Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 005765 23359991 na godz. na dobę w sumie
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 5 - ebook/pdf
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 5 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 2353-9658 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Rocznik „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”  nawiązuje do wydawanych przez Śląski Instytut Naukowy „Górnośląskich Studiów Socjologicznych”.

W tomie piątym podjęty został problem szeroko pojętych wartości – wartości a etniczność, wartości prospołeczne i ich przemiany, świat wartości w różnych kulturach.

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” - to periodyk adresowany nie tylko do socjologów, lecz także do przedstawicieli innych nauk humanistycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką społeczną.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TOM 5 Górnośląskie studia socjoloGiczne seria nowa pod redakcją Ewy Budzyńskiej Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2014 Redaktor naczelny:       Wojciech Świątkiewicz Rada Naukowa:          Dieter Bingen, Krzysztof Frysztacki, Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki, Kazimierz Krzysztofek, Joanna Kurczewska, Michał Lis, Peter Ondrejkovič, Andrzej Sadowski, Andrzej Sakson, Janusz Słodczyk, Paweł Starosta, Józef Styk, Marek Ziółkowski,  Rudolf Žaček Lista Recenzentów:          Anna Barska, Leon Dyczewski, Ewa Jurczyńska-McCluskey, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kurcz, Anna Kwak, Irena Machaj,  Janusz Mariański, Marian Niezgoda, Adam Rosół, Krystyna Slany,  Renata Suchocka, Brunon Synak , Maria Szmeja, Anna Śliz,  Danuta Walczak-Duraj, Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Rada Redakcyjna:          Adam Bartoszek, Ewa Budzyńska, Krystyna Faliszek,  Leszek A. Gruszczyński, Krzysztof Łęcki, Tomasz Nawrocki,  Andrzej Niesporek, Piotr Skudrzyk, Urszula Swadźba, Marek S. Szczepański, Jacek Wódz, Kazimiera Wódz,  Piotr Wróblewski Redaktor statystyczny:  Małgorzata Tyrybon Sekretarz Redakcji:    Justyna Kijonka gss.redakcja@us.edu.pl Adres Redakcji:            Instytut Socjologii Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 11 40-007 Katowice tel. +48 32 359 1889 fax +48 32 359 2130 Czasopismo indeksowane w bazach: Index Copernicus, BazHum Publikacja jest dostępna także w wersji internetowej: Central and Eastern European Online Library www.ceeol.com Spis treści Wstęp (Wojciech Świątkiewicz) Świat wartości w regionie Marek S. Szczepański, Anna Śliz: Wartości etniczne w (niemal) homogenicznym społe- czeństwie. Próba analizy porównawczej Urszula Swadźba: Śląskie wartości — praca, rodzina i religia. Geneza, trwanie i zmia- ny Halina Rusek: „Inny” Śląsk — południowe rubieże województwa śląskiego Magdalena  Lemańczyk:  „Ojczyzna”  jako  wartość  kształtująca  tożsamość  narodową  i etniczną liderów mniejszości niemieckiej na Pomorzu Gdańskim Anna Barska: Świat wartości w krajach Maghrebu — ciągłość i zmiana 7 11 22 42 58 81 Przemiany społeczne a wartości Janusz Mariański: Wartości prospołeczne w świadomości Polaków Peter Ondrejkovič: A Study on Intergenerational Relations Bernadette Jonda: The Movement to Protect Local Values in Germany’s Lusatia Region Małgorzata Hołomek: Ruch separatystyczny, nacjonalizm czy naród? . 99 119 136 152 Recenzje Małgorzata Kierat: Recenzja książki ks. prof. Janusza Mariańskiego Małżeństwo i ro- dzina w świadomości młodzieży maturalnej — stabilność i zmiana. Toruń, Wy- dawnictwo Adam Marszałek 2012 175 i S p s t r e ś c i 3 Z życia Instytutu Socjologii UŚ Robert Pyka: Aktywność naukowo-badawcza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Ślą- skiego w Katowicach 181 Contents Introduction (Wojciech Świątkiewicz) The World of Values in the Region Marek  S.  Szczepański,  Anna  Śliz:  Ethnic  Values  in  (Almost)  Homogeneous  Society:  An Attempt of Comparative Analysis Urszula Swadźba: Silesian Values — Work, Family and Religion. Origin, Persistence  and Change Halina Rusek: The “Other” Silesia — Southern Hinterlands of the Silesian Voivode- ship Magdalena Lemańczyk: “Homeland” as a Value Shaping National and Ethnic Identity of  German Minority Leaders in Gdańsk Pomerania Anna Barska: The World of Values in the Maghreb Countries — Stability and Diver- sity Social Transformations and Values Janusz Mariański: Prosocial Values   in the Consciousness of the Poles Peter Ondrejkovič: A Study of Intergenerational Relations Bernadette  Jonda:  The  Movement  to  Protect  Local  Values  in  Germany’s  Lusatia  Region Małgorzata Hołomek: The Separatist Movement, Nationalism, or Nation? Reviews Małgorzata Kierat: Review of the Publication by Rev. Prof. Janusz Mariański Małżeń- stwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej — stabilność i zmiana (Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2012) 7 11 22 42 58 81 99 119 136 152 175 C o n t e n t s 5 From the Life of the Institute of Sociology Robert Pyka: Scientific-Research Activity of the Institute of Sociology, University of  Silesia in Katowice 181 Wstęp Studia  nad  systemami  wartości  oraz  ich  przeobrażeniami  stanowią  dogodną  płaszczyznę refleksji nad kierunkiem przemian społeczeństwa i jego kultury. Człowiek tworzy wartości, a wartości współtworzą człowieka, jego osobowość,  postawy, aspiracje życiowe, preferowane i realizowane wzory zachowań i działań  społecznych w praktykach życia prywatnego czy publicznego. Jak trafnie zauważa  Maria  Gołaszewska:  „wszelkie  decyzje,  dążenia,  spory,  konflikty  międzyludzkie  zakładają opowiedzenie się po stronie określonych wartości, a pozostanie obojętnym  pod tym względem oznaczałoby rezygnację z wszelkich dążeń, wyrzeczenie się swego  człowieczeństwa” (M.  Gołaszewska:  Internalizacja wartości w sytuacji estetycz- nej. Szkic z pogranicza estetyki i antropologii filozoficznej. W: Wartości a sposób życia. Red. M. Michalik.  Warszawa 1979, s. 163). Nie ma życia społecznego, czy  to w wymiarze indywidualnym, czy zbiorowym, poza sferą aksjologiczną. Zawsze  jesteśmy uwikłani w świat wartości. Florian  Znaniecki  traktował  wartości  jako  kategorie  równie  realne,  obiektywne  i racjonalne jak rzeczy. Wartości i rzeczy tworzą świat realny. O świecie tym mamy  wiedzę racjonalną. „Wartości są zawsze powiązane ze sferą działania człowieka. Rzeczy  istnieją niezależnie od poczynań człowieka” (F. Znaniecki: Nauki o kulturze. Warszawa  1971, s. 22). Świat kultury i świat natury to dwa aspekty otaczającej nas rzeczywistości.  Podążając tokiem klasycznej w polskiej socjologii refleksji nad wartościami, możemy  przywołać definicję sformułowaną przed laty przez Jana Szczepańskiego: „wartość to  dowolny przedmiot materialny lub idealny, idea lub instytucja, przedmiot rzeczywisty  lub wyimaginowany, w stosunku do którego jednostki lub zbiorowości przyjmują posta- wę szacunku, przypisują mu ważną rolę w swoim życiu i dążenie do jego osiągnięcia  odczuwają jako przymus” (J. Szczepański: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa  1970, s. 97—98). W rozwinięciu myśli Jana Szczepańskiego możemy dopisać, że jak  już posiadamy te „wartościowe przedmioty”, to nie chcemy ich za żadną cenę utracić,  uznając je za własne, za swoje, za oczywiste, naturalne, niebudzące wątpliwości cząstki  własnej osobowości, społecznej i kulturowej tożsamości. W tym sensie rację ma również  Janusz Mariański, który w podsumowaniu analiz rozmaitych socjologicznych teorii  wartości konkluduje: „w socjologii przez wartość rozumie się najczęściej to wszystko,  co wiąże się z pozytywnymi emocjami, co skupia w sobie pragnienia i dążenia czło- wieka, co uważa się za ważne i istotne w życiu, godne pożądania, na zdobyciu czego  jednostce najbardziej zależy albo czego się na co dzień poszukuje jako rzeczy cennej”  (J. Mariański: Wprowadzenie do socjologii moralności. Lublin 1989, s. 165). w s t ę p 7 Prezentowany  tom  „Górnośląskich  Studiów  Socjologicznych.  Seria  Nowa”,  przygotowany redakcyjnie przez Ewę Budzyńską, został podzielony na dwie części  tematyczne.  Pierwsza z nich, nosząca tytuł Świat wartości w regionie, skupia artykuły poświę- cone socjologicznej analizie wartości współtworzących społeczno-kulturową specy- fikę regionów. Jak zwykle wiele uwagi poświęcamy tematyce śląskiej, tym razem  ukazując także wewnętrzne społeczno-kulturowe zróżnicowania tego regionu. Marek  S. Szczepański i Anna Śliz oraz Urszula Swadźba swoimi analizami obejmują Górny  Śląsk przedstawiany jako region przemysłowy skupiony wokół Katowic. Natomiast  Halina Rusek, podejmując temat „południowych rubieży województwa śląskiego”,  koncentruje swoją uwagę na Śląsku Cieszyńskim, czasem też określanym jako „gór- nośląska część Księstwa Cieszyńskiego” (A. Lysko: Anielin Fabera 1913—1983. Rys biograficzny. Lędziny 2013, s. 13). Dla badaczy Śląska oraz wszystkich zainteresowa- nych jego historyczną i współczesną problematyką to ciekawe artykuły, pozwalające  bliżej przyjrzeć się różnym socjologicznym przedstawieniom Śląska, ukazującym  również, jak odmienne historycznie dzieje ziem śląskich modelują ich współczesne  rytmy życia społecznego i postacie kultury. W socjologiczne ujęcie specyfiki aksjologicznej regionów wpisują się też analizy  Anny  Barskiej  poświęcone  głównym  wartościom  życia  społecznego,  takim  jak  honor, posłuszeństwo, rodzina, religia, w krajach Maghrebu oraz udokumentowany  badaniami empirycznymi artykuł Magdaleny Lemańczyk podejmujący problematykę  ojczyzny  jako  wartości  w  doświadczeniach  mniejszości  etnicznej  na  przykładzie  Niemców zamieszkujących Pomorze Gdańskie.  Druga część, opatrzona tytułem Przemiany społeczne a wartości, zawiera artyku- ły podejmujące problematykę modelującego wpływu wartości na różne aspekty życia  społecznego ujmowane w kontekście procesów globalizacyjnych. Złożone zagadnienia  kształtowania się postaw i wartości wspólnotowych i prospołecznych, a także indy- widualnych i egoistycznych w szerokim kontekście polskim i europejskim analizuje  Janusz Mariański, a Peter Ondrejkovič podobną problematykę wpisuje w zmieniający  się kontekst relacji międzypokoleniowych. Bernadette Jonda badaniem obejmuje ruch  społeczny na rzecz obrony i promocji wartości regionalnych, a Małgorzata Hołomek  prezentuje osadzoną w badaniach empirycznych prowadzonych na Górnym Śląsku  analizę społecznie wrażliwych powiązań między nacjonalizmem i separatyzmem  w kontekście procesów identyfikacji z kulturą regionalną i wartościami narodowymi. W  omawianym  tomie  znajdujemy  też  recenzję  książki  Janusza  Mariańskiego  Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej — stabilność i zmiana oraz opracowanie Roberta Pyki charakteryzujące profil zaangażowania naukowo- -badawczego pracowników Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.  W 6. tomie „Górnośląskich Studiów Socjologicznych. Seria Nowa” planujemy  przedstawić wieloaspektowo potraktowane zagadnienia spotkania kultur, rozpatry- wane w wymiarze regionalnym, narodowym i globalnym.  Zapraszamy do lektury. p ę t s W 8 Wojciech Świątkiewicz Redakcja: Barbara Malska, Krystian Wojcieszuk Projekt okładki: Justyna Kijonka Opracowanie graficzne okładki: Paulina Dubiel Redakcja techniczna: Małgorzata Pleśniar Korekta: Lidia Szumigała Łamanie: Bogusław Chruściński Copyright © 2014 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0072-5013 (wersja drukowana) ISSN 2353-9658 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Nakład: 100 + 50 egz. Ark. druk. 12,0. Ark. wyd. 16,0.  Papier offset. kl. III, 90 g Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 5
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: