Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00292 003932 24088933 na godz. na dobę w sumie
„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 5: Świat wartości w wychowaniu i edukacji - ebook/pdf
„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 5: Świat wartości w wychowaniu i edukacji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 212
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 2353-0898 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> wiedza o kulturze
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Cieszyński Almanach Pedagogiczny jest periodykiem o tematyce ogólnopedagogicznej, otwartym na szeroko rozumianą współpracę. Powstał z inicjatywy Dyrekcji Instytut Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Śląski. Tom 5 Almanachu na temat Świat wartości w wychowaniu i edukacji obejmuje swoją problematyką teksty, w których poruszone są zagadnienia filozofii wychowania, aksjologii wychowania, oddziaływania kultury na młode pokolenie, wartości rodziny w wychowaniu, samorządności, edukacji przez sztukę. W części recenzje omówiono publikację Marii Januszewskiej-Warych, W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18-22 czerwca 1945 roku) Wydawnictwo „Impuls” Kraków 2015, ss. 382. Całość zamyka Kronika, w której podano wybrane osiągnięcia z pracy Instytutu. Almanach (Tom 5) jest skierowany do teoretyków i praktyków aksjologii wychowania i nauczania, pedagogów, nauczycieli, studentów pedagogiki, wiedzy o kulturze i osób zainteresowanych wychowawczymi aspektami pedagogiki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Cieszyński Almanach Pedagogiczny Cieszyński Almanach Pedagogiczny Tom 5 Świat wartości w wychowaniu i edukacji pod redakcją naukową Urszuli Szuścik Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2018 Redaktor serii: Publikacje Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Urszula Szuścik Recenzent Anna Boguszewska Rada Programowa Pavol Dancák, Radomira Burkovičová, Bożena Grzeszkiewicz, Bronislava Kasačova, Wiesława Korzeniowska, Tadeusz Lewowicki, Hana Lukašova, Elżbieta Marek, Robert Mrózek, Katarzyna Olbrycht, Bogusław Śliwerski, Andrzej Slodička, Monika Slodičkova, Mirosława Zalewska-Pawlak Rada Redakcyjna Małgorzata Bortliczek, Bogusław Dziadzia, Zenon Gajdzica, Barbara Grabowska, Andrzej Kasperek, Ewelina Konieczna, Danuta Kurzyna-Chmiel, Izabela Łuc, Andrzej Murzyn, Beata Oelszlaeger-Kosturek, Ewa Ogrodzka-Mazur, Renata Raszka, Marek Rembierz, Aniela Różańska, Eugenia Smyrnova-Trybulska, Anna Szafrańska-Gajdzica, Alina Szczurek-Boruta, Urszula Szuścik, Krzysztof Śleziński, Janina Urban, Małgorzata Zalewska-Bujak Publikacja jest dostępna także w wersji internetowej: Central and Eastern European Online Library www.ceeol.com Wprowadzenie (Urszula Szuścik) Spis treści Artykuły Renata Merda Filozofia wychowania Leszka Kołakowskiego Marek Mariusz Tytko Dobro czy wartość w  wychowaniu dziecka? Ujęcie realistyczne w  pedagogice filozoficznej Bolesław Kasza Świat wartości a edukacja dzieci i młodzieży Aleksandra Minczanowska Wolność i odpowiedzialność jako kryterium podmiotowości Małgorzata Zalewska-Bujak Wychowanie „do wartości” a współczesna rzeczywistość cywilizacyjna Wiesława Korzeniowska Małżeństwo i dziecko – jako wartość – w cywilizacjach klasycznych Bogusław Dziadzia Dzieci i młodzież Kultury 2.0 Joanna Lusek Wychowanie do samorządności – od anomii do autonomii Urszula Szuścik Sztuka a wychowanie – przyczynki 7 11 22 39 47 54 65 87 95 107 6 Piotr Wysogląd Co oni do nas mówią Spis treści Bronisława Dymara Wartości w świecie a rozwój świata wartości dziecka Urszula Morszczyńska Twórczość i piękno w różnych obszarach sztuki w rozumieniu dzieci w młodszym wieku szkolnym Izabela Łuc Edukacja literacko-filmowa w procesie stymulowania aktywności twórczej dzieci w sferze języka Jadwiga Oleksy Zabawa tematyczna sześciolatków jako forma komunikowania wartości Ewelina Konieczna Szkoła i film. Szkic o edukacji filmowej Ewa Tomaszewska Teatralna edukacja przeciw dehumanizacji Jadwiga Uchyła-Zroski Muzyka źródłem aktywności odtwórczej i twórczej dziecka Nowości, recenzje, omówienia Maria Januszewska-Warych: W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i na‑ rodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18–22 czerwca 1945 roku). (rec. Stefan Konstańczak) Kronika Kronika naukowa 2015 (oprac. Urszula Szuścik) Noty o autorach Indeks osobowy (oprac. Izabela Łuc, Małgorzata Bortliczek) 113 118 131 140 151 160 170 182 193 199 201 205 Wprowadzenie Tom 5. „Cieszyńskiego Almanachu Pedagogicznego” jest poświęcony zagad- nieniom związanym z szerokim rozumieniem wartości i – zależnie od obszaru oddziaływania – bierze pod uwagę ich aspekt poznawczy, twórczy i wychowaw- czy. Świat współczesny, przez brak stabilizacji w odniesieniu do stylu życia i zasad wyraźnie w  nim obowiązujących, oferuje młodemu człowiekowi swoisty kolaż wartości. W związku z tym zachodzi konieczność zmiany, która wymusza nowe spojrzenie na preferowane zasady funkcjonowania w grupie, w kulturze, w ży- ciu. Nauczyciel, wychowawca, w tym również rodzic, stają się przewodnikami, którzy wyznaczają system wartości kształtujący młodego człowieka. Winni oni uczyć młodych umiejętności krytycznego spojrzenia na rzeczywistość i wyboru zachowań, norm postępowania, które będą sprzyjać rozwojowi osoby i związa- nego z nią środowiska. Zadanie trudne i oddziałujące na życie każdego z nas. Teksty prezentowane w  Tomie wychodzą od refleksji filozo ficz nej nad ży- ciem, jego celem i  wartością. Ukazują konieczność podjęcia refleksji intelektu- alnej w określeniu celów edukacji. Podstawą rozwoju jednostki jest jej wolność wyboru, prawo budowania własnej podmiotowości i autonomii. Odnie sienie hi- storyczne do systemu wychowania prezentuje zmiany stylu wy cho wania, a tym samym preferowanych wartości w życiu. Natomiast współczes ność, z jej różno- rodnością i zagrożeniami, stawia nowe cele i wyzwania przed wycho wawcami, dziećmi i  młodzieżą. W  świat wartości wprowadzamy w  edu kacji m.in. przez kontakt i budzenie zainteresowania młodych sztuką, przez cie kawe zadania po- znawczo-praktyczne. Aksjologiczny wymiar życia młodego człowieka i konieczność poznania go przez wychowawcę oraz kształtowania jego obrazu świata i miejsca w nim jest przedmiotem dociekań Autorów Tomu 5 Almanachu. Urszula Szuścik Noty o autorach dr Małgorzata Bortliczek Zatrudniona w Instytucie Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edu- kacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: języko- znawstwo, metodyka nauczania języka polskiego, czytelnictwo. dr Bronisława Dymara (1932–2013) Emerytowany pracownik Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o  Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach. Zainteresowania badawcze: aksjologia wychowania, nauczanie kompleksowe, edukacja polonistyczna. dr hab. Bogusław Dziadzia Zatrudniony w Instytucie Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edu- kacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: media, edukacja medialna, socjo logia mediów. dr Bolesław Kasza Zatrudniony na Wydziale Pedagogicznym w  Wyższej Szkole Administracji w Bielsku -Białej. Zainteresowania badawcze: edukacja artystyczna, edukacja fil- mowa, arteterapia, terapia zajęciowa. dr Ewelina Konieczna Zatrudniona w Instytucie Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Eduka- cji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: edukacja kulturalna, edukacja medialna, film. prof. zw. dr hab. Wiesława Korzeniowska Zatrudniona na Wydziale Pedagogicznym w  Wyższej Szkole Administracji w Bielsku -Białej. Zainteresowania badawcze: historia wychowania, historia Ślą- ska, teoria wychowania. 202 Noty o autorach dr Joanna Lusek Zatrudniona w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Kustosz dyplomowany, kie- rownik Działu Historii. Zainteresowania badawcze: historia oświaty i wychowa- nia, historia medycyny i farmacji, historia wojskowości, pedagogika pamięci. dr Izabela Łuc Zatrudniona w Instytucie Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edu- kacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: języko- znawstwo, onomastyka, metodyka nauczania języka polskiego. mgr Renata Merda Zatrudniona w  Instytucie Filozofii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zainteresowania badawcze: filozofia, filozofia edukacji. dr Aleksandra Minczanowska Zatrudniona w Instytucie Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Eduka- cji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, edukacja ekologiczna. dr Urszula Morszczyńska Zatrudniona na Wydziale pedagogicznym w  Wyższej Szkole Administracji w Bielsku -Białej. Zainteresowania badawcze: pedagogika ogólna, aksjologia, me- todologia badań pedagogicznych. prof. dr hab. Stefan Konstańczak Zatrudniony w  Instytucie Filozofii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierownik Zakładu Etyki. Zainteresowania badawcze: aksjo- logia, polska filozofia XIX i XX wieku, bioetyka, filozofia medycyny, etyka śro- dowiskowa. dr Jadwiga Oleksy Zatrudniona w Instytucie Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Zainteresowania badawcze: eduka- cja wczesnoszkolna, edukacja aksjologiczna, edukacja zintegrowana. dr hab. Urszula Szuścik Zatrudniona w Instytucie Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edu- kacji Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach. Zainteresowania badawcze: peda- gogika i  psychologia twórczości, wychowanie estetyczne, edukacja plastyczna, edukacja dziecka, arteterapia. Noty o autorach 203 dr Ewa Tomaszewska Zatrudniona w Instytucie Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Eduka- cji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: reżyseria teatralna, teatr dla dzieci, edukacja teatralna. dr Marek Mariusz Tytko Zatrudniony w  Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania badawcze: peda- gogika, pedagogika kultury, historia sztuki, nauki historyczne, bibliotekoznaw- stwo, informacja naukowo -techniczna. prof. dr hab. Jadwiga Uchyła -Zroski Zatrudniona w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskie- go. Zainteresowania badawcze: edukacja muzyczna, aksjologia, edukacja arty- styczna. dr Piotr Wysogląd Zatrudniona w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskie- go. Zainteresowania badawcze: edukacja plastyczna, malarstwo, tkanina arty- styczna. dr Małgorzata Zalewska -Bujak Zatrudniona w Instytucie Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Eduka- cji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: edukacja wczesnoszkolna, pedeutologia, aksjologia wychowania. Indeks osobowy Blachnicki Franciszek Karol ks. 28 Błachnio A. 55 Bobryk J. 155 Boguszewska A. 111 Bondyra K. 100 Borkowska M. 89 Braun K. 179 Brentano F. 33 Brecht B. 176 Broszkiewicz J. 123 Brożek M. 76, 82 Brzezińska A. 102, 144 Bukowski J. 99 Buksiński T. 100 Buryło A. 125 C Carcopino J. 77, 78 Carriere J.C. 172 Cassirer E. 107, 108 Cebulska M. 56 Cezar Gajusz Juliusz77 Chałas K. 29, 31 Chapman-Weston D. 97 Chodubski A. 58 Choiński K. 84 Chojnacka-Synaszko B. 200 Chopin F. 137 Chryzostom J. 84 Chyra A. 166 Cichoń W. 60, 118 Ciechan Z. 188 Claparede 151 Clero C. 97, 141 A Adamczykowa Z. 141 Adamek I. 101, 199 Adamski F. 56 Aduszkiewicz A. 108 Agrypina Młodsza 79 Ambroży św. 83, 85 Amsterdamski S. 91 Anderson B. 91 Andrzejczak A. 170 Arends R.I. 102 Arendt H. 115, 121 Arkin E.A. 152 Arustowicz K. 75 Arystoteles 12, 37, 68 August 77, 80, 82 B Badinter E. 84 Banach Cz. 56 Banaszak M. ks. 84, 85 Baran Z. 151 Bard A. 91 Barthes R. 90 Bauman Z. 89 Beethoven L. van 137 Bełza M. 199 Bendyk E. 88 Berger P. 100 Bergerac C. de 176 Bettelheim B. 89 Białkowski A. 111 Białostocki J. 132 Bieszczad B. 12, 14 206 Indeks osobowy Clinton K. 88 Crisp R.J. 96, 102 Cudak H. 103 Cudowska A. 59 Czajkowski P. 137 Czelakowska D. 141 Czerepaniak-Walczak M. 98 Czuba T. 144 Ć Ćwikliński A. 57 D De Bono E. 100 Denek K. 54, 56, 57, 59, 99, 118, 119, 129 Delsol Ch. 95, 96 Depta H. 162 Derczyński A. 99 Descartes R. 32 Didkowska B. 111 Dorman J. 173, 174, 180, 181 Drakon 66 Drozdowicz W. ks. 166 Drzewowski M. 55 Dudzikowa M. 98 Dudzińska B. 96 Dudzińska I. 151, 154 Duraj-Nowakowa K. 151 Durkheim E. 109 Dyduch B. 143 Dymara B. 61, 118, 120, 121, 125, 126, 129, 130, 201 Dyner W.J. 151–153 Dyś M. 24 Dziadzia B. 87, 93, 94, 199, 201 E Edelman R. 89 Eliade M. 107 Elkonin D.B. 98 F Fabiś P. 109 Fajfer-Kruczek I. 199 Ferenz K. 111 Fichte J.G. 13 Filiciak M. 88, 89, 92 Filip II Macedoński, król 70 Freud S. 19, 93 Fröbl F. 13 Frycie S. 162 G Gadamer H.-G. 134 Gajdanowicz H. 104 Galarowicz J. 59 Gałczyński K.I. 177 Gaweł-Luty E. 60 Gliński P. 98 Gliński R. 166 Gloton R. 97, 141 Głombik Cz. 58 Głyda-Żydek B. 199 Gnitecki J. 57 Goban-Klas T. 57 Gołaszewska M. 58, 110, 111, 135, 168 Gombrowicz W. 115, 116 Gopnik A. 93 Górnikowska-Zwolak E. 200 Górniok-Naglik A. 55 Griese H. 100 Grochowska A. 166 Gruszczyński M. 60 Gruszka K. 166 Gurycka A. 47, 52 Gutek G.L. 12 Gwizdak A. 102 H Hajnicz W. 151, 152 Haltof M. 165 Hamlet 173 Hammond N.G.L. 65, 75 Harding H.F. 134 Hart S. 121 Hartmann N. 33 Hellwig J. 75 Hitler A. 41 Hoene-Wroński J.M. 13 Hofmokl J. 88 Homplewicz J. 119 I Ingarden R. 35, 108, 133, 135, 136 J Jackiewicz A. 163 Jakowicka M. 101 Indeks osobowy 207 Jakubowski J. 100 Jakubowski W.163 Jan Paweł II św. 24 Janion M. 115 Janowski A. 103, 104 Janson Horst 132 Januszewska-Warych M. 193, 195, 196 Jaroszyński P. 25 Jasińska K. 57 Jedynak S. 12, 14 Jenkins H. 88, 92 Jezus Chrystus 70, 84 Jeżowska M. 137 Jeżyna K. ks. 28 John R. 19 Jundziłł J. 75, 76, 81, 83 Jurewicz O. 25, 65, 66, 68, 69, 76, 77, 80, 82 Jurkowski A. 97, 184–186 Juszczyk S. 57 K Kadłubiec B. 199 Kamiński A. 97, 102, 103 Kania Z. 99 Kant I. 12, 32, 33 Kantor T. 138 Kapica G. 141 Kariková S. 199 Karkowska M. 99, 103 Karkut D. 142 Kasáčová B. 199 Kasperek A. 199 Kasza B. 39, 45, 201 Kaźmierczak A. 102 Keen A. 88, 89 Kida J. 140, 143, 144 Kielar Maria 162 Kielar-Turska M. 101, 102, 143 Kiereś B. 22–26, 28, 29 Kiereś H. 23, 34, 36 Kieślowski K. 166 Kindle Hodson V. 121 Kisiel M. 144 Klepacka A. 98 Klimowicz G. 63 Kloska G. 58 Klukowa M. 132 Kmiecik K. 98 Knapik M. 173 84 Koblewska J. 162 Kocurek D. 200 Koć-Seniuch G. 126 Kojkoł J. 12 Kojs W. 54, 58, 60, 61, 104, 155 Kolski J.J. 166 Kołakowski L. 11, 14–21 Konieczna E. 89, 160, 169, 201 Konstantyn I Wielki, cesarz rzymski 83, Konstańczak S. 196, 202 Koranyi K. 66–69 Korczak J. 102 Korzeniowska W. 65, 86, 102, 118, 120, 201 Kossak J. 111 Kossowska M. 96 Koszczyc T. 54, 56 Kot S. 72–74, 80, 85 Kotarbiński T. 13, 15 Kotarska H. 184 Kowalczyk S. ks. 29, 44 Kowalska M. 95 Kozielecki J. 143, 163 Kozubowska U. 61 Krasoń K. 171, 173, 175, 177 Krauze K. 166 Krauze-Sikorska H. 140 Krąpiec M.A. dominikanin OP 23, 26, 27, 30–33 Kruszewski K. 102 Krzemień-Ojak S. 111 Krzywoń D. 141 Kuczyński J. 98 Kula M. 104 Kulik A. 162 Kulisiewicz T. 88 Kupisiewicz Cz. 185 Kwiatkowski T. 138 Kwieciński Z. 50, 57, 58 Kwintylian Fabius Quintilianus 82 Kyuchukov H. 200 L Laskowska J. 144 Latek O. 60 Le Senne R. 182 Lessig L. 88 Lewandowski M. 54, 56 Lewicki B.W. 161 208 Indeks osobowy Lewowicki T. 134, 155, 200 Likurg 73 Limont W. 111 Linkiewicz E. 112, 200 Lipina S. 151, 154 Lipszyc A. 60 Lis S. 97 Litak S. 73, 74, 81, 84 Litt T. 27 Locke J. 12, 13 Lorek M. 123 Lubelski T. 166 Lukášová-Kantorková H. 102, 119, 120 Lusek J. 95, 96, 98, 105, 106, 202 Lutomski G. 102, 144 Ł Łopatkowa M. 118, 120 Łoś L. 98 Łoziński M. 166 Łucka-Zając E. 143 Łukaszewicz R. 102 M Malicka M. 98 Maliszewski W.J. 55 Mamcarz-Plisiecki A. 23 Manturzewska M. 184 Marchewa-Pichlińska M. 152 Mariański J. 158 Marlowe Ch. 176 Maryniarczyk A. salezjanin SDB 24, 26 Marzec A. 162 Matczak A. 97, 100 May Rollo 122 Mazepa-Domagała B. 171, 173, 175, 177 Meinong A. 33 Melchior M. 101 Mentzel Zbigniew 15, 17 Merda Renata 11, 21, 202 Michalak A. 60 Michalewska M.T. 144 Michalski K. 134 Michałowski S.C. 99, 118, 119, 129 Miczka T. 161, 162, 165 Milerski B. 13 Minczanowska A. 47, 52, 53, 200, 202 Mirgos M. 103 Morawska I. 143 Morszczyńska U. 62, 99, 118, 119, 129, 131, 134, 136, 138, 139, 155, 202 Morszczyński W. 99, 118, 119, 129, 134, 136, 138 Mozart 137 Mrózek R. 60 Muchacka B. 151 Murzyn A. 102, 104, 118, 120, 200 Mussolini B. 161 Myrdzik B. 142, 143 N Nawroczyński B.R.13, 27 Nerło M. 151, 152 Neron, cesarz rzymski 79 Nęcka E. 98 Niemczyński A. 96 Niemiec B. 136 Nocoń J. 143 Nolde E. 138 Nowak A.W. 100 Nowak M. ks. 23 Nowicka-Kozioł Maria 49, 51 Nurczyńska-Fidelska E. 144, 161–163, 166, 168 O Odorowicz A. 167 Oelszlaeger-Kosturek B. 140, 199, 200 Ogrodzka-Mazur E. 60, 199, 200 Okoń W. 96, 98, 102, 104, 151–153, 158 Olbrycht K. 60–62, 98, 99, 109, 118, 164 Oleksy J. 55, 151, 158, 159, 202 Olszewski D. ks. 82 Ossowska M. 15 Ostrowska K. 99 Ostrowska U. 40 Osuchowski W. 70, 75, 76, 78, 85 Ożdżyński J. 144 P Pachociński R. 54 Palka S. 13 Pankiewicz R. 76 Parański J. 49, 51, 52 Parnes S.J. 134 Parniewska B. 144, 162, 163 Paweł VI papież 43 Paweł św. 83 Indeks osobowy 209 Pąkcińska M. 77 Perry R.B. 33 Peter M. ks. 84 Petrycy S. 13 Piaget J. 93 Pielasińska W. 111 Pietrasiński Z. 142 Pilch T. 74 Piskorek-Oczko S. 199 Piwowski M. 166 Platon 44, 66–68, 71 Plisiecki J. 143, 162 Podgórecki J. 155 Podkowiński W. 138 Polak E. 54 Polańska B. 96 Polewczyk I. 57 Popek S. 188 Popiel-Popiołek E. 144, 162, 163 Porayski-Pomsta J. 143 Porcher L. 168 Porębska M. 100 Potter Harry 175 Półchłopek T. 142 Półturzycki Józef 59 Prensky Marc 170 Prokop Irina 124 Prysak D. 200 Przanowski W. 102 Przetacznik-Gierowska M. 97, 143, 151, 160 Przetacznikowa M. 153 Pulinowa M.Z. 118, 120 Purushotma R. 88 Puślecki W. 49, 140 Putkiewicz Z. 184–186 Pyżalski J. 87 Q Quist M. 127 R Radziewicz J. 103 Rapacki J. 138 Read H. 109 Rembierz M. 123 Remiszewska Z. 55 Reykowski J. 96 Rittel S.J. 61 Rittel T. 144 Robison A.J. 88 Roscher W. 187 Rosenberg M.B. 121 Rostkowska A. 60 Rostworowska M. 75 Różańska A. 200 Ruchała S. 99 Ruciński S. 48, 57 Rudik P.A. 152 Rusek H. 55 Rutkowiak J. 57 Rychter M. 60 Rylke H. 63 Rysiewicz Z. 182 S Sacher W.A. 56, 173 Sarzała D. 99 Schaffer H.R. 144 Scheler M. 16, 33 Schneider M. 55 Shattuck R. 89 Sikorowski A. 113 Sitko M. 60 Siuda P. 87 Skubisz-Domżalska E. 136 Smykowski B. 144 Smyrnova-Trybulska E. 200 Sommer Ł. 60 Sośnicki K. 49 Söderqvist J. 91 Staniewska A. 107 Starnawski W. 14 Staszczyk Muniek (właść. Zygmunt Marek) 166 Stawinoga R. 144 Stępień K. 24 Strelau J. 184–186 Stróżewski W. 118, 131, 132 Studenski R. 60 Suchodolski B. 13, 50, 111 Sujak E. 124 Sulivan E.V. 58 Szacki J. 99, 109 Szafrański T. 85 Szcześniak G. 109 Szczurek-Boruta A. 103, 200 Szczypka-Rusz A. 134 Szmak A. 115 210 Indeks osobowy Szmidt K.J. 188 Szpunar M. 90 Sztejnberg A. 154 Sztobryn S. 13 Sztompka P. 91, 100, 101 Sztumski J. 58 Szuman S. 99 Szuścik U. 7, 107, 111, 112, 140, 199, 200, 202 Ś Śliwerski B. 12, 13, 43, 48, 58, 74, 102, 118 Śmiechowski D. 111 Świderkówna A. 65 T Tarkowski A. 88 Tatarkiewicz A. 107 Tatarkiewicz W. 98, 131, 135 Taylor Ch. 60 Teodozjusz 84, 85 Tepperwein K. 100 Tischner Józef ks. 13, 20, 133 Tomasz z Akwinu św. 12, 22–28, 30, 29, 31 Tomaszewska E. 170, 173, 175, 177, 180, 181, 203 Tomaszewski T. 185 Torrance E.P. 134 Tönnies F. 99 Trysińska M. 142 Turner R.N. 96, 102 Turska M.K. 151 Twardowski K. 13 Tyszkowa M. 97, 98, 100, 143, 151, 160 Tytko M.M. 22, 24, 28, 37, 38, 203 U Uchyła-Zroski J. 118, 182, 185, 188, 189, 203 Ulińska H. 144, 162, 163 Urban J. 134 V Verdi G. 137 Veyne P. 75 W Wajda A. 166 Walczak P. 13 Walczak-Duraj D. 99 Walentynian I, cesarz rzymski 85 Walkowska W. 200 Wąsiński Arkadiusz 171 Weigel M. 88 Weston M.S. 97 Węclewski Z. 25 Węgrzecki A. 109 Wierszyłowski J. 182, 184 Winnicka H. 52 Winniczuk L. 65, 66, 68, 69, 72, 76, 77, 80, 82 Witkowski L. 17 Witwicki W. 67 Wlaźnik K. 151 Włodarski Z. 97, 100, 153, 186 Wojnar I. 44, 97, 111, 112, 141 Wolniewicz M. 84 Wolski J. 75 Wołoszyn S. 13, 70 Wrońska K. 62 Wróblewska T. 155, 156 Wysogląd P. 113, 117, 203 Wyspiański S. 138 Z Zadykowicz T. ks. 28 Zając A. 54 Zalewska-Bujak M. 54, 63, 203 Załęski P. 103 Zanussi K. 166 Zdrojewski B. 167 Zdybicka Z.J. 28 Zielińska-Kostyło Z. 55, 59 Zieliński J. 57 Ziemski F. 120 Zimny T.M. 57, 59 Znaniecki F. 100 Zotow R. 103 Żebrowska M. 187 Życieńska E. 109 Redaktor Michał Noszczyk Projektant okładki i stron działowych Paulina Dubiel Korektor Kamila Paw Łamanie Bogusław Chruściński Copyright © 2018 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISSN 2300-3006 (wersja drukowana) ISSN 2353-0898 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 13,25. Ark. wyd. 15,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 5: Świat wartości w wychowaniu i edukacji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: