Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00932 009124 24102564 na godz. na dobę w sumie
Zostać księdzem? Drogi powołania we współczesnej Polsce - ebook/pdf
Zostać księdzem? Drogi powołania we współczesnej Polsce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-1634-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka o powołaniach kapłańskich w Kościele katolickim w Polsce w ujęciu socjologicznymi. Autorka na podstawie przeprowadzonych wywiadów z młodymi kapłanami i z seminarzystami pokazuje sposób doświadczania powołania przez młodych mężczyzn. Opowiadają oni historie swojego życia w sposób pozwalający zrozumieć, co to jest powołanie, na czym polega przemiana dokonująca się w seminarium i jak postrzegają swoją przyszłość.

Tym, co zwraca uwagę i co wydaje mi się największym osiągnięciem pracy i badań Autorki, jest konkluzja mówiąca, że badani odwołują się w swojej argumentacji i w swoim rozumieniu przebiegu własnego życia do wyższej rzeczywistości, a nie do indywidualistycznie rozumianych jakości.
Z recenzji Małgorzaty Jacyno

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Rola społeczna księdza łączy w sobie zarówno tożsamość, zawód, jak i misję (powołanie), a także przynależność do określonej grupy. Pomimo wielu negatywnych głosów kierowanych w ostatnich latach wobec instytucji Kościoła i jej przedstawicieli, co roku do polskich se- minariów diecezjalnych wstępuje ponad 600 młodych mężczyzn. Po- wody ich decyzji na polu socjologii rozpatrywano do tej pory wyłącznie w badaniach ilościowych. Narracyjne badanie doświadczeń kleryków i młodych księży daje wgląd w proces kształtowania się kapłaństwa. W historii życia badanych mężczyzn działają różnorodne czynniki skła- niające ich do wstąpienia do seminarium, takie np. jak wcześniejsze doświadczenia z Kościołem czy pełnienie funkcji ministranta. Nie bez znaczenia pozostaje środowisko społeczne, które może zarówno sprzy- jać kształtowaniu się powołania, jak i negatywnie oddziaływać na dąże- nie do kapłaństwa. Rozważania przedstawione w książce ilustrują róż- norodne sytuacje stawania się księdzem i czynniki warunkujące wybór takiej właśnie drogi życiowej. Powołanie jest kategorią trudno uchwytną w badaniach społecz- nych. Znacznie częściej jest ono tematem dociekań podejmowanych przez teologię. Wstąpienie do seminarium duchownego można trak- 7 tować jako przejaw powołania, ale stanowi ono konkretne działanie i jest obarczone wieloma konsekwencjami dotyczącymi świata społecz- nego kleryków. Jednak decyzja o wyborze takiej ścieżki kariery zaczy- na się zwykle kształtować na długo przed złożeniem dokumentów do seminarium. Z tego względu ważne jest ujęcie procesualne powołania i uwzględnienie etapów dojścia do podjęcia decyzji. Wywiady zrealizo- wane metodą biografi czną wydają się najlepiej odzwierciedlać te zagad- nienia: umożliwiają bowiem wyodrębnienie czynników oddziałujących na wybór drogi kapłańskiej, wraz z nadanymi im znaczeniami, oraz uchwycenie wymiaru temporalnego. Dodatkowo, dzięki nienarzucaniu przez badacza kategorii opisu, autobiografi czne narracje pozwalają do- trzeć do sposobu ujmowania powołania przez samych księży i kleryków. Stawanie się księdzem nie kończy się na wstąpieniu do wyższego se- minarium duchownego. Instytucja ta silnie oddziałuje na swoich człon- ków w wielu wymiarach. Narzuca ramy interpretacyjne rzeczywistości społecznej, co wymaga od kleryków przeniesienia odniesienia. Proces przejścia wspierają znaczący inni, a w wielu przypadkach wiąże się on z konwersją alumna. Ostateczne przyjęcie roli księdza wraz z autoiden- tyfi kacją i zakorzenieniem powołania w historii (teorii) obrazuje, jak wiele subprocesów zachodzi podczas stawania się (becoming) księdzem. Postrzeganie własnej przyszłości (i całego losu) z perspektywy idealnego uczestnika każe zastanowić się nad przystawalnością istniejących w so- cjologii modeli teoretycznych do struktur biografi cznych księży. W pierwszym rozdziale opisuję literaturowe ujęcia powołania, a tak- że czynniki, które je kształtują. Posługuję się zrealizowanymi dotychczas badaniami ilościowymi dotyczącymi korelatów bycia alumnem oraz da- nymi Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, aby ukazać dynamikę powołań w Polsce. W dalszej kolejności przedstawiam podstawowe założenia paradyg- matyczne prowadzonych analiz. Z uwagi na fakt, że środowisko klery- ków nie jest powszechnie dobrze znane (co wynika z hermetycznego zamknięcia), zarysowuję także – mającą wpływ na interpretację drogi do kapłaństwa – charakterystykę formacji w seminarium. Drugi rozdział 8 kończy opis metodologii prowadzonych badań i ich ograniczeń wraz z wyszczególnieniem najważniejszych cech próbki objętej badaniem. Trzeci rozdział, empiryczny, podejmuje zagadnienia opisane wyżej – opieram się w nim na zebranym materiale badawczym. W pierwszej kolejności analizuję więc okoliczności rodzenia się powołania, czynniki kształtujące decyzję o wyborze drogi do kapłaństwa, w tym także te, które, zdaniem kleryków i księży, hamują rozwój powołania. Wydaje się, że wątek ten nie był dotychczas podejmowany w analizach procesu stawania się kapłanem. W dalszych krokach, na podstawie swobodnych wypowiedzi rozmówców rekonstruuję ich defi nicję powołania. Przedsta- wiam ją bardziej w języku socjologii niż teologii. Przyglądam się moty- wacjom do stawania się księdzem przez postrzeganie roli kapłana i jego miejsca w historii świata lub w warunkach środowiskowych. Uzupełnie- niem obrazu jest odtworzenie grup odniesienia, ukazanie przyjmowania roli i wpływu instytucji seminarium duchownego. Ostatecznie, choć struktura rozdziału odzwierciedla proces stawania się księdzem zgod- nie z porządkiem chronologicznym, prezentuję ujęcie diachroniczne. W zakończeniu dostrzegam wątek, który wyłonił się dodatkowo w toku analiz i jest na tyle ciekawy, żeby zająć się nim w kolejnych dociekaniach naukowych. Przedstawione tu badania stanowią novum na gruncie dyscypli- ny, ponieważ ich przedmiotem jest samo zjawisko powołania, próba uchwycenia jego sedna i opisania w języku socjologii. Badacze tego obszaru zajmowali się dotąd problematyką świata społecznego księży, zagadnieniami postrzegania ich przez innych, rolą w społeczeństwie czy zewnętrznymi uwarunkowaniami powołania. Z tego względu brakuje w socjologii kategorii, które służyłyby opisowi zjawiska, jakim jest po- wołanie. Zrealizowane badanie jest próbą ujęcia tej problematyki w ję- zyku socjologii, a przede wszystkim wykorzystaniem pojęć i znaczeń nadawanych im przez samych powołanych.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zostać księdzem? Drogi powołania we współczesnej Polsce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: