Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00078 002559 22772599 na godz. na dobę w sumie
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 4 - ebook/pdf
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 4 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 384
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 2353-9658 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Tematyka czwartego tomu 'Górnośląskich Studiów Socjologicznych. Seria Nowa' nawiązuje do zagadnień poruszanych w 'Górnośląskich Studiach Socjologicznych', wydawanych niegdyś przez nieistniejący już Śląski Instytut Naukowy. W tomie zaprezentowane zostały między innymi wyniki badań i naukowe dociekania 'młodych naukowców' – doktorantów i doktorów, dotyczące wciąż obecnych i wzbudzających wiele dyskusji problemów kształtowania się tożsamości mieszkańców Górnego Śląska. Tożsamość ujmowana zarówno w perspektywie kulturowej, charakterystycznej dla zbiorowości narodowych, regionalnych, religijnych czy innych, jak i w perspektywie osobowości jednostkowej należy współcześnie do najczęściej podejmowanych tematów badawczych socjologii. Jest jednym z modnych tematów badań, wskazujących, że w świecie globalizacji i aksjologicznej wichrowatości kultury nie zniknęły pytania o doświadczenie ciągłości i trwania pamięci zbiorowej, społecznej odpowiedzialności za dziedzictwo przeszłych pokoleń, emocjonalnych zobowiązań wobec ojczyzny prywatnej czy ideologicznej, o kształty przyszłości niewyobcowanej z bogactwa kulturowej tradycji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Górnośląskie studia socjoloGiczne seria nowa TOM 4 pod redakcją Andrzeja Górnego, Justyny Kijonki, Agaty Zygmunt Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor naczelny:       Wojciech Świątkiewicz Rada Naukowa:           Dieter Bingen, Krzysztof Frysztacki, Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki, Kazimierz Krzysztofek, Joanna Kurczewska, Michał Lis, Peter Ondrejkovič, Andrzej Sadowski, Andrzej Sakson, Janusz Słodczyk, Paweł Starosta, Józef Styk, Marek Ziółkowski, Rudolf Žáček Lista Recenzentów: Anna Barska, Leon Dyczewski, Ewa Jurczyńska-McCluskey, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kurcz, Anna Kwak, Jacek Leoński , Irena Machaj, Janusz Mariański, Andrzej Niesporek, Marian Niezgoda, Adam Rosół, Krystyna Slany, Renata Suchocka, Brunon Synak, Maria Szmeja, Anna Śliz, Danuta Walczak-Duraj, Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Rada Redakcyjna: Adam Bartoszek, Ewa Budzyńska, Leszek A. Gruszczyński, Tomasz Nawrocki, Piotr Skudrzyk, Urszula Swadźba, Marek S. Szczepański, Jacek Wódz, Kazimiera Wódz, Piotr Wróblewski Redaktor statystyczny:  Małgorzata Tyrybon Sekretarz Redakcji:         Justyna Kijonka gss.redakcja@us.edu.pl Adres Redakcji:         Instytut Socjologii Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 11 40 -007 Katowice tel. +48 32 359 1889 fax +48 32 359 2130 Czasopismo indeksowane w bazach: Index Copernicus, BazHum Publikacja jest dostępna także w wersji internetowej: Central and Eastern European Online Library www.ceeol.com Spis treści Wstęp (Wojciech Świątkiewicz) Wokół problemów tożsamości mieszkańców Górnego Śląska Krzysztof Bierwiaczonek: Wokół tożsamości przestrzennej mieszkańców woje- wództwa śląskiego w latach 1970—1989, czyli między ojczyzną prywatną a ideologiczną Justyna Kijonka: Migracje z Górnego Śląska do Republiki Federalnej Niemiec  . Ofka  Piechniczek:  Rola  tożsamości  regionalnej  w  kreowaniu  społeczeństwa  obywatelskiego. Przypadek Górnego Śląska Barbara Słania: Cudzoziemcy na Górnym Śląsku: analiza dyskursu medialne- go na temat ośrodków dla cudzoziemców UdSC w Katowicach i Byto- miu Justyna Mrugała: Między tradycją a współczesnością. Patriotyzm w zglobali- zowanym świecie Maja Drzazga-Lech: Budowanie polskiej tożsamości narodowej poprzez muzykę. Analiza kreowanej w prasie śląskiej recepcji Halki Stanisława Moniuszki  w inscenizacjach Opery Śląskiej w Bytomiu w latach 1945—2005 11 15 29 48 61 75 94 Struktury społeczne w procesie zmian Anna Markiewicz: Koncepcja człowieka w przestrzeni życia społeczno-gospo- darczego i S p s t r e ś c i 3 117 Magdalena Piłat-Borcuch: Konflikt ról społecznych — przypadek kobiet na Gór- nym Śląsku Edyta  Janus:  Fenomen  grupizmu  na  gruncie  organizacji  funkcjonujących  w Polsce Monika Żak: Miejsce etyki zawodowej w służbie polskiego policjanta Katarzyna  Lenart-Kłoś:  Podmioty  i  uwarunkowania  resocjalizacji  na  przykła- dzie Aresztu Śledczego w Lublinie Magdalena  Głogowska:  Świadomość  ekologiczna  mieszkańców  gmin  położo- nych na obszarach Natura 2000 w Polsce Kreatywność i innowacja w przestrzeni społecznej Robert Pyka: Autorefleksja, zmiana, uczenie się, czyli o innowacyjności w wo- jewództwie śląskim w opinii regionalnych decydentów Grzegorz Gawron: Design jako element rynkowej konkurencyjności firmy. Opi- nie przedsiębiorców z obszaru województwa śląskiego Varia Lukaš Bomba: The Application of S.H. Schwartz Universal Theory of Human  Values in a Sociological Research Anna Orska: „Oddano w posiadanie wybitnej jednostce…” Onomastyka miej- skiej ulicy Barbara Lewicka: It looks so pretty in New York City. O Nowym Jorku (także)  w kulturze Z warsztatów badawczych Rafał Muster: Poradnictwo zawodowe w urzędach pracy województwa śląskie- go — doradcy zawodowi o swojej pracy Agnieszka  Latos-Nadstoga:  Między  integracją  a  segregacją.  Studium  socjolo- giczne  polskich  migrantów  w  Wielkiej  Brytanii  na  przykładzie  Ban- bury 133 148 165 185 204 223 248 269 286 304 327 337 i c ś e r t s p S i 4 Recenzje Sabina Lazik-Wodarz: Deficyty badań śląskoznawczych. Recenzja pracy zbio- rowej  pod  redakcją  Marka  S.  Szczepańskiego,  Tomasza  Nawrockiego,  Andrzeja Niesporka, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego  2010 Z życia Instytutu Socjologii UŚ Marek Dziewierski: 35 lat Instytutu Socjologii w Uniwersytecie Śląskim w Ka- towicach. Szkic do portretu Robert Pyka: Potencjał badawczo-rozwojowy Instytutu Socjologii Uniwersyte- tu Śląskiego w Katowicach 353 361 373 Contents Preface (Wojciech Świątkiewicz) About the Problems of Upper Silesians’ Identity Krzysztof Bierwiaczonek: About the Spatial Identity of Inhabitants of the Sile- sian Province Justyna Kijonka: Migrations from Upper Silesia to the Federal Republic of Ger- many from 1970 to 1989, or between a Private and an Ideological Ho- meland Ofka Piechniczek: The Role of Regional Identity in Creating Civil Society. The  Case of Upper Silesia Barbara Słania: Foreigners in Upper Silesia: An Analysis of Media Discourse  on Centres for Foreigners (run by the Office for Foreigners) in Katowi- ce and Bytom Justyna Mrugała: Between the Tradition and Modernity. Patriotism in the Glo- balised Word Maja  Drzazga-Lech:  Construction  of  Polish  National  Identity  through  Music.  Analysis  of  Stanisław  Moniuszko’s  Halka  Silesian  Reception  Created  in the Press in Staging of Silesian Opera in Bytom in the Years 1945— 2005 11 15 29 48 61 75 94 C o n t e n t s 7 Social Structures in the Process of Change Anna Markiewicz: Concept of Man in the Social and Economic Life Magdalena  Piłat-Borcuch:  Conflict  of  Social  Roles  —    the  Case  of  Women  in  Upper Silesia Edyta Janus: The Phenomenon of Groupism on the Basis of an Organization  Operating in Poland Monika  Żak:  The  Importance  of  Professional  Ethic  in  the  Work  of  Polish  Policemen Katarzyna  Lenart-Kłoś:  Subjects  and  Determinants  of  Rehabilitation  on  the  Example of a Remand Centre in Lublin Magdalena Głogowska: The Environmental Awareness of Inhabitants of Natura  2000 Areas in Poland Creativity and Innovation in the Social Sphere Robert Pyka: Self-Reflection, Change, Learning, That Is All about Innovation  in Silesian Voivodeship in the Opinion of the Regional Decision-Makers . Grzegorz Gawron: Design as an Element of Market Competitiveness. The Opi- nions of Businessmen from Silesian Voivodeship Varia Lukaš Bomba: The Application of S.H. Schwartz Universal Theory of Human  Values in a Sociological Research Anna Orska: “Given an outstanding individual in possession…” Onomastics  of City Streets Barbara Lewicka: It looks so pretty in New York City. On New York in (Among  Others) Culture From the Research Workshop Rafał Muster: Career Counseling in the Silesian Region’s Employment Agen- cies — Job Counselors on their Work Agnieszka Latos-Nadstoga: Research Report: Between Integration and Segrega- tion. A Sociological Study of Polish Migrants in the United Kingdom,  Based on the Example of Banbury s t n e t n o C 8 117 133 148 165 185 204 223 248 269 286 304 327 337 Reviews Sabina  Lazik-Wodarz: Deficyty badań śląskoznawczych.  Review  of  multi-  author publication edited by Marek S. Szczepański, Tomasz Nawrocki, Andrzej  Niesporek,  Katowice,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Śląskiego  2010 From the Life of the lnstitute of Sociology Marek Dziewierski: 35th Anniversary of the Institute of Sociology at the Uni- versity of Silesia. A Sketch for a Portrait Robert Pyka: Research and Development Potential of the Institute of Sociology  at the University of Silesia in Katowice 353 361 373 Wstęp Wiodącym tematem prezentowanego 4. tomu „Górnośląskich Studiów Socjolo- gicznych” są wciąż obecne i wzbudzające wiele dyskusji, a niekiedy również kontro- wersji problemy kształtowania się tożsamości mieszkańców Górnego Śląska. Tożsa- mość ujmowana zarówno w perspektywie kulturowej charakterystycznej dla zbioro- wości narodowych, regionalnych, religijnych czy innych, jak i w perspektywie oso- bowości jednostkowej należy współcześnie do najczęściej podejmowanych tema- tów badawczych w socjologii. Jest jednym z modnych tematów badań, wskazują- cych, że w świecie globalizacji i aksjologicznej wichrowatości kultury — w któ- rej zmienność i strukturalny indywidualizm, pluralizm i społeczna dyferencjacja  ogłaszane zostają autotelicznymi wartościami, w której pielgrzyma zastępuje tury- sta, spacerowicz, włóczęga czy gracz — nie zniknęły pytania o doświadczenie cią- głości i trwania pamięci zbiorowej, społecznej odpowiedzialności za dziedzictwo  przeszłych pokoleń, emocjonalnych zobowiązań wobec ojczyzny prywatnej czy ide- ologicznej, o kształty przyszłości niewyobcowanej z bogactwa kulturowej tradycji. Górny  Śląsk  jest  regionem  historycznie  zakorzenionej  wielokulturowości  i doświadczanej redefinicji tożsamości, którą w drugiej połowie XX wieku posze- rzyła najpierw imigracja powojenna spowodowana przesiedleniami mieszkańców  z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, a później fale intensywnej migracji  zarobkowej napływające do ekstensywnie rozwijającego się górnictwa i hutnictwa. Tom,  który  oddajemy  w  Państwa  ręce,  ma  ukazać  rytmy  życia  naukowego  i nowe spojrzenia badawcze: teoretyczne i empiryczne, rodzące się w warsztatach  badawczych najmłodszego pokolenia socjologów. Został przygotowany pod redak- cją doktorów: Andrzeja Górnego, Justyny Kijonki oraz Agaty Zygmunt. Poruszana w części pierwszej problematyka tożsamości kulturowej w jej roz- maitych aspektach, ale w odniesieniu do kultury regionalnej Górnego Śląska, obej- muje kwestie tożsamości śląskich wartości przestrzennych (Krzysztof Bierwiaczo- nek), znaczenie śląskiej tożsamości w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego  11 (Ofka Piechniczek), skomplikowane powiązania między doświadczaniem ojczy- zny prywatnej i ojczyzny ideologicznej wśród emigrantów z Górnego Śląska do  Niemiec (Justyna Kijonka). Zaprezentowano też, ujęte w perspektywie socjologicz- nej, znaczenie twórczości muzycznej Stanisława Moniuszki dla budowania tożsa- mości narodowej Górnoślązaków (Maja Drzazga-Lech). Dział ten dopełnia stu- dium postaw patriotycznych ujmowanych w kontekście „globalizacji przenikającej  wszystkie płaszczyzny ludzkiego życia” (Justyna Mrugała) oraz zagadnienie obec- ności cudzoziemców w przestrzeni kulturowej Górnego Śląska (Barbara Słania). Drugi obszar podejmowanych problemów badawczych opatrzony został tytułem:  Struktury społeczne w procesie zmian. Tworzą go przedstawiane przez Annę Markie- wicz refleksje wokół koncepcji osobowości człowieka w przestrzeni życia społecz- no-gospodarczego, socjologiczny portret wymiarów konfliktów ról społecznych kobiet  mieszkających na Górnym Śląsku opracowany przez Magdalenę Piłat-Borcuch, pro- blematyka grupizmu w strukturach organizacji omawiana przez Edytę Janus, zagad- nienia etyki zawodowej policjantów podejmowane przez Monikę Żak, złożona proble- matyka uwarunkowań i efektów procesów resocjalizacyjnych analizowana przez Kata- rzynę Lenart-Kłoś oraz artykuł pióra Magdaleny Głogowskiej rekonstruujący treści  świadomości ekologicznej mieszkańców gmin należących do obszaru Natura 2000.  W trzeciej części, zatytułowanej Kreatywność i innowacja w przestrzeni spo- łecznej, znajdujemy dwa artykuły: Roberta Pyki, poświęcony rozumieniu i definio- waniu procesów innowacyjnych w opiniach regionalnych decydentów, oraz Grze- gorza Gawrona, przestawiający rolę designu jako kreatywnego czynnika rynkowej  konkurencyjności firmy.  W dziale Varia przedstawiamy artykuł Anny Orskiej na temat znaczenia ono- mastyki miejskich ulic zawierającej kanon wiedzy o specyfice kulturowej mia- sta oraz Barbary Lewickiej o znaczeniu i wpływie kategorii wyobrażeniowych  na metamorfozy przestrzeni miasta. Tu zakwalifikowany został też artykuł Luka- ša Bomby, podejmujący możliwości aplikacji uniwersalnej teorii human values S.H. Schwartza w empirycznych badaniach socjologicznych.  W dziale Z warsztatów badawczych prezentujemy socjologiczne refleksje Rafa- ła Mustera wokół społecznego postrzegania roli doradcy zawodowego oraz studium  Agnieszki Latos-Nadstogi poświęcone życiu społecznemu polskich emigrantów  mieszkających w angielskim mieście Banbury.   Tom  zawiera  także  dział  recenzji  oraz  dwa  krótkie  szkice  okolicznościo- we (Marka Dziewierskiego i Roberta Pyki), związane z 35. rocznicą erygowania  w roku 1976 Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Ślą- skiego w Katowicach. W 5. tomie „Górnośląskich Studiów Socjologicznych” planujemy podjąć zagad- nienia bogactwa i złożoności świata wartości we współczesnych społecznościach  w powiązaniu z kulturą różnych regionów. Tematem wiodącym będzie Kultura regionu — w kręgu wartości. Zapraszamy do lektury. Wojciech Świątkiewicz p ę t s W 12 INSTITUTE OF SOCIOLOGY UNIVERSITY OF SILESIA KATOWICE www.is.wns.us.edu.pl The Institute of Sociology has been a major center for the development of sociological thought for more than forty years. It has been educating ‘actors’ of development of Upper Silesia and Poland providing them with knowledge of regional and state development trends. The Institute of Sociology is located in the heart of the biggest Polish conurbation, the former industrial region, populated by 2 million inhabitants. At present it is becoming a significant service centre whose economy is based on human creativity and intellectual potential. WHERE AND HOW TO FIND US ? Institute of Sociology PL 40-007 Katowice, ul. Bankowa 11 tel. + 48 32 359 18 89 fax. + 48 32 359 21 30 e-mail: is.wns@us.edu.pl DISCOVER SOCIOLOGY IN KATOWICE EDUCATIONAL OFFER MAIN RESEARCH ACTIVITIES CAREER OPPORTUNITIES STRUCTURE INTERNATIONAL COOPERATION EDUCATIONAL OFFER Undergraduate Studies — Bachelor’s Degree ■ Social Work The graduates are equipped to work in welfare agencies and non-governmental organizations involved in social and community work as well as social policy on a local and regional scale. ■ Urban and Region Sociology We provide our students with knowledge and skills in the field of sociology of local com- munities, urban social structures and local authority institutions. The students also acquire necessary skills to conduct professional research in local problems solving. ■ Sociology of Advertising and Social Communication It is an interdisciplinary theoretical and practical specialization which prepares the students to work in advertising agencies, institutions of public administration and the media etc. The programme is focused on different dimensions of communication, such as interpersonal, organizational, media and political ones. ■ Sociology of Organization and Management The graduates are equipped to work in small, medium and large enterprises in management positions as well as specialists in the field of HR, public relations, marketing, consulting and many others. ■ Knowledge of Contemporary Society The graduates obtain theoretical knowledge and they are able to analyze and diagnose social processes and phenomena. They become familiar with sociological research methods to identify and describe sociological problems. Graduate Studies — Master’s Degree ■ Sociology: General Programme We provide the students with general sociological knowledge as well as the competences and practical skills in particular subfields of sociology and other sociology — related disci- plines. We prepare the students for public administration, governmental, non-governmental and local government institutions. ■ Social Communication The focus is on social communication issues. The graduates possess knowledge of the contemporary world, the media and various aspects of communication, including literary and visual ones. ■ Community Organizing The graduates have a good knowledge of local community issues and they are able to diag- nose social problems. They are equipped to become local community managers and to work in different kinds of communities institutions including private, public and non-governmental sectors. ■ Social Work and Social Economy The module is built to enable the practical exchange of experience between students from European countries as well as learning about various social problems and solutions applied in diverse socio-political systems. (SOWOSEC joint degree study programme) ■ Urban Studies The focus is on enhancing students’ understanding of urban and regional structures, phe- nomena and processes as well as of local authorities and institutions. The graduates are prepared to carry out sociological research and interpret social processes that take place in urban areas. ■ Carrières en administration et affaires européennes NEW Postgraduate Studies — Ph.D. Degree MAIN RESEARCH ACTIVITY The sociologists from the Institute of Sociology mainly focus in their research on the developmental challenges of Upper Silesia as well as getting involved in a debate on these problems on a national and European scale. The main research interest areas include: industrial transformation, regional culture, regional and local development, urban space, metropolisation processes, sociology of politics, social planning, social problems and social policy, social work in the deprived urban areas, social science methodology, sociological aspects of the family, value and religion, ethnic groups, social minorities as well as cultural studies.. CAREER OPPORTUNITIES FOR THE GRADUATES Sociological studies at the University of Silesia provide students with skills and competences required in various career paths. Our graduates are employed in many self-governance insti- tutions or regional and national media as well as the business environment. They are often recognized specialists in communication and advertising. Main research projects The Institute of Sociology has completed many research projects financed by the government, the European Union funds and other state and foreign sources over the past few years. The most important projects are as follows: — “Organised Civil and European Governance” — V FP EU grant (Prof. Kazimiera Wódz) “Identity, Diversity and Citizenship in the European Union” — granted by Middlesex Univer- — “Identity, Diversity and Citizenship in the European Union” — granted by Middlesex Univer- — granted by Middlesex Univer- granted by Middlesex Univer- sity Higher Education Corporation, UK (Prof. Kazimiera Wódz) — ”Space, Place, and the Historical and Contemporary Articulations of Regional, National and European Identities (…)” VII FP EU grant (Prof. Kazimiera Wódz) — “Diagnosis of Social Problems and Monitoring of Elicitation of Social Capital Development Policy in Katowice” (Dr Krystyna Faliszek and Prof. Adam Bartoszek) — Project “Values-Continuity and Change. Sociological Study on Silesian Communities” (Prof. Urszula Swadźba) — “Industrial Region as a Learning Region — Sociological Conditions of Restructuring on the basis of Silesian Voivodship” (Dr Małgorzata Suchacka) — “Local and Cosmopolitical Citizens. Who Creates Upper-Silesian Open Society (Dr Zbigniew — “Gender and Habitation: Analysing Spatial Ideas and Practices” (Dr Jolanta Klimczak-Ziółek, Zagała) Dr Monika Gnieciak) STRUCTURE Department of General Sociology Department of Sociology of Politics Department of Contemporary Culture Research Department of Sociology of Knowledge Department of Sociology of Social Change Social Work Unit Department of Sociology of Organization, Economics and Methodology of Social Research INTERNATIONAL COOPERATION The Institute of Sociology has also established relationships with many foreign universities over the past few years. We invite foreign lecturers and our students have an opportunity to participate in courses abroad. The Institute cooperates with: — Charles University in Prague and Palacky University in Olomouc (the Czech Republic) — University of Lyon and University of Saint-Etienne (France) — Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (Germany) — University of Peloponnese (Greece) — University of Szeged (Hungary) — Comenius University in Bratislava and Constantin the Philosopher University in Nitra (the Slovak Republic) — University of Barcelona and University Complutense of Madrid (Spain) — Umei University in Stockholm (Sweden) — University Kirikkale (Turkey) — Bangor University (Wales) — Kyiv International University (Ukraine) — London Metropolitan University (UK) — Middle East Technical University (Turkey) — Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) (Germany) SOWOSEC joint degree study programme: — FH-Campus Wien (Austria) — University of Ostrava (the Czech Republic) — Institut Regional de Travail Social Pointou-Cherentes (France) — University of Poitiers (France) — University of Debrecen (Hungary) — University of Babes-Bolyai in Cluj-Napoca (Romania) — University of Trnava (the Slovak Republic) — ST Elizabeth University College of Health and Social Sciences in Bratislava (the Slovak Republic) Redakcja: Barbara Malska, Krystian Wojcieszuk Projekt okładki: Justyna Kijonka Opracowanie graficzne okładki: Paulina Dubiel Redakcja techniczna: Barbara Arenhövel Korekta: Sabina Stencel Łamanie: Bogusław Chruściński Copyright © 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0072 ‑5013 (wersja drukowana) ISSN 2353‑9658 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl email: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Nakład 100 + 50 egz. Ark. druk. 24,0. Ark. wyd. 31,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 56 zł (+VAT) Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 4
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: