Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00017 003999 21773178 na godz. na dobę w sumie
Delphi 2006. Ćwiczenia praktyczne - książka
Delphi 2006. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0524-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> delphi - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Delphi 2006 to najnowsza wersja niezwykle popularnego środowiska programistycznego, które jest połączeniem języka programowania Object Pascal z możliwością budowania aplikacji z 'klocków' -- gotowych komponentów. Taka filozofia pracy pozwala na tworzenie nawet najbardziej złożonych programów szybko i efektywnie. W najnowszej wersji Delphi możliwe jest także korzystanie z elementów platformy .NET opracowanej przez firmę Microsoft. Za pomocą tego środowiska można kreować zarówno proste aplikacje konsolowe, jak i rozbudowane systemy informatyczne wykorzystujące mechanizmy sieciowe, bazy danych i zaawansowane biblioteki graficzne.

Książka 'Delphi 2006. Ćwiczenia praktyczne' to wprowadzenie do programowania z wykorzystaniem tego właśnie środowiska. Czytając ją i wykonując kolejne ćwiczenia, nauczysz się zasad korzystania z narzędzi oferowanych przez Delphi i przyswoisz sobie reguły pisania programów w języku Object Pascal, będącym fundamentem środowiska. Poznasz różnice między aplikacjami wykorzystującymi biblioteki Win32 i .NET, utworzysz własne programy oraz skompilujesz je i uruchomisz.

Poznaj profesjonalne narzędzie programistyczne
i korzystaj z niego podczas pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Delphi 2006. Æwiczenia praktyczne Autor: Andrzej Or³owski ISBN: 83-246-0524-X Format: A5, stron: 128 Delphi 2006 to najnowsza wersja niezwykle popularnego œrodowiska programistycznego, które jest po³¹czeniem jêzyka programowania Object Pascal z mo¿liwoœci¹ budowania aplikacji z „klocków” — gotowych komponentów. Taka filozofia pracy pozwala na tworzenie nawet najbardziej z³o¿onych programów szybko i efektywnie. W najnowszej wersji Delphi mo¿liwe jest tak¿e korzystanie z elementów platformy .NET opracowanej przez firmê Microsoft. Za pomoc¹ tego œrodowiska mo¿na kreowaæ zarówno proste aplikacje konsolowe, jak i rozbudowane systemy informatyczne wykorzystuj¹ce mechanizmy sieciowe, bazy danych i zaawansowane biblioteki graficzne. Ksi¹¿ka „Delphi 2006. Æwiczenia praktyczne” to wprowadzenie do programowania z wykorzystaniem tego w³aœnie œrodowiska. Czytaj¹c j¹ i wykonuj¹c kolejne æwiczenia, nauczysz siê zasad korzystania z narzêdzi oferowanych przez Delphi i przyswoisz sobie regu³y pisania programów w jêzyku Object Pascal, bêd¹cym fundamentem œrodowiska. Poznasz ró¿nice miêdzy aplikacjami wykorzystuj¹cymi biblioteki Win32 i .NET, utworzysz w³asne programy oraz skompilujesz je i uruchomisz. • Interfejs u¿ytkownika Delphi 2006 • Podstawowe elementy jêzyka Object Pascal • Definiowanie parametrów projektu • Aplikacje konsolowe • Tworzenie aplikacji okienkowych w oparciu o komponenty VCL i .NET • Korzystanie z bibliotek WinAPI i OpenGL Poznaj profesjonalne narzêdzie programistyczne i korzystaj z niego podczas pracy Wstęp Rozdział 1. Środowisko Delphi 2006 Uruchomienie Delphi 2006 Podstawowe pola paska Menu Pole File Pole Edit Pole View Pole Project Pole Run Rozdział 2. Podstawy języka Delphi Stałe Zmienne Typy liczb i ich zakresy Liczby całkowite Liczby rzeczywiste Instrukcje Instrukcja grupująca (begin...end) Instrukcje powtarzające Instrukcja procedury (procedure) Instrukcja skoku (goto) Instrukcja przypisania (:=) Instrukcja pusta 9 11 11 12 13 14 15 18 19 21 21 22 23 23 24 25 25 29 31 32 32 32 6 Delphi 2006 • Ćwiczenia praktyczne Instrukcja warunkowa (if) Instrukcja wiążąca (with) Instrukcja wyboru (case) Funkcje konwersji Rozdział 3. Własne aplikacje Tworzenie aplikacji Nowy projekt Zachowanie projektu (plików) na dysku Otwieranie projektu lub pliku Zamknięcie pliku (Close) Zamknięcie wszystkich plików (Close All) Drukowanie (Print) Rozdział 4. Przykładowe aplikacje Aplikacje konsolowe Aplikacja konsolowa dla Win32 Aplikacja konsolowa dla platformy .NET VCL Form Applications — Delphi for Win32 Nowy projekt aplikacji typu VCL Forms dla Win32 Podsumowanie Windows Forms Application — Delphi for .NET (WinForm) Nowy projekt aplikacji typu Windows Forms Rozdział 5. Application — Delphi for .NET Z Delphi 7 do Delphi 2006 Z Delphi 7 do VCL Win Application — Delphi for Win32 Z Delphi 7 do VCL Win Application — Delphi for .NET Z Delphi 7 do Windows Forms Application — Delphi for .NET Z Delphi 7 do WinForm metodą dołączenia modułu Z Delphi 7 do WinForm metodą adaptacji funkcji Rozdział 6. Rozszerzenia Delphi 2006 Osobowości Uzupełnianie bloków begin for while repeat 32 33 34 35 37 37 37 40 42 45 46 46 47 48 48 53 54 55 78 81 81 89 90 94 96 97 99 101 101 102 102 102 103 103 Dodatek A Spis treści Paski zmian Refaktoryzacja Szablony dynamiczne Otaczanie (surround) Dla dociekliwych Aplikacja wykorzystująca WinAPI Grafika OpenGL Biblioteki Podsumowanie 7 103 104 104 107 109 109 115 120 126 W tej części książki przedstawione zostaną przykłady tworzenia podstawowych aplikacji dla Win32 i platformy .NET. Środo- wisko programistyczne Delphi 2006 umożliwia tworzenie aplikacji dla Win32 oraz dla platformy .NET. Ponieważ aplikacje two- rzone dla platformy .NET nie mogą być uruchomione na komputerze, na którym nie zainstalowano odpowiednich składników, lub kompu- ter nie pracuje pod kontrolą systemu Windows 2003, istnieje potrzeba oznaczenia, dla której platformy utworzona została dana aplikacja. Ist- nieją przynajmniej dwa (2) sposoby rozróżnienia, dla której plat- formy utworzona została dana aplikacja: 1. Nadanie programowi nazwy z sekwencją _NET w nazwie programu, np. Klawisz_NET. 2. Rozróżnienie, na podstawie ikony programu, tak jak pokazuje to rysunek 4.1. Rysunek 4.1. Ikony programów dla Win32 i platformy .NET Różnice są widoczne (szachownica dla Win32 i skrzyżowane strzałki dla .NET). Aplikacje tworzone dla Win32 i .NET różnią się nie tylko ikoną programu, ale głównie składnią poszczególnych poleceń, kom- ponentami i ich obsługą, oraz innymi elementami, które zostaną po- kazane w przykładach poszczególnych aplikacji tworzonych dla tych platform. 4 8 Delphi 2006 • Ćwiczenia praktyczne Aplikacje konsolowe mają w środowisku programistycznym Delphi 2006 ograniczone zastosowanie, głównie ze względu na brak interfejsu graficznego tego typu aplikacji, do którego jesteśmy już przyzwyczajeni. Zaletą takich aplikacji jest natomiast, dla początkujących programi- stów, możliwość szybkiego sprawdzenia działania pisanych procedur lub funkcji, które muszą być pisane samodzielnie przez programistę. Aplikacja konsolowa dla Win32 Ć W I C Z E N I E 4.1 Nowy projekt aplikacji konsolowej dla Win32 Z utworzeniem projektu nowej aplikacji przy użyciu pola File/New Czy- telnik został już zapoznany. Poniżej zilustrowany zostanie ten sam proces z wykorzystaniem strony powitalnej (Welcome Page), co jest moim zdaniem znacznie prostsze i wygodniejsze (droga „na skróty”). Aby utworzyć aplikację konsolową dla Win32 należy kolejno: 1. 2. Wybrać zakładkę New Project. Zaznaczyć platformę, dla której będzie tworzona aplikacja (Delphi Projects). 3. Zaznaczyć ikonę Console Application i zatwierdzić wybór podwójnym kliknięciem lewego klawisza myszki lub kliknąć na przycisku OK. Kolejne zaznaczane opcje tworzenia nowego projektu aplikacji poka- zuje rysunek 4.2. Kod źródłowy nowego projektu aplikacji konsolowej dla Win32 przed- stawia listing 4.1. Listing 4.1. Kod źródłowy nowego projektu aplikacji konsolowej dla Win32 program Project1; {$APPTYPE CONSOLE} // Typ aplikacji uses SysUtils; begin { TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here } end. Rozdział 4. • Przykładowe aplikacje 4 9 Rysunek 4.2. Wybór aplikacji konsolowej dla Win32 Na przedstawionym listingu kod źródłowy nie zawiera żadnych in- strukcji, nie będzie więc nic wykonywał, a na dodatek, po urucho- mieniu, natychmiast zakończy swoje działanie. 1. Zapisać nowy projekt na dysku (w oddzielnym katalogu), wykorzystując polecenie Save Project As…, nadając mu nową unikatową nazwę, tak jak opisane to zostało już w punkcie „Własne aplikacje/Tworzenie aplikacji/Zachowanie projektu (plików) na dysku/Zachowanie na dysku plików z możliwością zmiany nazwy (Save Project As...)”, np. w katalogu F:/D_2006/Konsola/ App_Con_W32/ pod nazwą App_Con_W32. Po wykonaniu powyższych czynności kod źródłowy naszego projektu będzie wyglądał tak jak na listingu 4.2. Listing 4.2. Kod źródłowy programu po zapisaniu na dysku, z nadaniem mu żądanej unikatowej nazwy program App_Con_W32; {$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils; begin { TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here } end. Na tym etapie programowania mamy już utworzony nowy projekt, zapisany na dysku, co zabezpiecza nas przed utratą dotychczas wpro- 5 0 Delphi 2006 • Ćwiczenia praktyczne wadzonych zmian. Podstawowy sposób uruchomienia programu został już opisany wcześniej, w punkcie Pole Run. Na przykładzie aplikacji konsolowej dla Win32 pokażę inny sposób uruchamiania programu, przydatny szczególnie wtedy, kiedy kompilator nie zgłasza żadnych błędów, a program nie działa tak jak oczekujemy, lub nie działa w ogóle (np. zawiesza się). Uzupełnijmy nasz program do postaci przedsta- wionej na listingu 4.3. Listing 4.3. Program aplikacji konsolowej po zmianie nazw domyślnych program App_Con_W32; {$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils; var I, X : Integer; procedure Suma (X, Razy : Integer); var Powtarzaj : Integer; begin Powtarzaj := 0; while Powtarzaj Razy do begin I := I + X; end; end; begin { TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here } I := 0; Suma(5, 3); Writeln(I); Readln; end. W trakcie kompilacji nie zostanie zasygnalizowany żaden błąd. Pro- gram pod względem składniowym jest bowiem prawidłowy. Jego uru- chomienie spowoduje jednak efekt przedstawiony na rysunku 4.3. Rysunek 4.3. Ekran aplikacji, która nie reaguje na komendy (zawieszonej) Rozdział 4. • Przykładowe aplikacje 5 1 Ć W I C Z E N I E 4.2 Zakończenie pracy zawieszonego programu W sytuacji zawieszenia się programu należy wykonać następujące czynności: 1. Nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Del. Po wyświetleniu okienka Zabezpieczenia systemu Windows kliknąć na przycisk Menedżer Zadań. 2. W oknie Menedżer zadań Windows zaznaczyć zawieszoną aplikację (rysunek 4.4). Rysunek 4.4. Wybór zawieszonej aplikacji w celu jej zakończenia 3. Kliknąć na przycisk Zakończ proces. Po tej operacji powrócimy do środowiska Delphi 2006. 5 2 Delphi 2006 • Ćwiczenia praktyczne Ć W I C Z E N I E 4.3 Szukanie błędów w programie (praca krokowa) Teraz najważniejszym zagadnieniem jest znalezienie przyczyny za- wieszenia się programu. W tym celu należy: 1. Z menu Run wybrać polecenie Trace Into F7 lub nacisnąć klawisz funkcyjny F7 (polecam ten drugi sposób). 2. W kolejnych krokach (naciskając każdorazowo klawisz F7) kontrolować zachowanie się programu (wartości zmiennych). 3. Po dojściu (w tym konkretnym przypadku) do pętli While w kolejnych obiegach pętli kontrolować wartości wszystkich zmiennych. 4. Sprawdzać szczególnie wartość zmiennej wyliczeniowej Powtarzaj, tak jak pokazuje to rysunek 4.5. Rysunek 4.5. Wartość zmiennej wyliczeniowej Powtarzaj, nie zmienionej, po kilku przebiegach pętli While Sprawdzenie wartości najprościej można przeprowadzić, naprowadzając kursor myszki na daną zmienną (Powtarzaj). Jeżeli po kilku przebiegach pętli jej wartość nie ulega zmianie, ozna- cza to, że pominięta została instrukcja inkrementacji (dekrementacji) tej zmiennej, co oczywiście skutkuje niemożliwością spełnienia wa- runku zakończenia jej działania (nieskończenie wielka liczba powtó- rzeń), a tym samym zawieszeniem się programu. Po dodaniu instrukcji inkrementacji (inc()) w przykładzie instrukcja ta zawarta jest w linii komentarza (// inc(Powtarzaj)). Po usunięciu symbolu komentarza (//) program zakończy pracę zgodnie z oczekiwaniem, a na ekranie zo- stanie wyświetlony wynik zgodny z parametrami wywołania proce- dury Suma(). Rozdział 4. • Przykładowe aplikacje 5 3 Zakończenie pracy aplikacji konsolowej możliwe jest poprzez: q q q q Naciśnięcie przycisku Close (X). Naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+C. Naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+Break. Programowe zakończenie działania aplikacji poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza, jeżeli ostatnią instrukcją w programie będzie funkcja Readln. Aplikacja konsolowa dla platformy .NET Utworzenie nowej aplikacji konsolowej dla platformy .NET przebiega identycznie jak dla platformy Win32, z tą jednakże różnicą, że należy wybrać inne opcje w okienku New Items po wyborze zakładki New Project na stronie powitalnej. Przykład nowego projektu aplikacji kon- solowej dla platformy .NET po jego utworzeniu, nadaniu unikatowej nazwy i zapisaniu na dysku, przedstawia listing 4.4. Listing 4.4. Nowa aplikacja konsolowa dla platformy .Net program App_Con_NET; {$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils; begin { TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here } end. W przypadku automatycznie wygenerowanego szkieletu projektu nie otrzymujemy niestety żadnej informacji, dla jakiej platformy jest utwo- rzony dany projekt, co może stwarzać pewne problemy na dalszym etapie programowania. Dlatego przypominam o nadaniu projektowi nazwy sugerującej jej środowisko pracy lub zastosowaniu zapisu nazw modułów charakterystycznych dla platformy .NET w sekcji uses, czyli np. Borland.Vcl.SysUtils. Zmodyfikowany projekt przedstawia listing 4.5. Listing 4.5. Projekt nowej aplikacji konsolowej dla platformy .NET po modyfikacji program App_Con_NET; {$APPTYPE CONSOLE} uses orland.dcl.SysUtils, orland.dcl.Math; 5 4 Delphi 2006 • Ćwiczenia praktyczne var Kwadrat : Double; Kat : Single; begin { TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here } Kat := DegToRad(45); // Funkcja z modułu Math Kwadrat := tan(Kat); // Funkcja z modułu Math Writeln(Kwadrat:6:2); // Tekst formatowany Console.ReadLine; end. W powyższym przykładzie zastosowałem typy Single i Double dla zmiennych rzeczywistych. Takie zadeklarowanie typów jest zalecane w miejscu typu Real. Zalecenie to wynika ze zgodności tych typów z formatem liczb akceptowanym przez koprocesor (procesor arytme- tyczny — FPU, czyli Floating-Point Unit), bez potrzeby ich konwer- towania, co znacznie poprawia wydajność obliczeń. W sekcji uses do- dany został moduł Math, który udostępnia znacznie szerszy zakres funkcji matematycznych. Aplikacje VCL Form Application — Delphi for Win32 będą najpraw- dopodobniej najczęściej tworzonymi aplikacjami przez początkujących programistów, zaczynających swoją przygodę z Delphi 2006. Powo- dem tego będzie prawie identyczna konstrukcja tych programów, jak w poprzednich wersjach Delphi. Co to jest biblioteka VCL (Visual Component Library) nie będę teraz wyjaśniał, bo najlepiej jest zapoznać się z tym pojęciem na praktycznym przykładzie. Ponadto w punkcie tym zajmiemy się również importem gotowych już projektów napi- sanych dla Delphi 7 do Delphi 2006. W pierwszej kolejności jednak zaczniemy od nowego projektu aplikacji VCL Forms. Rozdział 4. • Przykładowe aplikacje 5 5 Nowy projekt aplikacji typu VCL Forms dla Win32 Aby utworzyć nowy projekt aplikacji VCL Form dla Win32, należy po- stępować według wskazówek podanych w punkcie Aplikacja kon- solowa dla Win32, wybierając oczywiście inny rodzaj aplikacji (VCL Forms Application — Delphi for Win32). W oknie edycyjnym wyświe- tlony zostanie kod źródłowy modułu nowego projektu, przedstawiony na listingu 4.6. Listing 4.6. Kod źródłowy modułu nowego projektu unit Unit1; interface uses Windows, Messages, SysUtils, dariants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs; type TForm1 = class(TForm) private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form1: TForm1; implementation {$R *.dfm} end. Po nadaniu projektowi i modułowi nowej, unikatowej nazwy, i zapi- saniu na dysku w oddzielnym katalogu (np. program — KL_VCL_32 i moduł — KlawiszVCL32), kod źródłowy naszego nowego projektu powinien wyglądać tak, jak na listingu 4.7. Listing 4.7. Kod źródłowy programu i modułu po modyfikacji program KL_dCL_32; uses Forms, KlawiszdCL32 in KlawiszdCL32.pas {Okno_Klawisz}, {$R *.res} begin Application.Initialize; Application.CreateForm(TOkno_Klawisz, Okno_Klawisz); Application.Run; end. 5 6 Delphi 2006 • Ćwiczenia praktyczne unit KlawiszdCL32; interface uses Windows, Messages, SysUtils, dariants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs; type TForm1 = class(TForm) private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form1: TForm1; implementation {$R *.dfm} end. Po uruchomieniu programu na ekranie zobaczymy nasze okno, takie jak na rysunku 4.6. Rysunek 4.6. Okno programu KL_VCL_W32 Pora, aby naszemu oknu nadać nowy tytuł (Caption) odpowiedni dla danej aplikacji, oraz nową unikatową nazwę (Name), tak by przy większej liczbie formularzy (okien) nie utracić kontroli nad projek- tem. Wymienione powyżej czynności przeprowadzamy w oknie Object Inspector środowiska Delphi 2006. Zmiana tytułu (Caption) okna Nadanie nowego tytułu okna przeprowadzamy tak, jak pokazuje ry- sunek 4.7. Rozdział 4. • Przykładowe aplikacje 5 7 Rysunek 4.7. Nadanie nowego tytułu oknu aplikacji Wpisywanie nowego tytułu okna (Caption) jest automatycznie odzwierciedlane na pasku tytułowym okna. Zmiana nazwy (Name) formularza Zmianę nazwy formularza ilustruje rysunek 4.8. Rysunek 4.8. Zmiana nazwy formularza Wprowadzone zmiany nazwy (Name) formularza są automatycznie wprowadzane do kodu źródłowego, co ilustruje listing 4.8. 5 8 Delphi 2006 • Ćwiczenia praktyczne Listing 4.8. Zmiana nazwy formularza unit KlawiszdCL32; interface uses Windows, Messages, SysUtils, dariants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs; type TOkno_Klawisz = class(TForm) private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Okno_Klawisz: TOkno_Klawisz; implementation {$R *.dfm} end. Na powyższym listingu widać, że nastąpiła (automatycznie) zmiana nazwy typu class(TForm) z TForm1 na TOkno_Klawisz oraz zmiana nazwy zmiennej typu TOkno_Klawisz z Form1 na Okno_Klawisz. Taki program nie robi na razie nic, poza wyświetleniem okna, i jest oczywiście do niczego nieprzydatny, ale stanowi szkielet, który teraz można obu- dować funkcjami, procedurami, komponentami itd., tworząc w pełni użyteczną aplikację. Wyświetlone na ekranie okno ma rozmiary do- myślne i, co oczywiste, nie zawsze odpowiada potrzebom tworzonej aplikacji, dlatego najczęściej będziemy zmuszeni do zmiany jego roz- miarów oraz położenia na ekranie. Zmiana położenia okna na ekranie Położenie okna na ekranie kontrolujemy w oknie edycyjnym (za- kładka Design), jak pokazuje to rysunek 4.9. Aby zmienić pozycję okna na ekranie, wystarczy uchwycić kursorem myszki biały prostokąt (okno) widoczny na tle ekranu (szary prostokąt w zaznaczonym polu) i przesunąć go w dowolne miejsce szarego pro- stokąta, tak jak na rysunku 4.10. Rozdział 4. • Przykładowe aplikacje 5 9 Rysunek 4.9. Pozycja okna aplikacji na ekranie Rysunek 4.10. Zmiana pozycji okna za pomocą okna edycji kodu Metoda ta, chociaż wygodna, jest jednak mało precyzyjna i niekiedy niewystarczająca, dlatego lepiej skorzystać z zakładki Properties (wła- ściwości) okna Object Inspector. Odpowiednie pola tej zakładki po- kazuje rysunek 4.11. Rysunek 4.11. Pola do zmiany położenia okna na ekranie Wartości w polach Left i Top odnoszą się do lewego górnego narożnika okna. W oknie Object Inspector wyświetlona jest nazwa obiektu poddawanego modyfikacjom (tutaj Okno_Klawisz), co jest szczególnie ważne, gdy mamy do czynienia z wieloma obiektami. 6 0 Delphi 2006 • Ćwiczenia praktyczne Przedstawione sposoby nie są jedynym możliwymi, istnieje oczywiście również możliwość usytuowania okna na ekranie na drodze pro- gramowej, która jest nadrzędna w stosunku do ustawień Object In- spector, co pokaże kolejne ćwiczenie. Ć W I C Z E N I E 4.4 Zmiana usytuowania okna na pulpicie Aby programowo ustawić pozycję okna na pulpicie, należy: 1. 2. W oknie Object Inspector wybrać zakładkę Events. Wybrać pole OnCreate i dwukrotnie kliknąć w jego polu edycyjnym (rysunek 4.12). Rysunek 4.12. Utworzenie procedury obsługi zdarzenia OnCreate 3. W utworzonej automatycznie procedurze obsługi tego zdarzenia wpisać dwie linie kodu: procedure TOkno_Klawisz.FormCreate(Sender: TObject); begin Okno_Klawisz.Left := 500; // Object Inspektor : 3 Okno_Klawisz.Top := 300; // Object Inspektor : 269 end; Po uruchomieniu programu okno zostanie wyświetlone w miejscu określonym w procedurze obsługi zdarzenia OnCreate. Dodajemy komponenty Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika (GUI) jest praw- dopodobnie jedną z ważniejszych czynności, jakie ma do wykonania programista. Pomijając względy estetyczne, czytelność i intuicyjność Rozdział 4. • Przykładowe aplikacje 6 1 interfejsu, w znacznej mierze przyczynia się do atrakcyjności całej aplikacji. W zakresie czytelności całego interfejsu decydującą rolę odgrywają umieszczone na nim elementy sterujące pracą aplikacji (komponenty). Ponadto komponenty realizują cały szereg zadań, od- ciążając programistę od pisania wielu linii kodu, co znacznie przy- spiesza pracę nad całą aplikacją. Biblioteka komponentów (VCL) jest tak obszerna w Delphi 2006, że omówienie ich wszystkich jest w tej książce całkowicie niemożliwe. Do tego dochodzą komponenty two- rzone przez niezależnych programistów, których jest prawdopodob- nie jeszcze więcej. W tej części książki zajmiemy się więc tylko naj- ważniejszymi komponentami, umożliwiającymi sprawne sterowania naszą aplikacją. W kolejnych ćwiczeniach będziemy dodawać do na- szej aplikacji kolejne komponenty, tak aby przybliżyć Czytelnikowi ich możliwości i przydatność w tworzonej aplikacji. W celu dodania jakiegokolwiek komponentu należy oczywiście skorzystać z palety komponentów zawartej w oknie Tool Palette. W zależności od typu tworzonej aplikacji musimy wybrać odpowiednie pole tego okna, które zwykle rozwija się automatycznie dla danego typu aplikacji. Dodawanie różnych (najczęściej używanych) komponentów pokażę w kolejnych ćwiczeniach. Ć W I C Z E N I E 4.5 Dodanie do formularza komponentów Button (klawisz) i Edit (pisz) Aby dodać do formularza komponent (np. Button), należy: q q wybrać dany komponent z listy komponentów, kliknąć na wybranym komponencie (rysunek 4.13), Rysunek 4.13. Wybór komponentu do umieszczenia na formularzu 6 2 Delphi 2006 • Ćwiczenia praktyczne q przenieść kursor w żądane miejsce posadowienia komponentu na formularzu, q oznaczając obszar umieszczenia komponentu, kliknąć lewym przyciskiem myszki, q wybrany komponent zostanie umieszczony na formularzu w wyznaczonym miejscu i otoczony ramką do zmiany wymiarów (rysunek 4.14), oraz opatrzony domyślnym tytułem (Button1). Rysunek 4.14. Umieszczenie komponentu (Button1) na formularzu Tak zainstalowany komponent nie będzie nic wykonywał do czasu jego oprogramowania. Dodanie dalszych komponentów (Edit1 i Edit2) odbywa się identycznie. Po dodaniu nowych komponentów kod źródłowy aplikacji będzie wy- glądał jak na listingu 4.9. Listing 4.9. Kod źródłowy po dołączeniu komponentów Button1, Edit1 i Edit2 unit Unit1; interface uses Windows, Messages, SysUtils, dariants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls; type TForm1 = class(TForm) utton1: T utton; Edit1: TEdit; Edit2: TEdit; private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form1: TForm1; implementation {$R *.dfm} end. Rozdział 4. • Przykładowe aplikacje 6 3 Po uruchomieniu wyświetlone okno będzie wyglądać tak, jak na ry- sunku 4.15. Rysunek 4.15. Okno po wstawieniu nowych komponentów (nazwy i tytuły komponentów domyślne) Wcześniej wspomniane było, że nazwy (tytuły) domyślne są prak- tyczne, ale mało przydatne w rzeczywistości. Szczególnie trudno bowiem powiązać nazwę komponentu z jego rzeczywistym przezna- czeniem. Ć W I C Z E N I E 4.6 Nadanie tytułów i nazw komponentom Nadawanie nazwy formularzowi było już opisane, natomiast nada- wanie tytułu i nazwy komponentom przebiega w identyczny sposób dla wszystkich komponentów, i dlatego przedstawiony zostanie sposób przeprowadzenia tej czynności tylko na przykładzie przyci- sku Button1. Aby nadać nazwę (Name) i tytuł (Caption) komponentowi, najpro- ściej jest: 1. 2. Zaznaczyć wybrany komponent (zostanie otoczony ramką). W oknie Object Inspector wybrać pole Miscellaneous/Name i wpisać nazwę komponentu (rysunek 4.16). Po nadaniu nazwy (Name) komponentowi następuje automatyczne przypisanie tego tekstu właściwości Caption, ale nigdy odwrotnie. Właściwość Caption można dowolnie zmieniać. Treść tekstu we właściwości Name nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych. 6 4 Delphi 2006 • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.16. Nadanie nazwy (Name) i tytułu (Caption) komponentowi Button1 Zmiana rozmiarów okna Rozmiary okna naszej aplikacji (szerokość i wysokość), jeżeli nie są to wartości wymagane z innych względów, najlepiej pozostawić do ustalenia Delphi 2006. Ć W I C Z E N I E 4.7 Dopasowanie automatyczne (AutoSize) Aby okno automatycznie dostosowywało się od niezbędnych roz- miarów, należy: 1. Wyróżnić formularz (klikając na obszarze formularza). Wokół formularza pojawi się ramka do zmiany rozmiarów formularza. W oknie Object Inspektor wybrać zakładkę Properties i odszukać 2. pole Visual/AutoSize. W oknie edycyjnym tego pola widnieje napis False. Oznacza to, że rozmiary okna ustalane są przez programistę. Widok formularza przy takim ustawieniu ilustruje rysunek 4.17. 3. Zmienić wartość pola Visual/AutoSize na True. Obraz na ekranie ulegnie zmianie, co widać na rysunku 4.18. Jeżeli na formularzu nie będzie żadnego komponentu, to okno zostanie wyświetlone w postaci belki zadań. Rozdział 4. • Przykładowe aplikacje 6 5 Rysunek 4.17. Ustawienia pola Visual/AutoSize, przy ustalaniu rozmiarów okna przez programistę Rysunek 4.18. Dopasowanie rozmiarów okna do zainstalowanych komponentów Ć W I C Z E N I E 4.8 Zmiana rozmiarów okna przy zmianie rozdzielczości ekranu Projektując jakąś aplikację, nie mamy pewności, że zawsze będzie pra- cowała przy jednakowej, ustalonej przez nas rozdzielczości ekranu. W przypadku pracy przy innych rozdzielczościach może dojść do sytuacji, że nasze okno nie będzie mieściło się na ekranie lub będzie nie tam, gdzie być powinno. Aby móc ustawić właściwe rozmiary (i jego położenie) w zależności od rozdzielczości, należy posiadać informa- cję o aktualnych wymiarach pulpitu (Desktop). W tym celu należy: 6 6 Delphi 2006 • Ćwiczenia praktyczne 1. Dodać w sekcji var dwie zmienne: L (szerokość) i H (wysokość). var Okno_Klawisz: TOkno_Klawisz; L, H : Integer; // Muszą być zmiennymi typu Integer 2. Zmodyfikować kod źródłowy procedury obsługi zdarzenia OnCreate do postaci: procedure TOkno_Klawisz.FormCreate(Sender: TObject); begin L := Screen.DesktopWidth; H := Screen.DesktopHeight; Okno_Klawisz.Left := L div 2; Okno_Klawisz.Top := H div 3; Okno_Klawisz.Width := L div 3; Okno_Klawisz.Height := H div 4; end; Ć W I C Z E N I E 4.9 Zmiana rozmiarów okna ramką wymiarową Zmiana rozmiarów okna przy pomocy ramki otaczającej formularz: Uchwycić kursorem za krawędź ramki lub wydzielone kwadraciki i przeciągając nim, nadać formularzowi wymagane rozmiary. Dodajemy pasek menu Pasek menu to obok belki tytułowej jeden z najczęściej występują- cych elementów sterujących okna aplikacji. Pasek menu powinien za- wierać praktycznie wszystkie podstawowe polecenia (pola), umożli- wiające sterowanie pracą całej aplikacji. Ć W I C Z E N I E 4.10 Pasek Menu Aby dodać pasek Menu do naszego formularza, należy: 1. W oknie Tool Palette wybrać zakładkę Standard i zaznaczyć komponent TMainMenu, a następnie naprowadzić kursor w dowolne miejsce na formularzu i kliknąć lewym przyciskiem myszki. Efekt działania przedstawia rysunek 4.19. Rozdział 4. • Przykładowe aplikacje 6 7 Rysunek 4.19. Umieszczanie komponentu TMainMenu na formularzu Komponent TMainMenu jest komponentem niewidocznym. 2. Przy zaznaczonym komponencie TMainMenu (otoczony ramką), w oknie Object Inspektor, w zakładce Properties, w polu Name nadajemy własną nazwę nowemu menu np. MenuOkno_1. Przechodzimy do pola Items, aby uruchomić okno kreatora menu poprzez dwukrotne kliknięcie na tym polu. Wszystkie w/w czynności ilustruje rysunek 4.20. Rysunek 4.20. Zmiana nazwy komponentu TMainMenu i uruchomienie kreatora menu 3. Po otworzeniu okna kreatora menu wpisujemy żądany napis, który po zatwierdzeniu pojawi się jako opis danego pola menu. Jednocześnie za polem pojawi się nowy prostokąt (zakreślony linią przerywaną) kolejnego pola menu, co pokazuje rysunek 4.21. 6 8 Delphi 2006 • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.21. Tworzenie menu 4. Dodajemy podmenu każdego pola poprzez kliknięcie na wybranym polu. Po zakończeniu dodawania pól menu i podmenu zamykamy okno kreatora, a na formularzu pojawi się pasek menu, co ilustruje rysunek 4.22. Rysunek 4.22. Formularz z dodanym paskiem Menu Dodanie paska Menu niczego jeszcze w działaniu programu nie zmie- nia. Teraz należy wypełnić programem określone zdarzenia (Events) tych pól. Zaczniemy od najprostszego pola, jakim jest pole Plik/Zakończ {Zakocz1}. Nazwa w nawiasie klamrowym to nazwa nadana przez Delphi 2006. Ć W I C Z E N I E 4.11 Oprogramowanie pola Plik/Zakończ{Zakocz1} Zadaniem tego pola jest zakończenie działania aplikacji. Aby oprogramować dowolne polecenie podmenu (tutaj pola Plik), należy: 1. 2. 3. Dwukrotnie kliknąć na komponencie TMainMenu. Wybrać żądane pole i jego polecenie (Plik/Zakończ). W oknie Object Inspector, na zakładce Events wybrać zdarzenie, np. OnClick. 4. Dwukrotnie kliknąć na tym zdarzeniu. W oknie edycyjnym wyświetlony zostanie kod źródłowy modułu, w którym dodana została procedura obsługi tego zdarzenia. Rozdział 4. • Przykładowe aplikacje 6 9 5. Wpisujemy odpowiednie instrukcje, tak aby procedura wykonała założone zadanie. W tym wypadku treścią procedury będzie jedna linia kodu. Całą procedurę ilustruje poniższy fragment kodu: procedure TOkno_Klawisz.Zakocz1Click(Sender: TObject); begin Application.Terminate; end; Po uruchomieniu programu będzie można zakończyć pracę aplikacji klikając na polecenie Plik/Zakończ. Pozostałe polecenia poszczególnych pól uzupełnia się właściwymi instrukcjami kodu w procedurach obsługujących żądane zdarzenia. Pewnym wyjątkiem jest pole O programie. Jego obsługa różni się nieco od opisanej poprzednio, a to ze względu na wywołanie specjalnego okna About. Ć W I C Z E N I E 4.12 Dodajemy okno About Aby dodać okno About do pola O programie, należy: 1. W oknie New Items (File/New/Other…) wybrać ikonę modułu About Box, tak jak na rysunku 4.23. Rysunek 4.23. Wybór modułu About Box 2. W dolnej części okna oznaczyć opcję Use, która automatycznie dołączy moduł do naszego projektu (rysunek 4.24). Rysunek 4.24. Zaznaczenie opcji automatycznego dołączenia modułu do projektu 7 0 Delphi 2006 • Ćwiczenia praktyczne 3. Zatwierdzić wybory (OK). Nowy moduł zostanie włączony do pliku programu, co pokazuje listing 4.10. Listing 4.10. Uzupełniony automatycznie kod źródłowy programu po dodaniu modułu program KL_dCL_32; uses Forms, KlawiszdCL32 in KlawiszdCL32.pas {Okno_Klawisz}, About in f:orlandds4.0ObjReposDelphiWin32About.pas {About ox}; {$R *.res} begin Application.Initialize; Application.CreateForm(TOkno_Klawisz, Okno_Klawisz); Application.CreateForm(TAbout ox, About ox); Application.Run; end. Tak dodany moduł jest również automatycznie uruchamiany razem z całą aplikacją. Widać to na kontrolce formularzy w oknie edycji, co pokazuje rysunek 4.25. Rysunek 4.25. Formularze uruchamiane automatycznie wraz ze startem aplikacji podstawowej 4. Otworzyć do edycji plik About.pas (View/Units…) i zapisać go na dysku w naszym katalogu (File/Save As…), nadając mu inną, unikatową nazwę, np. OProgramie. Po takiej operacji nasz plik programu przyjmie postać: program KL_dCL_32; uses Forms, KlawiszdCL32 in KlawiszdCL32.pas {Okno_Klawisz}, OProgramie in OProgramie.pas {About ox}; // About ox to nie // zmieniona nazwa formularza {$R *.res} begin Application.Initialize; Rozdział 4. • Przykładowe aplikacje 7 1 Application.CreateForm(TOkno_Klawisz, Okno_Klawisz); Application.CreateForm(TAbout ox, About ox); Application.Run; end. Rozwiązanie takie jest co prawda wygodne, ale zajmuje bardzo dużo pamięci, co nie zawsze jest pożądane. Sytuacji takiej można zapobiec, tworząc daną aplikację (Application.CreateForm(TAboutBox, AboutBox)) tylko wtedy, kiedy jest potrzebna. Ć W I C Z E N I E 4.13 Tworzenie aplikacji (okna) na życzenie użytkownika Aby zapobiec tworzeniu aplikacji pomocniczej jednocześnie z two- rzeniem aplikacji głównej, należy: 1. Otworzyć okno Project Options (Project/Options…), widoczne na rysunku 4.26. Rysunek 4.26. Wybór formularza do ręcznego uruchomienia 2. Po wybraniu formularza, który nie ma być tworzony automatycznie w czasie startu programu, naciskamy klawisz ( ), co powoduje przeniesienie zaznaczonego formularza do okienka Available forms, jak jest to pokazane na rysunku 4.27. 7 2 Delphi 2006 • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.27. Przeniesienie wybranego formularza (AboutBox) z okna Auto-create forms: do okna Available forms: (nie uruchamiany przy starcie programu) Działanie takie skutkuje usunięciem określonego modułu z pliku kodu źródłowego programu, co ilustruje listing 4.11. Listing 4.11. Anulowanie automatycznego tworzenia nowego okna AboutBox program KL_dCL_32; uses Forms, KlawiszdCL32 in KlawiszdCL32.pas {Okno_Klawisz}, OProgramie in OProgramie.pas {About ox}; {$R *.res} begin Application.Initialize; Application.CreateForm(TOkno_Klawisz, Okno_Klawisz); Application.Run; end. Na powyższym listingu widać, że w sekcji uses deklaracja modułu po- została, natomiast usunięta została linia AAAlication.CreateForm(Tabout- Box, AboutBox);, co oznacza, że określony formularz (okno), nie będzie tworzony automatycznie przy starcie programu. Ponieważ dodatkowe okno nie zostało utworzone automatycznie przy starcie programu, zachodzi potrzeba utworzenia go w trakcie działania programu, co pokaże kolejne ćwiczenie. Rozdział 4. • Przykładowe aplikacje 7 3 Ć W I C Z E N I E 4.14 Utworzenie okna w trakcie działania programu Aby utworzyć nowe (dodatkowe) okno w trakcie działania programu głównego, należy: 1. Dodać nową sekcję uses w module głównym (KlawiszVCL32), wpisując tam nazwę dołączanego modułu (OProgramie). 2. Dwukrotnie kliknąć na komponencie TMainMenu, co spowoduje otworzenie okna kreatora menu. 3. Wybrać właściwe pole (O programie), i w oknie Object Inspector w zakładce Events wybrać polecenie obsługi zdarzenia OnClick, po czym dwukrotnie kliknąć na tym zdarzeniu. 4. W utworzonej procedurze obsługi tego zdarzenia wpisać następujące linie kodu: procedure TOkno_Klawisz.Oprogramie1Click(Sender: TObject); begin About ox := TAbout ox.Create(Application); About ox.Show; end; Ć W I C Z E N I E 4.15 Zamknięcie okna dodatkowego (O programie) Aby zamknąć okno O programie, utworzone w trakcie działania pro- gramu, należy: 1. 2. Otworzyć do edycji plik modułu dodatkowego (About.pas). Wybrać klawisz OK i w zakładce Events okna Object Inspector dwukrotnie kliknąć na zdarzeniu OnClick. 3. W utworzonej procedurze obsługi zdarzenia wpisać: procedure TAbout ox.OK uttonClick(Sender: TObject); begin About ox.Free; end; 7 4 Delphi 2006 • Ćwiczenia praktyczne Dodajemy formularze W tym punkcie omówione zostaną różne metody dodawania dodat- kowych formularzy do tworzonego programu. Dodatkowym celem jest pokazanie różnych formularzy (okien), jakie mogą być tworzone przez Delphi 2006. W celu zademonstrowania powyższych zagadnień wyko- rzystamy utworzony już wcześniej projekt Kl_VCL_32 i przypiszemy do pola Okna jego menu odpowiednie rodzaje formularzy (okien). Możliwe rodzaje formularzy dostępne są w oknie Object Inspector w zakładce Properties, co pokazuje rysunek 4.28. Rysunek 4.28. Dostępne style formularza (okna) Ć W I C Z E N I E 4.16 Dodajemy formularze (okna) różnych stylów Często zachodzi potrzeba użycia okna w innym niż domyślny (bsSize- able) stylu. W tym ćwiczeniu pokazane zostaną różne, oferowane przez Delphi 2006 style okien (formularzy). Przedstawiony zostanie jeden ze sposobów dołączania nowego formularza do projektu, wspólny dla formularzy wszystkich stylów. Aby dołączyć nowy formularz do projektu, należy: 1. Otworzyć nowy moduł (File/New/Form — Delphi for Win32). W oknie edycyjnym pojawi się nowa zakładka: Unit1, co pokazuje rysunek 4.29. Rysunek 4.29. Nowy moduł w oknie edytora kodu Rozdział 4. • Przykładowe aplikacje 7 5 2. Zmienić domyślną nazwę (Form1) na odpowiednią dla danego okna, np. Okno_bsDialog. Nastąpi teraz jednocześnie zmiana właściwości Caption, która, jeżeli nam odpowiada, może pozostać. Wprowadzone zmiany ilustruje rysunek 4.30. Rysunek 4.30. Nadanie nowej nazwy i tytułu formularzowi (oknu) 3. Zapisać na dysku nowy plik w katalogu naszego projektu (File/Save As…), nadając mu unikatową nazwę np. OknobsDialog. Z chwilą wykonania tej czynności zmianie uległy (zostały automatycznie zaktualizowane) zapisy w pliku źródłowym programu (KL_VCL_32) oraz nazwa nowego modułu (OknobsDialog). 4. W „naszej” sekcji uses dopisujemy nazwę nowego modułu: uses OProgramie, OknobsDialog; Na tym etapie nasz nowy moduł jest już dołączony do projektu. Ć W I C Z E N I E 4.17 Wyświetlenie nowego okna (Okno_bsDialog) Ponieważ nasze nowe okno zostało utworzone przy starcie programu, aby je wyświetlić, wystarczy w kodzie źródłowym modułu głównego (KlawiszVCL32) umieścić procedurę obsługi zdarzenia OnClick pola menu (Okna/bsDialog). Aby umieścić żądaną procedurę i wyświetlić okno Okno_bsDialog, należy: 1. Na głównym formularzu projektu dwukrotnie kliknąć na komponencie TMainMenu. 7 6 Delphi 2006 • Ćwiczenia praktyczne 2. Na wyświetlonym oknie kreatora menu kliknąć na polu Okna, a następnie na polu bsDialog, tak jak na rysunku 4.31. Rysunek 4.31. Wybór pola menu do wyświetlenia okna Okno_bsDialog 3. Wybrać w oknie Object Inspektor w zakładce Properties zdarzenie OnClick i dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszki. 4. W edytowanej procedurze umieścić następujący kod: procedure TOkno_Klawisz. sDialog1Click(Sender: TObject); begin Okno_bsDialog.Left := 0; // Lewa krawędź pulpitu Okno_bsDialog.Top := 0; // G rna krawędź pulpitu Okno_bsDialog.Show; // Pokaż okno end; Zamknięcie dodatkowego okna może odbyć się na kilka sposobów. Najprostszym jest oczywiście skorzystanie z przycisku X (Zamknij). Action — tajemnicza właściwość Niekiedy zdarza się, że nasza aplikacja musi umożliwić uruchomie- nie innych aplikacji. W prezentowanym od początku tego rozdziału projekcie, w polu menu Plik znajduje się polecenie Uruchom. Najprost- szym sposobem wykonania tego zadania jest skorzystanie z właściwo- ści Action tego polecenia. Aby wykorzystać właściwość Action, należy: 1. Umieścić na formularzu komponent TActionList. Komponent ten znajduje się na karcie Standard okna Tool Palette. 2. Kliknąć dwukrotnie na tym komponencie, a następnie kliknąć prawym klawiszem w okienku Categories:. Zobaczymy okno, takie jak na rysunku 4.32. 3. Kliknąć dwukrotnie na tym komponencie. Zobaczymy okno, takie jak na rysunku 4.33. Rozdział 4. • Przykładowe aplikacje 7 7 Rysunek 4.32. Okno edycji ActionList Rysunek 4.33. Wybranie kategorii File i akcji TFileRun 4. Zatwierdzić wybór (OK), a okno Editing zmieni swój wygląd (w polu Categories: pojawi się napis File). Po kliknięciu na tym napisie w polu Actions: pojawi się napis FileRun1, co pokazuje rysunek 4.34. 7 8 Delphi 2006 • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.34. Uzupełniona lista ActionList1 Tak uzupełnioną listę można już wykorzystać do wypełnienia właściwości Action pola Plik/Uruchom. 5. Kliknąć dwukrotnie na komponencie MenuOkno_1 (TMainMenu), a następnie wybrać polecenie Plik/Uruchom. 6. Na zakładce Properties kliknąć na polu Action i z rozwiniętej listy dostępnych akcji (teraz tylko jedna) wybrać tę właściwą (FileRun1). 7. 8. Zmienić we właściwości Action/Browse zapis False na True. Zmienić we właściwości Action/Caption zapis domyślny Run… na Uruchom. Czynności 6,7 i 8 ilustruje rysunek 4.35. Rysunek 4.35. Ustawianie wartości właściwości Action polecenia Plik/Uruchom Podsumowanie W tym miejscu przedstawione zostaną kompletne listingi kodów źró- dłowych i modułów tworzonej przykładowej aplikacji KL_VCL_32. Kod źródłowy programu przedstawia listing 4.12. Listing 4.12. Kod źródłowy programu KL_VCL_32 program KL_dCL_32; uses Forms, Rozdział 4. • Przykładowe aplikacje 7 9 KlawiszdCL32 in KlawiszdCL32.pas {Okno_Klawisz}, OProgramie in OProgramie.pas {About ox}, OknobsDialog in OknobsDialog.pas {Okno_bsDialog}; {$R *.res} begin Application.Initialize; Application.CreateForm(TOkno_Klawisz, Okno_Klawisz); Application.CreateForm(TOkno_bsDialog, Okno_bsDialog); Application.Run; end. Ten kod tworzony jest automatycznie przez Delphi 2006, i na razie nie ma potrzeby ingerencji w jego zawartość. Na listingu 4.13 przedstawiony jest kod źródłowy głównego modułu projektu — KlawiszVCL32. Listing 4.13. Kod źródłowy modułu KlawiszVCL32 unit KlawiszdCL32; interface uses Windows, Messages, SysUtils, dariants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, Menus, StdActns, ExtActns, ListActns, ActnList; type TOkno_Klawisz = class(TForm) Szerokosc: TEdit; Wysokosc: TEdit; Wymiary: T utton; MenuOkno_1: TMainMenu; Plik1: TMenuItem; Zakocz2: TMenuItem; Okna1: TMenuItem; sDialog1: TMenuItem; sSingle1: TMenuItem; sSizeToolWin1: TMenuItem; sNone1: TMenuItem; sSizeAble1: TMenuItem; sToolWin1: TMenuItem; Oprogramie1: TMenuItem; N2: TMenuItem; Uruchom1: TMenuItem; ActionList1: TActionList; FileRun1: TFileRun; procedure sDialog1Click(Sender: TObject); procedure Oprogramie1Click(Sender: TObject); procedure Zakocz1Click(Sender: TObject); 8 0 Delphi 2006 • Ćwiczenia praktyczne procedure WymiaryClick(Sender: TObject); procedure FormCreate(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Okno_Klawisz: TOkno_Klawisz; L, H : Integer; implementation {$R *.dfm} uses // Nasze moduły OProgramie, OknobsDialog; procedure TOkno_Klawisz. sDialog1Click(Sender: TObject); begin Okno_bsDialog.Left := 0; Okno_bsDialog.Top := 0; Okno_bsDialog.Show; end; procedure TOkno_Klawisz.FormCreate(Sender: TObject); begin L := Screen.DesktopWidth; H := Screen.DesktopHeight; Okno_Klawisz.Width := L div 3; Okno_Klawisz.Height := H div 4; // Okno na środku pulpitu Okno_Klawisz.Left := (L div 2) - Okno_Klawisz.Width div 2; Okno_Klawisz.Top := (H div 2) - Okno_Klawisz.Height div 2; end; procedure TOkno_Klawisz.Oprogramie1Click(Sender: TObject); begin About ox := TAbout ox.Create(Application); About ox.Show; end; procedure TOkno_Klawisz.WymiaryClick(Sender: TObject); begin Szerokosc.Text := IntToStr(L); Wysokosc.Text := IntToStr(H); end; procedure TOkno_Klawisz.Zakocz1Click(Sender: TObject); begin Application.Terminate; end; end. Rozdział 4. • Przykładowe aplikacje 8 1 Aplikacje typu WinForm znacząco różnią się od aplikacji VCL. Podsta- wowymi różnicami pomiędzy projektami VCL a WinForm są miedzy innymi różne: 1. 2. 3. 4. 5. Nazwy komponentów. Właściwości komponentów. Funkcje i procedury. Nazwy modułów. Nazwy zdarzeń. W tej części spróbujemy zaprojektować podobną do poprzedniej (pro- gram KL_VCL_32;), chociaż trochę uproszczoną pod względem funk- cjonalności aplikację, jaka była utworzona w części VCL Form Appil- cation — Delphi for Win32. Nowy projekt aplikacji typu Windows Forms Application — Delphi for .NET Ć W I C Z E N I E 4.18 Tworzymy nowy projekt WinForm Aby utworzyć nowy projekt typu WinForm, należy: 1. Wybrać z menu polecenie File/New/Windows Forms Application — Delphi for .NET. Utworzone zostaną podstawowe pliki projektu (nazwy domyślne: Project1 i Unit1). 2. Po jego utworzeniu zapisać nowy projekt w oddzielnym katalogu, z jednoczesnym nadaniem unikatowych nazw projektowi (np. KLWinForms) i modułowi głównemu (np. KL_WinForm). Kody źródłowe tak utworzonego projektu przedstawiają listingi 4.14 i 4.15. 8 2 Delphi 2006 • Ćwiczenia praktyczne Listing 4.14. Kod źródłowy programu KLWinForms program KLWinForms; { DelphiDotNetAssemblyCompiler $(SystemRoot)microsoft.netframeworkv1.1.4322System.dll } { DelphiDotNetAssemblyCompiler $(SystemRoot)microsoft.netframeworkv1.1.4322System.Data.dll } { DelphiDotNetAssemblyCompiler $(SystemRoot)microsoft.netframeworkv1.1.4322System.Drawing.dll } { DelphiDotNetAssemblyCompiler $(SystemRoot)microsoft.netframeworkv1.1.4322System.Windows.Forms.dl l } { DelphiDotNetAssemblyCompiler $(SystemRoot)microsoft.netframeworkv1.1.4322System.XML.dll } {$R KL_WinForm.TWinForm.resources KL_WinForm.resx } uses System.Reflection, System.Runtime.CompilerServices, System.Runtime.InteropServices, System.Windows.Forms, KL_WinForm in KL_WinForm.pas {KL_WinForm.TWinForm: System.Windows.Forms.Form}; {$R *.res} [STAThread] begin Application.Run(TWinForm.Create); end. Listing 4.15. Kod źródłowy modułu KL_WinForm unit KL_WinForm; interface uses System.Drawing, System.Collections, System.ComponentModel, System.Windows.Forms, System.Data; type TWinForm = class(System.Windows.Forms.Form) strict protected /// summary /// Clean up any resources being used. /// /summary procedure Dispose(Disposing: oolean); override; private { Private Declarations } public constructor Create; end; [assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForm))] Rozdział 4. • Przykładowe aplikacje 8 3 implementation {$AUTO OX ON} procedure TWinForm.Dispose(Disposing: oolean); begin if Disposing then begin if Components nil then Components.Dispose(); end; inherited Dispose(Disposing); end; constructor TWinForm.Create; begin inherited Create; // Required for Windows Form Designer support InitializeComponent; // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call end; end. Zmiana tytułu (Text) okna Zmiany tytułu okna dokonuje się w oknie Object Inspector, w za- kładce Properties, we właściwościach Appearance/Text, co pokazuje rysunek 4.36. Rysunek 4.36. Zmiana tytułu formularza (okna) Dodajemy komponenty Proces dodawania komponentów na formularzu jest identyczny jak w przypadku innych rodzajów projektów. Różnica polega jedynie na in- nych nazwach komponentów i nazwach ich właściwości. Przykładowo: 8 4 Delphi 2006 • Ćwiczenia praktyczne q q q q zamiast komponentu TButton jest Button, zamiast komponentu TEdit jest TextBox, właściwość Caption to Text, zdarzenie OnClick zastąpiło samo Click. Ć W I C Z E N I E 4.19 Dodajemy komponenty Aby dodać do naszego formularza nowe komponenty, należy: 1. W oknie Tool Palette wybrać żądany komponent (z odpowiedniej palety), np. Button. 2. Kliknąć na wybranym komponencie, następnie przenieść kursor w wybrane dla danego komponentu miejsce i zaznaczyć obszar, w którym zostanie on umieszczony. Postępując w ten sam sposób, umieśćmy na formularzu jeszcze: q q q q dwa komponenty TextBox (Edit) z palety Windows Forms, dwa komponenty Label (Label) z palety Windows Forms, komponent MainMenu (MainMenu) z palety Components, komponent OpenFileDialog (OpenDialog) z palety Dialogs. W nawiasach podano nazwy komponentów formularzy VCL dla Delphi. 3. Nadać komponentom Label i TextBox nowe nazwy (Name) i tytuły (Text). Formularz z dodanymi komponentami przedstawia rysunek 4.37. Pasek menu — pola i polecenia Pasek menu to obok belki tytułowej jeden z najczęściej występujących elementów sterujących okna aplikacji. Pasek menu powinien zawierać praktycznie wszystkie podstawowe polecenia (pola), umożliwiające sterowanie pracą całej aplikacji. Rozdział 4. • Przykładowe aplikacje 8 5 Rysunek 4.37. Formularz aplikacji typu WinForm z dodanymi komponentami Ć W I C Z E N I E 4.20 Opis pola i poleceń menu Aby opisać pola i polecenia menu, należy: 1. Kliknąć na pierwszym polu menu (zaznaczony prostokąt z napisem Type Here). 2. W oknie Object Inspector, zakładce Properties i polu Misc/Text wpisać nazwę pola np. Plik. 3. Wpisać nazwy kolejnych poleceń pola Plik. Opisane pole i polecenia menu przedstawia rysunek 4.38. Rysunek 4.38. Nadawanie nazw poszczególnym polom i poleceniom menu 8 6 Delphi 2006 • Ćwiczenia praktyczne Na tym etapie tworzenia nowej aplikacji uruchomienie jej spowo- duje jedynie wyświetlenie formularza z rozmieszczonymi komponen- tami, które niestety nie będą nic robić. Pora więc na oprogramowanie ich tak, aby spełniały swoją rolę. Oprogramowanie komponentów Większość komponentów, aby mogła poprawnie działać, musi obsłu- giwać określone zdarzenia, zgłaszane przez użytkownika aplikacji. Naj- częściej będzie to kliknięcie na danym komponencie, co wywoła odpo- wiednią reakcję na to zdarzenie. Oprogramowanie zainstalowanych komponentów rozpoczniemy do polecenia Plik/Zakończ, które kończy pracę naszej aplikacji. Ć W I C Z E N I E 4.21 Polecenie Plik/Zakończ Aby kliknięcie na poleceniu Plik/Zakończ kończyło pracę aplikacji, należy: 1. 2. 3. 4. 5. Rozwinąć pole Plik (kliknąć na tym polu). Kliknąć na poleceniu Zakończ. W oknie Object Inspector przejść do zakładki Events. Kliknąć dwukrotnie na zdarzeniu Misc/Click. W utworzonej automatycznie procedurze obsługi zdarzenia wpisać poniższy kod: procedure TWinForm.MenuItem5_Click(sender: System.Object; e: System.EventArgs); begin Application.Exit; // Odpowiada instrukcji Application.Terminate dla dCL end; Mamy teraz możliwość wybrania stylu okna (właściwości FormBor- derStyle) jako None, co oznacza brak belki tytułowej, a co za tym idzie brak przycisków sterujących. Rozdział 4. • Przykładowe aplikacje 8 7 Ć W I C Z E N I E 4.22 Polecenie Uruchom Polecenie Uruchom pozwoli na uruchomienie programu typu *.exe). Aby polecenie Uruchom działało, należy: 1. 2. Kliknąć na komponencie OpenFileDialog. Na zakładce Properties w polu Misc/Filter wpisać tekst: Pliki tyAu (*.exe)|*.exe. 3. 4. 5. Rozwinąć pole Plik i kliknąć na poleceniu Uruchom. Na zakładce Events kliknąć dwukrotnie na zdarzeniu Click. Uzupełnić procedurę poniższym kodem: procedure TWinForm.MenuItem3_Click(sender: System.Object; e: System.EventArgs); var Plik : String; begin OpenFileDialog1.ShowDialog; // Otwarcie okna dialogowego Plik := OpenFileDialog1.FileName; // Przypisanie do zmiennej Plik // pełnej nazwy wybranego pliku (łącznie ze ścieżką dostępu) Label2_Sciezka.Text := Plik; // Wyświetlenie pełnej nazwy wybranego // pliku WinExec(Plik, SW_SHOW); // Uruchomienie wybranego pliku end; Funkcja WinExec() nie działa w 32-bitowych programach VCL tworzonych w Delphi 2006. Ć W I C Z E N I E 4.23 Przycisk Wymiary pulpitu Zadaniem tego klawisza jest dostarczenie informacji o aktualnych wymiarach (w pikselach) pulpitu. Informacja taka może być przy- datna np. do proporcjonalnej zmiany wymiarów okna w zależności od aktualnej rozdzielczości ekranu (pulpitu). W oprogramowaniu tego przycisku wykorzystane zostały pewne funkcje, na których szczegółowe omówienie ze względu na ograniczoną objętość książki nie ma miej- sca, a Czytelnik musi je przyjąć „na wiarę”. Aby przycisk Wymiary pulpitu dostarczył żądanej informacji, należy: 8 8 Delphi 2006 • Ćwiczenia praktyczne 1. 2. W sekcji uses dodać dwa moduły: SysUtils i Windows. Kliknąć na przycisku Wymiary pulpitu, a następnie dwukrotnie na zdarzeniu Click. 3. Procedurę obsługi zdarzenia uzupełnić kodem: procedure TWinForm.WymiaryPulpitu_Click(sender: System.Object; e: System.EventArgs); var L, H : Integer; WymiarOkna : TRect; // Struktura zawierająca pola Left, Top, Right // i ottom h_Wnd : HWND; // Uchwyt okna begin h_Wnd := GetDesktopWindow; // Funkcja GetDsktopWindow zwraca uchwyt // gł wnego okna systemu (Desktop), czyli ekranu GetWindowRect(h_Wnd, WymiarOkna); // Pobranie danych ekranu // i przekazanie ich zmiennej, WymiarOkna L := WymiarOkna.Right - WymiarOkna.Left; // obliczenie szerokości // okna H := WymiarOkna. ottom - WymiarOkna.Top; // obliczenie wysokości // okna WysokoscPulpitu.Text := IntToStr(H); // Konwersja danych // i wyświetlenie SzerokoscPulpitu.Text := IntToStr(L); // Konwersja danych // i wyświetlenie end; Po dodaniu wszystkich procedur obsługi zdarzeń zainstalowanych komponentów gotowy program można skompilować i uruchomić. Efekt końcowy przedstawia rysunek 4.39. Rysunek 4.39. Końcowy efekt działania programu KLWinForms
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Delphi 2006. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: