Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00048 003787 21722289 na godz. na dobę w sumie
PHP5. Praktyczny kurs - książka
PHP5. Praktyczny kurs - książka
Autor: Liczba stron: 432
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0307-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Znajomość języka PHP wykorzystywanego do tworzenia dynamicznych stron WWW to dziś jedna z podstawowych umiejętności wymaganych od webmastera. Era statycznych stron tworzonych za pomocą języka HTML przeminęła już dawno, a dynamiczne generowanie treści stało się obecnie standardem. Język PHP i baza danych MySQL stanowią platformę o wielkich możliwościach, stosowaną do tworzenia zarówno wielkich portali i witryn e-commerce, jak i prostych stron prywatnych.

Książka 'PHP5. Praktyczny kurs' jest wprowadzeniem w tajniki nowoczesnego tworzenia stron WWW. Przedstawia proces instalacji języka PHP wraz z serwerami WWW, podstawowe konstrukcje języka i sposoby wykorzystania ich w procesie budowania witryny. Opisuje takie zagadnienia, jak współpraca z systemem plików, obsługa sesji, możliwości programowania obiektowego oraz współpraca z bazami danych. Dowiesz się z niej także, jak za pomocą PHP generować i przetwarzać elementy graficzne oraz wykorzystywać protokoły sieciowe.

Poznaj i wykorzystaj w swoich projektach możliwości języka PHP.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl PHP5. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 Format: B5, stron: 432 Znajomoœæ jêzyka PHP wykorzystywanego do tworzenia dynamicznych stron WWW to dziœ jedna z podstawowych umiejêtnoœci wymaganych od webmastera. Era statycznych stron tworzonych za pomoc¹ jêzyka HTML przeminê³a ju¿ dawno, a dynamiczne generowanie treœci sta³o siê obecnie standardem. Jêzyk PHP i baza danych MySQL stanowi¹ platformê o wielkich mo¿liwoœciach, stosowan¹ do tworzenia zarówno wielkich portali i witryn e-commerce, jak i prostych stron prywatnych. Ksi¹¿ka „PHP5. Praktyczny kurs” jest wprowadzeniem w tajniki nowoczesnego tworzenia stron WWW. Przedstawia proces instalacji jêzyka PHP wraz z serwerami WWW, podstawowe konstrukcje jêzyka i sposoby wykorzystania ich w procesie budowania witryny. Opisuje takie zagadnienia, jak wspó³praca z systemem plików, obs³uga sesji, mo¿liwoœci programowania obiektowego oraz wspó³praca z bazami danych. Dowiesz siê z niej tak¿e, jak za pomoc¹ PHP generowaæ i przetwarzaæ elementy graficzne oraz wykorzystywaæ protoko³y sieciowe. (cid:129) Instalacja i konfiguracja PHP w ró¿nych systemach operacyjnych (cid:129) Zmienne, typy danych i operatory (cid:129) Instrukcje steruj¹ce (cid:129) Komunikacja skryptów z przegl¹dark¹ (cid:129) Obs³uga plików cookie i sesji (cid:129) Operacje na plikach (cid:129) Programowanie obiektowe w PHP (cid:129) Wykorzystywanie danych zgromadzonych w bazie Poznaj i wykorzystaj w swoich projektach mo¿liwoœci jêzyka PHP Spis treści Wstęp .............................................................................................. 7 Rozdział 1. Podstawy ......................................................................................... 9 Lekcja 1. Czym jest PHP? ................................................................................................ 9 Język skryptowy ......................................................................................................... 9 Krótka historia PHP ................................................................................................. 10 Jak to działa? ............................................................................................................ 10 Lekcja 2. Instalacja i konfiguracja narzędzi ................................................................... 12 Linux ........................................................................................................................ 12 Windows .................................................................................................................. 21 Plik konfiguracyjny PHP .......................................................................................... 25 PHP w wierszu poleceń ............................................................................................ 26 Rozdział 2. Elementy języka ............................................................................. 27 Lekcja 3. Pierwszy skrypt ............................................................................................... 27 Zaczynamy ............................................................................................................... 27 Znaczniki PHP ......................................................................................................... 30 Komentarze .............................................................................................................. 32 Wyświetlanie informacji .......................................................................................... 34 Instrukcja print ......................................................................................................... 36 Łączenie skryptów ................................................................................................... 36 Lekcja 4. Zmienne, typy danych i operatory .................................................................. 41 Czym są zmienne? ................................................................................................... 41 Rodzaje zmiennych, czyli typy danych .................................................................... 42 Zmienne w kodzie skryptu ....................................................................................... 46 Wyświetlanie wartości zmiennych ........................................................................... 48 Operacje na zmiennych ............................................................................................ 52 Operatory ................................................................................................................. 52 Zmienne globalne (superglobalne) ........................................................................... 67 Konwersje typów ..................................................................................................... 69 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................................. 73 Lekcja 5. Instrukcje sterujące ......................................................................................... 73 Instrukcje warunkowe .............................................................................................. 73 Instrukcja wyboru .................................................................................................... 80 Operator warunkowy ................................................................................................ 82 Pętle ......................................................................................................................... 83 Składnia alternatywna .............................................................................................. 93 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................................. 96 4 PHP5. Praktyczny kurs Lekcja 6. Funkcje ........................................................................................................... 97 Definiowanie funkcji ................................................................................................ 97 Argumenty funkcji ................................................................................................... 98 Zwracanie wartości przez funkcje ............................................................................ 99 Zasięg zmiennych .................................................................................................. 101 Sposoby przekazywania argumentów .................................................................... 104 Domyślne argumenty funkcji ................................................................................. 106 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 107 Lekcja 7. Obsługa daty i czasu ..................................................................................... 107 Wyświetlanie daty i czasu ...................................................................................... 107 Tworzenie znacznika czasu .................................................................................... 115 Pozostałe funkcje ................................................................................................... 118 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 120 Lekcja 8. Ciągi znaków ................................................................................................ 121 Rodzaje ciągów znaków ......................................................................................... 121 Formatowanie ciągów ............................................................................................ 123 Przetwarzanie ciągów znaków ............................................................................... 128 Porównania ............................................................................................................ 131 Przeszukiwanie ...................................................................................................... 131 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 133 Lekcja 9. Tablice .......................................................................................................... 134 Proste tablice .......................................................................................................... 134 Tablice asocjacyjne ................................................................................................ 137 Operacje na tablicach ............................................................................................. 139 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 145 Rozdział 3. Współpraca z przeglądarką ............................................................ 147 Lekcja 10. Odbieranie danych z przeglądarki .............................................................. 147 Formularze HTML ................................................................................................. 147 Wysyłanie metodą GET ......................................................................................... 148 Metoda POST ......................................................................................................... 152 Wysyłanie plików do serwera ................................................................................ 154 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 158 Lekcja 11. Wysyłanie danych do przeglądarki ............................................................. 158 Sposoby wysyłania danych .................................................................................... 158 Wysyłanie zawartości plików ................................................................................. 159 Sposoby pobierania plików z serwisu .................................................................... 162 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 175 Lekcja 12. Obsługa cookies .......................................................................................... 175 Krótko o cookies .................................................................................................... 175 Obsługa cookies w PHP ......................................................................................... 176 Wykorzystanie cookies .......................................................................................... 180 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 184 Lekcja 13. Sesje ............................................................................................................ 184 Wstęp do sesji ........................................................................................................ 184 Identyfikator sesji ................................................................................................... 184 Rozpoczynanie sesji ............................................................................................... 185 Kończenie sesji ...................................................................................................... 185 Zmienne sesji ......................................................................................................... 186 Konfiguracja sesji .................................................................................................. 187 Implementacja sesji ................................................................................................ 189 Śledzenie zachowań użytkownika .......................................................................... 192 Kontrola dostępu z wykorzystaniem sesji .............................................................. 194 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 199 Spis treści 5 Rozdział 4. Współpraca z systemem plików ..................................................... 201 Lekcja 14. Operacje na strukturze systemu plików ...................................................... 201 Odczyt zawartości katalogu ................................................................................... 201 Operacje na katalogach .......................................................................................... 206 Operacje na plikach ................................................................................................ 207 Miejsce na dysku .................................................................................................... 210 Rekurencyjne usuwanie zawartości katalogu ......................................................... 211 Nawigacja po katalogach ....................................................................................... 212 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 214 Lekcja 15. Operacje na plikach .................................................................................... 215 Tworzenie i otwieranie plików ............................................................................... 215 Zamykanie plików .................................................................................................. 217 Odczyt danych ....................................................................................................... 217 Zapis danych .......................................................................................................... 224 Inne operacje .......................................................................................................... 228 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 231 Lekcja 16. Praktyczne wykorzystanie plików .............................................................. 231 Tekstowy licznik odwiedzin ................................................................................... 232 Licznik wykorzystujący grafikę ............................................................................. 233 Kontrola dostępu .................................................................................................... 235 Lista odnośników ................................................................................................... 239 Lista odwiedzin ...................................................................................................... 240 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 243 Rozdział 5. Obiektowy PHP ............................................................................. 245 Lekcja 17. Podstawy obiektowości .............................................................................. 245 Czym jest obiekt? ................................................................................................... 245 Definicja klasy ....................................................................................................... 246 Tworzenie obiektów ............................................................................................... 249 Konstruktory i destruktory ..................................................................................... 250 Obiektowa lista odwiedzin ..................................................................................... 254 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 257 Lekcja 18. Więcej o programowaniu obiektowym ....................................................... 257 Dziedziczenie ......................................................................................................... 257 Przesłanianie składowych ...................................................................................... 260 Klasy i składowe finalne ........................................................................................ 262 Konstruktory i destruktory klas bazowych ............................................................. 263 Specyfikatory dostępu ............................................................................................ 265 Składowe statyczne ................................................................................................ 267 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 270 Lekcja 19. Wyjątki ....................................................................................................... 270 Instrukcja throw ..................................................................................................... 271 Klasa Exception i pochodne ................................................................................... 271 Blok try...catch ....................................................................................................... 272 Przechwytywanie wielu wyjątków ......................................................................... 278 Własne wyjątki ....................................................................................................... 280 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 281 Rozdział 6. Grafika i obrazy ............................................................................ 283 Lekcja 20. Obsługa grafiki ........................................................................................... 283 Biblioteka graficzna ............................................................................................... 283 Jak stworzyć galerię obrazów? ............................................................................... 284 Przetwarzanie grafiki ............................................................................................. 293 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 305 6 PHP5. Praktyczny kurs Rozdział 7. Obsługa sieci ................................................................................ 307 Lekcja 21. Połączenia, poczta i FTP ............................................................................. 307 Tablica $_SERVER ............................................................................................... 307 Adresy IP ............................................................................................................... 310 Jak rozpoznać przeglądarkę? .................................................................................. 313 Połączenie FTP ...................................................................................................... 315 Wysyłanie poczty ................................................................................................... 317 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 320 Rozdział 8. Współpraca z bazami danych ......................................................... 321 Lekcja 22. Podstawy baz danych .................................................................................. 321 MySQL i SQLite .................................................................................................... 321 Tabele, klucze i relacje ........................................................................................... 322 Bazy danych a PHP ................................................................................................ 326 Instalacja systemu bazy danych ............................................................................. 327 Obsługa serwera MySQL ....................................................................................... 333 Lekcja 23. Podstawy SQL ............................................................................................ 339 Czym jest SQL? ..................................................................................................... 339 Obsługa tabel ......................................................................................................... 340 Typy danych w kolumnach .................................................................................... 344 Zapytania ............................................................................................................... 349 Lekcja 24. PHP i bazy danych ...................................................................................... 361 PHP i MySQL ........................................................................................................ 361 PHP i SQLite .......................................................................................................... 369 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 377 Lekcja 25. Podejście obiektowe ................................................................................... 378 PEAR DB ............................................................................................................... 378 PHP i SQLite .......................................................................................................... 386 Lekcja 26. Bazy danych w praktyce ............................................................................. 391 Licznik ................................................................................................................... 391 Logowanie .............................................................................................................. 394 Ankieta ................................................................................................................... 396 Lista odwiedzin ...................................................................................................... 400 Liczba osób na stronie ............................................................................................ 403 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 406 Skorowidz ..................................................................................... 407 Rozdział 3. Współpraca z przeglądarką Lekcja 10. Odbieranie danych z przeglądarki Formularze HTML Skrypty PHP bardzo często są wykorzystywane do odbierania i przetwarzania danych pochodzących z przeglądarki użytkownika. Najczęściej polega to na tym, że osoba prze- glądająca stronę WWW wprowadza różne informacje do formularza HTML, które na- stępnie, zazwyczaj po kliknięciu przycisku, są wysyłane do serwera, gdzie zajmuje się nimi kod PHP. Aby taka procedura mogła zostać wykonana, formularz musi zawierać parametry action oraz method, zatem jego ogólna postać będzie następująca: form name = nazwa target = okno action = url method = metoda enctype = typ kodowania !--tu definicja obiektów składowych-- /form Parametr method wskazuje metodę, która zostanie użyta do przesłania danych do ser- wera, może to być GET lub POST. Natomiast action określa adres skryptu, który będzie odbierał dane. Może on być adresem bezwzględnym, np. http://www.mojadomena.com/ skrypt.php, lub względnym, np. /skrypty/skrypt.php. W pierwszym przypadku dane zo- staną dostarczone do skryptu skrypt.php znajdującego się w głównym katalogu serwera o adresie http://www.mojadomena.com, natomiast w drugim — do skryptu o nazwie skrypt.php znajdującego się w podkatalogu skrypty na serwerze ze stroną WWW zawie- rającą formularz. 148 Rozdział 3. ♦ Współpraca z przeglądarką Elementami składowymi formularza mogą być: button — klasyczny przycisk, checkbox — pole wyboru, hidden — element ukryty, password — pole tekstowe do wpisywania haseł, radio — pole wyboru, — przycisk reset, reset select — lista wyboru, submit — przycisk submit, text textarea — rozszerzone pole tekstowe. — pole tekstowe, Każdy z tych elementów powinien mieć określony parametr name, dzięki któremu będzie możliwa jego identyfikacja w skrypcie PHP. Wysyłanie metodą GET Metoda GET służy do przesyłania stosunkowo niewielkich ilości danych, np. krótkich for- mularzy tekstowych. Wynika to z faktu, że są one przesyłane w adresie URL, który bę- dzie miał wtedy schematyczną postać: http://adres.serwera/skrypt.php?parametr1=wartość1 parametr2=wartość2 Jeśli weźmiemy pod uwagę, że adres URL ma zwykle ograniczoną długość (zależy to od przeglądarki oraz serwera), a także że może zawierać jedynie znaki alfanumeryczne, jasnym jest, dlaczego ta metoda jest wykorzystywana jedynie do wymiany prostych danych tekstowych. Aby zobaczyć, jak to działa w praktyce, napiszmy kod prostego formularza zawierają- cego jedno pole tekstowe, który będzie wysyłał dane do skryptu o nazwie skrypt.php umieszczonego w katalogu głównym naszego serwera WWW. Kod HTML zawierający taki formularz jest widoczny na listingu 3.1. Listing 3.1. Kod przykładowego formularza HTML !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN html head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 title Przykładowa strona /title /head body form method= GET action= http://127.0.0.1/skrypt.php input type= text name= pole1 Lekcja 10. Odbieranie danych z przeglądarki 149 input type= submit /form /body /html Formularz (widoczny na rysunku 3.1) zawiera jedno pole tekstowe o nazwie pole1 oraz przycisk typu Submit, którego kliknięcie powoduje przesłanie danych do serwera. War- tość parametru method to get, a zatem dane zostaną przesłane do serwera za pomocą metody GET. Nazwę skryptu oraz adres serwera wskazuje parametr action, wywołany zostanie więc skrypt o nazwie skrypt.php znajdujący się na serwerze o lokalnym adre- sie 127.0.0.1 (prawidłowe byłoby również użycie adresu http://localhost/skrypt.php). Ponieważ zarówno kod HTML, jak i kod skryptu będą się znajdowały na tym samym serwerze w tym samym katalogu, można również pominąć w parametrze action dane dotyczące serwera. Tym samym mógłby mieć on postać: action= skrypt.php Rysunek 3.1. Formularz generowany przez kod z listingu 3.1 Jeśli do pola tekstowego wprowadzimy przykładowy ciąg znaków, np. test, oraz kliknie- my przycisk Wyślij zapytanie (napis na przycisku może być różny w zależności od zasto- sowanej przeglądarki), to powstanie URL w postaci http://127.0.0.1/skrypt.php?pole1=test, tak jak na rysunku 3.2. Przetworzony zostanie zatem skrypt znajdujący się na serwe- rze lokalnym 127.0.0.1, w pliku skrypt.php i zostaną mu przekazane wartości znajdu- jące się za znakiem ? odnośnika. W skrypcie możemy te wartości odczytać i wyko- rzystać do własnych celów. Dowiedzmy się zatem, jak to zrobić. Rysunek 3.2. Odnośnik generowany w metodzie GET Dostęp do danych z formularza jest możliwy na trzy sposoby. Sposobem najstarszym i obecnie niezalecanym jest wykorzystanie globalnej tablicy $HTTP_GET_VARS. Jako indeks tablicy należy podać nazwę pola formularza, z którego chcemy odczytać dane. Sche- matycznie taka konstrukcja będzie miała postać: $zmienna = $HTTP_GET_VARS[ nazwa_pola ]; Tego typu odwołanie należy stosować jedynie wtedy, gdy konieczna jest kompatybil- ność ze starszymi wersjami PHP (PHP3), zazwyczaj jednak nie ma takiej potrzeby. Aby skorzystać z tego typu odwołań w PHP5, należy w pliku konfiguracyjnym php.ini włączyć domyślnie wyłączoną opcję register_long_arrays (register_long_arrays = On). 150 Rozdział 3. ♦ Współpraca z przeglądarką Drugim sposobem dostępu do danych z formularza jest wykorzystanie globalnej tablicy $_GET. Jako indeks tablicy należy zastosować, podobnie jak w poprzednim przypadku, nazwę pola, z którego dane chcemy odczytać. Jest to też zalecany sposób odczytu i bę- dziemy go stosować w dalszej części książki. Schematycznie konstrukcja taka ma postać: $zmienna = $_GET [ nazwa_pola ]; Sposób trzeci to dostęp bezpośredni. Jeżeli w pliku konfiguracyjnym php.ini włączymy opcję register_globals1, dostęp do pól formularza będzie odbywał się tak samo jak do zwykłych zmiennych. Oznacza to, że jeśli w formularzu będzie występowało pole o nazwie pole1, to w skrypcie będzie można się odwołać do niego tak, jak do zmiennej $pole1. Ten sposób, choć wydaje się najwygodniejszy, może jednak prowadzić do po- wstawania błędów w skryptach, gdyż zmienne związane z formularzem nie odróżniają się od zmiennych lokalnych skryptu. Stosujmy ten sposób jedynie wtedy, gdy jest to naprawdę potrzebne i dokładnie wiemy, jakie mogą być konsekwencje. Na listingu 3.2 został przedstawiony skrypt odczytujący wartość pola tekstowego z for- mularza z listingu 3.1 z wykorzystaniem wszystkich trzech sposobów. Listing 3.2. Różne sposoby odczytu danych z formularza !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN html head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 title Przykładowa strona /title /head body p Dane wprowadzone do formularza: /p ?php //sposób pierwszy $zmienna = $HTTP_GET_VARS[ pole1 ]; echo( 1. Wartość pola pole1 to $zmienna br / ); //sposób drugi $zmienna = $_GET[ pole1 ]; echo( 2. Wartość pola pole1 to $zmienna br / ); //sposób trzeci $zmienna = $pole1; echo( 3. Wartość pola pole1 to $zmienna ); ? /body /html Przy przetwarzaniu formularzy bardzo przydaje się funkcja isSet, która pozwala stwier- dzić, czy dane pole formularza zostało ustawione, innymi słowy czy została przekazana do skryptu wartość odpowiadająca temu polu. Aby pokazać sposób wykorzystania tej funkcji, utwórzmy formularz składający się z trzech pól wyboru typu radio. Odpowiedni kod HTML został zaprezentowany na listingu 3.3, a jego wygląd widoczny jest na ry- 1 Począwszy od PHP w wersji 4.2.0, a więc także we wszystkich wersjach PHP5, opcja ta jest domyślnie wyłączona. Lekcja 10. Odbieranie danych z przeglądarki 151 sunku 3.3. Każde z pól ma taką samą wartość parametru name, a zatem tworzą one jedną grupę. Dzięki temu na raz może być zaznaczone tylko jedno pole, są to więc opcje wykluczające. Każde pole ma jednak inną wartość parametru value, dzięki czemu w skrypcie będziemy je mogli łatwo zidentyfikować. Parametr action formularza wska- zuje, podobnie jak we wcześniejszych przykładach, na skrypt znajdujący się w pliku skrypt.php na serwerze lokalnym o adresie 127.0.0.1. Listing 3.3. Formularz zawierający elementy typu radio !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN html head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 title Przykładowa strona /title /head body P Proszę zaznaczyć jedną z opcji. /P form method= get action= http://127.0.0.1/skrypt.php input type= radio name= radio1 value= opcja1 Opcja1 br / input type= radio name= radio1 value= opcja2 Opcja2 br / input type= radio name= radio1 value= opcja3 Opcja3 br / br / input type= submit /form /body /html Rysunek 3.3. Wygląd formularza generowanego przez kod z listingu 3.3 Napiszmy więc teraz skrypt skrypt.php. Pozwoli nam on stwierdzić, czy została zazna- czona jakaś opcja i ewentualnie która. W wykonaniu tego zadania bardzo nam pomoże wspomniana przed chwilą funkcja isSet. Spójrzmy na kod widoczny na listingu 3.4 — isSet jest tu używana do stwierdzenia, czy w tablicy $_GET jest ustawiony klucz o nazwie 152 Rozdział 3. ♦ Współpraca z przeglądarką radio1, a tym samym czy do skryptu została przekazana wartość pola radio o nazwie radio1. Jeśli tak, funkcja zwraca wartość true, jeśli nie — wartość false. Takie za- chowanie pozwala na użycie instrukcji warunkowej if do wyświetlenia właściwego komunikatu na ekranie. Listing 3.4. Obsługa pól typu radio !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN html head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 title Wynik działania skryptu /title /head body p ?php if(!isSet($_GET[ radio1 ])){ echo( Proszę zaznaczyć jedną z opcji! ); } else{ echo( Zaznaczona opcja to {$_GET[ radio1 ]}. ); } ? /p /body /html Metoda POST Metoda POST to drugi sposób przesyłania danych do serwera. Główne różnice dla użyt- kownika to możliwość przesłania dużo większej ilości danych (np. plików binarnych) oraz to, że nie można ich zobaczyć w polu adresu przeglądarki (co wydaje się całkiem logiczne). Maksymalna ilość danych, jakie mogą być przesłane za pomocą tej metody, jest ograniczona przez znajdującą się w pliku php.ini opcję konfiguracyjną post_max_ size2. Domyślnie jest to 8 MB. Prosty formularz wykorzystujący przesyłanie danych metodą POST został przedstawiony na listingu 3.5. Jak widać, jedyną różnicą w stosunku do metody GET (formularz z listingu 3.1) jest zmiana wartości parametru method znacznika form. Również i w tym przypadku parametr action mógłby mieć postać: action= http://localhost/skrypt.php lub po prostu: action= skrypt.php Listing 3.5. Kod formularza HTML wysyłającego dane metodą POST !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN html head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 2 Na maksymalną ilość odbieranych danych mogą również mieć wpływ ustawienia serwera WWW. Lekcja 10. Odbieranie danych z przeglądarki 153 title Przykładowa strona /title /head body form method= post action= http://127.0.0.1/skrypt.php input type= text name= pole1 input type= submit /form /body /html W skrypcie PHP wartości przesłane z formularza można odczytać, podobnie jak miało to miejsce w przypadku metody GET, na trzy sposoby. Sposobem pierwszym (obecnie niezalecanym; niezbędne jest włączenie opcji konfiguracyjnej register_long_arrays) jest wykorzystanie globalnej tablicy $HTTP_POST_VARS. Jako indeks tablicy należy podać nazwę pola formularza, z którego chcemy odczytać dane. Schematycznie taka konstruk- cja ma postać: $zmienna = $HTTP_POST_VARS[ nazwa_pola ]; Należy jej użyć, jeśli niezbędne jest zachowanie kompatybilności z wersją 3 PHP. Drugim sposobem dostępu jest wykorzystanie globalnej tablicy $_POST. Jako indeks tablicy należy zastosować również nazwę pola formularza, z którego chcemy odczytać dane. Jest to polecany sposób odwoływania się do danych i będzie on stosowany w dalszej części książki, o ile zaistnieje potrzeba zastosowania metody POST. Schematycznie kon- strukcja taka ma postać: $zmienna = $_POST[ nazwa_pola ]; Sposób trzeci to dostęp bezpośredni, niezbędne jest w tym przypadku włączenie w pliku konfiguracyjnym php.ini opcji register_globals. Dostęp do pól formularza może się wtedy odbywać tak samo, jak w przypadku zwykłych zmiennych. Oznacza to, że jeśli w formularzu będzie występowało pole o nazwie pole1, to w skrypcie będzie można się odwołać do niego tak, jak do zmiennej $pole1. Jak już wiemy, ta metoda też nie jest polecana, gdyż nie pozwala na odróżnienie zwykłych zmiennych od tych powstałych ze względu na otrzymanie danych z formularza, co może powodować trudne do wy- krycia błędy. Na listingu 3.6 został przedstawiony skrypt odczytujący wartość pola tekstowego z for- mularza z listingu 3.5 z wykorzystaniem wszystkich trzech wymienionych sposobów. Przykładowy efekt działania skryptu w przypadku, kiedy do pola tekstowego formula- rza został wprowadzony ciąg znaków test, został przedstawiony na rysunku 3.4. Jak widać, przy prostej obsłudze formularzy różnice pomiędzy metodami GET i POST są nie- wielkie, jednak ta druga pozwoli nam wykonywać bardziej zaawansowane zadania, jak np. przesyłanie plików do serwera, czym zajmiemy się już w kolejnej sekcji. Listing 3.6. Skrypt odczytujący dane przekazane z formularza za pomocą metody POST !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN html head 154 Rozdział 3. ♦ Współpraca z przeglądarką meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 title Wynik działania skryptu /title /head body p ?php //sposób pierwszy $zmienna = $HTTP_POST_VARS[ pole1 ]; echo( 1. Wartość pola pole1 to $zmienna br / ); //sposób drugi $zmienna = $_POST[ pole1 ]; echo( 2. Wartość pola pole1 to $zmienna br / ); //sposób trzeci $zmienna = $pole1; echo( 3. Wartość pola pole1 to $zmienna ); ? /p /body /html Rysunek 3.4. Różne sposoby odczytu przesłanych danych dają taki sam efekt Wysyłanie plików do serwera Aby wysłać plik z komputera użytkownika na serwer, trzeba przygotować odpowiedni formularz HTML umożliwiający wybór pliku oraz skrypt PHP, który go odbierze. Rów- nież środowisko PHP musi być odpowiednio skonfigurowane. W pliku php.ini musi być włączona opcja file_uploads, zmienna upload_tmp_dir powinna wskazywać na katalog, w którym będą zapisywane dane tymczasowe podczas ich pobierania, zmienna upload_ max_filesize powinna określać maksymalny rozmiar pojedynczego pliku (standardowo 2 MB). Jeżeli katalog tymczasowy nie zostanie podany, wykorzystany będzie katalog systemowy. Należy zwrócić uwagę, aby uprawnienia dostępu do katalogu tymczasowego były ustawione tak, aby PHP miało możliwość zapisywania w nim danych. Maksy- malna wielkość pliku zależy również od opcji post_max_size (standardowo 8 MB) i me- mory_limit (standardowo 8 MB). W większości przypadków ustawienia domyślne są jednak wystarczające i w standardowych zastosowaniach nie ma potrzeby ich mody- fikować. Formularz HTML należy zdefiniować za pomocą znacznika form , który powinien za- wierać następujące parametry: Lekcja 10. Odbieranie danych z przeglądarki 155 name — określa nazwę formularza. enctype — określa typ kodowania MIME, w tym przypadku będzie to multipart/form-data. action — określa adres skryptu PHP. method — określa metodę wysyłania danych, w tym przypadku będzie to metoda POST. W formularzu należy umieścić dwa pola input, jedno typu file, a drugie typu submit. Polu typu file, służącemu do wyboru pliku, nadamy nazwę (parametr name) plik1. Po- zwoli ona na zidentyfikowanie danych z tego pola w skrypcie PHP. Kod przykładowego formularza został zaprezentowany na listingu 3.7. Gdy zostanie wczytany do przeglą- darki, będzie miał natomiast postać widoczną na rysunku 3.5. Listing 3.7. Formularz HTML służący do wysyłania plików !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN html head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 title Wysyłanie plików /title /head body form name = formularz1 enctype = multipart/form-data action = http://127.0.0.1/upload.php method = POST Nazwa pliku: input type = file name = plik1 size = 30 value = input type = submit name = wyslij value = Wyślij plik /form /body /html Rysunek 3.5. Wygląd formularza do wysyłania plików Plik wysłany za pomocą takiego formularza do serwera zostanie zapisany w katalogu służącym do przechowywania plików tymczasowych. Katalog ten możemy ustalić sa- modzielnie, ustawiając w pliku php.ini opcję konfiguracyjną upload_tmp_dir. W sys- temie Linux będzie to np.: 156 Rozdział 3. ♦ Współpraca z przeglądarką upload_tmp_dir = /var/www/upload a w systemie Windows: upload_tmp_dir = c:wwwupload Skrypt odbierający dane uzyska dostęp do globalnej tablicy $_FILES zawierającej infor- macje niezbędne do ich dalszego przetworzenia. Jest to tablica asocjacyjna, w której plik identyfikowany jest przez nazwę pola input (typu file) z formularza WWW. W przy- padku formularza z listingu 3.7 ta nazwa to plik1. Pod tym indeksem znajduje się 5 in- nych, które pozwalają na odczytanie informacji o pliku. Są to: $_FILES[ plik1 ][ name ] — oryginalna nazwa pliku (którą miał on na komputerze użytkownika). $_FILES[ plik1 ][ type ] — typ MIME pliku (o ile przeglądarka dostarczyła tę informację). $_FILES[ plik1 ][ size ] — wielkość pliku w bajtach. $_FILES[ plik1 ][ tmp_name ] — nazwa tymczasowa, pod jaką plik został zapisany na serwerze. $_FILES[ plik1 ][ error ] — status operacji, kod błędu. Pole error (dostępne w PHP od wersji 4.2.0) może przyjmować jedną z wartości: UPLOAD_ERR_OK UPLOAD_ERR_INI_SIZE — wielkość pliku przekracza wielkość maksymalną — brak błędu, operacja została zakończona sukcesem. zdefiniowaną w pliku php.ini (zmienna upload_max_filesize). UPLOAD_ERR_FORM_SIZE — rozmiar pliku przekracza wielkość maksymalną zdefiniowaną w formularzu HTML. UPLOAD_ERR_PARTIAL — została odebrana jedynie część pliku. UPLOAD_ERR_NO_FILE — plik nie został pobrany. Plik wysłany do serwera jest umieszczany w katalogu tymczasowym i należy go przenieść do właściwej lokalizacji docelowej (np. katalogu, który przeznaczyliśmy do przechowywa- nia tego typu danych). Wykorzystuje się w tym celu funkcję move_uploaded_file, która dodatkowo ze względów bezpieczeństwa oprócz zmiany lokalizacji pliku wykonuje sprawdzenie, czy na pewno został on wysłany do serwera za pomocą metody HTTP_POST. Powyższe informacje w zupełności wystarczą do napisania skryptu odbierającego pliki wysyłane z przeglądarki i zapisującego je w wybranym katalogu. Został on przedsta- wiony na listingu 3.8 i należy go zapisać pod nazwą upload.php w katalogu głównym serwera WWW. Listing 3.8. Skrypt odbierający pliki wysłane do serwera !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN html head Lekcja 10. Odbieranie danych z przeglądarki 157 meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 title Wynik odbioru pliku /title /head body p ?php $uploaddir = ./ ; if($_FILES[ plik1 ][ error ] == UPLOAD_ERR_OK){ $new_name = $uploaddir.$_FILES[ plik1 ][ name ]; $temp_name = $_FILES[ plik1 ][ tmp_name ]; if(move_uploaded_file($temp_name, $new_name)){ echo Plik został załadowany. ; } else{ echo Nieprawidłowy plik ; } } else{ echo( Wystąpił błąd: ); switch($_FILES[ plik1 ][ error ]){ case UPLOAD_ERR_INI_SIZE : case UPLOAD_ERR_FORM_SIZE : echo( Przekroczony maksymalny rozmiar pliku! ); break; case UPLOAD_ERR_PARTIAL : echo( Odebrano tylko część pliku! ); break; case UPLOAD_ERR_NO_FILE : echo( Plik nie został pobrany! ); break; default : echo( Nieznany typ błędu! ); } } ? /p /body /html Katalog, w którym mają być zapisywane odbierane pliki, jest wskazywany przez zmien- ną $uploaddir. Oczywiście musi on istnieć w systemie plików serwera. W przykładzie został zastosowany ciąg ./, co oznacza katalog bieżący (katalog, w którym znajduje się skrypt upload.php). Należy również pamiętać, że musi on mieć odpowiednio ustawione prawa dostępu (aparat wykonawczy PHP musi mieć możliwość zapisu). Pierwszą czynnością wykonywaną w skrypcie jest sprawdzenie, czy pole error tablicy $_FILES zawiera wartość UPLOAD_ERR_OK, a zatem czy plik został odebrany bez pro- blemów. Jeśli tak, z tablicy $_FILES jest odczytywana oryginalna nazwa pliku oraz nazwa tymczasowa, pod którą został on zapisany na serwerze. Do nazwy oryginalnej dołączana jest nazwa katalogu zawarta w zmiennej $uploaddir i całość jest zapisywana w zmiennej $new_name. Nazwa tymczasowa jest z kolei zapisywana w zmiennej $temp_ name. Zmienne te (zostały one wprowadzone do skryptu w celu zwiększenia przejrzy- stości kodu) są następnie wykorzystywane jako parametry funkcji move_uploaded_file. Jeśli wykonanie tej funkcji zakończy się sukcesem i plik zostanie przeniesiony pod 158 Rozdział 3. ♦ Współpraca z przeglądarką oryginalną nazwą do katalogu wskazywanego przez $uploaddir, funkcja zwróci wartość true, a w przypadku przeciwnym — false. W zależności od tej wartości na ekranie jest wyświetlany odpowiedni komunikat. Jeżeli jednak wartość pola error tablicy $_FILES jest różna od UPLOAD_ERR_OK, wykony- wana jest instrukcja switch pozwalająca na stwierdzenie, jakiego typu błąd wystąpił. Badane są wszystkie pozostałe możliwości stanu pola error i wyświetlany jest odpo- wiedni komunikat. Następnie ma miejsce sprawdzenie, czy plik w ogóle został wysłany, czy jego wielkość nie przekroczyła maksymalnego rozmiaru oraz czy został on załado- wany w całości. Klauzula default instrukcji switch zabezpiecza nas przed sytuacją, kiedy w polu error znalazłby się nieznany kod błędu (np. wprowadzony w kolejnych wersjach PHP). Dzięki niej również w takiej sytuacji zostanie wyświetlona odpo- wiednia informacja. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania Ćwiczenie 10.1. Napisz skrypt obliczający pierwiastki równania kwadratowego o pa- rametrach wprowadzanych w formularzu HTML. Ćwiczenie 10.2. Napisz skrypt umożliwiający wykonywanie czterech podstawowych działań arytmetycznych na dwóch argumentach. Wartości argumentów mają być wpro- wadzane poprzez pola tekstowe formularza, a wybór działania ma następować poprzez pola wyboru typu radio. Ćwiczenie 10.3. Napisz skrypt wykonujący konwersję tekstu wprowadzonego w polu tekstowym formularza ze standardu Windows-1250 do ISO-8859-2. Ćwiczenie 10.4. Napisz skrypt umożliwiający użytkownikowi wysłanie pliku do ser- wera, umieszczający ten plik w wybranym katalogu i zwracający odnośnik do niego tak, żeby było możliwe jego pobranie z poziomu przeglądarki.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP5. Praktyczny kurs
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: