Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00081 006422 20227315 na godz. na dobę w sumie
 Literatura środka . Kontekst słowiański - ebook/pdf
Literatura środka . Kontekst słowiański - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 244
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2610-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).
Publikowane w zbiorze teksty są wynikiem rozważań literaturoznawców, teatrologów, medioznawców, badaczy różnych kultur słowiańskich: rosyjskiej, polskiej, ukraińskiej, chorwackiej, czeskiej, białoruskiej. Kategoria „literatura środka” porządkuje wielość i różnorodność problematyki badawczej, daje obraz skomplikowanej materii zjawiska tzw. homogenizacji twórczości oraz różnych przejawów dynamicznego współdziałania literatury elitarnej i popularnej.
W ścisłym powiązaniu z analizą utworów reprezentujących tytułową kategorię autorzy prowadzą interesującą polemikę, dotyczącą definicji „literatury środka”, projektując nowe aspekty i punkty widzenia. Przy całym bogactwie podejmowanych kwestii i rozpiętości proponowanych rozwiązań metodologicznych przyjęcie w tomie ram czasowych, które wyznacza przełom ostatnich stuleci, sprawiło, że pozornie odległe koncepty spinane są klamrą powtarzających się słów kluczy (takich jak: intertekst, hybryda, gatunek, parodia), wpisujących wszystkie rozważania w kontekst ponowoczesności i postmodernistycznego myślenia o literaturze.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ISBN 978-83-8012-610-7 „Literatura środka” Kontekst słowiański NR 2891 „Literatura środka” Kontekst słowiański pod redakcją BarBary StempczyńSkiej i Lidii mięSowSkiej Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2011 Redaktor serii: Historia Literatur Słowiańskich Bożena Tokarz Recenzent Anna Skotnicka Spis treści Słowo wstępne VioLetta mantajewSka Pop ‑/post ‑„literatura środka” BarBara czapik ‑LityńSka Dubravki Ugrešić poszukiwania literatury środka Lidia mięSowSka Filozoficzne błazenady braci Priesniakowów. Rzecz o „dramaturgii środka” magdaLena majchrzyk Na rozdrożach literatury i postkultury — aktywność medialna Wiktora Jerofie‑ jewa a „literatura środka” andrzej poLak Dlaczego nie antyutopia? Kyś Tatiany Tołstoj a „literatura środka” Beata pawLetko Wokół „literatury środka”. O literackich kompromisach na przykładzie prozy Edwarda Radzińskiego 7 11 33 41 64 74 87 izaBeLa zawaLSka Там, где нас нет Michaiła Uspienskiego i Fantastyka Borysa Akunina. Nowy status gatunku w literaturze popularnej? 101 irena Betko У пошуках „middle literature”: iнтерпретацiя символiв i мотивiв масової культури в україньскiй постмодернiй прозї 111 6 Spis treści joanna FrużyńSka Intertekstualność prozy Borysa Akunina. Strategia apokryficzna (tom Nefryto- wy różaniec) mariuSz kraSka Prosta sztuka zabijania? O konwencji kryminału we współczesnej prozie 122 131 Szymon wałowSki (Re)konstrukcja kategorii prozy środka na podstawie powieści Olgi Tokarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych 144 kamiLa tuSzyńSka Kolej transmedialna: stacja Biały Potok przez Hrabala, Haška, Grabińskiego 155 izaBeLa mroczek Michal Viewegh — przypadek autora „literatury środka” 167 Мария Полякова Белливуд: телевидение в действительности — действительность в телеви‑ дении 175 agata korycka Istnienie rzeczywiste w rzeczywistości Matrix (na podstawie wybranych utwo‑ rów Doroty Masłowskiej i Oksany Zabużko) małgorzata Semczuk Rewizor dla…? Reinterpretacje klasyki rosyjskiej anna ruttar 187 202 „Wysokie” i „niskie” inspiracje muzyczne w chorwackiej prozie współczesnej 209 monika karwacka „Drugorzędna literatura”. Dostojewski według Nabokova juStyna piSarSka O rosyjskim przekładzie Domu dziennego, domu nocnego Olgi Tokarczuk 217 230 Słowo wstępne Tom „Literatura środka”. Kontekst słowiański zawiera artykuły, w któ‑ rych przedmiotem refleksji jest literatura popularna i jej przemiany na przeło‑ mie XX i XXI wieku, prowadzące do ukonstytuowania się (w literaturoznaw‑ stwie polskim w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, w rosyjskim ― nieco później, o czym piszą choćby K. Uniłowski, D. Nowacki, S. Czupry‑ nin, A. Mierieżynska) zjawiska tzw. literatury środka (middle literature, мид- дл-литература), traktowanej jako synteza literatury elitarnej i masowej czy też może raczej jako kompromis między tymi dwoma rodzajami literatury. Publikowane teksty są wynikiem rozważań literaturoznawców, teatrolo‑ gów, medioznawców, badaczy różnych kultur słowiańskich: przede wszystkim rosyjskiej, a także polskiej, ukraińskiej, chorwackiej, czeskiej i białoruskiej. Autorzy starali się udowodnić, że literatura wysoka i popularna, pozostające przez lata w sferze wzajemnych dynamicznych oddziaływań, zniosły opozy‑ cję, w jakiej tkwiły od wieków (wedle ustaleń np. C. Miłosza, D. Macdo‑ nalda, U. Eco, A. Martuszewskiej, N. Kupiny, A. Litowskiej, N. Nikoliny, S. Czuprynina). W wyniku przezwyciężenia tego napięcia ― jak pokazano w szkicach ― powstające współcześnie utwory literackie z jednej strony sta‑ nowią „lżejsze” warianty literatury wysokiej (adaptacje wysokiej literatury dla „średniego” odbiorcy), z drugiej są formami literatury masowej, reprezen‑ tującymi wysoki poziom i stworzonymi nie tylko dla rozrywki czytelników (zawierają „drugi plan”, nie stronią od ironii, parodii, stylizacji itp.). W tomie przedstawiono ujęcia problemu pozostające w sferze dociekań różnych dyscyplin: teoretycznoliterackich, kulturoznawczych i socjokultu‑ rowych, przeprowadzonych z użyciem różnorodnych narzędzi krytycznych i bogatych odwołań metodologicznych. Wyłoniła się też niezwykle interesują‑ ca perspektywa oglądu literatury rosyjskiej okiem nie‑rusycystów, co ożywiło 8 Słowo wstępne zaprezentowane w dyskusji głosy i poszerzyło przyjęty punkt widzenia badań nad pisarstwem, dla przykładu, Borysa Akunina. Oprócz tekstów dających podbudowę teoretyczną, najczęściej o charakte‑ rze postulatywnym czy deklaratywnym, uogólniających opisywane przemiany w kulturze ponowoczesnej, autorzy w oparciu o niesłychanie bogatą literaturę krytyczną zaproponowali swoje interpretacje terminu „literatura środka” oraz wskazali stratyfikacje na różnych poziomach konkretnych tekstów „kultury środka”. Przywołując najbardziej znamienne dla omawianych zjawisk przy‑ kłady, prześledzili przemiany gatunkowe (w zakresie m.in. antyutopii, fantasy, kryminału) oraz towarzyszące im procesy hybrydyzacji i glokalizacji, wpisując je w nurt postmodernistycznych estetyk i poetyk. Omówione zostały również strategie narracyjne i odbiorcze, świadczące o przewartościowaniu roli pisarza w literaturze popularnej i „literaturze środka” (przywołano znamienne dla na‑ szych czasów pytanie o granicę między pisarzem a zawodem „pisarza”, o status pisarza i odbiorcy). Obserwacji poddano różne teksty kultury oraz ich wzajem‑ ne wpływy (literatura, przede wszystkim proza, a także dramat, teatr, e‑li‑ teratura, malarstwo, muzyka, film, komiks), wyrażające się najpełniej w tzw. kulturze konwergencji, w zjawisku przenikania się odmiennych mediów. Różnorodność zaprezentowanych w niniejszym zbiorze stylistyk i meto‑ dologii odzwierciedla rozmaitość ujęć kluczowego dla nas pojęcia „litera‑ tury środka”, które ciągle wzbudza niemałe emocje z powodu swojej labil‑ ności, procesualności, a więc i nieokreśloności czy wręcz ambiwalentności. Stąd wielość dookreśleń „literatury środka”, definiowanej jako „kompromis”, „inny sposób myślenia o literaturze”, nowa „formuła” literatury, „strategia intertekstualna”, „inter/transmedialność”, „literatura drugorzędna”, „literatura podwójna” itp. Zróżnicowanie stanowisk i podejmowanej problematyki podkreśla także fakt, że w tomie znajdują się studia traktujące o granicach scenicznej rein‑ terpretacji tekstu „dramaturgii środka” czy o możliwościach i/lub ogranicze‑ niach tłumaczeń „prozy środka”. Warto jednak podkreślić, że przy całym bogactwie podejmowanych kwe‑ stii i rozpiętości proponowanych rozwiązań metodologicznych zakreślone przez nas ramy czasowe ― przełom ostatnich stuleci ― sprawiły, że pozornie odległe koncepty spinane są klamrą powtarzających się słów kluczy (takich jak intertekst, hybryda, gatunek czy parodia), wpisujących wszystkie rozwa‑ żania w kontekst ponowoczesności i postmodernistycznego myślenia o lite‑ raturze. Stąd na stronach przedłożonego tomu wiele odwołań do intertekstu‑ alności i strategii proponowanych przez jej twórców i badaczy czy wyraźne zainteresowanie przemianami genologicznymi i eksploracja gatunku w kate‑ goriach przedmiotu zabiegów artystycznych, prowadzących do uobecnienia np. apokryficznej transpozycji poetyki czy samoświadomości literatury popu‑ larnej, wypływającej z jej hybrydowego charakteru. Słowo wstępne 9 Niniejszy tom, sygnalizując złożoność zagadnienia „literatury środka”, akcentuje zarazem aktualność odwiecznego problemu przenikania i/lub współ‑ istnienia wysokiej i niskiej, masowej i elitarnej literatury/kultury. Dokonane analizy i odnotowane głosy w dyskusji nie pretendują, oczywiście, do miana ostatecznych i całościowych rozstrzygnięć, a stanowić mogą ― w przekona‑ niu autorów i redaktorów ― pretekst do podjęcia szerszych badań nad przy‑ wołanymi tutaj zagadnieniami. Redaktorzy tomu Redakcja: Barbara Malska Projekt okładki: Małgorzata Pleśniar Redakcja techniczna: Barbara Arenhövel Korekta: Magdalena Białek Skład i łamanie: Alicja Załęcka Copyright © 2011 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑226‑2042‑7 (wersja drukowana) ISBN 978‑83‑8012‑610‑7 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e ‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 15,25. Ark. wyd. 19,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 24 zł (+ VAT) Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88‑100 Inowrocław ISBN 978-83-8012-610-7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Literatura środka . Kontekst słowiański
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: