Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00102 002512 22738219 na godz. na dobę w sumie
Zrównoważona turystyka. Strategiczny wybór projektów ICT - ebook/pdf
Zrównoważona turystyka. Strategiczny wybór projektów ICT - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 160
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8088-583-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Nowa wizja rozwoju Polski zawarta w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zakłada budowanie wizerunku naszego kraju jako atrakcyjnej, bezpiecznej i otwartej destynacji turystycznej. Obejmuje ona m.in. rozwój tzw. przemysłu czasu wolnego, w tym sektora gospodarki turystycznej, a także koncentrację potencjału finansowego lokalnego biznesu na jednym, dużym i kompleksowym produkcie turystycznym. Przewiduje się uruchomienie zintegrowanego produktu turystycznego, umożliwiającego efektywne prowadzenie działań promocyjnych, co będzie stymulować ruch turystyczny i przyczyni się do wzrostu gospodarczego.

W niniejszej książce autorzy proponują budowę zintegrowanego produktu turystycznego wokół idei miejskiej zrównoważonej turystyki oraz oferują narzędzia ewaluacyjne umożliwiające ocenę współpracy miasta z wyższymi uczelniami i korporacjami ICT we wdrażaniu pilotażowych rozwiązań. Na potrzeby publikacji stworzono listę potencjalnych pilotażowych projektów ICT wspierających strategię miejskiej zrównoważonej turystyki, m.in. budowy smart society w ramach projektów rewitalizacyjnych realizowanych na podobnej zasadzie, jak w korporacji Panasonic w Tokio czy Berlinie. Zaproponowano metodę oceny i hierarchizacji projektów ICT wspierających rozwój miejskiej zrównoważonej turystyki, pozwalającą oszacować wartość współpracy miasta z interesariuszami przy realizacji wspólnych projektów innowacyjnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Beata Gontar, Zbigniew Gontar – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Katedra Informatyki, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENT Gabriela Idzikowska REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk OPRACOWANIE REDAKCYJNE Elżbieta Marciszewska-Kowalczyk SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR PROJEKT OKŁADKI Stämpfli Polska Sp. z o.o. Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Shutterstock.com © Copyright by Authors, Łódź 2016 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07816.16.0.K Ark. wyd. 10,0; ark. druk. 10,0 ISBN 978-83-8088-582-0 e-ISBN 978-83-8088-583-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów 3. 4. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Amalgamat turystyczny przestrzeni cyfrowej i rzeczywistej w inteligentnym i zrównoważonym mieście Rozszerzona rzeczywistość – nowy wymiar zrównoważonej turystyki Znakowanie kodami QR – nowy wymiar oznakowania turystycznego iBeacony w przestrzeni turystycznej miasta Baza danych POI Otwarte dane powiązane – siła napędowa dla innowacji w inteligentnym i zrównoważonym mieście CitySDK – narzędzie do budowy aplikacji w inteligentnym i zrównoważonym mieście Innowacyjne platformy P2P w zrównoważonej turystyce 2.8. Mapa drogowa do inteligentnego i zrównoważonego kierunku turystycznego Łódź na drodze do zrównoważonej specjalizacji turystycznej 4.1. 4.2. IBM Smarter City Challenge Rower miejski – przykład infrastruktury zrównoważonej turystyki miasta CZĘŚĆ I W POSZUKIWANIU ZRÓWNOWAŻONEJ SPECJALIZACJI TURYSTYCZNEJ  DLA INTELIGENTNEGO MIASTA  1. 2. Definicja inteligentnego i zrównoważonego kierunku turystycznego Koncepcja inteligentnego i zrównoważonego kierunku turystycznego – przegląd wybranych zagadnień 2.1. 7 13 19 19 25 25 27 29 30 32 32 33 35 40 47 47 52 6 Spis treści CZĘŚĆ II ŚRODOWISKO AKADEMICKIE – INTEGRALNA CZĘŚĆ ŚRODOWISKA  INTELIGENTNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO KIERUNKU TURYSTYCZNEGO  55 1. Inicjatywy uniwersyteckie w inteligentnym i zrównoważonym mieście – wstępna analiza problemu Odpowiedzialne badania i innowacje – nowy paradygmat w budowaniu zrównoważonej turystyki miasta Koncepcja nowej rewolucji przemysłowej i jej wpływ na zrównoważoną turystykę Nowy wymiar inteligentnych i zrównoważonych miast – idealne miasta Żywe laboratoria zrównoważonej turystyki Cyfrowe laboratorium analityczne zrównoważonej turystyki Środowisko akademickie Łodzi na drodze do inteligentnego i zrównoważonego kierunku turystycznego 2. 3. 4. 5. 6. 7. 55 56 61 66 70 72 80 85 85 85 90 93 94 106 130 131 141 143 145 151 155 157 CZĘŚĆ III ANALIZA PORTFELA PROJEKTÓW NA RZECZ INTELIGENTNEGO  I ZRÓWNOWAŻONEGO KIERUNKU TURYSTYCZNEGO  Równoważenie portfela projektów zrównoważonej turystyki 1. 1.1. Aktualny stan wiedzy w dziedzinie zarządzania portfelem projektów zrównoważonej turystyki Innowacje w zrównoważonych modelach biznesu Zrównoważona karta wyników jako narzędzie strategii zrównoważonej turystyki 1.2. 1.3. Ocena wartości atrakcji turystycznych w inteligentnym i zrównoważonym mieście – wskaźniki zrównoważonego rozwoju Ilustracyjny przykład zastosowania metod analityki zrównoważonego rozwoju w turystyce 2. 3. Podsumowanie i kierunki dalszych badań Literatura Spis rysunków Spis tabel Objaśnienia Aneks 1. Eksploracja procesów Aneks 2. Norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej dla inteligentnych i zrównoważonych miast Aneks 3. Konkurs Turystyka Jutra nadzorowany przez Światową Radę Podróży i Turystyki – komercyjne spojrzenie na zrównoważona turystykę Wprowadzenie Książka, którą czytelnik trzyma w rękach wprowadza w zagadnienia oceny efek- tywności portfela projektów ICT opracowanych i  wdrażanych w  inteligentnym i  zrównoważonym mieście (Smart City), i  traktowanych jako narzędzie realizacji strategii zrównoważonej turystyki. Do oceny projektów wykorzystano powszechnie akceptowaną metodę analizy wskaźników zrównoważonego rozwoju układu spo- łecznego, gospodarczego i środowiskowego miasta, bazującą na analizie obwiednich danych (Data Envelopment Analysis, DEA). Nowym elementem analizy jest wyko- rzystanie innowacji w zrównoważonych modelach biznesu (sustainable business mo- del innovation) do budowy zrównoważonej karty wyników dla miasta typu smart w warunkach nowej rewolucji przemysłowej (Third industrial revolution). W książ- ce zaproponowane zostały rozwiązania dla menedżerów, którzy mierzą się z proble- mem zrównoważonego rozwoju turystyki (sustainable tourism development, STDev) w  mieście przyjaznym mieszkańcom i  środowisku, kreatywnym i  inspirującym – tak jak to ma miejsce w mieście typu smart city 3.0 – wykorzystując system anali- tyczny typu smart (Smart Analytics) opierający się na rozwiązaniach analitycznych w zakresie oceny i hierarchizacji projektów innowacyjnych. W tak zdefiniowanym środowisku, w którym transformacja miasta następuje w wyniku realizacji strategii zrównoważonego rozwoju we  współpracy z  partnerami społecznymi, uczelniami wyższymi i dużymi korporacjami z sektora IT/ICT, innowacje w modelach biznesu opisane w niniejszej książce są propozycją rekonceptualizacji pojęć związanych z ce- lami biznesowymi oraz logiką tworzenia wartości przez miasto, jak również zmia- ny w postrzeganiu samej wartości, i mogą być wykorzystane do integracji wartości zrównoważonego rozwoju z działalnością miasta w modelu biznesu zrównoważone- go rozwoju. Wskazane zmiany w środowisku miasta są efektem coraz bardziej po- wszechnego wykorzystania systemów informatycznych bazujących na idei internetu przedmiotów, danych i usług (IoTDS) (Vermesan, Friess (eds.) 2013). Stephan Haller 8 Wprowadzenie z jednostki badawczej SAP AG – definiuje IoTDS jako środowisko, w którym nastę- puje integracja obiektów fizycznych w sieć informacyjną, w której mogą one stać się aktywnymi uczestnikami procesów biznesowych, i w których czynności procesowe mogą wchodzić w interakcje z tymi obiektami poprzez sieć internetową, wyszukiwać i zmieniać swój stan (Haller 2010, s. 24−26). Badania naukowe, których efekty są zaprezentowane w niniejszej książce, odnoszą się do systemów informatycznych po- wstałych na bazie IoTDS i zostały przeprowadzone zgodnie z paradygmatem badań naukowych Alana Hevnera i in.1 Skoncentrowano się na stworzeniu i ewaluacji ar- tefaktów nowej rewolucji przemysłowej, użytecznych dla rozwiązywania problemów zrównoważonego rozwoju turystyki w miastach typu smart. W książce wyróżniono trzy części poświęcone następującym zagadnieniom: 1) innowacje w inteligentnym i zrównoważonym kierunku turystycznym; 2) era miast typu smart oraz rola uniwersytetów w budowaniu jej artefaktów; 3) efektywność miast typu smart w zakresie wdrażania strategii zrównoważo- nej turystyki jako rezultat zastosowania metod równoważenia portfela pro- jektów ICT. Artefakty miast typu smart będą opisane szczegółowo, wraz z dyskusją nad inno- wacjami w modelach biznesu, które są odnoszone do zrównoważonego rozwoju tury- styki w mieście przyjaznym mieszkańcom i środowisku, kreatywnym i inspirującym. Książka zawiera przegląd literatury z następujących obszarów: innowacje w mode- lach biznesu, nowa rewolucja przemysłowa i miasta typu smart, wybór i hierarchiza- cja projektów w warunkach zrównoważonego rozwoju, eksploracja procesów. Przez lata zrównoważona turystyka była utożsamiana z turystyką ekologiczną i przypisana do działań na rzecz ochrony środowiska. Nowa rewolucja przemysło- wa miała wpływ na pojawienie się nowych interesariuszy tego typu przedsięwzięć, spoza obszaru ekoturystyki, tj.  miasta typu smart, realizujące modele biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju oparte na współpracy z partnerami społecz- nymi, uczelniami wyższymi i dużymi korporacjami z sektora IT/ICT. Niniejsza książka dotyczy takich miast. Dlaczego jedne miasta są bardziej zrównoważone2, a  inne mniej? Niezrów- noważony rozwój to jeden z najbardziej uciążliwych problemów współczesnych 1 Wykorzystano paradygmat badań systemów informatycznych zaproponowany przez Hev- nera i in., nazywany też Design Science Research (DSR) czyli paradygmatem badań w na- uce tworzenia artefaktów. Jest on zorientowany na rozwiązywanie problemów za pomocą innowacji technicznych i polega na definiowaniu i ewaluacji artefaktów technicznych uży- tecznych dla rozwiązywania zidentyfikowanych problemów organizacji przedsiębiorczych. Artefakty, które są celem badań naukowych według paradygmatu Hevnera i in. są rozumiane szeroko jako: konstrukcje (słowniki i symbole), modele (abstrakcje i prezentacje), metody (algorytmy i praktyki), przykłady (systemy wdrożone i prototypy), nowe teorie konstrukcji i eksploatacji. Nie jest jednak intencją autorów zamykanie się w ograniczeniach zdefiniowa- nych przez pokazaną w książce listę artefaktów (Hevner i in. 2004, s. 75–105). 2 Badania Arcadis wskazują na to, że funkcjonujące w zrównoważony sposób miasto ma system komunikacji miejskiej umożliwiający ludziom szybkie i niedrogie przemieszczanie się, system zaopatrywania w czystą i bezpieczną wodę, system zabezpieczeń społecznych i sprawnych in- stytucji publicznych, zdrową i wykształconą siłę roboczą oraz sprzyjające warunki dla rozwoju biznesu: adaptcity.pl/najbardziej-zrownowazone-miasta-na-swiecie/ (dostęp 07.11.2016). Wprowadzenie 9 miast w Europie, a także wynikające z tego różnego rodzaju trudności (Miasta przyszłości..., 2011). Nowe funkcje miasta, takie jak turystyka, w zrównoważonym mieście stają się ważnymi inicjatywami gospodarczymi, które mogą się przyczy- niać do  dobrobytu jego obywateli, a  także do  ochrony historycznych obszarów miejskich i ich dziedzictwa kulturowego, zapewniając różnorodność ekonomiczną i społeczną miasta3. Ponieważ jedne miasta są zrównoważone i – promując zrównoważoną tury- stykę – bogate i wolne od wielu problemów współczesnych miast, a inne biedne i borykające się z wieloma przeciwnościami, to powstaje potrzeba poszukiwań metod, dzięki którym możliwe byłoby przeniesienie rozwiązań miast zamoż- niejszych do tych, które jeszcze nie zdołały się wzbogacić. Na przeszkodzie tych ambitnych planów stoi brak zgodności co do tego, w jaki sposób obszar miasta miałby zostać przekształcony (jakie projekty innowacyjne służą poszukiwaniu nowych, bardziej efektywnych sposobów rozwiązywania problemów miasta i jego obywateli), na podstawie jakich kryteriów projekty innowacyjne powin- ny być wybierane i zhierarchizowane, jakimi metodami zrównoważone miasta osiągnęły dobrobyt i czy zawsze byłyby one użyteczne, i dałyby się zastosować w każdych warunkach. Niniejsza książka jest próbą stworzenia naukowej pod- stawy dla przygotowania strategii zrównoważonej turystyki oraz działań trans- formacyjnych podejmowanych w miastach typu smart, które realizowane są po- przez portfel projektów ICT. Autorzy koncentrują się na procesie transformacji miasta w kierunku inteligentnego celu turystycznego4 (Smart Tourism Destina- tion, STD) z wykorzystaniem architektury korporacyjnej, która jest postrzega- na jako skuteczne narzędzie cyfrowej transformacji miasta i proponują zasto- sowanie, do wspomagania decyzji w planowaniu strategicznym miasta, modelu wyboru i hierarchizacji projektów mogącego przyczynić się do zwiększenia po- ziomu zrównoważenia miasta, rozwoju miejskiej zrównoważonej turystyki i, w konsekwencji, zwiększenia jego bogactwa (rys. 1) (Sobczak 2013). Projekty wspierające zrównoważony rozwój obszaru turystycznego, które nie naruszają zasad uczciwej konkurencji, to zazwyczaj projekty uniwersyteckie prowadzone wspólnie z władzami administracyjnymi, wyznaczające nowe kierunki transfor- macji obszarów turystycznych. Dzięki zastosowaniu metod wyboru i hierarchi- zacji projektów, które koncentrują się na ocenie projektów z punktu widzenia ich wkładu w realizację strategii zrównoważonego rozwoju/strategii zrównoważonej turystyki, udaje się zdefiniować portfel projektów jako sposób budowy inteli- gentnego i zrównoważonego miasta (Sobczak 2014, s. 487–496) oraz wyodręb- nić (a także monitorować) te projekty, które przyczyniają się do jego bogacenia w największym stopniu. 3 Rekomendacja UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego, Preambuła: www.une- sco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Rekomendacje/rekomenkrajobraz.pdf (dostęp 07.11.2016). 4 STD to model inteligentnego i zrównoważonego miasta przeniesiony do turystyki, gwarantu- jący zrównoważony rozwój miejskiego obszaru turystycznego (Gretzel i in.2015, s. 179–188). 10 Wprowadzenie Rysunek 1. Transformacja turystyki inteligentnego i zrównoważonego miasta poprzez portfel projektów ICT Źródło: Sobczak (2008). Czym jest zatem zrównoważona turystyka w mieście typu smart? Na pewno jest ona postrzegana jako narzędzie przewagi konkurencyjnej miasta. Jest ona tak- że przedmiotem planowania strategicznego w zakresie zrównoważonego rozwoju wspieranym przez Komisję Europejską (European Commission – EC)5, Świato- wą Organizację Turystyki Narodów Zjednoczonych (United Nations World To- urism Organization – UNWTO)6, Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i  Kultury (United Nations Educational, Scientific and  Cultural Organization –  UNESCO)7, Organizację Współpracy Gospodarczej i  Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD)8 i inne or- ganizacje o zasięgu globalnym. W tej książce odnosimy zrównoważoną turysty- kę głównie do turystyki miejskiej jako do podstawy rewitalizacji inteligentnego i zrównoważonego miasta. Zrównoważona turystyka opisana i przeanalizowana w tej książce dotyczy zatem zmian nie tylko obiektów turystycznych, operatorów turystycznych czy hoteli, ale całego środowiska miejskiego. Przedmiotem analizy są innowacje informatyczne związane z turystyką i ich ocena z punktu widzenia strategii zrównoważonego rozwoju miasta. Na 70. posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych zapadła decyzja o ustanowieniu roku 2017 Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej 5 Ku silniejszemu partnerstwu na rzecz turystyki europejskiej (2006). 6 Globalny kodeks etyki w turystyce (1999). 7 UNESCO prowadzi projekty zrównoważonej turystyki w miejscach światowego dziedzictwa: Narodowym Parku Tikal w Gwatemali, sanktuarium wielorybów w El Vizcaino w Meksyku, Narodowym Parku Jung Kulon w Indonezji, i in., www.unesco.pl (dostęp 07.11.2016) 8 Tourism Trends and Policies 2016. Wprowadzenie 11 Turystyki na rzecz Rozwoju (United Nations declares 2017...)9. Jest to dobra okazja do zastanowienia się nad tym, w jakim kierunku będzie rozwijać się zrównoważo- na turystyka w najbliższych latach, jakie cele strategiczne będą realizować miasta wspierające zrównoważoną turystykę, jakie projekty miejskie mieszczą się w stra- tegii zrównoważonej turystyki, jakie wskaźniki należy wykorzystać do oceny i mo- nitorowania tych projektów, aby oszacować ich wkład w realizację strategii miasta. W kontekście przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) Agen- dy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (Agenda Post-2015) i celów zrów- noważonego rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) (Transforming our world..., 2015), Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju ma na celu wsparcie zmian polityki, praktyk biznesowych i zachowania konsumentów w kierunku bardziej zrównoważonego sektora turystycznego. Turystyka jest ujęta w ramach trzech celów SDG (United Nations declares 2017...): 1. SDG 8: Promowanie trwałego, zintegrowanego i  zrównoważonego wzro- stu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia i godnej pracy dla wszystkich; 2. SDG 12: Dążenie do zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz 3. SDG 14: Ochrona i zrównoważone użytkowanie oceanów, mórz i zasobów morskich dla zrównoważonego rozwoju. Przyjęcie roku 2017 za  Rok Zrównoważonej Turystyki dla  Rozwoju oznacza promowanie turystyki w następujących pięciu kluczowych obszarach: 1) kompleksowy i zrównoważony wzrost gospodarczy, 2) włączenie społeczne, zatrudnienie i zmniejszenie ubóstwa, 3) efektywność zasobów, ochrona środowiska i klimatu, 4) wartości kulturowe, różnorodność i dziedzictwo, 5) wzajemne zrozumienie, pokój i bezpieczeństwo. Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych, agencja wyspecja- lizowana w ONZ ds. turystyki, została wybrana przez ONZ do koordynowania organizacji i realizacji Międzynarodowego Roku, we współpracy z rządami, wła- ściwymi organizacjami Narodów Zjednoczonych, organizacjami międzynarodo- wymi i regionalnymi oraz innymi istotnymi zainteresowanymi stronami. Niniejsza książka wpisuje się w te działania. Według autorów, projekty IT/ICT, które koncentrują się na budowie artefaktów i zasobów inteligentnego i zrównoważonego miasta mają charakter strategiczny i wyznaczają nowe horyzonty zrównoważonej turystyki10. Strategiczna ocena tych 9 media.unwto.org/press-release/2015-12-07/united-nations-declares-2017-international-y- ear-sustainable-tourism-develop (dostęp 17.11.2016). 10 IBM definiuje inteligentne miasto jako takie, które wyposażone jest w narzędzia do moni- torowania i sterowania w czasie rzeczywistym inteligentnymi procesami, systemami, jed- nostkami organizacyjnymi, sektorami przemysłowymi i łańcuchami wartości. Dwa główne elementy inteligentnego miasta według IBM to: inteligentne centrum operacyjne i model in- teligentnego miasta. Inteligentne centrum operacyjne udostępnia pulpit menedżerski, który pomaga uzyskać wgląd we wszystkie aspekty funkcjonowania miasta. Pulpit menedżerski 12 Wprowadzenie projektów, prezentowana w niniejszej książce, uwypukla potrzebę stosowania po- dejścia wielokryterialnego, wspomagającego wybór i hierarchizację projektów za- pewniając, że spełniają one jednocześnie cele ekonomiczne, środowiskowe i spo- łeczne. Autorzy proponują metodę oceny efektywności tych projektów z punktu widzenia ich wkładu w realizację strategii i tworzą koncepcję analityki zrównowa- żonego rozwoju w turystyce. Podstawą książki są badania dotyczące wykorzystania metody eksploracji pro- cesów do mapowania drogi do inteligentnego i zrównoważonego miasta jako zrów- noważonego kierunku turystycznego. W  książce został zaprezentowany model systemu oceny potencjału innowacyjnych projektów w inteligentnym i zrówno- ważonym mieście z punktu widzenia strategii zrównoważonej turystyki. Stanowi to szczególny przypadek, na podstawie którego dokonamy uogólnień dotyczących roli innowacji w nowym paradygmacie turystyki. Ten nowy paradygmat wyzna- czają: reorientacja w kierunku dostarczenia wartości, dematerializacja, koncepcja społeczeństwa prosumenckiego i wreszcie koncepcja ery smart. obejmuje wszystkie agendy i placówki miejskie i umożliwia drążenie danych do poziomu każdej placówki zajmującej się zarządzaniem kryzysowym, bezpieczeństwem publicznym, usługami publicznymi, transportem, dostarczaniem wody. Inteligentne centrum operacyj- ne umożliwia władzom miasta wykorzystanie informacji pochodzących z wszystkich agen- cji i służb miejskich w celu optymalizacji działań decyzyjnych, przeciwdziałaniu problemom w funkcjonowaniu miasta, zminimalizowania zakłóceń w realizacji funkcji miejskich, koordy- nowania wymiany informacji pomiędzy placówkami miejskimi dla szybkiego i skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Inteligentne centrum operacyjne ma na celu: mo- nitorowanie działalności miasta w sensie agend miejskich i procesów realizowanych przez miasto, angażowanie mieszkańców i instytucji w zgłaszanie incydentów, gromadzenie i ana- lizowanie informacji od mieszkańców za pomocą mediów społecznościowych, zarządzanie szeroką gamą publicznych i komercyjnych operacji. Model inteligentnego miasta IBM odno- si się do dużych ilości danych, chmury obliczeniowej i systemów optymalizowania.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zrównoważona turystyka. Strategiczny wybór projektów ICT
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: