Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00057 002710 22418753 na godz. na dobę w sumie
Zwolnienia grupowe – obowiązki pracodawcy - ebook/pdf
Zwolnienia grupowe – obowiązki pracodawcy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-023-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne z przyczyn nieleżących po stronie pracownika podlegają szczególnym przepisom prawnym. Są one uregulowane w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Publikacja szczegółowo omawia tryb i zasady zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników, z uwzględnieniem praktycznych aspektów prezentowanej problematyki. Oprócz obszernych wyjaśnień związanych ze zwolnieniami pracowników z przyczyn nieleżących po ich stronie, publikacja zawiera odpowiedzi na pytania związane z tą tematyką, jak i aktualną treść ustawy o zwolnieniach grupowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poleca e-book Zwolnienia grupowe – obowiąZki pracodawcy stan prawny 20 marca 2018 r. Praca zbiorowa - - 3 3 2 0 7 3 1 8 3 8 8 7 9 - - Zwolnienia grupowe – obowiązki pracodawcy SpiS treści Wstęp ............................................................................................................................... 4 stosoWanie przepisóW o zWolnieniach grupoWych ....................... 5 rozWiązanie umoWy o pracę z przyczyn niedotyczących pracoWnikóW ..................................................................... 7 dobór zWalnianych pracoWnikóW do zWolnienia grupoWego ............................................................................... 10 Dobór pracowników do zwolnień grupowych – 11 wskazówek ................................... 12 Konsultacje zwolnień grupowych ................................................................................. 19 Porozumienie pomiędzy pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi .... 22 Możliwość wypowiedzenia stosunku pracy ................................................................... 24 Terminy wypowiadania i rozwiązywania stosunków pracy ........................................... 25 Dopuszczalność wypowiedzenia zmieniającego przy zwolnieniach grupowych ......... 25 odpraWa pieniężna z tytułu zWolnień grupoWych ........................ 30 Zbieg odpraw z różnych tytułów ................................................................................... 31 Ponowne zatrudnienie u tego samego pracodawcy ....................................................... 33 Odwołanie do sądu pracy .............................................................................................. 34 Odprawa w przypadku wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy ............ 36 tryb indyWidualny zWolnienia z przyczyn niedotyczących pracoWnikóW ..................................................................... 40 Przyczyny zwolnień indywidualnych ............................................................................ 41 Porozumienie stron ........................................................................................................ 42 Wypowiedzenie warunków pracy i płacy ..................................................................... 43 Tryb przeprowadzania zwolnień indywidualnych ......................................................... 44 stosoWanie procedury zWolnień grupoWych W przypadku WypoWiedzenia zmieniającego ...................................... 45 Zastosowanie ustawy o zwolnieniach grupowych ......................................................... 46 Zwolnienia grupowe w prawie i orzecznictwie UE ...................................................... 46 Zastosowanie procedury zwolnień grupowych – aspekty praktyczne .......................... 47 rola zWiązku zaWodoWego przy zWolnieniach grupoWych ... 47 Konsultacje z zakładową organizacją związkową ......................................................... 47 Treść porozumienia i termin jego zawarcia .................................................................. 49 Kilka organizacji związkowych w zakładzie pracy ...................................................... 50 2 20 marca 2018 r. Zwolnienia grupowe – obowiązki pracodawcy odpoWiedzi na pytania czytelnikóW ........................................................ 52 Czy zwolnienie grupowe może obejmować pracowników nieobecnych w pracy z powodu choroby ............................................................................................ 52 Jak należy ustalić liczbę pracowników objętych zwolnieniem grupowym ................... 54 Czy pracownik, który rozwiązał umowę bez wypowiedzenia, ma prawo do odprawy z przyczyn ekonomicznych ........................................................................ 55 Czy do pracowników zwalnianych grupowo wliczamy także tych, którzy otrzymali wypowiedzenia zmieniające .......................................................................................... 57 Czy pracownikom zwalnianym indywidualnie przysługuje odprawa pieniężna ........... 59 Czy w razie zmiany stawki godzinowej należy przeliczyć podstawę wymiaru odprawy pieniężnej ........................................................................................................ 60 Czy pracownikom, którzy nie zgodzili się na wypowiedzenie zmieniające, przysługują odprawy z tytułu zwolnienia grupowego ................................................... 62 W jakiej wysokości przysługuje wynagrodzenie pracownikowi ponownie zatrudnionemu po zwolnieniu grupowym .................................................................... 64 Czy do zakładowego stażu pracy, od którego zależy wysokość odprawy pieniężnej pracownicy zwolnionej w ramach zwolnień grupowych, wlicza się urlop wychowawczy ...................................................................................................... 66 Czy w podstawie wymiaru odprawy pieniężnej należy uwzględnić premię regulaminową wypłaconą w okresie dłuższym niż 3 miesiące ..................................... 67 Czy można zwolnić w danej grupie zawodowej pracowników w ramach zwolnień grupowych i zatrudnić nowych pracowników w innej grupie zawodowej .................... 70 Jak obliczyć odprawę dla pracownika zatrudnionego na czas określony ..................... 72 ustaWa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (j.t. dz.u. z 2016 r. poz. 1474; ost. zm. dz.u. z 2017 r., poz. 2181) ................................ 75 20 marca 2018 r. 3 Zwolnienia grupowe – obowiązki pracodawcy Zwolnienia grupowe – obowiąZki pracodawcy wStęp Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne z przyczyn nieleżących po stronie pracowni- ka podlegają szczególnym przepisom prawnym. Są one uregulowane w ustawie o szczegól- nych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ustawa ta nakłada na pracodawcę wiele obowiązków o charakterze formalnym, od któ- rych spełnienia zależy poprawność dokonanych zwolnień. Jednak nie każdy pracodawca, któ- ry zwalnia pracownika z przyczyn od niego niezależnych, ma obowiązek stosować przepisy powyższej ustawy. Ma ona bowiem zastosowanie do pracodawców zatrudniających co naj- mniej 20 pracowników, jeżeli zachodzi konieczność rozwiązania przez pracodawcę stosun- ków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie nieprzekraczającym 30 dni i zwolnienie obejmuje określoną w przepisach grupę osób. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą najistotniejszy jest jednak fakt, że usta- wę o zwolnieniach grupowych stosuje się niekiedy nawet w przypadku zwolnienia jednej osoby. Dzieje się tak w sytuacji, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników rozwiązuje z zatrudnionym umowę o pracę z przyczyn, które nie dotyczą tego pracownika. Trzeba wtedy wypłacić odprawę, która w przypadku pracownika zatrudnionego powyżej 8 lat przysługuje w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia za pracę. W naszej publikacji szczegółowo omawiamy tryb i zasady zwolnień grupowych – z uwzględ- nieniem praktycznych aspektów prezentowanej problematyki. 4 20 marca 2018 r. Zwolnienia grupowe – obowiązki pracodawcy StoSowanie prZepiSów o Zwolnieniach grupowych Przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej: ustawa o zwolnieniach grupowych) stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pra- cowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedze- nia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nie dłuższym niż 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej: ■■ 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników, ■■ 10 pracowników, gdy zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników, ■■ 30 pracowników, gdy zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników – art. 1 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych. Liczby te obejmują osoby, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwią- zanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników. ustawa o zwolnieniach grupowych ma zastosowanie do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Rozstanie pracownika z firmą w ramach zwolnień grupowych może zatem nastąpić na dwa sposoby: ■■ w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę lub też ■■ na mocy porozumienia stron, jeśli zwolnienie obejmuje co najmniej 5 pracowników i po- rozumienie zostaje zawarte z inicjatywy pracodawcy. Warto zaznaczyć, że ustawę o zwolnieniach grupowych stosujemy zawsze, jeśli firma zatrudnia co najmniej 20 pracowników – przy czym liczymy konkretne osoby, a nie etaty. Przykład Spółka jawna zatrudnia 23 osoby, z czego 10 to niepełnoetatowcy (zatrudnieni na 1/2, 3/5 etatu). Gdyby zsumować etaty, to ustawa o zwolnieniach grupowych nie znalazłaby zastosowania. Zgodnie jednak z przyjętą powszechną interpretacją liczy się konkretne osoby niezależnie od wy- miaru czasu pracy i jeśli dojdzie do zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników, ustawa o zwolnieniach grupowych znajdzie zastosowanie. Nie liczymy jednak osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (o dzieło, agencyjnej, zlecenia itp.). Podobnie ma się rzecz z pracownikami zatrudnionymi na podstawie mianowania (art. 11 ustawy o zwolnieniach grupo- wych) oraz z pracownikami tymczasowymi zatrudnianymi przez agencje pracy tymczasowej. Jeśli chodzi o pracodawców, to prawo nie czyni żadnych wyjątków. Ustawę o zwolnie- niach grupowych stosuje się do osób fizycznych, prawnych (np. spółek kapitałowych – z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, fundacji itp.) oraz jednostek bez osobowo- 20 marca 2018 r. 5 Zwolnienia grupowe – obowiązki pracodawcy ści prawnej (np. spółek cywilnych, osobowych spółek handlowych – jawnej, komandyto- wej), pod warunkiem że zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Podobnie jest z urzęda- mi, oddziałami osób prawnych i wszelkimi jednostkami, które są pracodawcami. Według ustawy – Kodeks pracy (dalej: k.p.) pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie miała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników (art. 3 k.p.). Umowa o pracę to umowa wzajemna, na podstawie której pracownik zobowiązuje się świadczyć pracę, a pracodawca wypłacać wynagrodzenie. Pamiętajmy, że stosunek pracy nawiązujemy w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli termi- nu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy. Zasada ta pociąga za sobą praktyczne kon- sekwencje. Z tą właśnie chwilą, a nie z momentem faktycznego rozpoczęcia wykonywania pracy, powstaje prawo do wynagrodzenia oraz do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Nie ma zatem znaczenia np. okres przedłużających się badań lekarskich, które są warunkiem koniecznym do dopuszczenia pracownika do pracy. Umowę o pracę możemy zawrzeć na okres próbny, na czas określony lub na czas nie- określony (art. 25 § 1 k.p.). Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w firmie, pracodawca może w tym celu zatrudnić inną osobę na podstawie umowy na czas określony, obejmujący okres tej nieobecności. Każda z tych umów może być poprzedzona umową na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy. Dla stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych nie ma też znaczenia rodzaj umowy o pracę, a więc czy jest to umowa na czas nieokreślony, na czas określony czy też na próbę. każda umowa o pracę może być rozwiązana w ramach zwolnienia grupowego. Przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych nie stosuje się do pracowników zatrudnio- nych na podstawie mianowania (art. 11 ustawy o zwolnieniach grupowych). Regulacje ustawy o zwolnieniach grupowych nie są stosowane w przypadkach rozwiąza- nia umowy z wyłącznej inicjatywy pracownika (rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, jak też bez wypowiedzenia) oraz rozwiązania umowy przez pracodawcę bez wypowiedzenia, zarówno z winy pracownika (art. 52 k.p. – tzw. dyscyplinarka), jak i bez winy (np. długotrwa- ła choroba). Przykład Pracownik zakładów chemicznych, które przechodziły restrukturyzację zatrudnienia, podczas nocnego obchodu zapalił papierosa w miejscu składowania łatwopalnych substancji. Gdy spra- wa wyszła na jaw, kierownik działu kadr zwolnił go dyscyplinarnie z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. W takiej sytuacji nie stosujemy całego reżimu zwol- nień grupowych i pracownik nie otrzyma odprawy. 6 20 marca 2018 r. Zwolnienia grupowe – obowiązki pracodawcy w razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych nie są stosowane. roZwiąZanie umowy o pracę Z prZycZyn niedotycZących pracowników Podstawą zastosowania reżimu zwolnień grupowych jest konieczność rozwiązania stosun- ku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. Warto podkreślić, że na gruncie starej ustawy o zwolnieniach grupowych (ustawa z 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy; nie obowiązuje od 1 stycznia 2004 r.) przyczynami uzasadniającymi zwolnienia były te dotyczące pracodawcy. Obecnie zakres przyczyn jest rozszerzony – są to bowiem wszelkie okoliczności, które znajdują się „poza pracownikiem”, czyli te, na które nie ma on bezpo- średniego wpływu i które pozostają bez związku z zachowaniami i właściwościami pra- cownika. Przyczyna zwolnień grupowych to pojęcie bardzo zbliżone do przyczyny wypowiedzenia. Wskazanie przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę stanowi oświadcze- nie wiedzy, a nie oświadczenie woli, i dlatego nie podlega wykładni według reguł określo- nych w Kodeksie cywilnym (dalej: k.c.). Według nich oświadczenie woli należy tak tłuma- czyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje (art. 65 § 1 k.c.). W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmie- niu. Kwestia dostatecznie konkretnego i zrozumiałego dla pracownika wskazania przyczyny jest podlegającą ustaleniu okolicznością faktyczną. Jeżeli okoliczności wpływające na roz- wiązanie umowy o pracę z konkretnym pracownikiem (np. niewłaściwe wykonywanie obo- wiązków pracowniczych, brak kwalifikacji, negatywna ocena pracy, utrata zaufania, długo- trwała nieobecność w pracy) same w sobie – bez występowania przyczyn wymienionych w ustawie o zwolnieniach grupowych – nie doprowadziłyby do podjęcia decyzji o rozwiąza- niu z konkretnym pracownikiem stosunku pracy (wypowiedzeniu zmieniającym), to uzasad- niony jest pogląd, że taka „współprzyczyna” nie wyłącza stosowania przepisów ustawy, któ- rej celem jest stworzenie osłony ekonomicznej dla pracowników zwalnianych z przyczyn dotyczących zakładów pracy, a nie z innych przyczyn (wyrok SN z 11 lutego 2005 r., I PK 178/04). Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek podawania przyczyny w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 30 § 4 k.p.). Pracodawca nie ma natomiast obowiązku podawania podstawy prawnej wypowiedzenia ani nie może przyczyny zastąpić swoją oce- ną. Podanie przyczyny może nastąpić w odrębnym piśmie doręczonym pracownikowi wcześniej lub równocześnie z pismem zawierającym wypowiedzenie umowy. O ile obo- wiązek ten przy wypowiedzeniu odnosi się wyłącznie do umów zawartych na czas nieokre- 20 marca 2018 r. 7 Zwolnienia grupowe – obowiązki pracodawcy ślony, o tyle w przypadku rozwiązania bez wypowiedzenia dotyczy wszystkich rodzajów umów. pracodawca powinien podać przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony oraz w razie rozwiązania każdej umowy bez wypowiedzenia. Przyczyna wypowiedzenia powinna być: ■■ prawdziwa – oznacza to rzeczywiste istnienie przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Musi ona znajdować potwierdzenie w całokształcie okoliczności uzasadniających roz- wiązanie, a nie być tylko supozycją lub przypuszczeniem pracodawcy. Naruszeniem prze- pisów jest podanie innej przyczyny niż uzasadniająca rozwiązanie umowy o pracę, a więc wskazanie przyczyny „nierzeczywistej”; ■■ konkretna – oznacza to konieczność precyzyjnego określenia przyczyny, przy czym nale- ży ją oceniać z uwzględnieniem innych, znanych pracownikowi okoliczności uściślają- cych. Wskazanie faktów i rzeczowych okoliczności dotyczących osoby pracownika bądź jego zachowania w procesie świadczenia pracy lub zdarzeń – także niezależnych od niego – mających wpływ na decyzję pracodawcy, spełnia warunek podania przyczyny konkret- nej. Nie wystarczy zatem ogólny zwrot (np. utrata zaufania do pracownika) lub powtórze- nie wyrażeń ustawowych (np. naruszenie obowiązków pracowniczych), jeżeli nie jest po- łączone ze wskazaniem konkretnych okoliczności, które taki ogólny wniosek uzasadniają. Jeżeli jednak wskazanie w piśmie wypowiadającym utraty zaufania pracodawcy do pra- cownika wystarczająco konkretyzuje tę przyczynę w kontekście znanych pracownikowi warunków, postawionych mu wcześniej przez pracodawcę, zwięzłość tak sformułowanej przyczyny wypowiedzenia mieści się w granicach konkretności przyczyny wymaganej art. 30 § 4 k.p. Naruszeniem art. 30 § 4 k.p. jest brak wskazania przyczyny wypowiedzenia, ujęcie jej w sposób zbyt ogólnikowy, a także podanie innej przyczyny niż uzasadniająca rozwiązanie umowy. Naruszenie prawa ma także miejsce wówczas, gdy pracodawca nie wskazuje w ogó- le przyczyny wypowiedzenia bądź gdy wskazana przez niego przyczyna jest niedostatecz- nie konkretna, a przez to niezrozumiała dla pracownika. Użyty w art. 30 § 4 k.p. termin „przyczyna uzasadniająca” nie ogranicza pracodawcy do podania wyłącznie jednej z nich. Pracodawca powinien podać wszystkie powody, które uzasadniają rozwiązanie umowy o pra- cę. Podanie w piśmie wypowiadającym pracownikowi umowę o pracę zarzutu „niewłaści- wego wywiązywania się z obowiązków” nie jest wystarczające. Z kolei pracownik jest zwolniony od obowiązku podawania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pra- cę zawartej na czas nieokreślony. Obowiązek ten jednak istnieje w przypadku rozwiązania przez pracownika umowy bez wypowiedzenia. Przyczyna, która okazała się niewystarcza- jąca do uzasadnienia niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.), może być uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę w rozumieniu art. 30 § 4 i art. 45 § 1 k.p. po prawomocnym przywróceniu do pracy, jeżeli jest nadal aktualna. 8 20 marca 2018 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zwolnienia grupowe – obowiązki pracodawcy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: