Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01353 035172 23417201 na godz. na dobę w sumie
SQL. Receptury - książka
SQL. Receptury - książka
Autor: Liczba stron: 624
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0450-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> sql - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zbiór gotowych rozwiązań
dla programistów i administratorów baz danych

SQL jest językiem programowania używanym we wszystkich najpopularniejszych systemach zarządzania bazami danych. Oczywiście, każdy z nich ma specyficzne dla siebie polecenia i parametry, jednak rdzeń języka jest ustandaryzowany. SQL wykorzystuje się do tworzenia baz i tabel, wprowadzania danych do bazy i manipulowania nimi oraz do administrowania serwerem bazy danych. Mimo stosunkowo niewielkiego zbioru słów kluczowych, jest niezwykle elastyczny i uniwersalny.

Książka 'SQL. Receptury' to zestawienie rozwiązań problemów, z jakimi programiści baz danych spotykają się w swojej pracy. Przedstawia zagadnienia związane z wybieraniem rekordów z bazy, grupowaniem, sortowaniem ich i tworzeniem złożonych zapytań wykorzystujących kilka tabel. Opisuje metody wprowadzania danych do bazy, tworzenia raportów i przetwarzania wyników zapytań. Każde z rozwiązań zaprezentowane jest w formie polecenia SQL opatrzonego szczegółowym komentarzem.

Optymalna konstrukcja zapytań SQL jest jednym z warunków szybkiego działania aplikacji bazodanowych. Dzięki wiadomościom z tej książki każdy programista baz danych wykorzysta wszystkie możliwości języka SQL.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl SQL. Receptury Autor: Anthony Molinaro T³umaczenie: Miko³aj Szczepaniak ISBN: 83-246-0450-2 Tytu³ orygina³u: SQL Cookbook Format: B5, stron: 624 SQL jest jêzykiem programowania u¿ywanym we wszystkich najpopularniejszych systemach zarz¹dzania bazami danych. Oczywiœcie, ka¿dy z nich ma specyficzne dla siebie polecenia i parametry, jednak rdzeñ jêzyka jest ustandaryzowany. SQL wykorzystuje siê do tworzenia baz i tabel, wprowadzania danych do bazy i manipulowania nimi oraz do administrowania serwerem bazy danych. Mimo stosunkowo niewielkiego zbioru s³ów kluczowych, jest niezwykle elastyczny i uniwersalny. Ksi¹¿ka „SQL. Receptury” to zestawienie rozwi¹zañ problemów, z jakimi programiœci baz danych spotykaj¹ siê w swojej pracy. Przedstawia zagadnienia zwi¹zane z wybieraniem rekordów z bazy, grupowaniem, sortowaniem ich i tworzeniem z³o¿onych zapytañ wykorzystuj¹cych kilka tabel. Opisuje metody wprowadzania danych do bazy, tworzenia raportów i przetwarzania wyników zapytañ. Ka¿de z rozwi¹zañ zaprezentowane jest w formie polecenia SQL opatrzonego szczegó³owym komentarzem. (cid:129) Odczytywanie danych z bazy (cid:129) Sortowanie wyników zapytañ (cid:129) £¹czenie tabel w zapytaniach (cid:129) Wprowadzanie i aktualizowanie danych w tabelach (cid:129) Usuwanie rekordów (cid:129) Operacje na liczbach i datach (cid:129) Zapytania z³o¿one (cid:129) Tworzenie raportów (cid:129) Polecenia SQL specyficzne dla okreœlonych systemów baz danych Optymalna konstrukcja zapytañ SQL jest jednym z warunków szybkiego dzia³ania aplikacji bazodanowych. Dziêki wiadomoœciom z tej ksi¹¿ki ka¿dy programista baz danych wykorzysta wszystkie mo¿liwoœci jêzyka SQL. Przedmowa ................................................................................................................... 11 1. Odczytywanie rekordów ............................................................................................. 29 29 30 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 Odczytywanie wszystkich wierszy i kolumn tabeli Odczytywanie podzbioru wierszy tabeli Odnajdywanie wierszy spełniających wiele warunków Odczytywanie podzbioru kolumn tabeli Definiowanie znaczących nazw kolumn Odwołania do aliasów kolumn w klauzuli WHERE Konkatenacja wartości kolumn Stosowanie logiki warunkowej w wyrażeniu SELECT Ograniczanie liczby zwracanych wierszy Zwracanie n losowych rekordów tabeli Odnajdywanie wartości pustych Tłumaczenie wartości pustych na wartości rzeczywiste Poszukiwanie wzorców 2. Sortowanie wyników zapytań ................................................................................... 43 43 44 45 46 49 55 Zwracanie wyników zapytań posortowanych w określonym porządku Sortowanie zbioru wynikowego według zawartości wielu pól Sortowanie według podłańcuchów Sortowanie wymieszanych danych alfanumerycznych Obsługa wartości pustych w zapytaniach sortujących Sortowanie według klucza zależnego od danych 3. Praca z wieloma tabelami ........................................................................................... 57 57 59 60 62 Umieszczanie jednego zbioru wierszy ponad drugim Łączenie wzajemnie powiązanych wierszy Odnajdywanie wspólnych wierszy pomiędzy dwiema tabelami Uzyskiwanie z jednej tabeli tylko tych wartości, które nie występują w innej tabeli Spis treści | 5 Uzyskiwanie z jednej tabeli tylko tych wierszy, dla których nie istnieją odpowiedniki w innej tabeli Dodawanie złączeń do zapytań bez konieczności modyfikowania pozostałych, już istniejących złączeń Określanie, czy dwie tabele zawierają te same dane Identyfikowanie i eliminowanie iloczynów kartezjańskich Stosowanie złączeń w zapytaniach wykorzystujących funkcje agregujące Stosowanie złączeń zewnętrznych w zapytaniach wykorzystujących funkcje agregujące Zwracanie brakujących danych z wielu tabel Wykorzystywanie wartości NULL w operacjach i wyrażeniach warunkowych 66 68 70 76 78 82 85 89 4. Wstawianie, aktualizowanie i usuwanie ................................................................... 91 92 Wstawianie nowych rekordów 92 Wstawianie wartości domyślnych 94 Przykrywanie wartości domyślnych wartością NULL 95 Kopiowanie wierszy pomiędzy tabelami 95 Kopiowanie definicji tabel 97 Wstawianie wierszy do wielu tabel jednocześnie 99 Blokowanie możliwości wstawiania wartości do wybranych kolumn Modyfikowanie rekordów tabeli 100 Aktualizowanie danych pod warunkiem zawierania w tabeli określonych wierszy 101 102 Aktualizowanie wartości według zawartości innej tabeli 105 Scalanie rekordów 107 Usuwanie wszystkich rekordów z tabeli Usuwanie rekordów spełniających określone kryteria 107 108 Usuwanie pojedynczych rekordów 109 Usuwanie wierszy naruszających integralność odwołań Usuwanie powtarzających się rekordów 110 Usuwanie wierszy będących przedmiotem odwołań rekordów składowanych w innej tabeli 111 5. Zapytania przetwarzające metadane ....................................................................... 113 113 114 115 117 118 121 123 Generowanie listy tabel wchodzących w skład schematu bazy danych Generowanie listy kolumn danej tabeli Generowanie listy indeksowanych kolumn danej tabeli Generowanie listy ograniczeń zdefiniowanych dla tabeli Generowanie listy kluczy obcych pozbawionych indeksów Generowanie kodu języka SQL za pomocą wyrażeń tego języka Opisywanie perspektyw słowników danych w bazie danych Oracle 6 | Spis treści 6. Praca z łańcuchami ..................................................................................................... 125 126 128 129 130 131 135 140 144 145 Przechodzenie pomiędzy znakami łańcucha Umieszczanie apostrofów w stałych łańcuchowych Zliczanie wystąpień znaku w łańcuchu wejściowym Usuwanie z łańcucha niechcianych znaków Oddzielanie danych numerycznych od danych znakowych Określanie, czy łańcuch jest ciągiem alfanumerycznym Określanie inicjałów na podstawie całych imion i nazwisk Sortowanie kolumn według wybranych fragmentów łańcuchów Sortowanie danych według liczb zapisanych w łańcuchach Tworzenie listy wartości oddzielonych przecinkami z danych zawartych w wierszach tabeli 151 Konwertowanie danych oddzielonych przecinkami na wielowartościową listę IN 157 Sortowanie znaków w łańcuchach w porządku alfabetycznym 162 168 Identyfikowanie łańcuchów, które można traktować jak liczby 174 Odnajdywanie n-tego podłańcucha na liście oddzielonej przecinkami Przetwarzanie adresów IP 180 7. Praca z liczbami .......................................................................................................... 183 183 185 187 188 190 191 194 197 198 201 205 207 Wyznaczanie wartości średniej Identyfikacja minimalnej i maksymalnej wartości w kolumnie Sumowanie wartości składowanych w kolumnie Zliczanie wierszy tabeli Zliczanie różnych wartości w kolumnie Generowanie sum bieżących Generowanie iloczynów bieżących Wyznaczanie różnic bieżących Wyznaczanie wartości modalnej (dominanty) Wyznaczanie mediany Określanie procentowego udziału w wartości łącznej Agregowanie kolumn zawierających wartości NULL Wyznaczanie wartości średnich z wyłączeniem wartości spoza określonego przedziału Konwertowanie łańcuchów alfanumerycznych na liczby Modyfikowanie wartości uwzględnianych w sumach bieżących 209 210 213 8. Działania na datach .................................................................................................... 215 215 218 220 224 227 Dodawanie i odejmowanie dni, miesięcy i lat Określanie liczby dni pomiędzy dwiema datami Określanie liczby dni roboczych pomiędzy dwiema datami Określanie liczby miesięcy lub lat dzielących dwie daty Określanie liczby sekund, minut lub godzin dzielących dwie daty Spis treści | 7 Zliczanie wystąpień poszczególnych dni tygodnia w roku Określanie różnicy dzielącej datę reprezentowaną w bieżącym rekordzie i datę reprezentowaną w rekordzie następnym 228 239 9. Przetwarzanie dat ..................................................................................................... 245 246 252 255 257 260 Określanie, czy dany rok jest rokiem przestępnym Określanie liczby dni w roku Wydobywanie jednostek czasu z dat wejściowych Określanie pierwszego i ostatniego dnia miesiąca Określanie wszystkich dat dla konkretnego dnia tygodnia w ciągu danego roku Określanie dat pierwszego i ostatniego wystąpienia określonego dnia tygodnia w danym miesiącu Tworzenie kalendarza Generowanie dat rozpoczynających i kończących poszczególne kwartały danego roku Określanie daty początkowej i końcowej dla danego na wejściu kwartału Odnajdywanie brakujących dat Przeszukiwanie według określonych jednostek czasu Porównywanie rekordów według określonych fragmentów dat Identyfikacja wzajemnie pokrywających się przedziałów czasowych 267 274 291 296 303 312 314 317 10. Praca z przedziałami ................................................................................................. 323 323 Lokalizowanie przedziałów w ramach ciągów wartości Odnajdywanie różnic pomiędzy wierszami należącymi do tej samej grupy lub wycinka danych Lokalizowanie początków i końców przedziałów wartości następujących bezpośrednio po sobie Uzupełnianie brakujących wartości w przedziale Generowanie kolejnych wartości liczbowych 328 337 342 346 11. Zaawansowane przeszukiwanie ............................................................................... 351 351 354 Podział zbioru wynikowego na strony Pomijanie n wierszy tabeli Stosowanie logiki alternatywy w zapytaniach wykorzystujących złączenia zewnętrzne Identyfikacja par odwrotnych w przetwarzanym zbiorze wierszy Wybieranie n najlepszych rekordów Odnajdywanie rekordów z największymi i najmniejszymi wartościami Badanie „przyszłych” wierszy Przenoszenie wartości nieprzetworzonych Przypisywanie ocen do wierszy zbioru wynikowego Eliminowanie powtórzeń 357 360 361 363 365 369 372 373 8 | Spis treści Odnajdywanie wartości skoczka Generowanie prostych prognoz 375 382 12. Raportowanie i magazynowanie danych ................................................................. 391 391 393 401 403 406 Konwertowanie zbioru wynikowego do postaci pojedynczego wiersza Konwertowanie zbioru wynikowego do postaci zbioru wielowierszowego Odwrotna transpozycja zbioru wynikowego Odwrotna transpozycja zbioru danych do postaci zbioru jednokolumnowego Eliminowanie powtórzeń ze zbioru wynikowego Obracanie zbioru wynikowego celem wykonywania obliczeń w ramach skonsolidowanych wierszy Tworzenie bloków danych tej samej wielkości Tworzenie predefiniowanej liczby bloków danych Tworzenie histogramów poziomych Tworzenie histogramów pionowych Zwracanie zbiorów wynikowych bez kolumn wykorzystywanych w procesie grupowania Wyznaczanie prostych sum częściowych Wyznaczanie sum częściowych dla wszystkich możliwych kombinacji wyrażeń Identyfikowanie wierszy niebędących sumami częściowymi Konwertowanie wierszy na wersję bitową za pomocą wyrażeń CASE Tworzenie tzw. macierzy rzadkich Grupowanie wierszy według określonych jednostek czasu Jednoczesne agregowanie danych według różnych grup i bloków Agregowanie zmiennych (ruchomych) przedziałów wartości Obracanie zbioru wynikowego zawierającego sumy częściowe 409 411 414 419 421 424 429 433 442 444 446 447 451 453 460 13. Zapytania hierarchiczne ............................................................................................ 465 466 469 475 483 486 Wyrażanie relacji rodzic-potomek Wyrażanie relacji potomek-rodzic-dziadek Tworzenie hierarchicznych perspektyw dla istniejących tabel Odnajdywanie wszystkich wierszy potomnych dla danego wiersza rodzica Określanie wierszy występujących w rolach liści, gałęzi i korzeni 14. Rozmaitości ................................................................................................................ 495 Tworzenie raportów krzyżowych za pomocą operatora PIVOT systemu SQL Server Przywracanie oryginalnego kształtu obróconych raportów krzyżowych za pomocą operatora UNPIVOT systemu SQL Server Transponowanie zbiorów wynikowych za pomocą klauzuli MODEL systemu Oracle Wydobywanie interesujących nas elementów z różnych części łańcucha Znajdowanie liczby dni w roku (rozwiązanie alternatywne tylko dla systemu Oracle) 495 497 499 503 506 Spis treści | 9 Przeszukiwanie danych wejściowych pod kątem zawierania łańcuchów alfanumerycznych 507 Konwertowanie liczb całkowitych na reprezentacje binarne w systemie Oracle 509 Obracanie zbioru wynikowego z wartościami rankingowymi 512 Wstawianie nagłówków kolumn w dwukrotnie obróconych zbiorach wynikowych 516 Konwertowanie podzapytań skalarnych na podzapytania kompozytowe w systemie Oracle Konwertowanie uszeregowanych danych do postaci osobnych wierszy Wyznaczanie procentowych stosunków poszczególnych wartości względem sumy wszystkich wartości Tworzenie w systemie Oracle list wartości oddzielonych przecinkami Odnajdywanie kolejnych niepasujących wzorców w systemie Oracle Transformacja danych za pomocą perspektywy wbudowanej Testowanie występowania wartości w grupie 526 528 533 535 540 542 544 A Przypomnienie funkcji okienkowania ...................................................................... 549 B Jeszcze raz o Rozenshteinie ...................................................................................... 575 Skorowidz ....................................................................................................................611 10 | Spis treści ROZDZIAŁ 1. W niniejszym rozdziale skupimy się na najbardziej podstawowych wyrażenia SELECT. Dobre ich zrozumienie jest o tyle ważne, że znaczna część prezentowanych tutaj zagadnień będzie wyko- rzystywana nie tylko w kolejnych rozdziałach, ale też w Twojej codziennej pracy z językiem SQL. Odczytywanie wszystkich wierszy i kolumn tabeli Problem Dysponujemy tabelą bazy danych i chcemy się zapoznać ze wszystkimi zawartymi w niej danymi. Rozwiązanie Należy użyć dla interesującej nas tabeli wyrażenia SELECT ze znakiem specjalnym gwiazdki (*): 1 select * 2 from emp Omówienie Znak gwiazdki (*) ma w języku SQL znaczenie specjalne. Użycie tego znaku w wyrażeniu SELECT spowoduje zwrócenie wszystkich kolumn wskazanej tabeli. Ponieważ w prezentowanym roz- wiązaniu nie ma klauzuli WHERE, zwrócony wynik będzie zawierał także wszystkie wiersze tabeli EMP. Alternatywnym rozwiązaniem byłoby zdefiniowanie wprost listy wszystkich kolumn tej tabeli: select empno, ename, job, sal, mgr, hiredate, comm, deptno from emp W przypadku zapytań budowanych ad hoc i wykonywanych w sposób interaktywny dużo prostszym rozwiązaniem jest stosowanie wyrażeń SELECT *. Podczas pisania trwałego kodu programu warto jednak wprost wymieniać odczytywane kolumny. Wydajność obu zapytań będzie identyczna, ale obecność konkretnych nazw kolumn ułatwi identyfikację pobieranych danych i będzie stanowiła pewne zabezpieczenie programu na wypadek zmian w bazie danych. Co więcej, tak zapisywane zapytania łatwiej zrozumieć osobom analizującym nasz kod (które nie muszą przecież znać wszystkich kolumn tworzących przetwarzaną tabelę). 29 Odczytywanie podzbioru wierszy tabeli Problem Dysponujemy tabelą bazy danych i chcemy się zapoznać wyłącznie z zawartością tych wierszy, które spełniają określony warunek. Rozwiązanie Należy użyć klauzuli WHERE definiującej warunek kwalifikowania wierszy do generowanego zbioru wynikowego. Przykładowo, aby uzyskać listę wszystkich pracowników zatrudnionych w dziesiątym dziale firmy, powinniśmy wykonać następujące wyrażenie: 1 select * 2 from emp 3 where deptno = 10 Omówienie Klauzula WHERE umożliwia nam uzyskiwanie tylko tych wierszy, które nas interesują. Jeśli wyra- żenie zdefiniowane w klauzuli WHERE okaże się prawdziwe dla danego wiersza, wiersz ten zosta- nie uwzględniony w zbiorze wynikowym. Większość producentów oferuje w swoich systemach takie operatory porównawcze jak =, , , =, =, ! oraz . Dodatkowo mamy możliwość definiowania klauzul, które będą wymagały od wierszy kwalifikowanych do zbioru wynikowego spełniania wielu warunków — można to osią- gnąć, stosując operatory AND, OR oraz nawiasy (patrz następny przepis). Odnajdywanie wierszy spełniających wiele warunków Problem Chcemy uzyskać wiersze, które spełniają wiele warunków. Rozwiązanie Należy użyć klauzuli WHERE zawierającej operatory OR i (lub) AND. Przykładowo, jeśli będziemy zainteresowani listą wszystkich pracowników dziesiątego działu firmy, pracowników, którzy są wynagradzani w trybie prowizyjnym, oraz wszystkich pracowników dwudziestego działu firmy zarabiających nie więcej niż 2000 dolarów miesięcznie, powinniśmy zastosować następujące wyrażenie SELECT: 1 select * 2 from emp 3 where deptno = 10 4 or comm is not null 5 or sal = 2000 and deptno = 20 30 | Rozdział 1. Odczytywanie rekordów Omówienie Możemy użyć kombinacji operatorów AND i OR oraz nawiasów, aby zakwalifikować do zbioru wynikowego wiersze spełniające wiele warunków. W prezentowanym przykładzie klauzula WHERE powinna wskazywać na wiersze, które: • w kolumnie DEPTNO zawierają wartość 10, • w kolumnie COMM zawierają wartość NULL, • w kolumnie SAL zawierają wartość mniejszą lub równą 2000 i w kolumnie DEPTNO war- tość 20. Stosując nawiasy, wymusimy łączne wyznaczenie wartości warunków zawartych w tych nawiasach. Przykładowo, zastanówmy się, jak zmieni się zbiór wynikowy, jeśli w naszym zapytaniu umie- ścimy nawiasy tak jak w poniższym przykładzie: select * from emp where ( deptno = 10 or comm is not null or sal = 2000 ) and deptno = 20 EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO ----- ------ ------ ----- ----------- ----- ---------- ------ 7369 SMITH CLERK 7902 17-DEC-1980 800 20 7876 ADAMS CLERK 7788 12-JAN-1983 1100 20 Odczytywanie podzbioru kolumn tabeli Problem Dysponujemy tabelą bazy danych i chcemy się zapoznać z wartościami określonych kolumn zamiast z zawartością wszystkich kolumn danej tabeli. Rozwiązanie Należy wymienić w klauzuli SELECT zapytania wszystkie interesujące nas kolumny. Przykła- dowo, aby uzyskać nazwisko, numer działu i wynagrodzenie pracowników, powinniśmy wyko- nać zapytanie SELECT w postaci: 1 select ename, deptno, sal 2 from emp Omówienie Wymieniając poszczególne kolumny w klauzuli SELECT, możemy zagwarantować, że zbiór wynikowy nie będzie zawierał żadnych dodatkowych, niespodziewanych danych. Tego rodzaju pewność jest szczególnie istotna w sytuacji, gdy żądania są kierowane do bazy danych za Odczytywanie podzbioru kolumn tabeli | 31 pośrednictwem sieci, ponieważ eliminuje to opóźnienia wynikające z wyszukiwania i prze- syłania niepotrzebnych danych. Definiowanie znaczących nazw kolumn Problem Chcielibyśmy tak zmienić nazwy kolumn uwzględnianych w zbiorze wynikowym wygene- rowanym przez nasze zapytanie, aby były bardziej czytelne i zrozumiałe. Przeanalizujmy zapy- tanie zwracające wysokość wynagrodzeń i prowizji otrzymywanych przez wszystkich pracow- ników: 1 select sal, comm 2 from emp Czym jest sal? Skróconą wersją słowa sale? Czyimś nazwiskiem? Czym jest comm? Skróconą wersją słowa communication? Chcemy, aby etykiety kolumn tabeli wynikowej były bardziej zrozumiałe. Rozwiązanie Aby zmienić nazwy prezentowane w wynikach zapytań, należy użyć słowa kluczowego AS w następującej formie: nazwa_oryginalna AS nowa_nazwa. Niektóre bazy danych nie wymagają stosowania słowa kluczowego AS, ale wszystkie produkty akceptują i prawidłowo interpretują to słowo: 1 select sal as salary, comm as commission 2 from emp SALARY COMMISSION ------ ---------- 800 1600 300 1250 500 2975 1250 1300 2850 2450 3000 5000 1500 0 1100 950 3000 1300 Omówienie Stosowanie słowa kluczowego AS do nadawania nowych nazw kolumnom zwracanym przez nasze zapytanie często jest nazywane nadawaniem aliasów (ang. aliasing) tym kolumnom. Nowe nazwy są określane mianem aliasów. Zdefiniowanie dobrych aliasów może bardzo ułatwić ewentualnym odbiorcom wyników zapytania ich prawidłową interpretację. 32 | Rozdział 1. Odczytywanie rekordów Odwołania do aliasów kolumn w klauzuli WHERE Problem Używaliśmy już aliasów do definiowania bardziej zrozumiałych nazw kolumn dla generowa- nych zbiorów wynikowych; tym razem chcielibyśmy dodatkowo wyłączyć część wierszy za pomocą klauzuli WHERE. Okazuje się jednak, że próba bezpośredniego odwołania do nazw alia- sów w tej klauzuli kończy się niepowodzeniem: select sal as salary, comm as commission from emp where salary 5000 Rozwiązanie Opakowując nasze zapytanie w sposób, który przekształci je w wewnętrzną perspektywę, możemy sobie zapewnić możliwość odwołań do kolumn reprezentowanych przez aliasy: 1 select * 2 from ( 3 select sal as salary, comm as commission 4 from emp 5 ) x 6 where salary 5000 Omówienie W tym prostym przykładzie moglibyśmy oczywiście uniknąć konieczności stosowania perspek- tywy wewnętrznej i użyć w klauzuli WHERE bezpośrednich odwołań do kolumn COMM i SAL (efekt byłby identyczny). Przedstawione rozwiązanie wprowadza mechanizm, którego będziemy potrzebowali podczas stosowania odwołań do następujących konstrukcji w klauzuli WHERE: • funkcji agregujących, • podzapytań skalarnych, • funkcji okienkowania, • aliasów. Wróćmy do naszego przykładowego zapytania, w którym użyliśmy aliasu. Okazuje się, że aliasy przypisane kolumnom w perspektywie wewnętrznej mogą być przedmiotem odwo- łań w zapytaniu zewnętrznym. Dlaczego aliasy definiowane w perspektywie wewnętrznej są dla nas takie ważne? Otóż klauzula WHERE jest przetwarzana przed klauzulą SELECT, zatem aliasy SALARY i COMMISSION nie istnieją w momencie wyznaczania klauzuli WHERE oryginal- nego zapytania (klauzuli z warunkiem SALARY 5000). Z drugiej strony, klauzula FROM jest przetwarzana przed klauzulą WHERE. Umieszczając oryginalne zapytanie w klauzuli FROM, spowodujemy, że niezbędne aliasy zostaną zdefiniowane przed osiągnięciem skrajnie zewnętrz- nej klauzuli WHERE, zatem będą „widoczne” dla tej klauzuli. Opisana technika jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy nazwy kolumny tabeli są niezrozumiałe dla osób zmuszonych do analizy uzyskiwanych danych. Odwołania do aliasów kolumn w klauzuli WHERE | 33 Perspektywa wewnętrzna w prezentowanym rozwiązaniu jest reprezentowana przez alias X. Nie wszystkie bazy danych wymagają reprezentowania wewnętrznych per- spektyw za pomocą definiowanych wprost aliasów, ale wszystkie bazy danych akcep- tują tego rodzaju zabiegi składniowe. Konkatenacja wartości kolumn Problem Chcemy zwracać wartości składowane w wielu kolumnach w formie pojedynczej kolumny. Wyobraźmy sobie na przykład, że chcemy skonstruować zapytanie, które na podstawie tabeli EMP wygeneruje następujący zbiór wynikowy: CLARK WORKS AS A MANAGER KING WORKS AS A PRESIDENT MILLER WORKS AS A CLERK Warto jednak pamiętać, że dane potrzebne do wygenerowania tego rodzaju wyników pochodzą z dwóch różnych kolumn tabeli EMP — ENAME oraz JOB: select ename, job from emp where deptno = 10 ENAME JOB ---------- --------- CLARK MANAGER KING PRESIDENT MILLER CLERK Rozwiązanie Należy odnaleźć wbudowaną funkcję naszego systemu zarządzania bazą danych, która umoż- liwia konkatenację wartości, i użyć jej. DB2, Oracle, PostgreSQL Systemy zarządzania bazami danych DB2, Oracle, PostgreSQL wykorzystują w roli operatorów konkatenacji pary znaków pionowej linii: 1 select ename|| WORKS AS A ||job as msg 2 from emp 3 where deptno = 10 MySQL Baza danych MySQL oferuje funkcję nazwaną CONCAT: 1 select concat(ename, WORKS AS A , job) as msg 2 from emp 3 where deptno = 10 34 | Rozdział 1. Odczytywanie rekordów SQL Server Użytkownicy systemu SQL Server mogą konkatenować wartości wielu tabel za pomocą stan- dardowego operatora dodawania (+): 1 select ename + WORKS AS A + job as msg 2 from emp 3 where deptno = 10 Omówienie Konkatenacja wartości pochodzących z wielu kolumn wymaga użycia funkcji CONCAT. Operator || jest skrótem funkcji CONCAT stosowanym w systemach baz danych DB2, Oracle i PostgreSQL, natomiast operator + jest skrótem funkcji CONCAT w systemie SQL Server. Stosowanie logiki warunkowej w wyrażeniu SELECT Problem Chcemy wykonywać operacje IF-ELSE na wartościach zwróconych przez wyrażenie SELECT. Przykładowo, chcielibyśmy utworzyć zbiór wynikowy, w którym kolumna STATUS będzie zawie- rała wartość UNDERPAID dla pracowników zarabiających nie więcej niż 2000 dolarów, wartość OVERPAID dla pracowników zarabiających co najmniej 4000 dolarów lub wartość OK dla pracow- ników, których zarobki mieszczą się w przedziale od 2000 do 4000 dolarów. Zbiór wynikowy powinien mieć następującą postać: ENAME SAL STATUS ---------- ---------- --------- SMITH 800 UNDERPAID ALLEN 1600 UNDERPAID WARD 1250 UNDERPAID JONES 2975 OK MARTIN 1250 UNDERPAID BLAKE 2850 OK CLARK 2450 OK SCOTT 3000 OK KING 5000 OVERPAID TURNER 1500 UNDERPAID ADAMS 1100 UNDERPAID JAMES 950 UNDERPAID FORD 1000 OK MILLER 1300 UNDERPAID Rozwiązanie Musimy użyć wyrażenia CASE, za pośrednictwem którego możemy zdefiniować logikę warun- kową bezpośrednio w naszym zapytaniu SELECT: 1 select ename, sal, 2 case when sal = 2000 then UNDERPAID 3 when sal = 4000 then OVERPAID 4 else OK 5 end as status 6 from emp Stosowanie logiki warunkowej w wyrażeniu SELECT | 35 Omówienie Wyrażenie CASE umożliwia definiowanie rozmaitych elementów logiki warunkowej, której zachowania są uzależnione od wartości zwracanych przez zapytanie. Istnieje możliwość przy- pisania do wyrażenia CASE aliasu, który zapewni większą czytelność generowanego zbioru wyni- kowego. W prezentowanym przykładzie nadano wynikowi wyrażenia CASE alias STATUS. Klau- zula ELSE ma charakter opcjonalny. Jeśli zrezygnujemy z tej klauzuli i dany wiersz nie zostanie dopasowany do żadnego z warunków testowych, wyrażenie CASE zwróci wartość NULL. Ograniczanie liczby zwracanych wierszy Problem Chcemy ograniczyć liczbę wierszy zwracanych przez nasze zapytanie. Nie interesuje nas porzą- dek wierszy w zbiorze wynikowym — chcemy tylko, by ich liczba wynosiła dokładnie n. Rozwiązanie Należy użyć odpowiedniej funkcji oferowanej przez nasz system zarządzania bazą danych umożliwiającej kontrolę liczby zwracanych wierszy. DB2 W systemie bazy danych DB2 powinniśmy użyć klauzuli FETCH FIRST: 1 select * 2 from emp fetch first 5 rows only MySQL i PostgreSQL Ten sam efekt osiągniemy w systemach MySQL i PostgreSQL, stosując klauzulę LIMIT: 1 select * 2 from emp limit 5 Oracle W systemie zarządzania bazą danych Oracle ograniczenia liczby wierszy zwracanych przez zapytania powinny mieć postać klauzul WHERE definiujących wartość progową funkcji ROWNUM: 1 select * 2 from emp 3 where rownum = 5 SQL Server W systemie SQL Server można ograniczyć liczbę zwracanych wierszy, stosując słowo klu- czowe TOP: 1 select top 5 * 2 from emp 36 | Rozdział 1. Odczytywanie rekordów Omówienie Wielu producentów oferuje obsługę klauzul podobnych do FETCH FIRST oraz LIMIT, dzięki któ- rym możemy określać liczbę wierszy zwracanych przez zapytanie. Inaczej jest w systemie Oracle, gdzie jesteśmy zmuszeni użyć funkcji nazwanej ROWNUM, która zwraca liczbę wierszy wchodzą- cych w skład zbioru wynikowego (licznik jest automatycznie zwiększany o jeden wraz z każ- dym wierszem kwalifikowanym do zbioru wynikowego). Poniżej opisano procedurę wykonywania zapytania zawierającego w klauzuli WHERE warunek ROWNUM = 5, który ogranicza liczbę zwracanych wierszy do pięciu: 1. System Oracle zaczyna wykonywać nasze zapytanie. 2. System Oracle odczytuje ze wskazanej tabeli pierwszy wiersz i przypisuje licznikowi wartość 1. 3. Czy osiągnęliśmy już limit pięciu wierszy? Jeśli nie, system Oracle zwróci dany wiersz, ponieważ zdefiniowane w klauzuli WHERE kryterium liczby wierszy mniejszej lub równej 5 jest spełnione. Jeśli tak, system Oracle nie zwróci kolejnego wiersza. 4. System Oracle odczytuje kolejny wiersz ze wskazanej tabeli i zwiększa wartość licznika wierszy (do 2, do 3, do 4 itd.). 5. Wróć do kroku 3. Z powyższego opisu wynika, że funkcja ROWNUM systemu Oracle przypisuje wartość odpowied- niemu licznikowi po odczytaniu kolejnego wiersza. Sekwencja działań jest w tym przypadku niezwykle istotna. Wielu programistów baz danych Oracle próbuje określać, że zbiór wyni- kowy powinien zawierać np. tylko pięć wierszy za pomocą wyrażenia ROWNUM = 5. Stosowa- nie warunku równościowego dla wartości funkcji ROWNUM nie jest jednak dobrym rozwiązaniem. Poniżej opisano procedurę wykonywania zapytania zawierającego w klauzuli WHERE warunek ROWNUM = 5: 1. System Oracle zaczyna wykonywać nasze zapytanie. 2. System Oracle odczytuje ze wskazanej tabeli pierwszy wiersz i przypisuje licznikowi wartość 1. 3. Czy osiągnęliśmy już limit pięciu wierszy? Jeśli nie, system Oracle pomija dany wiersz, ponieważ zdefiniowane w klauzuli WHERE kryterium liczby wierszy równej 5 jest spełnione. Jeśli tak, system Oracle zwróci dany wiersz. Warto jednak pamiętać, że odpowiedź na to pytanie nigdy nie będzie pozytywna! 4. System Oracle odczytuje kolejny wiersz ze wskazanej tabeli i przypisuje mu numer 1. Wynika to z faktu, że pierwszy wiersz zwracany przez zapytanie zawsze musi być ozna- czany numerem 1. 5. Wróć do kroku 3. Jeśli dokładnie przeanalizujesz opisaną powyżej procedurę, przekonasz się, dlaczego stosowanie warunku równościowego ROWNUM = 5 nie przyniesie spodziewanych rezultatów. Nie możemy przecież otrzymać zbioru wynikowego złożonego z pięciu wierszy, jeśli wcześniej nie dodamy do tego zbioru wierszy od pierwszego do czwartego! Ograniczanie liczby zwracanych wierszy | 37 Być może się domyśliłeś, że warunek ROWNUM = 1 spowoduje — zgodnie z oczekiwaniami — wygenerowanie jednowierszowego zbioru wynikowego, co pozornie jest sprzeczne z powyż- szymi wyjaśnieniami. Powodem prawidłowej interpretacji warunku ROWNUM = 5 jest to, że okre- ślenie w systemie Oracle, czy dana tabela zawiera choć jeden wiersz, wymaga od tego systemu odczytania tego wiersza. Jeśli ponownie przeanalizujesz przedstawioną powyżej pięciopunktową procedurę, zastępując testowaną liczbę 5 liczbą 1, zrozumiesz, dlaczego warunek ROWNUM = 1 prawidłowo ogranicza liczność zbioru wynikowego do jednego wiersza. Zwracanie n losowych rekordów tabeli Problem Chcemy zwrócić określoną liczbę losowo wybranych rekordów tabeli. Naszym celem jest taka modyfikacja poniższego wyrażenia, która spowoduje, że następujące po sobie wywołania będą zwracały różne zbiory, z których każdy będzie się składał z pięciu losowo wybranych wierszy: select ename, job from emp Rozwiązanie Należy użyć funkcji wbudowanej w wykorzystywany system zarządzania bazą danych, która zwraca wartości losowe. Powinniśmy zastosować tę funkcję w klauzuli ORDER BY, aby posor- tować wiersze w sposób przypadkowy. Następnie należy wykorzystać opisaną w poprzed- nim podrozdziale technikę ograniczania liczby losowo posortowanych wierszy, które znajdą się w zbiorze wynikowym. DB2 Należy użyć wbudowanej funkcji RAND łącznie z klauzulą ORDER BY i wspominaną wcześniej funkcją FETCH: 1 select ename, job 2 from emp 3 order by rand() fetch first 5 rows only MySQL Należy użyć wbudowanej funkcji RAND łącznie z funkcją FETCH wywoływaną w ciele klauzuli ORDER BY: 1 select ename, job 2 from emp 3 order by rand() limit 5 PostgreSQL Powinniśmy użyć wbudowanej funkcji RANDOM łącznie z funkcją FETCH i klauzulą ORDER BY: 1 select ename, job 2 from emp 3 order by random() limit 5 38 | Rozdział 1. Odczytywanie rekordów Oracle Należy użyć wbudowanej funkcji VALUE będącej częścią wbudowanego pakietu DBMS_RANDOM łącznie z klauzulą ORDER BY oraz wywołaniem funkcji ROWNUM klauzuli WHERE: 1 select * 2 from ( 3 select ename, job 4 from emp 5 order by dbms_random.value() 8 ) 9 where rownum = 5 SQL Server Aby uzyskać losowy pięcioelementowy zbiór wynikowy, należy użyć wbudowanej funkcji NEWID w połączeniu ze słowem kluczowym TOP oraz klauzulą ORDER BY: 1 select top 5 ename, job 2 from emp 3 order by newid() Omówienie Klauzula ORDER BY może otrzymywać wartość zwróconą przez funkcję i na jej podstawie mody- fikować porządek elementów w zbiorze wynikowym. Wszystkie zapytania przedstawione w punkcie „Rozwiązanie” sprawdzają liczbę wierszy w zbiorze wynikowym po wykonaniu funk- cji wywoływanej w klauzuli ORDER BY. Użytkownicy systemów zarządzania bazą danych innych niż Oracle powinni skorzystać z okazji i przeanalizować rozwiązanie zaproponowane właśnie dla tego systemu, ponieważ właśnie to zapytanie najlepiej ilustruje ideę stojącą także za pozosta- łymi zapytaniami. W żadnym razie nie należy mylić stosowania funkcji w klauzuli ORDER BY ze stosowaniem sta- łych numerycznych. Podczas określania stałej numerycznej w klauzuli ORDER BY tak naprawdę żądamy, by sortowanie uwzględniało zawartość określonej kolumny wymienionej w klauzuli SELECT. Jeśli w klauzuli ORDER BY umieścimy wywołanie jakiejś funkcji, operacja sortowania będzie wykonywana na wynikach tej funkcji wyznaczanych dla każdego kolejnego wiersza. Odnajdywanie wartości pustych Problem Chcemy odnaleźć wszystkie wiersze, które zawierają wartości puste w określonej kolumnie. Rozwiązanie Aby określić, czy w danym wierszu określona kolumna zawiera wartość pustą, musimy użyć wyrażenia IS NULL. 1 select * 2 from emp 3 where comm is null Odnajdywanie wartości pustych | 39 Omówienie Wartość NULL nigdy nie jest ani równa, ani różna od czegokolwiek (nawet od samej siebie), zatem nie możemy sprawdzać ewentualnego zawierania tej wartości w wierszu za pomocą standar- dowych = lub !=. Aby określić, czy dany wiersz zawiera wartość NULL, musimy użyć wyrażenia IS NULL. Odnajdywanie wierszy, które nie zawierają wartości pustych w określonej kolumnie, wymaga zastosowania w klauzuli WHERE wyrażenia IS NOT NULL. Tłumaczenie wartości pustych na wartości rzeczywiste Problem Mamy do czynienia z wierszami zawierającymi wartości puste i chcielibyśmy, aby w ich miej- sce były zwracane inne, konkretne wartości. Rozwiązanie Należy użyć funkcji COALESCE, aby zastąpić wartości puste właściwymi wartościami (w tym przypadku zerami): 1 select coalesce(comm, 0) 2 from emp Omówienie Funkcja COALESCE otrzymuje za pośrednictwem swoich argumentów jedną lub wiele wartości wejściowych. Funkcja zwraca pierwszą wartość różną od NULL z tej listy. Oznacza to, że w pre- zentowanym przykładzie wartość kolumny COMM jest zwracana pod warunkiem, że nie jest warto- ścią pustą. W przeciwnym razie funkcja zwraca zero. Podczas pracy z wartościami pustymi zawsze warto korzystać z wbudowanej funkcjonalności stosowanego systemu zarządzania bazą danych (DBMS). Znaczna część tych systemów oferuje wiele funkcji, które można z powodzeniem używać do realizacji tego zadania. W prezentowa- nym rozwiązaniu wykorzystaliśmy funkcję COALESCE, ponieważ działa ona we wszystkich sys- temach zarządzania bazami danych. Drugą uniwersalną konstrukcją języka SQL obsługiwaną przez wszystkie systemy jest klauzula CASE: select case when comm is null then 0 else comm end from emp Chociaż wyrażenie CASE może być wykorzystywane do tłumaczenia wartości NULL na inne war- tości, powyższy przykład dowodzi, że funkcja COALESCE jest zdecydowanie prostsza w użyciu i bardziej zwięzła. 40 | Rozdział 1. Odczytywanie rekordów Poszukiwanie wzorców Problem Chcemy zwrócić wiersze spełniające określone kryteria — wiersze, których zawartość można dopasować do określonego podłańcucha lub wzorca. Przeanalizujmy poniższe zapytanie i zbiór wynikowy: select ename, job from emp where deptno in (10, 20) ENAME JOB ---------- ---------- SMITH CLERK JONES MANAGER CLARK MANAGER SCOTT ANALYST KING PRESIDENT ADAMS CLERK FORD ANALYST MILLER CLERK Chcemy, aby zbiór wynikowy zawierał nazwiska i stanowiska pracy tylko tych pracowników dziesiątego i dwudziestego działu, których nazwiska zawierają literę I lub których nazwa sta- nowiska pracy kończy się literami ER. ENAME JOB ---------- ---------- SMITH CLERK JONES MANAGER CLARK MANAGER KING PRESIDENT MILLER CLERK Rozwiązanie Należy użyć operatora LIKE łącznie ze stosowanym w języku SQL symbolem wieloznacznym : 1 select ename, job 2 from emp 3 where deptno in (10, 20) 4 and (ename like I or job like ER ) Omówienie Operator stosowany łącznie z uniwersalnym operatorem dopasowywania wzorców LIKE jest dopasowywany do dowolnej sekwencji znaków. Większość implementacji standardu SQL dodat- kowo oferuje operator podkreślenia (_), który jest dopasowywany do pojedynczych znaków. Umieszczając prosty, jednoliterowy wzorzec przeszukiwania I pomiędzy dwoma operatorami , określamy, że do zbioru wynikowego będą kwalifikowane łańcuchy zawierające literę I (na dowolnej pozycji). Gdybyśmy użyli tylko jednego operatora , zawartość zbioru wynikowego naszego zapytania byłaby uzależniona od miejsca umieszczenia tego operatora. Przykładowo, aby otrzymać stanowiska pracy o nazwach kończących się literami ER, powinniśmy szukany łań- cuch ER poprzedzić operatorem ; gdybyśmy chcieli odnaleźć nazwy stanowisk pracy rozpoczy- nające się od tych liter, powinniśmy użyć wyrażenia regularnego ER. Poszukiwanie wzorców | 41
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

SQL. Receptury
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: