Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01267 025250 21108459 na godz. na dobę w sumie
eXtreme programming - książka
eXtreme programming - książka
Autor: , , Liczba stron: 288
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-909-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> techniki programowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Teoria i praktyka prowadzenia projektów programistycznych

'eXtreme programming' przedstawia nową metodologię i praktykę programowania w przystępny, a jednocześnie kompleksowy sposób. Autorzy omawiają podstawowe pojęcia programowania ekstremalnego: planowanie edycji, programowanie w parach, wczesne testowanie, 'zręczne modelowanie' i refaktoryzację. Zostały one zaprezentowane na przykładzie konkretnego projektu, którego realizację omówiono w książce.

Kto powinien przeczytać tę książkę? Będzie ona niewątpliwie pożyteczną lekturą dla każdego, kto choć częściowo związał swe życie z tworzeniem oprogramowania -- programisty, menedżera czy koordynatora projektu. I nawet gdyby miało skończyć się tylko na czytaniu -- bez praktycznego zastosowania w najbliższym projekcie poznanych reguł, wiedza o programowaniu ekstremalnym okaże się bez wątpienia pożyteczna.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI eXtreme programming Autorzy: David Astels, Granville Miller, Miroslav Novak T³umaczenie: Andrzej Gra¿yñski ISBN: 83-7197-909-6 Tytu³ orygina³u: Practical Guide to Extreme Programming Format: B5, stron: 286 Przyk³ady na ftp: 66 kB „eXtreme programming” przedstawia now¹ metodologiê i praktykê programowania w przystêpny, a jednoczeġnie kompleksowy sposób. Autorzy omawiaj¹ podstawowe pojêcia programowania ekstremalnego: planowanie edycji, programowanie w parach, wczesne testowanie, „zrêczne modelowanie” i refaktoryzacjê. Zosta³y one zaprezentowane na przyk³adzie konkretnego projektu, którego realizacjê omówiono w ksi¹¿ce. Kto powinien przeczytaæ tê ksi¹¿kê? Bêdzie ona niew¹tpliwie po¿yteczn¹ lektur¹ dla ka¿dego, kto choæ czêġciowo zwi¹za³ swe ¿ycie z tworzeniem oprogramowania — programisty, mened¿era czy koordynatora projektu. I nawet gdyby mia³o skoñczyæ siê tylko na czytaniu -- bez praktycznego zastosowania w najbli¿szym projekcie poznanych regu³, wiedza o programowaniu ekstremalnym oka¿e siê bez w¹tpienia po¿yteczna. pracy na ka¿dym etapie tworzenia programowania • Naucz siê zasad programowania ekstremalnego i zastosuj je w praktyce • Od konceptualizacji do oddania dzia³aj¹cego systemu — poznaj najlepsze sposoby • Poznaj znaczenie wszystkich uczestników procesu tworzenia oprogramowania: • Dowiedz siê, jak rozwi¹zaæ najczêstsze problemy powstaj¹ce przy wdra¿aniu metodologii programowania ekstemalnego programistów, mened¿erów i klientów KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Przedmowa......................................................................................... 9 Wprowadzenie .................................................................................. 11 Wstęp — w stronę samoaktualizacji................................................. 13 Część I Reguły gry ...................................................g..................19 Rozdział 1. Zasady ............................................................................................. 21 Współpraca z klientami...................................................z..................................................21 Metafory ułatwiają zrozumienie skomplikowanych zagadnień ........................................22 Plan...................................................z...................................................z..............................22 Skracaj zebrania ...................................................z...................................................z..........23 Najpierw testy ...................................................z...................................................z.............24 Prostota...................................................z...................................................z........................25 Programowanie parami ...................................................z..................................................25 Kodowanie zgodnie ze standardami...................................................z...............................26 Kolektywne kontrolowanie kodu ...................................................z...................................26 Nieustanna integracja ...................................................z...................................................z..27 Refaktoryzacja...................................................z...................................................z.............28 Udostępniaj rezultaty małymi fragmentami...................................................z...................28 Bez przemęczania się ...................................................z...................................................z..29 Bądź przygotowany na zmiany ...................................................z......................................29 Rozdział 2. Gracze.............................................................................................. 31 Dwa zespoły ...................................................z...................................................z................31 Zespół klientów ...................................................z...................................................z...........32 Zespół programistów...................................................z...................................................z...34 Znaczenie ról ...................................................z...................................................z...............36 Ustanawianie praw ...................................................z...................................................z......37 Konkluzja ...................................................z...................................................z....................37 Część II Konceptualizacja systemu ..............................................39 Rozdział 3. Kreowanie wizji systemu ................................................................... 41 Konceptualizacja systemu ...................................................z..............................................41 Karta wizji ...................................................z...................................................z...................42 Metafory ...................................................z...................................................z......................43 Metafory w procesie projektowym ...................................................z................................44 Konkluzja ...................................................z...................................................z....................44 6 eXtreme programming Rozdział 4. Historie użytkownika......................................................................... 45 Koncepcja historii użytkownika...................................................z.....................................46 Historie użytkownika ...................................................z...................................................z..46 Numeracja elementów na stosie...................................................z.....................................47 Konkluzja ...................................................z...................................................z....................48 Dodatek ...................................................z...................................................z.......................51 Rozdział 5. Testy akceptujące ............................................................................ 53 Czym są testy akceptujące?...................................................z............................................53 Tworzenie testów akceptujących ...................................................z...................................54 Trudności związane z testami akceptującymi ...................................................z................56 Nieskończenie wiele testów ...................................................z...........................................57 Automatyzacja testów akceptujących ...................................................z............................57 Konkluzja ...................................................z...................................................z....................58 Rozdział 6. Jedno proste rozwiązanie................................................................... 59 Czego więc poszukujemy? ...................................................z.............................................59 Zrób to prosto ...................................................z...................................................z..............60 Meandry konceptualizacji ...................................................z..............................................60 Konkluzja ...................................................z...................................................z....................61 Rozdział 7. Nazewnictwo .................................................................................... 63 Problem ...................................................z...................................................z.......................63 Czym są nazwy?...................................................z...................................................z..........64 Stałe doskonalenie wiedzy ...................................................z.............................................64 Konkluzja ...................................................z...................................................z....................65 Część III Planowanie ...................................................g.................67 Rozdział 8. Oszacowania .................................................................................... 69 Sporządzanie oszacowań...................................................z................................................69 Założenia ...................................................z...................................................z.....................70 Podział historii użytkownika...................................................z..........................................71 Trudności w planowaniu ...................................................z................................................72 Konkluzja ...................................................z...................................................z....................73 Rozdział 9. Planowanie etapów........................................................................... 75 Szybkość..............................................z...................................................z...........................76 Koszt etapu...................................................z...................................................z..................77 Ustanawianie priorytetów ...................................................z..............................................77 Programowanie parami ...................................................z..................................................78 Tworzenie planu...................................................z...................................................z..........79 Konkluzja ...................................................z...................................................z....................80 Rozdział 10. Planowanie iteracji ........................................................................... 81 Definiowanie iteracji ...................................................z...................................................z...81 Praktyczne aspekty planowania iteracji...................................................z...........................82 Pierwsza iteracja...................................................z...................................................z..........83 Kolejne iteracje ...................................................z...................................................z...........83 Określenie terminów ...................................................z...................................................z...84 Konkluzja ...................................................z...................................................z....................84 Rozdział 11. Planowanie taktyczne ....................................................................... 85 Rozpoczynanie iteracji ...................................................z...................................................z85 Przydzielanie zadań...................................................z...................................................z.....86 „Stojące” zebrania ...................................................z...................................................z.......87 Śledzenie projektu ...................................................z...................................................z.......87 Przedterminowe wykonanie iteracji ...................................................z...............................88 Konkluzja ...................................................z...................................................z....................88 Część IV Tworzenie systemu...................................................g......89 Rozdział 12. Programowanie parami...................................................................... 91 Organizacja programowania parami ...................................................z..............................91 Programowanie jako konwersacja...................................................z..................................92 Presja partnera ...................................................z...................................................z.............93 Podwójna korzyść ...................................................z...................................................z.......93 Rezultaty..........................................z...................................................z...............................94 Tak szybkie, jak najwolniejsze...................................................z.......................................95 Konkluzja ...................................................z...................................................z....................96 Rozdział 13. Najpierw testowanie ......................................................................... 99 Projekt XP ...................................................z...................................................z...................99 Dlaczego testy? ...................................................z...................................................z.........100 Co testować? ...................................................z...................................................z.............101 Kiedy testować? ...................................................z...................................................z........101 Jak testować? Środowisko testowe ...................................................z..............................102 Programowanie sterowane testami...................................................z...............................104 Przykład...................................................z...................................................z.....................106 Korzyści ...................................................z...................................................z....................108 Konkluzja ...................................................z...................................................z..................109 Rozdział 14. Projekt ........................................................................................... 111 Projekt a XP ...................................................z...................................................z..............112 Jak wzorce projektowe mają się do XP? ...................................................z.........................114 Architektura a XP...................................................z...................................................z......115 „Zwinne modelowanie” (AM) ...................................................z.....................................115 Czym jest AM?...................................................z...................................................z..........115 Przegląd wartości, zasad i praktyk AM...................................................z........................117 Konkluzja ...................................................z...................................................z..................123 Rozdział 15. Sugestywne kodowanie................................................................... 125 Nazewnictwo...................................................z...................................................z.............126 Prostota jest krańcowo skomplikowana ...................................................z..........................127 Gwarantowane założenia...................................................z..............................................128 Niech kompilator zrobi to za Ciebie ...................................................z............................128 Bez komentarzy...................................................z...................................................z.........129 Kolektywne kontrolowanie kodu ...................................................z.................................131 Lepiej spłonąć niż zwiędnąć — czyżby? ...................................................z.....................131 Zadowoleni programiści to produktywni programiści ...................................................z.132 Ciesz się życiem ...................................................z...................................................z........132 Konkluzja ...................................................z...................................................z..................133 Rozdział 16. Refaktoryzacja................................................................................ 135 Przykłady refaktoryzacji ...................................................z..............................................136 Odwaga.............................................z...................................................z............................137 Zapachy kodu ...................................................z...................................................z............137 Kiedy refaktoryzować? ...................................................z................................................138 Dwa kapelusze...................................................z...................................................z...........139 Przykłady refaktoryzacji ...................................................z..............................................139 Konkluzja ...................................................z...................................................z..................143 8 eXtreme programming Rozdział 17. Nieuchronne integrowanie ................................................................ 145 Kilka praktycznych wskazówek...................................................z...................................146 Integruj tylko po kompletnym przetestowaniu...................................................z.............147 Antywzorzec........................................z...................................................z.........................147 Dwa podejścia do integracji ...................................................z.........................................148 A co z przeglądem kodu? ...................................................z.............................................149 Konsekwencje kolektywnej kontroli kodu...................................................z...................149 Konkluzja ...................................................z...................................................z..................150 Część V Udostępnianie ...................................................g...........151 Rozdział 18. Przekazanie systemu ...................................................................... 153 Dzień dostarczenia ...................................................z...................................................z....153 Przekazanie produkcyjne...................................................z..............................................154 Testowanie ...................................................z...................................................z................154 Świętowanie zwycięstwa...................................................z..............................................155 Część VI Zagadnienia dodatkowe ...............................................157 Rozdział 19. Adoptowanie i adaptacja XP........................................................... 159 Zrozumienie XP ...................................................z...................................................z........159 Adoptowanie XP ...................................................z...................................................z.......160 Metody adopcji...................................................z...................................................z..........161 Adaptacja XP.........................................z...................................................z.......................162 Praktyki XP ...................................................z...................................................z...............163 Zwrot inwestycji...................................................z...................................................z........163 Konkluzja ...................................................z...................................................z..................163 Rozdział 20. Skalowanie XP ............................................................................... 165 Programowanie w dużej skali ...................................................z......................................165 Organizacja dużych projektów XP...................................................z...............................166 Otwarta i uczciwa komunikacja ...................................................z...................................167 Integracja...................................................z...................................................z...................168 Znaczenie mądrych ludzi ...................................................z.............................................168 Konkluzja ...................................................z...................................................z..................169 Rozdział 21. Przyszłość XP ................................................................................. 171 Dokąd zmierza XP?...................................................z...................................................z...171 Na polu bitwy ...................................................z...................................................z............172 Holoniczne podejście do XP ...................................................z........................................172 Tworzenie oprogramowania jako rzemiosło ...................................................z................174 Ewolucja XP...................................................z...................................................z..............175 Dodatki ...................................................g....................................177 Przykładowa aplikacja..................................................................... 179 Bibliografia ..................................................................................... 275 Skorowidz....................................................................................... 279 Rozdział 14. Projekt Pilnie strzeż konieczności i potrzeby chwili. I nie przejmuj się wielkimi zamierzeniami. — W. Szekspir, Ryszard III (akt IV, sc. 4) Wszelkie zamiary pochodzące z serca Toną w bezmiarze obietnic. — W. Szekspir, Troilus i Cresida (akt I, sc. 3) Projekt w XP? Niektórzy przeciwnicy XP przekonani są co do tego, iż pojęcie projektu jest tej filozofii zdecydowanie obce. XP jawi im się jako praktyka z pogranicza haker- stwa i źródło destrukcji — programiści niczego nie projektują, tylko zakasują rękawy i piszą programy. Żadnej dyscypliny, tylko żywioł. To jednak obraz zdecydowanie nieprawdziwy. XP dalekie jest od niezdyscyplinowanego żywiołu, jest wysoce zdyscyplinowanym podejściem do tworzenia oprogramowania. XP nie jest „antyprojektowe”; jest oparte na ciągłym projektowaniu, sprzeciwia się jedynie dużym projektom zapiętym a priori na ostatni guzik. Jako alternatywę dla takich pro- jektów proponuje doraźne projektowanie małych zadań, dXyktowanych potrzebą chwili. Pozostałością „globalnej wizji projektu” jest w XP uzyskanie ogólnej perspektywy syste- mu, określonej przez stosowne metafory. Ta „wysokopoziomowa mapa” systemu uszcze- góławiana jest w trakcie jego realizacji — kiedy programiści przystępują do realizacji zwią- zanych z tym zadań, dokonują planowania cząstkowego dXotyczącego tych właśnie zadań. W niniejszym rozdziale przyjrzymy się niektórym zadaniom związanym z projekto- waniem w XP, w szczególności: modelowaniu i jego związkami z ideą XP, nowej koncepcji „zwinnego modelowania” (Agile Modeling1, w skrócie AM), narzędziom wspomagającym AM. Dawna nazwa — Extreme Modeling. 1 112 Część IV ♦ Tworzenie systemu Projekt a XP XP promuje ewolucyjne podejście do projektowania. Niegdyś, gdy próbowano realizo- wać w taki sposób projekty informatyczne, często otrzymywano w efekcie gigantyczny bałagan. Jako antidotum na tę improwizację wymyślono więc planowanie a priori — podobne do tego, jakie architekci stosują przy budowie mostów: wszystkie najdrob- niejsze szczegóły przedsięwzięcia planowane są na początku, przed ich faktycznym rozpoczęciem. Niewątpliwie przy realizacji projektów architektonicznych podejście takie jest jak najzupełniej słuszne; samo planowanie z dużym wyprzedzeniem jest zaś możliwe dlatego, że w zasadzie a priori znane są wszystkie uwarunkowania, niezmienne przez cały okres realizacji przedsięwzięcia. Tworzenie oprogramowania rządzi się jednak innymi regułami. Kiedy tworzysz np. dwu- dziesty system księgowy, możesz z dużą dokładnością przewidzieć wiele jego szcze- gółów; kiedy jednak jest to Twój pierwszy system tego rodzaju, brak Ci należytego doświadczenia niezbędnego ku temu, aby określić chociażby wymagania, jakie powi- nien spełniać produkt finalny. Jeżeli w tych warunkach zabierzesz się do planowania (czytaj: przewidywania), już niedługo przekonasz się, iż Twoje plany rozmijają się z rze- czywistością — bo zmieniły się wymagania, bo zmieniło się zdanie klientów, którzy początkowo niezbyt dobrze rozumieli, czego im naprawdę potrzeba, bo zmieniło się prawo itd. Twój początkowy plan będzie nieustannie korygowany, a być może w końcu postanowisz opracować go raz jeszcze od początku. Rysunek 14.1 w prosty sposób przedstawia to, co z Twoim projektem może się dziać prXzez kilka najbliższych miesięcy. Rysunek 14.1. Klasyczne projektowanie w zmieniających się warunkach Nie ma nic za darmo; wraz z ciągłymi „nawrotami” w projekcie (który podobny będzie raczej do wodospadu) rosnąć będą także koszty — na rysunku 14.2 przedstawiono tempo ich wzrostu wraz z upływem czasu, w odniesieniu do „klasycznego” projektu programistycznego. Rysunek 14.2. Krzywa zmiany kosztów w klasycznym projekcie informatycznym Krzywa ta ulega jednak znacznemu „spłaszczeniu” w przypadku projektu XP (rysu- nek 14.3). Rysunek 14.3. Krzywa zmiany kosztów w projekcie XP Czynnikami, które w największym stopniu wpływają na spłaszczenie krzywej kosztów projektu XP są między innymi: prostota projektowania, zautomatyzowane testowanie, agresywna refaktoryzacja. W porównaniu z klasycznym projektem informatycznym (por. rysunek 14.1), projekt XP zawiera więcej „pętli”, ściślej ze sobą powiązanych. Na rysunku 14.4 przedstawione są cykle związane z procesem2 XP; nie uwzględniono tam tzw. gry planistycznej3 (Plan- ning Game), gdyż koncentrujemy się jedynie na cyklu rozwojowyXm. Rysunek 14.4. Cykle procesu rozwojowego w XP Jak to wszystko działa? Dostajesz określone zadanie, siadasz do komputera, dokonujesz refaktoryzacji (uproszczenia lub poprawienia) istniejącego kodu, tworzysz niezbędne testy (być może znowu refaktoryzując kod), wreszcie tworzysz zasadniczy kod i testu- jesz go. Zwróć szczególną uwagę na pętlę „tworzenie testów-kodowanie”: w tej właśnie pętli będzie się kręcić Twoja praca dopóty, dopóki Twoje zadanie nie zostanie zreali- zowane bezbłędnie (w sensie zaliczenia wszystkich stworzonych dla niego testów). Być może będziesz chciał dokonać „wyklarowania” istniejącego kodu, co w kategoriach rysunku 14.4 oznacza dodatkowo jeden lub kilka „obrotów” w ramach pętli „refakto- ryzacja-tworzenie testów”. Pojawienie się koncepcji programowania obiektowego (OOP) wywarło decydujący wpływ na techniki programowania, zwłaszcza w odniesieniu do systemów bazujących na interfejsach. Interfejs obiektu uzewnętrznia te elementy, które reprezentują mechanizmy W kontekście XP słowo „proces” używane jest raczej w potocznym znaczeniu. 2 3 Tak określa się w XP analizę i zbieranie wymagań. 114 Część IV ♦ Tworzenie systemu rządzące jego zachowaniem; szczegóły implementacyjne tych mechanizmów ukryte są przed użytkownikiem obiektu, co określane jest mianem enkapsulacji lub hermety- zacji. „Odseparowanie” klienta od wnętrza obiektu umożliwia jego autorom swobod- ne manipulowanie szczegółami implementacji, dla klienta bowiem istotne jest tylko zewnętrzne zachowanie się obiektu, określone przez jXego interfejs. Takim „interfejsem” dla testowanego fragmentu kodu jest jego zewnętrzne zachowanie się i taki właśnie interfejs jest podstawą wyprzedzającego tworzenia testów. Jednocze- śnie interfejs ten jest podstawą projektowania w XP — projektowania opartego na skut- kach funkcjonowania kodu; szczegóły implementacyjne określane są dopiero w drugiej kolejności. Ponieważ cykle „testy-projektowanie-kodowanie” są względnie małe i regularnie otrzymujesz działający system4, możesz regularnie doświadczać sprzężenia zwrotne- go umożliwiającego utrzymywanie biegu projektu we właściwych ryzach; związane z tym konieczne zmiany w projekcie bywają stosunkowo niewielkie, właśnie ze względu na niewielki rozmiar wspomnianych cykli. Przystosowywanie projektu do zmienia- jących się wymagań odbywa się więc stosunkowo małym kosXztem. Projektowanie w XP ma więc charakter „globalny” tylko początkowo — w czasie two- rzenia ogólnej perspektywy systemu i związanych z nią metafor. Potem następuje już „drobnoziarniste” projektowanie, przeplatające się z refaktoryzacją. W efekcie otrzy- mujemy prosty, przejrzysty projekt ucieleśniony w proXstym, przejrzystym kodzie. Jak wzorce projektowe mają się do XP? W XP, tak jak w każdym przedsięwzięciu projektowym, obecne są wzorce projekto- wania. XP dostarcza zasad i zaleca pewne praktyki w procesie tworzenia oprogramo- wania; wzorce projektowe obejmują związaną z tym wiedzę i doświadczenie. Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, jaki rodzaj oprogramowania jest tworzony i jak przebiega sam proces projektowy. Specyfiką XP jest natomiast to, że na jego gruncie wzorce projektowe nie są celem samym w sobie. W XP ważne jest nie tylko zrozumienie, jak korzystać z danego wzorca, ale także — w jakich sytuacjach z niego korzystać, a w jakich absolutnie nie. Innymi słowy — nie powinno się używać określonego wzorca projektowego dotąd, aż nie będzie to konieczne. Właściwe wykorzystywanie wzorców jest preferowanym sposobem ewo- luowania projektu — rozpocznij od rzeczy najprostszych, które prawdopodobnie będą działać i przekształcaj je stopniowo w rzeczy bardziej złożone, które z czasem mogą stać się wzorcami projektowymi. To skutek charakterystycznego dla XP wczesnego i częstegop integrowania kodu. 4 Architektura a XP W XP trudno jednoznacznie wskazać elementy, które można by określić jako archi- tekturę. Architektura jest tu bowiem określona częściowo przez metafory, opisujące ogólny kontekst i kształt systemu. Zdeklarowani zwolennicy XP — Beck, Jeffries, Martin i inni — wyrażają opinię, iż jakichkolwiek wstępnych projektów architektury należy bezwzględnie unikać. Refaktoryzacja jest tym czynnikiem, który stopniowo nadaje projektowi określoną postać. Nie zgadza się z tą kategoryczną opinią Fowler, twierdząc, iż konieczne są pewne ogólne założenia architektoniczne. Osobiście przy- chylam się do zdania pierwszej grupy — dążę bowiem do tworzenia najprostszych rze- czy, które prawdopodobnie będą działać i staram się utrzymywać kod w jak najprostszej postaci. Na jego komplikacje decyduję się tylko wtedXy, kiedy okaże się to uzasadnione. „Zwinne modelowanie” (AM) Scott Ambler przewodzi społeczności, która opracowała koncepcję „zwinnego mode- lowania” (Agile Modeling — AM). Niniejszy fragment stworzony został głównie na podstawie internetowych materiałów związanych z tą temXatyką oraz książki Scotta. AM znajduje się dopiero w stadium formowania, stąd wszelkie związane z nim defi- nicje (dotyczące wartości, zasad, praktyk itp.) mają charakter płynny i są przedmiotem wielu dyskusji. Więc to, o czym będę pisać w dalszym ciągu, odzwierciedla aktualny (w momencie wydania książki) stan tego, co moim zdaniem jest istotą AM. Ogólny charakter AM można bowiem już uważać za wysoce ustalony, a we wspomnianej spo- łeczności panuje powszechna zgoda co do podstawowych wartości AM. Toczą się jed- nak zawzięte dyskusje na temat zasad — tak więc głównym celem prezentowanego tu materiału jest przedstawienie czytelnikowi ogólnego Xklimatu AM. Czym jest AM? AM jest opartą na praktyce metodologią efektywnego modelowania i dokumentowania systemów informatycznych. Mówiąc prosto, AM jest kolekcją wartości, zasad i prak- tyk modelowania oprogramowania, które mogą zostać zastosowane w procesie jego tworzenia szybko i bez komplikacji. AM jest bardziej efektywne od tradycyjnych tech- nik modelowania, ponieważ nie pretenduje do tego, by tworzone modele były perfek- cyjne — wystarczy, że będą one dobre. Elementy AM mogą być stosowane w procesie zbierania wymagań, analizy, definiowania architekturyX i projektowania. AM nie jest procesem opisanym a priori; innymi słowy, nie definiuje ono szczegółowych procedur ani sposobów postępowania w celu stworzenia takiego czy innego modelu. Zamiast tego dostarcza ono wskazówek do tego, jak efektywnie przeprowadzać proces modelowania. AM nie jest jednak bardziej prymitywne od innych technik modelowania — wielu programistów uważa, iż za jego pomocą mogą wykonać więcej niż w przy- padku tradycyjnych narzędzi. Jednocześnie AM postrzegane jest jako narzędzie dla osób wrażliwych („touchy feely”), wręcz raczej dla „artystów” niż „naukowców”. 116 Część IV ♦ Tworzenie systemu Podstawowe wartości AM, mające zapewnić efektywność modelowania, określone zostały przez stowarzyszenie Agile Alliance. Ten system wartości daje pierwszeństwo: indywidualizacji i współdziałaniu — przed procesami i Xnarzędziami; działającemu oprogramowaniu — przed obszerną dokumentaXcją; współpracy z klientami — przed negocjacją kontraktu; reagowaniu na zmiany — przed sztywnym trzymaniem się pXlanu. Ogólna charakterystyka AM Indywidualizacja i współdziałanie kontra procesy i znarzędzia Ważni są ludzie i komunikacja. DeMarco twierdzi, iż „socjologia może więcej niż technika, a nawet pieniądze”. Działające oprogramowanie kontra dokumentacja Celem wysiłku programistów jest tworzenie oprogramowania, i to takiego, które wy- konuje oczekiwane funkcje prawidłowo i efektywnie — czyli po prostu takiego, które działa. Nie jest tworzenie dokumentacji, która jest dla oprogramowania elementem pomocniczym (choć niezbędnym). Uczestniczyłem kiedyś w projekcie, w którym poprzedni zespół projektowy wypro- dukował tyle dokumentacji, iż do jej wydrukowania konieczny był zakup szybkiej drukarki (inaczej „zatkałaby się” kolejka wydruków). Jak na ironię, większość z tych dokumentów używana była bardzo rzadko (jeżeli w ogóle), były one bowiem tak ści- śle związane z konkretnymi rozwiązaniami, i ogólnie tak dyletanckie, że praktycznie nie dało się z nich korzystać. Modele powinny być rzeczami dynamicznymi, a nie statycznymi dokumentami. Wy- magają one bowiem zazwyczaj różnych zmian, stosownie do nowych wymagań po- jawiających się w czasie realizacji projektu. Modele sporządzone na papierze mają więc z definicji krótki żywot i używane są przeważnie w charakterze „migawek” odzwier- ciedlających stan aktualny. Rzeczywiste modele zawarteX są w kodzie produktów. Współpraca z klientami kontra negocjacja kontraktu Negocjowanie kontraktu jest z założenia procesem spornym. Znacznie lepszych wy- ników można się spodziewać, jeżeli negocjacje ustąpią miejsca współpracy. Zespół programistów nie jest bowiem w stanie w pełni zarządzać dynamicznym, zmieniającym się modelem bez bieżącego udziału klientów. Negocjowanie oznacza dążenie do ustalenia a priori niezmiennych później wymagań, które tym samym stają się nawet ważniejsze i od klientów, i od programistów. Ścisła współpraca pomiędzy zespołami umożliwia natomiast zmianę tych wymagań „w locie”, celem np. przystosowania ich do zmienionych warunków, daje także programistom moż- liwość poszukiwania lepszych rozwiązań, dzięki lepszemXu rozumieniu tych wymagań. Współpraca z klientami staje się znacznie ułatwiona, jeżeli zespół programistów ma możliwość kontaktu „na miejscu” z ich przedstawicielem (przedstawicielami), co jest praktyką ściśle zalecaną przez XP. Reagowanie na zmiany kontra sztywne trzymanie się pzlanu Jeżeli oprogramowanie ma odpowiadać wymaganiom klientów, musi być ono tworzone w środowisku umożliwiającym szybkie reagowanie na zmieniające się warunki, wpły- wające na zmiany tychże wymagań. Zmienność wymagań klientów jest faktem. Trudno przewidywać wszelkie wymagania, jeżeli jednak byłoby to w jakiś sposób możliwe, to i tak nie będzie gwarancji, iż wyma- gania te zostaną od razu właściwie zrozumiane. Zazwyczaj także klienci nie od razu zdają sobie sprawę z wszystkich swych potrzeb — nie są oni zazwyczaj informatykami i ich zdanie w tej materii może ulegać zmianie w miarę jak będą obserwować udostęp- niane im sukcesywnie fragmenty tworzonego systemu. By sprostać zmieniającym się wymaganiom, potrzebna jest więc elastyczność; polega ona na ciągłym, „przyrostowym” modyfikowaniu projektu. Należy unikać projektowania „na zapas”, a ograniczyć się do zmian wymuszonych aktualnymi okolicznościami — jeżeli zmiana, którą zamierzasz wprowadzić do projektu, nie jest teraz potrzebna, zre- zygnuj z niej (to tzw. zasada YAGNI — You Ain’t Gonna Need It). Tak właśnie wygląda (w dużym uproszczeniu) koncepcja „zwinnego modelowania” (AM), takie są jej wartości, zasady i praktyki, o których wcześniej wspominałem. Nie sposób oczywiście nie dostrzec ich dużego podobieństwXa do XP. Przegląd wartości, zasad i praktyk AM Wartościami AM, przejętymi z XP i przystosowanymi do konkretnych zagadnień, są: komunikacja, prostota, sprzężenie zwrotne, odwaga i skromność. Do tego, aby mo- delowanie zakończyło się sukcesem, niezbędna jest komunikacja pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu, konieczne jest dążenie do poszukiwania jak najprostszego roz- wiązania spełniającego wszystkie potrzeby, wymagane jest także sprzężenie zwrotne w celu należytego spożytkowania wysiłku programistycznego; nie da się tego wszyst- kiego zrealizować bez należytej odwagi, jak również pewnej dozy skromności pozwa- lającej zdać sobie sprawę z własnej omylności i wyciągXnąć wnioski ze swych błędów. AM opiera się na kolekcji zasad, do których zaliczyć można dążenie do prostoty przy modelowaniu oraz podatność na zmiany, wynikającą ze zmiennego charakteru wyma- gań klientów. AM wymaga zrozumienia roli przyrostowej modyfikacji systemu, co jest praktycznym wyrazem wspomnianej podatności na zmiany, oraz szybkiego sprzęże- nia zwrotnego, pozwalającego ocenić, czy modelowanie faktycznie posuwa się w dobrym kierunku. Modelowanie powinno być ponadto ukierunkowane na konkretny cel — nie należy pracować nad modelowaniem czegokolwiek, co nie jest temu celowi podporząd- kowane; efektywność modelowania wymaga ponadto dysponowania wieloma mode- lami odzwierciedlającymi różne punkty widzenia. Modele niekoniecznie muszą być 118 Część IV ♦ Tworzenie systemu odrębnymi dokumentami, lecz mogą być organicznie wbudowane w kod programu — obowiązuje tu naczelna zasada wyższości zawartości nad reprezentacją, zgodnie z którą ta sama koncepcja może być modelowana na kilka różnych sposobów. Względy efek- tywności modelowania wymagają dokładnego poznania dostępnych narzędzi i modeli wzorcowych; efektywność pracy w zespole uzależniona jest od wielu czynników psy- chologicznych — programiści powinni więc zrozumieć, iż każdy z nich może się zawsze czegoś nauczyć od kogoś innego, a otwarta, przyjazna i uczciwa komunikacja sprzyja efektywnej współpracy. Wreszcie, najważniejszym aspektem wykonywanej pracy po- winna być jej jakość, a zastosowanie AM w konkretnych warunkach może wymagać pewnej adaptacji jego zasad. AM postuluje także konkretne działania (praktyki). Fundamentalnym zaleceniem jest równoległe tworzenie kilku modeli, tak by zawsze można było łatwo dostosować któryś z nich do konkretnej, nowej sytuacji i kontynuować pracę w nowych warunkach. Mo- delowanie powinno być prowadzone małymi krokami — należy unikać monumentalnych, uniwersalnych modeli przypominających „wieżę z kości słoniowej”. Jako że modele są tylko abstrakcyjną reprezentacją oprogramowania, należy dążyć do sprawdzenia ich w rzeczywistym kodzie i udowodnienia tym samym, że funkcjonują w praktyce, nie tylko w teorii. Aby wszystkie potrzeby (klientów i programistów) zostały należycie zrozu- miane i zaspokojone, wszyscy oni muszą aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu. Jeżeli chodzi o cele modelowania, to mogą być one dwojakie: koncepcyjne i komuni- kacyjne. Modelowanie koncepcyjne ułatwia zrozumienie złożonych idei zawartych w projekcie systemu, zadaniem modelowania komunikacyjnego jest natomiast przedsta- wienie informacji o pracach wykonywanych (lub przeznaczonych do wykonania) przez zespół. Praktyczną realizacją zasady dążenia do prostoty jest tworzenie modeli o pro- stej zawartości (obejmującej jedynie niezbędne zagadnienia i nie zawierającej zbytnich szczegółów), prostym opisie (przez zastosowanie odpowiednio prostej notacji) z zasto- sowaniem prostych narzędzi. Należy unikać nadmiernej liczebności modeli — pozbywać się modeli tymczasowych i uaktualniać pozostałe tylko wtedy, gdy staną się nieade- kwatne. Sprawna komunikacja może być zapewniona poprzez publiczną prezentację modeli — np. za pomocą projektorów lub w sieci WWW — dzięki wykorzystaniu standardów modelowania, dzięki kolektywnej kontroli kodu itp. Opłacalność wysiłku programistycznego znacznie wzrasta, jeżeli w modelu zawarte są elementy testujące, jeżeli model ten oparty jest na znanych szablonach oraz jeżeli wykorzystuje on elementy innych istniejących modeli. Nie jest także wykluczone, iż wdrożenie nowego systemu, wykorzystującego nowoczesne mechanizmy bazodanowe — np. oparte na sieciach WWW — będzie wymagało jego integracji z systemami wykorzystującymi starsze bazy danych; należy więc przewidzieć niezbędne modele uwzględniające różne wa- rianty wykonania tej operacji. Wartości AM AM oferuje następujące wartości: Komunikacja — niezbędna jest efektywna komunikacja pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu: programistami, menedżXerami i klientami. Jest ona jednym z celów modelowania. Uczciwość — najbardziej nawet efektywna komunikacja jest bezuXżyteczna, jeżeli nie towarzyszy jej uczciwość: uczciwość programiXstów pod względem oszacowań, problemów, opóźnień itd., i uczciwość klientóXw odnośnie do priorytetów, wymagań, kierunków zmian itd. Tylko w Xtakich warunkach ludzie mogą mieć zaufanie do efektów czyjejś pracy. Prostota — tworzenie jak najprostszych rzeczy, które prawdopXodobnie będą działać, jest naczelną zasadą XP stosującą się Xzarówno do kodowania, jak i modelowania. Sprzężenie zwrotne — stałe sprzężenie zwrotne jest niezbędne do uzyskaXnia pewności, że poszczególne działania posuwają się we Xwłaściwym kierunku, bądź do jak najwcześniejszego skorygowania tych działaXń, jeżeli wymaga tego ich niezgodność z obecnymi warunkami. Odwaga — należy mieć odwagę do wykonywania działań zalecanycXh przez XP (i AM w szczególności): podejmowania ważnych decXyzji i ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, dokonyXwania ważnych refaktoryzacji modelu itp. Skromność — należy być świadomym własnej omylności i popełnianych błędów. Należy być otwartym na pomysły innych kolegów, bXo być może są one lepsze od własnych pomysłów. Należy być przygotoXwanym na realizację dobrych idei niezależnie od tego, czyXjego są one autorstwa. Zasady AM Oto najważniejsze zasady AM: Jeden model wart jest 1024 linii kodu — jasny, szkicowy model może ujawnić wiele istotnych szczegółów, które mogłyby pozoXstać niezauważone podczas studiowania kodu. Modeluj zgodnie z celem — modelowanie dla samego modelowania jest bezużyteczne; powinno być ono podporządkowane określonemu celowi. Stosuj właściwy model, wykorzystuj wiele modeli — niekiedy pojedynczy model okazuje się wystarczający do wyjaśnienia wszysXtkich zawiłości; ze względu jednak na zróżnicowany punkt widzenia poXszczególnych uczestników projektu, może okazać się pożyteczne opracowanie kilXku modeli, stanowiących kilka różnych spojrzeń na to samo zagadnienie, mechaniXzm, koncepcję itp. Poznaj swoje modele — to oczywiste: jeżeli sam nie rozumiesz swych modeli, w jaki sposób możesz wyjaśniać je innym? Poznaj swoje narzędzia — w każdej pracy wiele zależy od stosowanych narzędzi. Jeżeli poznasz narzędzia będące do Twojej dXyspozycji, będziesz używał ich z pełnym zaufaniem i bez obaw. Ucz się nieustannie — traktuj każdą sytuację lub wyzwania również jakoX okazję do nauczenia się czegoś nowego. Dla mnie osobiśXcie jedną z takich sytuacji jest praca w parze z kimś bardziej lub mniejX doświadczonym 120 Część IV ♦ Tworzenie systemu — bardziej doświadczony kolega może podzielić się ze mną swą wiedzą, mniej doświadczony może natomiast prezentować bardziejX świeże spojrzenie na dany temat, może także domagać się wyjaśnienia różnXych kwestii, które dla mnie wydają się oczywiste. Zawsze można się przy tym czegoś nauczyć — na przykład nieoczekiwanie odkryć nowy sposóXb rozwiązania problemu, lepszy od dotychczas stosowanego. Praktyki AM Wreszcie, istnieje kilka konkretnych praktyk postuloXwanych przez AM: Modeluj w celu zrozumienia — tworzenie modeli jest okazją do zgłębienia problemu i poznania jego przestrzeni rozwiązań. UwzglęXdnij możliwość zrezygnowania z niektórych modeli — mogą one bowiem byXć (według) tylko „krokami na drodze do oświecenia”. Modeluj komunikatywnie — bądź zwięzły, ale wyrazisty. Staraj się uczynić model tak treściwym, jak tylko potrafisz. Twórz proste modele — nie próbuj budować modelu zasługującego na miano „matki wszystkich modeli”. Buduj małe modele odzwiXerciedlające małe części systemu. Modele ogólne mają swe prawa, ale nXie wtedy, kiedy próbujesz zrozumieć szczegóły. Używaj prostych narzędzi — nie ignoruj możliwości korzystania z kartki i ołówka. Parafrazując znaną zasadę XP — używaj jak nXajprostszych narzędzi, za pomocą których prawdopodobnie wykonasz swoją pracXę. Niektóre skomplikowane narzędzia są narzędziami tylko z nazwyX, tworzą one bowiem modele... dla samej sztuki modelowania. Modeluj z partnerem — to naturalne rozszerzenie programowania parami. Wszelkie korzyści wynikające z dwuosobowego tworzeniXa kodu przekładają się w prosty sposób na modelowanie. Modeluj w grupie — niekiedy okazuje się celowe tworzenie modelu z udziałem całego zespołu (lub dużej jego części). Bywa tXak w sytuacjach złożonych, obejmujących wielorakie zależności, kiedy pXodejmowane decyzje również miewają wielorakie konsekwencje. Spojrzenie nXa model przez wiele par oczu zawsze jest korzystne — bowiem w przeciwieńsXtwie do kodowania, to nie para jest „optymalną liczebnością”. Należy jednXak mieć na uwadze fakt, że w zbyt licznym zespole znacznie trudniej o konceXntrację. Uzewnętrzniaj swe modele — wykorzystuj każde miejsce, gdzie mógłbyś trwale umieścić szkic swego modelu: tablice, ściany, jaXk również swą sieć intranetową. UML a XP Ujednolicony język modelowania — Unified Modeling Language (UML) jest obecnie przemy- słowym standardem notacyjnym stosowanym do graficznego przedstawiania zależności funk- cjonalnych na potrzeby programowania obiektowego. Byłem świadkiem wielu dyskusji o tym, w jakim stopniu (o ile w ogóle) UML zgodny jest z zasadami XP; czytałem wiele artykułów na ten temat, większość z nich jednak dotyczyła raczej luydzi stosujących XP zamiast UML. Idea UML bywa często źle rozumiana. Jak przed chwilą stwierdziłem, standard UML jest przede wszystkim wizualną notacją i jako taki był i jest z powodzeniem wykorzystywany. Nie jest więc pod żadnym względem sprzeczny z XP i może być w naturalyny sposób użyty na potrzeby AM. UML wykorzystuje wiele różnych typów diagramów. Większość z nich nie jest powszechnie używana na gruncie XP, chociaż niektórzy klienci mogą ich sobie zażyczyć w dokumentacji towarzyszącej systemowi (co mogłoby znaleźć odzwierciedlenie w historii użytkownika pt. „Oto jest diagram funkcjonalny systemu”). Szczególnie użyteczne dla XP okazują się diagramy trzech ynastępujących typów: diagramy klas: diagramy sekwencji: diagramy stanów: 122 Część IV ♦ Tworzenie systemu Głównym celem rysowania diagramów jest pomoc w myśleniu o problemie i jego możliwych rozwiązaniach. Diagramy te nie są jednak dziełami sztuki i nie ma sensu marnotrawić czasu na ich artystyczny wygląd. Typowy diagram rysowany jest odręcznie na tablicy, na kartce, na serwetce i in.; diagramy rysowane „same dla siebie” są więcej niż bezużyteczne. Peter Coad stwierdził kiedyś — cytując swego ojca — „podejmując się zrobić cokolwiek, rezygnujesz jedno- cześnie ze zrobienia czegoś innego”; każdą minutę straconą na cyzelowanie diagramów mógłbyś z pożytkiem przeznaczyć np. na tworzenie kodu. Niekiedy bez diagramów nie można się po prostu obejść. Pomagają w myśleniu, pomagają w komunikowaniu się. Diagramy sporządzone na papierze mają ograniczony żywot — należy pozbywać się ich natychmiast, jak tylko spełnią swoje zadanie i okażą się niepotrzebne. Ich ewentualna „aktualizacja” to czysta strata czasu, a przy okazji ryzykujemy to, iż prędzej czy później posłużymy się diagramem nieaktualnym. Osobiście odradzam korzystanie z różnych narzędzi do tworzenia diagramów — za pomocą ołówka rysuje się diagramy znacznie szybciej, poza tym papierowe szkice wyrzuca się ze znacz- nie mniejszymi oporami niż te towarzyszące kasowaniu „elektronicznej” dokumentacji. W na- stępnej ramce opisany został jednak ważny wyjątek ody tej zasady. Narzędzia do „zwinnego modelowania” Niniejsza książka jest z założenia praktycznym wprowadzeniem do XP, byłaby więc niekom- pletna bez wskazania, jak w praktyce prowadzić „zwinne modelowanie”. Zacznijmy od rzeczy najprostszych. Najlepszymi narzędziami do rysowania diagramów są: kartka i ołówek (pisak) albo tablica i kreda. Łatwo narysowayć, jeszcze łatwiej zetrzeć (wyrzucić). „A co z programami do modelowania?” — spytasz zapewne. Tu będę zdecydowanie stronniczy; pracuję dla TogetherSoft i bardzo podoba mi się ich zwinne podejście do modelowania, i do tworzenia oprogramowania w ogólności. Ich naczelną zasadą jest nieustanna synchronizacja modelu z kodem — co wydaje się oczywiste, jeżeli w ogóle model ma być graficznym odzwier- ciedleniem kodu. „Projekt ukrywa się w kodzie” głosi jedna z zasad XP i tę zasadę koledzy nie- zmiennie realizują. Za pomocą odpowiednich narzędzi mogą oni w bezpośredni sposób doko- nywać różnorodnych „operacji” na modelu — dodawać i usuwać klasy oraz zmieniać ich nazwy; dodawać i usuwać atrybuty i metody; w wizualny sposób tworzyć powiązania itd.; to wszystko znajduje natychmiastowe odzwierciedlenie w kodzie — rysowanie diagramów jest więc jedno- cześnie programowaniem. Narysowanie na przykład diagramu sekwencji skutkuje automa- tycznym wypełnieniem ciała odpowiednich metod. I vice versa — wszelkie zmiany w kodzie odzwierciedlane są automatycznie w diagramach klas, i (na żądanie) w diagramach sekwencji. Oczywiście, oprócz tych wyrafinowanych narzędzi koledzy posiadają także te bardziej podsta- wowe (edytor, debugger i in.). Istnieją również innego rodzaju narzędzia do tworzenia diagramów — takie, które nie są ściśle zintegrowane z generatorami kodu. Niektóre z nich realizują wręcz sprzężenie w drugą stronę — umożliwiają narysowanie ślicznych diagramów na podstawie istniejącego kodu. Nie zapew- niają one oczywiście żadnej synchronizacji z odnośnym kodem — po zmianie tego ostatniego narysowane diagramy mogą więc nadawać się tylko do wyyrzucenia. Konkluzja Niniejszy rozdział poświęcony był zagadnieniu projektowania na gruncie XP. W zgod- nej, lecz błędnej opinii niektórych, XP w ogóle obywa się bez projektowania; nawet na konferencji XP2001 słyszałem stwierdzenia w rodzaju „oni tak lubią XP, bo dzięki niemu wcale nie muszą projektować”. Tymczasem projektowanie jest integralną czę- ścią XP, z tą jednak różnicą, iż w przeciwieństwie do dużych projektów „a priori” jest to „zwinne” projektowanie przyrostowe, polegające na ciągłym korygowaniu (refak- toryzacji) projektu stosownie do bieżących potrzeb. Unika się dzięki temu opasłej do- kumentacji i nieaktualnych diagramów. W projekcie uwzględniane są tylko te rzeczy, które okazują się rzeczywiście niezbędne.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

eXtreme programming
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: