Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00185 002677 22445533 na godz. na dobę w sumie
Źródła prawa karnego. Tom 2 - ebook/pdf
Źródła prawa karnego. Tom 2 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 591
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2336-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

System Prawa Karnego – dzieło naukowe przedstawiające w jedenastu tomach całość systemu polskiego prawa karnego. Przygotowany z wielką starannością podział tej bogatej materii pozwala Autorom – najwybitniejszym znawcom prawa karnego w Polsce – przeprowadzić dogłębną analizę wszystkich zagadnień tej gałęzi prawa nurtujących zarówno teoretyków jak i praktyków. W tworzenie Systemu Prawa Karnego zaangażowali się specjaliści ze wszystkich ośrodków naukowych, dzięki czemu ten obszerny zbiór opracowań stworzy doskonałą bazę wiedzy prezentującą zarówno wszystkie (często przeciwstawne) szkoły i nurty polskiej myśli prawnokarnej, jak i uniwersalne poglądy oraz zobiektyzowane oceny polskiej legislacji karnej i postulaty de lege ferenda.

Tom 2. napisany przez wybitne grono autorów, został poświęcony skomplikowanej problematyce źródeł prawa karnego. Oprócz historii legislacji, unifikacji i kodyfikacji prawa karnego na Ziemiach Polskich od XVIII w. Autorzy w szerokim zakresie uwzględnili kontekst konstytucyjny i międzynarodowy w ustawodawstwie karnym oraz kompleksowo przedstawili wpływ prawodawstwa Unii Europejskiej na uregulowania polskie. Ponadto w tomie 2., w ośmiu obszernych i wyczerpujących rozdziałach, czytelnik znajdzie uwagi dotyczące zasad obowiązywania ustawy karnej, budowy przepisu i normy prawnokarnej oraz – szczególnych na tle całości polskiego systemu prawnego – zasad wykładni przepisów karnych.

Oto szczegółowy spis treści:

Rozdział I. Rozwój polskiego prawa karnego.

Część 1. Historia prawa karnego w dawnej Polsce (do 1975 r.). Źródła, przestępstwo, kara.

Część 2. Prawo karne na ziemiach polskich w okresie zaborów (1772/1795–1918/1919). Źródła, przestępstwo, kara.

Część 3. Kodeks karny z 1932 r. Uchwalenie i znaczenie, założenie ogólne i zasady odpowiedzialności, kary i środki zabezpieczające.

Część 4. Prawo karne na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej.

Rozdział II. Polskie ustawodawstwo karne po II wojnie światowej.

Rozdział III. Konstytucyjne podstawy prawa karnego.

Rozdział IV. Prawo karne w perspektywie międzynarodowej.

Rozdział V. Harmonizacja i europeizacja prawa karnego.

Rozdział VI. Budowa przepisu i normy prawa karnego.

Rozdział VII. Wykładnia przepisów prawa karnego.

Rozdział VIII. Zasady obowiązywania ustawy karnej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tom 2 Źródła prawa karnego Pod redakcją Tadeusza Bojarskiego SYSTEM PRAWA KARNEGO (cid:295)ródła prawa karnego Tom 2 SYSTEM PRAWA KARNEGO (cid:295)ródła prawa karnego Tom 2 REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA KARNEGO ANDRZEJ MAREK (cid:295)ródła prawa karnego Tom 2 Redaktor Prof. dr hab. Tadeusz Bojarski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Autorzy prof. dr hab. Tadeusz Bojarski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; dr Michał Królikowski – Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski – Uniwersytet Gda(cid:276)ski; dr hab. Jarosław Majewski – prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy(cid:276)skiego w Warszawie; dr hab. Ryszard A. Stefa(cid:276)ski – prof. Wy(cid:298)szej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie; prof. dr hab. Wojciech Witkowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; dr hab. Andrzej Wrzyszcz – prof. Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie; prof. dr hab. Eleonora Zieli(cid:276)ska – Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Andrzej Zoll – Uniwersytet Jagiello(cid:276)ski WYDAWNICTWO C. H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2011 Wydano we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne cz(cid:266)(cid:286)ci opracowali: Tadeusz Bojarski – rozdz. I – § 3, rozdz. II, rozdz. VIII Michał Królikowski – rozdz. IV Tadeusz Maciejewski – rozdz. I – § 1 Jarosław Majewski – rozdz. VI Ryszard A. Stefa(cid:276)ski – rozdz. VII Wojciech Witkowski – rozdz. I – § 2 Andrzej Wrzyszcz – rozdz. I – § 4 Eleonora Zieli(cid:276)ska – rozdz. V Andrzej Zoll – rozdz. III Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawca: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graiczne ISBN 978-83-255-1309-2 ISBN e-book 978-83-255-2336-7 Przedmowa Tom 2 Systemu Prawa Karnego – (cid:295)ródła prawa karnego – to kontynuacja ogól- nych rozwa(cid:298)a(cid:276) po(cid:286)wi(cid:266)conych cało(cid:286)ci prawa karnego, prezentowanych w tomie 1. Sta- nowi on kolejn(cid:261) cz(cid:261)stk(cid:266) Systemu. Tom 1 – Zagadnienia ogólne – przedstawiał problemy prawa karnego w systemie prawa, jego funkcje i zasadnicze poj(cid:266)cia oraz zjawiska z nim zwi(cid:261)zane. Zadaniem Autorów przygotowuj(cid:261)cych tom 2 było ukazanie zasad prawa kar- nego w jego rozwoju dawniej i bli(cid:298)ej czasów współczesnych oraz na tle europejskiego prawa karnego. Do zespołu zada(cid:276) Autorów nale(cid:298)ało tak(cid:298)e przedstawienie zagadnie(cid:276) obowi(cid:261)zuj(cid:261)cego prawa karnego: budowa przepisu (normy) prawa karnego, wykładnia przepisów tego prawa, zasady obowi(cid:261)zywania ustawy karnej. Prezentacj(cid:266) zespołu tych zagadnie(cid:276) opracowało dziewi(cid:266)ciu Autorów. Du(cid:298)o uwagi po(cid:286)wi(cid:266)cono rozwojowi polskiego prawa karnego z uwzgl(cid:266)dnieniem wyró(cid:298)nienia okre- su I Rzeczypospolitej, stanu prawa karnego na ziemiach polskich w okresie zaborów, prawa karnego Polski Niepodległej, prawa czasu kolejnej okupacji Ziem Polskich oraz ustawodawstwa karnego po II wojnie (cid:286)wiatowej. Rozwa(cid:298)ania tomu obj(cid:266)ły równie(cid:298) za- gadnienia konstytucyjne wa(cid:298)ne dla zasad prawa karnego oraz mi(cid:266)dzynarodowe i euro- pejskie ustalenia w kwestii reguł odpowiedzialno(cid:286)ci karnej, a tak(cid:298)e istotne problemy budowy przepisu prawno-karnego, reguł wykładni tych przepisów oraz cało(cid:286)ci zasad obowi(cid:261)zywania ustawy. Redaktor niniejszego dzieła wyra(cid:298)a przekonanie, (cid:298)e rozwa- (cid:298)ania te, z konieczno(cid:286)ci zró(cid:298)nicowane pod wzgl(cid:266)dem stopnia szczegółowo(cid:286)ci, mog(cid:261) słu(cid:298)yć praktykom na wszystkich etapach post(cid:266)powania karnego, wyst(cid:266)puj(cid:261)cych w tym post(cid:266)powaniu w ró(cid:298)nym charakterze, teoretykom prawa nie tylko karnego, osobom przygotowuj(cid:261)cym si(cid:266) do zawodów prawniczych, w tym studentom, a tak(cid:298)e innym oso- bom d(cid:261)(cid:298)(cid:261)cym do zdobycia lub pogł(cid:266)bienia wiedzy ogólnej z zakresu prawa karnego. Lublin, marzec 2011 r. Prof. dr hab. Tadeusz Bojarski Spis tre(cid:286)ci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Rozdział I. Rozwój prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 § 1. Historia prawa karnego w dawnej Polsce (do 1795 r.) . . . . . . . . . . . . 8 8 I. (cid:295)ródła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 II. Przest(cid:266)pstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Kara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 § 2. Prawo karne na ziemiach polskich w dobie zaborów i w pierwszych latach II RP (1795–1932) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 I. (cid:295)ródła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 II. Przest(cid:266)pstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 III. Kara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 IV. Zmiany w kodyikacjach zaborczych dokonane przez ustawodawc(cid:266) polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 § 3. Kodeks karny z 1932 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 I. Uchwalenie i znaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 II. Zało(cid:298)enia ogólne i zasady odpowiedzialno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 III. Kary i (cid:286)rodki zabezpieczaj(cid:261)ce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 § 4. Prawo karne materialne na ziemiach polskich w czasie II wojny (cid:286)wiatowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 II. (cid:295)ródła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 III. Przest(cid:266)pstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 IV. Kara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Rozdział II. Polskie ustawodawstwo karne po II Wojnie (cid:285)wiatowej . . . . . . 185 § 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 § 2. Nowe akty prawne obowi(cid:261)zuj(cid:261)ce obok Kodeksu karnego z 1932 r.. . 187 § 3. Nowe kodeksy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Rozdział III. Konstytucyjne aspekty prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 § 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 § 2. Ustrojowe uwarunkowania prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 § 3. Konstytucyjne uzasadnienie kryminalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 § 4. Kryminalizacja jako rozwi(cid:261)zanie konliktu warto(cid:286)ci lub dóbr . . . . . 235 § 5. Artykuł 31 ust. 3 Konstytucji RP jako podstawa i ograniczenie kryminalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 § 6. Funkcje prawa karnego w (cid:286)wietle zasad konstytucyjnych . . . . . . . . . 241 I. Funkcja ochronna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 II. Funkcja gwarancyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 § 7. Karnoprawne konsekwencje zasady podziału władzy . . . . . . . . . . . . 255 Rozdział IV. Prawo karne w uj(cid:266)ciu mi(cid:266)dzynarodowym . . . . . . . . . . . . . . . . 267 § 1. Sposoby uj(cid:266)cia aspektów mi(cid:266)dzynarodowych prawa karnego . . . . . . 272 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 II. Prawo karne mi(cid:266)dzynarodowe w uj(cid:266)ciu (cid:286)cisłym i szerokim . . . . . . . . . . 272 VII Spis tre(cid:286)ci III. Prawo karne mi(cid:266)dzynarodowe wobec procesu fragmentacji prawa mi(cid:266)dzynarodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 IV. Relacje mi(cid:266)dzy prawem krajowym a mi(cid:266)dzynarodowym w zakresie podstaw odpowiedzialno(cid:286)ci karnej i jej egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 § 2. Odpowiedzialno(cid:286)ć jednostki za zbrodnie mi(cid:266)dzynarodowe w systemie podwójnej represji karnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 I. Dekodowanie norm prawa karnego mi(cid:266)dzynarodowego . . . . . . . . . . . . . 284 II. Podstawowe kategorie normatywne prawa karnego mi(cid:266)dzynarodowego 289 III. Zwi(cid:261)zki z mi(cid:266)dzynarodowym prawem konliktów zbrojnych, mi(cid:266)dzynarodowym prawem humanitarnym i innymi normami praw człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 IV. Ius iurisprudendi prawa karnego mi(cid:266)dzynarodowego . . . . . . . . . . . . . . . 306 V. Egzekucja mi(cid:266)dzynarodowej odpowiedzialno(cid:286)ci karnej . . . . . . . . . . . . . 318 VI. Zakres zastosowania zasady nullum crimen sine lege . . . . . . . . . . . . . . . 322 VII. Zakres zastosowania zasady indywidualizacji odpowiedzialno(cid:286)ci karnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 VIII. Podstawy dogmatyki prawa karnego mi(cid:266)dzynarodowego . . . . . . . . . . . . 327 § 3. Transnarodowe prawo karne i system zobowi(cid:261)za(cid:276) do (cid:286)cigania i ukarania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 § 4. Relacja mi(cid:266)dzynarodowej odpowiedzialno(cid:286)ci pa(cid:276)stw do mi(cid:266)dzynarodowego prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Rozdział V. Europeizacja i harmonizacja prawa karnego w ramach Unii Europejskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 § 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 § 2. Historia integracji w dziedzinie prawa karnego w UE . . . . . . . . . . . . 354 I. Przebieg procesów integracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 II. Próba charakterystyki oraz kwaliikacji prawnej procesów integracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 III. Wpływ procesów integracyjnych w UE na polski system prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 § 3. Harmonizacja prawa karnego w Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . 372 I. Podstawy traktatowe harmonizacji bezpo(cid:286)redniej i ich interpretacja . . . . 374 II. Dynamika procesu harmonizacji bezpo(cid:286)redniej i jego charakterystyczne przemiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 III. Zakres harmonizacji bezpo(cid:286)redniej w zakresie minimalnych norm dotycz(cid:261)cych typów przest(cid:266)pstw oraz zasad odpowiedzialno(cid:286)ci . . . . . . . . 386 IV. Strategie zbli(cid:298)ania sankcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 V. Korpus przest(cid:266)pstw europejskich: wybrane przykłady i ich odbicie w prawie polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 VI. Harmonizacja po(cid:286)rednia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 VII. Harmonizacja w (cid:286)wietle Traktatu z Lizbony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Rozdział VI. Budowa przepisów prawa karnego i norm w nich zawartych 421 § 1. Przepis prawa karnego – obja(cid:286)nienie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 § 2. Niejednolity charakter przepisów karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 § 3. Budowa przepisów typizuj(cid:261)cych pod wzgl(cid:266)dem syntaktycznym . . . . 426 § 4. Struktura wewn(cid:266)trzna przepisów typizuj(cid:261)cych ze wzgl(cid:266)du na funkcje poszczególnych ich fragmentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 § 5. O schemacie budowy norm prawa karnego w pi(cid:286)miennictwie karnistycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Rozdział VII. Wykładnia przepisów prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 § 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 § 2. Poj(cid:266)cie wykładni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 VIII Spis tre(cid:286)ci § 3. Przedmiot wykładni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 § 4. Wykładnia przepisów prawa karnego a zasady prawa karnego . . . . 476 § 5. Rodzaje wykładni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 I. Wykładnia autentyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 II. Wykładnia legalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 III. Wykładnia operatywna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 IV. Wykładnia doktrynalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 V. Wykładnia j(cid:266)zykowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 VI. Wykładnia logiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 VII. Wykładnia systemowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 VIII. Wykładnia funkcjonalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 IX. Wykładnia historyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 X. Wykładnia prawnoporównawcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 XI. Wykładnia w zgodzie w konstytucj(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 § 6. Zbieg wykładni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 § 7. Zakres wykładni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 § 8. Moc wi(cid:261)(cid:298)(cid:261)ca wykładni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 Rozdział VIII. Zasady obowi(cid:261)zywania ustawy karnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 § 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 § 2. Obowi(cid:261)zywanie ustawy karnej w czasie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 I. Pocz(cid:261)tek obowi(cid:261)zywania ustawy karnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 II. Zako(cid:276)czenie obowi(cid:261)zywania ustawy karnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 III. Kolizja ustaw karnych w czasie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 § 3. Terytorialny zakres działania ustawy karnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 II. Terytorium pa(cid:276)stwa polskiego. Miejsce popełnienia przest(cid:266)pstwa . . . . . 536 § 4. Zasada podmiotowa (narodowo(cid:286)ci podmiotowej) obowi(cid:261)zywania ustawy karnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 II. Przesłanki działania zasady podmiotowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 III. Ukaranie obywatela polskiego za granic(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 § 5. Zasada przedmiotowa (narodowo(cid:286)ci przedmiotowej) obowi(cid:261)zywania ustawy karnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 II. Zakres podległo(cid:286)ci cudzoziemców polskiemu prawu karnemu . . . . . . . . 549 § 6. Zasada represji wszech(cid:286)wiatowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 I. Przesłanki ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 II. Podległo(cid:286)ć sprawców przest(cid:266)pstw polskiemu prawu karnemu według zasady represji wszech(cid:286)wiatowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 § 7. Ukaranie za granic(cid:261) a prawo s(cid:261)du polskiego do orzekania . . . . . . . . 556 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 IX Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa ABWU . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpiecze(cid:276)stwa Wewn(cid:266)trznego oraz Agencji Wywiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.) AlkU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trze(cid:296)wo(cid:286)ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) BezpImprMas . . . . . . . ustawa z 20.3.2009 r. o bezpiecze(cid:276)stwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504 ze zm.) Bro(cid:276)U . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.) CudzU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 ze zm.) EKPCz . . . . . . . . . . . . Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno(cid:286)ci z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) EKZT . . . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poni(cid:298)aj(cid:261)cemu traktowaniu albo karaniu z 26.11.1987 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 46, poz. 238 ze zm.) EwidLudU . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludno(cid:286)ci i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) GryHazU . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) IPNU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.12.1998 r. o Instytucie Pami(cid:266)ci Narodowej – Komisji (cid:285)ciga- nia Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 ze zm.) KartaNU . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKGiP . . . . . . . . . . . . . Kodeks Kar Głównych i Poprawczych KKKP . . . . . . . . . . . . . Kodeks Karz(cid:261)cy Królestwa Polskiego KK z 1932 r. . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) KK z 1969 r. . . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) KKN . . . . . . . . . . . . . . Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z 1871 r. KKR . . . . . . . . . . . . . . Kodeks karny rosyjski z 1903 r. KKS. . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KKWP . . . . . . . . . . . . . dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 23.9.1944 r. – Kodeks karny Wojska Polskiego (tekst jedn. Dz.U. z 1957 r. Nr 22, poz. 107 ze zm.) XI Wykaz skrótów Konstytucja PRL . . . . Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 22.7.1952 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm., sprost. Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319) KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPK. . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks post(cid:266)powania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPK z 1928 r. . . . . . . . Kodeks post(cid:266)powania karnego z 19.3.1928 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1950 r. Nr 40, poz. 364 ze zm.) KPK z 1969 r. . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks post(cid:266)powania karnego (Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.) KPrDz . . . . . . . . . . . . . Konwencja o prawach dziecka przyj(cid:266)ta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20.11.1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks post(cid:266)powania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KRKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku(cid:276)czy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KultFizU . . . . . . . . . . . ustawa z 18.1.1996 r. o kulturze izycznej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.) KurS(cid:261)dU . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. o kuratorach s(cid:261)dowych (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykrocze(cid:276) (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) mKK . . . . . . . . . . . . . . dekret z 13.6.1946 r. o przest(cid:266)pstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy pa(cid:276)stwa (tzw. mały kodeks karny) (Dz.U. Nr 30, poz. 192 ze zm.) MPPOiP . . . . . . . . . . . Mi(cid:266)dzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) NielU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o post(cid:266)powaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) ObrRPU. . . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowi(cid:261)zku obrony Rzeczypo- spolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.) OchrPrzU . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) OchrZwU . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o ochronie zwierz(cid:261)t (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) OdpZbiorU . . . . . . . . . ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialno(cid:286)ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro(cid:296)b(cid:261) kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661 ze zm.) OrdOdzU . . . . . . . . . . . ustawa z 16.10.1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90, poz. 450 ze zm.) OrdPod . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) XII Wykaz skrótów OrdRGm . . . . . . . . . . . ustawa z 16.7.1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) PDPCz . . . . . . . . . . . . Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10.12.1948 r. PNarkU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) PPK . . . . . . . . . . . . . . . Powszechne Prawo Krajowe dla Pa(cid:276)stw Pruskich (Landrecht Pruski) PPrzemRodzU . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) PracUrzPU . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. o pracownikach urz(cid:266)dów pa(cid:276)stwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.) PrAdw . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrNot . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrRDr . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) PrUSP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju s(cid:261)dów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PWKK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzaj(cid:261)ce Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) PWKK z 1969 r. . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Przepisy wprowadzaj(cid:261)ce Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 95 ze zm.) PWKPK . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzaj(cid:261)ce Kodeks post(cid:266)powania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 556 ze zm.) PWKPW . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Przepisy wprowadzaj(cid:261)ce Kodeks post(cid:266)powania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1149 ze zm.) PWKW . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Przepisy wprowadzaj(cid:261)ce Kodeks wykrocze(cid:276) (Dz.U. Nr 12, poz. 115 ze zm.) RachU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowo(cid:286)ci (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) RSMTK . . . . . . . . . . . Rzymski Statut Mi(cid:266)dzynarodowego Trybunału Karnego sporz(cid:261)dzony w Rzymie 17.7.1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708) Ryb(cid:285)ródU . . . . . . . . . . ustawa z 18.4.1985 r. o rybactwie (cid:286)ródl(cid:261)dowym (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 ze zm.) RzeczPatU . . . . . . . . . . ustawa z 11.4.2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. Nr 49, poz. 509 ze zm.) SamGminU . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorz(cid:261)dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SłWoj(cid:297)ZU . . . . . . . . . . ustawa z 11.9.2003 r. o słu(cid:298)bie wojskowej (cid:298)ołnierzy zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 ze zm.) SwobDziałGospU . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalno(cid:286)ci gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) (cid:285)wKorU . . . . . . . . . . . ustawa z 25.6.1997 r. o (cid:286)wiadku koronnym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 ze zm.) UKA . . . . . . . . . . . . . . ustawa karna (austriacka) o zbrodniach, wyst(cid:266)pkach i przekroczeniach z 1852 r. UKS . . . . . . . . . . . . . . ustawa karna skarbowa z 26.10.1971 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103 ze zm.) XIII Wykaz skrótów Zasady techniki prawodawczej (Zasady) . . . . . . . . . . . Rozporz(cid:261)dzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie „Za- sad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908) 2. Organy orzekaj(cid:261)ce ETPCz . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwo(cid:286)ci MTK . . . . . . . . . . . . . . Mi(cid:266)dzynarodowy Trybunał Karny NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny S(cid:261)d Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy SN (IK) . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w pełnym składzie Izby Karnej SN (PS) . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w pełnym składzie SN (7) . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w składzie siedmiu s(cid:266)dziów SO . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Okr(cid:266)gowy SP . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Powiatowy SR . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Rejonowy SW . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Wojewódzki 3. Czasopisma i publikatory Apel. Lub. . . . . . . . . . Apelacja Lublin Apel. W-wa . . . . . . . . . Apelacja Warszawa Arch. Krym. . . . . . . . . Archiwum Kryminologii AUL . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Lodziensis AUMCS . . . . . . . . . . . Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska AUNC . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Nicolai Copernici AUW . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis Biul. GP . . . . . . . . . . . Biuletyn Gelneralnej Prokuratury BMS . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci BPK . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Prawa Karnego BSN . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego CPH . . . . . . . . . . . . . . Czasopismo Prawno-Historyczne CzPKiNP . . . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych DPP . . . . . . . . . . . . . . . Demokratyczny Przegl(cid:261)d Prawniczy Dz.ROP . . . . . . . . . . . Dziennik Rozporz(cid:261)dze(cid:276) dla obszarów okupowanych w Polsce Dz.RGG . . . . . . . . . . . Dziennik Rozporz(cid:261)dze(cid:276) dla Generalnego Gubernatorstwa – Verord- nungsblatt für das Generalgouvernement Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . . . Dziennik Urz(cid:266)dowy Dz.P. . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Polski ECR . . . . . . . . . . . . . . European Court Reports EP . . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza XIV Wykaz skrótów EPS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegl(cid:261)d S(cid:261)dowy Gł. S(cid:261)d. . . . . . . . . . . . . Głos S(cid:261)downictwa GP . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GPr . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawnicza GS . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta S(cid:261)dowa GSP . . . . . . . . . . . . . . . Gda(cid:276)skie Studia Prawnicze GSiPen. . . . . . . . . . . . Gazeta S(cid:261)dowa i Penitencjarna GSW . . . . . . . . . . . . . . Gazeta S(cid:261)dowa Warszawska IN . . . . . . . . . . . . . . . . Ius Novum Iuris Effectus . . . . . . . Iuris Effectus. Kwartalnik Krajowej Szkoły S(cid:261)downictwa i Prokuratury Jur. . . . . . . . . . . . . . . . Jurysta KF . . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Filozoiczny KHKM . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Historii Kultury Materialnej KPCiK . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Cywilnego i Karnego KPPubl . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Publicznego KSP . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze KZS . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty S(cid:261)dowe M.P. . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski Med. . . . . . . . . . . . . . . Mediator MHI . . . . . . . . . . . . . . Miscellanea Historica-Iuridica MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OJ . . . . . . . . . . . . . . . . Oficial Journal ONSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S(cid:261)du Administracyjnego ONSAiWSA . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S(cid:261)du Administracyjnego i Wojewódzkich S(cid:261)dów Administracyjnych OSA . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Apelacyjnych OSG . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzecze(cid:276) S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach 1933–1952), Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego (w latach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpiecze(cid:276) Społecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpiecze(cid:276) Społecznych, w latach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpiecze(cid:276) Społecznych, w 1995 roku: Izby Cywilnej) OSNKW . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego – Izba Karna OSNPG . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Prokuratura Generalna OSNwSK . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego w Sprawach Karnych OSP . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich – Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich (1921–1939), Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich i Komisji Arbitra(cid:298)owych (1957–1989), Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich (od 1990) OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A PAK . . . . . . . . . . . . . . Prawo – Administracja – Ko(cid:286)ciół Pal. . . . . . . . . . . . . . . . Palestra XV Wykaz skrótów PES . . . . . . . . . . . . . . . Problemy Egzekucji S(cid:261)dowej PiM . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Medycyna PiP . . . . . . . . . . . . . . . . Pa(cid:276)stwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne Pi(cid:297) . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i (cid:297)ycie PL . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Legislacyjny PnD . . . . . . . . . . . . . . . Paragraf na Drodze PPE . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Prawa Europejskiego PPen. . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Penitencjarny PPiA . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Prawa i Administracji PPH . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Prawa Handlowego PPK . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Prawa Karnego PPKrym. . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Penitencjarny i Kryminologiczny PPod. . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Podatkowy PPol. . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Policyjny PPow. . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Powszechny Prob. Krym. . . . . . . . . . Problemy Kryminalistyki Prob. Pr. Karn. . . . . . . . Problemy Prawa Karnego Prob. Praw. . . . . . . . . . Problemy Praworz(cid:261)dno(cid:286)ci Prob. WS . . . . . . . . . . . Problemy Wymiaru Sprawiedliwo(cid:286)ci Prok. . . . . . . . . . . . . . . Prokurator Prok. i Pr. . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d S(cid:261)dowy PSiA . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d S(cid:261)dowy i Administracyjny PSejm. . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Sejmowy PUE . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Ustawodawstwa Europejskiego PUG. . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Ustawodawstwa Gospodarczego PWP . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Wi(cid:266)ziennictwa Polskiego RGBl . . . . . . . . . . . . . . Reichsgesetzblatt RPE . . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy i Ekonomiczny RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R.Pr. . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny RT . . . . . . . . . . . . . . . . Rocznik Toru(cid:276)ski Rzeczp. . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SE . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Europejskie SI . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica SKKiP . . . . . . . . . . . . . Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne SP . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SPC . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawa Cywilnego SPE . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne SSoc. . . . . . . . . . . . . . Studia Socjologiczne ST . . . . . . . . . . . . . . . . Samorz(cid:261)d Terytorialny Tyg. Pow. . . . . . . . . . . Tygodnik Powszechny XVI Wykaz skrótów Wok. . . . . . . . . . . . . . . Wokanda WPP . . . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegl(cid:261)d Prawniczy ZKA . . . . . . . . . . . . . . Zagadnienia Karno-Administracyjne ZNASW . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewn(cid:266)trznych ZNBAS . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Biura Analiz Sejmowych ZNIBPS . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa S(cid:261)dowego ZNUGd . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gda(cid:276)skiego ZNUJ . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello(cid:276)skiego ZNU(cid:285)l . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu (cid:285)l(cid:261)skiego ZNWSO Szczytno . . . . Zeszyty Naukowe Wy(cid:298)szej Szkoły Oicerskiej w Szczytnie ZPUKSW . . . . . . . . . . Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy(cid:276)skiego ZStW . . . . . . . . . . . . . . Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft ZW . . . . . . . . . . . . . . . Zagadnienia Wykrocze(cid:276) 4. Pi(cid:286)miennictwo Andrejew, Prawo karne, 1970 (1971, 1973, 1976, 1978, 1980, 1983, 1986, 1989) . . . . . . . . . I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1970, 1971, 1973, 1976, 1978, 1980, 1983, 1986, 1989 Andrejew, (cid:285)wida, Wolter, KK z komentarzem . . . . . . I. Andrejew, W. (cid:285)wida, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, War- szawa 1973 Baia, Mioduski, Siewierski, Komentarz KK, 1977 (1987) . . . . . . . . . J. Baia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, War- szawa 1977, 1987 Bojarski, Giezek, Sienkiewicz, Prawo karne, 2004 (2006, 2007, 2010) . . . M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna i szczególna (pod red. M. Bojarskiego), Warszawa 2004, 2006, 2007, 2010 Bojarski, Komentarz KK, 2006 (2008, 2009, 2011) . . . T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz (pod red. T. Bojarskiego), Warszawa 2006, 2008, 2009, 2011 Bojarski, Polskie prawo karne, 2002 (2006, 2008) . . . . . . . . T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys cz(cid:266)(cid:286)ci ogólnej, Warszawa 2002, 2006, 2008 Bogunia, Pawela, Praktyczny komentarz KKW . . . . . L. Bogunia, S. Pawela, Kodeks karny wykonawczy. Praktyczny komen- tarz, Warszawa 1999 XVII Wykaz skrótów Buchała, Komentarz KK, cz. ogólna, 1990 (1994) K. Buchała, Z. Ćwi(cid:261)kalski, M. Szewczyk, A. Zoll, Komentarz do kodeksu karnego, cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna (pod. red. K. Buchały), Warszawa 1990, 1994 Buchała, Prawo karne, 1980 (1989) . . . K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1980, 1989 Buchała, Zoll, Komentarz KK, cz. ogólna, t. 1 (2), 1998 (2001), cz. szczególna, t. I (II), 1999 (2001) . . K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Komentarz. Cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, Kraków 1998, 2001; Cz(cid:266)(cid:286)ć szczególna, t. 1 i 2, Kraków 1999, 2001 Buchała, Zoll, Polskie prawo karne, 1995 (1996) . . . . . . . . . K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 1995, 1996 Cie(cid:286)lak, Polskie prawo karne, 1990 (1994) . . . . . . . . . M. Cie(cid:286)lak, Polskie prawo karne. Zarys uj(cid:266)cia systemowego, Warszawa 1990, 1994 Filar, Komentarz KK, 2008 (2010) . . . . . . . . . . M. Bojarski, M. Filar, W. Filipkowski, O. Górniok, S. Hoc, P. Hofma(cid:276)ski, M. Kalitowski, M. Kulik, L. K. Paprzycki, E. Pływaczewski, W. Radecki, Z. Sienkiewicz, Z. Siwik, R.A. Stefa(cid:276)ski, L. Tyszkiewicz, A. W(cid:261)sek, L. Wilk, Kodeks karny. Komentarz (pod red. M. Filara), Warszawa 2008, 2010 Gardocki, Prawo karne, 1994 (1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) . . . . L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1994, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Giezek, Komentarz KK . . . . . . J. Giezek, N. Kł(cid:261)czy(cid:276)ska, G. Łabuda, Kodeks karny. Komentarz. Cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna (pod red. J. Giezka), Warszawa 2007 Glaser, Mogilnicki, Komentarz KK . . . . . . S. Glaser, A. Mogilnicki, Kodeks karny – komentarz: prawo o wykro- czeniach, przepisy wprowadzaj(cid:261)ce, tezy z orzecze(cid:276) S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego, wyci(cid:261)gi z motywów ustawodawczych, Warszawa 1934 Góral, Praktyczny komentrz KK, 1996 (1998, 2002, 2005) . . . R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 1996, 1998, 2002, 2005 Górniok, Komentarz KK 2004 (2006) . . . . . . . . . M. Bojarski i in. Kodeks karny. Komentarz (pod red. O. Górniok), War- szawa 2004 XVIII Wykaz skrótów Górniok i in., Komentarz KK, t. I (II) . . . . . . . . . . . . . O. Górniok, S. Hoc, S.M. Przyjemski, Kodeks karny. Komentarz, t. 3, Gda(cid:276)sk 1999; O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. W(cid:261)sek, Kodeks karny. Komentarz, t. I, art. 1–116; t. II, art. 117–363, Gda(cid:276)sk 2005 Grze(cid:286)kowiak, Prawo karne, 2009 (2007) . . . F. Ciepły, M.K. Gał(cid:261)zka, A. Grze(cid:286)kowiak, R. Hałas, S. Hyp(cid:286), D. Szelesz- czuk, K. Wiak, Prawo karne (pod red. A. Grze(cid:286)kowiak), Warszawa 2007 (2009) Hołda, Postulski, Komentarz KKW . . . . Komentarz do kodeksu karnego wykonawczego, Gda(cid:276)sk 2005 Lelental, Komentarz KKW . . . . S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy, Komentarz, Warszawa 1999, 2001, 2010 Lernell, Wykład, t I [II] . . . . . . L. Lernell, Wykład prawa karnego, cz. ogólna, t. I, Warszawa 1969; t. II Warszawa 1971 Królikowski, Zawłocki, Komentarz KK, cz. ogólna, t. 1 (2) . . . . M. Błaszczyk, J. Długosz, M. Królikowski, J. Lachowski, B. Namysłow- ska-Gabrysiak, A. Sakowicz, R. Skarbek, A. Walczak-(cid:297)ochowska, W. Za- lewski, R. Zawłocki, S. (cid:297)ółtek, Kodeks karny. Cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna. Komentarz, t. 1 i 2 (pod red. R. Zawłockiego, M. Królikowskiego), Warszawa 2009 Makarewicz, Komentarz KK, 1935 (1938) . . . . . . . . . J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1935, 1938 Makarewicz, Prawo karne . . . . . . . . J. Makarewicz, Prawo karne – wykład porównawczy, Lwów–Warszawa 1924 Makowski, Komentarz KK 1933 (1937) . . . . . . . . . W. Makowski, Kodeks karny z 1932 r. Komentarz, Warszawa 1933, War- szawa 1937 Marek, Komentarz KK, 2004 (2005, 2006, 2007, 2010) . . . . . . . . . A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2004, 2005, 2006, 2007, 2010 Marek, Prawo karne, 1997 (2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) . . . . A. Marek, Prawo karne, Warszawa 1997, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Marek, Prawo wykrocze(cid:276), 1999 (2002, 2004, 2006, 2008) . . . . . . . . . A. Marek, Prawo wykrocze(cid:276), Warszawa 2002, 2004, 2006, 2008 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Źródła prawa karnego. Tom 2
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: