Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00085 011050 24121535 na godz. na dobę w sumie
„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017, nr 4 (27): Narzędzia i systemy komunikacji naukowej - ebook/pdf
„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017, nr 4 (27): Narzędzia i systemy komunikacji naukowej - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 189
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 2451-2575 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Publikowany numer czasopisma „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” poświęcony jest systemom i narzędziom komunikacji naukowej – problematyce, która znalazła już swoje miejsce w obszarze badań humanistycznych i społecznych. Przygotowany tom dotyczy wybranych aspektów tego zagadnienia; składa się na niego siedem oryginalnych prac.

Edyta Gałuszka w pracy Repozytorium instytucjonalne jako narzędzie komunikacji naukowej i promocji nauki przybliża założenia idei Open Access przyczyniającej się do popularyzacji wiedzy oraz jej rozwoju. Na przykładzie Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawia sposób funkcjonowania repozytoriów, korzyści płynące z publikowania w otwartym dostępie oraz wskazuje miejsce, jakie repozytoria instytucjonalne mogą zajmować w komunikacji naukowej. Trwająca obecnie rewolucja informacyjna przenosi masową komunikację społeczną do sieci Internet. Anna Kamińska zwraca uwagę na fakt, że w przypadku społeczności o formalnych związkach współpracy (zwłaszcza badawczych i naukowych) „tradycyjne” narzędzia komunikacji w sieci, jak poczta elektroniczna czy komunikatory społeczne, mogą być niewystarczające i aby zapanować nad ryzykiem powstania chaosu informacyjnego, proponuje wykorzystanie specjalizowanych internetowych narzędzi komunikacji, których przykłady omawia w opracowaniu Internetowe narzędzia komunikacji – czyli jak zapanować nad chaosem informacyjnym. Z kolei Adriana Piechota w artykule Social media – sprawne narzędzie komunikacji w środowisku naukowym, w celu pokazania m.in. możliwości popularyzowania, reklamowania niekomercyjnych działań o charakterze naukowym w Internecie analizuje profile naukowe wybranych instytucji i poddaje ocenie ich konta na dwóch dużych portalach społecznościowych: Instagram oraz Facebook. Najbardziej znanym i uznanym narzędziem komunikacji naukowej są czasopisma naukowe. Anna Matysek w pracy Cytowania dokumentów elektronicznych w wydawnictwach naukowych porusza problematykę stylów cytowania i narzędzi do zarządzania bibliografią. Przedstawia m.in. wyniki analizy stosowania norm i standardów opisów bibliograficznych dokumentów elektronicznych przez wybrane wydawnictwa naukowe; porównuje publikowane na stronach internetowych wydawnictw instrukcje dla autorów, systemy powołań, zasady tworzenia przypisów bibliograficznych i sprawdza ich zgodność z normą PN-ISO 690. W artykule „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” narzędziem popularyzowania nauki (analiza bibliometryczna czasopisma) Marta Gawlik i Anna Gawinek przedstawiają wyniki przeprowadzonej analizy bibliometrycznej tego periodyku. „Tradycyjny” rodowód cechuje także inne narzędzie ułatwiające komunikację w nauce – bibliografię. Wyniki analizy bibliometrycznej pewnego wycinka bibliografii poloników prezentuje Katarzyna Janczulewicz w pracy Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską. Raport z przeprowadzonego badania.

Tom zamyka komunikat Agnieszki Magiery: Retrokonwersja i tworzenie dostępów do pełnych tekstów – stare i nowe zadania dla bibliografii regionalnych. Autorka opisuje architekturę bazy Bibliografia Regionalna oraz przedstawia problemy i rozwiązania związane z trwającą retrokonwersją dawnych opisów bibliograficznych i tworzeniem sieciowych połączeń pomiędzy rekordami bibliograficznymi a pełnymi tekstami – publikacjami w bibliotekach cyfrowych.

Każdy zeszyt „Nowej Biblioteki” uzupełnia przegląd recenzyjny i sprawozdania. W numerze 4/2017 opublikowano siedem sprawozdań z konferencji naukowych odbywających się w Polsce od maja do sierpnia 2017 r. oraz recenzje trzech interesujących książek, które autorki omówień rekomendują czytelnikom.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY USŁUGI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I MEDIA NARZĘDZIA I SYSTEMY KOMUNIKACJI NAUKOWEJ IZABELI SWOBODY I JACKA TOMASZCZYKA POD REDAKCJĄ Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2017 nr 4 (27) RADA NAUKOWA Prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak (Uniwersytet Łódzki) Dr hab. Anna Dymmel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Prof. dr hab. Elżbieta Gondek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Dr hab. Małgorzata Góralska (Uniwersytet Wrocławski) Prof. Gregory Hadley (Niigata University of International and Information Studies Ph.D. Serhii Nazarovets (National University of Kyiv-Mohyla Academy Library) Dr hab. Diana Pietruch-Reizes (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Dr hab. Michał Rogoż (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD (Comenius University in Bratislava) Niigata, Japan) Asoc. prof. Baiba Holma (University of Latvia) Prof. dr hab. Mariola Jarczykowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Dr hab. Artur Jazdon (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń- skiego w Warszawie) REDAKCJA Agnieszka Gołda Izabela Swoboda Agnieszka Łakomy-Chłosta Jacek Tomaszczyk Justyna Adamus-Kowalska ADRES REDAKCJI Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski w Katowicach Pl. Sejmu Śląskiego 1 40-032 Katowice e-mail: nowa.biblioteka@gmail.com Kwartalnik wydawany przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Publikacja recenzowana Zawartość odnotowana w indeksie cytowań CYTBIN Spis treści ARTYKUŁY I KOMUNIKATY Edyta Gałuszka: Repozytorium instytucjonalne jako narzędzie komuni- kacji naukowej i promocji nauki . . . . . . . . . . . . 7 Anna Małgorzata Kamińska: Internetowe narzędzia komunikacji, czyli jak zapanować nad chaosem informacyjnym . . . . . . . . 19 Adriana Piechota: Social media – sprawne narzędzie komunikacji w śro- dowisku naukowym . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Anna Matysek: Cytowania dokumentów elektronicznych w wydawni- ctwach naukowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Marta Gawlik, Anna Gawinek: „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” narzędziem popularyzowania nauki (analiza bibliometryczna czasopisma) . . . . . . . . . . . . . 69 Katarzyna Janczulewicz: Polska bibliologia i informatologia w poloni- cach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsia- dujących z Polską. Raport z przeprowadzonego badania . . . . 83 Agnieszka Magiera: Retrokonwersja i tworzenie dostępów do pełnych tekstów – stare i nowe zadania dla bibliografii regionalnych . . . 113 SPRAWOZDANIA Anna Małgorzata Kamińska: IV Międzynarodowa Konferencja Na- ukowa „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne” (Warszawa, 15–16 maja 2017 r.) 127 Anna Stach-Siegieńczuk: VII Międzynarodowa Naukowo-Praktycz- na Konferencja „Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej” (Lwów, 18–19 maja 2017 r.) . . . . . . . . . . . . . 131 Renata Frączek: Konferencja „Organizacja i recepcja treści w środowi- sku cyfrowym” (Katowice, 23 maja 2017 r.) . . . . . . . . 139 4 Spis treści Agnieszka Łakomy-Chłosta: IV Konferencja z cyklu „Biblioteka w prze- strzeni edukacyjnej” pt. „Książki w plikach: publikowanie, udostęp- nianie i użytkowanie” (Kraków, 24–25 maja 2017 r.) . . . . . 141 Alicja Paruzel: Seminarium PolBiT „Biblioteki i bibliotekarze – part- nerami wspierającymi edukację informacyjną i medialną w uczelni” (Warszawa, 29 maja 2017 r.) . . . . . . . . . . . . . 145 Jolanta Szulc: International Conference DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION ‘DLSC 2017’ (Brno, 31 May–2 June 2017) . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Katarzyna Janczulewicz: IFLA World Library and Information Congress 83rd IFLA General Conference and Assembly “Libraries. Solidarity. Society” (Wrocław, 19–25 August 2017) . . . . . . . . . 153 RECENZJE I OMÓWIENIA Eliza Lubojańska: Oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0 / pod red. Katarzyny Domańskiej, Ewy Głowackiej, Pawła Marca. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – 281 s. : il. kolor. ; 24 cm. – ISBN 978-83-8018-083-3 . . 167 Marlena Gęborska: Biblioteka na miarę : przestrzeń, zasoby, usługi / pod red. Małgorzaty Świrad i Barbary Żmigrodzkiej. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. – 218 s. : il. kolor. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7695-582-7 . . . . . . . . . 175 Magdalena Ochwat: Czas lektury / Krystyna Koziołek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – 288 s. : il. ; 21 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3553). – ISBN 978-83-226-3121-8 (wersja drukowana). – ISBN 978-83-226- 3122-5 (wersja elektroniczna) . . . . . . . . . . . . . 179 Table of Contents ARTICLES AND COMMUNICATIONS Edyta Gałuszka: An institutional repository as an instrument of scholarly communication and the promotion of scholarship . . . . . . . 7 Anna Małgorzata Kamińska: Internet communication tools, or how to handle information chaos . . . . . . . . . . . . . . 19 Adriana Piechota: Social media – an efficient communication tool in the scholarly community . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Anna Matysek: Citations of electronic documents in scholarly publica- tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Marta Gawlik, Anna Gawinek: “Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” [“The New Library. Services, Information Technology and Media”] as a tool for the popularisation of scholarship (a bibliometrical analysis of a periodical) . . . . . . . . . 69 Katarzyna Janczulewicz: Polish bibliology and informatology in foreign Polonica published in the years 2001–2014 in Poland’s neighbouring countries. A report of the study which was conducted . . . . . 83 Agnieszka Magiera: Retroconversion and the furnishing of access to unabridged editions of texts – old and new texts for regional bibli- ographies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 REPORTS Anna Małgorzata Kamińska: 4th International Scholarly Conference – “The science of information (scholarly information) in a period of change. Innovative information services” (Warsaw, 15–16 May 2017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Anna Stach-Siegieńczuk: 7th International Scholarly and Practical Con- ference – “The Information Space of an Academic Library” (Lviv, 18–19 May 2017) . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 6 Table of Contents Renata Frączek: Conference “The organisation and the reception of content in a digital environment” (Katowice, 23 May 2017) . . . 139 Agnieszka Łakomy-Chłosta: 4th Conference of the “Library in the Edu- cational Sphere” series entitled “Books in files: publishing, sharing and application” (Kraków, 24–25 May 2017) . . . . . . . . 141 Alicja Paruzel: A PolBiT seminar – “Libraries and librarians – partners who foster information and media education at the university” (War- saw, 29 May 2017) . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Jolanta Szulc: International Conference DISTANCE LEARNING, SIMU- LATION AND COMMUNICATION ‘DLSC 2017’ (Brno, 31 May – 2 June 2017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Katarzyna Janczulewicz: IFLA World Library and Information Con- gress – The 83rd IFLA General Conference and Assembly “Libraries. Solidarity. Society” (Wrocław, 19–25 August 2017) . . . . . . 153 REVIEWS Eliza Lubojańska: The faces of information space in the age of Web 2.0 / a joint publication edited by Katarzyna Domańska, Ewa Gło- wacka, Paweł Marzec. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – 281 pp. : colour ill. ; 24 cm. – ISBN 978-83-8018-083-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Marlena Gęborska: A tailor-made library: space, resources, services / edited by Małgorzata Świrad and Barbara Żmigrodzka. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. – 218 pp. : colour ill. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7695-582-7 . . . . . . . . . . 175 Magdalena Ochwat: The time of reading / Krystyna Koziołek. – Kato- wice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, 2017. – 288 pp. : ill. ; 21 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3553). – ISBN 978-83-226-3121-8 (print edition). – ISBN 978-83- 226-3122-5 (electronic edition) . . . . . . . . . . . . . 179 REDAKCJA Joanna Szewczyk PROJEKT OKŁADKI Anna Makles KOREKTA Sabina Stencel ŁAMANIE Edward Wilk Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 1505-4195 (wersja drukowana) ISSN 2451-2575 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Nakład: 50 + 50. Ark. druk. 11,75. Ark. wyd. 12,0. Papier offset kl. III, 90 g Cena 16 zł (+ VAT) Druk i oprawa „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017, nr 4 (27): Narzędzia i systemy komunikacji naukowej
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: