Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00023 002344 23474292 na godz. na dobę w sumie
MySQL. Darmowa baza danych. Ćwiczenia praktyczne - książka
MySQL. Darmowa baza danych. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0600-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> mysql - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj w swoich projektach bazę MySQL

MySQL to system zarządzania bazami danych stworzony i rozwijany przez szwedzką firmę MySQL AB. Jest bardzo szybki i wydajny, dostępny dla różnych systemów operacyjnych i, co najważniejsze, dystrybuowany na licencji GPL, więc korzystanie z niego nie wymaga wnoszenia żadnych opłat. MySQL wykorzystywany jest coraz powszechniej -- nie tylko jako zaplecze bazodanowe witryn WWW, ale także jako magazyn danych dla złożonych systemów informatycznych operujących na setkach tysięcy rekordów.

'MySQL. Darmowa baza danych. Ćwiczenia praktyczne' to zbiór krótkich ćwiczeń, dzięki którym poznasz podstawy pracy z MySQL. Dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować serwer MySQL w systemach Windows i Linux, nauczysz się tworzyć bazy danych i zakładać konta użytkowników. Poznasz typy danych stosowane w MySQL, zaprojektujesz i utworzysz tabele w bazie danych oraz wykorzystasz język SQL do wstawiania, wybierania i modyfikowania danych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MySQL. Darmowa baza danych. Æwiczenia praktyczne Autor: Marcin Lis ISBN: 83-246-0600-9 Format: A5, stron: 184 Wykorzystaj w swoich projektach bazê MySQL MySQL to system zarz¹dzania bazami danych stworzony i rozwijany przez szwedzk¹ firmê MySQL AB. Jest bardzo szybki i wydajny, dostêpny dla ró¿nych systemów operacyjnych i, co najwa¿niejsze, dystrybuowany na licencji GPL, wiêc korzystanie z niego nie wymaga wnoszenia ¿adnych op³at. MySQL wykorzystywany jest coraz powszechniej — nie tylko jako zaplecze bazodanowe witryn WWW, ale tak¿e jako magazyn danych dla z³o¿onych systemów informatycznych operuj¹cych na setkach tysiêcy rekordów. „MySQL. Darmowa baza danych. Æwiczenia praktyczne” to zbiór krótkich æwiczeñ, dziêki którym poznasz podstawy pracy z MySQL. Dowiesz siê, jak zainstalowaæ i skonfigurowaæ serwer MySQL w systemach Windows i Linux, nauczysz siê tworzyæ bazy danych i zak³adaæ konta u¿ytkowników. Poznasz typy danych stosowane w MySQL, zaprojektujesz i utworzysz tabele w bazie danych oraz wykorzystasz jêzyk SQL do wstawiania, wybierania i modyfikowania danych. (cid:129) Instalacja MySQL (cid:129) Uruchamianie i zatrzymywanie serwera bazy danych (cid:129) Tworzenie kont u¿ytkowników i nadawanie uprawnieñ (cid:129) Uruchamianie poleceñ zapisanych w plikach zewnêtrznych (cid:129) Tworzenie struktury bazy danych (cid:129) Wprowadzanie danych do tabel (cid:129) Pobieranie danych (cid:129) Z³o¿one zapytania IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Rozdział 1. Rozdział 2. Wstęp Instalacja i konfiguracja Instalacja w systemie Linux Instalacja w systemie Windows Wstępna konfiguracja w systemie Windows Uruchamianie i zatrzymywanie serwera w systemie Linux Wstępna konfiguracja w systemie Linux Uruchamianie i zatrzymywanie serwera w systemie Windows Zarządzanie serwerem Łączenie z serwerem Tworzenie i usuwanie baz danych Wybór bazy danych Obsługa kont użytkowników Systemy kodowania znaków Wczytywanie poleceń z plików zewnętrznych Lista dostępnych baz danych Rozdział 3. Koncepcja relacyjnych baz danych Tabele Klucze Relacje Podstawowe zasady projektowania tabel 5 9 9 17 21 26 31 32 37 37 39 40 41 54 60 62 65 65 66 68 73 4 MySQL. Darmowa baza danych • Ćwiczenia praktyczne Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Tworzenie struktury bazy danych Ogólna postać instrukcji CREATE Typy danych Atrybuty kolumn Kodowanie znaków dla tabel i kolumn Pobieranie struktury tabel Modyfikacja tabel Usuwanie tabel Kilka tabel w praktyce Elementy SQL (DML) Wprowadzanie danych Pobieranie danych Modyfikacja danych Usuwanie danych Złożone instrukcje SQL Pobieranie danych z kilku tabel Typy złączeń Grupowanie danych 81 81 85 98 104 106 108 115 116 125 125 134 150 153 157 157 160 165 Dane w bazie przechowywane są w tabelach. Pojęcie tabeli poznaliśmy w rozdziale 3., „Koncepcja relacyjnych baz da- nych”. Czas więc dowiedzieć się, w jaki sposób można tworzyć tabele. Służy do tego instrukcja CREATE TABLE o schematycznej postaci: CREATE TABLE nazwa_tabeli ( nazwa_kolumny_1 typ_kolumny_1 [atrybuty], nazwa_kolumny_2 typ_kolumny_2 [atrybuty], ... nazwa_kolumny_n typ_kolumny_n [atrybuty], ) Nazwa tabeli może zawierać dowolne znaki, jakie może zawierać na- zwa pliku w systemie operacyjnym, na którym działa serwer MySQL, z wyjątkiem /, i . Maksymalna długość nazwy to 64 bajty. Począw- szy od wersji 3.23.6, nazwa tabeli może być nazwą słowa zastrze- żonego dla konstrukcji języka (np. SELECT, CREATE), w takim wy- padku musi być jednak zawsze ujęta w znaki ‘, np. ‘SELECT‘. Nie 8 2 MySQL. Darmowa baza danych • Ćwiczenia praktyczne może również zawierać znaków o kodach 0 i 255 w standardzie ASCII, a na jej końcu nie powinny się znajdować tzw. białe znaki (czyli spacje, tabulatory itp.). Nazwa kolumny może zawierać dowolne znaki, jednak jej długość jest również ograniczona do 64 bajtów i także nie powinna być zakoń- czona białym znakiem. Typ kolumny określa rodzaj danych, które dana kolumna będzie mogła przechowywać, np. łańcuch znaków, licz- by, itp. Występujące w MySQL typy danych zostaną omówione w na- stępnej sekcji. W nazwach tabel (oraz baz danych) mogą występować zarówno małe, jak i duże litery, jednak to, czy będą rozróżniane, zależy od systemu plików systemu operacyjnego, na którym został zainstalowany MySQL. I tak w większości odmian Uniksa wielkie i małe litery są rozróżnia- ne, natomiast w systemach Windows — nie. W systemach Mac OS rozróżnianie wielkości liter zależy od tego, czy wykorzystywany jest system plików HFS (nie są rozróżniane), czy USF (są rozróżniane). W związku z tym, o ile to możliwe, najwygodniej przyjąć po prostu zasadę, że nazwy baz i tabel zawsze są pisane małymi literami (najle- piej alfabetu łacińskiego). Nazwy kolumn również mogą zawierać małe i duże litery, jednak w tym wypadku nie są one rozróżniane, niezależnie od wersji systemu operacyjnego czy systemu plików. Począwszy od wersji 4.1, wszystkie identyfikatory i nazwy odnoszące się do definicji zawartości tabel są zapisywane w standardzie Unicode. Należy również pamiętać, że jeśli identyfikator (np. nazwa kolumny) zawiera znaki spoza standardowe- go zestawu ASCII (np. polskie litery), należy go ująć w lewe apostrofy (podobnie jak w sytuacji, kiedy identyfikator jest nazwą zastrzeżoną dla konstrukcji języka SQL). Dla treningu spróbujmy teraz utworzyć prostą tabelę klient, która bę- dzie zawierała dwie kolumny. Pierwsza — o nazwie Indeks — będzie przechowywała liczby całkowite (typ danych INTEGER), druga — o na- zwie Nazwa — będzie przechowywała ciągi maksymalnie 20 znaków (typ VARCHAR(20)). Rozdział 4. • Tworzenie struktury bazy danych 8 3 Ć W I C Z E N I E 4.1 Utworzenie prostej tabeli Utwórz tabelę o nazwie klient zawierającą dwie kolumny — pierwszą o nazwie Indeks typu INTEGER, drugą o nazwie Nazwa typu VARCHAR(20). Utworzenie takiej tabeli osiągniemy po wydaniu polecenia w postaci: CREATE TABLE klient ( Indeks INTEGER, Nazwa VARCHAR(20) ); Oczywiście najpierw należy uruchomić klienta mysql, zalogować się do serwera i wybrać bazę danych (np. test), tak jak było to opisywane we wcześniejszych rozdziałach. Po wykonaniu opisanych czynności w oknie konsoli zobaczymy widok zaprezentowany na rysunku 4.1. Rysunek 4.1. Zalogowanie do serwera i utworzenie tabeli klient w bazie test Co się jednak stanie, jeśli spróbujemy utworzyć tabelę o nazwie, która już istnieje w bazie? W takiej sytuacji zostanie zgłoszony błąd widocz- ny na rysunku 4.2. Jest to całkiem zrozumiałe zachowanie systemu. Czasem jednak chcielibyśmy utworzyć tabelę o zadanej nazwie tylko wtedy, gdy nie istnieje ona w bazie, a gdyby istniała — nie podej- mować żadnego działania. W takiej sytuacji powinniśmy skorzystać z dodatkowej konstrukcji II NOT EXISTS w ogólnej postaci: CREATE TABLE IF NOT EXISTS nazwa_tabeli ( definicje kolumn ) którą możemy przetłumaczyć jako: utwórz tabelę nazwa_tabeli, o ile nie istnieje ona jeszcze w bazie. 8 4 MySQL. Darmowa baza danych • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.2. Próba utworzenia już istniejącej tabeli Ć W I C Z E N I E 4.2 Utworzenie tabeli, o ile nie istnieje ona już w bazie Napisz instrukcję tworzącą tabelę klient (taką jak w ćwiczeniu 4.1), która nie spowoduje wystąpienia błędu w sytuacji, jeśli tabela o takiej nazwie będzie już istniała w bazie. CREATE TABLE IF NOT EXISTS klient ( Indeks INTEGER, Nazwa VARCHAR(20) ); Tworzona tabela może być również tymczasową, czyli taką, która zo- stanie automatycznie usunięta po zakończeniu połączenia. Co wię- cej, taka tabela jest powiązana wyłącznie z połączeniem, w którym została utworzona, tak więc dwóch użytkowników może w jednym czasie w jednej bazie utworzyć różne tabele o takiej samej nazwie. Tymczasowość tabeli zapewnia słowo TEMPORARY umieszczone za CREATE, czyli instrukcja w ogólnej postaci: CREATE TEMPORARY TABLE nazwa_tabeli ( definicje kolumn ) Ć W I C Z E N I E 4.3 Tabela tymczasowa Utwórz tymczasową tabelę o dwóch dowolnych kolumnach. CREATE TEMPORARY TABLE test ( id INTEGER, wartosc INTEGER ); Rozdział 4. • Tworzenie struktury bazy danych 8 5 Istnieje także możliwość utworzenia nowej tabeli na bazie już istnieją- cej. Stosujemy w tym celu instrukcję CREATE w postaci: CREATE TABLE nowa_tabela LIKE istniejąca_tabela; która oznacza: utwórz tabelę o nazwie nowa_tabela o strukturze takiej jak istniejąca_tabela. Ć W I C Z E N I E 4.4 Tworzenie jednej tabeli na bazie innej Utwórz tabelę klient2 o strukturze pobranej z tabeli klient. CREATE TABLE klient2 LIKE klient; Każda kolumna tabeli w bazie danych ma przypisany typ, który okre- śla rodzaj danych, jakie mogą być w niej przechowywane. Wystę- pujące w MySQL typy danych można podzielić na trzy grupy: q q q liczbowe, daty i czasu, łańcuchowe. Typy liczbowe Typy liczbowe możemy podzielić na dwa rodzaje — typy całkowito- liczbowe oraz typy zmiennoprzecinkowe. Zgodnie z nazwami służą one do reprezentacji wartości całkowitych oraz zmiennoprzecinko- wych (zmiennopozycyjnych, rzeczywistych). Typy całkowitoliczbowe zostały przedstawione w tabeli 4.1. Jeden z wymienionych w niej ty- pów — INTEGER — wykorzystywaliśmy już przy tworzeniu przykłado- wej tabeli klient. W każdym z wymienionych przypadków z wyjątkiem BOOL i BOOLEAN można zastosować dodatkowy modyfikator określają- cy maksymalną szerokość wyświetlania w sytuacji, kiedy liczba zna- ków wartości jest mniejsza niż maksymalna. Definicja typu ma wtedy postać: nazwa_typu(ile) 8 6 MySQL. Darmowa baza danych • Ćwiczenia praktyczne Dozwolone są także modyfikatory UNSIGNED oraz ZEROIILL. Pierwszy z nich oznacza, że wartość ma być traktowana jako liczba bez znaku (czyli niedopuszczalne są wartości ujemne). Drugi powoduje, że je- żeli liczba cyfr w danej wartości jest mniejsza od maksymalnej liczby wyświetlanych znaków, wolne miejsca zostaną dopełnione zerami. Zastosowanie atrybutu ZEROIILL powoduje, że automatycznie zostanie również zastosowany atrybut UNSIGNED. Przykładowo, jeżeli zostanie zastosowany typ TINYINT UNSIGNED, w po- szczególnych wierszach kolumny będzie można zapisywać wartości od 0 do 255. Jeżeli natomiast zostanie zastosowany typ TINYINT(4) ZEROIILL, w poszczególnych wierszach kolumny również będzie można zapi- sywać jedynie wartości od 0 do 255, ale będą one wyświetlane zawsze w postaci czteroznakowej, w której wolne miejsca z prawej strony zo- stały wypełnione zerami. Oznacza to, że wartość 2 będzie wyświetlana jako 0002, wartość 64 jako 0064, a 128 jako 0128. Tabela 4.1. Typy całkowitoliczbowe Typ Zakres wartości Liczba zajmowanych bajtów Opis BIT BOOL - - zmienna 1 W wersjach od 5.0.3 reprezentuje pola bitowe od 1 do 64 bitów, w wersjach wcześniejszych synonim dla TINYINT(1). Synonim dla TINYINT(1). Wartość 0 jest interpretowana jako false, wartość różna od 0 jako true. W przyszłości ma zostać wprowadzona pełna obsługa typu BOOLEAN. Rozdział 4. • Tworzenie struktury bazy danych 8 7 Tabela 4.1. Typy całkowitoliczbowe (ciąg dalszy) Typ Zakres wartości BOOLEAN - TINYINT Od –128 do 127 dla liczb ze znakiem i od 0 do 255 dla liczb bez znaku. SMALLINT Od –327–8 (–215) do 327–7 (215–1) dla liczb ze znakiem i od 0 do –5535 (216–1) dla liczb bez znaku. MEDIUMINT Od –8388–08 (–223) do 8388–07 (223–1) dla liczb ze znakiem i od 0 do 1–777215 (224–1) dla liczb bez znaku. INT Od –2147483–48 (–231) do 2147483–47 (231–1) dla liczb ze znakiem i od 0 do 42949–7295 (232–1) dla liczb bez znaku. Liczba zajmowanych bajtów Opis 1 1 2 3 4 Synonim dla TINYINT(1). Wartość 0 jest interpretowana jako false, wartość różna od 0 jako true. Wprowadzony w wersji 4.1.0. W przyszłości ma zostać wprowadzona pełna obsługa typu BOOLEAN. Reprezentacja bardzo małych wartości całkowitoliczbowych. Reprezentacja małych wartości całkowitoliczbowych. Reprezentacja średnich wartości całkowitoliczbowych. Reprezentacja zwykłych wartości całkowitoliczbowych. 8 8 MySQL. Darmowa baza danych • Ćwiczenia praktyczne Tabela 4.1. Typy całkowitoliczbowe (ciąg dalszy) Typ Zakres wartości Liczba zajmowanych bajtów Opis INTEGER BIGINT 4 8 Od –2147483–48 (–231) do 2147483–47 (231–1) dla liczb ze znakiem i od 0 do 42949–7295 (232– 1) dla liczb bez znaku. Od –922337203–854775808 (–263) do 922337203–854 775807 (263 –1) dla liczb ze znakiem i od 0 do 1844–744073709551–15 (264–1) dla liczb bez znaku. Synonim dla INT. Reprezentacja dużych wartości całkowitoliczbowych. Ć W I C Z E N I E 4.5 Tabela z kolumnami typu INTEGER Utwórz tabelę, która będzie zawierała dwie kolumny typu INTEGER, pierwszą o nazwie id i drugą o nazwie znacznik. CREATE TABLE test ( id INTEGER, znacznik INTEGER ); Ć W I C Z E N I E 4.6 Tabela z kolumnami typu INTEGER z dodatkowymi atrybutami Utwórz tabelę, która będzie zawierała kolumnę typu INTEGER przecho- wującą wyłącznie dodatnie wartości z przedziału 0 – 65535, w której liczba wyświetlanych znaków będzie zawsze równa 5, a wolne miej- sca wartości krótszych niż 5 znaków będą wypełniane zerami. CREATE TABLE test ( id SMALLINT(5) ZEROFILL ); Rozdział 4. • Tworzenie struktury bazy danych 8 9 Typy zmiennoprzecinkowe zostały przedstawione w tabeli 4.2. Po- dobnie jak w przypadku typów całkowitoliczbowych, istnieje możli- wość zastosowania modyfikatora określającego szerokość wyświetla- nia. W przypadku typów ILOAT, DOUBLE i DOUBLE PRECISION występuje on zawsze jednocześnie z modyfikatorem określającym liczbę miejsc po przecinku, ogólnie: nazwa_typu(mod1, mod2) gdzie mod1 określa szerokość wyświetlania (całkowitą liczbę cyfr zna- czących), a mod2 liczbę uwzględnianych miejsc po przecinku. Tabela 4.2. Typy zmiennoprzecinkowe Typ Zakres wartości Liczba zajmowanych bajtów Opis FLOAT (precyzja) zmienny 4 lub 8 FLOAT DOUBLE od –3.4028234––E+38 do 3.4028234––E+38 od –1.797–931348 –23157E+308 do 1.797–931348 –23157E+308 DOUBLE PRECISION REAL jw. jw. 4 8 jw. jw. Parametr precyzja określa precyzję, z jaką będzie reprezentowana dana wartość rzeczywista. W przypadku wartości od 0 do 24 mamy do czynienia z liczbami o pojedynczej precyzji, a w przypadku wartość od 25 do –3 z liczbami o podwójnej precyzji, co odpowiada opisanym niżej typom FLOAT i DOUBLE. Liczby zmiennoprzecinkowe pojedynczej precyzji. Liczby zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji. Synonim dla DOUBLE. Synonim dla DOUBLE. 9 0 MySQL. Darmowa baza danych • Ćwiczenia praktyczne Tabela 4.2. Typy zmiennoprzecinkowe (ciąg dalszy) Typ Zakres wartości Liczba zajmowanych bajtów Opis DECIMAL zmienny zmienna DEC NUMERIC FIXED jw. jw. jw. jw. jw. jw. Wartości z separatorem dziesiętnym. W wersjach przed 5.0.3 przechowywana jako łańcuch znaków. Całkowita maksymalna liczba znaków i liczba znaków po separatorze dziesiętnym może być określana przez dodatkowe parametry. Synonim dla DECIMAL. Synonim dla DECIMAL. Synonim dla DECIMAL, dodany w wersji 4.1.0. W przypadku typu DECIMAL i jego synonimów możliwe jest zastoso- wanie modyfikatora określającego szerokość wyświetlania bez mody- fikatora określającego liczbę miejsc po przecinku, czyli prawidłowa jest zarówno konstrukcja: DECIMAL(mod1) jak i: DECIMAL(mod1, mod2) W stosunku do typów zmiennoprzecinkowych można również stoso- wać modyfikatory ZEROIILL oraz UNSIGNED. Znaczenie pierwszego z nich jest takie samo jak w przypadku typów całkowitoliczbowych. Zasto- sowanie modyfikatora UNSIGNED powoduje natomiast, że dozwolone będą jedynie wartości nieujemne, nie zmieni się natomiast zakres wartości możliwych do reprezentowania.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MySQL. Darmowa baza danych. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: