Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01355 035506 23417564 na godz. na dobę w sumie
Word 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Word 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0932-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> word
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nadal piszesz dokumenty ręcznie lub na maszynie? Nie męcz się! Korzystanie z komputerowych edytorów tekstu, takich jak Word 2007, jest o wiele łatwiejsze. Dzięki nim możesz szybko wprowadzić zmiany w każdym miejscu tekstu, wydrukować dokument tyle razy, ile zechcesz, bezpiecznie przechowywać pliki na komputerze czy błyskawicznie przesłać je pocztą elektroniczną. Najnowsza wersja programu Word udostępnia całkowicie przebudowany interfejs, umożliwia łatwiejsze formatowanie tekstu i zawiera rozbudowany system tworzenia wykresów, dzięki czemu będziesz mógł szybciej tworzyć efektowne dokumenty.

'Word 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne' to przystępny samouczek, dzięki któremu szybko nauczysz się korzystać z najpopularniejszego edytora tekstu na świecie. Poznasz główne elementy interfejsu programu Word 2007 oraz nauczysz się tworzyć i edytować dokumenty tekstowe. Dowiesz się, jak otwierać i zapisywać pliki, a także jak wydrukować napisany tekst. Opanujesz techniki formatowania tekstu, takie jak wybór czcionki, zmiana jej koloru czy manipulowanie marginesami. Przeczytasz także o tworzeniu list oraz tabel.

Twórz, zmieniaj i drukuj dokumenty za pomocą programu Word 2007.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Word 2007 PL. Æwiczenia praktyczne Autor: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 83-246-0932-6 Format: A5, stron: 160 Nadal piszesz dokumenty rêcznie lub na maszynie? Nie mêcz siê! Korzystanie z komputerowych edytorów tekstu, takich jak Word 2007, jest o wiele ³atwiejsze. Dziêki nim mo¿esz szybko wprowadziæ zmiany w ka¿dym miejscu tekstu, wydrukowaæ dokument tyle razy, ile zechcesz, bezpiecznie przechowywaæ pliki na komputerze czy b³yskawicznie przes³aæ je poczt¹ elektroniczn¹. Najnowsza wersja programu Word udostêpnia ca³kowicie przebudowany interfejs, umo¿liwia ³atwiejsze formatowanie tekstu i zawiera rozbudowany system tworzenia wykresów, dziêki czemu bêdziesz móg³ szybciej tworzyæ efektowne dokumenty. „Word 2007 PL. Æwiczenia praktyczne” to przystêpny samouczek, dziêki któremu szybko nauczysz siê korzystaæ z najpopularniejszego edytora tekstu na œwiecie. Poznasz g³ówne elementy interfejsu programu Word 2007 oraz nauczysz siê tworzyæ i edytowaæ dokumenty tekstowe. Dowiesz siê, jak otwieraæ i zapisywaæ pliki, a tak¿e jak wydrukowaæ napisany tekst. Opanujesz techniki formatowania tekstu, takie jak wybór czcionki, zmiana jej koloru czy manipulowanie marginesami. Przeczytasz tak¿e o tworzeniu list oraz tabel. (cid:129) Nowy interfejs programu Word (cid:129) Tworzenie i edycja dokumentów (cid:129) Zarz¹dzanie plikami tekstowymi (cid:129) Drukowanie dokumentów (cid:129) Formatowanie tekstu (cid:129) Tworzenie tabel i list Twórz, zmieniaj i drukuj dokumenty za pomoc¹ programu Word 2007 Tytułem wstępu… Rozdział 1. Nowy interfejs użytkownika edytora Word 2007 Uruchamianie edytora Word 2007 Co nowego w interfejsie użytkownika? Tworzenie i edycja pierwszych dokumentów Rozdział 2. Wpisywanie tekstu Zaznaczanie tekstu Wstawianie symboli i znaków specjalnych Wycofywanie i powtarzanie ostatnich poleceń Kopiowanie, przenoszenie i wklejanie elementów Wyszukiwanie i zamiana tekstu Tworzenie dokumentów opartych na istniejących szablonach Rozdział 3. Zarządzanie plikami Nowy format plików Microsoft Office 2007 Otwieranie dokumentów Zapisywanie dokumentów Rozdział 4. Drukowanie dokumentów Ustawienia strony Drukowanie — podgląd wydruku Drukowanie dokumentów 5 9 10 11 23 23 28 32 34 37 42 48 53 53 54 61 67 68 71 73 4 Word 2007 PL • Ćwiczenia praktyczne Rozdział 5. Formatowanie dokumentów Zmiana atrybutów tekstu Zabawy z kolorami Zmiana kroju czcionek Zmiana rozmiaru czcionek Motywy Formatowanie akapitów Formatowanie z wykorzystaniem stylów Tworzenie tabel Rozdział 6. Rozdział 7. Rysowanie tabel, czyli przyjemne z pożytecznym Tworzenie i edycja list Listy wypunktowane Listy numerowane Listy wielopoziomowe (hierarchiczne) 79 80 85 89 91 93 94 109 113 132 145 145 148 151 W jaki sposób najlepiej rozpocząć pracę z nowym progra- mem? Cóż, na to pytanie nie ma chyba jednoznacznej odpo- wiedzi. Niektórym odpowiada bardzo szczegółowe studiowa- nie dokumentacji programu i sprawdzanie kolejno jego funkcji. Inni wolą samodzielnie rozgryzać problemy i do dokumentacji sięgają do- piero wtedy, gdy program zapędzi ich w kozi róg. Wybór metody należy oczywiście do Ciebie i mam nadzieję, że niniejsza książeczka będzie Ci bardzo pomocna przy wyborze sposobu postępowania. Nie powi- nieneś się jednak przejmować — nie taki diabeł straszny, jak go ma- lują i z pewnością po zakończeniu lektury niniejszej książeczki nie będziesz miał żadnych problemów z tworzeniem nawet bardzo za- awansowanych dokumentów. Microsoft Word 2007 pozwala na szybkie tworzenie różnego rodzaju dokumentów, od bardzo prostych do bardzo rozbudowanych, a jego największą zaletą jest to, że na każdym etapie tworzenia dokumentu zapewnia użytkownikowi maksymalne wsparcie i oferuje wiele uła- twień, dzięki czemu zamiast na docelowym wyglądzie dokumentu 2 4 Word 2007 PL • Ćwiczenia praktyczne możesz skoncentrować się na jego treści — nadanie dziełu profesjonal- nego wyglądu będzie zazwyczaj wymagało tylko kilku dodatkowych naciśnięć klawiszy oraz wykonania kilku prostych poleceń. Resztą zajmie się Word… Ć W I C Z E N I E 2.1 Tworzenie nowego, pustego dokumentu Jak mogę utworzyć nowy, czysty dokument i kiedy mogę rozpocząć wpisywanie tekstu? Nowy dokument został automatycznie utworzony w momencie uru- chamiania Worda. Praktycznie rzecz biorąc, wpisywanie treści nowego dokumentu możesz rozpocząć od momentu, w którym na ekranie edytora pojawi się biała pusta strona z migającym kursorem w pierw- szym wierszu. Jeżeli chcesz utworzyć kolejny pusty dokument, to możesz tego dokonać w następujący sposób: 1. Naciśnij przycisk Microsoft Office znajdujący się w lewej, górnej części głównego okna programu. 2. Z menu wybierz polecenie Nowy. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Nowy dokument (rysunek 2.1). Rysunek 2.1. Tworzenie nowego, pustego dokumentu przy użyciu okna dialogowego Nowy dokument 3. Zwróć uwagę, że domyślnie zaznaczona jest kategoria Puste i niedawno używane i szablon Pusty dokument. Rozdział 2. • Tworzenie i edycja pierwszych dokumentów 2 5 4. Naciśnij przycisk Utwórz. Gotowe! Na ekranie pojawi się nowy, pusty dokument i możesz rozpocząć wpisywanie tekstu. Aby szybko stworzyć nowy, pusty dokument oparty na domyślnym szablonie, naciśnij po prostu kombinację klawiszy Ctrl+N. Pamiętaj, że utworzenie nowego, pustego dokumentu nie ma żadnego wpływu na otwarte wcześniej dokumenty (a w szczególności nie powoduje ich automatycznego zamknięcia). Ć W I C Z E N I E 2.2 Wpisywanie tekstu Utwórz nowy, pusty dokument, a następnie wpisz poniższy fragment tekstu, zachowując jego układ. Owczarek niemiecki Kraj pochodzenia: Niemcy Data publikacji wzorca oryginalnego: 30.08.1991 Klasyfikacja FCI. Grupa 1 (Owczarki z wyjątkiem szwajcarskich psów pasterskich). Sekcja 1 (Owczarki). Rasa, w której obowiązują próby pracy. Zachowanie i charakter. W swym zachowaniu i charakterze owczarek niemiecki powinien być zrównoważony, pewny siebie, absolutnie naturalny i nieagresywny (poza sytuacją, gdy został pobudzony), czujny i posłuszny. Powinien cechować się odwagą, silnym charakterem i popędem walki. Pe cechy czynią zeń dobrego psa towarzyszącego, stróżującego, obronnego, służbowego i pasterskiego. Podczas wpisywania tekstu nie naciskaj klawisza Enter na końcu każdej linii tekstu (tzw. błąd maszynistki). Pisząc w taki sposób, otrzymałbyś tekst, w którym każda linia byłaby osobnym akapitem, co później, w trakcie formatowania dokumentu, sprawiłoby Ci wiele kłopotu. Pamiętaj — taki sposób wpisywania tekstu jest poważnym błędem. Przeniesienie niemieszczących się wyrazów do następnej linii jest zadaniem edytora tekstu. Klawisza Enter używaj tylko wtedy, gdy chcesz świadomie rozpocząć nowy akapit. 2 6 Word 2007 PL • Ćwiczenia praktyczne Jeżeli podczas wprowadzania tekstu pomylisz się, możesz skorygować tekst, korzystając z opisanych poniżej klawiszy lub ich kombinacji: q Backspace — usuwa jeden znak na lewo od kursora. q Ctrl+Backspace — usuwa jeden wyraz na lewo od kursora. q Delete — usuwa jeden znak na prawo od kursora. q Ctrl+Delete — usuwa jedno słowo na prawo od kursora. Jeżeli chcesz usunąć większy fragment tekstu, to powinieneś najpierw go zaznaczyć, a następnie nacisnąć klawisz Delete. Jeżeli chcesz zastąpić dany fragment tekstu innym, wpisywanym z klawiatury, powinieneś zaznaczyć fragment tekstu, który chcesz usunąć, i po prostu rozpocząć wpisywanie nowego tekstu. Ć W I C Z E N I E 2.3 Wstawianie i zastępowanie tekstu Word standardowo oferuje dwa tryby wpisywania tekstu: wstawianie i zastępowanie. Domyślnie włączony jest tryb wstawiania, w którym wyrazy wpisywane z klawiatury „rozsuwają” istniejący tekst. W dru- gim, znacznie rzadziej używanym trybie pracy edytora wyrazy wpi- sywane z klawiatury „zastępują” istniejący tekst — stąd nazwa „tryb zastępowania”. Jeżeli korzystałeś z poprzednich wersji edytora Word i z jakiegoś powodu chcesz przełączyć Word 2007 do pracy w trybie zastępowania, to może Cię spotkać mała niespodzianka. Zazwyczaj takiej operacji można było dokonać, naciskając klawisz Insert, który działał na zasadzie prostego przełącznika zmieniającego tryb wpi- sywania tekstu — niestety domyślnie metoda ta nie działa w Wor- dzie 2007. Jak zatem można dokonać tej wydawałoby się skądinąd prostej operacji? Wystarczy skorzystać z opisanej poniżej metody po- stępowania. 1. Naciśnij przycisk Microsoft Office znajdujący się w lewej, górnej części głównego okna programu i z menu wybierz polecenie Opcje programu Word. Na ekranie pojawi się okno dialogowe opcji Worda. 2. W lewym panelu odszukaj i kliknij lewym przyciskiem myszy kategorię Zaawansowane. Rozdział 2. • Tworzenie i edycja pierwszych dokumentów 2 7 3. W prawym panelu odszukaj sekcję Opcje edycji i zaznacz opcję Użyj klawisza Insert do sterowania trybem zastępowania (patrz rysunek 2.2). Rysunek 2.2. Klawisz Insert pozwala na sterowanie trybem zastępowania 4. Naciśnij przycisk OK. Gotowe! Od tego momentu wszystko jest po staremu i za pomocą klawisza Insert możesz zmieniać tryb wpisywania tekstu. Ć W I C Z E N I E 2.4 Włączanie znacznika trybu wstawiania tekstu Jak szybko zorientować się, w jakim trybie wstawiania tekstu pracuje w tej chwili Word? Najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu będzie umiesz- czenie znacznika trybu wstawiania tekstu na pasku stanu edytora. Aby tego dokonać, wykonaj poniższe polecenia. 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym, pustym miejscu paska stanu. 2. Z menu podręcznego Dostosuj pasek stanu, które pojawi się na ekranie, wybierz opcję Zastępowanie. Po wykonaniu tej operacji znacznik trybu wstawiania tekstu pojawi się na pasku statusu (patrz rysunek 2.3). 2 8 Word 2007 PL • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 2.3. Umieszczanie znacznika trybu wstawiania tekstu na pasku stanu 3. Teraz, aby zmienić tryb wpisywania tekstu, wystarczy po prostu kliknąć na tym znaczniku lewym przyciskiem myszy. Naciśnięcie klawisza Insert (po jego uprzedniej aktywacji) również będzie zmieniało stan tego znacznika. Jedną z najczęściej wykonywanych podczas pracy z edytorem tekstu operacji jest zaznaczanie wybranych fragmentów tekstu, co niejako stanowi wstępny etap do wykonywania całego szeregu często bardzo zróżnicowanych operacji edycji bądź formatowania dokumentu. Ć W I C Z E N I E 2.5 Zaznaczanie fragmentów tekstu przy użyciu myszy W jaki sposób mogę przy użyciu myszy zaznaczać różne fragmenty tekstu (np. wyraz, wiersz, kilka kolejnych wierszy itp.)? Zaznaczanie przy użyciu myszy jest bardzo prostą operacją. Aby się o tym przekonać, otwórz dowolny dokument, a następnie zaznacz opisane poniżej fragmenty tekstu według podanych instrukcji. Rozdział 2. • Tworzenie i edycja pierwszych dokumentów 2 9 q Dowolny fragment tekstu — ustaw wskaźnik myszy w żądanym miejscu dokumentu, naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij wskaźnik myszy nad tekstem, który chcesz zaznaczyć. q Wyraz — ustaw wskaźnik myszy nad wybranym wyrazem i dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy. q Wiersz tekstu — przesuń wskaźnik myszy na lewo od wiersza (kształt wskaźnika zmieni się na strzałkę pochyloną w prawo), a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy. q Więcej niż jeden wiersz tekstu — przesuń wskaźnik na lewo od pierwszego wiersza, który chcesz zaznaczyć (kształt wskaźnika zmieni się na strzałkę pochyloną w prawo), a następnie naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij mysz w górę lub w dół. q Zdanie — wciśnij klawisz Ctrl i kliknij wybrane zdanie lewym przyciskiem myszy. q Akapit — przesuń wskaźnik myszy na lewo od akapitu (kształt wskaźnika zmieni się na strzałkę pochyloną w prawo), a następnie kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Alternatywnym sposobem jest ustawienie wskaźnika myszy w dowolnym miejscu akapitu i trzykrotne kliknięcie jej lewym przyciskiem. q Kilka akapitów — przesuń wskaźnik na lewo od wybranych akapitów (kształt wskaźnika zmieni się na strzałkę pochyloną w prawo), a następnie dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy (po drugim kliknięciu przytrzymaj przycisk) i przeciągnij wskaźnik w górę lub w dół. q Duży fragment tekstu — ustaw kursor na początku wybranego fragmentu tekstu, przewiń dokument do żądanego miejsca, a następnie wciśnij klawisz Shift i kliknij lewym przyciskiem myszy. Aby zlikwidować zaznaczenie, naciśnij dowolny klawisz strzałek kursora lub kliknij lewym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu dokumentu. 3 0 Word 2007 PL • Ćwiczenia praktyczne Ć W I C Z E N I E 2.6 Zaznaczanie fragmentów tekstu przy użyciu klawiatury Czy do zaznaczania tekstu zamiast myszy mogę użyć również kla- wiatury? Oczywiście! Jeżeli znasz kombinację klawiszy, za pomocą której moż- na przesuwać punkt wstawiania (kursor), to możesz zaznaczyć tekst, używając tej samej kombinacji klawiszy i dodatkowo przytrzymując klawisz Shift. Aby zlikwidować zaznaczenie, wystarczy nacisnąć któ- ryś z klawiszy kursora lub po prostu kliknąć myszą w dowolnym miejscu dokumentu. Do zaznaczania tekstu możesz również wykorzystać klawisz funkcyj- ny F8. Kolejne naciśnięcia tego klawisza pozwalają kolejno na zazna- czenie bieżącego słowa, zdania, akapitu itd. Przykładowo, aby zazna- czyć bieżące słowo, dwukrotnie naciśnij klawisz F8. Aby zaznaczyć bieżące zdanie, trzykrotnie naciśnij klawisz F8 itd. Ć W I C Z E N I E 2.7 Zaznaczanie całego dokumentu W jaki sposób mogę zaznaczyć cały dokument? Zaznaczenie całego dokumentu wbrew pozorom jest bardzo przydatną i stosunkowo często wykonywaną operacją. Aby tego dokonać, możesz skorzystać z jednej z opisanych poniżej metod. q Przejdź na kartę Narzędzia główne, następnie w grupie Edytowanie odszukaj i naciśnij przycisk Zaznacz i z listy, która się pojawi na ekranie, wybierz polecenie Zaznacz wszystko (patrz rysunek 2.4). Rysunek 2.4. Zaznaczanie całego dokumentu przy użyciu Wstążki Rozdział 2. • Tworzenie i edycja pierwszych dokumentów 3 1 q Naciśnij sekwencję klawiszy lewy Alt, G, S, N, Z. q Przesuń wskaźnik myszy na lewy margines dokumentu, a następnie kliknij trzykrotnie lewym przyciskiem myszy. q Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+A. Ze zrozumiałych przyczyn ta ostatnia metoda jest chyba najbardziej popularna. Ć W I C Z E N I E 2.8 Szybkie tworzenie strony tytułowej W jaki sposób mogę utworzyć stronę tytułową mojego dokumentu? Word 2007 daje Ci do dyspozycji całą galerię gotowych do użycia stron tytułowych, które oczywiście możesz dopasować do własnych potrzeb. Aby użyć wybranej strony, wykonaj poniższe polecenia: 1. Przejdź na kartę Wstawianie, klikając na niej lewym przyciskiem myszy. 2. W grupie poleceń Strony odszukaj i rozwiń galerię Strona tytułowa (patrz rysunek 2.5). Rysunek 2.5. Galeria wbudowanych stron tytułowych 3 2 Word 2007 PL • Ćwiczenia praktyczne 3. Wybierz żądaną stronę tytułową i kliknij ją lewym przyciskiem myszy. Word wstawi do dokumentu szablon wybranej strony tytułowej, a Tobie pozostanie już tylko uzupełnienie szczegółów (tytuł, nazwisko autora itp.). Aby szybko przywołać na ekran galerię stron tytułowych, naciśnij sekwencję klawiszy lewy Alt, V, A. Ć W I C Z E N I E 2.9 Wstawianie symboli Piszę właśnie tekst techniczny i jestem zmuszony używać różnych nietypowych symboli, np. Ω, ∞, ∑, ∏, ⅜ itp. Niestety, nie są one bez- pośrednio dostępne z klawiatury. Jak mogę uzyskać takie symbole w moim dokumencie? Bardzo często w różnych tekstach, a zwłaszcza w tekstach technicz- nych, można spotkać różnego rodzaju symbole i znaki specjalne, które nie występują na standardowych klawiaturach. Microsoft Word 2007 pozwala na wstawianie różnego rodzaju dodatkowych symboli i zna- ków specjalnych do edytowanego dokumentu, przykładowo można wstawiać takie symbole, jak znak zastrzeżenia praw autorskich ©, symbol zastrzeżonego znaku towarowego ®, symbol znaku towarowe- go ™, symbole ułamków ¼, ½, ¾, symbole niektórych walut, jak np. jena japońskiego ¥, funta angielskiego £ czy też euro €, a także wiele innych symboli obejmujących zarówno symbole matematyczne i gra- ficzne, jak i charakterystyczne znaki diakrytyczne dla różnych języ- ków, np. Ω, ∞, ∑, ∏ itp. Jeżeli chcesz wstawić niestandardowy symbol do edytowanego doku- mentu, to powinieneś wykonać poniższe polecenia. Rozdział 2. • Tworzenie i edycja pierwszych dokumentów 3 3 1. Ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić dany symbol, a następnie przejdź na kartę Wstawianie. Aby tego dokonać, możesz kliknąć tę kartę lewym przyciskiem myszy bądź nacisnąć kolejno klawisze lewy Alt i V. 2. W grupie poleceń Symbole odszukaj i kliknij lewym przyciskiem myszy polecenie Symbol. 3. Na ekranie pojawi się lista najczęściej używanych symboli (patrz rysunek 2.6). Jeżeli poszukiwany symbol znajduje się na niej, po prostu kliknij go lewym przyciskiem myszy, a Word wstawi go do edytowanego dokumentu. Rysunek 2.6. Lista najczęściej używanych symboli jest dostępna bezpośrednio na Wstążce 4. Jeżeli nie znajdziesz poszukiwanego elementu na liście najczęściej używanych symboli, wybierz polecenie Więcej symboli. 5. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Symbol (patrz rysunek 2.7). Rysunek 2.7. Okno dialogowe Symbol 3 4 Word 2007 PL • Ćwiczenia praktyczne 6. Odszukaj żądany symbol i zaznacz go, klikając lewym przyciskiem myszy. 7. W razie potrzeby rozwiń listę Czcionka i wybierz inny zestaw znaków. Po odnalezieniu żądanego symbolu zaznacz go, klikając lewym przyciskiem myszy. 8. Naciśnij przycisk Wstaw — zaznaczony symbol zostanie wstawiony do tekstu w miejscu położenia kursora. Aby powrócić do edytowanego dokumentu, naciśnij przycisk Zamknij (po wstawieniu pierwszego symbolu przycisk Anuluj zamienia się na Zamknij). Aby szybko przywołać na ekran okno symboli, naciśnij sekwencję klawiszy lewy Alt, V, M, M. Wyobraź sobie, że masz duży dokument i chcesz, aby cały tekst był pochylony. Z poprzednich ćwiczeń wiesz, że należy w tym celu zazna- czyć cały tekst. Zaznaczasz go więc, a następnie niby „przypadkiem” naciskasz dowolny klawisz… Co się stało? Zniknął cały zaznaczony tekst dokumentu i w jego miej- sce pojawiła się jedna jedyna, wciśnięta przez Ciebie „przypadkiem” literka. Dlaczego tak się stało i co wtedy należy zrobić? Otóż Word domyśl- nie przyjmuje, że na zaznaczonym tekście będziesz wykonywał jakieś operacje (w założeniu chciałeś przecież zmienić czcionkę na pochy- łą). Ponieważ po zaznaczeniu nacisnąłeś jakiś klawisz, to edytor przy- jął, że chcesz zastąpić zaznaczony fragment właśnie wpisywanym tekstem.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Word 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: