych,
• 220 kolorowych plansz obrazujących różnorodność anatomii i morfologii,
• drzewa rodowe prezentujące przebieg ewolucji świata zwierzęcego,
• uproszczoną linneuszowską systematykę królestwa zwierząt i pokrewnych organizmów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przedmowa Program uniwersyteckich studiów biologii posta- wił przede mną niemożliwe do wykonania zadanie – streścić w  semestralnym cyklu przeznaczonym na zoologię całość systematycznej wiedzy o świecie zwierząt. W semestrze mieści się 14 dwugodzinnych wykładów (bywają lata, że tylko 12), a Regnum Ani- malium obejmuje miliony form żywych, o których wiedza wypełnia nie tylko podręczniki zoologii, lecz także większość dzieł poświęconych biochemii, bio- logii molekularnej, immunologii, neurobiologii czy etologii (by wymienić tylko niektóre z licznych dzia- łów nauk o zwierzętach). A jest dla mnie oczywiste, że uczestnicy kursu wstępnego zoologii powinni dzięki niemu zostać na tyle wyposażeni intelektualnie, by mogli choć powierzchownie zrozumieć głębokie prawdy przedstawione w literaturze naukowej. Po- trzebny jest łącznik nie tylko między pozornie niepo- dobnymi do siebie formami świata zwierzęcego, ich fizjologią i różnorodnymi zachowaniami, ale i obej- mujący subtelności zachodzących w nich procesów od poziomu cząsteczek po ekosystemy. Jedynym na- rzędziem pozwalającym na wystarczająco dogłębną integrację wiedzy o organizmach żywych jest teoria ewolucji. Dlatego przedmiot książki równie dobrze mógłby brzmieć „zoologia ewolucyjna”. Tym bardziej że innej zoologii, jako nowoczesnej nauki, nie ma. Entuzjastów polskiej nomenklatury taksono- micznej i anatomicznej razić będzie w tekście tego podręcznika ograniczenie jej do nazw utrwalonych w języku codziennym i mających dawną ludową tra- dycję. Łacińskie nazwy taksonów traktuję jak imiona własne i często pozostawiam ich naukową pisownię, dodając jedynie polskie końcówki. Powodem tego jest przede wszystkim pragmatyzm – bardziej od nie- zadowolenia purystów boję się zarzutu o utrudnianie studentom dostępu do światowych zasobów wiedzy przez zamykanie ich w polskim getcie językowym. Podręczniki akademickie charakteryzują się tym, że już w chwili opublikowania zawarte w nich treści niejednokrotnie odbiegają od najnowszych ustaleń badaczy. Prawidłowość ta dotyczy również niniej- szej pozycji, dlatego nie widzę potrzeby zachęcania Czytelnika do lektury innych, znacznie wcześniej wydanych książek. Namawiam jednak, aby mając to zastrzeżenie na uwadze, korzystać z każdego dostęp- nego na rynku źródła, każdego kompendium zoologii jako depozytu użytecznych faktów umożliwiających doznanie naukowego olśnienia czy choćby inspirują- cych dalsze studia. W wykazie literatury ograniczam się do nielicznych publikacji źródłowych z ostatnich lat, które wydają mi się interesujące przede wszyst- kim ze względu na przedstawione w nich kierunki rozumowania lub nieortodoksyjne konkluzje. Z wy- szukiwarkami internetowymi konkurować nie będę – są one niezastąpione przy poszukiwaniu ostatnich odkryć pod warunkiem, że opanuje się sztukę docie- rania do miejsc o niekwestionowanej wiarygodności. Książka o zwierzętach nie może być bez ilustra- cji. Zilustrować całości świata zwierzęcego w jednej książce jednak się nie da. Zarówno ze względu na objętość, którą musiałaby mieć przy choćby powierz- chownym potraktowaniu zagadnienia, jak i ze wzglę- du na zapory prawne uniemożliwiające swobodne wykorzystywanie źródeł literaturowych. Wybrałem więc swoisty rodzaj collage’y, by zmieścić na możli- wie niewielkiej powierzchni jak najwięcej treści ob- razkowej – uproszczone na ile się da drzewa rodowe z typowymi przedstawicielami poszczególnych gałęzi ewolucyjnych, a także schematycznymi wyobraże- niami ich anatomii. Źródłem większości rycin była domena publiczna internetu oraz publikacje umiesz- czone w wykazie literatury. Niepodobieństwem było- by wskazanie pochodzenia każdej z fotografii z osob- na, liczę więc na wspaniałomyślność ich autorów. Nie zdołałem zawrzeć w tych diagramach całości informacji niezbędnej do zrozumienia zagadnień za- rysowanych w tekście. Mam jednak nadzieję, że sta- ną się one zachętą dla Czytelników do pogłębiania wiedzy z wykorzystaniem specjalistycznych podręcz- ników i literatury, czyli do samodzielnych studiów przedmiotu. Pomocą w nadążaniu za zmieniającą się nazbyt szybko wiedzą mogą być też ogólnodostępne prezentacje do moich wykładów uniwersyteckich, ła- twe do wyszukania w internecie. Proszę Czytelników o pomoc w naprawianiu błędów merytorycznych czy też o wskazywanie mi (i Wydawnictwu) zaniedbań w docenieniu autorów, których dorobek wykorzysta- łem lub powinienem wykorzystać. 001-008_Zoologia_poczatek.indd 7 07.09.2015 10:07
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: