Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00155 032542 23542900 na godz. na dobę w sumie
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania - książka
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania - książka
Autor: Liczba stron: 496
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0395-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c++ builder - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Firma Borland, producent cenionych środowisk programistycznych, połączyła swoje trzy najpopularniejsze produkty: C++ Builder, Delphi i C# Builder, tworząc pakiet Borland Developer Studio 2006. Jednym z jego elementów jest najnowsza wersja C++ Builder, oznaczona symbolem 2006, która nadal pozostaje doskonałym narzędziem do tworzenia aplikacji dla platformy Win32. C++ Builder 2006 pozwala na korzystanie z biblioteki VCL, wywołań WinAPI i funkcji systemu Windows.

Książka 'C++ Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania' to zbiór porad związanych z tworzeniem aplikacji dla systemu Windows. Wśród tytułowych 222 rozwiązań znajdziesz sposoby wykorzystywania komponentów z biblioteki VCL, elementów interfejsu programistycznego Windows (WinAPI), a także komunikatów systemowych oraz technologii COM, OLE i ActiveX. Dowiesz się, jak tworzyć biblioteki DLL i jak z nich korzystać, oraz nauczysz się projektować wspomaganą sprzętowo grafikę 3D za pomocą biblioteki OpenGL.

Wykorzystaj w pracy gotowe rozwiązania,
sprawdzone przez najlepszych programistów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl C++Builder 2006. 222 gotowe rozwi¹zania Autor: Jacek Matulewski ISBN: 83-246-0395-6 Format: B5, stron: 496 Firma Borland, producent cenionych œrodowisk programistycznych, po³¹czy³a swoje trzy najpopularniejsze produkty: C++ Builder, Delphi i C# Builder, tworz¹c pakiet Borland Developer Studio 2006. Jednym z jego elementów jest najnowsza wersja C++ Builder, oznaczona symbolem 2006, która nadal pozostaje doskona³ym narzêdziem do tworzenia aplikacji dla platformy Win32. C++ Builder 2006 pozwala na korzystanie z biblioteki VCL, wywo³añ WinAPI i funkcji systemu Windows. Ksi¹¿ka „C++ Builder 2006. 222 gotowe rozwi¹zania” to zbiór porad zwi¹zanych z tworzeniem aplikacji dla systemu Windows. Wœród tytu³owych 222 rozwi¹zañ znajdziesz sposoby wykorzystywania komponentów z biblioteki VCL, elementów interfejsu programistycznego Windows (WinAPI), a tak¿e komunikatów systemowych oraz technologii COM, OLE i ActiveX. Dowiesz siê, jak tworzyæ biblioteki DLL i jak z nich korzystaæ, oraz nauczysz siê projektowaæ wspomagan¹ sprzêtowo grafikê 3D za pomoc¹ biblioteki OpenGL. (cid:129) Korzystanie ze œrodowiska C++ Builder 2006 (cid:129) Projektowanie okien aplikacji (cid:129) Operacje na rejestrze systemowym (cid:129) Tworzenie wygaszaczy ekranu (cid:129) Kontrolowanie dzia³ania aplikacji za pomoc¹ funkcji WinAPI (cid:129) Obs³uga po³¹czeñ sieciowych (cid:129) Tworzenie bibliotek DLL (cid:129) Tworzenie grafiki i animacji 3D Wykorzystaj w pracy gotowe rozwi¹zania, sprawdzone przez najlepszych programistów 6SLVWUH FL :VWöS ]ö è, RUODQG HYHORSHU6WXGLR 5R]G]LDä 3R]QDMHP XLOGHU 3LHUZV]SURMHNW  3URMHNW$SOLNDFMD.RORU 3URMHNW=PLDQDWWXáXIRUP  3URMHNW=PLDQDQDSLVXQDSDQHOX  3URMHNW8]JDGQLDQLHVWDQXNRPSRQHQWyZSRXUXFKRPLHQLXDSOLNDFML 3URMHNW8VWDODQLHSR]FMLRNQDSRXUXFKRPLHQLX 3URMHNW=DSLVDQLHSURMHNWXZSOLNDFK  8VWDZLHQLDSURMHNWX  3URMHNW=PLDQDWWXáXLLNRQDSOLNDFML 3URMHNW,QIRUPDFMHRZHUVMLDSOLNDFMLGRá F]DQHGRVNRPSLORZDQHJRSOLNXH[H 3U]JRWRZDQLHDSOLNDFMLGRGVWUEXFML  $QDOL]DNRGXSLHUZV]HMDSOLNDFML .RQILJXUDFMD URGRZLVNDZZLHONLPVNUyFLH  $XWRPDWF]QH]DSLVDQLHSOLNyZSURMHNWX  RVWRVRZDQLHPHQX)LOH1HZ 2SFMHHGWRUD  HEXJRZDQLHNRGX  5R]G]LDä 8]XSHäQLHQLHZLDGRPR FLR :VND QLNL  :VND QLNLGR]PLHQQFKLRELHNWyZ6WRVLVWHUWD =DJUR HQLD]ZL ]DQH]ZNRU]VWDQLHPZVND QLNyZ :VND QLNLGRIXQNFMLLPHWDZVND QLNL  3RGVXPRZDQLH 5HIHUHQFMH  6]DEORQ  .ODV HNODUDFMDNODV3ROD  .RQVWUXNWRU 0HWRG 2SHUDWRUVNáDGRZH 3U]HFKZWDQLHVWDQGDUGRZHJRVWUXPLHQLDZM FLD  :M WNL   XLOGHUJRWRZHUR]ZLñ]DQLD 5R]G]LDä 3UDNWNDSURMHNWRZDQLDDSOLNDFML]X FLHPELEOLRWHNL9 / 6]WXF]NL]RNQDPL 3URMHNWàDJRGQH]QLNDQLHRNQDSU]]DPNQL FLX 3URMHNW RZROQNV]WDáWIRUP]ZNRU]VWDQLHPZáDVQR FL 7UDQVSDUHQW RORU  3URMHNW=DPNDQLHDSOLNDFMLQDFL QL FLHPNODZLV]D(VF  3URMHNW$ERNQRZJO GDáRWDNVDPRZVVWHPDFK]Uy Q ZLHONR FL F]FLRQNL 3URMHNW$ERJUDQLF]üUR]PLDUIRUP 3URMHNW3U]HFL JDQLHIRUPPV] ]DGRZROQSXQNW  3URMHNW:L]WyZNDSURJUDPX VSODVKVFUHHQ  5HMHVWUVVWHPX:LQGRZV 3URMHNW3U]HFKRZDQLHSRáR HQLDLUR]PLDUXRNQDZUHMHVWU]H 3URMHNW$EXUXFKDPLDüDSOLNDFM SR]DORJRZDQLXVL X WNRZQLND 3URMHNW8PLHV]F]DQLHLQIRUPDFMLR]DLQVWDORZDQPSURJUDPLH DSOHW RGDM8VX SURJUDP  3URMHNW*G]LHMHVWNDWDORJ]PRLPLGRNXPHQWDPL  3URMHNW RGDZDQLHSR]FMLGRPHQXNRQWHNVWRZHJR]ZL ]DQHJR ]]DUHMHVWURZDQPWSHPSOLNX  3OLNL,1,  3URMHNW-DNXPLH FLüQDSXOSLFLHOXEZPHQX6WDUWVNUyWGRVWURQ:::  3URMHNW-DNRGF]WDüL]PLHQLüUR]PLDUIRUP  =DJDGQLHQLD]ZL ]DQH]SURMHNWRZDQLHPHGWRUyZ 3URMHNW:F]WDQLHSOLNX]HZVND]DQHJRSU]H]X WNRZQLNDSOLNX 2NQRGLDORJRZH72SHQ LDORJ 3URMHNW2NQRGLDORJRZHZNRU]VWDQHSU]]DSLVDQLXGRNXPHQWX ZSOLNX  3URMHNW3U]HV]XNLZDQLHWHNVWX2NQRGLDORJRZH7)LQG LDORJ 3URMHNW)RUPDWRZDQLHIUDJPHQWyZWHNVWXZNRPSRQHQFLH75LFK(GLW 2NQRGLDORJRZH7)RQW LDORJ  3URMHNW)RUPDWRZDQLHSRV]F]HJyOQFKDWUEXWyZF]FLRQNL  3URMHNW3RZLDGDPLDQLHRQLH]DSLVDQFKGRNXPHQWDFK 3URMHNW:F]WDQLHGRNXPHQWX]SOLNXZVND]DQHJRMDNRSDUDPHWUOLQLL NRPHQG 3URMHNW-DNGRGDüDSOLNDFM GROLVWHGWRUyZGRVW SQFK]PHQX NRQWHNVWRZHJRSOLNyZRGDQPUR]V]HU]HQLX  0HFKDQL]PGUDJ GURS 3URMHNW0HFKDQL]PSU]HQRV]HQLDLXSXV]F]DQLDZREU ELHMHGQHMDSOLNDFML 3URMHNW8HODVWF]QLDQLHNRGX:NRU]VWDQLHUHIHUHQFML6HQGHU  3URMHNW3U]HQRV]HQLHZLHOXHOHPHQWyZ 3URMHNW2EVáXJDSOLNXSU]HQLHVLRQHJRQDIRUP ]]HZQ WU]QHMDSOLNDFML  .RQZHUVMHRUD]RSHUDFMHQDáD FXFKDFKLGDFLH  3URMHNW.RQZHUVMDPL G]OLF]E LáD FXFKHP/LF]EZ7(GLW .RQZHUVMD]IRUPDWHPXVWDORQPSU]H]SURJUDPLVW  3URMHNW3UH]HQWRZDQLHGDWLF]DVXZSU]MD]QHMSRVWDFL  3URMHNW5R]NáDGDQLHGDWLF]DVXQDHOHPHQW  3URMHNW-DNSU]HNRQZHUWRZDüGDW XWZRU]HQLDSOLNXQDGDW WSX 7 DWH7LPHLSRWHPQDáD FXFK  3URMHNW-DNSU]HNV]WDáFLüáD FXFKQDSLVDQZLHONLPLOXEPDáPLOLWHUDPL 0HWRGNODV$QVL6WULQJ  3OLNLLVVWHPSOLNyZ  3URMHNW-DN]DSRPRF NRPSRQHQWyZ7 ULYH RPER R[7 LUHFWRU/LVW R[ 7)LOWHU RPER R[L7)LOH/LVW R[VWZRU]üSURVW SU]HJO GDUN SOLNyZ  3URMHNW3U]HJO GDQLHNDWDORJyZZ)LOH/LVW R[  6SLVWUH FL 3URMHNW7ZRU]HQLHSOLNXWHNVWRZHJR 3URMHNW2GF]WDQLHSOLNyZWHNVWRZFK  3URMHNW3RPLMDQLHOLQLLNRPHQWDU]DZSOLNDFKWHNVWRZFK  3URMHNW5HMHVWURZDQLH]GDU]H ZSOLNDFKWHNVWRZFK  3URMHNW2SHUDFMHQDSOLNDFKLNDWDORJDFK  3URMHNW2GQDMGDQLHSOLNXLRGF]WDQLHMHJRZáDVQR FL 3URMHNW-DNZRGU EQLü]áD FXFKDQD]Z SOLNXMHJRUR]V]HU]HQLH OXENDWDORJZNWyUPVL ]QDMGXMH  3URMHNW-DNVSUDZG]LüLOR üZROQHJRPLHMVFDQDGVNX  3URMHNW:F]WDQLHGU]HZDNDWDORJyZLSOLNyZ  3URMHNW:F]WDQLHGU]HZDNDWDORJyZLSOLNyZZRVREQPZ WNX 3URMHNWRZDQLHZJDV]DF]HNUDQX  3URMHNW:JDV]DF]HNUDQX  3URMHNW.RQILJXUDFMDZJDV]DF]DHNUDQX  3URMHNW3RGJO GZJDV]DF]DQD]DNáDGFH:JDV]DF]HNUDQXDSOHWX :áD FLZR FL(NUDQ  UXNRZDQLH 3URMHNW UXNRZDQLHWHNVWX]QDMGXM FHJRVL ZNRPSRQHQFLH75LFK(GLW 2NQRGLDORJRZH73ULQW LDORJ 3URMHNW/LVWDGRVW SQFKGUXNDUHN6]F]HJyáRZHLQIRUPDFMHRGUXNDUFH :EyUGRP OQHMGUXNDUNLDSOLNDFML]SR]LRPXNRGX 3URMHNW UXNRZDQLHWHNVWXSU]HFKRZDQHJRZ76WULQJVZWUELH JUDILF]QP  3URMHNW-DNZGUXNRZDüREUD]]SOLNX  5R]G]LDä 3URMHNWRZDQLHNRPSRQHQWÑZ9 / *UDILND5VRZDQLHOLQLL 3URMHNW5VRZDQLHOLQLL  3URMHNW:EyUNRORUX]DSRPRF NRPSRQHQWX7 RORU LDORJ  .RORURZSDVHNSRVW SX 3URMHNW3U]JRWRZDQLHNRPSRQHQWX  3URMHNW7HVWRZDQLHNRORURZHJRSDVNDSRVW SX QDPLF]QHWZRU]HQLHNRPSRQHQWX  3URMHNW8SXEOLF]QLDQLHZEUDQFKZáDVQR FLL]GDU]H FKURQLRQFKZNODVLHED]RZHM  3URMHNW HILQLRZDQLH]GDU]H QDSU]NáDG]LH2Q3RVLWLRQ KDQJHG 3URMHNW,NRQDNRPSRQHQWX  3URMHNW$EVWZRU]üSURMHNWSDNLHWXNRPSRQHQWX  3URMHNW,QVWDORZDQLHNRPSRQHQWX9 /GOD:LQ  3URMHNW$XWRPDWF]QD]PLDQDNRORUX7HVWRZDQLHNRPSRQHQWXL]GDU]HQLD 2Q3RVLWLRQ KDQJHG  ]ö è,, 3URJUDPRZDQLH:LQGRZV]ZNRU]VWDQLHP:LQ$3, 5R]G]LDä .RQWURODVWDQXVVWHPX =DPNDQLHLZVWU]PDQLHVVWHPX:LQGRZV  3URMHNW)XQNFMD([LW:LQGRZV([  3URMHNW3URJUDPVáX FGR]DPNDQLDOXESRQRZQHJRXUXFKDPLDQLD GRZROQHMZHUVMLVVWHPX:LQGRZV  3URMHNW)XQNFMD,QLWLDWH6VWHP6KXWGRZQ  3URMHNW3URJUDP]DPNDM FZEUDQNRPSXWHUZVLHFL  3URMHNW+LEHUQRZDQLHLZVWU]PDQLHVVWHPX]DSRPRF IXQNFML 6HW6VWHP3RZHU6WDWH  3URMHNW3URJUDPXPR OLZLDM FKLEHUQDFM NRPSXWHUDOXEMHJRÄXVSLDQLH´   XLOGHUJRWRZHUR]ZLñ]DQLD 3URMHNW ORNRZDQLHGRVW SXGRNRPSXWHUD 3URMHNW8UXFKDPLDQLHZJDV]DF]DHNUDQX 3URMHNW2GF]WDQLHLQIRUPDFMLREDWHULLQRWHERRND .RQWURODWUEXZ ZLHWODQLDNDUWJUDILF]QHM  3URMHNW3RELHUDQLHGRVW SQFKWUEyZSUDFNDUWJUDILF]QHM  3URMHNW,GHQWILNRZDQLHELH FHJRWUEXG]LDáDQLDNDUWJUDILF]QHM  3URMHNW=PLDQDWUEXZ ZLHWODQLD 5R]G]LDä 8UXFKDPLDQLHLNRQWURORZDQLHDSOLNDFMLRUD]LFKRNLHQ 8UXFKDPLDQLH]DPNDQLHL]PLDQDSULRUWHWXDSOLNDFML  3URMHNW8UXFKDPLDQLHDSOLNDFML]DSRPRF IXQNFML:LQ([HF 3URMHNW8UXFKDPLDQLHDSOLNDFML]DSRPRF 6KHOO([HFXWH 3URMHNW3U]JRWRZDQLHHPDLOD]DSRPRF 6KHOO([HFXWH  FHMDSOLNDFML 3URMHNW=PLDQDSULRUWHWXELH 3URMHNW6SUDZG]HQLHSULRUWHWXELH FHMDSOLNDFML  3URMHNW=PLDQDSULRUWHWXLQQHMDSOLNDFML 3URMHNW=DPNDQLHLQQHMDSOLNDFML 3URMHNW8UXFKDPLDQLHDSOLNDFML]DSRPRF IXQNFML UHDWH3URFHVV 3URMHNW:NUDQLH]DNR F]HQLDG]LDáDQLDXUXFKRPLRQHMDSOLNDFML 3URMHNW.RQWURORZDQLHLOR FLLQVWDQFMLDSOLNDFMLQDSRGVWDZLHXQLNDOQHM QD]ZNODV .RQWURORZDQLHZáDVQR FLRNLHQ 3URMHNW/LVWDRWZDUWFKRNLHQ FHMDSOLNDFML 3URMHNW0RGILNRZDQLHVWDQXRNQDELH 3URMHNW8NUDQLHDSOLNDFMLQDSDVNX]DGD  3URMHNW0UXJQLMGRPQLH  3URMHNW6JQDáG ZL NRZ 1XPHULGHQWILNDFMQHSURFHVXLXFKZWRNQD  3URMHNW-DN]GREüLGHQWILNDWRUSURFHVX]QDM FXFKZWRNQD  3URMHNW-DN]GREüXFKZWJáyZQHJRRNQD]QDM FLGHQWILNDWRUSURFHVX  3URMHNW.RQWURORZDQLHRNQDLQQHMDSOLNDFML 3URMHNW.RQWURORZDQLHLQQHMDSOLNDFML²NRPSRQHQW7 RQWURO3URFHVV 3URMHNW3DNLHWGODNRPSRQHQWX7 RQWURO3URFHVV 2NQDRGRZROQPNV]WDáFLH 3URMHNW2NQRRNV]WDáFLHNRáD 3URMHNWà F]HQLHREV]DUyZ RGDQLHLNRQ]SDVNDWWXáX 3URMHNW2NQR]ZL]MHUHP 3URMHNW$ESU]HQRVLüIRUP PV]N SRPLPRXVXQL WHJRSDVNDWWXáX  5R]G]LDä 6VWHPSOLNÑZPXOWLPHGLDLLQQHIXQNFMH:LQ$3, 3OLNLLVVWHPSOLNyZ²IXQNFMHSRZáRNL  3URMHNW-DN]DSRPRF IXQNFML:LQ$3,SRZáRNLVVWHPXRGF]WDü FLH N GRNDWDORJXVSHFMDOQHJRX WNRZQLND  3URMHNW7ZRU]HQLHSOLNXVNUyWXOQN  3URMHNW2GF]WLHGFMDVNUyWXOQN  3URMHNW8PLHV]F]HQLHVNUyWXQDSXOSLFLH  3URMHNW2SHUDFMHQDSOLNDFKLNDWDORJDFKUHDOL]RZDQHSU]H]IXQNFMH SRZáRNL NRSLRZDQLHSU]HQRV]HQLHXVXZDQLHL]PLDQDQD]Z  3URMHNW-DNXVXQ üSOLNXPLHV]F]DM FJRZNRV]X  3URMHNW2SHUDFMHQDFDáPNDWDORJX 3URMHNW2GF]WDQLHZHUVMLSOLNXH[HLGOO  3URMHNW-DNGRGDüQD]Z GRNXPHQWXGROLVWRVWDWQLRRWZDUWFK GRNXPHQWyZZPHQX6WDUW  6SLVWUH FL 2GF]WDQLHLQIRUPDFMLRGVNX  3URMHNW)XQNFMD 3URMHNW7HVWIXQNFML  3URMHNW.ODVD  3URMHNW.RPSRQHQW ,NRQDZREV]DU]HSRZLDGDPLDQLD ]DVREQLNX  3URMHNW)XQNFMD6KHOOB1RWLI,FRQ 3URMHNW.RPSRQHQW77UD,FRQ  3URMHNW0HQXNRQWHNVWRZHLNRQ 3URMHNWÄ PHN´  ,QWHUQHW 3URMHNW$EVSUDZG]LüF]NRPSXWHUMHVWSRá F]RQ]VLHFL  3URMHNW$ESREUDüSOLN]LQWHUQHWX  3URMHNW$EXUXFKRPLüGRP OQ SU]HJO GDUN ]HZVND]DQ VWURQ  3URMHNW$EVSUDZG]LüDGUHV,3OXEQD]Z 16ZVND]DQHJRNRPSXWHUD  3URMHNW0DSRZDQLHGVNyZVLHFLRZFK  0XOWLPHGLD 0 ,  3URMHNW$EZVXQ üOXEZVXQ üWDFN ZQDS G]LH OXE 9  3URMHNW:NUDQLHZVXQL FLDSáW]QDS GXOXEXPLHV]F]HQLDMHM ZQDS G]LH OXE 9  3URMHNW6SUDZG]DQLHVWDQXZEUDQHJRQDS GX OXE 9  3URMHNW$E]EDGDüF]ZQDS G]LHMHVWSáWD $XGLR  3URMHNW.RQWURODQDS GX $XGLR 3URMHNW$VQFKURQLF]QHRGWZDU]DQLHSOLNX:$9( 3URMHNW-DNZNUüREHFQR üNDUWG ZL NRZHM  3URMHNW.RQWURODSR]LRPXJáR QR FLRGWZDU]DQLDSOLNyZG ZL NRZFK  3URMHNW.RQWURODSR]LRPXJáR QR FL $XGLR  ,QQH  3URMHNW-DNZ ZLHWOLü]DSURMHNWRZDQ SU]H]QDVIRUP ZLQQPRNQLH  3URMHNW3LVDQLHLPDORZDQLHQDSXOSLFLH 3URMHNW ]:LQGRZVPyZLSRSROVNX  3URMHNW-DN]DEORNRZDüXUXFKDPLDQDXWRPDWF]QLHZJDV]DF]HNUDQX  3URMHNW=PLDQDWáDSXOSLWX ]ö è,,, :EUDQHWHFKQRORJLH:LQGRZV 5R]G]LDä .RPXQLNDW:LQGRZV 3URMHNW/LVWDNRPXQLNDWyZRGELHUDQFKSU]H]NROHMN NRPXQLNDWyZ DSOLNDFML 7$SSOLFDWLRQ(YHQWV2Q0HVVDJH  3URMHNW)LOWURZDQLH]GDU]H  3URMHNW2GF]WDQLHLQIRUPDFMLGRVWDUF]DQFKSU]H]NRPXQLNDW  3URMHNW/LVWDZV]VWNLFKNRPXQLNDWyZRGELHUDQFKSU]H]RNQR PHWRGD:QG3URF  3URMHNW0HWRGREVáXJXM FHNRPXQLNDWQLHXPLHV]F]DQHZNROHMFH NRPXQLNDWyZDSOLNDFML:NUDQLH]PLDQSRáR HQLDIRUP 3URMHNW:NUFLH]PLDQWUEXSUDFNDUWJUDILF]QHM  3URMHNW:VáDQLHNRPXQLNDWyZ6PXORZDQLH]GDU]H  3URMHNW:VáDQLHNRPXQLNDWXXUXFKDPLDM FHJRZJDV]DF]HNUDQX 3URMHNW ORNRZDQLH]DPNQL FLDVHVML:LQGRZV  3URMHNW:NUFLHZáR HQLDGRQDS GXOXEZVXQL FLD]QLHJRSáW OXE 9 ZNUFLHSRGá F]HQLDGRJQLD]GD86 OXERGá F]HQLDSDPL FL )ODVK 3URMHNW:NRU]VWDQLHNRPXQLNDWyZGRNRQWUROLLQQHMDSOLNDFML QDSU]NáDG]LH:LQDPS   XLOGHUJRWRZHUR]ZLñ]DQLD 3URMHNW3U]HQRV]HQLHSOLNyZSRPL G]DSOLNDFMDPL 3URMHNW=PLDQDDNWQHJRNRPSRQHQWX]DSRPRF NODZLV]D(QWHU 3URMHNW;.LOOGOD:LQGRZV  3URMHNW0RGILNRZDQLHPHQXVVWHPRZHJRIRUP  3URMHNW0RGILNRZDQLHPHQXVVWHPRZHJRDSOLNDFMLZSDVNX]DGD  5R]G]LDä LEOLRWHNL // )XQNFMHZELEOLRWHFH //  3URMHNW7ZRU]HQLHELEOLRWHNL //²HNVSRUWIXQNFML  3URMHNW6WDWF]QHá F]HQLHELEOLRWHN //²LPSRUWIXQNFML 3URMHNW QDPLF]QHáDGRZDQLHELEOLRWHN // 3URMHNW3RZLDGDPLDQLHELEOLRWHNLRMHM]DáDGRZDQLXGRSDPL FLOXE XVXQL FLX]QLHM  3URMHNW,PSRUWIXQNFML:LQ$3, )RUPZELEOLRWHFH //  3URMHNW-DNXPLH FLüIRUP ZELEOLRWHFH //  3URMHNW:NRU]VWDQLHELEOLRWHNL //]IXQNFM WZRU] F IRUP  $SOHWSDQHOXVWHURZDQLD  3URMHNW3U]JRWRZDQLHELEOLRWHNL //]IXQNFM ]ZURWQ 3O$SSOHW 3URMHNW3U]JRWRZDQLHLQVWDODWRUDDSOHWXGOD:LQGRZV;3L:LQGRZV  5R]G]LDä $XWRPDW]DFMDLLQQHWHFKQRORJLHED]XMñFHQD 20 20  3URMHNW:NRU]VWDQLHRELHNWX 20GRWZRU]HQLDSOLNyZVNUyWXOQN  2VDG]DQLHRELHNWyZ2/(  3URMHNW6WDWF]QHRVDG]DQLHRELHNWX  3URMHNW$E]DNR F]üHGFM GRNXPHQWXà F]HQLHPHQXDSOLNDFML NOLHQFNLHMLVHUZHUD2/(  3URMHNW:NUDQLHQLH]DNR F]RQHMHGFMLSU]]DPNQL FLXSURJUDPX  3URMHNW,QLFMRZDQLHHGFMLRVDG]RQHJRRELHNWX]SR]LRPXNRGX  3URMHNW QDPLF]QHRVDG]DQLHRELHNWX  $XWRPDW]DFMD  3URMHNW.ODVD9DULDQW  3URMHNWà F]HQLH]VHUZHUHPDXWRPDW]DFML([FHO]X FLHP NRPSRQHQWX7([FHO$SSOLFDWLRQ  3URMHNWà F]HQLH]VHUZHUHPDXWRPDW]DFML([FHO]X FLHPPHWRG 9DULDQW*HW$FWLYH2EMHFW2GF]WDQLHVWDQXDSOLNDFML 3URMHNW8UXFKDPLDQLHDSOLNDFML([FHO]DSR UHGQLFWZHPPHFKDQL]PX DXWRPDW]DFML PHWRGD9DULDQW UHDWH2EMHFW  3URMHNW8UXFKDPLDQLHSURFHGXUVHUZHUDDXWRPDW]DFML 3URMHNW(NVSORURZDQLHGDQFKZDUNXV]XNDONXODFMQP 3URMHNW.RU]VWDQLH]RNLHQGLDORJRZFKVHUZHUDDXWRPDW]DFML =DSLVDQLHGDQFKZSOLNX  3URMHNW=DSLVDQLHGDQFK]ZNRU]VWDQLHPRNQDGLDORJRZHJR DSOLNDFMLNOLHQFNLHM  3URMHNW(GFMDGDQFKZNRPyUNDFK([FHOD]DSRPRF NRPSRQHQWX 7([FHO$SSOLFDWLRQ  3URMHNW5HDJRZDQLHQD]GDU]HQLDNRPSRQHQWX7([FHO$SSOLFDWLRQ  3URMHNW.RU]VWDQLH]IXQNFMLPDWHPDWF]QFKLVWDWVWF]QFK([FHOD  3URMHNW8UXFKDPLDQLHDSOLNDFML0LFURVRIW:RUGLWZRU]HQLHQRZHJR GRNXPHQWXOXERWZLHUDQLHLVWQLHM FHJR  3URMHNW:RáDQLHIXQNFML:RUGDQDSU]NáDG]LHVSUDZG]DQLD SLVRZQLLGUXNRZDQLD FHJRGRNXPHQWX:RUGD  3URMHNW:VWDZLDQLHWHNVWXGRELH 6SLVWUH FL 3URMHNW=DSLVDQLHELH 3URMHNW=D]QDF]DQLHLNRSLRZDQLHFDáHJRWHNVWXGRNXPHQWX:RUGD FHJRGRNXPHQWX:RUGD  GRVFKRZND  3URMHNW.RSLRZDQLH]DZDUWR FLGRNXPHQWX:RUGDGRNRPSRQHQWX 75LFK(GLWEH]X FLDVFKRZND ]SRPLQL FLHPIRUPDWRZDQLDWHNVWX  3URMHNW)RUPDWRZDQLH]D]QDF]RQHJRIUDJPHQWXWHNVWXZGRNXPHQFLH :RUGD 3URMHNW6HUZHUDXWRPDW]DFML2/(SU]HJO GDUNL,QWHUQHW([SORUHU  3URMHNWRZDQLHVHUZHUDDXWRPDW]DFML  3URMHNW3URMHNWRZDQLHVHUZHUDDXWRPDW]DFML  3URMHNW7HVWRZDQLHVHUZHUDDXWRPDW]DFML  $FWLYH; 3URMHNW.RU]VWDQLH]NRQWUROHN$FWLYH;ZSURMHNWDFKGODSODWIRUP :LQ 5R]G]LDä 2SHQ*/ 5VRZDQLHILJXUZSU]HVWU]HQL  3URMHNW,QLFMDFMDJUDILNL2SHQ*/ZDSOLNDFMLSURMHNWRZDQHM Z URGRZLVNX XLOGHU 3URMHNW5VRZDQLHILJXUSáDVNLHM WUyMN WD 3RGZyMQHEXIRURZDQLH  3URMHNW3RSUDZLDQLHJHRPHWULLIUXVWXP 3URMHNW.RORU  3URMHNW5VRZDQLHILJXUSU]HVWU]HQQHM RVWURVáXSD  3URMHNW:RGU EQLHQLHPHWRGUVXM FHMILJXU  3URMHNW2EURWRELHNWyZQDVFHQLH5XFKNDPHULUXFKDNWRUyZ 3URMHNW3U]HVXQL FLDRELHNWX  3URMHNW3URVWDDQLPDFMD  3URMHNW5VRZDQLHRVLXNáDGXZVSyáU] GQFK 3URMHNW RGDZDQLHNROHMQFKILJXU 3URMHNW DUG]LHMSUHF]MQHXVWDZLDQLHNDPHU  3URMHNW5XFKNDPHUNRQWURORZDQSRáR HQLHPNXUVRUDPV] 3URMHNW LHQLRZDQLHNRORUyZQDSRZLHU]FKQLDFK .RORUL ZLDWáR  3URMHNW0RQWRZDQLHÄZá F]QLND´NRORUyZ  3URMHNW:á F]HQLHVVWHPXR ZLHWOHQLDLXVWDZLDQLH ZLDWáDWáD 3URMHNW8]JDGQLDQLHNRORUXÄIL]F]QHJR´SU]HGPLRWyZ]NRORUHP XVWDODQPIXQNFM JO RORU  3URMHNW,OXSURJUDPLVWyZSRWU]HEDDEZNU FLüPOHF]Q DUyZN  3URMHNW HILQLRZDQLHZHNWRUyZQRUPDOQFK 3URMHNW*áDGNLHPDWHULDá UR]EáVN  3URMHNW8VWDZLDQLHUHIOHNWRUD 3URMHNW2 ZLHWOHQLHUy QREDUZQHLPRQWRZDQLHZá F]QLNyZ ZLDWáD 0LHV]DQLHNRORUyZ 3URMHNW3U]H]URF]VWR ü 3URMHNW$QWDOLDVLQJ  3URMHNW0JáD  LEOLRWHND*/8  3URMHNW HILQLXMHPNZDGUN LUVXMHPVIHU  3URMHNW6WOUVRZDQLDNZDGUNL  3URMHNW7HNVWXURZDQLHNZDGUNL 3URMHNW,QQHNZDGUNL   XLOGHUJRWRZHUR]ZLñ]DQLD RGDWNL RGDWHN$ ,QVWDODFMDLUHMHVWUDFMD RUODQG HYHORSHU6WXGLR $UFKLWHFW7ULDO 3RELHUDQLHNOXF]DUHMHVWUDFML  ,QVWDODFMD RUODQG HYHORSHU6WXGLR$UFKLWHFW7ULDO  5HMHVWUDFMD RUODQG HYHORSHU6WXGLR$UFKLWHFW7ULDO RGDWHN 9 520]DZLHUD 6NRURZLG] 5R]G]LDä 2SHQ*/WRELEOLRWHNDIXQNFMLUHDOL]XM FFKRSHUDFMHJUDILF]QHSR]ZDODM FHQDEXGR ZDQLHWUyMZPLDURZFKVFHQ ]ELRUyZILJXU R ZLHWODQLHLFKGRGDZDQLHUy QHJRWSX HIHNWyZ]ZL NV]DM FFKZUD HQLHUHDOQR FLRUD]QDLFKSUH]HQWDFM QDHNUDQLH22SHQ*/ PR QDP OHüMDNRLQWHUIHMVLHSURJUDPLVWF]QP $3, NDUWJUDILF]QHM/XERGZURW QLHMDNRVWDQGDUG]LH ]ELRU]HSROHFH NWyUMHVWLPSOHPHQWRZDQSU]H]ZL NV]R ü NDUWJUDILF]QFK7DNF]LQDF]HM²UHQGHURZDQLH SU]JRWRZDQLHREUD]XSU]HVWU]HQ QHMVFHQQDSáDVNLPHNUDQLH ZVSRPDJDQHMHVWVSU] WRZRSU]H]SURFHVRUNDUWJUD ILF]QHM *38 G]L NLF]HPXMHVWEDUG]RZGDMQHLQLHREFL DSU]WPJáyZQHJR SURFHVRUDNRPSXWHUD 38 7RSR]ZDODQDJHQHURZDQLHZLHOXVFHQZFL JXVHNXQG LLFKSáQQ DQLPDFM 2SHQ*/SRGREQLHMDNNRQNXUHQFMQ LUHFW VNáDGQLN LUHFW;RGSRZLHG]LDOQ]D JUDILN WUyMZPLDURZ PR HVáX üGRWZRU]HQLDJLHUSURJUDPyZ $ F]SURJUD PyZGRZL]XDOL]DFMLQDXNRZFK:WFKRVWDWQLFK]DVWRVRZDQLDFKGREUPSU]NáDGHP V SURJUDPGRSUH]HQWDFMLQLH]ZNOHVNRPSOLNRZDQFKVWUXNWXUSU]HVWU]HQQFKELDáHN FREH]WHFKQLN EáREWUXGQHGRZREUD HQLD=UQNXJLHU2SHQ*/]RVWDáQLHVWHW ZSDUWSU]H] LUHFW LWRSRPLPRSRZV]HFKQHMRSLQLL H2SHQ*/MHVWUyZQLHZ GDMQDMHGQRF]H QLHEDUG]LHMHOHJDQFNLLZJRGQLHMV]ZX FLX7RRVWDWQLHWZLHUG]H QLHSU]HVWDáREüWDNRF]LVWHRGPRPHQWXZSURZDG]HQLDZHUVML LUHFW;DV]F]H JyOQLHZVWRVXQNXGR LUHFW;1(7NWyUMHVW]RULHQWRZDQRELHNWRZR:DUWRSRGNUH OLü ]DVDGQLF] Uy QLF PL G] LUHFW;L2SHQ*/7HQSLHUZV]MHVWZáDVQR FL 0LFURVR IWXLMHVWUR]ZLMDQZá F]QLHSU]H]W NRUSRUDFM QDSRWU]HEMHGQHJRVVWHPXRSHUD FMQHJR²:LQGRZVSRGF]DVJG2SHQ*/MHVWVWDQGDUGHPRWZDUWPGRVW SQPQD ZLHOXSODWIRUPDFKLPSOHPHQWRZDQPSU]H]ZLHOXSURGXFHQWyZNDUWJUDILF]QFK LRWZDUWPQDUR]V]HU]HQLD-HJRUR]ZyMQDG]RURZDQMHVWSU]H]$5 ²NRQVRUFMXP ILUPZ UyGNWyUFKZFKZLOLREHFQHM]QDMGXM VL PLQ$7,19LGLD /DEV6*, SLHUZRWQWZyUFDWHMELEOLRWHNL 6XQ$SSOH, 0 HOOL,QWHO$ZL FVDPLJLJDQFL 1LH PD MX PL G] QLPL 0LFURVRIWX SRPLPR H Eá MHGQ ] NRUSRUDFML]DáR FLHOL :L FHMLQIRUPDFMLQDWHPDW2SHQ*/MHJRVSHFILNDFMLKLVWRULL$5 LVDPP$3,PR QD ]QDOH ü QD MHJR RILFMDOQHM VWURQLH KWWSZZZRSHQJORUJ :DUWR UyZQLH ]DMU]Hü QD VWURQ WZyUFELEOLRWHNL6*,KWWSZZZVJLFRPSURGXFWVVRIWZDUHRSHQJO3R]DWP  ,VWQLHMHUyZQLH LPSOHPHQWDFMD2SHQ*/SU]JRWRZDQDSU]H]0LFURVRIWNWyUDMHVWGRá F]DQDGR :LQGRZV ]ö è,,,‰:EUDQHWHFKQRORJLH:LQGRZV ZLQWHUQHFLHMHVWEDUG]RGX RVWURQ]DZLHUDM FFKRSLVSRUDGQLNLL]ELRUSU]NáD GyZNWyUHáDWZRRGQDOH ü6 RQHáDWZRUR]SR]QDZDQHQDSLHUZV]U]XWRNDG]L NL REHFQHPXQDQLFKORJR2SHQ*/ UVXQHN 5VXQHN 2ILFMDOQHORJR 2SHQ*/ =DQLPUR]SRF]QLHP]DEDZ FKFLDáEPXSU]HG]Lü HFHOHPWHJRUR]G]LDáXQLHMHVW HNDQLH VVWHPDWF]QHZSURZDG]HQLHGR2SHQ*/1DWRSRWU]HEDRVREQFKNVL UR]G]LDáyZ0RLP]DPLDUHPMHVWMHGQLH]DLQWHUHVRZDQLH ]WHOQLNDPR OLZR FLDPL WHMELEOLRWHNLSU]HáDPDQLHREDZSU]HGSURMHNWRZDQLHPDSOLNDFMLZNRU]VWXM FHMJUDILN WUyMZPLDURZ LSRND]DQLH H2SHQ*/MHVWVWRVXQNRZRáDWZGRQDXF]HQLD3RVWD UDPVL WRXGRZRGQLüZVHULLGZXG]LHVWXV]H FLXüZLF]H NWyUH]DF]QLHPRGUVR ZDQLDWUyMN WyZLILJXUSU]HVWU]HQQFKSRWHPSU]HMG]LHPGRREUDFDQLDLFKLSU]H VXZDQLDQDVW SQLHRPyZLPR ZLHWOHQLHD]DNR F]PQDWHNVWXURZDQLXNZDGUN 3RVWDUDP VL SU] WP DE DWUDNFMQR ü SU]NáDGyZ QLH ]RVWDáD VWáXPLRQD SU]H] QDG PLHUQLHWHRUHWF]QNRPHQWDU]DOHWHJRQLHGDVL ]DZV]HXQLNQ ü 5VRZDQLHILJXUZSU]HVWU]HQL 3URMHNW,QLFMDFMDJUDILNL2SHQ*/ZDSOLNDFML SURMHNWRZDQHMZ URGRZLVNX XLOGHU 5R]SRF]QLHPRGSU]VWRVRZDQLDDSOLNDFMLSURMHNWRZDQHMZ URGRZLVNX XLOGHU GRZVSyáSUDF]ELEOLRWHN 2SHQ*/-HVWWRNURNGR ü PXGQDOHQDV]F] FLHZ VWDUF]]URELüJRWONRUD]ZNROHMQFKSURMHNWDFKPR HPMX NRU]VWDü]JRWRZHJR V]DEORQX 7ZRU]PQRZSURMHNW9 /)RUPV$SSOLFDWLRQ² XLOGHU:ZLGRNX SURMHNWRZDQLDSRZL NV]DPIRUP 3U]HFKRG]LPGRNRGX UyGáRZHJRQDJáyZND8QLWKLLPSRUWXMHPSOLNL QDJáyZNRZHJOKLJOXK OLVWLQJ UXJL]WFKSOLNyZE G]LHWDNQDSUDZG SRWU]HEQGRSLHURZGDOV]FKSURMHNWDFK :NODVLH6(QTOGHNODUXMHPGZLHSUDWQHPHWRGSRPRFQLF]HLGZD SUDWQHSROD  -HGQP]FLHNDZV]FKNRPSHQGLyZZLHG]R2SHQ*/MHVW2SHQ*/.VL JDHNVSHUWD :GDQLH,,, QDSLVDQDSU]H]5LFKDUGD6:ULJKWDL HQMDPLQD/LSFKDND +HOLRQ 5R]G]LDä‰2SHQ*/ /LVWLQJ3HáQNRGQDJáyZND8QLWK KHPFGH7PKV* FGHKPG7PKV* KPENWFG NCUUGUJRR KPENWFG QPVTQNUJRR KPENWFG5VF VTNUJRR KPENWFG(QTOUJRR KPENWFGINJ KPENWFGINWJ ENCUU6(QTORWDNKE6(QTO ] AARWDNKUJGF+ OCPCIGF QORQPGPVU XQKFAAHCUVECNN(QTO TGCVG 61DLGEV 5GPFGT XQKFAAHCUVECNN(QTO NQUG 61DLGEV 5GPFGT6 NQUG#EVKQP#EVKQP RTKXCVG7UGTFGENCTCVKQPU * WEJY[V WEJY[VFQFKURNC[FGXKEGEQPVGZV *).4 WEJY[V4 WEJY[VFQ1RGP).TGPFGTKPIEQPVGZV DQQN).A7UVCN(QTOCV2KMUGNK * WEJY[V XQKF).A7UVCYKGPKG5EGP[ RWDNKE7UGTFGENCTCVKQPU AAHCUVECNN6(QTO 6 QORQPGPV 1YPGT _ GZVGTP2# -#) 6(QTO (QTO GPFKH 3U]HFKRZDQLHXFKZWÑZGRNRQWHNVWXUHQGHURZDQLDMHVWNRQLHF]QHDEPR OLZH EäRXVXQLöFLHJRSU]]DPNQLöFLXRNQD HILQLFM SLHUZV]HMPHWRGSRND]XMHOLVWLQJ /LVWLQJ,PSOHPHQWDFMDPHWRGLQLFMXM FHMDSOLNDFM 2SHQ*/ DQQN6(QTO).A7UVCN(QTOCV2KMUGNK * WEJY[V ] 2+: .(14/#6 5 4+2614QRKU(QTOCVW2KMUGNK GTQ/GOQT[ QRKU(QTOCVW2KMUGNKUKGQH QRKU(QTOCVW2KMUGNK QRKU(QTOCVW2KMUGNKP8GTUKQP QRKU(QTOCVW2KMUGNKFY(NCIU2( A5722146A12 0).^2( A 4#9A61A9+0 19^ 2( A 17$. $7(( 4YQMPKGRQFYQLPGDWHQTQYCPKG QRKU(QTOCVW2KMUGNKK2KZGN6[RG2( A6;2 A4)$#V[RMQNQTW4)$ QRKU(QTOCVW2KMUGNKE QNQT$KVULCMQUEMQNQTÎYDCLV[ QRKU(QTOCVW2KMUGNKE GRVJ$KVUINGDQMQUEDWHQTC DWHHGT QRKU(QTOCVW2KMUGNKK.C[GT6[RG2( A/#+0A2.#0 KPVHQTOCV2KMUGNK JQQUG2KZGN(QTOCV WEJY[V QRKU(QTOCVW2KMUGNK KH HQTOCV2KMUGNK TGVWTPHCNUG ]ö è,,,‰:EUDQHWHFKQRORJLH:LQGRZV KH 5GV2KZGN(QTOCV WEJY[V HQTOCV2KMUGNKQRKU(QTOCVW2KMUGNK VTWG TGVWTP HCNUG TGVWTPVTWG _ $GUXJLHM²OLVWLQJ /LVWLQJ8VWDZLHQLDGRWF] FHÄILOPRZDQHM´VFHQ XQKF6(QTO).A7UVCYKGPKG5EGP[ ] IN8KGYRQTV NKGPV9KFVJ NKGPV*GKIJV QMPQ1RGP).YPGVTGHQTO[ FQO[UNPKG WUVCYKGPKGRWPMVWRTQLGMELK IN/CVTKZ/QFG ).A241, 6+10 RTG æEGPKGPCOCEKGTRTQLGMELK IN.QCF+FGPVKV[ NGHVTKIJVDQVVQOVQRPGCTHCT ENKRRKPI IN(TWUVWO OPQGPKGOCEKGT[TWVQYCPKCRTG OCEKGTRGTURGMV[Y[WUVCNCPKGHTWUVWO IN/CVTKZ/QFG ).A/1 .8+ 9 RQYTÎVFQOCEKGT[YKFQMWOQFGNW IN PCDNG ).A 26*A6 56 DWHHGTCMV[YP[WMT[YCPKGPKGYKFQEP[EJ RQYKGTEJPK _ =PLHQLDPZáDVQR ü$QTFGT5V[NGIRUPQDDU5KPINGRUD] $QTFGT+EQPUDK/CZKOKGQDHCNUG 7ZRU]PPHWRG ]GDU]HQLRZ GR1P TGCVGIRUPLEXGXMHPZQLHMNRQWHNVW 2SHQ*/]ZL ]DQ]ELH FPRNQHP OLVWLQJ /LVWLQJ.RQLHF]QHMHVWSREUDQLHLSU]HFKRZDQLHXFKZWXNRQWHNVWXJUDILF]QHJRRNQD ²MHVWRQSRWU]HEQ]DUyZQRGRUHQGHURZDQLDMDNLSU]]DPNDQLXDSOLNDFML GR]ZROQLHQLD]DVREyZX DQFKSU]H]2SHQ*/ XQKFAAHCUVECNN6(QTO(QTO TGCVG 61DLGEV 5GPFGT ] DKGCEGQMPQUVCLGUKGQMPGO1RGP). WEJY[V )GV *CPFNG KH ).A7UVCN(QTOCV2KMUGNK WEJY[V 5JQY/GUUCIG 0KGWFC QUKúWUVCNKèHQTOCVW RKMUGNK WEJY[V4 YIN TGCVG QPVGZV WEJY[V KH WEJY[V4 07.. 5JQY/GUUCIG 0KGWFC QUKúRQDTCèWEJY[VWMQPVGMUVW ITCHKMK KH YIN/CMG WTTGPV WEJY[V WEJY[V4 5JQY/GUUCIG +PKELCELCITCHKMK1RGP). PKGRQYKQF CUKú ).A7UVCYKGPKG5EGP[  CRVKQP #PUK5VTKPI 1RGP). EJCT IN)GV5VTKPI ).A8 45+10 _ 0XVLPSDPL WDüRXVXQL FLXNRQWHNVWX2SHQ*/ NRQWHNVWXUHQGHURZDQLD SU]]DPNQL FLXRNQD:WPFHOXWZRU]PPHWRG ]GDU]HQLRZ GR1P NQUG IRUPLXPLHV]F]DPZQLHMSROHFHQLD]OLVWLQJX 5R]G]LDä‰2SHQ*/ /LVWLQJ=ZDOQLDQLH]DVREyZ]DUH]HUZRZDQFKSRGF]DVXUXFKDPLDQLDDSOLNDFML XQKFAAHCUVECNN6(QTO(QTO NQUG 61DLGEV 5GPFGT6 NQUG#EVKQP#EVKQP ] YIN/CMG WTTGPV 07..07.. YIN GNGVG QPVGZV WEJY[V4 4GNGCUG *CPFNGWEJY[V 2QUV3WKV/GUUCIG  _ 3RZNRQDQLXPHWRG(QTO TGCVGJáyZQHRNQRDSOLNDFMLMHVWSU]JRWRZDQHGRUVR ZDQLD]DSRPRF 2SHQ*/:PHWRG]LHWHMRGF]WDQMHVWXFKZWGRNRQWHNVWX XU] G]HQLDRGSRZLHG]LDOQHJR]DSU]JRWRZDQLHJUDILNLZRNQLHDSOLNDFML DQJGLVSOD GHYLFH FRQWH[W IXQNFMD )GV L WZRU]RQ MHVW NRQWHNVW ]ZL ]DQ ] SU]JRWRZDQLHP JUDILNL]DSRPRF ELEOLRWHNL2SHQ*/ YIN TGCVG QPVGZV NWyUDGRUVRZDQLDZNR U]VWDüE G]LHWRRNQR ]DWRSU]SLVDQLHRGSRZLDGDIXQNFMDYIN/CMG WTTGPV -HVW WRGR ü]DZLáHZL FQLHE G SU]H]ZFL DáVZRMHML ]WHOQLND]GURZHMQLHFK FLSU]HG Já EV]PZQLNDQLHPZWR]DJDGQLHQLH:D QLHMV]HMHVWPRLP]GDQLHPDE PGREU]H ]UR]XPLHOLUDPZMDNLFKG]LDáD2SHQ*/MDNLQLFMRZDQDMHVWMHMPDV]QDVWDQyZ NWyUDSU]HFKRZXMHXVWDZLHQLDVFHQ]DFRRGSRZLHG]LDOQDMHVWPHWRGD ).A7UVCYKG PKG5EGP[ *UDILNDWUyMZPLDURZDSRGREQLHMDNPHFKDQLNDNODVF]QDRSLHUDVL QDNRU]VWDQLX ]PDFLHU]îNWyUHRSLVXM Uy QHJRURG]DMXSU]HNV]WDáFHQLDZSU]HVWU]HQL=DSRPRF WDNLHM PDFLHU] PR HP ]DSLVDü SU]HVXQL FLH REUyW RUD] VNDORZDQLH ILJXU D ] LFK ]áR H LORF]QyZPDFLHU] ]EXGRZDüGRZROQHSU]HNV]WDáFHQLD:U]HF]LVWR FL PDFLHU]HSU]HNV]WDáFH X DQHZ2SHQ*/PDM UR]PLDUîJG]LHGRGDWNRZDZVSyá U] GQD ZHNWRUD RSLVXM FHJR SXQNW RGJUD URO ZVSyáF]QQLND VNDORZDQLD WX QLH X MHPJRDQLUD]XZL FQLHE G ZL FHMRQLPZVSRPLQDá :L NV]R FLSU]HNV]WDá FH RGSRZLDGDM ZJRGQHZX FLXIXQNFMH SRGVWDZRZ]ELyUWFKIXQNFML]HEUDQ ]RVWDá Z WDEHOL  NWyUH EXGXM RGSRZLHGQL PDFLHU] L PQR SU]H] QL ELH F PDFLHU]PRGHOZLGRN ]PMHVWPDFLHU]PRGHOZLGRN 7RPDFLHU]]ELHUDM FDZV]VW NLHSU]HNV]WDáFHQLDRUJLQDOQHJRXNáDGXSXQNWyZ]GHILQLRZDQFKQDVFHQLH PRGHOX LWUDQVIRUPXM FDMHGRSRVWDFLZLG]LDQHMSU]H]NDPHU RP OQLHPDFLHU]PRGHOZLGRN MHVWMHGQRVWNRZDFRR]QDF]DEUDNSU]HNV]WDáFH ²WDN M WH ]RVWDZLDPHWRGD).A7UVC YKGPKG5EGP[  :UR]G]LDOHZVSRPQLDáHP HELEOLRWHNL //PRJ EüQLHWONR]ELRUHPIXQNFMLDOHUyZQLH SRVLDGDüVWDQSU]HFKRZDQFKZMHM]PLHQQFKJOREDOQFK0DV]QDVWDQX2SHQ*/WRZáD QLH]ELyU ]PLHQQFKELEOLRWHNL2SHQ*/SU]HFKRZXM FFKXVWDZLHQLDGRWF] FHSU]JRWRZDQLDJUDILNL R ZLHWOHQLDLWS 1LHZPLHQLáHPRGELFLDZ]JO GHPRVLLSXQNWXER2SHQ*/QLHSRVLDGDRVREQFKIXQNFMLNWyUH UHDOL]RZDáEWHSU]HNV]WDáFHQLD 1DOH SDPL WDü HLORF]QGZyFKPDFLHU]îMHVWQDGDOPDFLHU] îDZL FMHGQ PDFLHU] PR QD RSLVDüGRZROQH]áR HQLHSU]HNV]WDáFH  ]ö è,,,‰:EUDQHWHFKQRORJLH:LQGRZV 7DEHOD)XQNFMH2SHQ*/PDM ZLHOHRGPLDQSU]MPXM FFKUy QHWSDUJXPHQWyZ 5RG]DMSU]HNV]WDäFHQLD 3U]HVXQL FLH WUDQVODFMD 2EUyW 6NDORZDQLH )XQNFMD QD]ZDEH]SU]URVWNÑZ 1DMF]ö FLHM ZNRU]VWDQDZHUVMD IN6TCPUNCVG IN4QVCVG IN5ECNG IN6TCPUNCVGH IN4QVCVGH IN5ECNGH 3RPQR HQLHRUJLQDOQFKZVSyáU] GQFKVFHQSU]H]PDFLHU]PRGHOZLGRNWRMHGQDN GRSLHURSLHUZV]HWDSSU]JRWRZDQLDREUD]XMDNLZLG]LPQDHNUDQLH.ROHMQP HWDSHPMHVWU]XWRZDQLH=ZL ]DQDMHVW]QLPGUXJDPDFLHU]QD]DQDPDFLHU] U]XWR ZDQLD3ROHFHQLHIN/CVTKZ/QFG ).A241, 6+10 NWyUH]QDMGXMHVL ZPHWRG]LH).A7UVC YKGPKG5EGP[]PLHQLDELH F PDFLHU] WMPDFLHU]NWyUHMGRWF] IXQNFMH]WDEHOL ]PDFLHU]PRGHOZLGRNLGHQWILNRZDQHMSU]H]VWDá ).A/1 .8+ 9QDPDFLHU]U]XWR ZDQLD VWDáD).A241, 6+10 -H HOLFKFHPPR HPM SU]HVXQ üREUyFLüF]SRZL N V]ü-HGQDNQLHPDWRZL NV]HJRVHQVX=DPLDVWWHJR]PLHQLPM WDNDESU]HNV]WDá FDáDVFHQ Z WDNL VSRVyE H U]HF] RGOHJáH V PQLHMV]H RG WFK NWyUH ]QDMGXM VL EOL HMNDPHU RWHJRZáD QLHVáX PDFLHU]U]XWRZDQLD²PR HZSURZDG]DüU]XW SHUVSHNWLF]Q5]XWRZDQLHWRQLH]DFKRZXMHRF]L FLHSLHUZRWQFKRGOHJáR FL SRPL G]SXQNWDPLVFHQ$OWHUQDW MHVWU]XWL]RPHWUF]Q SURVWRSDGáRUWRJR QDOQ ZNWyUPSU]HGPLRW]QDMGXM FHVL GDOHMRGNDPHUV WHMVDPHMZLHONR FL FREOL V]HQLHM7HQVSRVyEU]XWRZDQLDPR HZGDZDüVL QLHUHDOLVWF]QLZREHFWHJR QLHSU]GDWQDOH]QDM JRQSZV]VFPLáR QLFJLHUIDEXODUQFKZNWyUFKVSUDZ G]D VL GRVNRQDOH R URELP ] PDFLHU] U]XWRZDQLD 0RGILNXMHP M ]D SRPRF IXQNFMLIN(TWUVWONWyUDXVWDODZáDVQR FLIUXVWXP-HV]F]HMHGQRQRZHSRM FLH )UX VWXPWRSRSURVWXREV]DUQDNWyUPEXGRZDQDMHVWVFHQD²ZFLQHNSU]HVWU]HQLNWyU ÄILOPXMH´NDPHUDRJUDQLF]RQRGVWURQNDPHUSU]H]HNUDQ3U]HGPLRW]QDMGXM FHVL SR]DIUXVWXPQLHV UHQGHURZDQH:]DOH QR FLRGVWRVRZDQHJRWSXU]XWRZDQLDIUX VWXPPR HPLHüNV]WDáWSURVWRSDGáR FLDQXNWyUHJRMHGQ ]H FLDQMHVWHNUDQ U]XWRZDQLH RUWRJRQDOQH OXEMDNMHVWZSRZ V]PSU]NáDG]LHZLGRF]QHJRQDUVXQNX RVWURVáXSDRSRGVWDZLHSURVWRN WD]H FL WPF]XENLHP U]XWRZDQLHSHUVSHNWLF]QH :LGRF]QDQDOLVWLQJXIXQNFMDIN(TWUVWOPQR MHGQRVWNRZ PDFLHU]U]XWRZDQLD SU]H]PDFLHU]SHUVSHNWZJHQHURZDQ QDSRGVWDZLHDUJXPHQWyZIXQNFMLJHQHUXM F ZHIHNFLHU]XWSHUVSHNWLF]Q IN(TWUVWO NGYQRTCYQFÎ IÎTCDNKUMQFCNGMQ $UJXPHQWZ]QDF]DM SRáR HQLHHNUDQXZXNáDG]LHRGQLHVLHQLDZNWyUPNDPHUD QLHNWyU]ZRO PyZLüÄRNR´ ]QDMGXMHVL Z URGNXXNáDGXZVSyáU] GQFK SXQNW 2]QDF]DWR HGZDRVWDWQLHDUJXPHQWZ]QDF]DM FHQDMEOL V]LQDMGDOV] SODQSRZLQQEüZL NV]HRG]HUD:SRZ V]PSU]NáDG]LHPDM RQHZDUWR FLRGSR ZLHGQLRL1DOH SDPL WDü HLFKUy QLFDZ]QDF]DVWRSLH ]QLHNV]WDáFHQLD REUD]X²MDNZVSRPQLDáHPZU]XFLHSHUVSHNWLF]QPN WLRGOHJáR FLQLHV ]DFKR ZDQH-H HOLDNKUMQE G]LHEOLVNLH]HUDWRILJXUE G VL V]ENR]PQLHMV]DüZPLDU RGGDODQLDVL RGNDPHULV]ENRSU]HVWDQ EüZLGRF]QH0R QDVL SU]HNRQDüRWP ]PLHQLDM FQDFKZLO WHQSDUDPHWU]QDLXUXFKDPLDM FDSOLNDFM  0DFLHU]MHGQRVWNRZD]RVWDáDSU]JRWRZDQDIXQNFM IN.QCF+FGPVKV[ 5R]G]LDä‰2SHQ*/ 5VXQHN )UXVWXPZU]XFLH SHUVSHNWLF]QP 3U]HVWU]H RJUDQLF]DQDSU]H]IUXVWXPRSLVDQDMHVW]DSRPRF SUDZRVNU WQHJRXNáDGX ZVSyáU] GQFKNWyUHJRRVLH2;L2 VNLHURZDQHV RGSRZLHGQLRZSUDZRLGRJyU Z]JO GHPSáDV]F]]QHNUDQXQDWRPLDVWR 2=VNLHURZDQDMHVWRGGDOLGRNDPHU RP OQHSRáR HQLH URGNDXNáDGXZVSyáU] GQFKZ]JO GHPNWyUHJRXVWDODQHMHVWSRáR HQLHILJXU]JRGQHMHVW]SRáR HQLHPNDPHU=DWHPSRáR HQLHSáDV]F]]QHNUDQXQD RVL2=ZQDV]PSU]NáDG]LHWR DQDMGDOV]HJRSODQX RELHV XMHPQH URGHNXNáDGXZVSyáU] GQFK]QDMGXMHVL ZWHQVSRVyESR]DIUXVWXP5VRZDQLHVFHQ ]DF]QLHPRGMHMSU]HVXQL FLDR DZL FZNLHUXQNXGDOLDE URGHNZVSyáU] G QFKEáZLGRF]QQDHNUDQLH ]QDMGRZDáVL ZHZQ WU]IUXVWXP 3R]PRGILNRZDQLX F PDFLHU] SROH PDFLHU]U]XWRZDQLDSU]UDFDPPDFLHU]PRGHOZLGRNMDNRELH FHQLHIN/CVTKZ/QFG ).A/1 .8+ 9 7RQDQLHMZNRQDüE G]LHPZV]VWNLHSR ]RVWDáHSU]HNV]WDáFHQLDZSURJUDPLH:LVWRFLHPDFLHU]U]XWRZDQLDSRMHM]DLQLFMRZDQLX U]DGNRMHVW]PLHQLDQD0HWRGD).A7UVCYKGPKG5EGP[NR F]VL SROHFHQLHPIN PCDNG ).A 26*A6 56 NWyUPZá F]DPEXIRUJá ELRGSRZLHG]LDOQ]DNRQWURORZDQLH RGOHJáR FLILJXURGNDPHULLFKRGSRZLHGQLHZ]DMHPQHSU]HVáDQLDQLH 3RGVXPRZXM FSU]SRPQLMP]MDNLPLPDFLHU]DPLPDPGRF]QLHQLDZ2SHQ*/ 3RSLHUZV]HMHVWWRPDFLHU]PRGHOZLGRN-H HOLQDVFHQLHQDUVRZDQDMHVWSRVWDü F]áRZLHNDVWRM FHJRQDSáDV]F] QLH2;= JáRZDVNLHURZDQDMHVWZNLHUXQNXGRGDW QLPRVL2 DNDPHUDZLVLQDGQLPLMHVWVNLHURZDQDZGyáWRSU]HNV]WDáFHQLH]DGDQH SU]H]PDFLHU]PRGHOZLGRNVSRZRGXMH HSLHUZRWQXNáDGZVSyáU] GQFK]RVWDQLH SU]HVXQL WWDN HMHJRSRF] WHNE G]LH]QDMGRZDáVL ZSRáR HQLXNDPHURUD]E G]LH REUyFRQZRNyáRVL2;RVWRSQLSU]HFLZQLHGRNLHUXQNXUXFKXZVND]yZHN]HJDUD SDWU] F Z VWURQ GRGDWQLHM SyáRVL 2; 0DFLHU] PRGHOZLGRN PyZL ]DWHP MDN ]PLHQLü XNáDG RGQLHVLHQLD VFHQ QD XNáDG RGQLHVLHQLD NDPHU UXJ PDFLHU] MHVWPDFLHU]U]XWRZDQLDNWyUDPR HZSURZDG]LüGRREUD]XSHUVSHNW .R FRZP HWDSHPMHVWSU]JRWRZDQLHREUD]XGZXZPLDURZHJR W]ZSU]HNV]WDáFHQLHZLGRNX NWyUZ ZLHWODQMHVWQDHNUDQLH3U]HNV]WDáFHQLHZLGRNXPR HPZREUD]LüVRELH EDUG]RáDWZRJGE PVWDQ OLSU]HGRNQHPLWU]PDM FJáRZ QLHUXFKRPRREUVRZDOL IODPDVWUHP QD V]ELH NRQWXU ZV]VWNLFK EXGQNyZ ZLG]LDQFK ]D RNQHP ² SR ZVWDáEGZXZPLDURZU]XWWUyMZPLDURZHMSU]HVWU]HQL0QLHMZL FHMQDWPSROHJD  3URV] ]ZUyFLüXZDJ H]ZNOHR 2 VNLHURZDQDMHVWZGyáHNUDQX2SHQ*/MHVWZWPZ]JO G]LH ]JRGQH]LQWXLFM X]VNDQ ZV]NROHSRGVWDZRZHM3RGREQLHMHVW]RVL 2=NWyUDMHVWVNLHURZDQDÄGR QDV´DQLHMDNZ LUHFW ÄRGQDV´ ]L NLWHPXXNáDGZVSyáU] GQFKMHVWSUDZRVNU WQFRSR]ZDOD QDVWRVRZDQLHEH]GRGDWNRZFKSU]HNV]WDáFH Z]RUyZ]SRGU F]QLNyZGRJHRPHWULL ]ö è,,,‰:EUDQHWHFKQRORJLH:LQGRZV SU]HNV]WDáFHQLHZLGRNX QLHRSLVXMHJRMX RF]L FLHPDFLHU]î 7HWU]SU]HNV]WDá FHQLDWZRU] WDN]ZDQSRWRNNWyUREHMPXMHFDáSURFHVSU]JRWRZDQLDREUD]X SU]H]2SHQ*/ 3URMHNW5VRZDQLHILJXUSäDVNLHM WUÑMNñWD 3RGZÑMQHEXIRURZDQLH HNODUXMHPPHWRG 4[UWL5EGPG]JRGQLH]HZ]RUHP]OLVWLQJX /LVWLQJ HNODUDFMDPHWRGUHQGHUXM FHM ENCUU6(QTORWDNKE6(QTO ] AARWDNKUJGF+ OCPCIGF QORQPGPVU XQKFAAHCUVECNN(QTO TGCVG 61DLGEV 5GPFGT XQKFAAHCUVECNN(QTO NQUG 61DLGEV 5GPFGT6 NQUG#EVKQP#EVKQP RTKXCVG7UGTFGENCTCVKQPU * WEJY[V WEJY[VFQFKURNC[FGXKEGEQPVGZV *).4 WEJY[V4 WEJY[VFQ1RGP).TGPFGTKPIEQPVGZV DQQN).A7UVCN(QTOCV2KMUGNK * WEJY[V XQKF).A7UVCYKGPKG5EGP[ XQKFAAHCUVECNN4[UWL5EGPG RWDNKE7UGTFGENCTCVKQPU AAHCUVECNN6(QTO 6 QORQPGPV 1YPGT _ 1DVW SQLHGHILQLXMHPM ]JRGQLH]OLVWLQJLHP7UyMN WUVRZDQMHVW ZSREOL XSXQNWX DOHSU]HVXQL WHJRRZGDO /LVWLQJ HILQLFMDPHWRGUHQGHUXM FHM XQKFAAHCUVECNN6(QTO4[UWL5EGPG ] EQPUVHNQCVZ EQPUVHNQCV[ EQPUVHNQCV 2T[IQVQYCPKGDWHQTC IN NGCT ).A 1.14A$7(( 4A$+6^).A 26*A$7(( 4A$+6 IN.QCF+FGPVKV[ OCEKGTOQFGNYKFQMOCEKGTLGFPQUVMQYC IN6TCPUNCVGH QFUWPKGEKGECNQUEKQ 4[UQYCPKGVTQLMCVC IN$GIKP ).A64+#0). 5 WUVCNCPKGVTGEJYKGTEJQNMQYVTQLMCVC YGTVGMUQY Z[  LGUVOPKGLYKGEGLYUTQFMWGMTCPW IN8GTVGZH Z[ FQNP[NGY[ IN8GTVGZH Z[ FQNP[RTCY[  =DXZD P HQLHPD]QDF]HQLDF]SU]HNV]WDáFHQLRPSRGGDQD]RVWDMHVFHQDF]NDPHUD3U]HVXQL FLH VFHQZOHZRMHVWFDáNRZLFLHUyZQRZD QHSU]HVXQL FLXNDPHUZSUDZR²WRWONRNZHVWLDZERUX XNáDGXRGQLHVLHQLD 5R]G]LDä‰2SHQ*/ IN8GTVGZH [ IQTP[ MQPKGET[UQYCPKCHKIWT[ IN PF  DWHQTCPCGMTCP IN(NWUJ 5YCR$WHHGTU WEJY[V _ 3U]URVWHNQD]ZZVND]XMHQDLOR èLWSSU]HFLñ RQFKIXQNFMLQSIN8GTVGZH R]QDF]D HSU]MPRZDQHVñWU]DUJXPHQWWSXHNQCV)XQNFMDIN8GTVGZPD]QDF] QLHZLöFHMRGPLDQ ZVXPLHRNRäRGZXG]LHVWXSLöFLX :GRNXPHQWDFMLGRäñF]RQHM GR 6LQIRUPDFMLRIXQNFMDFK2SHQ*/QDOH V]XNDèSRGKDVäHPEH]SU]URVWND DZLöFIN8GTVGZDQLHIN8GTVGZH =DSRPRF LQVSHNWRUDRELHNWyZWZRU]PPHWRG ]ZL ]DQ ]H]GDU]HQLHP 1P2CKPVIRUPLXPLHV]F]DPZQLHMZRáDQLHPHWRG4[UWL5EGPG OLVWLQJ  ]L NLWHPXUVXQHNVFHQE G]LHRG ZLH DQ /LVWLQJ R]DLQLFMRZDQLDUHQGHURZDQLDVFHQZNRU]VWXMHP]GDU]HQLH2Q3DLQWIRUP XQKFAAHCUVECNN6(QTO(QTO2CKPV 61DLGEV 5GPFGT ] 4[UWL5EGPG _ 0HWRG 4[UWL5EGPG RWZLHUD SROHFHQLH SU]SLVXM FH PDFLHU] PRGHOZLGRN E G FHM PDFLHU] ELH F PDFLHU]MHGQRVWNRZ IXQNFMDIN.QCF+FGPVKV[ NWyUDR]QDF]D H XNáDGRGQLHVLHQLDVFHQLNDPHUV MHGQDNRZRXVWDZLRQH1LHWUZDWRMHGQDNGáXJRER ]QDMGXM FHVL ZQDVW SQHMOLQLLSROHFHQLHIN6TCPUNCVGH UR]VXZDVFHQ LNDPHU RMHGQRVWHN ]L NLWHPXUR]VXQL FLXWUyMN WNWyUUVXMHPZSREOL X URGNDXNáDGXZVSyáU] GQFK]QDMGXMHVL ZHZQ WU]IUXVWXPLPR HP]REDF]üJR QDHNUDQLH 5VRZDQLHWUyMN WDWRVHNZHQFMDSROHFH UR]SRF]QDM FDVL RGIXQNFMLIN$GIKPDNR F] FDVL ZRáDQLHPIXQNFMLIN PF$UJXPHQWHPIXQNFMLIN$GIKPMHVWWSILJXU SXQNW OLQLDWUyMN WF]ZRURN WOXEZLHORN WRUD]]áR HQLDWUyMN WyZ 0L G]IN$GIKPDIN PF SRZLQQ ]QDOH ü VL SU]HGH ZV]VWNLP ZRáDQLD IXQNFML IN8GTVGZ NWyUH GHILQLXM ZHUWHNVF]OLSXQNWZWUyMZPLDURZHMSU]HVWU]HQLDSUDNWFHZLHU]FKRáNLILJXU =DGHNODURZDQZIN$GIKPWSILJXUZ]QDF]DVSRVyELQWHUSUHWDFMLZHUWHNVyZSU]H] ELEOLRWHN 2SHQ*/-H HOLDUJXPHQWHPIN$GIKPMHVW).A21+065WRND GZHUWHNVMHVW UHSUH]HQWRZDQ SU]H] RVREQR UVRZDQ SXQNW = NROHL ).A.+0 5 SRZRGXMH á F]HQLH ZHUWHNVyZZSDUPL G]NWyUPLUVRZDQMHVWRGFLQHN6WDáD).A.+0 A564+2SRZR GXMHUVRZDQLHáDPDQHMPL G]ZV]VWNLPL]GHILQLRZDQPLZHUWHNVDPL OD).A64+#0 ). 5L).A37# 5ZHUWHNVJUXSRZDQHV RGSRZLHGQLRZWUyMNLLF]ZyUNLDQDHNUDQLH SRMDZLDVL WUyMN WOXEF]ZRURN W=DWHPGHILQLFMDMHGQHJRWUyMN WDWRVHNZHQFMDZ ZRáD IXQNFMLIN$GIKP ).A64+#0). 5 WU]NURWQHJRIN8GTVGZLIN PF:RáD IN8GTVGZ PRJáREEüWDN HV]H üG]LHZL üGZDQD FLHLWGDZyZF]DV]GHILQLRZDOLE PQLH MHGHQDOHGZDWU]F]WHULZL FHMWUyMN WyZ ]ö è,,,‰:EUDQHWHFKQRORJLH:LQGRZV 3URMHNW3RSUDZLDQLHJHRPHWULLIUXVWXP =ZUyüPXZDJ HZHIHNFLHZNRQDQLDSROHFH ]SRSU]HGQLHJRüZLF]HQLDRWU]PDOL PWUyMN WUyZQRERF]Q SRUUVXQHN -HGQDNGHILQLRZDOL PWUyMN WRSRG VWDZLH ZLZVRNR FL [DZL FRSRGVWDZLHLZVRNR FL áXJR FLMHJROHZHJR LSUDZHJRERNXSRZLQQZL FEüUyZQHZSU]EOL HQLX$SRQLHZD WUyMN WWHQ OH QD SáDV]F] QLH UyZQROHJáHM GR HNUDQX WR ZQLND ] WHJR H QLH SRZLQQL P X]VNDüQLF]HJRFRZJO GDQDWUyMN WUyZQRERF]Q UVXQHN WUyMN WSRZLQLHQ EüOHNNRÄZGáX RQ´ RVL ZREHFWHJR]QLPVWDáR 2ND]XMHVL H]WUyMN WHP ZV]VWNRMHVWZSRU] GNX3U]F]QDGHIRUPDFMLREUD]XMHVWLQQDRNUH ODM FIUXVWXP RNUH OLOL PZLHONR üQDMEOL V]HJRSODQX HNUDQX QDUR]FL JDM F VL RG GR ZNLHUXQNDFK;L =WHJRZQLND HND GSODQVFHQPDNV]WDáWNZDGUDWX$SU]HFLH RNQRZLGRF]QHQDUVXQNXQLHPDWDNLHJRNV]WDáWX²MHVWUR]FL JQL WZSR]LR PLH,WRUR]FL JQL FLHVSRZRGRZDáR]QLHNV]WDáFHQLHQDV]HJRWUyMN WD3URSRUFMHRNQD DZWUELHSHáQRHNUDQRZPSURSRUFMHHNUDQX QDOH XZ]JO GQLüSU]GHILQLRZDQLX IUXVWXP OLVWLQJ 5VXQHN 3LHUZV]WUyMN W /LVWLQJ HILQLXM FIUXVWXPXZ]JO GQLDPSURSRUFM RNQD XQKF6(QTO).A7UVCYKGPKG5EGP[ ] IN8KGYRQTV NKGPV9KFVJ NKGPV*GKIJV QMPQ1RGP).YPGVTGHQTO[ FQO[UNPKG WUVCYKGPKGRWPMVWRTQLGMELK IN/CVTKZ/QFG ).A241, 6+10 OCEKGTRTQLGMELK IN.QCF+FGPVKV[ NGHVTKIJVDQVVQOVQRPGCTHCT ENKRRKPI HNQCVYUR NKGPV*GKIJV HNQCV NKGPV9KFVJ IN(TWUVWO YUR YUR OPQGPKGOCEKGT[RTG OCEKGTRGTURGMV[Y[WUVCNCPKGRKTCOKF[HTWUVWO IN/CVTKZ/QFG ).A/1 .8+ 9 RQYTQVFQOCEKGT[YKFQMWOQFGNW IN PCDNG ).A 26*A6 56 DWHHGTCMV[YP[WMT[YCPKGPKGYKFQEP[EJVTQLMCVQY _ 5R]G]LDä‰2SHQ*/ 1DUVXQNXZLGRF]QMHVWWUyMN WSRVNRUJRZDQLXSURSRUFMLIUXVWXP 5VXQHN 7UyMN W²WPUD]HP ZLHUQLHRGZ]RURZDQ QDHNUDQLH 3URMHNW.RORU RSRZ V]HMIXQNFMLGRGDMHPZRáDQLHIXQNFMLIN QNQTDGRNáDGQLHMHMZHUVMLIN Q NQTWD]DUJXPHQWDPLLNWyUHRSLVXM RGSRZLHGQLRF]HUZRQ ]LHORQ LQLHELH VN VNáDGRZ NRORUX OLVWLQJ :HIHNFLHSáDV]F]]QDWUyMN WDVWDQLHVL yáWD FRGREU]HEáREZLGDüQDUVXQNXJGENVL NDPLDáDNRORURZHLOXVWUDFMH /LVWLQJ ]DUQRELDá ZLDWWR DGQD]DEDZD XQKFAAHCUVECNN6(QTO4[UWL5EGPG ] EQPUVHNQCVZ EQPUVHNQCV[ EQPUVHNQCV 2T[IQVQYCPKGDWHQTC IN NGCT ).A 1.14A$7(( 4A$+6^).A 26*A$7(( 4A$+6 IN.QCF+FGPVKV[ OCEKGTOQFGNYKFQMOCEKGTLGFPQUVMQYC IN6TCPUNCVGH QFUWPKGEKGECNQUEKQ 4[UQYCPKGVTQLMCVC IN$GIKP ).A64+#0). 5 WUVCNCPKGVTGEJYKGTEJQNMQYVTQLMCVC YGTVGMUQY Z[  LGUVOPKGLYKGEGLYUTQFMWGMTCPW IN QNQTWD QNV[ IN8GTVGZH Z[ FQNP[NGY[ IN8GTVGZH Z[ FQNP[RTCY[ IN8GTVGZH [ IQTP[ MQPKGET[UQYCPKCHKIWT[ IN PF  DWHQTCPCGMTCP IN(NWUJ 5YCR$WHHGTU WEJY[V _ 5VXQHN =PLDQDNRORUX WUyMN WD ]ö è,,,‰:EUDQHWHFKQRORJLH:LQGRZV =DJDGQLHQLHNRORUyZWR]QDF]QLHSRZD QLHMV]DVSUDZDQL ZQLND]SRZ V]HJROLVWLQJX -HVWRQDZ2SHQ*/WDN FL OH]ZL ]DQD]R ZLHWOHQLHP HQD]DEDZ NRORUDPLPX VLPSRF]HNDüD Zá F]PPHFKDQL]PR ZLHWOHQLD 3URMHNW5VRZDQLHILJXUSU]HVWU]HQQHM RVWURVäXSD -DNZVSRPLQDáHPPL G]IXQNFMDPLIN$GIKP ).A64+#0). 5 LIN PFPR QDXPLH FLüQLH WONRWU]GHILQLFM ZHUWHNVyZDOHGRZROQ ZLHORNURWQR üWHMOLF]E RGDMPZREHFWHJR MHV]F]HWU]WUyMNLNWyUHRNUH O WU]GRGDWNRZHWUyMN W OLVWLQJ DáR üSRZLQQD XWZRU]üRVWURVáXS.D GD FLDQDRVWURVáXSDQDUVRZDQDE G]LHZLQQPNRORU]H /LVWLQJ5VRZDQZF]H QLHMWUyMN WWH EáILJXU SU]HVWU]HQQ XPLHV]F]RQ ZSU]HVWU]HQL WUyMZPLDURZHM WOH H«SáDVN XQKFAAHCUVECNN6(QTO4[UWL5EGPG ] EQPUVHNQCVZ EQPUVHNQCV[ EQPUVHNQCV 2T[IQVQYCPKGDWHQTC IN NGCT ).A 1.14A$7(( 4A$+6^).A 26*A$7(( 4A$+6 IN.QCF+FGPVKV[ OCEKGTOQFGNYKFQMOCEKGTLGFPQUVMQYC IN6TCPUNCVGH QFUWPKGEKGECNQUEKQ 4[UQYCPKGVTQLMCVC IN$GIKP ).A64+#0). 5 WUVCNCPKGVTGEJYKGTEJQNMQYVTQLMCVC YGTVGMUQY Z[  LGUVOPKGLYKGEGLYUTQFMWGMTCPW V[NPC IN QNQTWD QNV[ IN8GTVGZH Z[ FQNP[NGY[ IN8GTVGZH Z[ FQNP[RTCY[ 5R]G]LDä‰2SHQ*/ IN8GTVGZH [ IQTP[ RQFUVCYC IN QNQTWD KGNQP[ IN8GTVGZH Z[ FQNP[NGY[ IN8GTVGZH Z[ FQNP[RTCY[ IN8GTVGZH [ FQNP[RTGFPK NGYC IN QNQTWD EGTYQP[ IN8GTVGZH Z[ FQNP[NGY[ IN8GTVGZH [ FQNP[RTGFPK IN8GTVGZH [ IQTP[ RTCYC IN QNQTWD PKGDKGUMK IN8GTVGZH Z[ FQNP[RTCY[ IN8GTVGZH [ FQNP[RTGFPK IN8GTV
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: