Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01341 029794 23527677 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa. Krajobrazy i natura w Photoshopie CS2 - książka
Fotografia cyfrowa. Krajobrazy i natura w Photoshopie CS2 - książka
Autor: Liczba stron: 408
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0683-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook (-77%), audiobook).

Fotografowanie przyrody i krajobrazów to jedno z najpopularniejszych zastosowań cyfrowego aparatu fotograficznego. Jednak, wbrew pozorom, nie należy do najłatwiejszych. Ile razy, fotografując piękny jesienny pejzaż, otrzymujemy obrazek z 'wypranymi' kolorami, a po zrobieniu zdjęcia ośnieżonych górskich szczytów stwierdzamy, że śnieg jest niebieski, a niebo -- białe? Układ przetwarzania obrazu w aparacie cyfrowym nie jest doskonały, są w nim usterki, które tylko częściowo można skorygować odpowiednimi parametrami ekspozycji. Na szczęście, użytkownicy aparatów cyfrowych mają w swoim arsenale potężną broń -- program Adobe Photoshop CS2, który pozwala na przeprowadzenie niemal dowolnej korekty cyfrowych fotografii.

Książka 'Fotografia cyfrowa. Krajobrazy i natura w Photoshopie CS2' to przewodnik po technikach obróbki zdjęć cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii przyrody. Nie znajdziesz tu metod 'poprawiania natury'. Nauczysz się wydobywać ze zdjęć wszystkie szczegóły, poszerzać ich zakres tonalny i korygować kolorystykę. Dowiesz się, jak usuwać zmiany wynikające z błędnie dobranych parametrów ekspozycji oraz jak retuszować fotografie. Poznasz zalety trybu RAW i sposoby obrabiania plików w tym formacie. Przeczytasz też o konwersji zdjęć kolorowych na czarno-białe w taki sposób, aby przypominały legendarne już fotografie Ansela Adamsa.

Idź w ślady mistrzów fotografii pejzażowej.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Fotografia cyfrowa. Krajobrazy i natura w Photoshopie CS2 Autor: Rob Sheppard T³umaczenie: Piotr Cieœlak ISBN: 83-246-0683-1 Tytu³ orygina³u: Outdoor Photographer Landscape and Nature Photography with Photoshop CS2 Format: B5, stron: 400 Fotografowanie przyrody i krajobrazów to jedno z najpopularniejszych zastosowañ cyfrowego aparatu fotograficznego. Jednak, wbrew pozorom, nie nale¿y do naj³atwiejszych. Ile razy, fotografuj¹c piêkny jesienny pejza¿, otrzymujemy obrazek z „wypranymi” kolorami, a po zrobieniu zdjêcia oœnie¿onych górskich szczytów stwierdzamy, ¿e œnieg jest niebieski, a niebo — bia³e? Uk³ad przetwarzania obrazu w aparacie cyfrowym nie jest doskona³y, s¹ w nim usterki, które tylko czêœciowo mo¿na skorygowaæ odpowiednimi parametrami ekspozycji. Na szczêœcie, u¿ytkownicy aparatów cyfrowych maj¹ w swoim arsenale potê¿n¹ broñ — program Adobe Photoshop CS2, który pozwala na przeprowadzenie niemal dowolnej korekty cyfrowych fotografii. Ksi¹¿ka „Fotografia cyfrowa. Krajobrazy i natura w Photoshopie CS2” to przewodnik po technikach obróbki zdjêæ cyfrowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem fotografii przyrody. Nie znajdziesz tu metod „poprawiania natury”. Nauczysz siê wydobywaæ ze zdjêæ wszystkie szczegó³y, poszerzaæ ich zakres tonalny i korygowaæ kolorystykê. Dowiesz siê, jak usuwaæ zmiany wynikaj¹ce z b³êdnie dobranych parametrów ekspozycji oraz jak retuszowaæ fotografie. Poznasz zalety trybu RAW i sposoby obrabiania plików w tym formacie. Przeczytasz te¿ o konwersji zdjêæ kolorowych na czarno-bia³e w taki sposób, aby przypomina³y legendarne ju¿ fotografie Ansela Adamsa. (cid:129) Swobodna transformacja obiektów (cid:129) Dobór parametrów ekspozycji (cid:129) Kadrowanie i prostowanie fotografii (cid:129) Praca z modu³em Camera Raw (cid:129) Korzystanie z warstw (cid:129) Korekcja pó³cieni i koloru (cid:129) Poprawianie jakoœci drukowanych odbitek (cid:129) Drukowanie fotografii IdŸ w œlady mistrzów fotografii pejza¿owej Spis treści Podziękowania 4 O autorze 5 Przedmowa 6 Wprowadzenie 7 Część I Photoshop dla miłośników fotografii krajobrazowej i przyrodniczej 19 Rozdzial 1. Kilka słów o posługiwaniu się Photoshopem 21 Photoshop i fotografia przyrodnicza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Najważniejsze są zdjęcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Więcej z Ansela Adamsa niż z Billa Gatesa czy Steve’a Jobsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Zarys procesu edycji obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Rozdział 2. Jak postąpiłby Ansel? 29 S p i s t r e ś c i  Spuścizna Ansela Adamsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Sztuka przeciwko Nauce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Prace Ansela Adamsa jako modelowy przykład sztuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Jakimi narzędziami posługiwał się Adams?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Czy praca w ciemni może równać się fotografowaniu w plenerze?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Obrazy pełne ekspresji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Wariacje na temat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Interpretacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Pytania i odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Rozdział 3. Najważniejszy jest początek 41 Poprawne zdjęcie od samego początku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Poprawna ekspozycja — wyzwanie dla fotografa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Co w rzeczywistości dziej­e się z niedoświetlonymi fotografiami? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Niedoświetlenie osłabia wymowę cyfrowych fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Szum i pasmowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Prześwietlenia również należy unikać. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Rozwiązywanie problemów z ekspozycją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Rozważania dotyczące kliszy filmowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Ostrość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Bądź przewidujący. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Wizualizacja i kompozycja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Cyfrowe poprawki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Pytania i odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 S p i s t r e ś c i 10 Rozdział 4. Kompozycja sceny: najważniejsze informacje 59 Polecenia Open.(Otwórz).i.Save As.(Zapisz jako). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 TIFF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 PSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Obracanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Kadrowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Prostowanie horyzontu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Obracanie przy użyciu narzędzia Crop (Kadrowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Obracanie przy użyciu polecenia Arbitrary (Swobodnie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Ogólna korekcja zdjęcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Konfiguracj­a punktu czerni i bieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Polecenie Levels (Poziomy) i Threshold (Próg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Korekcj­a półcieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Problemy z kolorem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Szybka i wygodna korekcj­a koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Nasycenie koloru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Korekcja zakresów barw, które zostały błędnie zarejestrowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Pytania i odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Rozdział 5. Krótki kurs formatu Camera Raw 91 S p i s t r e ś c i 11 Porównanie formatów RAW i JPEG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Format RAW i zdrowy rozsądek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Kadrowanie i obracanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Opcje procesu przetwarzania pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Space (Odstęp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Depth (Głębia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Size (Rozmiar); docelowy rozmiar zdj­ęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Resolution (Rozdzielczość); docelowy rozmiar zdj­ęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Ustawienia automatyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Korekcje tonalne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Korekcja koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Korekcj­a kolorystyki zdj­ęć w formacie RAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Korekcj­a szczegółów obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Korekcja mankamentów obiektywu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Zapisuj zdjęcie podczas pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Optymalizacja modułu Camera Raw pod kątem określonego aparatu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Pytania i odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Część II Warstwy i inne funkcje programu 115 Rozdział 6. Wszystko o warstwach dokumentu 117 Dlaczego nie zaznaczenia?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Najważniejsze właściwości warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Warstwy na fotografiach… Ansela Adamsa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Wszystko pod kontrolą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Kilka słów o warstwach na podstawie warstw korekcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Tworzenie pierwszej­ warstwy korekcyj­nej­ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Warstwy korekcyj­ne staj­ą się j­eszcze wygodniej­sze dzięki istnieniu masek. . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Zaznaczenia i maski warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Powielanie warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Powielanie warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Edycj­a powielonej­ warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 S p i s t r e ś c i 12 Zarządzanie warstwami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Pytania i odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Rozdział 7. Korekcja półcieni 147 Wielki powrót warstw Curves.(Krzywe). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Kolejne narzędzie do korekcji półcieni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Korekcja wybranych zakresów tonalnych przy użyciu polecenia . Shadow/Highlight.(Cień/Światło) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Akcentowanie znaczenia nieba w kompozycji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Rozjaśnianie cieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Pytania i odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Rozdział 8. Kosmetyka kolorów 169 Czym jest kolor?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Retusz przebarwień. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Ocieplanie kolorystyki zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Kontrast pomiędzy ciepłymi i chłodnymi kolorami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Unikaj zauroczenia nasyceniem barw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Korekcja koloru przy użyciu warstwy korekcyjnej Hue/Saturation.(Barwa/Nasycenie) . . . . . 184 Pytania i odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 S p i s t r e ś c i 13 Rozdział 9. Dlaczego drobne poprawki są ważne, czyli diabeł tkwi w szczegółach 189 Rozjaśnianie i przyciemnianie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Proste zmiany w kompozycji zdjęcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Postrach fotografików: polecenie Brightness/Contrast.(Jasność/Kontrast). . . . . . . . . . . . . . 200 Zaawansowane zmiany w kompozycji zdjęcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Korekcja wybranych fragmentów obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Zaznaczenia i maski warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Polecenie Color Range.(Zakres koloru). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Powrót do źródeł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Pytania i odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Rozdział 10. Połączyć wszystko w zgrabną całość: niezawodne rozwiązania 223 Krok po kroku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Oszacowanie wyglądu zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Pierwsze kroki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Powrót do półcieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Nazywanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Retusz koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Pokieruj­ wrażeniami oglądaj­ącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Ponowne oszacowanie wyglądu zdjęcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Pytania i odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 S p i s t r e ś c i 1 Rozdział 11. Porządki 241 Usuwanie pyłków i drobnych przekłamań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Na czym polega klonowanie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Przygotowanie do klonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Przebieg klonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Przykład klonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Zaawansowane techniki klonowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Posługiwanie się narzędziem Spot Healing Brush.(Punktowy pędzel korygujący). . . . . . . . . 253 Pochylone drzewa i inne nieprawidłowości perspektywy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Prosta korekcj­a perspektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Korekcj­a perspektywy w Photoshopie CS2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Pozostałe opcj­e i ustawienia filtra Lens Correction (Korekcja obiektywu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Pytania i odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Część III Zaawansowane techniki retuszu zdjęć przyrodniczych 265 Rozdział 12. Rozszerzanie charakterystyki tonalnej zdjęcia 267 Dwoista natura fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Umowna granica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Korekcja zakresu tonalnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Podwójna ekspozycja: sposób na lepszą fotografię. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Montaż zdjęć w Photoshopie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 S p i s t r e ś c i 1 Gdy odcieni nie da się łatwo rozdzielić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Dwukrotne przetwarzanie fotografii Raw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Fotografie HDR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Pytania i odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Rozdział 13. Klasyczne fotografie w czerni i bieli 295 S p i s t r e ś c i Jak widzieć świat w czerni i bieli?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Fotografowanie w czerni i bieli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Wskazówki dla fotografuj­ących w czerni i bieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Filtry w fotografii czarno-białej­ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Różnice pomiędzy fotografią czarno-białą a konwersją koloru na skalę szarości . . . . . . . . . 301 Techniki konwersj­i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Skala szarości czy usunięcie koloru? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Kanały w skali szarości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Polecenie Channel Mixer.(Mieszanie kanałów). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Czarno-białe zdjęcia z modułu Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Wielokrotne przekształcenia w ramach jednego zdjęcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Barwienie czarno-białych fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Pytania i odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Rozdział 14. Ostatnie poprawki 327 1 Skalowanie i wyostrzanie — dlaczego na samym końcu?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Niespodzianki związane ze skalowaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Skalowanie w Photoshopie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Skalowanie wydruku w oparciu o standardową rozdzielczość obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 Zdjęcia duże i małe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Powiększanie zdj­ęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Zmniej­szanie zdj­ęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Skalowanie na potrzeby poczty elektronicznej­ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Narzędzia do wyostrzania obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Maska wyostrzaj­ąca bez maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Gotowe przepisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Wyostrzanie i wyrazistość obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Filtr Smart Sharpen.(Inteligentne wyostrzanie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Wyostrzanie przy użyciu warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Rozmywanie rozpraszających elementów kompozycji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Pytania i odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Rozdział 15. Jak poprawić jakość drukowanych odbitek? 353 Monitor a odbitka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Wydruki robocze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Podstawy drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Szybki wydruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Lepsza kontrola nad procesem drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Oszacowanie odbitki: gdzie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Oszacowanie odbitki: jak?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Korekcja pod kątem wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Tworzenie eleganckiej ramki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Drukowanie kilku odbitek na jednym arkuszu papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Pytania i odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 S p i s t r e ś c i 1 Dodatek A Dodatkowe moduły Photoshopa dla fotografików przyrody 375 nik Software. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 nik Color Efex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 nik Sharpener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 nik Dfine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Moduły Digital Film Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 55mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Kodak ASF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Digital GEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Digital SHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Digital ROC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Dodatek B Słowniczek trudniejszych pojęć 383 Skorowidz 391 S p i s t r e ś c i 18 kompozycja sceny: najważniejsze informacje 4 i ł a z d z o R Być może zetknąłeś się już z poglądem, że Photoshop ma jedną bardzo ważną zaletę i jedną bardzo istotną wadę. Zaleta polega na tym, że jest to bardzo rozbu- dowany program, oferujący nieprzebraną liczbę roz- maitych narzędzi, które umożliwiają edycję obrazu na bardzo wiele różnych sposobów. Jego wadą natomiast jest to, iż jest on bardzo rozbudowanym programem, oferującym nieprzebraną liczbę rozmaitych narzędzi, które umożliwiają edycję obrazu na bardzo wiele różnych sposobów. Otóż to, możliwości i elastyczność Photoshopa sprawiają, że z jednej strony stanowi on doskonałe wręcz narzędzie do retuszu, a z drugiej — olbrzymie wyzwanie dla próbujących opanować techniki posługiwania się tym programem. Jak wspomniałem we wstępie do niniejszej książki, jednym z najważniejszych aspektów pracy z Photos- hopem jest opracowanie pewnego standardowego procesu edycji obrazu, procesu, który będzie dla Ciebie logiczny, wygodny i którego będziesz mógł konse- kwentnie przestrzegać. Poszczególne zagadnienia dotyczące retuszu obrazu w tej książce starałem się uporządkować w takiej kolejności, w jakiej powinny one być uwzględniane podczas korygowania i retuszu foto- grafii krajobrazowych i przyrodniczych. W tym rozdziale rozpocznę omawianie proponowanego procesu, opisu- jąc pierwsze kroki, jakie należy wykonać po otwarciu zdjęcia w Photoshopie. Mając na uwadze bardzo bogaty zestaw narzędzi Photoshopa, trudno się dziwić, że problemem staje się niekiedy już samo rozpoczęcie pracy. Zagadnienia, które poruszam w tym rozdziale, obejmują przede wszystkim pierwsze, najważniejsze kroki, jakie po- dejmuję po wczytaniu zdjęcia. Przy okazji chciałbym uściślić pewien drobiazg: otóż, być może, zdarzyło Ci się zetknąć z opiniami, że nawet najprostsze i naj- bardziej podstawowe operacje związane z retuszem obrazu należy przeprowadzać przy użyciu warstw korekcyjnych. Rzeczywiście, warstwy te są niezmiernie wygodne, a ich zastosowanie omówię pod koniec tego rozdziału, niemniej jednak umiejętność posługiwania się nimi nie jest konieczna, aby zrozumieć założenia pierwszego etapu procesu retuszu zdjęcia; zaś dla kogoś, kto nigdy wcześniej nie zetknął się z warstwami korekcyjnymi, ich włączenie podczas omawiania pod- stawowych zasad retuszu może być zniechęcające. Dowolną z operacji opisanych w tym rozdziale można wykonać bez ich pomocy i nie będzie w tym nic złego. Warstwy korekcyjne oferują po prostu pewną wygodę i większą liczbę możliwości, które nauczysz się wyko- rzystywać w dalszej części książki. 4 K o m p o z y c j a s c e n y : n a j w a ż n i e j s z e i n f o r m a c j e 60 Po wczytaniu zdjęcia do Photoshopa, niezależnie od tego, czy było ono zarejestrowane w formacie Polecenia Open (Otwórz) i Save aS (zapiSz jakO) JPEG, TIFF czy Camera Raw, zapisz je pod inną nazwą przy użyciu polecenia Save As (Zapisz jako) — czynność ta zilustrowana została na rysunku 4.1. Ten prosty zabieg pozwala uniknąć wielu potencjalnych problemów. Zapisując zdjęcie w nowym pliku, pod inną nazwą, unikasz ryzyka przypadkowego zmo- dyfikowania oryginału. Z otrzymanym w ten sposób dokumentem możesz robić, co dusza zapragnie, gdyż oryginalne zdjęcie pozostanie nienaruszone. Za każ- dym razem, gdy sprawy przybiorą niekorzystny obrót, będziesz mógł w ostateczności skasować źle skorygo- wany dokument, wykonać nową kopię na podstawie oryginału i spróbować jeszcze raz. Jeśli otwierasz fotografię zapisaną w formacie RAW, to zagadnienie to nie jest aż tak istotne, ponieważ skorygowanego pliku RAW nie można „nadpisać” przy użyciu Photoshopa. Warto zatem po wprowadzeniu odpowiednich poprawek w module Camera Raw i otwarciu zdjęcia w Photoshopie zapisać je w innym formacie, oszczędzając tym samym czas i wysiłek włożony w korekcję obrazu przy użyciu narzędzi i ustawień tego modułu. Gdy na ekranie pojawi się okno dialogowe Save As (Zapisz jako), wybierz folder, w którym chcesz zapisać otrzymany plik, i nadaj mu zrozumiałą nazwę, łatwo kojarzącą się z treścią zdję- cia. Jak widać na pasku tytułowym okna dokumentu na rysunku 4.1, oryginalna nazwa zdjęcia nadana została automatycznie przez aparat i dla człowieka nie ma żadnego praktycznego znaczenia. Moim zda- niem warto jest opracować pewną prostą konwencję nazewniczą, która (jeśli tylko będziesz jej konsekwen- tnie przestrzegał) pozwoli Ci przynajmniej z grubsza rozpoznać zdjęcie już po samej nazwie. Wszystkie opcje w oknie dialogowym Save As (Zapisz jako) można pozostawić bez zmian. uwaga Być może zwróciłeś uwagę, że jedna z opcji znajdują- cych się w sekcji Save Options (Opcje zapisu) nosi nazwę As a Copy (Jako kopię). Zaznaczenie tej opcji powoduje dodanie słowa „copy” („kopia”) do bieżącej nazwy pliku i nie jest w tym przypadku konieczne, gdyż nazwę dokumentu i tak lepiej jest zmienić samodzielnie. P h o t o s h o p d l a m i ł o ś n i k ó w f o t o g r a fi i k r a j o b r a z o w e j i p r z y r o d n i c z e j 61 dla zaawansowanych Archiwizuj, twórz kopie zapasowe, zabezpieczaj! Jeśli nie tworzysz kopii zapasowych zdjęć, które zgroma- dzone są na jednym dysku twardym Twojego kompu- tera, to — wybacz mocne słowa —sam prosisz się o kłopoty. Jeśli dysponujesz nagrywarką DVD, możesz archiwizować fotografie na zapisywalnych płytach DVD. Wygodnym rozwiązaniem jest również zakup zewnętrz- nego, dodatkowego dysku twardego, który w razie potrzeby można w każdej chwili podłączyć do kompute- ra i przegrać nań wszystkie nowe materiały. Dzięki temu zawsze będziesz dysponował drugą, zapasową kopią najcenniejszych fotografii. 4-1 4-2 Poważnym problemem, przed którym stoją fotograficy podczas zapisywania zdjęć, jest wybór formatu, w jakim ma zostać zapisana kopia, poddawana następnie edycji. Lista dostępnych formatów wyświetlana jest po kliknięciu przycisku ze strzałką, znajdującego się po prawej stronie pola Format (rysunek 4.2). Jak widać, lista jest dość długa i może przyprawić o zawrót głowy. Firma Adobe wyszła bowiem z założenia, że Photoshop powinien obsługiwać większość formatów, jakie kiedykolwiek komukolwiek mogą być potrzebne. Większość z nich nie przedstawia jednak żadnej wartości dla fotografika. Moim zdaniem Photoshop powinien oferować możliwość wstępnej konfiguracji tej listy w taki sposób, by odpowia- dała potrzebom różnych użytkowników, zamiast przytła- czać ich mnogością dostępnych opcji. Zaledwie trzy formaty plików graficznych są istotne z punktu widzenia fotografika, a mianowicie: TIFF, PSD (zwany też formatem własnym Photoshopa) i JPEG. TiFF TIFF jest bardzo wszechstronnym i wszechobecnym formatem plików, a jego popularność sprawia, że jest on niezwykle wygodny. TIFF to bardzo dobry, roboczy format zapisu dokumentów — zdjęcia w tym formacie możesz wielokrotnie zapisywać i wczytywać bez utraty jakości obrazu. Warto wiedzieć, że Photoshop pozwala zapisywać w tym formacie również dokumenty wielowar- stwowe, które nie są poprawnie rozpoznawane przez inne programy poza aplikacjami graficznymi firmy Adobe. Zagadnienia dotyczące warstw omówione zostały w dal- szej części książki; dowiesz się wówczas, w jaki sposób się nimi posługiwać, w tym również, jak można połączyć je („spłaszczyć”) w jednowarstwowy obrazek. Osobiście zawsze spłaszczam warstwy dokumentu przed zapisa- niem go w formacie TIFF. Dzięki temu wiem, że dyspo- nuję obrazkiem, który można swobodnie przeznaczyć do druku czy też użyć go w dowolny możliwy sposób. PSD Własny format Photoshopa (PSD) stanowi doskonały for- mat roboczy. Dokument w nim zapisany można dowolnie otwierać i zapisywać bez najmniejszej utraty jakości obrazu. Ponadto format ten obsługuje wszystkie dodat- kowe informacje zapisywane przez Photoshopa, w tym warstwy obrazu. O ile jednak PSD doskonale nadaje się do zapisywania i przechowywania plików Photoshopa, to jednak nie polecam go do dystrybucji i przesyłania doku- mentów — liczba programów obsługujących ten format w pełni jest bardzo ograniczona (niezależnie od tego, czy dokument zawiera warstwy, czy też został uprzednio „spłaszczony”). Krótko mówiąc, format PSD stanowi optymalny sposób zapisu dokumentów, których edycja w Photoshopie nie została jeszcze zakończona. JPeG Format JPEG jest bardzo popularnym formatem re- jestrowania zdjęć ze względu na zaimplementowany w nim algorytm kompresji obrazu, umożliwiający bar- dzo znaczne zmniejszenie objętości pliku. Obsługują go praktycznie wszystkie aparaty cyfrowe. JPEG jest również doskonałym formatem, jeśli chodzi o zapisywanie zdjęć w internecie oraz przesyłanie ich pocztą elektroniczną — ponownie ze względu na kom- presję, dzięki której wielkość publikowanego lub prze- syłanego dokumentu może być znacznie zmniejszona. Kompresja stanowi olbrzymią zaletę tego formatu także w sytuacji, gdy dysponujesz ograniczoną ilością miej- sca na dysku twardym komputera. 4 K o m p o z y c j a s c e n y : n a j w a ż n i e j s z e i n f o r m a c j e 62 Niemniej jednak format JPEG nie powinien być używany i traktowany jako format roboczy podczas pracy w Photoshopie, gdyż zaimplementowane w nim algorytmy kompresji powodują niewielki spadek jakości obrazu za każdym razem, gdy dokument jest otwierany i ponownie zapisywany. Choć algorytmy kompresji JPEG są stosunkowo zaawansowane, to jednak kil- kukrotne powtórzenie cyklu otwarcia i zapisania pliku, szczególnie przy wysokim współczynniku kompresji, spowoduje dość znaczną utratę jakości zdjęcia. Dzieje się tak dlatego, że podczas kompresji obrazu JPEG pewna ilość danych jest bezpowrotnie tracona; muszą one zostać sztucznie odtworzone za każdym razem, gdy plik zostaje otwarty. Zaletą tego formatu jest jego niezwykła popularność (co oznacza między innymi, że jest on obsługiwany przez praktycznie dowolny program do edycji i przeglądania zdjęć), a także wspomniany już algorytm kompresji, który przy umiejętnym stosowaniu pomaga ograniczyć ilość miejsca zajmowanego przez zgromadzone fotografie. obracanie Po otwarciu zdjęcia i zapisaniu go pod wybraną nazwą niektóre fotografie należy obrócić tak, by ich ułożenie odpowiadało orientacji wybranej podczas fotografowania. Większość poziomych zdjęć nie wy- maga obracania (rysunek 4.3), lecz jeśli po wczytaniu pionowego zdjęcia okaże się, że zostało ono potrak- towane jak zdjęcie poziome (rysunek 4.4), należy je odpowiednio obrócić. Polecenia umożliwiające obracanie obrazków znajdują się w menu Image/Rotate Canvas (Obrazek/Obróć obszar roboczy) i są bardzo proste w obsłudze. Jeśli pionowe zdjęcie zostanie potraktowane jak poziome, tak jak na rysunku 4.4, to należy obrócić je przy użyciu polecenia 90˚ CW (90˚ w prawo), czyli zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, lub 90˚ CCW (90˚ w lewo), czyli w kierunku przeciwnym. Jeżeli zdjęcie zostało wczytane „do góry nogami”, wydaj polecenie 180˚ (), aby przywrócić mu właściwe ułożenie. Polecenie Arbitrary (Swobodnie) służy do prostowania przekrzywionych fotografii i zostanie omówione w dalszej części rozdziału. Jeśli dysponujesz skanem, który został odwrócony podczas skanowania (przedstawia lustrzane odbicie rzeczywistości), to możesz posłużyć się jednym z po- leceń Flip Canvas Horizontal (Odwróć obszar roboczy poziomo) lub Flip Canvas Vertical (Odwróć obszar roboczy pionowo), które umożliwiają skorygowanie tego typu mankamentów. P h o t o s h o p d l a m i ł o ś n i k ó w f o t o g r a fi i k r a j o b r a z o w e j i p r z y r o d n i c z e j 4-3 4-4 63 KaDrowanie Kadrowanie zdjęcia polega na przycięciu pewnych jego fragmentów w celu uporządkowania kompozy- cji lub zaakcentowania roli głównego tematu fotografii. Zdjęcie można wykadrować w dowolnym momencie. Choć proces kadrowania najczęściej wykonuje się pod sam koniec procesu przetwarzania, tuż przed wydru- kowaniem odbitki, to jednak istnieje kilka istotnych powodów, dla których warto rozważyć wcześniejsze wykadrowanie obrazu, a mianowicie: Kadrowanie pozwala oczyścić kompozycję z niepożądanych elementów. Jeśli na zdjęciu znajdują się obiekty, które mogą odwracać uwagę oglądającego od głównego tematu ujęcia, to będą one rozpraszać również i Ciebie podczas pracy. Kadrowanie powoduje usunięcie nadmiaro- wych danych. Photoshop ma olbrzymi apetyt na pamięć RAM. Jego nieposkromiony głód pamięci operacyjnej rośnie proporcjonalnie do wielkości zdjęcia. Kadrowanie pozwala ograniczyć rozmiary fotografii, a tym samym zapotrzebowanie na pamięć operacyjną, niezbędną do wydajnego przeprowadzania kolejnych operacji retuszu. Warto wiedzieć, że zużycie pamięci operacyjnej wzrasta z każdą nową warstwą obrazu. Kadrowanie umożliwia pozbycie się frag- mentów, które mogą mieć negatywny wpływ na działanie algorytmów korekcji obrazu. Niepotrzebny, jaskrawy fragment nieba tuż przy krawędzi może mieć fatalny wpływ na działanie funkcji umożliwiających korekcję jasności i kontra- stu obrazu. Nie należy kadrować każdego zdjęcia — sztuka fotografowania polega przecież między innymi na poprawnym doborze kompozycji, o czym wspominałem w rozdziale 2. Choć czasami zdarzają się fotografie, które warto wykadrować przed przystąpieniem do dal- szej pracy. Przyjrzyj się na przykład zdjęciu chrząszcza arlekina, siedzącego na kwiatach lobelii (rysunek 4.5). Moim zdaniem na oryginalnym ujęciu owad znajduje się nieco zbyt blisko środkowej części kadru i wykadro- wanie kompozycji powinno nadać jej ciekawszy, mniej sztampowy wygląd. Kadrowanie można przeprowadzić przy użyciu na- rzędzia Crop (Kadrowanie), którego ikona wraz z fragmentem paska narzędzi pokazana jest na rysunku 4.6 i przypomina dwie, nałożone na siebie litery „L”. Wygląd tej ikony kojarzy się ponadto ze starym, trady- 4 K o m p o z y c j a s c e n y : n a j w a ż n i e j s z e i n f o r m a c j e 64 4-5 4-6 Narzędzie Crop Crop tool (Kadrowanie) cyjnym narzędziem do kadrowania, używanym przez rysowników i grafików. Po włączeniu narzędzia Crop (Kadrowanie) możesz przeciągnąć kursorem myszy w poprzek zdjęcia, rysując w ten sposób ramkę wyzna- czającą granice nowej kompozycji. W zależności od potrzeb proporcje ramki kadrowania mogą być dowolne lub też odpowiadać konkretnym wymiarom. Pierwsze kadrowanie lepiej jest przeprowa- dzić „na oko”, ponieważ jego celem jest jedynie usu- nięcie rozpraszających i niepotrzebnych fragmentów kompozycji. Precyzyjne kadrowanie, które będzie miało na celu skorygowanie proporcji zdjęcia, można będzie wykonać później, gdy w trakcie dalszych prac nad retu- szem i edycją obrazu będziesz już doskonale wiedział, w jaki sposób udoskonalić kompozycję fotografii. Przed przystąpieniem do odręcznego kadrowania obrazu zapoznaj się z następującymi wskazówkami: 1. Narysuj ramkę kadrowania, która z grubsza odpowiada Twoim zamierzeniom, aby uzyskać punkt wyjścia do dalszej pracy (rysunek 4.7). Kolorystyka zaznaczonego w ten sposób ob- szaru pozostanie niezmieniona, zaś zewnętrzne fragmenty zdjęcia zostaną przyciemnione. Jeśli chcesz, możesz zmienić odcień i sposób przy- ciemnienia tych fragmentów, klikając niewielki 4-7 4-8 P h o t o s h o p d l a m i ł o ś n i k ó w f o t o g r a fi i k r a j o b r a z o w e j i p r z y r o d n i c z e j 65 próbnik koloru znajdujący się na pasku opcji programu, ponad oknem dokumentu. Wartość parametru Opacity (Krycie), znajdującego się obok tego próbnika, decyduje o intensywności przyciemnienia. 2. Skoryguj położenie krawędzi ramki kadrowania, aby usunąć ewentualne niedociągnięcia w jej proporcji i zasięgu. Przyjrzyj się przykładom po- kazanym na rysunkach 4.8 oraz 4.9. Obrazują one zakres możliwości, jakimi dysponujesz podczas kadrowania przy użyciu narzędzia Crop (Kadrowanie). Krawędzie można wygodnie przesu- wać, klikając dowolny z niewielkich, kwadratowych uchwytów rozmieszczonych w narożnikach i na obwodzie ramki kadrowania. Jeśli po kliknięciu uchwytu w narożniku przytrzymasz klawisz Shift, to przeciągnięcie kursora myszy spowoduje propor- cjonalną zmianę wielkości ramki. Kadrowanie jest procesem bardzo subiektywnym i odzwierciedla indywidualny sposób postrzegania tematu zdjęcia w kontekście pozostałych elementów kompozycji. 3. W razie potrzeby przesuń całą ramkę kadrowania, klikając dowolną z jej przerywanych krawędzi i przeciągając ją kursorem myszy w wybranym kierunku. 4. Wykadruj zdjęcie, dwukrotnie klikając wewnątrz ramki zaznaczenia lub naciskając klawisz Enter (Mac OS: Return). Gotowa, wykadrowana fotogra- fia pokazana jest na rysunku 4.10. 5. W dowolnym momencie możesz też anulować kadrowanie, naciskając klawisz Esc. Jeśli chcesz przyciąć zdjęcie do określonych rozmia- rów, zapoznaj się z następującymi wskazówkami: 1. Wprowadź żądane parametry kadrowania w polach Width (Szerokość) i Height (Wysokość) na pasku opcji programu (rysunek 4.11). Pole Resolution (Rozdzielczość) proponuję pozostawić puste; rozdzielczość obrazu lepiej jest określić na późniejszym etapie edycji projektu. 2. Kliknij i przeciągnij kursorem w poprzek zdjęcia, dokładnie tak jak podczas zwykłego kadrowania. Tym razem jednak kadrowany obszar będzie odzwierciedlał proporcje określone wartościami parametrów podanych w poprzednim punkcie. Jeśli chcesz, możesz zmienić wielkość ramki kadrowania, przeciągając uchwyty znajdujące się w jej narożnikach, lecz proporcje ramki pozostaną wówczas bez zmian. Jeśli nie jesteś pewien, do jakiej wielkości chcesz przyciąć zdjęcie, możesz wybrać jeden z predefiniowa- nych formatów, klikając niewielki przycisk ze strzałką, znajdujący się po prawej stronie ikony narzędzia Crop (Kadrowanie) na pasku opcji programu. Pojawi się wówczas rozwijane menu, zawierające wiele gotowych formatów kadrowania. Nie zalecam jednak stosowania tego rozwiązania na tym etapie pracy; wybór jednego z predefiniowanych formatów powiązany jest bowiem z automatycznym doborem pewnej rozdzielczości, co może prowadzić do przeskalowania obrazu i obniżenia jego jakości, które wynika z działania algorytmów ponownego próbkowania, używanych podczas skalo- 4-9 4-10 wania obrazu w Photoshopie. Zgodnie z tym, o czym wspomniałem przed chwilą, rozdzielczość lepiej jest określić na późniejszym etapie edycji obrazu, szczegól- nie, jeśli jej zmiana pociągnie za sobą przeskalowanie i interpolację pikseli zdjęcia. Jedna z najważniejszych zasad rządzących procesem edycji obrazu polega na zminimalizowaniu fizycznych zmian pikseli na tak wczesnym etapie retuszu. 4-11 4 K o m p o z y c j a s c e n y : n a j w a ż n i e j s z e i n f o r m a c j e 66 dla zaawansowanych Edytowane zdjęcie możesz powiększyć w taki sposób, by jego okno wypełniło całą przestrzeń pomiędzy paskiem narzędzi a paletami programu; w tym celu należy nacisnąć Ctrl+0 (Mac OS: X+0). Sztuczka ta przydaje się wówczas, gdy chcesz szybko oszacować wygląd całego zdjęcia w maksymalnym powiększeniu, nie przerywając pracy. ProSTowanie horyzonTu Przekrzywiony horyzont na fotografiach krajobra- zowych niestety nie należy do rzadkości (rysunek 4.12). Tego typu problemy były bardzo kłopotliwe do skorygowania w czasach, gdy na rynku dominowała tradycyjna fotografia kolorowa, a film i odbitki naj- częściej oddawało się „do wywołania” (więc nie miało się większego wpływu na przebieg całego procesu). Skorygowanie tego typu mankamentów wymagało zamówienia specjalnej odbitki, a w przypadku slajdu było praktycznie niemożliwe. Photoshop oferuje dwa doskonałe narzędzia, umoż- liwiające wygodne wyprostowanie przekrzywionego zdjęcia — narzędzie Crop (Kadrowanie) oraz polecenie Arbitrary (Swobodnie) z menu Rotate Canvas (Obróć obszar roboczy). 4-12 obracanie Przy użyciu narzęDzia CrOp (kadrOwanie) Jeśli chcesz posłużyć się narzędziem Crop (Kadrowanie) w celu wyprostowania horyzontu, zapo- znaj się z poniższymi wskazówkami: 1. Narysuj ramkę kadrowania. 2. Przesuń kursor narzędzia Crop (Kadrowanie) poza obszar ramki i umieść go w pobliżu jednego z jej narożników. Kursor przybierze wówczas kształt zakrzywionej strzałki z dwoma grotami. Jeśli klikniesz teraz i przeciągniesz kursor w do- wolnym kierunku, ramka kadrowania zacznie się obracać (rysunek 4.13). Niekiedy wystarczy tylko tyle, by skorygować przekrzywiony horyzont. 3. W większości przypadków warto chwilowo prze- sunąć krawędź ramki kadrowania w pobliże linii horyzontu, co ilustruje rysunek 4.14. Dzięki temu będzie Ci znacznie łatwiej oszacować kąt obrotu niezbędny do wyprostowania zdjęcia. Oczywiście uzyskana w ten sposób ramka nie posłuży do wy- kadrowania zdjęcia; jej kształt ma jedynie ułatwić skorygowanie położenia przekrzywionej fotografii. 4. Przesuń kursor myszy poza obręb ramki kadro- wania, aby ponownie przybrał on kształt zakrzy- wionej strzałki, a następnie obróć ramkę w taki sposób, by przesunięta krawędź stała się równo- legła do linii horyzontu. W każdej chwili możesz przesunąć pomocniczą krawędź ramki jeszcze bliżej horyzontu, aby upewnić się, jak bardzo należy jeszcze obrócić zdjęcie. 5. Gdy uda Ci się ustalić właściwy kąt obrotu, skory- guj położenie krawędzi ramki kadrowania, nadając jej ostateczny kształt (rysunek 4.15). Uważaj, aby narożniki ramki nie znalazły się poza obszarem roboczym dokumentu. Jeśli tak się stanie, to po wykadrowaniu zostaną one wypełnione bieżącym kolorem tła (którego próbnik znajduje się na pasku narzędzi programu). 6. Kliknij dwukrotnie wewnątrz ramki kadrowania, aby zatwierdzić całą operację. Gotowe, obrócone zdjęcie pokazane jest na rysunku 4.16. P h o t o s h o p d l a m i ł o ś n i k ó w f o t o g r a fi i k r a j o b r a z o w e j i p r z y r o d n i c z e j 67 4 K o m p o z y c j a s c e n y : n a j w a ż n i e j s z e i n f o r m a c j e 68 4-13 4-14 P h o t o s h o p d l a m i ł o ś n i k ó w f o t o g r a fi i k r a j o b r a z o w e j i p r z y r o d n i c z e j 4-15 obracanie Przy użyciu Polecenia arbitrary (SwObOdnie) Jeśli chcesz obrócić przekrzywione zdjęcie przy użyciu polecenia Image/Rotate Canvas/Arbitrary (Obrazek/ Obróć obszar roboczy/Swobodnie), zapoznaj się z następującymi wskazówkami: 1. Włącz narzędzie Measure (Miarka), którego ikona znajduje się w pasku narzędzi programu, dzieląc miejsce m.in. z narzędziem Eyedropper (Kroplomierz) — patrz rysunek 4.17. Kliknij nie- wielki trójkąt, znajdujący się w prawym dolnym rogu ikony narzędzia Eyedropper (Kroplomierz), aby rozwinąć menu zawierające pozostałe narzę- dzia z tej grupy. Po włączeniu narzędzia Measure (Miarka) jego ikona zastąpi ikonę Kroplomierza w pasku narzędzi Photoshopa. 4-16 4-17 69 2. Kliknij kursorem myszy w dowolnym punkcie położonym na przekrzywionej linii horyzontu, a następnie nakreśl odcinek biegnący wzdłuż tej linii. Gdy skończysz, zwolnij przycisk myszy. Otrzymany odcinek powinien dokładnie pokrywać się z linią horyzontu, a tym samym odzwierciedlać kąt, pod jakim przekrzywione jest zdjęcie (rysu- nek 4.18). Jeśli nie uda Ci się uzyskać takiego odcinka za pierwszym razem, spróbuj jeszcze raz — poprzednia próba zostanie automatycznie anulowana. 3. Zmień bieżący kolor narzędzia na biały, klikając niewielką ikonę złożoną z czarnego i białego kwadratu, znajdującą się poniżej próbek bieżą- cych kolorów narzędzia i tła na pasku narzędzi Photoshopa. 4. Wydaj polecenie Image/Rotate Canvas/Arbitrary (Obrazek/Obróć obszar roboczy/Swobodnie). Na ekranie pojawi się wówczas okno dialogowe Rotate Canvas (Obróć obszar roboczy), zawierające pole numeryczne umożliwiające podanie kąta oraz dwa przyciski pozwalające na wybranie kierunku obrotu (rysunek 4.19). Kąt wyświetlony we wspomnianym polu odzwierciedla położenie narysowanego odcin- ka i może zostać zatwierdzony bez zmian: kliknij przycisk OK. Zdjęcie zostanie wówczas obrócone, a puste miejsca w narożnikach obszaru roboczego wypełnione zostaną bieżącym kolorem tła (rysunek 4.20) — to dlatego warto zmienić wcześniej ten kolor na biały; dzięki temu brakujące fragmenty są doskonale widoczne i łatwo je wykadrować. 5. Posługując się narzędziem Crop (Kadrowanie), usuń niepotrzebne narożniki, które powstały w wyniku obrócenia fotografii. 4-18 4 K o m p o z y c j a s c e n y : n a j w a ż n i e j s z e i n f o r m a c j e 70 P h o t o s h o p d l a m i ł o ś n i k ó w f o t o g r a fi i k r a j o b r a z o w e j i p r z y r o d n i c z e j 71 4-19 4-20 Gdy masz już za sobą kadrowanie i obracanie fotografii, przyjrzyj się ogólnej ekspozycji obrazu oGólna KoreKcJa zDJęcia (jasności i kontrastowi), a także kolorystyce. Jeśli zauważysz poważne mankamenty, takie jak duże rozbieżności w kolorystyce jakiegoś obiektu pomiędzy zarejestrowanym obrazem a rzeczywistą sceną, lub dostrzeżesz fragment o wyjątkowo źle dobranej jas- ności, to możesz spróbować zaradzić im już na samym początku retuszu. Zazwyczaj jednak najpierw należy „rozprawić się” z ogólną ekspozycją i kolorem zdjęcia. To bardzo istotne, gdyż pominięcie etapu ogólnej korekcji obrazu może sprawić, że kolejne działania, wymierzone przeciwko lokalnym niedociągnięciom i wadom, mogą w rezultacie poprowadzić na manowce. Dopiero po przeprowadzeniu poprawek dotyczących fotografii jako całości należy przeanalizować obraz pod kątem drobniejszych problemów. Drobniejszych, to znaczy takich, których zasięg ograniczony jest do niewielkiego wycinka obrazu lub jakichś konkretnych elementów kompozycji. Pozostaje jeszcze aspekt psychologiczny: wykonanie dużych, globalnych poprawek już na samym początku sprawia, że zdjęcie nabierze życia i blasku, a Ty bę- dziesz z niego dumny. Dzięki temu dalszy proces retu- szu, choć czasochłonny, będzie sprawiał Ci olbrzymią przyjemność. Jeśli rozpoczniesz retusz od mozolnego klonowania i korygowania drobnych fragmentów, to w pewnym momencie możesz poczuć się zawiedziony i sfrustrowany i nie dostrzeżesz pełnego potencjału zdjęcia. Warto zadbać o dobre samopoczucie już na wstępie i przeprowadzić drobne, lecz niezbędne poprawki, które sprawią, że będziesz odczuwał satys- fakcję z wykonania tak dobrej fotografii i nie będziesz mógł się doczekać, by przystąpić do zaawansowanych zabiegów związanych z retuszem obrazu. uwaga Z technicznego punktu widzenia istnieje tylko jedna wartość, która jest czernią i jedna, którą można nazwać bielą. Mówienie o „czerniach” i „bielach” w liczbie mnogiej może sugerować, że wszystkim pokrewnym, skrajnym wartościom zakresu tonalnego należy przypi- sać jeden, konkretny poziom jasności — jest to jednak rozumowanie błędne. Niemniej jednak niekiedy można spotkać się z tego typu określeniami, „czernie” i „biele” używane są bowiem w mowie potocznej przez wielu fotografików. KonFiGuracJa PunKTu czerni i bieli Pierwsza spośród szeregu istotnych poprawek, jakie czekają zdjęcie w procesie retuszu, polega na skorygo- waniu skrajnych wartości tonalnych: czerni i bieli. W efekcie tej poprawki zmianie ulega wygląd wszyst- kich fragmentów zdjęcia o skrajnej jasności; niekiedy proces ten określa się jako definiowanie czerni i bieli. Omawiany zabieg należy przeprowadzić praktycznie na samym początku, gdyż jego wpływ na wygląd zdjęcia sięga o wiele dalej, niż można byłoby przypuszczać, sądząc po skromnej nazwie, która dotyczy zaledwie dwóch spośród całego spektrum wartości tonalnych. O roli tego procesu możesz przekonać się, porównując zdjęcia pokazane na rysunkach 4.21 i 4.22. Dolny rysunek otrzymany został wyłącznie w wyniku skorygo- wania wartości bieli i czerni na zdjęciu. Moim zdaniem jest to jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza operacja w całym procesie retuszu fotografii przyrod- niczej. Ma ona wpływ zarówno na kontrast, jasność, jak i kolorystykę zdjęcia, zaś jej pominięcie praktycznie uniemożliwia dalszą, poprawną korekcję wymienionych aspektów obrazu. 4-21 4-22 4 K o m p o z y c j a s c e n y : n a j w a ż n i e j s z e i n f o r m a c j e 72 Ponadto ten prosty, lecz szalenie istotny krok, polegający na skorygowaniu wartości czerni i bieli, ma wpływ na wszelkie dalsze sposoby wykorzystania zdjęcia. Jeśli masz zamiar wydrukować skorygowaną fotografię na drukarce atramentowej, to przygotowanie dobrego wy- druku rozpoczyna się właśnie od tego kroku. Uzyskanie wydruku wysokiej jakości nie ogranicza się bowiem wy- łącznie do skonfigurowania właściwych ustawień w oknie dialogowym Print (Drukuj) Photoshopa, wybrania odpo- wiedniego profilu drukarki czy ustawienia pożądanych opcji w sterowniku urządzenia. Jeśli czerń i biel nie będą dostatecznie wyraziste i głębokie, to odbitka zapewne nie będzie odzwierciedlać potencjału fotografii. odwołanie Więcej informacji o drukowaniu i związanych z nim zagadnieniach znajdziesz w rozdziale 15. Omawiany etap retuszu dotyczy również zawodowych fotografików, współpracujących z firmami poligraficznymi i wydawnictwami oraz sprzedających swoje prace na potrzeby czasopism i innych publikacji. W trakcie mojej współpracy z wieloma wydawnictwami i podczas przygo- towywania rozmaitych publikacji wielokrotnie zetknąłem się ze zdjęciami, które nie zostały we właściwy sposób skorygowane poprzez dobór odpowiednich wartości dla bieli i czerni. Często zdarza się, że mniejsze wydawni- ctwa nie zatrudniają specjalistów znających Photoshopa, więc projektanci i dział składu posługują się dostarczony- mi zdjęciami w ich oryginalnej postaci, nie wprowadzając żadnych dodatkowych poprawek. Wskutek tego wydru- kowane zdjęcia często są mdłe, a ich kolorystyka nie jest tak wyrazista, jak być powinna. Przystępując do korekcji najciemniejszych i najjaśniej- szych obszarów zdjęcia
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa. Krajobrazy i natura w Photoshopie CS2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: