Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00228 003886 22925428 na godz. na dobę w sumie
PHP i MySQL. Tworzenie aplikacji WWW - książka
PHP i MySQL. Tworzenie aplikacji WWW - książka
Autor: Liczba stron: 856
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0323-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stwórz wydajne i bezpieczne aplikacje internetowe

Sieć WWW już dawno przestała być jedynie zbiorem setek statycznych witryn. Dziś w sieci można znaleźć dziesiątki aplikacji -- sklepów, katalogów, systemów bankowych, blogów i wielu innych. Do tworzenia takich aplikacji wykorzystuje się kilka technologii, z których największą popularnością cieszy się język PHP w połączeniu z bazą danych MySQL. Nieodpłatny dostęp, łatwość obsługi oraz potężne możliwości sprawiły, że ta platforma jest stosowana przez ogromne rzesze programistów aplikacji WWW na całym świecie.

'PHP i MySQL. Tworzenie aplikacji WWW' to książka, dzięki której poznasz możliwości tej technologii i nauczysz się z nich korzystać, pisząc aplikacje internetowe. Dowiesz się, jak tworzyć programy w języku PHP, manipulować danymi zgromadzonymi w bazie, projektować rozbudowane aplikacje i wdrażać je. Przeczytasz tu o zabezpieczaniu aplikacji, usuwaniu błędów, korzystaniu z plików XML i usług sieciowych oraz projektowaniu ergonomicznych interfejsów użytkownika. Dzięki praktycznym przykładom szybko nauczysz się stosować PHP i MySQL w swoich projektach.

Rozpocznij przygodę z programowaniem w PHP.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl PHP i MySQL. Tworzenie aplikacji WWW Autor: Marc Wandschneider T³umaczenie: Jaros³aw Dobrzañski, Rados³aw Meryk ISBN: 83-246-0323-9 Tytu³ orygina³u: Core Web Application Development with PHP and MySQL Format: B5, stron: 856 Stwórz wydajne i bezpieczne aplikacje internetowe (cid:127) Poznaj zasady programowania w PHP i korzystania z baz danych (cid:129) Zaprojektuj interfejs u¿ytkownika dla aplikacji (cid:129) Wykorzystaj dokumenty w formacie XML (cid:129) Zabezpiecz aplikacjê przed nieautoryzowanym dostêpem Sieæ WWW ju¿ dawno przesta³a byæ jedynie zbiorem setek statycznych witryn. Dziœ w sieci mo¿na znaleŸæ dziesi¹tki aplikacji — sklepów, katalogów, systemów bankowych, blogów i wielu innych. Do tworzenia takich aplikacji wykorzystuje siê kilka technologii, z których najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy siê jêzyk PHP w po³¹czeniu z baz¹ danych MySQL. Nieodp³atny dostêp, ³atwoœæ obs³ugi oraz potê¿ne mo¿liwoœci sprawi³y, ¿e ta platforma jest stosowana przez ogromne rzesze programistów aplikacji WWW na ca³ym œwiecie. „PHP i MySQL. Tworzenie aplikacji WWW” to ksi¹¿ka, dziêki której poznasz mo¿liwoœci tej technologii i nauczysz siê z nich korzystaæ, pisz¹c aplikacje internetowe. Dowiesz siê, jak tworzyæ programy w jêzyku PHP, manipulowaæ danymi zgromadzonymi w bazie, projektowaæ rozbudowane aplikacje i wdra¿aæ je. Przeczytasz tu o zabezpieczaniu aplikacji, usuwaniu b³êdów, korzystaniu z plików XML i us³ug sieciowych oraz projektowaniu ergonomicznych interfejsów u¿ytkownika. Dziêki praktycznym przyk³adom szybko nauczysz siê stosowaæ PHP i MySQL w swoich projektach. (cid:129) Programowanie w jêzyku PHP (cid:129) Organizacja kodu (cid:129) Zasady programowania obiektowego (cid:129) Projektowanie i tworzenie baz danych (cid:129) Stosowanie jêzyka SQL (cid:129) Przygotowywanie projektu aplikacji (cid:129) Budowanie interfejsu u¿ytkownika (cid:129) Usuwanie b³êdów z kodu (cid:129) Metody uwierzytelniania u¿ytkowników (cid:129) Wyra¿enia regularne (cid:129) Us³ugi sieciowe i protokó³ SOAP (cid:129) Wdra¿anie aplikacji Rozpocznij przygodê z programowaniem w PHP Wprowadzenie ..........................................................................................................................................17 Dla kogo przeznaczona jest ta książka? ......................................................................... 17 O PHP ......................................................................................................................... 18 Układ książki ............................................................................................................... 19 Zanim zaczniesz .......................................................................................................... 20 Podziękowania ............................................................................................................. 20 Część I Podstawy PHP 21 Rozdział 1. Wprowadzenie w tematykę PHP ........................................................................................... 23 Pierwsze programy w PHP ............................................................................................. 23 Wpisywanie kodu PHP .................................................................................................. 25 Oznaczanie sekcji kodu PHP .................................................................................... 26 Łączenie PHP i HTML .............................................................................................. 27 Instrukcje i komentarze ........................................................................................... 28 W jaki sposób można zapamiętywać dane? .................................................................... 29 Podstawowe typy danych w PHP .................................................................................... 30 Liczby .................................................................................................................... 30 Ciągi znaków .......................................................................................................... 32 Wartości typu boolean ............................................................................................. 35 Przydatne funkcje ......................................................................................................... 36 nl2br ..................................................................................................................... 36 var_dump ............................................................................................................... 36 print_r .................................................................................................................... 37 var_export .............................................................................................................. 37 Podsumowanie ............................................................................................................ 38 Rozdział 2. Język PHP ............................................................................................................................... 39 Więcej informacji o wprowadzaniu ciągów znaków ........................................................... 39 Więcej informacji o typach danych ................................................................................. 41 Tablice ................................................................................................................... 41 Obiekty .................................................................................................................. 42 Specjalne typy i wartości ......................................................................................... 43 D:ROBOCZ~1MAKIET~1PHPIMY~19DRUK~1R00_0_spis.doc 3 4 PHP i MySQL. Tworzenie aplikacji WWW Konwersja typów .......................................................................................................... 44 Podstawy ............................................................................................................... 44 Specyficzne rodzaje konwersji typów ......................................................................... 45 Przydatne funkcje do konwersji typów ....................................................................... 49 Zmienne i stałe ............................................................................................................ 51 Definiowanie stałych ............................................................................................... 51 Odwołania do zmiennych przez wartość lub przez referencję ....................................... 51 Zasięg zmiennych ................................................................................................... 53 Czas istnienia zmiennych ........................................................................................ 53 Zmienne predefiniowane ......................................................................................... 54 Wyrażenia i operatory ................................................................................................... 55 Operatory: łączenie wyrażeń ..................................................................................... 55 Łączenie wyrażeń i priorytety operatorów .................................................................. 62 Struktury sterujące ....................................................................................................... 63 Instrukcje if ............................................................................................................ 63 Instrukcja switch ..................................................................................................... 64 Pętle while (do...while) ............................................................................................ 66 Pętle for ................................................................................................................. 67 Pętle foreach .......................................................................................................... 67 Przerwanie działania pętli ........................................................................................ 67 Podsumowanie ............................................................................................................ 69 Rozdział 3. Organizacja kodu i jego wielokrotne wykorzystywanie .....................................................71 Podstawowy mechanizm wielokrotnego wykorzystywania kodu: funkcje ............................. 71 Definiowanie i wywoływanie funkcji ........................................................................... 72 Przekazywanie parametrów do funkcji ....................................................................... 74 Zwracanie wartości przez funkcje ............................................................................. 78 Zasięg zmiennych wewnątrz funkcji .......................................................................... 79 Zasięg i dostępność funkcji ..................................................................................... 83 Funkcje jako zmienne .............................................................................................. 84 Sposób wielokrotnego wykorzystywania kodu dla średnio zaawansowanych: zastosowanie plików włączanych ................................................................................ 85 Organizacja kodu w plikach ...................................................................................... 86 Wybór nazw plików i folderów ................................................................................... 88 Włączanie plików bibliotecznych w skryptach ............................................................. 90 Zastosowanie mechanizmu włączania do ładowania szablonów stron .......................... 95 Podsumowanie ............................................................................................................ 96 Rozdział 4. Programowanie obiektowe .................................................................................................. 97 Nie tylko biblioteki ....................................................................................................... 97 Programowanie obiektowe .......................................................................................... 100 Podstawowa terminologia ...................................................................................... 100 Podstawowe informacje o programowaniu obiektowym w PHP ................................... 101 Inicjalizowanie i usuwanie obiektów ........................................................................ 105 Dostępność klasy: kto może oglądać informacje ..................................................... 107 Definiowanie statycznych danych wewnątrz klas ...................................................... 109 Rozszerzanie obiektów ............................................................................................... 113 Rozszerzanie zdefiniowanych klas .......................................................................... 114 Więcej o widoczności ............................................................................................ 114 Ponowna implementacja metod klasy bazowej ........................................................ 115 Definiowanie klas w taki sposób, aby działały tak samo: polimorfizm ........................ 116 4 D:ROBOCZ~1MAKIET~1PHPIMY~19DRUK~1R00_0_spis.doc Spis treści 5 Inne własności ........................................................................................................... 123 Porównywanie obiektów ......................................................................................... 124 Klonowanie obiektów ............................................................................................ 124 Wyświetlanie wartości obiektów w sposób przyjazny dla użytkownika ......................... 125 Przekazywanie wskazówek dotyczących typów ......................................................... 126 Automatyczne ładowanie ....................................................................................... 127 Podsumowanie .......................................................................................................... 127 Rozdział 5. Tablice ....................................................................................................................................129 Więcej informacji o tablicach ....................................................................................... 129 Tworzenie tablic i umieszczanie w nich danych ........................................................ 130 Dostęp do elementów tablic .................................................................................. 132 Usuwanie elementów i całych tablic ....................................................................... 134 Zliczanie elementów tablicy ................................................................................... 135 Przetwarzanie elementów tablic w pętli ........................................................................ 135 Pętle foreach ........................................................................................................ 135 Pętle standardowe ................................................................................................ 136 Wewnętrzne liczniki pętli oraz metody each, next, prev, pos i reset ........................... 137 Metoda array_walk ................................................................................................ 139 Tablice wielowymiarowe .............................................................................................. 140 Operacje na tablicach ................................................................................................. 141 Sortowanie tablic .................................................................................................. 142 Inne operacje na tablicach ..................................................................................... 145 Podsumowanie .......................................................................................................... 147 Rozdział 6. Ciągi znaków i znaki alfabetów narodowych .....................................................................149 Ciągi znaków w PHP ................................................................................................... 149 W jaki sposób PHP interpretuje ciągi znaków? ......................................................... 150 Zestawy znaków i kodowanie Unicode .......................................................................... 150 Kod ASCII ............................................................................................................ 150 Zestawy znaków ISO 8859 .................................................................................... 151 Zestawy znaków języków dalekowschodnich ............................................................ 151 Unicode ............................................................................................................... 152 Zestawy znaków Unicode ....................................................................................... 153 Zestawy znaków w PHP ............................................................................................... 153 Obsługa innych zestawów znaków .......................................................................... 153 Kłopoty, kłopoty… ................................................................................................ 155 W jaki sposób postępować ze znakami? ................................................................. 156 Konfiguracja PHP w celu wykorzystania kodowania Unicode ........................................... 157 Instalacja i konfiguracja rozszerzeń mbstring i mbrex ............................................... 157 Przeciążanie funkcji ............................................................................................... 157 Operacje na ciągach znaków ....................................................................................... 158 Pobieranie informacji o ciągach znaków .................................................................. 159 Porządkowanie ciągów znaków ............................................................................... 160 Wyszukiwanie i porównywanie ................................................................................ 162 Wydzielanie podciągów .......................................................................................... 165 Zmiana wielkości liter ........................................................................................... 166 Konwersje kodowania ........................................................................................... 167 Podsumowanie .......................................................................................................... 167 D:ROBOCZ~1MAKIET~1PHPIMY~19DRUK~1R00_0_spis.doc 5 6 PHP i MySQL. Tworzenie aplikacji WWW Rozdział 7. Interakcje z serwerem: formularze ..................................................................................169 Przykłady formularzy ................................................................................................... 169 Przetwarzanie formularzy HTML ................................................................................... 172 Wprowadzanie formularzy na stronie ....................................................................... 172 W jaki sposób są przesyłane dane? ....................................................................... 174 Dostęp do danych formularzy z poziomu skryptu ...................................................... 176 Formularze a zestawy znaków ................................................................................ 178 Praca z serwerem ...................................................................................................... 179 Środowisko serwera .............................................................................................. 180 Zmienne serwera .................................................................................................. 180 Zmienne środowiskowe ......................................................................................... 185 Przekierowania .......................................................................................................... 186 Podsumowanie .......................................................................................................... 188 Część II Podstawowe wiadomości o bazach danych 189 Rozdział 8. Wprowadzenie do baz danych ..............................................................................................191 Terminologia .............................................................................................................. 191 Podstawy ............................................................................................................. 191 Relacyjne bazy danych .......................................................................................... 193 Powody, dla których warto korzystać z systemów zarządzania bazami danych .................. 194 Czynniki przemawiające przeciwko plikom tekstowym bądź arkuszom kalkulacyjnym ... 194 Serwery baz danych .............................................................................................. 195 Popularne serwery baz danych .................................................................................... 196 MySQL ................................................................................................................. 196 PostgreSQL .......................................................................................................... 197 Oracle .................................................................................................................. 197 Microsoft SQL Server ............................................................................................ 197 Inne ..................................................................................................................... 198 W jaki sposób dokonać wyboru serwera bazy danych? ................................................. 198 Analiza danych ..................................................................................................... 198 Możliwości ........................................................................................................... 199 Wydajność ........................................................................................................... 199 Dostępność z poziomu PHP ................................................................................... 199 Koszty ................................................................................................................. 199 Nasz wybór ................................................................................................................ 200 Wspólne interfejsy ..................................................................................................... 200 Podsumowanie .......................................................................................................... 201 Rozdział 9. Projektowanie i tworzenie baz danych .............................................................................203 Co należy umieścić w bazie danych? ............................................................................ 203 Organizacja danych .................................................................................................... 205 Klucze główne ...................................................................................................... 205 Wybór typów danych .............................................................................................. 206 Organizacja danych w tabele .................................................................................. 210 Indeksy ułatwiające wyszukiwanie .......................................................................... 213 Wprowadzenie do języka SQL ...................................................................................... 213 Tworzenie baz danych ................................................................................................. 215 Komunikacja z serwerem bazy danych .................................................................... 215 Nawiązywanie połączenia i uwierzytelnianie ............................................................. 215 Tworzenie bazy danych .......................................................................................... 216 6 D:ROBOCZ~1MAKIET~1PHPIMY~19DRUK~1R00_0_spis.doc Spis treści 7 Nadawanie uprawnień użytkownikom ........................................................................... 217 Przygotowania do tworzenia użytkowników .............................................................. 218 Tworzenie użytkowników ........................................................................................ 219 Usuwanie użytkowników lub uprawnień ................................................................... 220 Tworzenie tabel .......................................................................................................... 221 Typy danych w języku SQL ..................................................................................... 221 Cykl istnienia klienta bazy danych .......................................................................... 225 Tworzenie tabeli ................................................................................................... 225 Mechanizmy zapisu tabel ...................................................................................... 227 Tworzenie indeksów .............................................................................................. 228 Klucze obce i kaskadowe usuwanie rekordów ......................................................... 228 Usuwanie tabel i baz danych ....................................................................................... 230 Podsumowanie .......................................................................................................... 231 Rozdział 10. Wykorzystanie baz danych: przechowywanie i pobieranie informacji ........................233 Zanim zaczniemy ....................................................................................................... 233 Wprowadzanie danych do tabel ................................................................................... 234 Instrukcja INSERT INTO ......................................................................................... 234 Wprowadzanie danych w trybie masowym ............................................................... 235 Wprowadzanie danych innych typów niż tekstowe .................................................... 237 Pobieranie danych z tabel ........................................................................................... 238 Podstawowa składnia ............................................................................................ 239 Łączenie danych z tabel przy pobieraniu ................................................................. 241 Sortowanie pobieranych danych ............................................................................. 244 Pobieranie po kilka wierszy naraz ........................................................................... 245 Modyfikowanie danych w tabelach ............................................................................... 246 Usuwanie danych z tabel ............................................................................................ 247 Podsumowanie .......................................................................................................... 248 Rozdział 11. Wykorzystanie baz danych: zaawansowany dostęp do danych .....................................249 Transakcje ................................................................................................................ 249 Problem ............................................................................................................... 250 Rozwiązanie ......................................................................................................... 251 Pisanie transakcji ................................................................................................. 252 Bardziej złożony problem ....................................................................................... 253 Bardziej zaawansowane zapytania ............................................................................... 255 Łączenie wyrażeń .................................................................................................. 255 Określanie zbiorów i zakresów wartości .................................................................. 256 Pobieranie niepowtarzalnych wartości ..................................................................... 257 Wykorzystanie funkcji SQL w zapytaniach ................................................................ 257 Grupowanie danych dla funkcji agregacji ................................................................. 262 Modyfikowanie schematu tabel ................................................................................... 263 Podsumowanie .......................................................................................................... 264 Rozdział 12. PHP a dostęp do danych .....................................................................................................265 Przygotowania ............................................................................................................ 265 Nawiązywanie połączenia i uwierzytelnianie .................................................................. 267 Kolejność zdarzeń ................................................................................................. 267 Nawiązywanie połączenia ...................................................................................... 268 Ustawianie zestawu znaków obowiązującego dla połączenia ..................................... 270 D:ROBOCZ~1MAKIET~1PHPIMY~19DRUK~1R00_0_spis.doc 7 8 PHP i MySQL. Tworzenie aplikacji WWW Wykonywanie zapytań ................................................................................................. 270 Pobieranie danych ................................................................................................ 270 Sprawdzanie poprawności danych wprowadzanych przez użytkownika ........................ 273 Wprowadzanie, usuwanie i aktualizowanie danych ................................................... 275 Transakcje ........................................................................................................... 276 Obsługa błędów rozszerzenia mysqli ....................................................................... 277 Wielokrotne wykorzystywanie zapytań .......................................................................... 279 Wiązanie parametrów ............................................................................................ 280 Wiązanie wyników ................................................................................................. 281 Stara szkoła: interfejsy proceduralne ........................................................................... 282 Podstawowe wiadomości dotyczące proceduralnych interfejsów obsługi baz danych ....... 283 Trwałe połączenia ..................................................................................................... 285 Podsumowanie .............................................................................................................. 286 Część III Planowanie aplikacji internetowych 287 Rozdział 13. Aplikacje internetowe i internet ...........................................................................................289 Światowa pajęczyna „od kuchni” .................................................................................... 289 Internet jest prostszy, niż przypuszczasz .................................................................... 290 Komputery komunikujące się z innymi komputerami .................................................. 290 Protokół HTTP ........................................................................................................... 292 Typy MIME ................................................................................................................ 295 Protokół SSL ............................................................................................................ 295 Inne ważne protokoły ................................................................................................ 299 Projektowanie aplikacji internetowych ............................................................................. 299 Terminologia ............................................................................................................ 300 Prosty układ ............................................................................................................. 300 Interfejs użytkownika ................................................................................................ 302 Implementacja reguł biznesu ..................................................................................... 303 Warstwa tylna — serwer ........................................................................................... 306 Architektury n-warstwowe .......................................................................................... 307 Wydajność i skalowalność ......................................................................................... 307 Podsumowanie .............................................................................................................. 309 Rozdział 14. Implementacja interfejsu użytkownika .................................................................................311 Elementy interfejsu użytkownika ..................................................................................... 311 Czym jest interfejs użytkownika? ............................................................................... 312 Planowanie interfejsu użytkownika ............................................................................ 313 Udzielanie użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów ................................... 316 Wskazówki i strategie projektowania ......................................................................... 317 Implementacja interfejsu użytkownika ............................................................................. 319 Kaskadowe arkusze stylów (CSS) .............................................................................. 319 Włączanie plików ...................................................................................................... 322 Biblioteki kodu do generowania interfejsu użytkownika ............................................... 323 Implementacja sterowania interfejsem użytkownika ................................................... 327 Podsumowanie .............................................................................................................. 329 Rozdział 15. Zarządzanie użytkownikami ..................................................................................................331 W jaki sposób użytkownicy łączą się z aplikacjami internetowymi? ................................... 331 Goście a zarejestrowani użytkownicy ............................................................................... 334 Uwierzytelnianie użytkowników ........................................................................................ 335 8 D:ROBOCZ~1MAKIET~1PHPIMY~19DRUK~1R00_0_spis.doc Spis treści 9 Logowanie częściowe i pełne .................................................................................... 335 Gdzie można zapisać informacje użytkowników? ........................................................ 336 Co można zapisać, a czego zapisywać nie należy ....................................................... 337 Podsumowanie .............................................................................................................. 339 Rozdział 16. Zabezpieczenia aplikacji internetowych: planowanie i bezpieczeństwo kodu ...............341 Strategie zabezpieczeń ................................................................................................... 341 Co jest najważniejsze? ..............................................................................................342 Równowaga pomiędzy bezpieczeństwem a wygodą użytkowania ................................. 343 Po zakończeniu fazy tworzenia aplikacji ..................................................................... 344 Podstawowe podejście .............................................................................................. 344 Identyfikacja zagrożeń .................................................................................................... 344 Zagrożenia ............................................................................................................... 344 Czarne charaktery ..................................................................................................... 347 Zabezpieczenia kodu ...................................................................................................... 349 Złota zasada ............................................................................................................ 349 Filtrowanie danych wejściowych ................................................................................. 349 Organizacja kodu ...................................................................................................... 355 Co można umieścić w kodzie? ................................................................................... 356 Zagadnienia dotyczące systemu plików ..................................................................... 357 Stabilność kodu i błędy ............................................................................................. 357 Operator wykonywania poleceń powłoki i instrukcja exec ............................................ 358 Podsumowanie .............................................................................................................. 359 Rozdział 17. Zabezpieczenia aplikacji internetowych: bezpieczeństwo sprzętu i oprogramowania ........................................................................................................ 361 Zabezpieczenia serwerów WWW i PHP ......................................................................... 361 Używaj aktualnego oprogramowania ....................................................................... 362 php.ini ................................................................................................................. 363 Konfiguracja serwera WWW ................................................................................... 364 Serwery wirtualne ................................................................................................. 365 Aplikacje internetowe umieszczone na serwerach komercyjnych ............................... 367 Protokół SSL ............................................................................................................. 368 Zastosowanie SSL w PHP ...................................................................................... 368 Bezpieczeństwo bazy danych ...................................................................................... 370 Użytkownicy i system uprawnień ............................................................................ 370 Wysyłanie danych do serwera ................................................................................ 371 Nawiązywanie połączenia z serwerem ..................................................................... 371 Uruchamianie serwera .......................................................................................... 372 Zabezpieczenia sieci .................................................................................................. 372 Zapory firewall ...................................................................................................... 373 Strefy DMZ ........................................................................................................... 373 Więcej o sieciowych atakach DoS i DDoS ............................................................... 374 Zabezpieczenia komputera i systemu operacyjnego ...................................................... 374 Pamiętaj o aktualizacjach systemu operacyjnego ..................................................... 374 Uruchamiaj tylko te programy, które są potrzebne ................................................... 375 Pamiętaj o fizycznych zabezpieczeniach serwera ...................................................... 375 Plany awaryjne ........................................................................................................... 376 Podsumowanie .......................................................................................................... 377 D:ROBOCZ~1MAKIET~1PHPIMY~19DRUK~1R00_0_spis.doc 9 10 PHP i MySQL. Tworzenie aplikacji WWW Część IV Implementacja aplikacji internetowych 379 Rozdział 18. Obsługa błędów i debugowanie ..........................................................................................381 W jaki sposób powstają błędy? ................................................................................... 381 Błędy PHP ............................................................................................................ 381 Błędy w kodzie ..................................................................................................... 383 Błędy zewnętrzne .................................................................................................. 384 W jaki sposób PHP zarządza błędami? ......................................................................... 385 W jaki sposób PHP wyświetla komunikaty o błędach? .............................................. 385 Jakie błędy generuje mechanizm obsługi PHP? ........................................................ 386 Obsługa błędów .................................................................................................... 387 Konfiguracja systemu obsługi błędów w PHP ........................................................... 392 Wyjątki ...................................................................................................................... 392 Podstawowe wiadomości o wyjątkach ..................................................................... 393 Wykorzystanie wyjątków ......................................................................................... 395 Nieobsłużone wyjątki ............................................................................................. 398 Rozszerzanie wyjątków .......................................................................................... 399 Debugowanie ............................................................................................................. 401 Wprowadzenie instrukcji diagnostycznych ................................................................ 401 Debugery kodu źródłowego .................................................................................... 403 Podsumowanie .......................................................................................................... 404 Rozdział 19. Pliki cookie i sesje ..............................................................................................................405 Pliki cookie: niewielkie i przydatne ............................................................................... 405 Podstawowe operacje ........................................................................................... 405 Jak działają pliki cookie? ....................................................................................... 409 Zarządzanie poprawnością plików cookie ................................................................ 410 Usuwanie plików cookie ........................................................................................ 411 Tablice plików cookie ............................................................................................ 411 Co można umieszczać w plikach cookie? ................................................................ 412 Sposoby na „odchudzających się” .......................................................................... 412 Sesje ........................................................................................................................ 413 Podstawowe zastosowanie .................................................................................... 414 Konfiguracja PHP w celu obsługi sesji ..................................................................... 416 W jaki sposób jest przesyłany identyfikator sesji? .................................................... 417 Zapisywanie danych w sesji ................................................................................... 418 Buforowanie stron ................................................................................................ 421 Niszczenie sesji .................................................................................................... 423 W jaki sposób działa pamięć sesji .......................................................................... 424 Bezpieczeństwo sesji ................................................................................................. 428 Uzyskanie identyfikatora sesji ................................................................................ 428 Ograniczanie możliwych zniszczeń spowodowanych przejęciem identyfikatora sesji ........ 429 Podsumowanie .......................................................................................................... 431 Rozdział 20. Uwierzytelnianie ................................................................................................................433 Planowanie logowania ................................................................................................ 433 Uwierzytelnianie realizowane przez serwer WWW .......................................................... 436 Proste uwierzytelnianie HTTP ................................................................................. 436 Schematy uwierzytelniania stosowane w systemie Windows ..................................... 441 Implementacja własnego mechanizmu uwierzytelniania ................................................. 442 Konfiguracja bazy danych pod kątem obsługi logowania ........................................... 443 Dodawanie nowych użytkowników ........................................................................... 444 10 D:ROBOCZ~1MAKIET~1PHPIMY~19DRUK~1R00_0_spis.doc Spis treści 11 Logowanie użytkowników ....................................................................................... 453 Aktualizacja stron, które wymagają zalogowania się ................................................. 460 Wylogowywanie użytkowników ................................................................................ 463 Usuwanie użytkowników ........................................................................................ 465 Podsumowanie .......................................................................................................... 466 Rozdział 21. Zaawansowane techniki wysyłania treści do przeglądarki oraz buforowanie wysyłanej treści .................................................................................467 Globalizacja i parametry regionalne ............................................................................. 467 Parametry regionalne i ich właściwości ................................................................... 468 Ustalanie lokalizacji użytkownika ............................................................................ 468 Ustawianie parametrów regionalnych dla bieżącej strony (Unix) ................................ 470 Ustawianie parametrów regionalnych dla bieżącej strony (Windows) .......................... 472 Poznawanie bieżących parametrów lokalnych .......................................................... 474 Wysyłanie sformatowanej treści .................................................................................. 474 Formatowanie liczb ............................................................................................... 475 Waluty ................................................................................................................. 475 Inne funkcje formatujące ....................................................................................... 478 Buforowanie treści ..................................................................................................... 481 Jak to działa ......................................................................................................... 482 Korzystanie z buforowania treści ............................................................................ 482 Pisanie własnego programu obsługi ....................................................................... 484 Podsumowanie .......................................................................................................... 485 Rozdział 22. Kontrola poprawności danych za pomocą wyrażeń regularnych ................................487 Używanie wyrażeń regularnych ..................................................................................... 487 Czym są wyrażenia regularne? ............................................................................... 488 Instalacja ............................................................................................................. 489 Testowanie wyrażeń .............................................................................................. 489 Proste wyszukiwanie ............................................................................................. 490 Klasy znaków ....................................................................................................... 491 Granice ................................................................................................................ 493 Kropka ................................................................................................................. 494 Repetycja wzorców ................................................................................................ 494 Grupowanie i warianty ........................................................................................... 495 Sztuczki i pułapki .................................................................................................. 495 Kontrola poprawności danych za pomocą wyrażeń regularnych ....................................... 496 Kontrola poprawności nazwy użytkownika ............................................................... 496 Wzorce pasujące do numerów telefonów ................................................................. 497 Wzorce pasujące do kodów pocztowych .................................................................. 498 Wzorce pasujące do adresów e-mail ....................................................................... 499 Inne funkcje operujące na wyrażeniach regularnych .......................................................... 500 Funkcja ereg_replace ............................................................................................ 500 Funkcja split ......................................................................................................... 502 Podsumowanie .......................................................................................................... 503 Rozdział 23. XML i XHTML .......................................................................................................................505 XML .......................................................................................................................... 505 Czym jest XML? .................................................................................................... 506 Kiedy korzystać z XML? ......................................................................................... 507 Podstawowa terminologia ...................................................................................... 508 D:ROBOCZ~1MAKIET~1PHPIMY~19DRUK~1R00_0_spis.doc 11 12 PHP i MySQL. Tworzenie aplikacji WWW Struktura dokumentu XML ..................................................................................... 509 Przestrzenie nazw ................................................................................................. 513 Kontrola poprawności XML .................................................................................... 515 Technologie pochodne .......................................................................................... 517 Praca z XML w PHP .................................................................................................... 518 Wybór pomiędzy SAX i DOM ................................................................................... 519 Korzystanie z modelu DOM .................................................................................... 519 XHTML ...................................................................................................................... 530 Po co używać XHTML? ........................................................................................... 530 Jak używać XHTML? .............................................................................................. 531 Konwersja na XHTML ............................................................................................ 533 Podsumowanie .......................................................................................................... 533 Rozdział 24. Pliki i katalogi .....................................................................................................................535 Dostęp do plików ....................................................................................................... 535 Otwieranie plików ................................................................................................. 535 Zamykanie plików ................................................................................................. 538 Odczyt plików ....................................................................................................... 538 Zapis do plików .................................................................................................... 540 Prawa dostępu do plików i inne informacje .............................................................. 542 Usuwanie i zmiana nazw plików ............................................................................. 544 Dostęp do katalogów .................................................................................................. 544 Operowanie ścieżkami dostępu .............................................................................. 545 Przeglądanie zawartości katalogów przy użyciu klas ................................................. 546 Przeglądanie zawartości katalogów za pomocą funkcji ............................................. 546 Zmiana bieżącego katalogu ................................................................................... 547 Tworzenie i usuwanie katalogów ............................................................................ 547 Względy bezpieczeństwa ............................................................................................. 547 Kwestie związane z dostępem do plików ................................................................. 548 Podsumowanie .......................................................................................................... 550 Rozdział 25. Wysyłanie plików do serwera ..........................................................................................551 Wysyłanie do serwera plików użytkownika .................................................................... 551 Na czym polega wysyłanie plików do serwera .......................................................... 551 Konfigurowanie PHP pod kątem wysyłania plików do serwera ................................... 552 Formularz klienta .................................................................................................. 553 Kod po stronie serwera ......................................................................................... 555 Ograniczanie rozmiaru wysyłanego pliku .................................................................. 557 Wysyłanie większej liczby plików ............................................................................. 558 Wysyłanie plików do serwera — przykład ...................................................................... 560 Przygotowania ...................................................................................................... 560 Formularz nowego konta ........................................................................................ 561 Tworzenie nowego konta ....................................................................................... 561 Podgląd danych użytkownika .................................................................................. 564 Pobieranie emblematu z bazy danych ..................................................................... 566 Względy bezpieczeństwa ............................................................................................. 567 Tylko zaufani użytkownicy ...................................................................................... 567 Ataki Denial of Service .......................................................................................... 568 Kontrola poprawności plików ................................................................................. 568 „Złośliwe” nazwy plików ........................................................................................ 568 Podsumowanie .......................................................................................................... 569 12 D:ROBOCZ~1MAKIET~1PHPIMY~19DRUK~1R00_0_spis.doc Spis treści 13 Rozdział 26. Operowanie datami i czasem .............................................................................................571 Źródła dat i czasu ...................................................................................................... 571 PHP ..................................................................................................................... 571 System operacyjny ................................................................................................ 572 Serwer bazy danych .............................................................................................. 572 Strony WWW i użytkownicy ..................................................................................... 573 Daty i czas w PHP ...................................................................................................... 574 Datowniki w PHP ................................................................................................... 574 Pobieranie daty i czasu ......................................................................................... 575 Kontrola poprawności daty i czasu ......................................................................... 579 Porównywanie dat i czasu ...................................................................................... 580 Wyświetlanie sformatowanych dat i czasu ............................................................... 583 Problem z datownikami ......................................................................................... 587 Data i czas w serwerach baz danych ............................................................................ 587 Zakresy dat i czasu w popularnych serwerach baz danych ........................................ 587 Dodawanie i odejmowanie interwałów czasowych .................................................... 588 Interpretacja dat w bazach danych ......................................................................... 588 MySQL i datowniki ................................................................................................ 589 Podsumowanie .......................................................................................................... 589 Rozdział 27. Usługi XML Web Services i SOAP ......................................................................................591 Usługi XML Web Services ........................................................................................... 591 Tworzenie platformy .............................................................................................. 592 Wchodzimy do świata usług XML Web Services ....................................................... 592 Szukanie usług Web Services ................................................................................ 593 Jak działają usługi Web Services ................................................................................. 594 SOAP ................................................................................................................... 594 WSDL .................................................................................................................. 595 HTTP ................................................................................................................... 601 XML-RPC .............................................................................................................. 602 Wykorzystywanie usług Web Services w PHP ................................................................ 602 Wybieranie usługi ................................................................................................. 602 Konfiguracja PHP .................................................................................................. 604 Korzystanie z usługi .............................................................................................. 605 Przykład — korzystanie z API wyszukiwarki Google ........................................................ 609 Przygotowanie do korzystania z interfejsów API wyszukiwarki Google ......................... 609 Dalsze poznawanie usługi ..................................................................................... 610 Jak działa wyszukiwanie ........................................................................................ 611 Wyszukiwanie słów kluczowych .............................................................................. 612 Podsumowanie .......................................................................................................... 616 Rozdział 28. Korzystanie z PEAR .............................................................................................................617 Wprowadzenie do PEAR .............................................................................................. 617 Biblioteka kodu .................................................................................................... 618 Klasy podstawowe PEAR ....................................................................................... 618 Społeczność dająca wsparcie ................................................................................ 618 PECL ................................................................................................................... 619 Instalacja i konfiguracja .............................................................................................. 619 Unix ..................................................................................................................... 619 Windows .............................................................................................................. 620 D:ROBOCZ~1MAKIET~1PHPIMY~19DRUK~1R00_0_spis.doc 13 14 PHP i MySQL. Tworzenie aplikacji WWW Podstawowe polecenia ............................................................................................... 621 Udostępnianie pomocy .......................................................................................... 622 Wyświetlanie listy pakietów ................................................................................... 622 Pobieranie i instalowanie pakietów ......................................................................... 623 Pobieranie informacji ............................................................................................ 624 Aktualizacja istniejących pakietów .......................................................................... 625 Odinstalowywanie pakietów ................................................................................... 625 Opcje konfiguracyjne PEAR .................................................................................... 626 Przykład — zastosowanie klasy Date ........................................................................... 626 Instalacja ............................................................................................................. 627 Podstawowy sposób użycia .................................................................................... 627 Dalsze przykłady .....................................................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP i MySQL. Tworzenie aplikacji WWW
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: