Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00236 010740 22977241 na godz. na dobę w sumie
MySQL. Almanach - książka
MySQL. Almanach - książka
Autor: Liczba stron: 344
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0130-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> mysql - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przewodnik po najpopularniejszej dostępnej nieodpłatnie bazie danych

MySQL to stabilny, wydajny i szybki system zarządzania bazami danych dostępny nieodpłatnie, na licencji open source. Najczęściej stosowany jest jako zaplecze bazodanowe witryn WWW, ale coraz częściej sięgają po niego twórcy rozbudowanych aplikacji, którzy do niedawna wykorzystywali drogie, komercyjne bazy danych. MySQL posiada spore możliwości, a administracja nim nie nastręcza większych problemów, dzięki wielu narzędziom tekstowym i graficznym ułatwiającym pracę z tym systemem. Dostępność wielu interfejsów programistycznych (API) bardzo ułatwia tworzenie aplikacji opartych na MySQL.

Książka 'MySQL. Almanach' to podręcznik dla użytkowników, administratorów i programistów korzystających z bazy danych MySQL. Zawiera opisy instrukcji i funkcji MySQL, narzędzi administracyjnych i najpopularniejszych interfejsów programistycznych. Przedstawia proces instalacji bazy i tworzenia nowych tabel, sposoby konstruowania efektywnych zapytań oraz składnię i parametry poleceń stosowanych w pracy z tekstowymi narzędziami klienckimi i administracyjnymi.

Dzięki wiadomościom zawartym w tej książce praca z MySQL stanie się bardziej wydajna.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl MySQL. Almanach Autor: Russell J. T. Dyer T³umaczenie: Rafa³ Joñca ISBN: 83-246-0130-9 Tytu³ orygina³u: MySQL in a Nutshell Format: B5, stron: 294 Przewodnik po najpopularniejszej dostêpnej nieodp³atnie bazie danych (cid:129) Przegl¹d instrukcji jêzyka SQL (cid:129) Polecenia klienta i serwera MySQL (cid:129) Funkcje interfejsów programistycznych MySQL to stabilny, wydajny i szybki system zarz¹dzania bazami danych dostêpny nieodp³atnie, na licencji open source. Najczêœciej stosowany jest jako zaplecze bazodanowe witryn WWW, ale coraz czêœciej siêgaj¹ po niego twórcy rozbudowanych aplikacji, którzy do niedawna wykorzystywali drogie, komercyjne bazy danych. MySQL posiada spore mo¿liwoœci, a administracja nim nie nastrêcza wiêkszych problemów, dziêki wielu narzêdziom tekstowym i graficznym u³atwiaj¹cym pracê z tym systemem. Dostêpnoœæ wielu interfejsów programistycznych (API) bardzo u³atwia tworzenie aplikacji opartych na MySQL. Ksi¹¿ka „MySQL. Almanach” to podrêcznik dla u¿ytkowników, administratorów i programistów korzystaj¹cych z bazy danych MySQL. Zawiera opisy instrukcji i funkcji MySQL, narzêdzi administracyjnych i najpopularniejszych interfejsów programistycznych. Przedstawia proces instalacji bazy i tworzenia nowych tabel, sposoby konstruowania efektywnych zapytañ oraz sk³adniê i parametry poleceñ stosowanych w pracy z tekstowymi narzêdziami klienckimi i administracyjnymi. (cid:129) Instalacja MySQL w ró¿nych systemach operacyjnych (cid:129) Tworzenie baz i tabel (cid:129) Wprowadzanie danych i import z plików tekstowych (cid:129) Wybieranie danych (cid:129) Instrukcje i funkcje jêzyka SQL (cid:129) Operacje na liczbach, tekstach i datach (cid:129) Narzêdzia dostêpne z wiersza poleceñ (cid:129) Funkcje API dla Perla, PHP i C Dziêki wiadomoœciom zawartym w tej ksi¹¿ce praca z MySQL stanie siê bardziej wydajna. Spis treści Przedmowa ...................................................................................................................19 1. Wprowadzenie do MySQL .......................................................................................... 23 23 24 25 25 26 Wartość MySQL Pakiet MySQL Licencje Listy mailingowe Książki i inne publikacje 2. Instalacja MySQL ......................................................................................................... 27 27 Wybór dystrybucji Dystrybucje źródłowe dla systemów uniksowych 28 30 Dystrybucje binarne dla systemów uniksowych 31 Dystrybucje RPM systemu Linux 32 Dystrybucje dla systemu Mac OS X Dystrybucje dla systemu Novell NetWare 32 33 Dystrybucje dla systemu Windows Zadania po instalacji 35 3. Podstawy MySQL ........................................................................................................ 37 37 38 40 41 41 43 44 45 47 48 48 50 51 Klient mysql Tworzenie bazy danych i tabel Pokaż mi Wstawianie danych Pobieranie danych Kolejność, limitowanie wyników i grupowanie Analiza i manipulacja danymi Modyfikacja danych Usuwanie danych Wyszukiwanie danych Hurtowy import danych Interfejs wiersza poleceń Podsumowanie 5 4. Instrukcje SQL ..............................................................................................................53 Polecenia pogrupowane według typu 53 54 Polecenia i klauzule w kolejności alfabetycznej 55 ALTER DATABASE 55 ALTER TABLE ALTER VIEW 59 59 ANALYZE TABLE 60 BACKUP TABLE 60 CACHE INDEX CHANGE MASTER TO 61 62 CHECK TABLE 63 CHECKSUM TABLE 63 COMMIT CREATE DATABASE 64 64 CREATE INDEX 65 CREATE TABLE 70 CREATE VIEW DELETE 71 72 DESCRIBE 73 DO 73 DROP DATABASE DROP INDEX 73 74 DROP TABLE 74 DROP USER 75 DROP VIEW EXPLAIN 75 75 FLUSH 76 GRANT 78 HANDLER INSERT 80 83 JOIN 85 KILL 85 LOAD DATA FROM MASTER LOAD DATA INFILE 86 87 LOAD INDEX INTO CACHE 87 LOAD TABLE … FROM MASTER LOCK TABLES 88 89 OPTIMIZE TABLE 89 PURGE MASTER LOGS 89 RENAME TABLE REPAIR TABLE 90 91 REPLACE 92 RESET RESET MASTER 92 6 | Spis treści RESET SLAVE RESTORE TABLE REVOKE ROLLBACK ROLLBACK TO SAVEPOINT SAVEPOINT SELECT SET SET PASSWORD SET SQL_LOG_BIN SET TRANSACTION SHOW BINLOG EVENTS SHOW CHARACTER SET SHOW COLLATION SHOW COLUMNS SHOW CREATE DATABASE SHOW CREATE TABLE SHOW CREATE VIEW SHOW DATABASES SHOW ENGINES SHOW ERRORS SHOW GRANTS SHOW INDEX SHOW INNODB STATUS SHOW LOGS SHOW MASTER LOGS SHOW MASTER STATUS SHOW PRIVILEGES SHOW PROCESSLIST SHOW SLAVE HOSTS SHOW SLAVE STATUS SHOW STATUS SHOW TABLE STATUS SHOW TABLES SHOW VARIABLES SHOW WARNINGS START SLAVE START TRANSACTION STOP SLAVE TRUNCATE TABLE UNION UNLOCK TABLES USE 92 93 93 94 94 94 95 101 102 102 102 103 104 104 105 105 106 106 106 107 107 107 108 108 109 109 109 109 109 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 114 115 115 115 Spis treści | 7 5. Funkcje tekstów .......................................................................................................... 117 117 118 118 118 118 119 119 120 120 120 121 121 121 121 122 122 123 123 123 124 124 124 125 125 125 126 126 126 127 127 127 127 128 128 129 129 129 129 130 130 131 131 131 Funkcje tekstów pogrupowane według typu Funkcje tekstów w kolejności alfabetycznej AES_DECRYPT() AES_ENCRYPT() ASCII() BIN() BINARY BIT_LENGTH() CHAR() CHAR_LENGTH() CHARACTER_LENGTH() COMPRESS() CONCAT() CONCAT_WS() CONV() DECODE() DES_DECRYPT() DES_ENCRYPT() ELT() ENCODE() ENCRYPT() EXPORT_SET() FIELD() FIND_IN_SET() HEX() INET_ATON() INET_NTOA() INSERT() INSTR() LCASE() LEFT() LENGTH() LOAD_FILE() LOCATE() LOWER() LPAD() LTRIM() MAKE_SET() MATCH() AGAINST() MD5() MID() OCT() OCTET_LENGTH() 8 | Spis treści OLD_PASSWORD() ORD() PASSWORD() POSITION() QUOTE() REPEAT() REPLACE() REVERSE() RIGHT() RPAD() RTRIM() SHA() SHA1() SOUNDEX() SPACE() STRCMP() SUBSTRING() SUBSTRING_INDEX() TRIM() UCASE() UNCOMPRESS() UNCOMPRESSED_LENGTH() UNHEX() UPPER() 131 132 132 132 133 133 133 133 134 134 134 135 135 135 135 136 136 137 137 137 138 138 138 138 6. Funkcje daty i czasu ....................................................................................................139 140 140 140 141 141 142 142 142 142 143 143 144 144 146 146 146 147 147 Funkcje daty i czasu pogrupowane według typu Funkcje daty i czasu w porządku alfabetycznym ADDDATE() ADDTIME() CONVERT_TZ() CURDATE() CURRENT_DATE() CURRENT_TIME() CURRENT_TIMESTAMP() CURTIME() DATE() DATE_ADD() DATE_FORMAT() DATE_SUB() DATEDIFF() DAY() DAYNAME() DAYOFMONTH() Spis treści | 9 DAYOFWEEK() DAYOFYEAR() EXTRACT() FROM_DAYS() FROM_UNIXTIME() GET_FORMAT() HOUR() LAST_DAY() LOCALTIME() LOCALTIMESTAMP() MAKEDATE() MAKETIME() MICROSECOND() MINUTE() MONTH() MONTHNAME() NOW() PERIOD_ADD() PERIOD_DIFF() QUARTER() SEC_TO_TIME() SECOND() STR_TO_DATE() SUBDATE() SUBTIME() SYSDATE() TIME() TIMEDIFF() TIMESTAMP() TIMESTAMPDIFF() TIMESTAMPADD() TIME_FORMAT() TIME_TO_SEC() TO_DAYS() UNIX_TIMESTAMP() UTC_DATE() UTC_TIME() UTC_TIMESTAMP() WEEK() WEEKDAY() WEEKOFYEAR() YEAR() YEARWEEK() 10 | Spis treści 147 148 148 148 149 149 150 151 151 151 152 152 152 153 153 153 154 154 154 155 156 156 157 157 157 158 158 159 159 159 160 160 160 161 161 161 162 162 163 163 163 164 164 7. Funkcje matematyczne i agregujące .........................................................................165 165 165 165 166 166 166 167 167 167 167 167 168 168 168 168 169 169 169 169 170 170 170 171 171 172 172 172 172 172 173 173 173 174 174 174 174 175 175 175 175 176 176 176 Funkcje w kolejności alfabetycznej ABS() ACOS() ASIN() ATAN() ATAN2() AVG() BIT_AND() BIT_OR() BIT_XOR() CEIL() CEILING() COS() COT() COUNT() CRC32() DEGREES() EXP() FLOOR() FORMAT() GREATEST() GROUP_CONCAT() LEAST() LN() LOG() LOG2() LOG10() MAX() MIN() MOD() PI() POW() POWER() RADIANS() RAND() ROUND() SIGN() SIN() SQRT() STD() STDDEV() STD() TAN() Spis treści | 11 TRUNCATE() VARIANCE() 176 177 8. Funkcje sterowania przepływem ..............................................................................179 179 179 180 181 181 Funkcje w kolejności alfabetycznej CASE() IF() IFNULL() NULLIF() 9. Pozostałe funkcje ...................................................................................................... 183 183 183 184 184 185 185 185 185 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 189 189 189 190 190 190 190 191 191 Funkcje w kolejności alfabetycznej ANALYSE() BENCHMARK() BIT_COUNT() CAST() CHARSET() COALESCE() COERCIBILITY() COLLATION() CONNECTION_ID() CONVERT() CURRENT_USER() DATABASE() FOUND_ROWS() GET_LOCK() INTERVAL() IS_FREE_LOCK() IS_USED_LOCK() ISNULL() LAST_INSERT_ID() MASTER_POS_WAIT() RELEASE_LOCK() SESSION_USER() SYSTEM_USER() USER() UUID() VERSION() 10. Serwer i klient MySQL ................................................................................................193 193 195 201 202 mysql mysqld mysqld_multi mysqld_safe 12 | Spis treści 11. Narzędzia wiersza poleceń .......................................................................................205 205 206 206 206 206 207 210 211 212 214 217 218 218 220 224 225 226 229 230 comp_err isamchk make_binary_distribution msql2mysql my_print_defaults myisamchk myisamlog myisampack mysqlaccess mysqladmin mysqlbinlog mysqlbug mysqlcheck mysqldump mysqldumpslow mysqlhotcopy mysqlimport mysqlshow perror 12. Interfejs programistyczny dla języka Perl .................................................................231 231 Korzystanie z Perl DBI w celu łączenia z MySQL 235 Omówienie metod i funkcji Perl DBI 235 available_drivers() begin_work() 236 236 bind_col() 236 bind_columns() 236 bind_param() bind_param_array() 237 237 bind_param_inout() 237 can() 237 clone() column_info() 238 238 commit() 238 connect() 238 connect_cached() data_sources() 238 239 disconnect() 239 do() dump_results() 239 240 err() 240 errstr() execute() 240 Spis treści | 13 execute_array() execute_for_fetch() fetch() fetchall_arrayref() fetchall_hashref() fetchrow_array() fetchrow_arrayref() fetchrow_hashref() finish() foreign_key_info() func() get_info() installed_versions() last_insert_id() looks_like_number() neat() neat_list() parse_dsn() parse_trace_flag() parse_trace_flags() ping() prepare() prepare_cached() primary_key() primary_key_info() quote() quote_identifier() rollback() rows() selectall_arrayref() selectall_hashref() selectcol_arrayref() selectrow_array() selectrow_arrayref() selectrow_hashref() set_err() state() table_info() table_info_all() tables() trace() trace_msg() type_info() type_info_all() Atrybuty uchwytów 14 | Spis treści 241 241 241 241 241 242 242 242 243 243 243 243 243 244 244 244 244 245 245 245 245 245 246 246 246 246 247 247 247 247 248 248 249 249 249 250 250 250 250 250 250 251 251 251 251 13. Atrybuty dotyczące wszystkich uchwytów Atrybuty dotyczące jedynie uchwytów baz danych Atrybuty dotyczące jedynie uchwytów poleceń Dynamiczne atrybuty DBI 251 253 254 254 Interfejs programistyczny dla języka PHP ................................................................ 255 255 Korzystanie z MySQL w PHP 257 Funkcje PHP związane z MySQL w kolejności alfabetycznej 257 mysql_affected_rows() mysql_change_user() 258 258 mysql_client_encoding() 258 mysql_close() 259 mysql_connect() mysql_create_db() 260 260 mysql_data_seek() 261 mysql_db_name() 261 mysql_db_query() mysql_drop_db() 262 262 mysql_errno() 262 mysql_error() 262 mysql_escape_string() mysql_fetch_array() 263 263 mysql_fetch_assoc() 264 mysql_fetch_field() 265 mysql_fetch_lengths() mysql_fetch_object() 265 266 mysql_fetch_row() 266 mysql_field_flags() 267 mysql_field_len() mysql_field_name() 267 268 mysql_field_seek() 268 mysql_field_table() 269 mysql_field_type() mysql_free_result() 269 270 mysql_get_client_info() 270 mysql_get_host_info() 270 mysql_get_proto_info() mysql_get_server_info() 270 271 mysql_info() 271 mysql_insert_id() 271 mysql_list_dbs() mysql_list_fields() 272 272 mysql_list_processes() 272 mysql_list_tables() mysql_num_fields() 273 Spis treści | 15 mysql_num_rows() mysql_pconnect() mysql_ping() mysql_query() mysql_real_escape_string() mysql_result() mysql_select_db() mysql_stat() mysql_tablename() mysql_thread_id() mysql_unbuffered_query() 273 274 274 274 275 275 275 276 276 276 276 14. Interfejs programistyczny dla języka C .................................................................... 279 Korzystanie z MySQL z poziomu języka C 279 282 Funkcje w kolejności alfabetycznej 282 mysql_affected_rows() 282 mysql_autocommit() mysql_change_user() 282 283 mysql_character_set_name() 283 mysql_close() 284 mysql_commit() mysql_connect() 284 284 mysql_create_db() 285 mysql_data_seek() 285 mysql_debug() mysql_drop_db() 285 286 mysql_dump_debug_info() 286 mysql_eof() 286 mysql_errno() mysql_error() 287 287 mysql_escape_string() 288 mysql_fetch_field() 288 mysql_fetch_field_direct() mysql_fetch_fields() 288 289 mysql_fetch_lengths() 289 mysql_fetch_row() 290 mysql_field_count() mysql_field_seek() 290 291 mysql_field_tell() 291 mysql_free_result() 291 mysql_get_client_info() mysql_get_client_version() 292 292 mysql_get_host_info() 292 mysql_get_proto_info() mysql_get_server_info() 293 16 | Spis treści mysql_get_server_version() mysql_info() mysql_init() mysql_insert_id() mysql_kill() mysql_list_dbs() mysql_list_fields() mysql_list_processes() mysql_list_tables() mysql_more_results() mysql_next_result() mysql_num_fields() mysql_num_rows() mysql_options() mysql_ping() mysql_query() mysql_real_connect() mysql_real_escape_string() mysql_real_query() mysql_reload() mysql_rollback() mysql_row_seek() mysql_row_tell() mysql_select_db() mysql_set_server_option() mysql_shutdown() mysql_sqlstate() mysql_stat() mysql_store_result() mysql_thread_id() mysql_thread_safe() mysql_use_result() mysql_warning_count() Typy danych interfejsu programistycznego MySQL dla języka C 293 293 294 294 294 295 295 296 296 296 297 297 297 297 298 299 299 300 301 302 302 302 303 303 303 303 304 304 304 305 305 305 306 306 A Typy danych ...............................................................................................................309 B Operatory ...................................................................................................................313 C Zmienne środowiskowe .............................................................................................317 Skorowidz ...................................................................................................................319 Spis treści | 17 ROZDZIAŁ 3. Podstawy MySQL Choć niniejsza książka zawiera materiał podręcznikowy, który można czytać małymi frag- mentami w razie potrzeby, w niniejszym rozdziale znajduje się proste ćwiczenie uczące podstaw MySQL. Informuje, w jaki sposób zalogować się do serwera, utworzyć bazę danych, a także wpisać i dokonać edycji znajdujących się w niej danych. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, iż ćwiczenie nie obejmuje wszystkich zagadnień. Stanowi raczej wskazówkę, w jaki sposób należy wykonywać pewne rodzaje zadań w MySQL. Klient mysql Istnieje wiele sposobów interakcji z serwerem MySQL, a tym samym tworzenia i używania bazy danych. Najprostszym interfejsem jest klient mysql. Dzięki niemu możliwa jest interakcja przy użyciu wiersza poleceń. Program często nazywany jest monitorem MySQL. Jeśli serwer MySQL został poprawnie zainstalowany i uruchomiony, mysql powinien włączyć się bez przeszkód. Jeżeli tak się nie stanie, należy przeprowadzić instalację zgodnie z kroka- mi opisanymi w rozdziale 2. Jeżeli instalacja została przeprowadzona w sposób domyślny, program mysql znajduje się w katalogu /usr/local/mysql/bin/. Aby upewnić się, iż znajdzie się on w ścieżce wyszukiwania, wystarczy wykonać poniższe wiersze: PATH=$PATH:/usr/local/mysql/bin export PATH Zakładając, iż wszystko działa poprawnie, potrzebna jest jeszcze nazwa użytkownika i hasło. Jeśli nie jest się administratorem, należy uzyskać obie informacje od osoby zarządzającej ser- werem. Jeżeli serwer MySQL został zainstalowany dopiero przed chwilą, użytkownik root posiada puste hasło. Sposób ustawiania haseł i tworzenia użytkowników z różnymi prawami został opisany w rozdziale 2. Logowanie się do serwera MySQL z poziomu powłoki wygląda następująco. mysql -h host -u użytkownik -p Jeśli dokonuje się logowania do lokalnego serwera (mieszczącego się na tym samym kompu- terze fizycznie lub logicznie, na przykład dzięki połączeniu Telnet lub SSH), można pominąć argument -h host. Klient domyślnie przyjmuje, iż logowanie dotyczy hosta localhost, który odnosi się do aktualnego systemu. W przypadku chęci dołączenia do serwera istniejącego na innym komputerze, trzeba podać jego nazwę, którą można przełożyć na adres IP, lub bezpo- średnio wpisać adres IP. 37 Argument użytkownik należy zastąpić właściwą nazwą użytkownika. Opcja -p instruuje mysql, aby poprosił o podanie hasła. Możliwe jest przekazanie hasła na końcu opcji -p (wpisz -prower, jeśli hasłem jest rower); między opcją a hasłem nie występuje znak spacji. Wpisy- wanie hasła w wierszu poleceń nie jest dobrym rozwiązaniem ze względów bezpieczeństwa, ponieważ jest wówczas przesyłane przez sieć jako niezakodowany tekst, a w dodatku ktoś może podejrzeć listę procesów uruchomionych na danym komputerze. Aby zakończyć pracę z mysql, wpisz quit lub exit i naciśnij klawisz Enter. Tworzenie bazy danych i tabel Zakładając, iż ma się wszystkie prawa wymagane do tworzenia i modyfikowania bazy danych na serwerze, można przystąpić do tworzenia nowej bazy danych i tabel. W niniejszym rozdziale wykonamy bazę danych dla fikcyjnej księgarni. CREATE DATABASE ksiegarnia; To krótkie polecenie tworzy bazę danych o nazwie ksiegarnia. W niniejszej książce polecenia i zarezerwowane słowa będą pisane wielkimi literami. Nie jest to jednak wymagane — MySQL nie rozróżnia wielkości liter w słowach kluczowych i klauzulach. Nazwy baz danych i tabel są czułe na wielkość liter w systemach operacyjnych czułych na wielkość liter, na przykład systemach uniksowych, ale nie są czułe w systemach, które nie zwracają uwagi na wielkość liter, na przykład systemach Windows. Przyjęło się jednak, by słowa kluczowe w dokumen- tacjach SQL pisać wielkimi literami, a nazwy tabel, baz danych i kolumn małymi literami. Polecenia SQL są zakończone znakiem średnika. Polecenie SQL może rozciągać się na więcej niż jeden wiersz. Jego wysłanie do serwera i przetworzenie rozpoczyna się dopiero po wykryciu znaku średnika. Aby zatrzymać uruchomione polecenie SQL, zamiast średnika należy wpisać c. Skoro baza danych jest już założona, warto w aktualnej sesji określić domyślną bazę danych, stosując poniższe polecenie: USE ksiegarnia; Kolejny krok to utworzenie pierwszej tabeli, w której później znajdą się dane. Pierwsza tabela będzie przechowywała podstawowe informacje o książce, ponieważ jest to najważniejszy element książkowego biznesu. CREATE TABLE ksiazki ( id_rek INT, tytul VARCHAR(50), autor VARCHAR(50) ); Polecenie tworzy tabelę o nazwie ksiazki z trzema kolumnami. Pierwsza kolumna to po pro- stu numer identyfikacyjny każdego z rekordów. Jest typu całkowitoliczbowego. Warto pa- miętać, iż w MySQL pola nazywane są kolumnami, a rekordy wierszami. Typem danych dla drugiej i trzeciej kolumny są pola tekstowe o zmiennej długości — mogą pomieścić maksy- malnie 50 znaków. Lista kolumn znajduje się w nawiasach. Aby poznać opis właśnie utworzonej tabeli, wpisz instrukcję DESCRIBE, która wyświetli po- niższą tabelę: 38 | Rozdział 3. Podstawy MySQL DESCRIBE ksiazki; +--------+-------------+------+-----+---------+-------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +--------+-------------+------+-----+---------+-------+ | id_rek | int(11) | YES | | NULL | | | tytul | varchar(50) | YES | | NULL | | | autor | varchar(50) | YES | | NULL | | +--------+-------------+------+-----+---------+-------+ Przyglądając się tabeli, nietrudno się domyślić, iż potrzebne byłyby dodatkowe kolumny z wydawcą, rokiem publikacji, numerem ISBN, gatunkiem, opisem książki itp. Co więcej, przydałoby się, by MySQL automatycznie przypisał wartość kolumnie id_rek, aby nie trzeba było samemu martwić się wymyślaniem wartości i sprawdzaniem, czy się nie powielają. Do- datkowo, decydujemy się zamienić kolumnę autor z wersji zawierającej nazwisko autora na numer identyfikacyjny autora, który będzie pochodził z osobnej tabeli zawierającej listę autorów. Zredukuje to ilość tekstu do wpisywania, ułatwi sortowanie i wyszukiwanie, gdyż dane będą jednorodne. Aby dokonać zmian w już istniejącej tabeli, zastosuj następującą instrukcję SQL: ALTER TABLE ksiazki CHANGE COLUMN id_rek id_rek INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, CHANGE COLUMN autor id_autora INT, ADD COLUMN opis BLOB, ADD COLUMN gatunek ENUM( powieść , poezja , dramat ), ADD COLUMN id_wydawcy INT, ADD COLUMN rok_pub VARCHAR(4), ADD COLUMN isbn VARCHAR(20); Każdy wiersz, w którym znajdują się informacje o zmienianych lub dodawanych kolumnach, poza pierwszym, musi być oddzielony przecinkiem. W drugim wierszu następuje zmiana ko- lumny id_rek. Choć nazwa kolumny i jej typ pozostaje bez zmian, trzeba podać je raz jeszcze. Znacznik AUTO_INCREMENT służy do zapewnienia działania opisanego we wcześniejszym akapi- cie, czyli przypisania każdej nowej książce unikatowej wartości. Dodatkowo wiersz zostaje oznaczony jako PRIMARY KEY, aby przyspieszyć pobieranie danych. Trzeci wiersz dokonuje zmian w kolumnie autor w taki sposób, aby dostosować jej tytuł i typ do tabeli autorzy, która wkrótce powstanie. Tabela autorzy będzie zawierała kolumnę klucza głównego, po której dokona się złączenia tabel. Ponieważ kolumna ta będzie typu całkowito- liczbowego, taki typ trzeba zastosować w zmienianej kolumnie autora. Czwarty wiersz dodaje kolumnę z opisem książki. Zastosowany typ danych to BLOB, co jest skrótem od binary large object (duży obiekt binarny). Ten typ danych ma zmienną długość i potrafi przechowywać do 64 kilobajtów danych. Istnieją typy danych potrafiące przecho- wywać jeszcze więcej informacji. Ich pełna lista wraz z limitami znajduje się w dodatku A. W kolumnie gatunek wymienia się możliwe wartości, aby zapewnić jednorodność. Dostępne są również wartości: pusta i NULL, choć nie zostały jawnie wymienione w poleceniu. Przed rozpoczęciem dodawania danych do tabeli ksiazki, warto jeszcze utworzyć tabelę autorzy. Tabela autorzy będzie tak zwaną tabelą referencyjną (nazywaną też czasem słownikiem). Trzeba ją ustawić jako pierwszą, ponieważ w trakcie wpisywania danych do tabeli ksiazki potrzebny będzie numer identyfikacyjny autora. Tworzenie bazy danych i tabel | 39 CREATE TABLE autorzy (id_rek INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nazwisko VARCHAR(50), imie VARCHAR(50), kraj VARCHAR(50)); Ta tabela nie wymaga znaczącej liczby kolumn, choć w rzeczywistej księgarni zapewne zo- stałyby zastosowane dodatkowe kolumny opisowe. W przyszłości dojdzie do złączenia tabel ksiazki i autorzy za pomocą wartości z kolumny id_autora tabeli ksiazki i kolumny id_rek po- wyższej tabeli. Osobiście zawsze w ten sam sposób nazywam kolumnę klucza głównego każdej tabeli (id_rek), aby przy wpisywaniu zapytań nie zastanawiać się nad nazwą i nie mu- sieć sprawdzać jej poleceniem DESCRIBE. W powyższej tabeli imię i nazwisko autora zostało rozbite na dwie kolumny, aby ułatwić sortowanie i wyszukiwanie po nazwisku. Dodatkowo pojawiła się kolumna kraju pochodzenia autora, co umożliwi wyszukiwanie książek napisanych przez autorów pochodzących z kraju podanego przez użytkownika. Pokaż mi Warto zatrzymać się na chwilę i popodziwiać wykonaną do tej pory pracę. Aby uzyskać listę baz danych, należy wykonać polecenie SHOW DATABASES. SHOW DATABASES; +------------+ | Database | +------------+ | ksiegarnia | | mysql | | test | +------------+ Wynik wykonania polecenia ujawnia istnienie dwóch dodatkowych baz danych poza właśnie wykonaną bazą. Jedną z tych dodatkowych baz jest mysql, która zawiera dane dotyczące przywilejów użytkowników. Została ona pokrótce omówiona w poprzednim rozdziale. Trze- cia wymieniona baza danych (test) jest tworzona automatycznie w trakcie instalacji MySQL. Tradycyjnie używa się jej do dodawania tabel, dla których chce się przeprowadzić testowanie poleceń SQL. Aby wyświetlić listę tabel bazy danych ksiegarnia (po wcześniejszym wybraniu tej bazy danych poleceniem USE), wpisz poniższe polecenie: SHOW TABLES; +----------------------+ | Tables_in_ksiegarnia | +----------------------+ | autorzy | | ksiazki | +----------------------+ 40 | Rozdział 3. Podstawy MySQL Wynik działania polecenia SHOW TABLES przedstawia listę zawierającą, zgodnie z oczekiwa- niami, dwie tabele. Jeśli chce się wyświetlić listę tabel innej bazy danych, korzystając nadal z aktywnej bazy danych ksiegarnia, należy do wcześniejszego polecenia dodać klauzulę FROM. USE ksiegarnia; SHOW TABLES FROM mysql; Spowoduje to wyświetlenie tabel bazy danych mysql, choć klient nadal będzie ściśle związany z bazą danych ksiegarnia. Wstawianie danych Po wykonaniu dwóch pierwszych tabel warto wstawić do nich dane. Najprostszy sposób wykonania tego zadania to użycie polecenia INSERT. Dzięki temu poleceniu można za jednym podejściem dodać jeden lub więcej rekordów. Przed dodaniem informacji o książce do tabeli ksiazki trzeba wypełnić pole tabeli autorzy, aby móc odnieść się od identyfikatora autora. Wy- konaj poniższe polecenie, korzystając z klienta mysql: INSERT INTO autorzy (nazwisko, imie, kraj) VALUES( Grochola , Katarzyna , Polska ); Po dodaniu informacji o autorze, można wstawić napisaną przez niego książkę. INSERT INTO ksiazki (tytul, id_autora, isbn, gatunek, rok_pub) VALUES( Nigdy w życiu , LAST_INSERT_ID(), 83-88221-55-8 , powieść , 2001 ); Pierwsze polecenie spowodowało dodanie rekordu dla Katarzyny Grocholi, autorki książki Nigdy w życiu. Standardowa składnia polecenia INSERT najpierw określa kolumny, w których mają zostać umieszczone dane. Jeśli chce się wstawiać dane do wszystkich kolumn w kolej- ności określonej w bazie danych, nie trzeba podawać nazw kolumn. W drugim poleceniu SQL lista kolumn ma inną kolejność niż oryginalna lista kolumn w tabeli. Takie rozwiązanie jest w pełni akceptowane przez MySQL — trzeba jednak zapewnić taką samą kolejność przekazy- wanych danych. Identyfikator autora dla kolumny id_autora pobieramy z poprzedniego pole- cenia, korzystając z funkcji LAST_INSERT_ID(). Pobieranie danych Skoro w obu tabelach znajdują się dane, warto wykonać pewne zapytania. Do pobrania da- nych służy polecenie SELECT. Aby pobrać wszystkie kolumny i wiersze tabeli ksiazki, wpisz poniższe polecenie: SELECT * FROM ksiazki; Znak gwiazdki jest w tym przypadku znakiem wieloznaczności powodującym pobranie wszystkich kolumn. Ponieważ nie zostały określone żadne kryteria, dzięki którym miałyby zostać pobrane jedynie niektóre wiersze, polecenie spowoduje pobranie wszystkich wierszy tabeli ksiazki. Aby pobrać konkretne kolumny i wiersze, należy podać nazwy kolumn i zasto- sować klauzulę WHERE z warunkami stawianymi poszczególnym wierszom. Pobieranie danych | 41 SELECT id_rek, tytul, opis FROM ksiazki WHERE gatunek = nowela ; Polecenie SQL wyświetla jedynie numer identyfikacyjny, tytuł i opis wszystkich książek z ta- beli ksiazki, które należą do gatunku nowela. Oczywiście wyniki byłyby bardziej imponujące, gdyby w tabeli znajdowało się więcej książek. Załóżmy, iż wpisaliśmy do bazy danych kil- kadziesiąt książek i kontynuujmy pracę. Aby z bazy danych pobrać wszystkie książki napisane przez wybranego autora, trzeba do- konać połączenia tabeli ksiazki z tabelą autorzy. Poniżej został przedstawiony przykład takiego połączenia. SELECT ksiazki.id_rek, tytul, rok_pub, CONCAT(imie, , nazwisko) AS autor FROM ksiazki, autorzy WHERE nazwisko = Grochola AND id_autora = autorzy.id_rek; Obie tabele posiadają kolumnę o nazwie id_rek, więc poza nazwą kolumny trzeba określić nazwę tabeli, by poprawnie dokonać złączenia. W tym celu przed nazwą kolumny umieszcza się nazwę tabeli oraz znak kropki jako separator. Przykład takiego rozwiązania znajduje się w pierwszym wierszu, w którym dochodzi do pobrania numeru identyfikacyjnego rekordu. Drugi wiersz korzysta z funkcji tekstów o nazwie CONCAT(). Dzięki tej funkcji można połą- czyć ze sobą kilka fragmentów danych w jeden tekst, aby uzyskać lepiej wyglądający wynik. W tym przypadku funkcja łączy imię, znak spacji (w apostrofach) oraz nazwisko autora. Wynik połączenia będzie widoczny jako jedna kolumna o nazwie autor, ponieważ taka na- zwa została podana jako alias dzięki słowu kluczowemu AS. Klauzula FROM wymienia obie tabele oddzielone przecinkiem. Jeśli istniałoby więcej tabel, wystarczyłoby je podać w tej klauzuli w dowolnej kolejności, oddzielając je przecinkami. W klauzuli WHERE informujemy serwer, iż jesteśmy zainteresowani książkami napisanymi przez autora o nazwisku „Gro- chola”. Dodatkowo klauzula ta zawiera warunek złączenia obu tabel (ostatni wiersz). Złącze- nie dotyczy kolumny id_autora tabeli ksiazki i kolumny id_rek tabeli autorzy. Jeśli w tabeli nie znajduje się żadna książka napisana przez takiego autora, nie zostaną zwrócone żadne wiersze. Jeżeli książka takiego autora została wpisana, ale jego dane nie znajdują się w tabeli autorzy, również nie zostaną wyświetlone żadne wiersze. Oto przykładowy wynik wykonania poprzed- niego polecenia SQL. +--------+-------------------+---------+--------------------+ | id_rek | tytul | rok_pub | autor | +--------+-------------------+---------+--------------------+ | 1 | Nigdy w życiu | 2001 | Katarzyna Grochola | | 2 | Podanie o miłość | 2002 | Katarzyna Grochola | +--------+-------------------+---------+--------------------+ Nietrudno zauważyć, iż zostały odnalezione dwie książki Katarzyny Grocholi. Tytuł ostatniej kolumny został określony w zapytaniu za pomocą słowa kluczowego AS. Podobne zmiany można wymusić dla innych kolumn, korzystając z tego samego słowa kluczowego. Alias autor może zostać użyty w innym miejscu polecenia SELECT, ale niestety nie w klauzuli WHERE. Więcej informacji na temat AS znajduje się w rozdziale 4. 42 | Rozdział 3. Podstawy MySQL Kolejność, limitowanie wyników i grupowanie Gdy pobiera się duży zbiór danych, warto posortować znajdujące się w nim informacje we- dług konkretnego klucza. W tym celu stosuje się klauzulę ORDER BY. Przypuśćmy, iż potrze- bujemy pobrać z bazy danych wszystkie sztuki napisane przez Williama Shakespeare’a. Po- niższe zapytanie SQL pobierze odpowiednią listę i posortuje ją według tytułu sztuki: SELECT ksiazki.id_rek, tytul, wydawca FROM ksiazki, autorzy, wydawcy WHERE nazwisko = Shakespeare AND gatunek = sztuka AND id_autora = autorzy.id_rek AND id_wydawcy = wydawcy.id_rek ORDER BY tytul, rok_pub; Klauzula ORDER BY znajduje się na końcu, po klauzuli WHERE. Najpierw sortowanie odbywa się po tytule (kolumnie tytul), a w ramach tego samego tytułu po roku publikacji (kolumnie rok_pub). Domyślnie dane porządkowane są w porządku alfabetycznym. Jeśli chce się posor- tować tytuły w odwrotnym porządku alfabetycznym, zaraz po nazwie kolumny title w klauzuli ORDER BY, ale przed przecinkiem rozpoczynającym rok_pub, trzeba zastosować opcję DESC. Duża księgarnia może posiada wiele wydań sztuk Shakespeare’a, być może nawet kilka wydań tej samej sztuki. Aby ograniczyć liczbę wyświetlanych rekordów, stosuje się klauzulę LIMIT na końcu polecenia SQL. SELECT ksiazki.id_rek, tytul FROM ksiazki, autorzy, wydawcy WHERE nazwisko = Shakespeare AND gatunek = sztuka AND id_autora = autorzy.id_rek AND id_wydawcy = wydawcy.id_rek ORDER BY tytul, rok_pub LIMIT 20; Dodatkowa klauzula ograniczy liczbę zwróconych wierszy do pierwszych 20. Liczenie roz- poczyna się od pierwszego wiersza zbioru wyników zaraz po posortowaniu danych zgodnie z wymaganiami zawartymi w klauzuli ORDER BY. Jeśli chce się pobrać kolejnych 10 pozycji, trzeba w klauzuli LIMIT najpierw podać liczbę wierszy do pominięcia, a następnie po prze- cinku liczbę wierszy do pobrania. Jeżeli zechcemy pominąć pierwszych 20 wyników i wy- świetlić jedynie kolejnych 10, trzeba zastąpić wcześniejszą klauzulę LIMIT następującą wersją: ... LIMIT 20, 10; W dwuargumentowej wersji klauzuli pierwsza wartość określa liczbę wierszy do pominięcia (w przykładzie 20), a druga maksymalną liczbę wierszy do pobrania (w przykładzie 10). Jeżeli chcemy pobrać jedynie listę sztuk Shakespeare’a i nie jesteśmy zainteresowani datą pu- blikacji ani wydawcą — innymi słowy, jesteśmy zainteresowani jedynie pierwszym znalezio- nym wierszem dla każdego tytułu — możemy zastosować klauzulę GROUP BY. SELECT ksiazki.id_rek, tytul FROM ksiazki, autorzy WHERE nazwisko = Shakespeare AND id_autora = autorzy.id_rek GROUP BY tytul; Kolejność, limitowanie wyników i grupowanie | 43 Wynikiem działania powyższego polecenia SQL jest lista wszystkich tytułów sztuk Shake- speare’a istniejących w bazie danych. Numer identyfikacyjny będzie dotyczył pierwszego znalezionego wiersza dla każdego tytułu. Co ciekawe, GROUP BY zwróci te same dane co ORDER BY zastosowane dla tej samej kolumny. Analiza i manipulacja danymi MySQL umożliwia nie tylko pobieranie surowych danych, ale również ich analizę i formato- wanie. Przypuśćmy, iż chcemy się dowiedzieć, ile powieści Tołstoja posiadamy. W tym celu trzeba w poleceniu SQL zastosować funkcję COUNT(). SELECT COUNT(*) FROM ksiazki, autorzy WHERE nazwisko = Tołstoj AND id_autora = autorzy.id_rek; +----------+ | COUNT(*) | +----------+ | 12 | +----------+ Załóżmy, że po ustawieniu i uruchomieniu bazy danych zawiera ona tabelę zamowienia z in- formacjami na temat zamówień użytkowników. Możemy wykorzystać tę tabelę, aby spraw- dzić sprzedaż wybranej książki. Aby sprawdzić kwotę uzyskaną ze sprzedaży książki Armadillo autorstwa Williama Boyda, wystarczy wpisać poniższe polecenie SQL w kliencie mysql: SELECT SUM(kwota_sprzedazy) AS Sprzedaż Armadillo FROM zamowienia, ksiazki, autorzy WHERE tytul = Armadillo AND nazwisko = Boyd AND id_ksiazki = ksiazki.id_rek; AND id_autora = autorzy.id_rek; +--------------------+ | Sprzedaż Armadillo | +--------------------+ | 250.25 | +--------------------+ Aby uzyskać odpowiednie informacje, łączymy trzy tabele. MySQL pobiera wartość kolumny kwota_sprzedazy dla każdego wiersza tabeli zamowienia spełniającego kryteria zawarte w klau- zuli WHERE. Następnie sumuje znajdujące się tam wartości i wyświetla je w kolumnie o poda- nej nazwie. Większość nazw kolumn występuje tylko w jednej tabeli, więc MySQL nie ma problemów ze stwierdzeniem, czego dotyczą. Niemniej dla kilku kolumn trzeba zastosować wersję tabela.kolumna. Korzystając z wielu różnorodnych funkcji, można sterować sposobem formatowania kolumn zawierających datę lub czas. Załóżmy, iż chcemy wydobyć z tabeli zamowienia datę złożenia zamówienia na podstawie posiadanego numeru rachunku (na przykład 1250), który tak na- prawdę jest numerem identyfikującym rekord (id_rek). Zastosowanie poniższego polecenia SQL spowoduje zwrócenie daty w domyślnym formacie. 44 | Rozdział 3. Podstawy MySQL SELECT data_zakupu AS Data zakupu FROM zamowienia WHERE id_rek = 1250 ; +---------------+ | Data zakupu | +---------------+ | 2004-03-01 | +---------------+ Zastosowany format (rok-miesiąc-dzień) jest w pełni zrozumiały. Jeżeli jednak chce się wy- świetlić nazwę miesiąca jako tekst, a nie liczbę, można skorzystać z odpowiednich funkcji daty. SELECT CONCAT(DAYOFMONTH(data_zakupu), , MONTHNAME(data_zakupu), , YEAR(data_zakupu)) AS Data zakupu FROM orders WHERE rec_id = 1250 ; +---------------+ | Data zakupu | +---------------+ | 1 March 2004 | +---------------+ Aby przedstawić datę w formacie często stosowanym w Polsce, korzystamy z funkcji CONCAT() i kilku funkcji daty. Początkowo zastosowany kod może wydawać się niezrozumiały z po- wodu wstawiania dodatkowych znaków spacji między poszczególne elementy daty. Pierwsza z funkcji pobiera z daty liczbę reprezentującą dzień i po prostu ją wyświetla. Kolejna funkcja wydobywa z kolumny data_zakupu miesiąc i zwraca go jako nazwę w języku angielskim. Trzecia funkcja, znajdująca się w trzecim wierszu, wydobywa rok. Przyglądając się wyni- kowi, łatwo stwierdzić, iż ten złożony kod działa prawidłowo. Nie jest to jednak najbardziej wygodny sposób formatowania daty. Lepsze rozwiązanie polega na zastosowaniu funkcji DATE_FORMAT(). SELECT DATE_FORMAT(data_zakupu, d M Y ) AS Data zakupu FROM orders WHERE rec_id = 1250 ; To rozwiązanie jest znacznie prostsze i krótsze, a co najważniejsze, daje identyczne wyniki. Aby poprawnie skorzystać z powyższej funkcji, trzeba znać kody formatujące. Zostały one wymienione w rozdziale 6. Modyfikacja danych Do modyfikacji danych w bazie danych służy kilka różnych poleceń. Najbardziej podstawo- wą i chyba najpopularniejszą instrukcją jest UPDATE. Dzięki niej można zmienić dane we wskazanych kolumnach wszystkich wierszy spełniających klauzulę WHERE. Przyglądając się wynikom jednego z wcześniejszych zapytań można zauważyć, iż data wydania dla książki Katarzyny Grocholi Podanie o miłość to rok 2002. Nie jest to poprawna wartość, gdyż książka została wydana w roku 2001. Aby uaktualnić tę informację, wpisz poniższe polecenie SQL: Modyfikacja danych | 45 UPDATE ksiazki SET rok_pub = 2001 WHERE id_rek = 2 ; Query OK, 1 rows affected (0.22 sec) Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0 Najpierw podaje się nazwę aktualizowanej tabeli. Następnie po słowie kluczowym SET poja- wiają się nazwy kolumn i przypisywane im nowe wartości. Jeżeli zmienia się wartość więcej niż jednej kolumny, poszczególne przypisania należy rozdzielić przecinkami. Słowo kluczowe SET stosuje się tylko raz. Powyższe polecenie posiada klauzulę WHERE, co powoduje ograniczenie liczby modyfikowa- nych wierszy wyłącznie do wierszy spełniających podane warunki. W przedstawionym przy- kładzie warunek dotyczy kolumny z unikatowymi wartościami, więc zmieniony zostanie tylko jeden wiersz. Wynik wykonania polecenia wskazuje na wpłynięcie na jeden z wierszy, dopa- sowanie się do jednego wiersza, zmienienie jednego z wierszy. W trakcie wykonywania nie pojawiły się żadne błędy powodujące zgłoszenie ostrzeżeń. Czasem wstawienie danych do tabeli spowoduje powstanie duplikatu wiersza, gdy dane wiersza istniały już wcześniej. Przypuśćmy, iż wykonaliśmy polecenie SQL wstawiające do tabeli kilka książek, ale jedna z tych książek już była zawarta w bazie danych. Jeżeli zastosuje się polecenie INSERT, powstanie duplikat. Aby temu zapobiec, można użyć polecenia REPLACE, które wstawia nowy wiersz lub zastępuje istniejący wiersz nowymi danymi. Z perspektywy MySQL duplikacja występuje tylko wtedy, gdy unikatowe kolumny miałyby zawierać tę sa- mą wartość. Ponieważ wartość kolumny id_rek jest przypisywana automatycznie, jej duplikacja jest mało prawdopodobna na etapie dodawania nowych rekordów. Unikatowym elementem każdej książki jest numer ISBN — dzięki niemu można jednoznacznie określić książkę. Aby zapewnić, iż nie pojawią się wiersze z tym samym numerem ISBN, warto ponownie zmody- fikować tabelę ksiazki i wymusić unikatowość wartości znajdujących się w kolumnie isbn. W ten sposób zapobiegnie się dwukrotnemu wpisaniu danych związanych z tą samą książką. ALTER TABLE ksiazki CHANGE COLUMN isbn isbn VARCHAR(20) UNIQUE; Od teraz można wstawiać dane kolejnych książek nie martwiąc się o zduplikowane wiersze o tym samym numerze ISBN. Poniżej znajduje się przykładowy kod próbujący dodać dwie książki autorstwa Katarzyny Grocholi, z których jedna już znajduje się w tabeli: REPLACE INTO ksiazki (tytul, id_autora, isbn, gatunek, rok_pub) VALUES( Nigdy w życiu , 1000 , 83-88221-55-8 , powieść , 2001 ), ( Ja wam pokażę , 1000 , 83-89291-84-3 , powieść , 2004 ), Składnia polecenie REPLACE jest taka sama jak polecenia INSERT. Warto zauważyć dodanie dwóch wierszy w jednym poleceniu. Dokładnie tę samą składnię stosuje się, aby dodać wiele wierszy poleceniem INSERT. Dane każdego wiersza umieszcza się w nawiasach, a poszcze- gólne grupy nawiasów oddziela przecinkami. Ponieważ w przedstawionym przykładzie w ba- zie danych istnieje wiersz dla książki o numerze ISBN 83-88221-55-8 (Nigdy w życiu), zostanie on zastąpiony, a nie dodany. Ponieważ drugiej książki nie ma jeszcze w tabeli, zostanie do niej dodana. 46 | Rozdział 3. Podstawy MySQL Usuwanie danych Do usuwania konkretnych wierszy danych służy polecenie DELETE. Jeśli na przykład chce się usunąć z tabeli ksiazki wszystkie wiersze dotyczące książek autorki J. K. Rowling, ponieważ podjęło się decyzję o niesprzedawaniu książek Harry Potter (nie chce się prowadzić tego ro- dzaju biznesu), można użyć poniższego polecenia: DELETE FROM ksiazki WHERE id_autora = (SELECT autorzy.id_rek FROM autorzy WHERE nazwisko = Rowling AND imie = J.K. ); DELETE FROM autorzy WHERE nazwisko = Rowling AND imie = J.K. ; Powyższy kod usuwa z tabeli ksiazki wszystkie książki, których identyfikator autora zawiera wartość zwróconą przez podzapytanie. Zapytanie zwraca identyfikator z tabeli autorzy doty- czący autora o wskazanym imieniu i nazwisku. Innymi słowy, kolumna id_autora musi za- wierać wartość zwróconą przez polecenie SELECT (podzapytanie w nawiasie). Ponieważ kod korzysta z podzapytań, do poprawnego działania wymaga MySQL w wersji 4.1 lub nowszej. Aby wykonać to samo zadanie w jednej z wcześniejszych wersji MySQL, trzeba by wykonać polecenie SELECT, zapamiętać zwrócony identyfikator autora, a następnie wykonać polecenie DELETE, ręcznie wpisując numer identyfikacyjny. Alternatywne rozwiązanie dla poprzedniej konstrukcji polega na zastosowaniu zmiennych zdefiniowanych przez użytkownika. Oto przykład korzystający ze zmiennych: SET @potter = (SELECT id_rek FROM autorzy WHERE nazwisko = Rowling AND imie = J.K. ); DELETE FROM ksiazki WHERE id_autora = @potter; DELETE FROM autorzy WHERE id_rek = @potter; W pierwszym fragmencie polecenie SET służy do utworzenia zmiennej o nazwie @potter, która będzie zawierać wynik działania polecenia SELECT umieszczonego w nawiasach (podza- pytanie). Choć MySQL w wersjach wcześniejszych niż 4.1 nie obsługuje podzapytań, przed- stawiony kod zadziała, gdyż dotyczy zmiennych definiowanych przez użytkownika. Drugie polecenie SQL usuwa z tabeli ksiazki wszystkie książki, które jako identyfikator autora posia- dają wartość znajdującą się w zmiennej tymczasowej. Ostatnie polecenie usuwa dane z tabeli autorzy, ponownie korzystając ze zmiennej. Zmienne zdefiniowane przez użytkownika ist- nieją do momentu ich zresetowania lub zamknięcia sesji z serwerem MySQL. Usuwanie danych | 47 Wyszukiwanie danych Gdy baza danych zawiera ogromną liczbę informacji, znajdowanie danych przy użyciu ręcz- nego przeszukiwania wyników polecenia SELECT jest nie do zaakceptowania. Co więcej, cza- sem nie zna się dokładnego lub pełnego tekstu, który miałby istnieć w wybranej kolumnie. W takich sytuacjach korzysta się z operatora LIKE. Załóżmy, iż tabela ksiazki zawiera tysiące wpisów. Klient chce odnaleźć książkę, ale nie pamięta jej autora. Wie jedynie, iż w tytule książki występowały wyrazy zimową i podróżny. Można użyć tego strzępka informacji do przeszukania zawartości bazy danych, używając poniższego polecenia: SELECT ksiazki.id_rek, tytul, CONCAT(imie, , nazwisko) AS autor FROM ksiazki, autorzy WHERE tytul LIKE podróżny AND tytul LIKE zimową AND id_autora = autorzy.id_rek; +--------+-------------------------------+---------------+ | id_rek | tytul | autor | +--------+-------------------------------+---------------+ | 1400 | Jeśli zimową nocą podróżny | Italo Calvino | +--------+-------------------------------+---------------+ Poza operatorem LIKE dwukrotnie został użyty znak wieloznaczny procenta, aby wskazać, iż poszukuje się wszystkich wierszy, w których kolumna tytul zaczyna się od zera lub więcej znaków przed wzorcem podróżny, a po wzorcu może się pojawić 0 lub więcej innych zna- ków. Innymi słowy, wyraz podróżny musi się znaleźć w dowolnym miejscu w danych wy- branej kolumny. Podobna sytuacja dotyczy wyrazu zimową. Warto pamiętać, iż słowo LIKE to operator. Więcej informacji na temat operatorów znajduje się w dodatku B. Jeżeli inny klient poprosi o wyszukanie w bazie danych tytułu książki zawierającej wyraz Ford lub Chevrolet, należy zastosować w klauzuli WHERE operator OR. SELECT ksiazki.id_rek, tytul, CONCAT(imie, , nazwisko) AS autor FROM ksiazki, autorzy WHERE tytul LIKE Ford AND id_autora = autorzy.id_rek OR tytul LIKE Chevrolet AND id_autora = autorzy.id_rek; Więcej przykładów i możliwości wyszukiwania danych znajduje się w rozdziale 4. Hurtowy import danych Choć polecenia INSERT i REPLACE są bardzo użyteczne, potrafią być czasochłonne w przy- padku wprowadzania dużej ilości danych, gdyż wymuszają ich ręczne wpisywanie. Często w momencie tworzenia nowej bazy danych trzeba dokonać przeniesienia danych ze starej bazy danych. Załóżmy, iż wydawca wysłał nam dysk z listą wszystkich swoich książek znaj- dującą się w zwykłym pliku tekstowym. Każdy rekord dotyczący poszczególnej książki znaj- duje się w osobnym wierszu, a każde pole zostało oddzielone znakiem pionowej kreski. Oto w jaki sposób mogą wyglądać fikcyjne dane od wydawcy. ISBN|TYTUL|NAZWISKO|IMIE|DATA WYDANIA 0-907587-68-2|Notatki z podziemia|Dostojewski|Fiodor|kwiecień 1992| ... 48 | Rozdział 3. Podstawy MySQL Oczywiście rzeczywisty plik od wydawcy zawierałby znacznie więcej pól i rekordów niż zo- stało tutaj przedstawione, ale tutaj ograniczymy się jedynie do przykładu. Pierwszy wiersz zawiera opis pól rekordów. Nie należy pobierać pierwszego wiersza. Zawiera on po prostu instrukcje dla osoby edytującej plik. Poinformujemy MySQL, by zignorował pierwszy wiersz. Jeśli chodzi o dane, trzeba zająć się kilkoma problemami. Pola nie znajdują się w takiej samej kolejności, w jakiej są zapisane w bazie danych. Trzeba poinformować MySQL o zmianie ko- lejności przy zapisie. Inny problem polega na tym, iż plik tekstowy zawiera dane dla tabel ksiazki i autorzy. Obejście tego problemu nie jest łatwe, ale wykonalne. W pierwszym podej- ściu wydobędziemy jedynie informacje o autorze. Osobne polecenie SQL posłuży do wydo- bycia informacji na temat książki. Na początek należy przenieść plik od wydawcy (ksiazki.txt) do katalogu /tmp, a następnie wykonać polecenie LOAD DATA INFILE w kliencie mysql. LOAD DATA INFILE /tmp/ksiazki.txt REPLACE INTO TABLE autorzy FIELDS TERMINATED BY | LINES TERMINATED BY TEXT_FIELDS(kol1, kol2, kol3, kol4, kol5) SET nazwisko = kol3, imie = kol4 IGNORE kol1, kol2, kol5, 1 LINES; Klauzule TEXT_FIELDS i IGNORE dla kolumn nie są dostępne w wersjach MySQL starszych niż 4.1. Klauzula IGNORE n LINES jest dostępna w MySQL już od dłuższego czasu. Treść IGNORE 1 LINES spowoduje pominięcie pierwszego wiersza. Wracając do pierwszego wiersza pole- cenia, występuje w nim nazwa wczytywanego pliku i tabela, w której mają zostać umiesz- czone dane. Znacznik REPLACE daje taki sam efekt jak opisywane wcześniej polecenie REPLACE. Drugi wiersz informuje o tym, iż pola oddzielane są znakiem pionowej kreski, a wiersze od- dzielane znakami powrotu karetki ( ) i przejścia do nowego wiersza ( ). Jest to format ty- powego pliku MS-DOS. Pliki systemu Unix korzystają jedynie ze znaku przejścia do nowego wiersza. Trzeci wiersz tworzy aliasy dla poszczególnych kolumn. Czwarty wiersz zawiera nazwy kolumn tabeli i przypisuje im odpowiednie dane, korzystając z aliasów określonych w poprzednim wierszu. Ostatni wiersz informuje MySQL, aby zignorował niechciane kolumny, a także pominął pierwszy wiersz pliku tekstowego, gdyż nie zawiera on danych. Jeśli korzysta się ze starszej wersji serwera MySQL, który nie zawiera nowej funkcji pozwa- lającej zignorować niechciane kolumny, trzeba wykonać kilka dodatkowych kroków. Istnieje kilka możliwych sposobów na wykonanie tego zadania. Jednym z prostszych sposobów (jeśli wczytywanych danych nie jest zbyt dużo) jest dodanie tymczasowych kolumn do tabeli auto- rzy. Kolumny te pomieszczą nadmiarowe dane z pliku tekstowego. Później będzie można je usunąć. Oto skrypt wykonujący całe zadanie: ALTER TABLE autorzy ADD COLUMN kol1 VARCHAR(50), ADD COLUMN kol2 VARCHAR(50), ADD COLUMN kol5 VARCHAR(50); LOAD DATA INFILE /tmp/ksiazki.txt REPLACE INTO TABLE autorzy FIELDS TERMINATED BY | LINES TERMINATED BY IGNORE 1 LINES (kol1, kol2, nazwisko, imie, kol5); ALTER TABLE autorzy DROP COLUMN kol1, DROP COLUMN kol2, DROP COLUMN kol5; Hurtowy import danych | 49 Przedstawione rozwiązanie działa poprawnie, choć nie jest tak przyjemne i proste jak wcze- śniejsze polecenie. Zauważ, iż w drugim poleceniu SQL klauzula IGNORE wymusza pominię- cie jednego wiersza. Ostatni wiersz tego polecenia wymienia kolumny tabeli autorzy, w których mają zostać umieszczone importowane dane. Trzecie polecenie usuwa kolumny tymczasowe po zakończeniu wczytywania danych z pliku tekstowego. W tym celu stosuje instrukcję DROP. Na ogół nie można cofnąć wyników działania tej instrukcji, więc warto uważać. Po umieszczeniu danych autorów z pliku tekstowego w tabeli autorzy, można przystąpić do wczytania danych książek i odszukania poprawnych wartości kolumny id_autora dla każdej książki. Zadanie to wykona poniższe polecenie SQL: LOAD DATA INFILE /tmp/ksiazki.txt IGNORE INTO TABLE ksiazki FIELDS TERMINATED BY | LINES TERMINATED BY TEXT_FIELDS(kol1, kol2, kol3, kol4, kol5) SET isbn = kol1, tytul = kol2, rok_pub = RIGHT(kol5, 4), id_autora = (SELECT autorzy.id_rek WHERE nazwisko = kol3 AND imie = kol4) IGNORE kol3, kol4, 1 LINES; Polecenie zawiera kilka sztuczek, umożliwiających poprawne wykonanie całego zadania. Piąty wiersz polecenia wydobywa rok wydania z pola daty wydania (oryginalnie data wy- dania zawiera miesiąc i rok wydania), stosując funkcję RIGHT(), która pobiera cztery ostatnie znaki kol5. Od 6. wiersza występuje podzapytanie, które określa wartość kolumny id_autora na podstawie imienia i nazwiska autora. Wynik uzyskany w nawiasach zostanie przypisany do kolumny id_autora. Na końcu dochodzi do zignorowania kolumn kol3, kol4 i pierwszego wiersza pliku tekstowego. Wykonanie tego samego zadania we wcześniejszych wersjach MySQL wymagałoby użycia kolumn tymczasowych lub dodatkowej tabeli. Znacznik IGNORE z pierw- szego wiersza instruuje MySQL, aby ignorował wszystkie komunikaty błędów, nie zastępował żadnych duplikatów i kontynuował wstawianie kolejnych rekordów. Interfejs wiersza poleceń Aby wysłać zapytanie SQL do serwera MySQL, nie trzeba otwierać monitora MySQL. Cza- sem zachodzi potrzeba szybkiego wykonania polecenia SQL z samej powłoki lub wiersza poleceń. Przypuśćmy, iż mamy tabelę o nazwie dostawcy i chcemy szybko uzyskać listę do- stawców z województwa śląskiego wraz z numerami telefonów. Aby ją uzyskać, wystarczy wpisać poniższe polecenie w powłoce systemu Linux (lub innego równoważnego systemu). mysql --user= tina --password= muller -e SELECT dostawca, telefon FROM dostawca WHERE woj= śląskie ksiegarnia Narzędzie mysql zostaje wywołane, ale nie wchodzi w tryb monitora. Pierwsze argumenty przekazują nazwę użytkownika i hasło. Pierwszy wiersz kończy się znakiem lewego ukośnika, aby poinformować powłokę, iż będą jeszcze następne argumenty. W przeciwnym przypadku trzeba by wszystko umieścić w jednym wierszu. Drugi wiersz zawiera argument -e wskazu- jący, iż tekst umieszczony za nim w cudzysłowach powinien zostać wykonany przez klienta mysql. Zawarte w cudzysłowach polecenie SQL ma dokładnie taką samą postać, jaka byłaby użyta w trybie monitora. Na końcu pojawia się nazwa bazy danych. 50 | Rozdział 3. Podstawy MySQL Istnieją inne opcje i narzędzia wiersza poleceń. Niektóre z nich służą da tworzenia kopii bezpieczeństwa lub wykonywania konserwacji serwera. Ich pełne omówienie znajduje się w rozdziale 11. Podsumowanie Oczywiście to nie wszystkie zadania, które można wykonywać przy użyciu serwera MySQL. Niniejsze ćwiczenie miało jedynie na celu przybliżenie podstaw tworzenia i zarządzania bazą danych. Kolejne rozdziały książki zawierają szczegółowe omówienia wszystkich instrukcji, klauzul, argumentów, opcji i funkcji serwera MySQL. Jeśli dopiero rozpoczyna się swoją przy- godę z MySQL, warto zacząć od instrukcji i klauzul wymienionych w niniejszym rozdziale, a następnie skorzystać z kolejnych rozdziałów, by rozszerzyć swą wiedzę o dostępnych opcjach i funkcjach. Podsumowanie | 51
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MySQL. Almanach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: