Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00426 005743 20224615 na godz. na dobę w sumie
Związki międzygminne. Komentarz - ebook/pdf
Związki międzygminne. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 167
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3488-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w formie związku jest obok porozumienia najpopularniejszą formą współpracy, pozwalającą na realizację wielu zadań publicznych, których wykonanie przez poszczególne gminy nie byłoby możliwe. Niniejszy komentarz - Związki międzygminne - koncentruje się na omówieniu zagadnień z 7 Rozdziału ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – art. 64 -75. Z powyższą materią wiąże się szereg problemów zarówno teoretycznych jak i praktycznych. W publikacji położono więc szczególny nacisk na praktyczne aspekty związane z funkcjonowaniem związku międzygminnego, jako jedynej formy współdziałania  posiadającej osobowość prawną, nabytą z mocy prawa, dzięki której jest on oddzielnym podmiotem od gmin, które go tworzą.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Rafał Adamus Tomasz Jasiński Ewa Kurowska Aleksander Marekwia Związki międzygminne Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Związki międzygminne Polecamy nasze publikacje: Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel (red.) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA W ADMINISTRACJI, Tom 12 System Prawa Administracyjnego R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.) PODMIOTY ADMINISTRACYJNE, Tom 6 System Prawa Administracyjnego Andrzej Szewc USTAWA O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka Barbara Adamiak, Janusz Borkowski KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ, wyd. 11 Komentarze Kodeksowe Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ Duże Komentarze Becka Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski (red.) USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM. KOMENTARZ Duże Komentarze Becka www.ksiegarnia.beck.pl Związki międzygminne Komentarz Rafał Adamus Tomasz Jasiński Ewa Kurowska Aleksander Marekwia WYDAWNICTWO C.. H. BECK WARSZAWA 2012 Związki międzygminne Redakcja: Wioletta Beczek Wydawca: Dagna Kordyasz Poszczególne fragmenty komentarza opracowali: Rafał Adamus Tomasz Jasiński Ewa Kurowska Aleksander Marekwia Wprowadzenie, art. 64, 65 art. 65 Nb 4–60, art. 66, 68, art. 69 Nb 6, art. 70 Nb 3–5, 7, art. 71, 73 art. 73a art. 67, art. 69 Nb 1–5, 7–11 art. 70 Nb 1–2, 6, 8–17 Nb 1–3, art. 72 © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3487-5 ISBN e-book 978-83-255-3488-2 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 95) Tekst jednolity z dnia 12 października 2001 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1591) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Związki i porozumienia międzygminne . . . . . . . . . . . 15 15 Art. 64. Tworzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Art. 65. Osobowość prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Art. 66. Poinformowanie wojewody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Art. 67. Statut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Art. 68. Rejestr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Art. 69. Zgromadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Art. 70. Skład; reprezentowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 71. Podejmowanie uchwał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 88 Art. 72. Sprzeciw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 73. Zarząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Art. 73a. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Art. 74–75. (pominięte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 V Wstęp Niniejszy komentarz dotyczący związków międzygminnych został przy- gotowany jako praca zbiorowa czterech autorów, którzy łączą teorię prawa z praktyką obrotu prawnego. Każdy z autorów bierze odpowiedzialność za przygotowaną przez siebie część pracy. W komentarzu starano się położyć nacisk na praktyczne aspekty związane z funkcjonowaniem związku mię- dzygminnego. Stosunkowo duże zainteresowanie tą formą współdziałania gmin powoduje, że materia przedstawiona w komentarzu jest szczególnie żywa i wiąże się z nią szereg poważnych problemów prawnych zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Autorami poszczególnych części komentarza są: Dr hab. Rafał Adamus – prof. Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Stosunków Gospodarczych, radca prawny w OIRP w Katowicach, arbiter w sądownictwie polubownym. Tomasz Jasiński – doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Zastępca Naczelnika Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Ewa Kurowska – doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, pracownik Górnośląskiego Związku Metro- politalnego w Katowicach. Dr Aleksander Marekwia – adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Te- rytorialnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radca prawny w OIRP w Katowicach. Warszawa, styczeń 2012 r. Autorzy VII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa FinPublU z 2005 r. . . ustawa z 30.6.2005 r. o finansach publicznych FinPublU . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. − Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) poz. 553 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. − Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, Konstytucja RP . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. − Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. − Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) OgrDzGospU . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadze- nia działalności gospodarczej przez osoby pełnią- ce funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) PracSamU . . . . . . . . . ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządo- wych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) PrBud . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. − Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) ProwRejR . . . . . . . . . rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.10.2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz.U. z 2001 r. Nr 121, poz. 1307) PrZamPubl . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. − Prawo zamówień publicz- nych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) RIOU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.10.1992 r. o regionalnych izbach obra- chunkowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) IX Wykaz skrótów SamGminU . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamPowU . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 2. Organy i instytucje NSA (7) . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny RIO . . . . . . . . . . . . . . Regionalna Izba Obrachunkowa SA . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy WSA . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma AUWr . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaventis Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw FK . . . . . . . . . . . . . . . Finanse Komunalne KPP . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego NZS . . . . . . . . . . . . . . Nowe Zeszyty Samorządowe ONSAiWSA . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSNC . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSP . . . . . . . . . . . . . . Orzecnictwo Sądów Polskich OTK . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OwSS . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych PiP . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PL . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny PP . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Pracy PS . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sejmowy ST . . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny TPP . . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego 4. Inne skróty cz. . . . . . . . . . . . . . . . część m.in. . . . . . . . . . . . . . między innymi m.st. . . . . . . . . . . . . . . miasto stołeczne n. . . . . . . . . . . . . . . . . następny niepubl. . . . . . . . . . . . niepublikowany X Wykaz skrótów np. . . . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . . . . . . . numer poz. . . . . . . . . . . . . . . pozycja r. . . . . . . . . . . . . . . . . rok s. . . . . . . . . . . . . . . . . strona t.j. . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tj. . . . . . . . . . . . . . . . . to jest uchw. . . . . . . . . . . . . uchwała wyr. . . . . . . . . . . . . . . wyrok z. . . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt ze zm. . . . . . . . . . . . . ze zmianami XI Wykaz literatury B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania admini- stracyjnego. Komentarz, Warszawa 2003 B. Adamiak, J. Borkowski, Instytucje prawne sądowej ochrony samodziel- R. Adamus, [w:] A. Witosz (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Ko- R. Adamus, Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. Komen- ności gminy, ST 1991, Nr 1–2 mentarz, Warszawa 2010 tarz, Bydgoszcz–Katowice 2006 A. Agopszowicz, [w:] A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1999 A. Agopszowicz, Mienie związków i porozumień komunalnych (artykuł A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko, Prawo samorządu te- dyskusyjny), ST 1995, Nr 6 rytorialnego, Katowice 2001 A. Agopszowicz, P. Wagner, Mienie związków i porozumień komunalnych. Artykuł dyskusyjny, ST 1995, Nr 6 K. Bandarzewski, [w:] P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samo- K. Bandarzewski, [w:] P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samo- K. Bandarzewski, [w:] P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samo- rządzie gminnym, Warszawa 2004 rządzie gminnym, Warszawa 2006 rządzie gminnym, Warszawa 2007 A. Błaś, Funkcje osobowości prawnej gmin i związku komunalnego, Prze- gląd Prawa i Administracji 1996, Nr XXXV J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2000 P. Brzezicka, Porozumienie administracyjne – problemy węzłowe, PiP Z. Cieślak, Porozumienia administracyjne, Warszawa 1985 R. Cybulska, [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Ko- D. Dąbek, [w:] P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie mentarz, Warszawa 2010 powiatowym, Warszawa 2005 D. Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz–Kra- B. Dolnicki, Monokratyczne organy samorządu terytorialnego, ST 2003, 2000, z. 6 ków 2003 Nr 1−2 XIII Wykaz literatury B. Dolnicki, Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Kraków 1999 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2006 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2009 B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warsza- J. Frąckowiak, [w:] M. Safjan (red.), System prawa prywatnego, t. 1, Pra- wo cywilne – część ogólna, Warszawa 2007 K. Gąsiorek, Związki komunalne gmin i powiatów, Finanse publiczne wa 2010 2009, Nr 1 M. Gersdorf, [w:] M. Gersdorf, J. Ignatowicz, W.E. Łyszczak, Prawo spół- dzielcze. Komentarz, Warszawa 1985 J. Glumińska-Pawlic, [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gmin- nym. Komentarz, Warszawa 2010 M. Grążawski, Przedmiot porozumienia administracyjnego, [w:] J. Fili- pek (red.), Jednostka w demokratycznym państwie prawa, Bielsko-Bia- ła 2003 M. Grążawski, M. Małecka-Łyszczek, Związek jako forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, [w:] E. Ura (red.), Jednostka, pań- stwo, administracja – nowy wymiar, Rzeszów 2004 P. Grzesiok, Pojęcie i charakter prawny organu spółdzielni, KPP 2005, Nr 1 S. Grzybowski, [w:] S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, Wrocław 1984 M. Kasiński, Związki międzygminne a działalność nadzorcza regionalnych izb obrachunkowych, ST 1994, Nr 5 J. Kastelik, Gospodarka finansowa związku komunalnego, Administracja – Teoria, Dydaktyka, Praktyka 2007, Nr 2 W. Katner, [w:] M. Safjan (red.), System prawa prywatnego, t. 1, Prawo cy- wilne – część ogólna, Warszawa 2007 A. Kidyba, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobo- wiązania. Część szczególna, Warszawa 2010 T. Kiełkowski, Sprawa administracyjna, Kraków 2004 L. Kieres, Ustrój i zadania celowych związków gmin, ST 1994, Nr 3 L. Kieres, Związek komunalny − zagadnienia stosowania prawa, FK 1996, L. Kieres, Związki i porozumienia komunalne, ST 1991, Nr 10 W. Kisiel, Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2003 W. Kisiel, [w:] P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2004 A. Kisielewicz, Skarga na akt organu gminy w trybie art. 101 ustawy o sa- morządzie gminnym w świetle orzecznictwa sądowego, ST 2003, Nr 10 Nr 6 XIV 2011 gminnym, Warszawa 2007 wojewody, ST 2007, Nr 1−2 P. Kryczko, [w:] P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie P. Kuzior, Utworzenie związku międzygminnego a działalność nadzorcza Z. Leoński, Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, AUWr No 1871, Przegląd Prawa i Administracji XXXV, Wrocław 1996 Z. Leoński, Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, ST 1995, Wykaz literatury A. Klein, Charakter prawny organów osób prawnych, [w:] J. Błeszyński, J. Rajski (red.), Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, Warszawa 1985 C. Kociński, Odwołanie przewodniczącego związku międzygminnego, NZS 2002, Nr 4 B. Kołaczkowski, [w:] B. Kołaczkowski, M. Ratajczak, Gospodarka finanso- wa samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2010 C. Kosikowski, Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej oraz wzo- ry aktów gminy dotyczące przekształceń przedsiębiorstw komunalnych, Łódź–Zielona Góra 1997 C. Kosikowski, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa Nr 4 Warszawa 2000 E. Marszałkowska-Krześ, Uchwały zgromadzeń w spółkach kapitałowych, C. Martysz, [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Warszawa 2007 C. Martysz, [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowa- nia administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2003 C. Martysz, [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Postępowanie admi- nistracyjne ogólne, Warszawa 2003 T. Moll, [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komen- tarz, Warszawa 2010 Z. Niewiadomski, [w:] Z. Niewiadomski, W. Grzelczak, Ustawa o samorzą- dzie terytorialnym z komentarzem oraz teksty innych ustaw samorządo- wych, Warszawa 1990 M. Ofiarska, Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008 M. Ofiarska, Wybrane uwagi o konstrukcji umowy publicznoprawnej ja- ko formy działania administracji, [w:] Z. Ofiarski (red.), Księga jubile- uszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004 S. Piątek, Ustawowe podstawy związków komunalnych, ST 1991, Nr 1−2 B. Piechura, Związki międzygminne oraz związki powiatów. Problemy praw- ne, Katowice 1998 XV Wykaz literatury Z. Pławecki, [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Samorząd Gminny. Ko- mentarz, Warszawa 2005 Z. Pławecki, [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010 T. Rabska, Kontrakt wojewódzki − forma działania administracji publicz- nej w strukturach zdecentralizowanych, [w:] I. Skrzydło-Niżnik, P. Do- bosz, D. Dąbek, M. Smaga (red.), Instytucje współczesnego prawa ad- ministracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001 L. Rajca, Pozycja ustrojowa zarządu gminy i jego przewodniczącego, ST 2002, Nr 4 L. Rajca, Spór o konstrukcję osobowości publicznoprawnej samorządu te- rytorialnego, PS 2001, Nr 7−8 J. Salachna, [w:] E. Ruśkowski, J. Salachna (red.), Nowa ustawa o finan- sach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktycz- ny, Gdańsk 2010 R. Szostak, Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przypa- dających jednostkom samorządu terytorialnego, ST 2011, Nr 6 M. Szydło, Spółka akcyjna jako podmiot administracji publicznej, Rejent 2002, Nr 5 szawa 2001 R. Trykozko, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek sa- morządu terytorialnego, Warszawa 2010 M. Trzebiatowski, Spółka z o.o. w organizacji w Europie Zachodniej, War- A. Wierzbica, [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Ko- mentarz, Warszawa 2010 A. Witosz, Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych, Warszawa 2011 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogól- nej, Warszawa 1996 J. Wyporska-Frankiewicz, Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym, Warszawa 2010 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2005 XVI A. Tekst ustawy Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 95) Tekst jednolity z dnia 12 października 2001 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1591)1 (zm.: Dz.U. 2011, Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; Dz.U. 2010, Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz.U. 2009, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. 2008, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. 2007, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. 2006, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. 2005, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. 2003, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) Wyciąg (...) Rozdział 7. Związki i porozumienia międzygminne Art. 64. [Tworzenie] 1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicz- nych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. 2. Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych gmin. 3. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku. 4. Obowiązek utworzenia związku może być nałożony tylko w drodze ustawy, która określa zadania związku i tryb zatwierdzenia jego statutu. 5. Do związków międzygminnych stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 2–5 i art. 39 ust. 4. 1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 13.12.2001 r. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Związki międzygminne. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: