Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00182 003097 22414282 na godz. na dobę w sumie
Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW - książka
Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW - książka
Autor: Liczba stron: 544
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0505-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hacking >> bezpieczeństwo www
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Internet to nie tylko niezmierzone źródło informacji. To także zagrożenie dla serwerów WWW, aplikacji internetowych i baz danych, które codziennie są atakowane przez komputerowych przestępców, korzystających z dziesiątek technik. Publikowane regularnie raporty o cyberprzestępczości są zatrważające. Liczba ataków na serwery internetowe wzrasta corocznie średnio o 30%. Wśród atakowanych serwerów przeważają te, na których utrzymywane są witryny WWW i aplikacje. Według raportu firmy Symantec, 'aplikacje WWW są popularnymi celami ataków z uwagi na ich rozpowszechnienie i fakt, że pozwalają włamywaczom na pominięcie tradycyjnych mechanizmów zabezpieczających, takich jak firewalle'. W tym samym raporcie można również przeczytać, że prawie 50% luk w zabezpieczeniach serwerów wiąże się właśnie z aplikacjami WWW.

W książce 'Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW' znajdziesz informacje o tym, w jaki sposób uchronić przed atakami hakerów aplikacje i witryny WWW kontrolowane przez najpopularniejszy obecnie serwer WWW -- Apache. Przeczytasz o tym, jak poprawnie zainstalować i skonfigurować Apache´a i w jaki sposób uruchomić w nim moduły zabezpieczeń. Poznasz techniki ataków hakerskich i dowiesz się, jak im zapobiegać. Znajdziesz sposoby testowania zabezpieczeń swojego serwera za pomocą odpowiednich narzędzi. Nauczysz się także wykrywać próby ataków i reagować na nie odpowiednio wcześnie.

Dzięki tej książce każdy administrator będzie mógł spokojnie spać.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW Autor: Ryan C. Barnett T³umaczenie: Marek Pa³czyñsk ISBN: 83-246-0505-3 Tytu³ orygina³u: Preventing Web Attacks with Apache Format: B5, stron: 544 Internet to nie tylko niezmierzone Ÿród³o informacji. To tak¿e zagro¿enie dla serwerów WWW, aplikacji internetowych i baz danych, które codziennie s¹ atakowane przez komputerowych przestêpców, korzystaj¹cych z dziesi¹tek technik. Publikowane regularnie raporty o cyberprzestêpczoœci s¹ zatrwa¿aj¹ce. Liczba ataków na serwery internetowe wzrasta corocznie œrednio o 30 . Wœród atakowanych serwerów przewa¿aj¹ te, na których utrzymywane s¹ witryny WWW i aplikacje. Wed³ug raportu firmy Symantec, „aplikacje WWW s¹ popularnymi celami ataków z uwagi na ich rozpowszechnienie i fakt, ¿e pozwalaj¹ w³amywaczom na pominiêcie tradycyjnych mechanizmów zabezpieczaj¹cych, takich jak firewalle”. W tym samym raporcie mo¿na równie¿ przeczytaæ, ¿e prawie 50 luk w zabezpieczeniach serwerów wi¹¿e siê w³aœnie z aplikacjami WWW. W ksi¹¿ce „Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW” znajdziesz informacje o tym, w jaki sposób uchroniæ przed atakami hakerów aplikacje i witryny WWW kontrolowane przez najpopularniejszy obecnie serwer WWW — Apache. Przeczytasz o tym, jak poprawnie zainstalowaæ i skonfigurowaæ Apache’a i w jaki sposób uruchomiæ w nim modu³y zabezpieczeñ. Poznasz techniki ataków hakerskich i dowiesz siê, jak im zapobiegaæ. Znajdziesz sposoby testowania zabezpieczeñ swojego serwera za pomoc¹ odpowiednich narzêdzi. Nauczysz siê tak¿e wykrywaæ próby ataków i reagowaæ na nie odpowiednio wczeœnie. (cid:129) Czynniki wp³ywaj¹ce na bezpieczeñstwo sieci (cid:129) Instalacja serwera Apache (cid:129) Plik httpd.conf — konfiguracja Apache’a (cid:129) Instalowanie i konfigurowanie modu³ów zabezpieczeñ (cid:129) Klasyfikacja zagro¿eñ sieciowych WASC (cid:129) Metody zabezpieczania aplikacji sieciowych (cid:129) Ochrona przed atakami (cid:129) Tworzenie serwerów-pu³apek Dziêki tej ksi¹¿ce ka¿dy administrator bêdzie móg³ spokojnie spaæ O autorze ...................................................................................... 13 Przedmowa ................................................................................... 15 Wprowadzenie ............................................................................... 17 Rozdział 1. Czynniki wpływające na obniżenie bezpieczeństwa sieci ................. 29 Typowy poranek ............................................................................................................. 29 Dlaczego bezpieczeństwo sieciowe jest istotne? ............................................................ 31 Czynniki wpływające na obniżenie bezpieczeństwa sieci .............................................. 32 Zarządzanie i procedury ................................................................................................. 32 Zarządzanie i nieprzekraczalne terminy ................................................................... 32 Sprzedaż załadowanego pistoletu ............................................................................. 33 Dwuminutowa zmiana .............................................................................................. 34 Środowisko projektowe a środowisko pracy ............................................................ 34 Zdarzeniowa koncepcja utrzymania bezpieczeństwa sieci ...................................... 35 Błędy techniczne w zabezpieczeniach sieciowych ......................................................... 36 Mamy serwer w strefie zdemilitaryzowanej ............................................................ 36 Mamy firewalla ........................................................................................................ 37 Mamy sieciowy system wykrywania włamań .......................................................... 38 Mamy jednostkowy system wykrywania włamań ................................................... 39 Wykorzystujemy protokół SSL ................................................................................ 39 Podsumowanie ................................................................................................................ 40 Rozdział 2. Raporty CIS dotyczące serwera Apache ......................................... 41 Raporty CIS dotyczące serwera Apache dla systemu Unix — zagadnienia związane z systemem operacyjnym .................................................... 41 Zabezpieczenie usług innych niż HTTP ................................................................... 41 Przykład ataku na usługę — wykorzystanie serwera FTP (7350wu) ....................... 46 Wpływ błędów w usługach na bezpieczeństwo serwera Apache ............................ 49 Uaktualnienia dostawców systemów operacyjnych ................................................. 49 Dostosowanie stosu IP ............................................................................................. 50 Odmowa obsługi ...................................................................................................... 51 Grupy i konta użytkowników sieciowych ................................................................ 53 Zablokowanie konta serwera WWW ....................................................................... 56 Wprowadzenie limitów dyskowych ......................................................................... 57 Dostęp do poleceń systemowych ............................................................................. 59 Zmiana właściciela i praw dostępu do poleceń systemu .......................................... 64 6 Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów www Tradycyjny mechanizm chroot ................................................................................. 65 Wady mechanizmu chroot ........................................................................................ 65 Moduł chroot mod_security ..................................................................................... 66 Konfiguracja mechanizmu chroot ............................................................................ 66 Podsumowanie ................................................................................................................ 73 Rozdział 3. Instalacja serwera Apache ............................................................. 75 Wybór wersji .................................................................................................................. 75 Pakiety binarne czy kod źródłowy? ................................................................................ 76 Pobranie kodu źródłowego ............................................................................................. 78 Czy potrzebna jest weryfikacja MD5 i PGP? ........................................................... 78 Rozpakowanie archiwum ............................................................................................... 84 Nakładki ................................................................................................................... 85 Śledzenie komunikatów o błędach i nakładkach ...................................................... 86 Które moduły uwzględnić? ...................................................................................... 89 Podsumowanie ................................................................................................................ 98 Rozdział 4. Konfiguracja — plik httpd.conf ...................................................... 99 Ustawienia uwzględnione w raporcie CIS .................................................................... 102 Plik httpd.conf .............................................................................................................. 102 Wyłączenie niepotrzebnych modułów .......................................................................... 103 Dyrektywy .................................................................................................................... 104 Dyrektywy związane z serwerem ................................................................................. 105 Moduły pracy wieloprocesorowej (MPM) ............................................................. 105 Dyrektywa Listen ................................................................................................... 105 Dyrektywa ServerName ......................................................................................... 106 Dyrektywa ServerRoot ........................................................................................... 106 Dyrektywa DocumentRoot ..................................................................................... 106 Dyrektywa HostnameLookups ............................................................................... 106 Dyrektywy związane z kontami użytkowników ........................................................... 108 Dyrektywa User ...................................................................................................... 108 Dyrektywa Group ................................................................................................... 109 Dyrektywa ServerAdmin ........................................................................................ 109 Dyrektywy związane z ochroną przed atakami DoS .................................................... 109 Test domyślnej konfiguracji ................................................................................... 110 Dyrektywa Timeout ................................................................................................ 111 Dyrektywa KeepAlive ............................................................................................ 112 Dyrektywa KeepAliveTimeout .............................................................................. 112 Dyrektywa MaxKeepAliveRequests ...................................................................... 112 Dyrektywa StartServers .......................................................................................... 113 Dyrektywy MinSpareServers i MaxSpareServers .................................................. 113 Dyrektywa ListenBacklog ...................................................................................... 113 Dyrektywy MaxClients i ServerLimit .................................................................... 114 Test serwera po zamianie konfiguracji ................................................................... 114 Zapowiedź .............................................................................................................. 115 Dyrektywy utajniające oprogramowanie ...................................................................... 116 Dyrektywa ServerTokens ....................................................................................... 116 Dyrektywa ServerSignature ................................................................................... 117 Dyrektywa ErrorDocument .................................................................................... 117 Dyrektywy katalogów ................................................................................................... 121 Parametr All ........................................................................................................... 121 Parametr ExecCGI .................................................................................................. 121 Parametry FollowSymLinks i SymLinksIfOwnerMatch ....................................... 121 Parametry Includes i IncludesNoExec ................................................................... 122 Spis treści 7 Parametr Indexes .................................................................................................... 122 Dyrektywa AllowOverride ..................................................................................... 123 Parametr Multiviews .............................................................................................. 123 Dyrektywy kontroli dostępu ......................................................................................... 123 Uwierzytelnianie ........................................................................................................... 124 Autoryzacja ................................................................................................................... 125 Dyrektywa Order .................................................................................................... 126 Kontrola dostępu — informacje o kliencie ................................................................... 127 Nazwa komputera lub domeny ............................................................................... 127 Adres IP lub zakres adresów IP .............................................................................. 128 Zmienne środowiskowe żądania ............................................................................ 128 Ochrona katalogu głównego ................................................................................... 128 Zmniejszenie liczby metod HTTP ................................................................................ 129 Ogólne dyrektywy rejestracji zdarzeń .......................................................................... 130 Dyrektywa LogLevel .............................................................................................. 130 Dyrektywa ErrorLog .............................................................................................. 130 Dyrektywa LogFormat ........................................................................................... 131 Dyrektywa CustomLog .......................................................................................... 131 Usunięcie domyślnych i przykładowych plików .......................................................... 132 Pliki kodu źródłowego Apache .............................................................................. 132 Domyślne pliki HTML ........................................................................................... 132 Przykładowe skrypty CGI ...................................................................................... 133 Pliki użytkownika webserv .................................................................................... 134 Zmiana praw dostępu .................................................................................................... 134 Pliki konfiguracyjne serwera .................................................................................. 134 Pliki katalogu dokumentów .................................................................................... 134 Katalog cgi-bin ....................................................................................................... 135 Katalog logs ............................................................................................................ 135 Katalog bin ............................................................................................................. 135 Modyfikacja skryptu apachectl ..................................................................................... 136 Test Nikto po zmianach konfiguracji ........................................................................... 137 Podsumowanie .............................................................................................................. 137 Rozdział 5. Najważniejsze moduły zabezpieczeń ............................................. 139 Protokół SSL ................................................................................................................. 139 Dlaczego należy korzystać z protokołu SSL? ........................................................ 140 Jak działa mechanizm SSL? ................................................................................... 142 Wymagane oprogramowanie .................................................................................. 144 Instalacja oprogramowania SSL ............................................................................. 145 Tworzenie certyfikatów SSL .................................................................................. 146 Sprawdzenie wstępnej konfiguracji ....................................................................... 147 Konfiguracja modułu mod_ssl ............................................................................... 149 Podsumowanie mechanizmu SSL .......................................................................... 155 Moduł mod_rewrite ...................................................................................................... 155 Włączenie modułu mod_rewrite ............................................................................ 156 Podsumowanie modułu mod_rewrite ..................................................................... 158 Moduł mod_log_forensic ............................................................................................. 158 Moduł mod_evasive ..................................................................................................... 159 Do czego służy moduł mod_evasive? .................................................................... 159 Instalacja modułu mod_evasive ............................................................................. 160 Jak działa moduł mod_evasive? ............................................................................. 160 Konfiguracja ........................................................................................................... 161 Podsumowanie modułu mod_evasive .................................................................... 165 8 Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów www Moduł mod_security ..................................................................................................... 165 Instalacja modułu mod_security ............................................................................. 166 Ogólne informacje na temat modułu ...................................................................... 166 Opcje i możliwości modułu mod_security ............................................................. 167 Techniki przeciwdziałania maskowaniu ataków .................................................... 168 Specjalne wbudowane procedury sprawdzające .................................................... 169 Reguły filtrowania .................................................................................................. 172 Akcje ...................................................................................................................... 173 Pozostałe funkcje .................................................................................................... 176 Podsumowanie .............................................................................................................. 177 Rozdział 6. Test konfiguracji — narzędzie CIS Apache Benchmark Scoring Tool .......................... 179 Pobranie, rozpakowanie i uruchomienie aplikacji ........................................................ 180 Rozpakowanie archiwum ....................................................................................... 181 Uruchomienie programu ........................................................................................ 182 Podsumowanie .............................................................................................................. 186 Rozdział 7. Klasyfikacja zagrożeń sieciowych WASC ...................................... 187 Współautorzy dokumentu ............................................................................................. 188 Charakterystyka dokumentu WASC ............................................................................ 188 Cele ......................................................................................................................... 189 Wykorzystanie dokumentacji ................................................................................. 189 Przegląd .................................................................................................................. 189 Tło .......................................................................................................................... 190 Klasy ataków ................................................................................................................ 190 Format podrozdziałów ............................................................................................ 191 Uwierzytelnianie ........................................................................................................... 192 Metoda siłowa ........................................................................................................ 192 Niedostateczne uwierzytelnienie ............................................................................ 196 Niedoskonały mechanizm odzyskiwania haseł ...................................................... 198 Autoryzacja ................................................................................................................... 200 Predykcja danych uwierzytelniających (danych sesji) ........................................... 200 Niedostateczna autoryzacja .................................................................................... 202 Niewłaściwe wygasanie sesji ................................................................................. 204 Ustawienie sesji ...................................................................................................... 205 Ataki na jednostki klienckie ......................................................................................... 209 Podmiana treści ...................................................................................................... 209 Wykonywanie kodu w ramach witryny ................................................................. 211 Wykonywanie poleceń ................................................................................................. 213 Przepełnienie bufora ............................................................................................... 213 Atak z wykorzystaniem ciągu formatującego ........................................................ 218 Wstrzyknięcie danych LDAP ................................................................................. 220 Wykonanie poleceń systemu operacyjnego ........................................................... 222 Wstrzyknięcie instrukcji SQL ................................................................................ 224 Wstrzyknięcie instrukcji SSI .................................................................................. 229 Wstrzyknięcie instrukcji XPath .............................................................................. 230 Ujawnienie informacji .................................................................................................. 231 Indeksowanie katalogu ........................................................................................... 232 Wyciek informacji .................................................................................................. 235 Manipulacja ścieżkami ........................................................................................... 237 Przewidywanie położenia zasobów ........................................................................ 240 Ataki logiczne ............................................................................................................... 241 Zakłócenie funkcjonowania ................................................................................... 241 Odmowa obsługi .................................................................................................... 244 Spis treści 9 Niedostateczne zabezpieczenie przed automatyzacją ............................................ 247 Niedostateczna walidacja procesu .......................................................................... 248 Podsumowanie .............................................................................................................. 250 Rozdział 8. Zabezpieczenie aplikacji sieciowej Buggy Bank ............................ 251 Instalacja serwisu Buggy Bank ..................................................................................... 252 Pliki witryny Buggy Bank ...................................................................................... 253 Wyłączenie zabezpieczeń ....................................................................................... 253 Testowanie instalacji .............................................................................................. 254 Funkcje ......................................................................................................................... 255 Konta użytkowników ............................................................................................. 256 Metodologia działań ..................................................................................................... 257 Ogólne zagadnienia ................................................................................................ 257 Wykorzystane narzędzia ........................................................................................ 257 Konfiguracja programu Burp Proxy ....................................................................... 258 Luki w zabezpieczeniach serwisu Buggy Bank ........................................................... 260 Komentarze w kodzie HTML ................................................................................ 260 Ustalenie numerów kont ......................................................................................... 261 Jaka jest wartość entropii? ...................................................................................... 262 Ustalenie numerów kont metodą siłową ................................................................ 263 Wyznaczenie identyfikatorów PIN ........................................................................ 266 Odblokowane konto ............................................................................................... 266 Zablokowane konto ................................................................................................ 266 Ustalenie identyfikatorów PIN metodą siłową ....................................................... 267 Wstrzykiwanie poleceń .......................................................................................... 269 Wykonanie polecenia netstat .................................................................................. 269 Wstrzyknięcie instrukcji SQL ...................................................................................... 273 Zapobieganie wstrzykiwaniu instrukcji SQL ......................................................... 275 Wykonywanie skryptów w ramach witryny (XSS) ...................................................... 277 Zapobieganie .......................................................................................................... 280 Zakłócenie działania funkcji przelewu ......................................................................... 280 Zapobieganie .......................................................................................................... 282 Podsumowanie .............................................................................................................. 283 Rozdział 9. Ochrona i przeciwdziałanie ........................................................... 285 Dlaczego firewalle nie chronią w dostateczny sposób serwerów i aplikacji? .............. 286 Dlaczego systemy wykrywania włamań są również nieskuteczne................................ 288 Szczegółowa analiza pakietów, wtrącone systemy IDS i firewalle aplikacji WWW .. 292 Firewalle z funkcją szczegółowej analizy pakietów .............................................. 293 Wtrącone systemy IDS ........................................................................................... 294 Firewalle aplikacji WWW ...................................................................................... 295 Rozwiązania systemów wykrywania włamań .............................................................. 297 Metoda sygnaturowa .............................................................................................. 298 Polityka zdarzeń pozytywnych (białe listy) ........................................................... 301 Analiza nagłówków ................................................................................................ 311 Analiza protokołów ................................................................................................ 314 Analiza identyfikatora zasobu URI ........................................................................ 320 Analiza heurystyczna ............................................................................................. 322 Wykrywanie anomalii ............................................................................................ 323 Techniki oszukiwania systemów IDS i ochrona przed maskowaniem ataków ............ 325 Możliwości oszukania systemu IDS ...................................................................... 325 Mechanizmy zapobiegania maskowaniu żądań ..................................................... 328 Oszukiwanie przez zakłócenie działania serwera Apache ..................................... 330 10 Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów www Wykrywanie sondowania i blokowanie niebezpiecznych stacji ................................... 333 Sondowanie za pomocą programów robaków ....................................................... 333 Blokowanie znanych niebezpiecznych stacji ......................................................... 334 Aplikacja nmap — identyfikacja właściciela procesu ........................................... 337 Aplikacja nmap — sprawdzenie wersji oprogramowania ...................................... 338 W jakim celu zmienia się baner informacyjny serwera? ........................................ 340 Ukrywanie baneru informacyjnego serwera .......................................................... 341 Rozpoznanie serwera WWW ........................................................................................ 343 Różnice w implementacji protokołu HTTP ........................................................... 344 Zbieranie informacji z banerów ............................................................................. 348 Zaawansowane procedury rozpoznawania serwerów WWW ................................ 348 Aplikacja HTTPrint ................................................................................................ 349 Obrona przed procedurą rozpoznawania serwerów WWW ................................... 351 Niebezpieczne roboty, ciekawscy klienci i superskanery ............................................ 356 Niebezpieczne roboty i ciekawscy klienci ............................................................. 357 Superskanery .......................................................................................................... 359 Reagowanie na ataki DoS, wykorzystanie metod siłowych i modyfikacja stron ......... 365 Ataki DoS ............................................................................................................... 365 Wykorzystanie metod siłowych ............................................................................. 366 Modyfikacja stron .................................................................................................. 368 Zapobieganie modyfikowaniu stron ....................................................................... 373 Alarmy i śledzenie działań włamywaczy ..................................................................... 374 Powołanie zmiennych ............................................................................................ 377 Rejestrowanie danych do późniejszej analizy ........................................................ 377 Filtracja nieistotnych żądań i sprawdzenie liczby wysłanych powiadomień ......... 378 Rejestracja żądania i odsyłacze do aplikacji śledzenia włamywacza ..................... 378 Wysłanie powiadomienia na pager ........................................................................ 379 Wstrzymanie działania skryptu .............................................................................. 379 Przesłanie dokumentu HTML ................................................................................ 379 Przykładowe powiadomienia e-mail ...................................................................... 379 Monitorowanie dzienników pracy serwera i analiza ich zawartości ............................ 386 Ciągły monitoring za pomocą programu SWATCH .............................................. 387 Sgrep — analiza dziennika modułu mod_security ................................................. 391 Systemy-pułapki ........................................................................................................... 394 Wabiące systemy-pułapki ...................................................................................... 395 Fałszywy skrypt PHF ............................................................................................. 396 Identyfikacja i śledzenie przypadków wykonywania poleceń systemowych ........ 397 Moduł mod_rewrite 2.1 — ostatnia deska ratunku ................................................ 398 Podsumowanie .............................................................................................................. 399 Rozdział 10. Otwarty serwer proxy jako system-pułapka .................................. 401 Po co instalować otwarty serwer proxy w roli systemu-pułapki? ................................ 401 Brak informacji o wystąpieniu ataku ..................................................................... 402 Brak szczegółowych (dostatecznych) informacji o transakcjach HTTP ................ 402 Brak zainteresowania ujawnieniem informacji o ataku ......................................... 402 Czym są serwery proxy? ............................................................................................... 403 Podstawowe informacje na temat otwartych serwerów proxy ..................................... 404 Otwarty serwer proxy jako system-pułapka ................................................................. 405 Router-firewall firmy Linksys ................................................................................ 405 Wyłączenie niepotrzebnych usług sieciowych ....................................................... 406 Konfiguracja serwera Apache jako jednostki proxy .............................................. 406 Sterowanie danymi ....................................................................................................... 408 Moduł mod_evasive ............................................................................................... 409 Moduł mod_security .............................................................................................. 409 Spis treści 11 Wykorzystanie sygnatur systemu Snort ................................................................. 410 Ataki z wykorzystaniem metod siłowych .............................................................. 411 Przechwytywanie danych ............................................................................................. 412 Ciągłe monitorowanie za pomocą programu Web spy .......................................... 413 Skan miesiąca — wyzwanie nr 31 w projekcie Honeynet ........................................... 414 Wyzwanie ............................................................................................................... 414 Czynności przygotowawcze ................................................................................... 415 Pytanie: W jaki sposób włamywacze odnaleźli proxy-pułapkę? ............................................. 416 Pytanie: Jakiego rodzaju ataki można zidentyfikować? Dla każdej kategorii ataku podaj przynajmniej jeden przykład wpisu i dołącz jak najwięcej informacji na temat samego ataku (np. identyfikatory CERT, CVE i sygnatur wirusów). Ile kategorii ataków można wyróżnić? ...................................................................... 417 Wyszukiwanie ciągu mod_security-message ......................................................... 418 Wykorzystanie funkcji przekazywania AllowCONNECT .................................... 419 Wyszukiwanie niestandardowych kodów statusowych HTTP .............................. 420 Niestandardowe metody żądań HTTP .................................................................... 422 Żądania niezgodne z protokołem HTTP ................................................................ 423 Kategoria ataku — spam ........................................................................................ 425 Kategoria ataku — uwierzytelnianie metodą siłową .............................................. 426 Kategoria ataku — skanowanie luk w zabezpieczeniach ....................................... 427 Kategoria ataku — robaki internetowe .................................................................. 432 Kategoria ataku — pozorne kliknięcie baneru reklamowego ................................ 435 Kategoria ataku — połączenia IRC ........................................................................ 436 Pytanie: Czy włamywacze wybierali jako cele ataków serwery WWW obsługujące protokół SSL? ............................................................................................................ 437 Czy celem była również usługa SSL proxy-pułapki? ............................................ 438 Dlaczego chcieli korzystać z protokołu SSL? ........................................................ 439 Dlaczego nie korzystali wyłącznie z usług SSL? ................................................... 439 Pytanie: Czy są jakiekolwiek oznaki, że w ataku pośredniczyły inne serwery proxy? Opisz, w jaki sposób można wykryć takie działanie. Wymień inne zidentyfikowane serwery proxy. Czy można potwierdzić, że dane jednostki są rzeczywiście serwerami proxy? ....................................................................................................... 439 Identyfikacja aktywności ........................................................................................ 440 Potwierdzenie informacji o serwerach proxy ......................................................... 442 Wykorzystanie określonych otwartych serwerów proxy ....................................... 445 Wykorzystanie określonych serwerów docelowych .............................................. 445 Pytanie: Wyodrębnij przypadki zastosowania metod siłowych do uwierzytelnienia. Czy można pozyskać dane uwierzytelniające (nazwę użytkownika i hasło) w formie otwartego tekstu? Opisz metody analizy .................................................... 447 Żądania HTTP GET ............................................................................................... 447 Żądania HTTP POST ............................................................................................. 447 Uwierzytelnienie HTTP typu Basic ....................................................................... 448 Uzyskanie danych uwierzytelniających w formie otwartego tekstu ...................... 450 Rozproszone skanowanie metodą siłową kont serwisu Yahoo! ............................. 451 Skanowanie w przód i odwrotne ............................................................................ 452 Pytanie: Co oznacza komunikat modułu mod_security o treści Invalid Character Detected? Jaki był cel działania włamywacza? ............................. 457 Dyrektywa SecFilterCheckURLEncoding — sprawdzenie kodowania URL ........ 457 12 Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów www Dyrektywa SecFilterCheckUnicodeEncoding — sprawdzenie kodowania Unicode ................................................................... 457 Dyrektywa SecFilterForceByteRange — sprawdzenie zakresu wartości bajtowych ....................................................... 458 Sprawdzenie dostępności usługi SOCKS ............................................................... 458 Ataki robaków internetowych Code Red i NIMDA ............................................... 459 Pytanie: Zarejestrowano kilka prób przesłania spamu, o czym świadczą próby wykorzystania adresu URL: http://mail.sina.com.cn/cgi-bin/sendmsg.cgi. List zawierał załącznik HTML (pliki wymienione w katalogu /upload). Jaka była treść strony WWW spamu? Kim byli odbiorcy spamu? .............................. 460 Odbiorcy spamu ..................................................................................................... 461 Pytanie: Opracuj kilka statystyk ............................................................................................... 461 Dziesięciu najaktywniejszych włamywaczy .......................................................... 461 Dziesięć najczęściej atakowanych jednostek ......................................................... 462 Dziesięć najczęściej wykorzystywanych przeglądarek (wraz z fałszowanymi nazwami) ......................................................................... 462 Powiązanie włamywaczy z danymi serwisu DShield i innymi źródłami informacji ............................................................................... 464 Pytanie dodatkowe: Dlaczego włamywacze wybierali witryny pornograficzne jako cel ataków z wykorzystaniem metod siłowych (poza oczywistą fizyczną gratyfikacją)? ........... 464 Czy mimo że adres IP i nazwa proxy-pułapki zostały zamaskowane we wpisach dziennika, można wskazać prawdopodobnego właściciela segmentu sieci? ................................................................................. 466 Podsumowanie .............................................................................................................. 468 Rozdział 11. Podsumowanie prezentowanych rozwiązań ................................... 471 Przykładowe ostrzeżenie o błędzie systemu zabezpieczeń .......................................... 471 Sprawdzenie wersji oprogramowania ........................................................................... 472 Sprawdzenie dostępności nakładki ............................................................................... 472 Szczegółowe informacje o błędzie w zabezpieczeniach .............................................. 473 Utworzenie filtru mod_security ............................................................................. 476 Test filtru ................................................................................................................ 476 Pierwsza pomoc czy szpital .................................................................................... 477 Bezpieczeństwo sieci — zagadnienia niezwiązane z serwerem WWW ...................... 478 Przejęcie domeny ................................................................................................... 478 Zatrucie pamięci podręcznej DNS ......................................................................... 478 Zakłócenie pracy buforującego serwera proxy ...................................................... 479 Podmiana baneru reklamowego ............................................................................. 481 Zakłócenie działania serwisu informacyjnego ....................................................... 481 Podmiana czy nie? .................................................................................................. 482 Podsumowanie .............................................................................................................. 482 Dodatek A Słownik WASC ............................................................................ 485 Dodatek B Wykaz modułów Apache .............................................................. 495 Dodatek C Przykładowy plik httpd.conf ......................................................... 511 Skorowidz ................................................................................... 521 Rozdział 5. W poprzednim rozdziale zostały przedstawione dyrektywy Apache, które mają wpływ na bezpieczeństwo serwera. Ten rozdział jest poświęcony dodatkowym modułom, prze- znaczonym do zabezpieczenia aplikacji. Mogą one odgrywać istotną rolę w ogólnym za- bezpieczeniu serwera Apache, a ich złożoność i zakres działań są znacznie większe niż opisywanych wcześniej dyrektyw. W treści niniejszego rozdziału zostały zamieszczone opisy zarówno procedur instalacyjnych, jak i ogólnych funkcji każdego z modułów. Nie zostały natomiast przedstawione wszystkie dyrektywy modułów, ponieważ będą one omawiane w dalszej części książki, w rozdziałach dotyczących konkretnych sposobów zapobiegania atakom sieciowym. Protokół SSL Omawianie najważniejszych modułów zabezpieczeń musi się rozpocząć od prezenta- cji modułu mod_ssl z pewnego szczególnego względu. Istnieje bowiem wielka rozbież- ność między jego rzeczywistymi funkcjami a oczekiwaniami wielu użytkowników. Gdy- by trzeba było podać motto tego podrozdziału, mogłoby nim być zdanie „Szyfrowanie nie jest równoznaczne z bezpieczeństwem”. Chociaż protokół SSL odgrywa bardzo ważną rolę w zabezpieczaniu komunikacji sieciowej, nie jest panaceum na wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem. O prawdziwości tego twierdzenia przekonał się autor książki podczas dokonywania zakupów internetowych. Szczegółowy opis zdarze- nia został zamieszczony w części pt. „Jesteśmy bezpieczni, ponieważ stosujemy SSL — błędne rozumowanie”. 140 Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów www Dlaczego należy korzystać z protokołu SSL? Stosowanie protokołu SSL pozwala na realizację trzech zadań. t Szyfrowanie danych przesyłanych między serwerem i klientem (tj. przeglądarką). Cecha ta jest najczęściej wykorzystywaną funkcją protokołu SSL. Po zainstalowaniu serwera WWW obsługującego mechanizm SSL administratorzy nie mają większych problemów z wygenerowaniem certyfikatów potrzebnych w komunikacji SSL. Rozwiązanie to natomiast zapewnia poufność wymiany informacji. t Weryfikacja tożsamości serwera. Przeglądarki internetowe analizują certyfikaty SSL przesyłane przez serwer WWW, sprawdzając, czy zostały one podpisane przez zewnętrzne urzędy certyfikacji (ang. Certificate Authority — CA), takie jak VeriSign lub Entrust. Jeżeli certyfikat nie jest podpisany, przeglądarka wyświetla okno dialogowe z informacją o błędzie. Prowadzenie serwisu handlu elektronicznego niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania podpisanego certyfikatu. Certyfikat ten uwiarygodnia witrynę i eliminuje niedogodności związane z wyświetlaniem komunikatów o błędach. t Weryfikacja tożsamości klienta. Wiadomo, że klient może przeglądać certyfikat SSL serwera. Podobnie istnieje możliwość uwierzytelnienia klienta, o ile w jego przeglądarce został zainstalowany prywatny certyfikat. Mimo iż rozwiązanie to jest znane od wielu lat i ma więcej zalet w porównaniu ze standardowymi mechanizmami uwierzytelniania (wymagającymi podania nazwy użytkownika i hasła), nie jest stosowane na szerszą skalę ze względu na koszty i trudności w zarządzaniu certyfikatami. Jesteśmy bezpieczni, ponieważ stosujemy SSL — błędne rozumowanie W lutym 2004 roku zdecydowałem się na zakup przez internet zestawu ziół, które podgrzane w kuchence mikrofalowej pomagają zwalczyć ból mięśni. Gdy wyświetliłem stronę producenta, od razu zostałem przywitany komunikatem „Ta witryna jest bezpieczna! Używamy 128-bitowego szyfrowania SSL”. Miał on rozproszyć ewentualne wątpliwości użytkowników. Podczas finali- zowania zamówienia postanowiłem sprawdzić parametry SSL połączenia. Kliknąłem dwukrotnie ikonę „kłódki” w prawym dolnym rogu okna przeglądarki i upewniłem się, że nazwa dome- nowa certyfikatu SSL odpowiada nazwie zawartej w adresie URL. Ponadto certyfikat został podpisany przez zaufany urząd certyfikacji, jakim jest VeriSign, i nadal był ważny. Ponieważ nic nie budziło moich podejrzeń, przeszedłem do strony płatności i wpisałem dane karty kredytowej. Nacisnąłem przycisk przesłania formularza i zobaczyłem komunikat, który wywołał u mnie skurcz żołądka. Był to komunikat przesłany listem elektronicznym. Jego treść znajduje się po- niżej. Zmieniłem jedynie dane firmowe i informacje o karcie kredytowej. Otrzymałem e-mail o następującej treści: Od:nazwa_firmy@aol.com Do: RCBarnett@email.com Temat:ONLINE HERBPACK!!! nazwisko: Ryan Barnett adres: Nieznana 1234 miejscowość: Gdzieś stan: Stan Rozdział 5. ¨ Najważniejsze moduły zabezpieczeń 141 kod pocztowy: 12345 telefon#: rodzaj karty : American Express nazwisko na karcie: Ryan Barnett numer karty: 123456789012345 data ważności: 11/d5 liczba zestawów podstawowych: liczba poduszek na oczy: liczba usztywniaczy karku: 1 liczba pasów: 1 liczba zestawów jumbo: liczba ogrzewaczy stóp: 1 liczba opasek na kolano: liczba opasek na nadgarstek: liczba zestawów klawiaturowych: liczba opasek barkowych: liczba kapeluszy czarnych: liczba kapelusz szarych: liczba kapeluszy niebieskich: liczba kapeluszy czerwonych: liczba kapeluszy beżowych: liczba kapeluszy pomarańczowych: czy chcesz przesłać paczkę do przyjaciela: nazwisko: jego adres: jego miejscowość: jego stan: jego kod pocztowy: cgiemail 1.6 Nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Numer mojej karty kredytowej został przesłany otwar- tym tekstem na konto pocztowe w AOL. Jak to możliwe? Administratorzy witryny byli najwy- raźniej dostatecznie zaznajomieni z technologią, żeby wiedzieć, że należy szyfrować dane klienta przesyłane do serwera. Dlaczego zatem nie wykazali się taką samą inteligencją, pro- jektując końcową fazę procedury? Uznałem, że to zwykła pomyłka. Przeczytałem reklamę zamieszczoną u dołu ekranu, która in- formowała, że do przetwarzania zamówień wykorzystywane jest oprogramowanie cgiemail 1.6. Otworzyłem stronę Google i zacząłem szukać informacji na temat tego produktu. W serwisie Google znalazłem odsyłacz do poradnika administratora programu cgiemail. Szybko przejrza- łem jego treść i odszukałem interesujący rozdział pt. „Jakie zabezpieczenia zostały zaimple- mentowane?”. Istnieje zagrożenie przechwycenia danych przesyłanych przez sieć z przeglądarki do ser- wera i z serwera do przeglądarki. Do podsłuchu informacji może dojść w każdym punkcie trasy między przeglądarką a serwerem. Ryzyko: Aplikacja cgiemail, jak każdy program przekazujący dane z formularza na pocztę, jest podatna na podsłuch w dowolnym punkcie trasy między serwerem WWW a odbiorcą poczty elektronicznej. Z uwagi na brak mechanizmów szyfrujących nie zaleca się przeka- zywania poufnych informacji, na przykład numerów kart kredytowych. Tak jak przypuszczałem. Resztę dnia spędziłem, próbując poinformować wystawcę karty kre- dytowej o możliwym ujawnieniu danych karty oraz obserwując saldo rachunku bankowego. Prze- słałem również list do firmy prowadzącej sklep internetowy (na adres AOL). Opisałem w nim problemy związane z bezpieczeństwem operacji. Całą sprawę można podsumować jednym zda- niem. Wykorzystanie protokołu SSL nie stanowi o bezpieczeństwie witryny. 142 Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów www Jak działa mechanizm SSL? Mechanizm SSL działa na pograniczu warstwy trzeciej i czwartej modelu TCP/IP (tabela 5.1). Zapewnia funkcje szyfrowania dla wielu usług, wśród których jest rów- nież usługa HTTP. W praktyce algorytm SSL może być zaimplementowany w aplikacji osłonowej, tworzącej tzw. tunel SSL, który zapewnia szyfrowany kanał transmisyjny dla dowolnej usługi TCP/IP. Tabela 5.1. Sieciowy model odniesienia TCP/IP Warstwa aplikacji (warstwa 4.) HTTP SSL Szyfrowanie wszystkich danych warstwy 4. Warstwa transportowa (warstwa 3.) TCP Warstwa internetowa (warstwa 2.) IP Warstwa sieciowa (warstwa 1.) Ethernet W systemie Solaris jest dostępny monitor sieci snoop, za pomocą którego można wizualnie wyróżnić poszczególne warstwy komunikacji sieciowej w standardowej tran- sakcji HTTP. W przykładzie listingu wynikowego programu snoop są widoczne dane wszystkich warstw, choć ich kolejność jest odwrotna w porównaniu z wykazem przed- stawionym w tabeli 5.1. Wynika to z faktu demultipleksacji pakietu. ETHER: ----- Ether Header ----- ETHER: ETHER: Packet 4 arrived at 1d:47:44.5d ETHER: Packet size = 411 bytes ETHER: Destination = d:3:ba:8:1d:d, ETHER: Source = d:8:e2:42:b1:fc, ETHER: Ethertype = d8dd (IP) ETHER: IP: ----- IP Header ----- IP: IP: Iersion = 4 IP: Header length = 2d bytes IP: Type of service = dxdd IP: xxx. .... = d (precedence) IP: ...d .... = normal delay IP: .... d... = normal throughput IP: .... .d.. = normal reliability IP: Total length = 397 bytes IP: Identification = 5914 IP: Flags = dx4 IP: .1.. .... = do not fragment IP: ..d. .... = last fragment IP: Fragment offset = d bytes IP: Time to live = 125 seconds/hops IP: Protocol = 6 (TCP) IP: Header checksum = 1bd5 IP: Source address = 192.168.1.1dd, 192.168.1.1dd IP: Destination address = 192.168.1.1d1, 192.168.1.1d1 IP: No options IP: Rozdział 5. ¨ Najważniejsze moduły zabezpieczeń 143 TCP: ----- TCP Header ----- TCP: TCP: Source port = 126d TCP: Destination port = 8d (HTTP) TCP: Sequence number = 2934191179 TCP: Acknowledgement number = 3769986d61 TCP: Data offset = 2d bytes TCP: Flags = dx18 TCP: ..d. .... = No urgent pointer TCP: ...1 .... = Acknowledgement TCP: .... 1... = Push TCP: .... .d.. = No reset TCP: .... ..d. = No Syn TCP: .... ...d = No Fin TCP: Tindow = 6552d TCP: Checksum = dx4bb9 TCP: Urgent pointer = d TCP: No options TCP: HTTP: ----- HyperText Transfer Protocol ----- HTTP: HTTP: GET / HTTP/1.1 HTTP: Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/vnd.ms-powerpoint, application/vnd.ms-excel, application/msword, application/x-shockwave-flash, */* HTTP: Accept-Language: en-us HTTP: Accept-Encoding: gzip, deflate HTTP: User-Agent: Hozilla/4.0 gcompatiblel H4.E 5.5l aindows MT 5.0. HTTP: Host: 192.168.1.101 HTTP: Connection: Keep-Alive Program snoop rejestruje dane wszystkich czterech warstw: sieciowej, IP, TCP i HTTP. W sekcji protokołu HTTP jest widoczne całe żądanie przesłane przez jednostkę kliencką, włącznie ze wszystkimi nagłówkami klienckimi. Dla porównania drugi listing wyni- kowy programu snoop został sporządzony podczas przekazywania żądania do serwera WWW z włączoną opcją SSL. Dane czwartej warstwy nie są widoczne, ponieważ apli- kacja snoop nie mogła rozszyfrować informacji. ETHER: ----- Ether Header ----- ETHER: ETHER: Packet 4 arrived at 13:d4:27.94 ETHER: Packet size = 156 bytes ETHER: Destination = d:3:ba:8:1d:d, ETHER: Source = d:8:e2:42:b1:fc, ETHER: Ethertype = d8dd (IP) ETHER: IP: ----- IP Header ----- IP: IP: Iersion = 4 IP: Header length = 2d bytes IP: Type of service = dxdd IP: xxx. .... = d (precedence) IP: ...d .... = normal delay IP: .... d... = normal throughput IP: .... .d.. = normal reliability IP: Total length = 142 bytes 144 Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów www IP: Identification = 44235 IP: Flags = dx4 IP: .1.. .... = do not fragment IP: ..d. .... = last fragment IP: Fragment offset = d bytes IP: Time to live = 125 seconds/hops IP: Protocol = 6 (TCP) IP: Header checksum = 8652 IP: Source address = 192.168.1.1dd, 192.168.1.1dd IP: Destination address = 192.168.1.1d1, 192.168.1.1d1 IP: No options IP: TCP: ----- TCP Header ----- TCP: TCP: Source port = 1516 TCP: Destination port = 443 (HTTPS) TCP: Sequence number = 69478725d TCP: Acknowledgement number = 1952824342 TCP: Data offset = 2d bytes TCP: Flags = dx18 TCP: ..d. .... = No urgent pointer TCP: ...1 .... = Acknowledgement TCP: .... 1... = Push TCP: .... .d.. = No reset TCP: .... ..d. = No Syn TCP: .... ...d = No Fin TCP: Tindow = 6552d TCP: Checksum = dxf26c TCP: Urgent pointer = d TCP: No options TCP: HTTP4: ----- HTTP4: ----- HTTP4: HTTP4: HTTP4: Do szyfrowania kanału komunikacyjnego mechanizm SSL wykorzystuje algorytm kryp- tograficzny bazujący na kluczu publicznym. Z tego względu ustanowienie połączenia SSL wiąże się z pewnym narzutem komunikacyjnym. Przed przesłaniem jakichkolwiek danych HTTP klient i serwer muszą wymienić klucze publiczne, zaakceptować zbiór algorytmów szyfrujących itd. Na rysunku 5.1 została przedstawiona przykładowa trans- akcja SSL ustanawiająca połączenie między serwerem i klientem, zarejestrowana przez narzędzie monitorujące Ethereal. Wymagane oprogramowanie Aby zaimplementować mechanizm SSL w działaniu serwera Apache, trzeba najpierw zainstalować pakiet OpenSSL. Ostatnią wersję oprogramowania OpenSSL można pobrać ze strony www.openssl.org. W czasie pisania książki była to wersja 0.9.8b. Biblioteka OpenSSL jest niezbędna podczas kompilowania modułu mod_ssl, w którym są wyko- rzystywane różne jej funkcje kryptograficzne. Rozdział 5. ¨ Najważniejsze moduły zabezpieczeń 145 Rysunek 5.1. Wymiana danych protokołu SSL Poza pakietem oprogramowania OpenSSL system operacyjny musi obsługiwać urzą- dzenie przeznaczone do generowania wartości pseudolosowych. Większość systemów Unix jest wyposażona domyślnie w urządzenie /dev/random, odpowiednie dla modułu mod_ssl. Z kolei aby takie urządzenie było dostępne w systemie Solaris, należy zainsta- lować odpowiednią nakładkę. W przypadku braku generatora liczb losowych program Apache nie zostanie uruchomiony i spowoduje wygenerowanie komunikatów o błędach. Instalacja oprogramowania SSL Osoby korzystające z serwera Apache w wersji 1.3 muszą pobrać kod modułu mod_ssl ze strony www.modssl.org. Oprogramowanie serwera w wersji 2.0 jest rozpowszechniane wraz z odpowiednią wersją biblioteki mod_ssl. Zatem procedura włączenia modułu podczas kompilacji kodu serwera sprowadza się do zastosowania opcji --enable-ssl. Niestety podczas kompilowania biblioteki mod_ssl jako obiektu DSO (dla Apache 2.0.52) występuje pewien błąd. Sama kompilacja przebiega co prawda poprawnie, ale proces potomny SSL nie obsługuje żadnych żądań i przedwcześnie kończy swoją pracę. Z in- formacji dostępnych w internecie wynika, że ten problem został zauważony przez wielu administratorów, którzy próbowali wykorzystać moduł mod_ssl jako obiekt DSO w po- łączeniu ze statycznie skompilowanym pakietem OpenSSL. Aby instalacja przebiegła prawidłowo, należy wykonać procedurę opisaną w rozdziale 3. 146 Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów www Tworzenie certyfikatów SSL W opisywanej procedurze instalacyjnej został wykorzystany moduł mod_ssl rozpo- wszechniany z oprogramowaniem Apache 2.0.52. Do utworzenia certyfikatów nie można zatem wykorzystać tej samej metody, która jest stosowana w odniesieniu do kodu po- branego z witryny modssl.org. Choć trzeba przyznać, że procedura generowania certyfi- katów dla modułu dostępnego w witrynie modssl.org jest znacznie mniej nużąca. Sprowa- dza się do wykonania poniższego polecenia (w pliku Makefile znajduje się odpowiednia reguła). # make certificate TYPE=custom Wykonanie instrukcji powoduje wyświetlenie niewielkiego menu, które prowadzi użyt- kownika przez całą procedurę konfiguracyjną, związaną z definiowaniem nazwy orga- nizacji, określeniem umiejscowienia serwera, nazwy domeny i wszystkich parametrów zapisywanych w certyfikacie SSL. Niestety wersja oprogramowania mod_ssl dostarczana wraz z kodem Apache 2.0.52 nie zawiera interfejsu dla programu make. Administrato- rowi pozostaje więc jedynie wykorzystanie biblioteki OpenSSL. Wynik końcowy jest oczywiście taki sam jak w przypadku zastosowania oprogramowania pobranego ze strony modssl.org — tworzony jest certyfikat SSL oraz żądanie podpisania certyfikatu (ang. Certificate Signing Request — CSR), przesyłane później do urzędu certyfikującego (ang. Certificate Authority — CA), takiego jak VeriSign czy Entrust. Niestety dojście do tego etapu nie jest wcale łatwe. Na kolejnym listingu są przedstawione polecenia, które tworzą katalogi potrzebne do przechowywania plików SSL oraz instrukcje odpowie- dzialne za wygenerowanie samego certyfikatu. # mkdir /usr/local/apache/conf/ssl.key # mkdir /usr/local/apache/conf/ssl.crt # mkdir /usr/local/apache/conf/ssl.crl # /usr/local/ssl/bin/openssl req -new -x509 -days 60 –keyout /usr/local/apache/conf/ssl.key/server.key -out /usr/local/apache/conf/ssl.crt/server.crt Using configuration from /usr/share/ssl/openssl.cnf Generating a 1d24 bit RSA private key ...............++++++ ..............++++++ writing new private key to /tmp/server.key Enter PEM pass phrase:****** Ierifying password - Enter PEM pass phrase:****** ----- You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request. That you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. There are quite a few fields but you can leave some blank For some fields there will be a default value, If you enter . , the field will be left blank. ----- Country Name (2 letter code) lAUt:PL State or Province Name (full name) lSome-Statet:slaskie Locality Name (eg, city) lt:Gliwice Organization Name (eg, company) lInternet Tidgits Pty Ltdt:Zabezpieczenia Apache Organizational Unit Name (eg, section) lt:Zabezpieczenia aaa Common Name (eg, your name or your server s hostname) lt:www.moja_nazwa.pl Email Address lt:webmaster@moja_nazwa.pl Rozdział 5. ¨ Najważniejsze moduły zabezpieczeń 147 Sprawdzenie wstępnej konfiguracji Na tym etapie prac warto sprawdzić, czy moduł mod_ssl będzie poprawnie działał przy domyślnej konfiguracji. Do uruchomienia serwera należy wykorzystać standardowy skrypt apachectl, ale tym razem z opcją startssl. # /usr/local/apache/bin/apachectl startssl Apache/2.d.52 mod_ssl/2.d.52 (Pass Phrase Dialog) Some of your private key files are encrypted for security reasons. In order to read them you have to provide us with the pass phrases. Server www.example.com:443 (RSA) Enter pass phrase: Ok: Pass Phrase Dialog successful. # ps -ef | grep httpd root 38d6 1 d 14:23 r dd:dd:dd /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL webserv 38d7 38d6 d 14:23 r dd:dd:dd /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL webserv 38d8 38d6 d 14:23 r dd:dd:dd /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL webserv 38d9 38d6 d 14:23 r dd:dd:dd /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL webserv 381d 38d6 d 14:23 r dd:dd:dd /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL webserv 3811 38d6 d 14:23 r dd:dd:dd /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL Z analizy listingu wynika, że serwer obsługuje mechanizm SSL, co można stwierdzić na podstawie opcji –DSSL. Ostatni etap procedury obejmuje próbę połączenia się z ser- werem WWW i sprawdzenie, czy rzeczywiście obsługuje on żądania klienckie. Jeżeli do testu zostanie wykorzystana aplikacja s_client pakietu OpenSSL, administrator będzie mógł z
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: