Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00166 003122 22413799 na godz. na dobę w sumie
ABC Excel 2003 PL. Wydanie II - książka
ABC Excel 2003 PL. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0598-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Znajomość arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel to jedno z najczęstszych wymagań pracodawców. Jednak Excel to nie tylko narzędzie dla pracowników biurowych. Za jego pomocą można poprowadzić domowy budżet, rozwiązać zadanie domowe z matematyki lub fizyki, a nawet skatalogować kolekcję płyt kompaktowych. Na tym oczywiście nie kończą się możliwości Excela. Jest on wykorzystywany między innymi do złożonych obliczeń naukowych, a dzięki modułom rozszerzającym -- do analiz finansowych. Jednak aby poznać w pełni jego potęgę, należy opanować podstawy.

Dzięki książce 'ABC Excel 2003 PL. Wydanie II' nauczysz się korzystać z Excela. Dowiesz się, jak wprowadzać i formatować dane oraz zaznaczać komórki na podstawie różnych kryteriów. Poznasz sposoby wykorzystywania formuł i funkcji, a także tworzenia wykresów i drukowania arkuszy. Przeczytasz tu również o podstawowych narzędziach pozwalających przeprowadzać różnego typu obliczenia.

Zapomnij o kartce, długopisie i kalkulatorze. Zastąp je Excelem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ABC Excel 2003 PL. Wydanie II Autor: Maciej Groszek ISBN: 83-246-0598-3 Format: B5, stron: 232 Znajomoœæ arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel to jedno z najczêstszych wymagañ pracodawców. Jednak Excel to nie tylko narzêdzie dla pracowników biurowych. Za jego pomoc¹ mo¿na poprowadziæ domowy bud¿et, rozwi¹zaæ zadanie domowe z matematyki lub fizyki, a nawet skatalogowaæ kolekcjê p³yt kompaktowych. Na tym oczywiœcie nie koñcz¹ siê mo¿liwoœci Excela. Jest on wykorzystywany miêdzy innymi do z³o¿onych obliczeñ naukowych, a dziêki modu³om rozszerzaj¹cym — do analiz finansowych. Jednak aby poznaæ w pe³ni jego potêgê, nale¿y opanowaæ podstawy. Dziêki ksi¹¿ce „ABC Excel 2003 PL. Wydanie II” nauczysz siê korzystaæ z Excela. Dowiesz siê, jak wprowadzaæ i formatowaæ dane oraz zaznaczaæ komórki na podstawie ró¿nych kryteriów. Poznasz sposoby wykorzystywania formu³ i funkcji, a tak¿e tworzenia wykresów i drukowania arkuszy. Przeczytasz tu równie¿ o podstawowych narzêdziach pozwalaj¹cych przeprowadzaæ ró¿nego typu obliczenia. (cid:129) Zaznaczanie komórek (cid:129) Wprowadzanie danych (cid:129) Edycja arkuszy (cid:129) Formatowanie komórek (cid:129) Sortowanie danych (cid:129) Tworzenie wykresów (cid:129) Drukowanie (cid:129) Funkcje finansowe i matematyczne Zapomnij o kartce, d³ugopisie i kalkulatorze. Zast¹p je Excelem IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl 1 2 3 4 Wstęp ............................................................................. 7 Fenomen Excela ................................................................................ 8 Twoje korzyści .................................................................................. 8 Arkusz kalkulacyjny ...................................................... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne ............................................... 13 Excel 2003 ....................................................................................... 14 Uruchamianie programu ................................................ 17 Okno programu ............................................................. 21 Komórka aktywna .......................................................................... 24 Nawigacja i zaznaczanie ................................................ 27 Zaznaczanie .................................................................................... 27 Zaznaczanie pojedynczych komórek ........................................ 28 Zaznaczanie sąsiednich komórek ............................................. 28 Zaznaczanie wiersza i kolumny ............................................... 29 Zaznaczanie arkusza ................................................................. 30 Usuwanie zaznaczenia ............................................................. 30 Nawigacja i zaznaczanie za pomocą klawiatury .......................... 31 Nawigacja wewnątrz obszaru .................................................. 31 Przewijanie arkusza przy wciśniętym klawiszu Scroll Lock ............................................................... 32 Zaznaczanie ............................................................................... 33 Rozszerzanie zaznaczenia ........................................................ 33 ABC Excel 2003 PL 5 6 7 8 9 10 Rozmiary i liczba komórek .............................................35 Zmiana rozmiarów komórek ......................................................... 35 Wstawianie wierszy ....................................................................... 36 Wstawianie kolumn ....................................................................... 39 Wstawianie wierszy przez przeciąganie ....................................... 40 Wstawianie kolumn przez przeciąganie ....................................... 41 Wstawianie komórek za pomocą menu podręcznego ................... 42 Wprowadzanie danych ...................................................45 Rodzaje danych ............................................................................... 46 Wpisywanie danych ....................................................................... 47 Kopiowanie danych ........................................................................ 47 Serie danych ................................................................................... 49 Formuły .......................................................................................... 50 Arkusze i pliki ...............................................................53 Koniec pracy programu .................................................................. 57 Edycja danych ................................................................59 Wprowadzanie zmian .................................................................... 59 Blokowanie edycji w komórkach ................................................... 60 Usuwanie komórek ........................................................................ 61 Czyszczenie komórek ..................................................................... 63 Anulowanie zmian ......................................................................... 64 Powtarzanie ostatniej czynności ................................................... 65 Wyszukiwanie sekwencji znaków ................................................. 66 Zamiana sekwencji znaków ........................................................... 66 Zaznaczanie komórek na podstawie typu ich zawartości ............ 68 Zaznaczanie pustych komórek ................................................. 68 Filtrowanie ..................................................................................... 68 Formatowanie arkusza ...................................................73 Kopiowanie formatów .................................................................... 74 Kopiowanie szerokości kolumn ..................................................... 75 Krój, rozmiar i kolor czcionki ........................................................ 75 Pogrubienie, pochylenie i podkreślenie czcionki .......................... 76 Wyświetlanie długich tekstów ...................................................... 76 Dostosowanie szerokości komórki ........................................... 77 Dostosowanie wielkości czcionki ............................................ 78 Wyświetlenie wielu wierszy .................................................... 79 Zmiana szerokości kolumn w całym arkuszu ......................... 80 Precyzyjne ustawienie szerokości kolumn .............................. 80 Zmiana wysokości wierszy ...................................................... 81 Zmiana domyślnych parametrów tekstu ........................................ 81 Formatowanie danych .....................................................83 Formatowanie daty i czasu ............................................................ 84 Pułapki formatowania ................................................................... 87 Nie zawsze 2+2 = 4 ....................................................................... 89 4 Spis treści 11 12 Szybkie formatowanie .................................................................... 90 Liczba miejsc dziesiętnych ............................................................. 91 Symbol waluty ................................................................................ 92 Procenty .......................................................................................... 93 Baza danych .................................................................. 95 Dodawanie rekordów ..................................................................... 96 Wyszukiwanie danych ................................................................... 97 Sortowanie danych ......................................................................... 98 Ochrona danych ........................................................... 101 Ochrona arkusza ........................................................................... 101 Blokowanie i ukrywanie komórek ............................................... 103 Ochrona dokumentu ..................................................................... 105 13 Weryfikacja danych ..................................................... 107 Formuły ...................................................................... 111 14 15 Konfigurowanie programu ........................................... 117 16 Wykresy ..................................................................... 123 Szybkie tworzenie wykresów ...................................................... 123 Formatowanie wykresów ............................................................ 125 Wykres ograniczonego zakresu danych ...................................... 130 Kreator wykresów ........................................................................ 131 Drukowanie ................................................................. 137 Drukarka domyślna ...................................................................... 138 Podział na strony .......................................................................... 139 Podgląd wydruku .......................................................................... 141 Drukowanie obszaru .................................................................... 145 Wersja wydruku i numeracja stron ............................................. 146 Wydruk ......................................................................................... 148 Funkcje finansowe ....................................................... 151 Amortyzacja środka trwałego ...................................................... 152 Wartość przyszłej inwestycji ....................................................... 153 Wysokość spłaty odsetek kredytu ............................................... 155 Liczba okresów dla inwestycji ..................................................... 157 Wartość bieżąca inwestycji .......................................................... 158 Funkcje daty i czasu .................................................... 161 Wyświetlanie bieżącej daty jako liczby dziesiętnej .................... 161 Wyświetlanie bieżącej daty ......................................................... 164 Funkcje trygonometryczne ............................................. 167 Arcus cosinus ................................................................................ 167 Arcus cosinus hiperboliczny ........................................................ 170 Arcus sinus .................................................................................... 172 20 18 17 19 5 ABC Excel 2003 PL Arcus sinus hiperboliczny ............................................................ 174 Arcus tangens ............................................................................... 176 Cosinus .......................................................................................... 177 Sinus .............................................................................................. 179 Sinus hiperboliczny ...................................................................... 183 Tangens ......................................................................................... 184 Tangens hiperboliczny ................................................................. 186 Funkcje wykładnicze i logarytmiczne ............................191 Funkcja wykładnicza ................................................................... 191 Logarytm naturalny ..................................................................... 193 Logarytm ....................................................................................... 197 Logarytm dziesiętny ..................................................................... 200 Inne funkcje .................................................................207 Iloczyn .......................................................................................... 207 Kombinacje ................................................................................... 209 Reszta z dzielenia ......................................................................... 211 Pi ................................................................................................... 214 Pierwiastek ................................................................................... 215 Przeliczenie radianów na stopnie ................................................ 219 Suma kwadratów ......................................................................... 222 Skorowidz ................................................................... 225 21 22 6 aletą redagowania dokumentów za pomocą kom- putera jest łatwość wprowadzania zmian. Jeżeli chce- my zachować dotychczasową wersję pliku, należy utworzyć jego kopię o nowej nazwie. Pracując z nowym dokumentem, nie zmienimy dotychczasowej wersji. Gdy okaże się, że jest ona potrzebna — wystarczy ją wczytać. Wprowadzanie zmian w dokumencie jest równie pro- ste. Zawartość komórki można edytować w komórce lub w pasku formuły. Pracę należy rozpocząć od wska- zania komórki, którą chcemy edytować. Po kliknięciu komórki w pasku formuły wyświetlana jest jej za- wartość (rysunek 8.1). Rysunek 8.1. Aktywna jest komórka A1 ABC Excel 2003 PL Komórkę, którą chcemy edytować, należy dwukrotnie kliknąć. Spowoduje to poja- wienie się w niej migającej pionowej kreski — znaku wstawiania (rysunek 8.2). Rysunek 8.2. Edycja komórki B2 Naciśnięcie klawisza na klawiaturze będzie powodowało pojawienie się odpo- wiedniego znaku w komórce i przesunięcie znaku wstawiania w prawo. Aby usunąć znak znajdujący się z prawej strony znaku wstawiania, należy wcisnąć klawisz Del. W celu usunięcia znaku znajdującego się z prawej strony znaku wstawiania należy wcisnąć klawisz Backspace. Zatwierdzenie wprowadzonych zmian następuje po naciśnięciu klawisza Enter (rysunek 8.3). Aby anulować wprowadzone zmiany, trzeba nacisnąć klawisz ESC. Rysunek 8.3. Komórka B2 po wprowadzeniu zmian Aby przesunąć znak wstawiania na koniec wpisanej w komórce sekwencji znaków, należy nacisnąć klawisz F2. Łatwość zmiany zawartości komórek sprawia, że może być ona wykonana przez nieuwagę. Aby tego uniknąć, można po wprowadzeniu danych wyłączyć możliwość bezpośredniej ich edycji w komórkach. W tym celu należy wybrać polecenia: Narzędzia/Opcje. Spowoduje to wyświe- tlenie okna Opcje, w którym należy kliknąć kartę Edycja. W lewym górnym rogu okna znajduje się opcja Edytuj bezpośrednio w komórce. Usunięcie zaznaczenia tej opcji blokuje możliwość edycji w komórkach arkusza (rysunek 8.4). Gdy edycja w komórkach jest zablokowana, po dwukrotnym kliknięciu komórki nie pojawia się w niej znak wstawiania. 60 Edycja danych Rysunek 8.4. Blokowanie edycji komórek Zawartość zaznaczonej komórki można nadal edytować. Wymaga to kliknięcia kolejno komórki, a następnie paska formuły. Znak wstawiania pojawi się w pasku formuły. Jest mało prawdopodobne, że zostanie to wykonane omyłkowo. Aby zatwierdzić dane wpisane w pasku formuły, trzeba nacisnąć klawisz Enter lub kliknąć przycisk Wpis (rysunek 8.5). Rysunek 8.5. Zatwierdzanie zmian wprowadzonych w pasku formuły Usunięcie komórek powoduje ich zniknięcie z arkusza. W ich miejscu program umieszcza sąsiednie komórki, które zapełniają puste miejsce. Usuwanie komórek należy rozpocząć od zaznaczenia obszaru przeznaczonego do usunięcia (rysunek 8.6). Rysunek 8.6. Arkusz z zaznaczonym obszarem Następnie z menu Edycja trzeba wybrać polecenie Usuń (rysunek 8.7). Rysunek 8.7. Wybieranie polecenia z menu 61 ABC Excel 2003 PL Istnieje kilka opcji usuwania komórek. Są one widoczne w oknie Usuwanie (ry- sunek 8.8). Rysunek 8.8. Okno wyboru opcji usuwania komórek Zaznaczona została opcja Przesuń komórki w lewo. Wolne miejsce zostanie za- pełnione przez przesunięcie pozostałych komórek w lewo (rysunek 8.9). Rysunek 8.9. Arkusz po usunięciu komórek Porównując rysunki 8.6 oraz 8.9, można stwierdzić, że do komórki B2 przesunięta została zawartość komórki D2, do komórki C2 przesunięta została zawartość komórki E2, do komórki B3 przesunięta została zawartość komórki D3, a do ko- mórki C3 przesunięta została zawartość komórki E3. Jeżeli w oknie Usuwanie zaznaczona zostanie opcja Przesuń komórki do góry, wówczas wolne miejsce zostanie zapełnione przez przesunięcie pozostałych ko- mórek w górę. Wybranie opcji Cały wiersz powoduje, że usuwany jest cały wiersz, w którym znajdowały się zaznaczone komórki (rysunek 8.10). Rysunek 8.10. Wolne miejsce zostanie zapełnione przez przesuwanie pozostałych wierszy w górę 62 Edycja danych Zawartość wierszy o numerach 2 i 3 została usunięta. Zgodnie z wybraną opcją miejsce wiersza 2 zajął wiersz 4. Na miejsce wiersza 3 przesunięta została za- wartość wiersza 5 (rysunek 8.11). Rysunek 8.11. Arkusz po przesunięciu wierszy Jeżeli w oknie Usuwanie zaznaczona zostanie opcja Cała kolumna, wówczas wolne miejsce powstałe po usunięciu kolumn, w których znajduje się zaznacze- nie, zostanie zapełnione przez przesunięcie pozostałych kolumn w lewo. Czyszczenie komórek polega na usunięciu zawartości komórki. Liczba i położe- nie komórek pozostają niezmienione. Czyszczenie komórek należy rozpocząć od zaznaczenia obszarów arkusza, które mają zostać wyczyszczone. Następnie należy wybrać polecenia: Edycja/Wyczyść (rysunek 8.12). Rysunek 8.12. Wybieranie opcji czyszczenia komórek Możliwe jest wyczyszczenie wyłącznie komentarzy — z menu polecenia Wy- czyść należy wówczas wybrać opcję Komentarze. Aby usunąć zawartość komórek, trzeba kliknąć opcję Zawartość. Usunięciu ulega zawartość komórki. Nie są zmieniane komentarze ani formatowanie komórki. Usunięcie formatowania nastąpi po wybraniu opcji Formaty. 63 ABC Excel 2003 PL Aby całkowicie wyczyścić zaznaczone komórki, należy wybrać opcję Wszystko. Wartość wyczyszczonej komórki jest równa zero. Formuła odwołująca się do wy- czyszczonej komórki ma również wartość zero (rysunek 8.13). Rysunek 8.13. Wyczyszczona komórka ma wartość zero W dużych arkuszach problemem może być np. zaznaczenie wszystkich komórek, które zawierają komentarz. Na szczęście Excel zawiera wbudowane narzędzie słu- żące do zaznaczania komórek, które zawierają określony rodzaj danych. Aby je uaktywnić, należy wybrać polecenia: Edycja/Przejdź do. W oknie Przechodzenie do kliknij przycisk Specjalnie. Spowoduje to wyświetlenie okna Przechodzenie do – specjalnie (rysunek 8.14). Rysunek 8.14. Okno selektywnego wybierania komórek Umożliwia ono zaznaczenie komórek, które zawierają określony rodzaj danych. Aby zaznaczyć wszystkie komórki zawierające komentarze, należy zaznaczyć opcję Komentarze, a następnie kliknąć przycisk OK. Program rejestruje zmiany wprowadzane w arkuszu. Aby cofać ostatnio wykony- wane, pojedyncze czynności, należy wybrać polecenia: Edycja/Cofnij lub naci- snąć kombinację klawiszy Ctrl+Z, lub też kliknąć przycisk Cofnij. 64 Edycja danych Aby cofnąć więcej niż jedną czynność, należy kliknąć strzałkę widoczną obok przy- cisku Cofnij. Spowoduje to rozwinięcie listy zarejestrowanych zmian (rysunek 8.15). Rysunek 8.15. Lista zarejestro- wanych zmian Po kliknięciu nazwy czynności anulowana zostanie ta czynność oraz wszystkie czynności, których nazwy widoczne są powyżej niej. Anulowanie czynności również można cofnąć. Wystarczy w tym celu kliknąć ikonę Wykonaj ponownie (rysunek 8.16). Rysunek 8.16. Powtórne wykonanie anulowanej czynności Jeżeli w komórce zostały wprowadzone zmiany, ale nie zaakceptowano ich naciśnięciem klawisza Enter, można je anulować, naciskając klawisz Esc. Program pozwala na powtórzenie ostatnio wykonanej czynności. Aby skorzystać z tej funkcji, należy wybrać polecenia: Edycja, Wykonaj ponownie lub nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Y (rysunek 8.17). Rysunek 8.17. W menu Edycja znajdują się polecenia anulowania i powtarzania ostatniej czynności Jeśli ostatnia czynność nie może być powtórzona, zamiast polecenia Powtórz wi- doczny jest napis w kolorze szarym (rysunek 8.18). 65 ABC Excel 2003 PL Rysunek 8.18. Nieaktywna opcja powtarzania ostatniego polecenia Excel wyposażony jest w narzędzie służące do wyszukiwania ciągu znaków. Wyszukiwanie można ograniczyć do obszaru (wiersza, kolumny lub grupy ko- mórek). W celu ograniczenia obszaru należy go zaznaczyć. Aby przeszukać cały arkusz, trzeba kliknąć dowolną jego komórkę. Uaktywnienie narzędzia wyszukiwania następuje po wybraniu z menu Edycja pole- cenia Znajdź. Po wyświetleniu okna Znajdowanie i zamienianie należy w polu Znajdź wpisać wyszukiwaną sekwencję znaków (rysunek 8.19). Rysunek 8.19. Wpisywanie wyszukiwanej sekwencji znaków Wyszukiwanie rozpocznie się po kliknięciu przycisku Znajdź następny. Aby przerwać wyszukiwanie, należy nacisnąć klawisz Esc. Jeżeli komórka zawierająca poszukiwany ciąg znaków zostanie odnaleziona, jest wówczas zaznaczana. Wyszukiwanie może być kontynuowane po kliknięciu przyci- sku Znajdź następny (rysunek 8.20). Excel wyposażony jest również w narzędzie ułatwiające zamianę sekwencji znaków. 66 Edycja danych Rysunek 8.20. Odnaleziona komórka Wyszukiwanie i zamianę można ograniczyć do obszaru (wiersza, kolumny lub grupy komórek). Aby ograniczyć obszar, należy go zaznaczyć. Jeżeli wyszukiwanie i zamiana mają obejmować cały arkusz, trzeba kliknąć dowolną jego komórkę. Uaktywnienie narzędzia zamiany następuje po wybraniu z menu Edycja polecenia Znajdź. Po wyświetleniu okna Znajdowanie i zamienianie należy kliknąć kartę Zamień, w polu Znajdź wpisać wyszukiwaną sekwencję znaków, a w polu Zamień wpisać tekst docelowy (rysunek 8.21). Rysunek 8.21. Okno zamiany sekwencji znaków Wyszukanie pierwszej sekwencji nastąpi po kliknięciu przycisku Znajdź następny. Aby zamienić wyszukaną sekwencję znaków na sekwencję docelową, trzeba klik- nąć przycisk Zamień. Aby zaznaczyć wszystkie komórki, w których wpisana jest szukana sekwencja, należy kliknąć przycisk Znajdź wszystko. Zamiana znaków we wszystkich za- znaczonych komórkach nastąpi po kliknięciu przycisku Zamień wszystko. Aby przerwać wyszukiwanie i zamianę, trzeba nacisnąć klawisz Esc. Aby usunąć z komórek sekwencję wpisaną w polu Znajdź, należy pole Zamień na pozostawić puste. 67
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC Excel 2003 PL. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: