Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00356 006033 20301565 na godz. na dobę w sumie
 Chowanna  2016. T. 1 (46): Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego - ebook/pdf
Chowanna 2016. T. 1 (46): Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 372
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 2353-9682 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Red. naczelna Ewa Syrek, redaktor części monograficznej Alicja Żywczok
 

Intencją redaktora części monograficznej (Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego, red. Alicja Żywczok) było włączenie się w dyskusję dotyczącą funkcji oraz przedmiotu badań etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego w obecnych warunkach społecznych, kulturowych, cywilizacyjnych i ekonomicznych, z nadzieją, że dyskusja zainspiruje odbiorców kultury do refleksji nad tradycyjnymi i nowoczesnymi zasobami kultury etycznej, wzorcami postępowania, jakością życia moralnego i stylem wychowania moralnego. Część ta tworzona była z przekonaniem o istotnej funkcji etyki w konstruktywnej zmianie obyczajów, poprawie relacji międzyludzkich, samokontroli i samodoskonaleniu. Strukturę części tworzy siedem artykułów przedstawicieli różnych nauk (pedagogiki, psychologii, filozofii) i ośrodków uniwersyteckich, zarówno naukowców znanych w kraju, jak i młodszych pracowników naukowych, jednak mających już w swej dziedzinie pewne osiągnięcia. Zastosowanie dedukcyjnego układu treści pozwala czytelnikowi przeanalizować w pierwszej kolejności artykuły o dużym znaczeniu teoretycznym, by następnie zwrócić uwagę na szczegółowe kwestie pedagogiczne przydatne zwłaszcza nauczycielom, wychowawcom, opiekunom i pedagogom; treść zainteresować również przedstawicieli nauk pokrewnych pedagogiki: filozofów, antropologów, socjologów i psychologów.

Tematyka części tekstów tematycznie rozproszonych tomu oscyluje wokół takich zagadnień, jak: młodzież i kara pozbawienia wolności, wykorzystanie metafory stołu dla poszerzania myślenia andragogicznego, kategoria duchowości w pedagogice kontemplatywnej, percepcja wsparcia społecznego pacjentów z zaburzeniami odżywiania, psychologiczne mechanizmy moralności czy sens życia jako wyznacznik zdrowia oraz kategoria badawcza.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

C H O W A N N A 2 0 1 6 T o m 1 ( 4 6 ) Czasopisma objęte patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN lub jego zespołów: Biuletyn Historii WycHoWania www.historiawychowania.amu.edu.pl/biuletyn.html cHoWanna www.chowanna.us.edu.pl Parezja Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN www.parezja.uwb.edu.pl Pedagogika sPołeczna http://pedagogium.pl/wydawnictwo/pedagogika-spoleczna.html ProBlemy Wczesnej edukacji www.pwe.ug.edu.pl Przegląd Pedagogiczny www.przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl rocznik Pedagogiczny www.staff.amu.edu.pl/~pedszkol/rocznik_pedagogiczny studia Pedagogiczne http://spedagogiczne.ptp-pl.org studia z teorii WycHo Wania http://nowa.chat.edu.pl/skroty/studia_z_teorii_wychowania.htm Więcej o książce Cena 35 zł (+vaT) issn 2353-9682 CHOWANNA Tom 1 (46) 2016 Warunkiem prawego myślenia jest wolność i wola wolności. Wolność jednak nie jest da- rem niezasłużonym. Aby być wolnym, trzeba chcieć być wolnym, trzeba wierzyć, że się jest wolnym. Podczas gdy bowiem prawem świata, w którym żyjemy, jest bezwładność, prawem życia ludzkiego jest wolność. Być zaś wolnym, znaczy to, nie dać się powo- dować żadnymi racjami mechanicznymi, zwyczajem, przykładem, opinią, interesem, nie dać się powodować ani miłością, ani nawet szczęściem. Być wolnym, znaczy to, snuć swoje myśli w sposób prawy, widzieć w każdej osobie ludzkiej zawsze cel, a nigdy środek. Ludwik Chmaj („Chowanna” 1938, nr 9) W numerze między innymi Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego 6 Chowanna_2016_01.indd 1-3 2016-10-18 22:28:33 CHOWANNA TOM 1 (46) 2016 Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 CZASOPISMO NAUKOWE PIONU PEDAGOGIKI WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK PUBLIKOWANE OD 1929 ROKU — PÓŁROCZNIK — Rada Naukowa / Advisory Board Jerzy Brzeziński, Olga Chyżna (Ukraina), Maria Czerepaniak-Walczak, Stanisław Juszczyk, Dana Knotova (Czechy), Wojciech Kojs, Stefan M. Kwiatkowski, Zbigniew Kwieciński, Henriette W. Langdon (USA), Marilyn Langevin (Kanada), Tadeusz Lewowicki, Maria Machalova (Słowacja), Ewa Marynowicz-Hetka, Krystyna Marzec-Holka, ks. Janusz Mastalski, Zbyszko Melosik, Pavel Muhlpachr (Czechy), Aleksander Nalaskoski, ks. Marian Nowak, Stanisław Palka, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Isabella Reichel (USA), Andreas Schauder (Szwajcaria), Ewa Solarczyk-Ambrozik, Tomasz Szkudlarek, Eleonora Sapia- -Drewniak, Bogusław Śliwerski, Wiesław Theiss, Kerttu Tossavainen (Finlandia), Janina Wyczesany, Shu-Lan Yang (Tajwan) Redaktorzy tematyczni / Subject editors Małgorzata Górnik-Durose (psychologia zdrowia), Ewa Jarosz (pedagogika społeczna), Sta- nisław Juszczyk (pedagogika mediów), Mirosława Knapik (arteterapia), Katarzyna Krasoń (dydaktyka), Krzysztof Maliszewski (pedagogika kultury), Eugenia Mandal (psychologia społeczna), Anna Nowak (pedagogika resocjalizacyjna), Beata Pituła (pedeutologia), Adam Stankowski (pedagogika specjalna), Agnieszka Stopińska-Pająk (historia wychowania, andragogika), Ewa Wysocka (teoria wychowania) Redaktor tomu – część monograficzna / Contributing editor Alicja Żywczok Zespół Redakcyjny / Editorial staff Redaktor naczelna / Editor ‐in ‐chief: Ewa Syrek Zastępca redaktor naczelnej / Deputy editor ‐in ‐chief: Agnieszka Stopińska ‐Pająk Sekretarz / Secretary: Łukasz Michalski Native speaker David Oldroyd Redaktor statystyczny / Statistical editor Henryk Gacki Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. W formie elektronicznej publikacja dostępna jest w zasobach Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com) ISSN 0137-706X (wersja drukowana) ISSN 2353-9682 (wersja elektroniczna) Publikacja finansowana ze środków pionu pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego Adres Redakcji / Editorial address: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego 40-126 Katowice, ul. M. Grażyńskiego 53 (pokój 224) tel. 32 359 97 10, e-mail: chowanna@us.edu.pl www.chowanna.us.edu.pl Spis treści S t a n i s ł a w J u s z c z y k: Jubileusz czterdziestolecia Wydziału Pedago- giki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (1976–2016). Rodowód – instytu- cjonalizacja – rozwój – zamierzenia . . . . . . . . . . . . . . . 9 Część monograficzna Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego (pod redakcją Alicji Żywczok) Wstęp (Alicja Żywczok) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 A l i c j a Ży w c z o k: Moralne i  edukacyjne konsekwencje intelektuali- zmu etycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 R a f a ł G o d o ń: Etyka i kształcenie. O integralności doświadczenia pe- dagogicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 B e a t a E c l e r - N o c o ń: Etyczne dylematy związane ze zmianą doty- czącą postrzegania ról płciowych podejmowanych przez kobiety i  męż- czyzn w rodzinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 E w a S z a d z i ń s k a: Edukacyjne przygotowanie do etycznego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju . . . . . . . . . . . . . . . 117 E d y t a W i d a w s k a: Etyka pedagogiczna podstawą edukacji włączają- cej. Studium przypadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 M a ł g o r z a t a K i t l i ń s k a - K r ó l: Preferencje aksjologiczne studen- tów pedagogiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 J o a n n a G ó ź d ź: Ściąganie w szkole – pomiędzy etyką a społeczną nor- mą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 4 Studia i rozprawy Spis treści M a r t a Z n a n i e c k a: Kategoria duchowości w pedagogice kontempla- tywnej 195 M o n i k a S u l i k: W poszukiwaniu wiedzy przy stole, na stole, a może pod stołem – konteksty andragogiczne 213 K r y s t y n a B u s z m a n, H a n n a P r z y b y ł a - B a s i s t a: Percepcja wsparcia społecznego pacjentów z zaburzeniami odżywiania w perspek- tywie pacjentów, ich rodziców i przyjaciół 227 A g a t a C h u d z i c k a - C z u p a ł a, L i d i a B a r a n: Skłonność do mo- ralnego dystansowania się studentów a ich intencje nieuczciwego zacho- wania się i reakcji na nieuczciwość akademicką innych 251 P e t r J u ř í č e k: Specifika institucionálního zacházení s mladými do- spělými v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody 273 J o l a n t a S p ę t a n a: Sens życia jako wyznacznik zdrowia oraz katego- ria badawcza w obszarze nauk społecznych 301 M a ł g o r z a t a B e r e ź n i c k a: Sources of Knowledge about Parenting and Causes of Lack Thereof at the Birth of a  First Child from Parents’ Perspective 319 Recenzje, komunikaty, polemiki Barbara Ostafińska-Molik: Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kon- tekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży Kraków: Wydawnictwo Uniwer- sytetu Jagiellońskiego, 2014, 368 s , ISBN 978-83-233-3768-3 (Barbara Adamczyk) 341 Jedzenie jako sytuacja edukacyjna i społeczna Red naukowa Barbara Juraś- -Krawczyk, Elżbieta Woźnicka Łódź: Wydawnictwo Akademii Huma- nistyczno-Ekonomicznej w  Łodzi, 2015, 196 s , ISBN 978-83-7405-630-4 (Monika Sulik) 345 Gregory Bateson w Polsce Sprawozdanie z I Sympozjum Batesonowskie- go pt Niewidzialne środowisko: ekologia jako dyskurs w humanistyce (Dąbro- wa Górnicza, 13–15 maja 2016 r ) (Sławomir Pasikowski) 349 Kronika Wspomnienie Stephen Walker (1944–2015) (Andrzej Radziewicz-Winnicki) 359 Smutek i żal Pożegnanie z moim Przyjacielem (Andrzej Radziewicz-Win- nicki) 367 Table of Contents S t a n i s ł a w J u s z c z y k: The 40th Anniversary of the Faculty of Psy- chology and Pedagogy of Silesian University (1975–2016). Origins – Insti- tutionalization – Development – Plans . . . . . . . . . . . . . . 9 Monographic Part Developmental Directions of Pedagogical Ethic and Theory of Moral Education (edited by Alicja Żywczok) Introduction (Alicja Żywczok) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 A l i c j a Ży w c z o k: Moral and Educational Consequences of Ethical In- tellectualism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 R a f a ł G o d o ń: Ethics and Education. On Integrity of Educational Ex- perience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 B e a t a E c l e r - N o c o ń: The Ethical Dilemma Connected with Social Changes in Gender Roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 E w a S z a d z i ń s k a: Educational Preparation for Ethical Action for Ba- lanced Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 E d y t a W i d a w s k a: Pedagogical Ethics as a Basis for Inclusive Educa- tion. Case Study . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 M a ł g o r z a t a K i t l i ń s k a - K r ó l: Preferences Axiological Education Students . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 J o a n n a G ó ź d ź: Cheating on School Tests – Between Ethics and the Social Norms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 6 Studies and Essays Table of Contents M a r t a Z n a n i e c k a: The Category of Spirituality in Contemplative Pedagogy 195 M o n i k a S u l i k: In the Search for Knowledge at the Table, on the Table or under the Table – Andragogical Contexts 213 K r y s t y n a B u s z m a n, H a n n a P r z y b y ł a - B a s i s t a: Perception of Social Support in Patients with Eating Disorders from the Perspective of Patients, Parents and Friends 227 A g a t a C h u d z i c k a - C z u p a ł a, L i d i a B a r a n: Students’ Moral Disengagement and Their Intentions for Dishonest Behaviour and Reac- tion to Academic Dishonesty of Others 251 P e t r J u ř í č e k: The Specifics of the Institutional Treatment of Young Adults in the Conditions of Imprisonment 273 J o l a n t a S p ę t a n a: The Meaning of Life as Indicator of Health and Research Category in Social Sciences 301 M a ł g o r z a t a B e r e ź n i c k a: Sources of Knowledge about Parenting and Causes of Lack Thereof at the Birth of a  First Child from Parents’ Perspective 319 Reviews, Announcements, Polemics Barbara Ostafińska-Molik: Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kon- tekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży Kraków: Wydawnictwo Uniwer- sytetu Jagiellońskiego, 2014, pp 368, ISBN 978-83-233-3768-3 (Barbara Adamczyk) 341 Jedzenie jako sytuacja edukacyjna i społeczna Red naukowa Barbara Juraś- -Krawczyk, Elżbieta Woźnicka Łódź: Wydawnictwo Akademii Humani- styczno-Ekonomicznej w  Łodzi, 2015, pp 196, ISBN 978-83-7405-630-4 (Monika Sulik) 345 Gregory Bateson in Poland The Account of the First Batesonian Sympo- sium Entitled The Invisible Environment: Ecology as a Discourse in Humani- ties (Dąbrowa Górnicza, 13–15 May 2016) (Sławomir Pasikowski) 349 Chronicle Remembrance Stephen Walker (1944–2015) (Andrzej Radziewicz-Winnicki) 359 Grief and Remorse A Farewell to my Friend (Andrzej Radziewicz-Win nicki) 367 Inhaltsverzeichnis S t a n i s ł a w J u s z c z y k: Das Jubiläum des 40-Jahrestags der Fakultät für Pädagogik und Psychologie der Schlesischen Universität (1976–2016). Abstammung – Institutionalisierung – Entwicklung – Pläne . . . . . 9 Monografischer Teil Entwicklungsrichtungen der pädagogischen Ethik und Theorie der ethischen Erziehung (der Redaktion von Alicja Żywczok) Zulassung (Alicja Żywczok) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 A l i c j a Ży w c z o k: Ethische Folgen und Bildungsfolgen des ethischen Intellektualismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 R a f a ł G o d o ń: Ethik und Bildung. Zur Integrität der pädagogischen Erfahrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 B e a t a E c l e r - N o c o ń: Die mit veränderter Beurteilung der Ge- schlechtsrollen von Frauen und Männern in der Familie verbundenen ethischen Dilemmata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 E w a S z a d z i ń s k a: Die Bildungsvorbereitung für ethisches Vorgehen für nachhaltige Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 E d y t a W i d a w s k a: Pädagogische Ethik als Grundlage der inklusiven Bildung. Fallstudie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 M a ł g o r z a t a K i t l i ń s k a - K r ó l: Axiologische Präferenzen von den Pädagogikstudenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 J o a n n a G ó ź d ź: Abschreiben in der Schule – zwischen Ethik und ge- sellschaftlicher Norm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 8 Studien und Abhandlungen Inhaltsverzeichnis M a r t a Z n a n i e c k a: Kategorie der Spiritualität in kontemplativer Pä- dagogik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 M o n i k a S u l i k: In der Suche nach dem Wissen am Tisch, auf dem Tisch oder vielleicht unter dem Tisch – andragogische Kontexte . . . . 213 K r y s t y n a B u s z m a n, H a n n a P r z y b y ł a - B a s i s t a: Die Wahr- nehmung der sozialen Unterstützung von Patienten mit Essstörungen aus der Sicht von Patienten, deren Eltern und Freunden . . . . . . . . 227 A g a t a C h u d z i c k a - C z u p a ł a, L i d i a B a r a n: Eine Neigung zur moralischen Zurückhaltung vs. unfaires Benehmen der Studenten und ihre Reaktion auf unfaires Benehmen der Anderen . . . . . . . . . 251 P e t r J u ř í č e k: Spezifische institutionelle Behandlung der jungen Strafgefangenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 J o l a n t a S p ę t a n a: Der Lebenssinn als Anzeichen der Gesundheit und eine Forschungskategorie auf dem Gebiet der Sozialwissenschaften . . 301 M a ł g o r z a t a B e r e ź n i c k a: Die Borne des Wissens über Erziehung und die Ursachen des Mangelsan solchem Wissen bei der Geburt des ers- ten Kindes aus der Sicht dessen Eltern . . . . . . . . . . . . . . 319 Rezensionen, Berichte, Polemiken Barbara Ostafińska-Molik: Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kon- tekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwer- sytetu Jagiellońskiego, 2014, 368 S., ISBN 978-83-233-3768-3 (Barbara Adamczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Jedzenie jako sytuacja edukacyjna i społeczna. Red. naukowa Barbara Juraś- -Krawczyk, Elżbieta Woźnicka. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humani- styczno-Ekonomicznej w  Łodzi, 2015, 196 S., ISBN 978-83-7405-630-4 (Monika Sulik). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Gregory Bateson in Polen. Bericht über I. Batesonsches Symposium u.d.T.: Unsichtbare Umwelt: Ökologie als Diskurs in Geisteswissenschaften (Dąbrowa Górnicza, 13–15 Mai 2016) (Sławomir Pasikowski) . . . . . . . . . . 349 Chronik Im Gedenken an Stephen Walker (1944–2015) (Andrzej Radziewicz-Win- nicki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Wehmut und Trauer. Abschied von meinem Freund (Andrzej Radziewicz- -Winnicki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Redakcja ogłasza listę Recenzentów w ostatnim numerze z danego roku oraz na stronie internetowej czasopisma Recenzenci Szczegółowe informacje dotyczące nadsyłania tekstów oraz procedury wydawni- czej znajdują się na stronie internetowej czasopisma: www.chowanna.us.edu.pl Dla Autorów Zamówienia dotyczące prenumeraty „Chowanny” przyjmuje Wydawnictwo Uni- wersytetu Śląskiego: zamowienia.wydawnictwo@us.edu.pl Prenumerata „Chowanna” została zamieszczona w bazie bibliograficznej czasopism humanistycznych i społecznych BazHum oraz w Index Copernicus International Journals Master List Redakcja Martina Bořilová (język czeski) Magdalena Starzyk (język polski) Krystian Wojcieszuk (język angielski) Projekt okładki i szaty graficznej Tomasz Gut Motyw graficzny na okładce i stronach tytułowych artykułów Aleksander Herman Korekta Magdalena Starzyk Łamanie Edward Wilk Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0137-706X (wersja drukowana) ISSN 2353-9682 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Nakład: 120 + 50 egz. Ark. druk. 23,25. Ark. wyd. 22,5. Papier Sora Matt Plus 90 g vol. 1.2 Cena 36 zł (+ VAT) Druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, Spółka Jawna ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Chowanna 2016. T. 1 (46): Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: