Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00032 003284 24074280 na godz. na dobę w sumie
 Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych . T. 22, nr 1/2016: Inkluzja edukacyjna. Idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej a wybrane aspekty praktyki edukacyjnej - ebook/pdf
Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych . T. 22, nr 1/2016: Inkluzja edukacyjna. Idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej a wybrane aspekty praktyki edukacyjnej - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 216
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 2391-9973 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Prezentowane na łamach 22. tomu „Problemów Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niełnosprawnych” zagadnienia dotyczą przede wszystkim edukacji dzieci i młodzieży z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego, kontekstowo nawiązując także do wielu innych grup marginalizowanych społecznie. Problematyka tomu, jakkolwiek gruntowanie ulokowana w pedagogice specjalnej i socjologii niepełnosprawności, czerpie wiele z innych obszarów tematycznych związanych z wielokulturowością, różnorodnością, wspólnotowością, podmiotowością. To zaś pozwala rozszerzyć tradycyjny w edukacji dyskurs (zakorzeniony w kategoriach dyskryminacji, wykluczania, marginalizowania) o kategorie Innego/Obcego, folkloru, pogranicza, rezerwatu, emancypacji, społecznych ruchów włączających.

Ważnym elementem treści książki są również zagadnienia porządkujące problematykę w perspektywie sieci edukacyjnych, wsparcia, modeli włączania oraz przeglądu badań nad opisywanymi praktykami społecznymi. To zaś stanowi wstęp do zaprezentowania wybranych, praktycznych aspektów edukacji inkluzyjnej, ulokowanych w danych empirycznych.

W pracy nie brakuje rozbieżnych koncepcji oraz przeciwnych poglądów na istotę i rolę edukacji włączającej, prezentowanych z odmiennych perspektyw i ukonstytuowanych na zróżnicowanych doświadczeniach. Część z nich nawiązuje do idei, koncepcji oraz przeświadczeń już wyrażonych w naukowym piśmiennictwie, inne stanowią jego rozszerzenie, ugruntowanie lub falsyfikację.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PROBLEMY EDUKACJI, REHABILITACJI I SOCJALIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TOM 22 (1/2016) Inkluzja edukacyjna Idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej a wybrane aspekty praktyki edukacyjnej P R O B L E M Y E D U K A C J I , R E H A B I L I T A C J I I S O C J A L I Z A C J I O S Ó B N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H — T O M 2 2 ( 1 / 2 0 1 6 ) CENA 20 ZŁ ISSN 2449-6855 (+VAT) Więcej o książce: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO KATOWICE 2016 niepełnosprawnośćedukacjasocjalizacjarehabilitacja Inkluzja edukacyjna Idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej a wybrane aspekty praktyki edukacyjnej TOM 22 (1/2016) Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych Inkluzja edukacyjna Idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej a wybrane aspekty praktyki edukacyjnej pod redakcją naukową Zenona Gajdzicy, Magdaleny Bełzy Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 Rada Naukowa (Advisory Board) Józef Binnebesel, Jacek Błeszyński, Maria Chodkowska, Petr Franiok, Mieczysław Gulda, Ladislav Horňák, Jolana Hroncová, Aniela Korzon, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Viktor Lechta, Anna Nowak, Janusz Nowotny, Edward Saulicz, Adam Stankowski, Astrid Kohl, Ann-Katrin Swärd, Wiesław Theiss, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Janina Wyczesany Redaktor naczelny (Editor-in-Chief) Zenon Gajdzica Zastępcy redaktora naczelnego (Deputy Editors-in-Chief) Anna Klinik, Jerzy Rottermund Sekretarz Redakcji (Assistant Editor) Ilona Fajfer-Kruczek Redaktor statystyczny (Statistics Editor) Adam Mikrut Redaktorzy językowi (Language Editors) Anna Krotofil (język polski), Agata Cienciała (język angielski), Petr Franiok (język czeski), Ladislav Horňák (język słowacki) Redaktorzy tematyczni (Subject Editors) Zenon Gajdzica (teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej), Anna Klinik (polityka społeczna i pedagogika terapeutyczna), Jerzy Rottermund (fizjoterapia i rehabilitacja medyczna), Sylwia Wrona (tyflopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka), Dorota Prysak (oligofrenopedagogika), Magdalena Bełza (surdopedagogika), Ladislav Horňák (pedagogika międzykulturowa), Ilona Fajfer-Kruczek (rehabilitacja społeczna, resocjalizacja i pedagogika penitencjarna) Redakcja merytoryczna tomu (Content Editors of the issue) Zenon Gajdzica, Magdalena Bełza Lista recenzentów (List of Reviewers) Doc. PhDr. Mgr Jaroslav Balvín, CSc., prof. dr hab. Jacek Błeszyński, dr hab. Stanisława Byra, dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM, dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, dr hab. Remigiusz Kijak, prof. UZ, dr hab. Piotr Majewicz, prof. UP, prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D., dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS, Doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., dr hab. inż. Jolanta Zielińska, prof. UP Wersja papierowa jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma. Spis treści Wprowadzenie (Zenon Gajdzica, Magdalena Bełza) ................................................. 9 Idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej Dorota Podgórska-Jachnik Studia nad niepełnosprawnością (Disability Studies) i ruch włączający w społe- czeństwie jako konteksty edukacji włączającej ........................................................ 15 Anna Zamkowska Egzemplifikacje modeli wsparcia edukacji włączającej na podstawie rozwiązań przyjętych w różnych krajach .................................................................................... 35 Marcin Wlazło Inkluzja wobec idei emancypacyjnych – sfery przymusu i wolności w edukacji specjalnej ..................................................................................................................... 45 Anna Zamkowska Szkoła siecią wsparcia i elementem sieci wsparcia .................................................... 57 Maciej Jabłoński Rezerwaty i przestrzenie włączające w przestrzeni rzeczywistości szkolnej.......... 67 Zenon Gajdzica Pogranicza, peryferia i centra włączania ucznia z niepełnosprawnością w klasie ogólnodostępnej ............................................................................................................ 89 Magdalena Bełza Inny/Obcy (uczeń niepełnosprawny) jako podmiot „folkloru” szkolnego ........... 99 6 Spis treści Wybrane aspekty praktyk inkluzyjnych Petra Potměšilová, Miloň Potměšil The opinion of future pedagogues to work with students with hearing impairment in inclusive settings ..................................................................................................... 113 Boris Titzl Naučit, nebo inkludovat? ............................................................................................ 127 Joanna Skibska Edukacja włączająca w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – analiza segmentacyjna. Doniesienia z badań ....................................................................... 161 Beata Skotnicka Wsparcie społeczne nauczycieli edukacji inkluzyjnej ............................................ 175 Beata Cytowska Przegląd badań empirycznych nad inkluzją w edukacji ........................................ 189 Contents Introduction (Zenon Gajdzica, Magdalena Bełza) ................................................... 11 Ideas, theories, concepts, models of inclusive education Dorota Podgórska-Jachnik Studies of disability (Disability Studies) and inclusive movement in society as a context of inclusive education ................................................................................ 15 Anna Zamkowska Exemplifications of models supporting inclusive education based on solutions accepted in different countries .................................................................................. 35 Marcin Wlazło Inclusion versus emancipatory ideas – the spheres of compulsion and freedom in special education .................................................................................................... 45 Anna Zamkowska School as a support network and an element of support network .......................... 57 Maciej Jabłoński Reserves and inclusive spaces in the school reality ................................................... 67 Zenon Gajdzica Borderlines, peripheries and centres of inclusion in a mainstream school class .. 89 Magdalena Bełza Other/Alien (disabled student) as a school “folklore” subject ................................. 99 8 Contents Selected aspects of inclusion practice Petra Potměšilová, Miloň Potměšil The opinion of future pedagogues to work with students with hearing impairment in inclusive settings ..................................................................................................... 113 Boris Titzl To teach or to include? ................................................................................................ 127 Joanna Skibska Inclusive education in the opinion of teachers of early school education – seg- mentation analysis. A research report ...................................................................... 161 Beata Skotnicka Social support for teachers of inclusive education .................................................. 175 Beata Cytowska An overview of empirical studies on inclusion in education ................................ 189 Wprowadzenie Ekonomiczne, polityczne, religijne i kulturowe uwikłania inkluzji społecznej (i ich praktycznych desygnatów w postaci działań na jej rzecz) obciążają meryto- ryczną dyskusję nad edukacyjnym wymiarem włączania. Obciążenie to jednak, z pozoru utrudniające jej klarowną implementację w wymiar teorii i praktyk edu- kacyjnych, po głębszym namyśle, dostarczyć może wartościowych inspiracji. Ich poszukiwanie, identyfikacja i osadzenie w procesach wychowania, kształcenia i re- habilitacji społecznej stanowi ważny wyznacznik doboru zagadnień podejmowa- nych w przedłożonym tomie. Edukacja inkluzyjna nie jest przejrzystym zespołem metod ukierunkowanych na włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w główny nurt działań podejmowanych w przestrzeni szkoły. Jej istota osadzona jest głęboko w niejednorodnych koncepcjach i ideologiach obarczonych kulturowo, ekonomicz- nie, religijne, a szczególnie ostatnio – także politycznie. Trudno zatem podejmować próby jej gruntownego oglądu teoretycznego oraz lokowania w praktykach eduka- cyjnych, w oderwaniu od przemian społecznych i związanych z nimi odmiennych poglądów na samą edukację uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. I chociaż prezentowane na dalszych stronach książki zagadnienia dotyczą przede wszystkim edukacji dzieci i młodzieży z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalne- go, to kontekstowo nawiązują do wielu innych grup marginalizowanych społecznie. Problematyka tomu, jakkolwiek gruntowanie ulokowana w pedagogice specjalnej i socjologii niepełnosprawności, czerpie wiele z innych obszarów tematycznych związanych z wielokulturowością, różnorodnością, wspólnotowością, podmioto- wością. To zaś pozwala rozszerzyć tradycyjny w edukacji dyskurs (zakorzeniony w kategoriach dyskryminacji, wykluczania, marginalizowania) o kategorie Innego/ Obcego, folkloru, pogranicza, rezerwatu, emancypacji, społecznych ruchów włą- czających – co czynią Autorzy tomu z nadzieją wzbogacenia dyskusji o nowe per- spektywy. Ważnym elementem treści książki są również zagadnienia porządkujące problematykę w perspektywie sieci edukacyjnych, wsparcia, modeli włączania oraz 10 Wprowadzenie przeglądu badań nad opisywanymi praktykami społecznymi. To zaś stanowi wstęp do zaprezentowania wybranych, praktycznych aspektów edukacji inkluzyjnej, ulo- kowanych w danych empirycznych. W pracy nie brakuje rozbieżnych koncepcji oraz przeciwnych poglądów na isto- tę i rolę edukacji włączającej, prezentowanych z odmiennych perspektyw i ukonsty- tuowanych na zróżnicowanych doświadczeniach. Część z nich nawiązuje do idei, koncepcji oraz przeświadczeń już wyrażonych w naukowym piśmiennictwie, inne stanowią jego rozszerzenie, ugruntowanie lub falsyfikację. Dziękując Autorom za ich prezentację, wyrażamy nadzieję, że przysłużą się one wzbogacaniu teorii eduka- cyjnego włączania (zwłaszcza uczniów z niepełnosprawnościami) oraz będą stano- wiły wkład w rozwój praktyki. Zenon Gajdzica, Magdalena Bełza Introduction The economic, political, religious and cultural determinants of social inclusion (and their practical designata in the form of activities aimed at this inclusion) seem to burden the content-based discussion on the educational dimension of inclusion. On second thought however, the burden, which apparently hinders its clear imple- mentation into educational theories and practices, might provide valuable inspi- ration. Searching for and identifying it, as well as its embedding in the processes of education and social rehabilitation constitute a significant determinant in the choice of problems presented in this volume. Inclusive education is not a clear set of methods aimed at including learners with special educational needs into the mainstream of educational activities in the school space. The essence of this education is deeply founded on heterogeneous concepts and ideologies which are culturally, economically, religiously, and (par- ticularly recently) politically biased. Therefore, it is difficult to undertake attempts at its thorough theoretical overview and at placing it in educational practices with no regard to political changes and the related different opinions on the education of learners with diversified educational needs. Even though the issues presented in the further parts mostly concern children and youth with the certified need of spe- cial education, contextually they refer to many other socially marginalized groups. The subject matter of this volume, despite its deep embedding in special pedagogy and sociology of disability, draws from many other thematic fields associated with multiculturalism, diversity, communality, subjectivity. This allows for broadening the traditional discourse in education (rooted in the categories of discrimination, exclusion, marginalization) with the categories of the Other/Alien, folklore, border- land, reserve, emancipation, social inclusive movements, which the authors do with hope for enriching the discussion with new potentialities. What becomes an impor- tant element of the contents are the issues which organize the subject matter in the perspective of educational networks, support, models of inclusion, and a review of the research into the discussed social practices. This constitutes an introduction to 12 Introduction the presentation of some selected practical aspects of inclusive education comprised in empirical data. The publication contains some divergent concepts and contradictory views on the essence and the role of inclusive education, which are presented from different standpoints and which stem from diverse experiences. Some of them relate to and consolidate the ideas, concepts and beliefs which have been already expressed in expert literature, the others constitute its extension or falsifiability. By expressing our gratitude to the authors, we hope that their content-based discussion will enrich the theory of educational inclusion (especially of disabled learners) and will en- hance the development of practice. Zenon Gajdzica, Magdalena Bełza Redakcja Danuta Pustówka Projekt okładki Anna Gawryś Korekta Joanna Szewczyk Łamanie Grażyna Kołbasa Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 2391-9973 (wersja drukowana) ISSN 2449-6855 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Nakład: 100 + 50 egz. Ark. druk. 13,5. Ark wyd. 14,0. Papier offset. kl. III, 90 g. Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa: “TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław PROBLEMY EDUKACJI, REHABILITACJI I SOCJALIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TOM 22 (1/2016) Inkluzja edukacyjna Idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej a wybrane aspekty praktyki edukacyjnej P R O B L E M Y E D U K A C J I , R E H A B I L I T A C J I I S O C J A L I Z A C J I O S Ó B N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H — T O M 2 2 ( 1 / 2 0 1 6 ) CENA 20 ZŁ ISSN 2449-6855 (+VAT) Więcej o książce: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO KATOWICE 2016 niepełnosprawnośćedukacjasocjalizacjarehabilitacja
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych . T. 22, nr 1/2016: Inkluzja edukacyjna. Idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej a wybrane aspekty praktyki edukacyjnej
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: