Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01944 025541 23499827 na godz. na dobę w sumie
Access 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik - książka
Access 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 744
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1024-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompletny i przystępny podręcznik
dla wszystkich użytkowników programu Access 2007

Zarządzanie danymi to zadanie, do którego komputery nadają się wprost idealnie, a Microsoft Access to jeden z najlepszych systemów do obsługi relacyjnych baz danych w małych i średnich firmach, umożliwiający błyskawiczne tworzenie graficznych interfejsów użytkownika i efektywne korzystanie ze złożonych informacji. Najnowsza wersja tego systemu, Access 2007, udostępnia całkowicie zmieniony, bardziej intuicyjny interfejs, usprawniony silnik bazodanowy, narzędzia do szybkiego tworzenia formularzy i raportów oraz wiele innych nowych funkcji, dzięki którym będziesz mógł łatwiej i bardziej wydajnie zarządzać danymi w swojej firmie.

Książka 'Access 2007. Nieoficjalny podręcznik' zawiera szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące korzystania z funkcji Accessa. Dzięki niej dowiesz się wszystkiego, czego potrzebujesz do efektywnego zarządzania bazami danych za pomocą tej aplikacji. Poznasz interfejs i najważniejsze funkcje Accessa, a także techniki szybkiego tworzenia baz danych. Nauczysz się sortować, przeszukiwać i analizować informacje, manipulować danymi za pomocą kwerend, przygotowywać raporty oraz tworzyć wygodne interfejsy użytkownika. Zobaczysz też, jak zautomatyzować żmudne zadania za pomocą makr i prostych programów w języku Visual Basic.

Poznaj tajniki aplikacji Access 2007
i efektywnie zarządzaj danymi w swojej firmie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Access 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Matthew MacDonald T³umaczenie: Marcin Rogó¿ (wstêp, rozdz. 1–16), S³awomir Dzieniszewski (rozdz 17–21) ISBN: 978-83-246-1024-2 Tytu³ orygina³u: Access 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 744 Kompletny i przystêpny podrêcznik dla wszystkich u¿ytkowników programu Access 2007 (cid:129) Chcesz wydajnie zarz¹dzaæ informacjami w ma³ej lub œredniej firmie? (cid:129) Chcesz dowiedzieæ siê, które funkcje Accessa 2007 znacznie u³atwiaj¹ pracê, a z których lepiej nie korzystaæ? (cid:129) Chcesz nauczyæ siê przygotowywaæ wygodne interfejsy do obs³ugi baz danych? Zarz¹dzanie danymi to zadanie, do którego komputery nadaj¹ siê wprost idealnie, a Microsoft Access to jeden z najlepszych systemów do obs³ugi relacyjnych baz danych w ma³ych i œrednich firmach, umo¿liwiaj¹cy b³yskawiczne tworzenie graficznych interfejsów u¿ytkownika i efektywne korzystanie ze z³o¿onych informacji. Najnowsza wersja tego systemu, Access 2007, udostêpnia ca³kowicie zmieniony, bardziej intuicyjny interfejs, usprawniony silnik bazodanowy, narzêdzia do szybkiego tworzenia formularzy i raportów oraz wiele innych nowych funkcji, dziêki którym bêdziesz móg³ ³atwiej i bardziej wydajnie zarz¹dzaæ danymi w swojej firmie. Ksi¹¿ka „Access 2007. Nieoficjalny podrêcznik” zawiera szczegó³owe instrukcje i wskazówki dotycz¹ce korzystania z funkcji Accessa. Dziêki niej dowiesz siê wszystkiego, czego potrzebujesz do efektywnego zarz¹dzania bazami danych za pomoc¹ tej aplikacji. Poznasz interfejs i najwa¿niejsze funkcje Accessa, a tak¿e techniki szybkiego tworzenia baz danych. Nauczysz siê sortowaæ, przeszukiwaæ i analizowaæ informacje, manipulowaæ danymi za pomoc¹ kwerend, przygotowywaæ raporty oraz tworzyæ wygodne interfejsy u¿ytkownika. Zobaczysz te¿, jak zautomatyzowaæ ¿mudne zadania za pomoc¹ makr i prostych programów w jêzyku Visual Basic. (cid:129) Tworzenie baz danych (cid:129) Sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie informacji (cid:129) Z³¹czanie danych za pomoc¹ relacji (cid:129) Stosowanie kwerend do manipulowania danymi (cid:129) Generowanie raportów (cid:129) Przygotowywanie interfejsu u¿ytkownika (cid:129) Programowanie w aplikacji Access (cid:129) Wspó³dzielenie baz danych (cid:129) Komunikacja z SQL Server Poznaj tajniki aplikacji Access 2007 i efektywnie zarz¹dzaj danymi w swojej firmie Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Nieoficjalna czołówka ........................................................................................13 Wprowadzenie ...................................................................................................17 Cześć I Przechowywanie informacji w tabelach ......................... 37 Rozdział 1. Tworzenie pierwszej bazy danych ................................................ 39 Poznaj bazy danych Access ........................................................................ 40 Zaczynamy ............................................................................................... 41 Tworzenie nowej bazy danych ................................................................ 43 Poznaj tabele .......................................................................................... 46 Tworzenie prostej tabeli ......................................................................... 47 Edytowanie tabeli ................................................................................... 50 Zapisywanie i otwieranie baz danych Access .............................................. 54 Tworzenie kopii zapasowych .................................................................. 55 Zapisywanie bazy danych pod inną nazwą lub w innym formacie ............ 56 Otwieranie bazy danych ......................................................................... 56 Otwieranie więcej niż jednej bazy danych naraz ...................................... 59 Otwieranie bazy danych utworzonej w poprzednich wersjach Accessa ..... 59 Tworzenie kolejnej bazy danych ............................................................. 61 Okienko nawigacji .................................................................................... 61 Przeglądanie tabel za pomocą okienka nawigacji ..................................... 61 Zarządzanie obiektami bazy danych ....................................................... 63 Rozdział 2. Tworzenie sprawnie działających tabel ....................................... 67 Poznaj typy danych ................................................................................... 67 Widok projektu ......................................................................................... 68 Organizowanie i opisywanie pól ............................................................. 70 Jak działają aktualizacje w Widoku projektu? .......................................... 71 Typy danych w Accessie ............................................................................72 Tekst .....................................................................................................74 Nota .......................................................................................................77 Liczba .....................................................................................................80 Waluta ...................................................................................................82 Data/Godzina .........................................................................................83 Tak/Nie .................................................................................................86 Hiperłącze ..............................................................................................87 Załącznik ...............................................................................................88 Autonumerowanie .................................................................................91 Klucz podstawowy .....................................................................................93 Tworzenie własnego pola klucza podstawowego ......................................94 Sześć zasad projektowania baz danych .......................................................95 1. Wybierz dobre nazwy pól ....................................................................96 2. Dziel informacje .................................................................................97 3. Umieszczaj wszystkie szczegóły w jednym miejscu .............................97 4. Unikaj powtarzania informacji ...........................................................99 5. Unikaj zbytecznych informacji .........................................................100 6. Umieszczaj pole Identyfikator ...........................................................101 Rozdział 3. Opanowywanie obsługi arkusza danych: sortowanie, wyszukiwanie, filtrowanie i inne czynności ...............................103 Dostosowywanie arkusza danych .............................................................104 Formatowanie arkusza danych .............................................................104 Przestawianie kolumn ..........................................................................105 Zmiana wielkości wierszy i kolumn ......................................................106 Ukrywanie kolumn ..............................................................................107 Blokowanie kolumn .............................................................................108 Nawigacja po arkuszu danych ..................................................................110 Sortowanie ...........................................................................................110 Filtrowanie ...........................................................................................113 Wyszukiwanie ......................................................................................117 Zaawansowana edycja .............................................................................119 Sprawdzanie pisowni ............................................................................120 Autokorekta .........................................................................................124 Znaki specjalne ....................................................................................125 Drukowanie arkusza danych ....................................................................127 Podgląd wydruku ..................................................................................127 Dostrajanie wydruku ............................................................................129 Rozdział 4. Blokowanie złych danych .............................................................131 Podstawy integralności danych ................................................................131 Zapobieganie pustym polom .................................................................132 Ustawianie wartości domyślnych ..........................................................134 Wykorzystanie indeksów do zapobiegania powtarzaniu wartości ...........135 4 S P I S T R E Ś C I Maski wprowadzania .............................................................................. 139 Używanie gotowej maski ...................................................................... 141 Tworzenie własnej maski ..................................................................... 144 Reguły sprawdzania poprawności ............................................................ 147 Stosowanie reguły sprawdzania poprawności pola ................................. 148 Tworzenie reguły sprawdzania poprawności pola .................................. 149 Tworzenie reguł sprawdzania poprawności tabeli .................................. 153 Odnośniki ............................................................................................... 154 Tworzenie prostego odnośnika ze stałymi wartościami ......................... 155 Dodawanie nowych wartości do listy odnośnika ................................... 158 Rozdział 5. Łączenie tabel za pomocą relacji ................................................. 161 Podstawy relacji ...................................................................................... 162 Powtarzające się dane kontra powiązane dane ....................................... 162 Tożsame pola: łącze relacji ................................................................... 164 Łączenie za pomocą kolumny Identyfikator .......................................... 164 Relacja rodzic – potomek ...................................................................... 166 Używanie relacji ...................................................................................... 167 Definiowanie relacji ............................................................................. 167 Edycja relacji ........................................................................................ 171 Więzy integralności .............................................................................. 172 Nawigowanie przez relacje ................................................................... 175 Odnośniki z powiązanymi tabelami ...................................................... 177 Bardziej nietypowe relacje ....................................................................... 180 Relacja „jeden do jednego” .................................................................... 181 Relacja typu „wiele do wielu” ................................................................ 183 Ćwiczenie relacji ..................................................................................... 186 Szkoła muzyczna ................................................................................. 187 Sklep z czekoladkami ........................................................................... 190 Część II Manipulowanie danymi za pomocą kwerend .............. 195 Rozdział 6. Kwerendy wybierające rekordy ...................................................197 Podstawy kwerend .................................................................................. 198 Tworzenie kwerend ................................................................................. 199 Tworzenie kwerendy w Widoku projektu .............................................. 199 Tworzenie prostej kwerendy za pomocą Kreatora kwerend .................... 209 Poznaj widok SQL ................................................................................ 213 Kwerendy i powiązane tabele ................................................................... 216 Sprzęganie tabel w kwerendzie .............................................................. 218 Sprzężenia zewnętrzne ......................................................................... 222 Sprzężenia wielokrotne ........................................................................ 224 Rozdział 7. Sztuczki niezbędne przy pracy z kwerendami ........................... 227 Pola obliczane ......................................................................................... 227 Definiowanie pola obliczanego ............................................................. 228 Proste obliczenia na postawie pól liczbowych ........................................ 231 Wyrażenia operujące na tekście ............................................................ 233 S P I S T R E Ś C I 5 Funkcje w kwerendach ............................................................................234 Korzystanie z funkcji ............................................................................234 Konstruktor wyrażeń ............................................................................236 Formatowanie liczb ..............................................................................238 Więcej funkcji matematycznych ...........................................................240 Funkcje tekstowe ..................................................................................241 Funkcje dat ..........................................................................................242 Radzenie sobie z pustymi wartościami (null) .........................................245 Podsumowywanie danych ........................................................................246 Grupowanie kwerend podsumowujących ..............................................249 Sprzężenia w kwerendach podsumowujących ........................................251 Kwerendy parametryczne .........................................................................253 Rozdział 8. Kwerendy aktualizujące rekordy ................................................ 255 Poznaj kwerendy akcji .............................................................................255 Testowanie kwerend akcji (zachować ostrożność) .................................256 Rodzina kwerend akcji ..........................................................................257 Kwerendy aktualizujące ...........................................................................257 Kwerendy dołączające ..............................................................................262 Tworzenie kwerendy dołączającej (lub tworzącej tabelę) ........................264 Co zrobić, aby wartości autonumerowania nie zaczynały się od 1? .........266 Kwerendy usuwające ...............................................................................268 Samouczek: oznaczanie zamówień na niedostępne towary .......................270 Wyszukiwanie niedostępnych elementów .............................................271 Zawieszanie zamówień .........................................................................272 Rozdział 9. Analiza danych za pomocą kwerend krzyżowych i tabel przestawnych ........................................................................................275 Poznaj kwerendy krzyżowe ......................................................................276 Tworzenie kwerend krzyżowych ..............................................................279 Tworzenie kwerendy krzyżowej za pomocą Kreatora .............................279 Tworzenie kwerendy krzyżowej od podstaw ..........................................283 Tabele przestawne ...................................................................................285 Tworzenie tabeli przestawnej ...............................................................286 Manipulowanie tabelą przestawną ........................................................290 Tworzenie pola obliczanego ..................................................................291 Ukrywanie i pokazywanie szczegółów ...................................................294 Filtrowanie tabel przestawnych .............................................................295 Wykresy przestawne ................................................................................298 Wybór typu wykresu .............................................................................299 Drukowanie wykresu przestawnego ......................................................301 Część III Drukowanie raportów ..................................................303 Rozdział 10. Tworzenie raportów .................................................................. 305 Podstawy raportów ..................................................................................306 Tworzenie prostego raportu ..................................................................307 Rozmieszczanie elementów raportu ......................................................309 6 S P I S T R E Ś C I Dodawanie i usuwanie pól .................................................................... 311 Wiele widoków raportu ........................................................................ 313 Tworzenie raportu od podstaw ............................................................. 314 Drukowanie, podglądanie i eksportowanie raportu .................................. 316 Podglądanie raportu ............................................................................. 316 Eksportowanie raportu ......................................................................... 318 Jak zdobyć dodatek Zapisz jako PDF? ................................................... 320 Formatowanie raportu ............................................................................. 322 Formatowanie kolumn i ich nagłówków ............................................... 323 Formatowanie warunkowe ................................................................... 328 Filtrowanie i sortowanie raportu .............................................................. 331 Filtrowanie raportu .............................................................................. 331 Sortowanie raportu ............................................................................... 332 Rozdział 11. Projektowanie zaawansowanych raportów ............................. 333 Udoskonalanie raportów w Widoku projektu ........................................... 334 Sekcje Widoku projektu ....................................................................... 334 Poznaj formanty ................................................................................... 335 Przenoszenie pól z układu .................................................................... 337 Dodawanie formantów ......................................................................... 339 Tworzenie raportu od podstaw (w Widoku projektu) ............................. 341 Kreator raportów ..................................................................................... 344 Kreator etykiet ........................................................................................ 346 Dostosowywanie raportów za pomocą właściwości .................................. 350 Modyfikowanie wspólnych właściwości ................................................ 352 Wyrażenia ............................................................................................... 354 Grupowanie ............................................................................................ 354 Grupowanie raportów .......................................................................... 356 Dostosowywanie za pomocą panelu Grupowanie, sortowanie i sumowanie .................................................................... 359 Wiele grup ........................................................................................... 363 Część IV Tworzenie interfejsu użytkownika za pomocą formularzy ................................................................365 Rozdział 12. Tworzenie prostych formularzy ................................................ 367 Podstawy formularzy ............................................................................... 368 Tworzenie prostego formularza ............................................................ 369 Korzystanie z formularza ...................................................................... 372 Sortowanie i filtrowanie w formularzu ..................................................... 379 Sortowanie formularza ......................................................................... 379 Filtrowanie formularza ......................................................................... 379 Korzystanie z funkcji Filtruj według formularza .................................... 380 Zachowywanie filtrów na przyszłość ..................................................... 382 S P I S T R E Ś C I 7 Tworzenie lepszych układów ...................................................................383 Wyzwalanie formantów z układów .......................................................384 Używanie więcej niż jednego układu .....................................................384 Używanie układów tabelarycznych .......................................................386 Wyświetlanie wielu rekordów w dowolnych formularzach .....................388 Formularze dzielone .............................................................................390 Jeszcze bardziej przydatne właściwości formularzy ................................391 Kreator formularzy ..................................................................................394 Rozdział 13. Projektowanie zaawansowanych formularzy ..........................397 Dostosowywanie formularzy w Widoku projektu .....................................397 Sekcje formularza .................................................................................399 Dodawanie formantów do formularza ...................................................400 Galeria formantów — krótka wycieczka ................................................403 Rozmieszczanie formantów w formularzu ............................................406 Kotwiczenie: automatyczna zmiana rozmiaru formantów .....................408 Kolejność klawisza Tab: ułatwianie nawigacji za pomocą klawiatury .....414 Przejmowanie kontroli nad formantami ...................................................416 Blokowanie pól .....................................................................................416 Zapobieganie błędom za pomocą walidacji ............................................417 Przeprowadzanie obliczeń za pomocą wyrażeń ......................................418 Porządkowanie za pomocą formantów karta .........................................420 Zwiedzanie z użyciem hiperłączy ..........................................................421 Nawigowanie za pomocą list .................................................................423 Wykonywanie działań za pomocą przycisków .......................................425 Formularze i tabele związane ...................................................................427 Relacje między tabelami a proste formularze .........................................428 Formant podformularz .........................................................................429 Tworzenie niestandardowych podformularzy ........................................430 Rozdział 14. Tworzenie systemu nawigacji ................................................... 433 Opanowywanie okienka nawigacji ...........................................................433 Konfigurowanie listy nawigacji .............................................................434 Lepsze filtrowanie ................................................................................436 Ukrywanie obiektów ............................................................................439 Używanie niestandardowych grup ........................................................440 Przeszukiwanie listy nawigacji ..............................................................442 Tworzenie formularzy z funkcjami nawigacji ...........................................442 Tworzenie panelu przełączania .............................................................443 Projektowanie formularza startowego ...................................................446 Alternatywy dla panelu przełączania .....................................................447 Wyświetlanie wszystkich formularzy na liście .......................................450 Łączenie do powiązanych danych .............................................................453 Wyświetlanie powiązanych rekordów w osobnych formularzach ...........454 Wyświetlanie szczegółowych raportów za pomocą łączy ........................458 8 S P I S T R E Ś C I Część V Programowanie w Accessie .......................................... 461 Rozdział 15. Automatyzacja zadań za pomocą makr ....................................463 Podstawy makr ....................................................................................... 463 Tworzenie makra ................................................................................. 464 Uruchamianie makra ........................................................................... 468 Debugowanie makra ............................................................................ 469 Makra i bezpieczeństwo .......................................................................... 471 Niebezpieczne akcje makr .................................................................... 471 Jak Access traktuje niebezpieczne makra? ............................................ 473 Centrum zaufania ................................................................................ 475 Ustawianie zaufanej lokalizacji ............................................................ 477 Trzy przepisy na makro ........................................................................... 479 Znajdź rekord ...................................................................................... 479 Drukowanie raportu ............................................................................. 480 Wysyłanie danych e-mailem ................................................................. 481 Zarządzanie makrami ............................................................................. 483 Grupowanie makr ................................................................................ 483 Przypisywanie makrom skrótów klawiszowych ..................................... 485 Konfigurowanie makra startowego ....................................................... 486 Podłączanie makr do formularzy .............................................................. 487 Poznaj zdarzenia .................................................................................. 487 Dołączanie makr do zdarzeń ................................................................. 490 Odczytywanie argumentów z formularza .............................................. 490 Zmienianie właściwości formularza ..................................................... 492 Makra warunkowe .................................................................................. 493 Tworzenie warunku ............................................................................. 494 Sprawdzanie poprawności danych za pomocą warunków ...................... 495 Bardziej złożone makra warunkowe ...................................................... 498 Rozdział 16. Automatyzacja zadań za pomocą Visual Basic .........................501 Edytor Visual Basic .................................................................................. 502 Dodawanie nowego modułu ................................................................. 503 Tworzenie najprostszej procedury ........................................................ 505 Dołączanie kodu do formularza ............................................................... 506 Reagowanie na zdarzenia w formularzu ................................................ 507 Wywoływanie kodu w module .............................................................. 509 Odczytywanie i zapisywanie pól w formularzu ...................................... 511 Poznaj obiekty ......................................................................................... 513 Właściwości ......................................................................................... 513 Metody ................................................................................................ 517 Zdarzenia ............................................................................................ 519 Używanie obiektów ................................................................................. 520 Wskazywanie, że rekord został zmieniony ............................................ 520 Tworzenie efektu mouseover ................................................................ 524 S P I S T R E Ś C I 9 Rozdział 17. Zaawansowane techniki programowania .................................527 Poznajemy możliwości języka Visual Basic ..............................................527 Przechowywanie informacji w zmiennych .............................................528 Podejmowanie decyzji ..........................................................................529 Powtarzanie akcji w pętli ......................................................................533 Tworzenie własnych funkcji .................................................................534 Łącząc wszystko razem: funkcja testująca karty kredytowe ....................536 Radzenie sobie z problemami ...................................................................540 Debugowanie .......................................................................................541 Obsługa błędów ....................................................................................544 Zgłębiamy sekrety obiektów ....................................................................546 Obiekt DoCmd ....................................................................................548 Konwertowanie makr na kod Visual Basica ...........................................550 Jak Visual Basic może pomóc nam w interesach? .....................................552 Notowanie całkowitych kosztów zamówienia .......................................554 Pobieranie informacji o cenie ................................................................556 Dodawanie nowego produktu w trakcie realizacji zamówienia ...............557 Zarządzanie wypełnianiem zamówień ..................................................561 Aktualizowanie ilości produktów ..........................................................564 Część VI Współpraca bazy Access ze światem zewnętrznym ... 569 Rozdział 18. Udostępnianie bazy danych wielu użytkownikom ................... 571 Udostępnienie naszej bazy danych światu zewnętrznemu ........................572 W jaki sposób działają funkcje współdzielenia danych programu Access 573 Przygotowywanie naszej bazy danych .......................................................575 Na czym polega rozdzielanie bazy danych .............................................575 Rozdzielanie bazy za pomocą kreatora ..................................................578 W jaki sposób działają łączenia między tabelami ...................................581 Ręczne rozdzielanie bazy danych ..........................................................584 Blokowanie zewnętrznej bazy danych ...................................................587 Udostępnianie bazy danych użytkownikom nieposiadającym Accessa ...589 Sekrety dobrej współpracy z innymi użytkownikami ................................591 Oglądanie na bieżąco zmian wprowadzanych przez innych ...................591 Rozstrzyganie konfliktów edytowania danych .......................................593 Zapobieganie równoległemu edytowaniu rekordów za pomocą blokowania ......................................................................595 Otwieranie bazy danych w trybie wyłączności .......................................597 Uszkodzenie danych ................................................................................599 Diagnozowanie (i naprawianie) uszkodzonych baz danych ....................599 Zapobieganie uszkodzeniom danych .....................................................600 Dbanie o bezpieczeństwo naszej bazy danych ...........................................601 Ochrona bazy danych za pomocą haseł .................................................602 Hasła i rozdzielone bazy danych ............................................................603 Korzystanie z systemu zabezpieczeń plików Windows ...........................604 10 S P I S T R E Ś C I Rozdział 19. Importowanie i eksportowanie danych .................................... 607 Powody, dla których importujemy lub eksportujemy dane ....................... 608 Jak działa eksportowanie ...................................................................... 608 Jak działa importowanie ....................................................................... 609 Korzystanie ze Schowka .......................................................................... 610 Kopiowanie tabeli Accessa do innego programu .................................... 611 Kopiowanie komórek Excela do bazy Access ......................................... 613 Operacje importowania i eksportowania .................................................. 614 Typy plików, które można importować ................................................. 615 Importowanie danych .......................................................................... 616 Importowanie z pliku Excela ................................................................ 618 Importowanie danych z pliku tekstowego ............................................. 621 Typy plików, do których można eksportować dane ............................... 623 Eksportowanie danych ......................................................................... 624 Ponowne wykorzystywanie ustawień importowania i eksportowania .... 626 Access i XML .......................................................................................... 629 Co to takiego ten XML? ........................................................................ 629 Trzy podstawowe zasady XML ............................................................. 630 Pliki i schematy XML ........................................................................... 634 Historia współpracy Accessa z XML ..................................................... 634 Eksportowanie do pliku XML ............................................................... 636 Importowanie danych z pliku XML ...................................................... 638 Zbieranie informacji za pomocą e-maili ................................................... 640 Tworzenie wiadomości e-mail .............................................................. 641 Ręczne przetwarzanie odpowiedzi ........................................................ 647 Automatyczne przetwarzanie odpowiedzi ............................................. 649 Zarządzanie ustawieniami zbierania wiadomości e-mail ....................... 649 Rozdział 20. Łączenie bazy Access z bazą SQL Server ...................................651 Czy warto przełączać bazę danych na SQL Server? ..................................... 652 W jaki sposób działa SQL Server ........................................................... 653 Tania wersja programu SQL Server ....................................................... 654 Zaczynamy korzystać z programu SQL Server 2005 Express ..................... 656 Instalowanie programu SQL Server Express .......................................... 657 Umieszczanie serwera SQL Server w sieci ............................................. 661 Tworzenie bazy danych SQL Server ......................................................... 662 Rozbudowa bazy danych ....................................................................... 663 Zarządzanie naszą bazą danych ............................................................ 669 Tworzenie bazy danych SQL Server od podstaw .................................... 671 Dodawanie obiektów do bazy SQL Server ................................................. 672 Tworzenie tabel ................................................................................... 672 Jak działają kwerendy ........................................................................... 678 Tworzenie widoku ............................................................................... 679 S P I S T R E Ś C I 11 Rozdział 21. Łączenie bazy Access z SharePoint ........................................... 685 Jak działa serwer SharePoint ....................................................................686 Co można robić za pomocą serwera SharePoint .....................................688 Konfigurowanie programu SharePoint .....................................................690 Tworzenie witryny naszego zespołu ......................................................691 Dopasowywanie witryny do naszych potrzeb .........................................694 SharePoint i Access .................................................................................698 Tworzenie listy .....................................................................................698 Eksportowanie tabel do serwera SharePoint ..........................................703 Importowanie danych do Accessa .........................................................705 Przenoszenie na serwer SharePoint całej bazy danych ............................707 Edytowanie danych SharePoint w Accessie ...........................................710 Wprowadzanie zmian bez połączenia z serwerem ..................................710 Dodatki ..........................................................................................713 Dodatek A Modyfikowanie paska Szybki dostęp ........................................... 715 Pasek Szybki dostęp .................................................................................716 Dodawanie przycisków .........................................................................717 Dostosowywanie paska do różnych baz danych .....................................719 Skorowidz ........................................................................................................ 721 12 S P I S T R E Ś C I Tworzenie pierwszej bazy danych ROZDZIAŁ M imo że Microsoft nigdy tego nie przyzna, Access może być przerażają- cy, przerażający na tyle, że nawet najbardziej pewny siebie użytkownik może oblać się zimnym potem. Chociaż Microsoft wydał miliony, aby uprościć użytkowanie Accessa, zdaniem większości ludzi jest to wciąż najtrud- niejszy program w pakiecie Office. Ci ludzie prawdopodobnie mają rację. Wydaje się, że Access jest najbardziej zrażającym do siebie programem pakietu Office, a powodem jest sposób, w jaki działają bazy danych. Mówiąc prosto — ba- zami danych rządzą sztywne reguły. Inne programy nie są do nich tak obsesyjnie przywiązane. Na przykład możesz uruchomić Worda i od razu zacząć wpisywać tekst. Albo możesz uruchomić Excela i natychmiast zająć się raportem finanso- wym. Ale w Accessie takiej dowolności nie ma. Zanim rozpoczniesz wprowa- dzanie informacji do bazy danych Accessa, musisz utworzyć strukturę tej bazy danych. Ale nawet gdy już określisz tę strukturę, prawdopodobnie będziesz chciał spędzić więcej czasu nad tworzeniem innych przydatnych narzędzi, takich jak wygodne procedury wyszukiwania i przyjazne formularze upraszczające wy- szukiwanie i wprowadzanie danych. Wprowadzanie tych wszystkich ustawień wymaga wysiłku i dobrej znajomości sposobu działania baz danych. W tym rozdziale pokonasz swoje opory przed Accessem i utworzysz prostą, ale funkcjonalną bazę danych. W trakcie lektury zapoznasz się z zupełnie nowym interfejsem użytkownika programu Access i dokładnie dowiesz się, co można przechowywać w bazie danych. Będziesz wtedy przygotowany do radzenia sobie ze sztuką projektowania baz danych, szczegółowo omówioną w tej książce. Poznaj bazy danych Access Poznaj bazy danych Access Poznaj bazy danych Access Jak już wiesz, baza danych jest zbiorem informacji. W programie Access każda baza danych jest przechowywana w jednym pliku. Ten plik zawiera obiekty bazy danych, które po prostu są składnikami bazy danych. Obiekty bazy danych są głównymi składnikami bazy danych Access. Wyróżniamy sześć typów obiektów baz danych. • Tabele przechowują informacje. Tabele są sercem każdej bazy danych i można ich utworzyć tyle, ile potrzeba do przechowania informacji różnego typu. Baza danych zawierająca informacje o sprawności fizycznej mogłaby zawierać w trzech różnych tabelach dziennik z porannego joggingu, spis przyrządów gimnastycznych i liczbę wypitych odżywek wysokobiałkowych. • Kwerendy umożliwiają szybkie przeprowadzenie działania z tabelą. Przeważnie działanie wiąże się z pobraniem części informacji (dotyczących np. 10 najlepiej sprzedających się dań w Ed’s Roadside Dinner lub wszystkich zakupów, jakie zrobiłeś któregoś dnia). Jednakże kwerend można także używać do wprowa- dzania zmian. • Formularze są atrakcyjnymi oknami, które tworzysz, układasz ich elementy i kolorujesz. Formularze pozwalają w prosty sposób przeglądać lub zmieniać informacje w tabeli. • Raporty pomagają wydrukować część lub wszystkie informacje z tabeli. Możesz wybrać, gdzie na stronie mają być umieszczone informacje, jak mają być pogrupowane i posortowane i jak mają zostać sformatowane. • Makra są małymi programami, które automatyzują specyficzne zadania. Makra są prostym sposobem na uzyskanie specyficznych rezultatów bez konieczno- ści zostawania programistą. • Moduły są plikami zawierającymi kod Visual Basic. Ten kod może zostać użyty dosłownie do wszystkiego — od uaktualnienia 10 000 rekordów do wy- słania e-maila. (Rozdział 16. w pełni dotyczy Visual Basic). Accessowi guru nazywają wszystkie te składniki bazy danych obiektami, ponieważ używa się ich wszystkich dokładnie w ten sam sposób. Jeżeli chcesz skorzystać z konkretnego obiektu, należy dodać go do bazy danych, nadać mu nazwę, a na- stępnie dostosować do własnych potrzeb. Później możesz przeglądać obiekty, zmie- niać ich nazwy lub usunąć te, które już nie będą potrzebne. Wskazówka: Projektowanie bazy danych jest procesem polegającym na dodawaniu i konstruowa- niu obiektów. Jeżeli interesują Cię liczby, baza danych programu Access może przechowywać do 32 768 osobnych obiektów. W tym rozdziale omówię tylko najbardziej podstawowy typ obiektów bazy danych — tabele. Jednak najpierw musisz dowiedzieć się nieco więcej o bazach danych i środowisku pracy w Accessie. 40 C Z Ę Ś Ć I ♦ P R Z E C H O W Y W A N I E I N F O R M A C J I W T A B E L A C H Zaczynamy Czas rozpocząć naszą podróż i uruchomić Accessa. Powita nas całkiem ładna strona Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access (rysunek 1.1). Zaczynamy Rysunek 1.1. Strona Wprowadzenie do pro- gramu Microsoft Office Access jest czymś po- między programem dla Windows a stroną WWW. Użyj odnośników znajdujących się po lewej stronie, aby przejrzeć różne kategorie szablo- nów (baz danych goto- wych do użytku, które możesz pobrać i wypeł- nić własnymi danymi). Albo przejrzyj odnośniki na dole strony, które kierują do najnowszych wiadomości i wskazówek dotyczących Accessa N a j c z ę ś c i e j z a d a w a n e p y t a n i a Korzystanie z bazy danych należącej do kogoś innego Czy mogę korzystać z bazy danych Access, której sam nie zaprojektowałem? Mimo że każdej bazy danych Access dotyczy ten sam dwuetapowy proces (najpierw ktoś ją tworzy, a następ- nie ludzie wypełniają ją informacjami), ta sama osoba nie musi wykonywać obu czynności. W świecie biznesu często różni ludzie pracują osobno nad tymi zadaniami. Na przykład w wakacje jakiś młody geniusz może utwo- rzyć w sklepie monopolowym bazę danych z zamó- wieniami (zadanie nr 1). Następnie dział sprzedaży może wpisywać do tej bazy nowe zamówienia (zadanie nr 2), a inni pracownicy mogą wyszukiwać zamówienia i je wypełniać (także zadanie nr 2). Pracownicy magazynu będą pilnowali, aby poziom zapasów był odpowiedni (ponownie zadanie nr 2), natomiast księgowy może śledzić całkowitą sprzedaż (zadanie nr 2). Jeżeli zadanie nr 1 (tworzenie bazy danych) zostało wy- konane dobrze, zadanie nr 2 (korzystanie z bazy da- nych) może być bardzo proste. W rzeczywistości, jeżeli baza danych jest dobrze zaprojektowana, ludzie nie- mający zbyt dużego pojęcia o Accessie mogą jej uży- wać do wpisywania, uaktualniania i wyszukiwania infor- macji. Co bardziej niesamowite, nie muszą oni nawet wiedzieć, że korzystają z Accessa! W rozdziale 18. dowiesz się więcej na temat współdzie- lenia Accessa z innymi ludźmi. R O Z D Z I A Ł 1 . ♦ T W O R Z E N I E P I E R W S Z E J B A Z Y D A N Y C H 41 Zaczynamy Pierwszy rzut oka na stronę Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access może nieco oszołomić, ale służy ona jedynie trzem celom: • Wyświetla najświeższą zawartość witryny Microsoft Office Online. Na przykład możesz przeczytać tu przydatne artykuły na temat Accessa, znaleźć wskazówki pozwalające zaoszczędzić czas lub pobrać uaktualnienia. Wszyst- kie linki zostają otwarte w osobnym oknie przeglądarki. • Pozwala otworzyć ostatnio używaną bazę danych. Po prawej stronie znaj- duje się część Otwórz niedawno używaną bazę danych, która zawiera listę. • Pozwala utworzyć nową bazę danych. Możesz utworzyć pustą bazę danych (w tym celu użyj przycisku Pusta baza danych) lub możesz spróbować odna- leźć odpowiedni gotowy szablon. Z o s t a t n i e j c h w i l i Szablony: jeden rozmiar nie zawsze pasuje Szablony są gotowymi bazami danych. Celem szablo- nów jest zaoszczędzenie pracy potrzebnej do utwo- rzenia bazy danych i umożliwienie natychmiastowego przejścia do dostosowywania bazy i wpisywania danych. Jak możesz się spodziewać, taka wygoda ma swoją cenę. Nawet jeżeli znajdziesz szablon, który przecho- wuje potrzebny Ci typ informacji, może się okazać, że predefiniowana struktura nie do końca jest odpowied- nia. Na przykład: jeżeli wybierzesz szablon Majątek, aby zapisać wszelkie rzeczy, które przechowujesz w piw- nicy, może się okazać, że brakuje w nim pewnych po- trzebnych informacji (jak na przykład ich przewidywana cena na Allegro), za to zawiera on inne szczegóły, na których Ci nie zależy (jak na przykład data zakupu poszczególnych rzeczy). Aby ten szablon zadziałał, bę- dziesz musiał zmienić projekt tabeli, co wymaga tej samej wiedzy na temat Accessa, co tworzenie tabeli. Z tej książki dowiesz się, jak od podstaw tworzyć wła- sne bazy danych oraz jak dostosować każdy ich frag- ment do własnych potrzeb. Gdy już perfekcyjnie opa- nujesz Accessa, będziesz mógł z radością godzinami bawić się z gotowymi szablonami i dostosowywać je do własnych potrzeb. Być może chciałbyś dostosować stronę Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access do własnych potrzeb. Access to umożliwia, ale nie jest to zbyt pro- ste i jest zalecane jedynie dla organizacji, które chcą ustawić zestandaryzowaną stronę Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access, lepiej spełniającą ocze- kiwania pracowników. Firma może dodać linki do firmowej witryny internetowej lub często używanego szablonu bazy danych. Jeżeli jesteś zainteresowany tą możliwością, będziesz potrzebował dodatkowego narzędzia: darmowego Access Developer’s Toolkit, który możesz znaleźć i pobrać za darmo w witrynie http:// msdn.microsoft.com. (W trakcie pisania książki narzędzie to nie było jeszcze dostępne). Strona Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access jest jedynie furtką do możliwości Accessa, wraz z zagłębianiem się dalej dostępnych staje się coraz więcej możliwości. Nie będziesz mógł wypróbować innych możliwości Accessa, dopóki nie utworzysz nowej bazy danych, a jak to zrobić, dowiesz się z następnego podrozdziału. 42 C Z Ę Ś Ć I ♦ P R Z E C H O W Y W A N I E I N F O R M A C J I W T A B E L A C H Zaczynamy Tworzenie nowej bazy danych W tym rozdziale utworzysz całkiem prostą bazę danych. Przykładowa baza danych będzie zawierała listę lalek typu bobblehead. (Lalka typu bobblehead jest zabaw- ką z nieproporcjonalnie dużą głową umieszczoną na sprężynie. Takie lalki prze- ważnie przypominają znane gwiazdy, polityków, sportowców lub przedstawiają fikcyjne postaci). Z o s t a t n i e j c h w i l i Access w internecie Jednym z najlepszych elementów strony Wprowadze- nie do programu Microsoft Office Access jest sposób, w jaki pobiera ona bieżącą zawartość z internetu. Dzieje się to tak gładko, że wręcz niezauważalnie. Po urucho- mieniu Access łączy się w tle z wysokowydajnymi ser- werami Microsoftu i pobiera najświeższe informacje do pola z odnośnikami na dole strony Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access. Od czasu do czasu zawartość tego pola będzie się zmieniać. Pew- nego dnia może się tam pojawić odnośnik do artykułu o wirusach w makrach, a innego dnia do artykułu ze wskazówkami pomagającymi zaoszczędzić czas. (Po klik- nięciu odnośnika artykuł pojawia się w oknie pomocy Accessa, ale nie daj się zwieść — jest to po prostu strona WWW pobrana z witryny Office Online). Podobne cuda dzieją się, gdy przeglądasz szablony (poprzez kliknięcie jednej z kategorii opatrzonych nagłówkiem Więcej w witrynie Office Online). Ponow- nie Access korzysta z internetu, tym razem po to, aby pobrać listę odpowiednich szablonów. Dzięki takiemu rozwiązaniu można korzystać z bieżących projektów i nowej zawartości bez konieczności aktu- alizacji programu Access. Oczywiście nie muszę doda- wać, że jeżeli komputer nie może połączyć się z inter- netem, żadne uaktualnienia nie będą dostępne (zamiast tego w nieskończoność będzie wyświetlana ta sama zawartość). Jeżeli chcesz przejrzeć znacznie obszerniejszy katalog artykułów i zasobów Accessa, możesz samodzielnie przejść do witryny Office Online (spoza programu Access). W tym celu przejdź do adresu http://office. microsoft.com w swojej ulubionej przeglądarce. Wskazówka: Baza danych Bobblehead i wszystkie inne bazy danych wykorzystane w tej książce są dostępne w internecie. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz na stronie 35 „Wprowadzenia”. Oto jak utworzyć pustą, nową bazę danych. 1. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access kliknij przycisk Pusta baza danych. Po prawej stronie pojawi się panel boczny (rysunek 1.2). 2. Wpisz nazwę pliku. Access przechowuje wszystkie informacje bazy danych w pojedynczym pliku z rozszerzeniem .accdb (co jest skrótem od angielskiego Access database, czyli baza danych Access). Nie przywiązuj się zbytnio do nazwy wybranej au- tomatycznie przez Accessa (jak np. Baza danych1.accdb). Zamiast tego wy- bierz jakąś bardziej odpowiednią. W tym przypadku najlepszą nazwą będzie Bobblehead.accdb. R O Z D Z I A Ł 1 . ♦ T W O R Z E N I E P I E R W S Z E J B A Z Y D A N Y C H 43 Zaczynamy Rysunek 1.2. Baza danych Bobblehead. accdb zosta- nie zapisana w folderze C:Documents and Settings MattMoje Dokumenty. Możesz zmie- nić nazwę pliku poprzez klik- nięcie w polu tekstowym Nazwa pliku; możesz też zmienić doce- lowy folder poprzez klik- nięcie ikony folderu Jak w przypadku każdego innego pliku nazwa pliku z bazą danych Access może zawierać kombinację liter, spacji, cyfr, nawiasów, myślników (-) i pod- kreśleń (_). Najbezpieczniej jest unikać innych znaków specjalnych, z których część nie jest dozwolona. Uwaga: W zależności od ustawień Windows może ukrywać rozszerzenia plików. W programach służących do przeglądania plików, takich jak Eksplorator Windows, możesz zobaczyć zamiast pliku bazy danych Access o nazwie MojeSkandaliczneWesele.accdb po prostu nazwę MojeSkandaliczne- Wesele (bez końcówki .accdb). W takim przypadku możesz określić typ pliku dzięki ikonie. Jeżeli obok nazwy pliku znajduje się ikona programu Access (wyglądająca jak klucz), oznacza to, że masz do czynienia z bazą danych Access. Jeżeli znajduje się tam coś innego (na przykład mała paleta farb), musisz wywnioskować, jakiego typu jest to plik. 3. Wybierz folder. Jak we wszystkich programach z pakietu Office, tak i w Accessie założono, że chcesz zapisywać wszystkie utworzone pliki w osobistym folderze Moje dokumenty. Jeżeli tak nie jest, kliknij ikonę folderu, aby wyświetlić okno dialogowe Nowy plik bazy danych, wskaż wybrany folder (rysunek 1.3), a na- stępnie kliknij przycisk OK. 4. Kliknij przycisk Utwórz (znajdujący się w prawej dolnej części okna pro- gramu Access). Access utworzy plik bazy danych, a następnie wyświetli arkusz danych, w któ- rym będziesz mógł rozpocząć tworzenie swojej pierwszej tabeli. 44 C Z Ę Ś Ć I ♦ P R Z E C H O W Y W A N I E I N F O R M A C J I W T A B E L A C H Zaczynamy Rysunek 1.3. Okno dialogowe Nowy plik bazy danych pozwala wybrać miejsce, w którym zosta- nie zapisany plik bazy danych Access. Daje ono również możli- wość utworzenia bazy danych w formacie wy- korzystywanym przez wcześniej- sze wersje Accessa (.mdb) Gdy utworzysz lub otworzysz bazę danych, wygląd okna programu Access nieco się zmienia. Na górze ekranu pojawia się robiący duże wrażenie pasek narzędzi (wstążka), a po lewej stronie pojawia się paleta nawigacji. Znajdujemy się teraz w centrum sterowania, w którym można wykonać wszystkie zadania związane z bazą danych (co pokazuje rysunek 1.4). Rysunek 1.4. W okienku nawigacji (po lewej stronie) znajdują się elementy (lub obiekty) bazy danych. Możesz użyć okienka nawigacji na przykład do poruszania się między spisami klientów i produktów. Znajdująca się u góry wstążka grupuje wszystkie polecenia Accessa. Wstążka umożliwia zatem wykonywanie różnych czyn- ności z bazą danych. Okno dokumentu (pośrodku) zaj- muje resztę okna. Jest to okno, w którym będziesz pracował — np. projektował tabelę i wpisywał dane „Wprowadzenie” zawiera omówienie podstaw działania wstążki (więcej szczegółów znajdziesz na stronie 23). Ale na razie nadszedł czas, aby zastanowić się, jak wy- korzystać naszą nową, pustą bazę danych poprzez dodanie tabeli. R O Z D Z I A Ł 1 . ♦ T W O R Z E N I E P I E R W S Z E J B A Z Y D A N Y C H 45 Zaczynamy Współdzielenie baz danych ze starszymi wersjami Accessa M ą d r a r a d a Wcześniejsze wersje programu Access nie używają for- matu .accdb. Jeżeli spróbujesz otworzyć plik Bobble- head.accdb w Access 2003, nie pojawi się nic oprócz komunikatu o błędzie. Wcześniejsze wersje wykorzystywały format pliku .mdb (skrót od ang. Microsoft database — baza danych Microsoft). Chociaż Access 2007 bezproblemowo może korzystać zarówno z plików .accdb, jak i .mdb, wcze- śniejsze wersje rozpoznają jedynie .mdb. (A żeby uczynić życie bardziej interesującym, istnieją trzy wersje formatu .mdb: naprawdę stary, pierwotny format, poprawiony format zaprezentowany w Access 2000 i format kolejny raz poprawiony, który pojawił się wraz z Access 2002 i został ponownie wykorzystany w Access 2003). Oto co musisz wiedzieć, aby wybrać odpowiedni for- mat nowej bazy danych. Jeżeli nie musisz się martwić o kompatybilność, najlepszym wyborem jest standar- dowy format .accdb, ponieważ zapewnia on najlepszą wydajność i oferuje kilka dodatkowych możliwości. Jeżeli jednak będziesz musiał współdzielić bazy danych z wcze- śniejszymi wersjami Access, nie korzystaj z nowego dziecka Microsoftu, a zamiast tego polegaj na spraw- dzonym formacie .mdb. Aby utworzyć bazę danych typu .mdb w Access 2007, użyj opcji Zapisz jako typ, pokazanej na rysunku 1.3. Będziesz mógł wtedy wybrać format pliku Access 2002 – 2003, a nawet wcześniejszy — Access 2000. (Je- żeli potrzebujesz jeszcze starszej wersji, na przykład Access 95, powinieneś postarać się o wehikuł czasu). Poznaj tabele Tabele są pojemnikami na informacje. Każda baza danych wymaga co najmniej jednej tabeli — bez niej nie można przechowywać żadnych danych. W prostej bazie danych, takiej jak baza Bobblehead, wystarczy nam jedna tabela, którą nazwie- my Lalki. Jeżeli jednak będziesz potrzebował kilku list powiązanych informacji, będziesz potrzebował więcej niż jednej tabeli. W bazie danych WielkiBudżet- Weselny.accdb będziesz chciał zapisywać listę gości zaproszonych na wesele, listę prezentów, które sobie zażyczyłeś, oraz listę tych, które faktycznie otrzymałeś. W rozdziale 5. napotkasz wiele przykładów baz danych zawierających po kilka tabel. Rysunek 1.5 przedstawia przykładową tabelę. Rysunek 1.5. Każdy rekord znajduje się w oddzielnym wierszu tabeli. Każde pole jest reprezentowane przez osobną kolumnę. Z tej tabeli jasno wy- nika, że dodaliśmy sześć lalek typu bobblehead. Przechowu- jemy informacje o każdej lalce w pięciu polach (Identyfikator, Postać, Producent, CenaZakupu i DataNabycia) 46 C Z Ę Ś Ć I ♦ P R Z E C H O W Y W A N I E I N F O R M A C J I W T A B E L A C H Zaczynamy Zanim zaczniesz projektować tę tabelę, musisz poznać podstawowe zasady: • Tabela jest niczym więcej niż tylko grupą rekordów. Rekord jest zbiorem informacji o jednej rzeczy. Na przykład w tabeli Lalki każdy rekord reprezen- tuje jedną lalkę typu bobblehead. W tabeli Rodzina każdy rekord reprezento- wałby jednego krewniaka. W tabeli Produkty każdy rekord reprezentowałby jeden element przeznaczony na sprzedaż. Myślę, że już rozumiesz. • Każdy rekord jest podzielony na pola. Każde pole przechowuje odrębną in- formację. Na przykład w tabeli Lalki jedno pole zawiera osobę, do której lalka jest podobna, inne zawiera cenę, kolejne zawiera datę zakupu itd. • Tabele mają sztywną strukturę. Innymi słowy, nie można naginać reguł. Jeżeli utworzysz cztery pola, każdy rekord musi posiadać cztery pola (chociaż niektóre pola mogą być puste, jeżeli nie są użyteczne dla danego rekordu). Z o s t a t n i e j c h w i l i Planowanie bazy danych dla początkujących Wielu guru baz danych sugeruje, aby przed urucho- mieniem Accessa zrobić burzę mózgów i zastanowić się dokładnie, jakie informacje mają być przechowywane w bazie danych. Oto jak to zrobić. Najpierw określ po- trzebny typ listy poprzez dokończenie zdania „Potrze- buję listy…” (na przykład: „Potrzebuję listy wszystkich lalek typu bobblehead w mojej piwnicy”). Następnie zapisz na kartce wszystkie potrzebne infor- macje. Niektóre szczegóły są oczywiste. Na przykład dla zbioru lalek będziesz prawdopodobnie chciał zapisać nazwę lalki, cenę i datę jej zakupu. Inne szczegóły, takie jak rok produkcji, nazwa firmy i krótki opis wyglądu lalki lub jej stanu, mogą wymagać głębszego prze- myślenia. Gdy już zakończysz ten proces i określisz wszystkie ważne informacje, będziesz gotowy do utworzenia od- powiedniej tabeli w Accessie. Przykład z lalkami typu bobblehead obrazuje ważny schemat projektowania baz danych: Najpierw projektujemy bazę danych, a następ- nie tworzymy ją w Accessie. Z rozdziału 5. dowiesz się więcej o projektowaniu bardziej złożonych baz danych. Tworzenie prostej tabeli Gdy utworzysz bazę danych, będzie ona prawie pusta. Po to, byś mógł zacząć pracę, Access tworzy pierwszy obiekt bazy danych — tabelę o nazwie Tabela1. Problem polega na tym, że tabela ta jest zupełnie pusta — nie ma zdefiniowanych pól (ani nie zawiera danych). Jeżeli tworzyłeś nową bazę danych według schematu ze strony 43, aktywny jest Widok arkusza danych (rysunek 1.5), w którym wpisujemy dane do tabeli. Musimy jedynie dostosować tę tabelę do własnych potrzeb. Można to zrobić na dwa sposoby: • Widok projektu pozwala zdefiniować wszystkie aspekty tabeli, zanim zaczniesz z niej korzystać. Niemal wszyscy profesjonaliści preferują Widok projektu i zaczniemy z niego korzystać w rozdziale 2. • W Widoku arkusza danych wpisujemy dane do tabeli. Widok arkusza danych umożliwia również tworzenie tabeli „w locie” podczas wstawiania nowych in- formacji. W tym rozdziale skorzystamy z tego sposobu. R O Z D Z I A Ł 1 . ♦ T W O R Z E N I E P I E R W S Z E J B A Z Y D A N Y C H 47 Zaczynamy W kolejnych krokach zmienimy pustą tabelę (np. Tabela1) w tabelę Lalki, korzy- stając z Widoku arkusza danych: 1. Aby zdefiniować tabelę, musisz dodać pierwszy rekord. W tym przypadku wyobraź to sobie jako wybranie konkretnej lalki, którą chcesz dodać do listy. W tym przykładzie użyjemy całkiem fajnej repliki Homera Simpsona. Uwaga: Nie ma znaczenia, którą lalkę wpiszesz jako pierwszą. Tabele w Accessie są nieposortowane, co oznacza, że rekordy nie są ułożone w jakimś określonym porządku. Jednakże można je posor- tować w dowolny sposób podczas pobierania informacji. 2. W kolumnie Dodaj nowe pole arkusza danych wpisz pierwszą informację dla rekordu (rysunek 1.6). Rysunek 1.6. Aby wy- pełnić pierwszy rekord, wpisz coś w pierwszym polu (na przykład nazwę lalki — „Homer Simpson”. Następnie naciśnij klawisz tabulacji, aby przejść do drugiej kolumny i wpisz następny frag- ment informacji. Na razie pomiń kolumnę Identyfi- kator — jest ona umiesz- czana w każdej tabeli, a jej wartości pozwalają zidentyfikować poszcze- gólne rekordy. Na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy (strona 48) wiesz już, że potrzebujemy czterech pól z informacjami na temat każdej lalki. Dla lalki Homer Simpson są to następujące informacje: Homer Simpson (nazwa), Fictio- nal Industries (producent), 7,99 zł (cena) i dzisiejsza data (data zakupu). Chociaż można rozpocząć od dowolnego pola, wydaje się rozsądne rozpoczęcie od pola z nazwą, ponieważ pozwala to jasno zidentyfikować lalkę. 3. Naciśnij klawisz tabulacji, aby przejść do następnego pola i powróć do kroku 2. Powtarzaj kroki 2. i 3., dopóki nie dodasz wszystkich potrzebnych pól. Po- staraj się umieścić wszystkie osobne informacje w oddzielnych kolumnach. Jeżeli chcesz być bardziej profesjonalny, podczas wpisywania ceny dodaj symbol waluty (zł) i wpisz datę w jakimś rozpoznawalnym formacie (np. 2008-01-01). Te wskazówki informują Access, jakiego typu informacje wpisujesz do kolum- ny (w rozdziale 2. dowiesz się, jak przejąć całkowitą kontrolę nad typami danych we wszystkich kolumnach i uniknąć możliwych nieporozumień). Rysunek 1.7 przedstawia ukończony rekord. 48 C Z Ę Ś Ć I ♦ P R Z E C H O W Y W A N I E I N F O R M A C J I W T A B E L A C H Zaczynamy Rysunek 1.7. Jak dotąd je- dynym pro
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Access 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: