Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 012044 22974623 na godz. na dobę w sumie
MS Office 2007 PL w biurze i nie tylko - książka
MS Office 2007 PL w biurze i nie tylko - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1092-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms office
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praktyczne wprowadzenie do podstawowych aplikacji
pakietu Microsoft Office 2007 PL

Po latach oczekiwania Microsoft udostępnił nową, znacznie ulepszoną wersję pakietu Microsoft Office 2007. Jej najbardziej charakterystyczną cechą jest całkowicie przebudowany, wygodniejszy interfejs w postaci tzw. wstążki. Warto jednak zwrócić uwagę także na wiele usprawnień przyspieszających wykonywanie standardowych zadań, takich jak formatowanie tekstu w edytorze Word czy tworzenie zaawansowanych wykresów w arkuszach Excela. Użytkownicy biurowi z pewnością docenią też liczne funkcje umożliwiające pracę zespołową, które pozwalają kilku osobom bezpiecznie modyfikować ten sam dokument.

'MS Office 2007 PL w biurze i nie tylko' to wszechstronne wprowadzenie do najważniejszych programów wchodzących w skład tego popularnego pakietu biurowego. Dzięki tej książce szybko nauczysz się pisać dokumenty w edytorze Word, przeprowadzać obliczenia i tworzyć wykresy w arkuszach Excela, przygotowywać efektowne prezentacje w programie PowerPoint oraz zarządzać notatkami przy użyciu aplikacji OneNote. Opisom funkcji każdego z tych programów towarzyszą liczne ćwiczenia, które pozwolą Ci natychmiast wypróbować i utrwalić zdobytą wiedzę.

Rozpocznij samodzielną pracę z nową wersją
najbardziej popularnego pakietu biurowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MS Office 2007 PL w biurze i nie tylko Autor: Piotr Wr(cid:243)blewski ISBN: 978-83-246-1092-1 Format: A5, stron: 240 Praktyczne wprowadzenie do podstawowych aplikacji pakietu Microsoft Office 2007 PL (cid:149) Chcesz szybko rozpocz„(cid:230) pracŒ z programami wchodz„cymi w sk‡ad Microsoft Office 2007 PL? (cid:149) Chcesz pozna(cid:230) techniki pracy zespo‡owej? (cid:149) Chcesz dowiedzie(cid:230) siŒ, jak przenosi(cid:230) dokumenty miŒdzy r(cid:243)¿nymi wersjami pakietu Microsoft Office? Po latach oczekiwania Microsoft udostŒpni‡ now„, znacznie ulepszon„ wersjŒ pakietu Microsoft Office 2007. Jej najbardziej charakterystyczn„ cech„ jest ca‡kowicie przebudowany, wygodniejszy interfejs w postaci tzw. wst„¿ki. Warto jednak zwr(cid:243)ci(cid:230) uwagŒ tak¿e na wiele usprawnieæ przyspieszaj„cych wykonywanie standardowych zadaæ, takich jak formatowanie tekstu w edytorze Word czy tworzenie zaawansowanych wykres(cid:243)w w arkuszach Excela. U¿ytkownicy biurowi z pewno(cid:156)ci„ doceni„ te¿ liczne funkcje umo¿liwiaj„ce pracŒ zespo‡ow„, kt(cid:243)re pozwalaj„ kilku osobom bezpiecznie modyfikowa(cid:230) ten sam dokument. (cid:132)MS Office 2007 PL w biurze i nie tylko(cid:148) to wszechstronne wprowadzenie do najwa¿niejszych program(cid:243)w wchodz„cych w sk‡ad tego popularnego pakietu biurowego. DziŒki tej ksi„¿ce szybko nauczysz siŒ pisa(cid:230) dokumenty w edytorze Word, przeprowadza(cid:230) obliczenia i tworzy(cid:230) wykresy w arkuszach Excela, przygotowywa(cid:230) efektowne prezentacje w programie PowerPoint oraz zarz„dza(cid:230) notatkami przy u¿yciu aplikacji OneNote. Opisom funkcji ka¿dego z tych program(cid:243)w towarzysz„ liczne (cid:230)wiczenia, kt(cid:243)re pozwol„ Ci natychmiast wypr(cid:243)bowa(cid:230) i utrwali(cid:230) zdobyt„ wiedzŒ. (cid:149) Instalowanie pakietu Microsoft Office 2007 PL (cid:149) Edytowanie i formatowanie tekstu w edytorze Word 2007 (cid:149) Wstawianie do dokument(cid:243)w tabel, grafiki, spis(cid:243)w tre(cid:156)ci i innych element(cid:243)w (cid:149) Praca z edytorem r(cid:243)wnaæ matematycznych (cid:149) Tajemnice korespondencji seryjnej (cid:149) Praca zespo‡owa w edytorze Word 2007 (cid:149) Praca z arkuszami kalkulacyjnymi w programie Excel 2007 (cid:149) Przetwarzanie i analiza danych w arkuszach kalkulacyjnych (cid:149) Tworzenie wykres(cid:243)w i symulacji (cid:149) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint 2007 (cid:149) Korzystanie z notatek elektronicznych za pomoc„ programu OneNote 2007 (cid:149) Praktyczne zastosowania program(cid:243)w pakietu Microsoft Office 2007 PL (cid:149) Makra i aplikacje Visual Basic for Applications w Excelu (cid:149) Zabezpieczanie zawarto(cid:156)ci dokument(cid:243)w pakietu Microsoft Office 2007 Rozpocznij samodzieln„ pracŒ z now„ wersj„ najbardziej popularnego pakietu biurowego Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp .............................................................................................. 7 Rozdział 1. Instalacja pakietu biurowego .......................................................... 11 Instalator pakietu Microsoft Office — na co zwrócić uwagę? ........................................ 11 Część I Microsoft Office Word 2007 ......................................... 15 Rozdział 2. Pierwsze kroki z edytorem Word 2007 ............................................ 17 Ekran programu Microsoft Word 2007 i nowe funkcje jego interfejsu użytkownika ..... 17 Ułatwienia obsługi w Microsoft Office 2007 ............................................................ 20 Otwieranie i zapisywanie dokumentów ........................................................................... 22 Poznajemy funkcjonalność edytora ................................................................................. 24 Word 2007 — mapa aplikacji ................................................................................... 25 Ustawiamy opcje edytora Word 2007 ............................................................................. 27 Tryby pracy z dokumentem i jego wielkość ekranowa ................................................... 28 Drukowanie dokumentów tekstowych ............................................................................ 29 Rozdział 3. Formatowanie tekstów ................................................................... 31 Pojęcie akapitu i sposoby jego wyrównania względem marginesów .............................. 33 Odstępy między akapitami i menu podręczne Akapit ..................................................... 35 Numerowanie i punktowanie akapitów ........................................................................... 36 Wyróżnianie elementów tekstu ....................................................................................... 37 Błędy, błędy! ................................................................................................................... 38 Zastosowanie schowka Windows w edytorze ................................................................. 38 Rozdział 4. Czcionki i style .............................................................................. 41 Czcionki i ich rozmiary ................................................................................................... 41 Nietypowe symbole w tekście ......................................................................................... 43 Znaki diakrytyczne różnych języków .............................................................................. 43 Słowniki ortograficzne .................................................................................................... 44 Style ................................................................................................................................. 45 Style nowych dokumentów ............................................................................................. 45 Rozdział 5. Tabele i układ kolumnowy .............................................................. 49 Podstawowe techniki rysowania tabel ............................................................................. 49 Modyfikowanie struktury tabeli ...................................................................................... 51 Tryb wielokolumnowy (gazetowy) ................................................................................. 55 Bardzo długie tabele (wielostronicowe) .......................................................................... 56 4 MS Office 2007 PL w biurze i nie tylko Rozdział 6. Nagłówki, stopki i spisy (nie tylko treści) ....................................... 57 Podział dłuższych dokumentów na strony ....................................................................... 58 Nawigacja .................................................................................................................. 59 Wyszukiwanie i zamiana tekstu ................................................................................ 59 Stopki i nagłówki w Wordzie .......................................................................................... 60 Różne stopki i nagłówki dla odrębnych części dokumentu ............................................. 62 Stopki i nagłówki dla zaawansowanych .......................................................................... 63 Numeracja stron dla zaawansowanych ............................................................................ 64 Numerowanie nagłówków i spis treści ............................................................................ 65 Przygotowanie dokumentu ........................................................................................ 65 Wstawianie spisu treści ............................................................................................. 67 Przypisy ........................................................................................................................... 69 Odsyłacze ......................................................................................................................... 69 Skorowidze ...................................................................................................................... 71 Rozdział 7. Grafika i tekst ................................................................................ 75 Wklejanie grafiki ze schowka Windows ......................................................................... 75 Dołączanie gotowych plików graficznych ...................................................................... 76 Edytor graficzny programu Word .................................................................................... 79 Operacje na obiektach graficznych programu Word ....................................................... 83 Przesłanianie się obiektów ........................................................................................ 83 Grupowanie ............................................................................................................... 83 Praca z polami tekstowymi ....................................................................................... 85 Ustalanie ziarnistości obrazu ..................................................................................... 86 Rozdział 8. Edytor równań matematycznych ...................................................... 89 Praca z obiektem Równanie matematyczne .................................................................... 93 Rozdział 9. Korespondencja seryjna .................................................................. 95 Pierwszy list seryjny w Wordzie ..................................................................................... 96 Funkcje trybu korespondencji seryjnej ............................................................................ 99 Rozdział 10. Word i praca zespołowa ............................................................... 101 Podział publikacji na pliki ............................................................................................. 101 Praca w trybie recenzji .................................................................................................. 103 Część II Microsoft Office Excel 2007 ....................................... 105 Rozdział 11. Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego ..................................... 107 Poznajemy arkusz kalkulacyjny .................................................................................... 107 Otwieranie i zapisywanie dokumentów ......................................................................... 109 Praca z arkuszami .......................................................................................................... 111 Rozdział 12. Wprowadzanie danych do arkusza i formatowanie ich .................... 113 Formatowanie komórek ................................................................................................. 115 Operacje na komórkach ................................................................................................. 118 Selektywne kasowanie zawartości komórek ................................................................. 119 Kilka zaskakujących ćwiczeń praktycznych ................................................................. 120 Nagłówki i opisy tabel ................................................................................................... 121 Rozdział 13. Formuły w arkuszach ................................................................... 123 Nasza pierwsza formuła w arkuszu ............................................................................... 123 Powielanie wzoru za pomocą myszy ...................................................................... 124 Powielanie wzoru z wykorzystaniem kopiowania i wklejania ................................ 125 Współrzędne względne i bezwzględne ................................................................... 125 Spis treści 5 Wzory matrycowe .......................................................................................................... 127 Operatory matematyczne ............................................................................................... 127 Funkcje matematyczne w formułach ............................................................................. 128 Modyfikacja formuły na arkuszu ................................................................................... 130 Biblioteka funkcji Excela .............................................................................................. 130 Formuły dla zaawansowanych ....................................................................................... 130 Rozdział 14. Ćwiczenia praktyczne w Excelu .................................................... 135 Składki w działalności gospodarczej ............................................................................. 135 Lokata bankowa ............................................................................................................. 136 Harmonogram spłaty kredytu bankowego ..................................................................... 137 Rozdział 15. Excel i analiza danych .................................................................. 141 Formuły z warunkami logicznymi ................................................................................. 141 Formatowanie warunkowe ............................................................................................ 144 Rozdział 16. Excel jako mała baza danych ........................................................ 147 Filtrowanie danych ........................................................................................................ 147 Skoroszyty współdzielone ............................................................................................. 151 Rozdział 17. Wykresy i symulacje .................................................................... 153 Wykresy w Excelu ......................................................................................................... 153 Modyfikacja graficznych elementów wykresu .............................................................. 157 Rozdział 18. Drukowanie arkuszy ..................................................................... 159 Metody kondensowania wydruku .................................................................................. 159 Ustawienia wydruku arkusza ......................................................................................... 161 Nagłówki i stopki ........................................................................................................... 161 Rozdział 19. Zabezpieczanie dokumentów Excela (i nie tylko) .......................... 163 Zabezpieczanie hasłem dokumentów Excel, Word i PowerPoint ................................. 163 Zabezpieczanie hasłem notesów programu OneNote .................................................... 165 Ochrona zawartości arkuszy Excela .............................................................................. 166 Rozdział 20. Makra i aplikacje w Excelu .......................................................... 169 Do czego służą „makra”? .............................................................................................. 169 Rejestrowanie makra w Excelu ..................................................................................... 170 Aplikacje w VBA w Excelu — jak to „ugryźć”? .......................................................... 173 Krok 1: Przykładowe makro ................................................................................... 174 Krok 2: Oglądamy kod VBA makra ....................................................................... 175 Wstążka „Deweloper” ............................................................................................. 175 Organizacja makr .................................................................................................... 178 Część III Microsoft PowerPoint 2007 ........................................ 181 Rozdział 21. Podstawy obsługi PowerPoint 2007 ............................................. 183 Czym są prezentacje komputerowe? ............................................................................. 183 Nasza pierwsza prezentacja w PowerPoint 2007 .......................................................... 184 Różne punkty spojrzenia na prezentację ....................................................................... 186 Prezentacja slajdów ....................................................................................................... 188 Prezentacje PowerPoint jako dokumenty ...................................................................... 189 Drukujemy prezentację PowerPoint .............................................................................. 190 Rozdział 22. Modyfikujemy prezentację PowerPoint .......................................... 191 Dokładanie nowej strony do prezentacji ....................................................................... 191 Szablony układów stron w PowerPoint ......................................................................... 192 6 MS Office 2007 PL w biurze i nie tylko Formatowanie elementów slajdu ................................................................................... 194 Dokładanie nowych elementów slajdu .......................................................................... 197 Wzorzec slajdu .............................................................................................................. 200 Rozdział 23. Ożywiamy prezentację PowerPoint ................................................ 203 Część IV Microsoft Office OneNote 2007 .................................. 207 Rozdział 24. Omówienie programu OneNote 2007 ............................................ 209 Do czego służy program OneNote? ............................................................................... 209 Ekran główny programu OneNote 2007 ........................................................................ 210 Konfiguracja programu OneNote 2007 ......................................................................... 211 Rozdział 25. Obsługa programu OneNote 2007 ................................................. 213 Notes prywatny lub współdzielony ............................................................................... 213 Rozbudowa notesu ......................................................................................................... 215 Rozdział 26. Edycja notatek ............................................................................ 217 Podstawowe operacje na obiektach notatek .................................................................. 218 Oznaczanie notatek sygnaturami czasu ........................................................................... 219 Formatowanie tekstu ...................................................................................................... 219 Listy punktowane lub numerowane ............................................................................... 220 Grafika ........................................................................................................................... 220 Tabele ............................................................................................................................ 221 Odsyłacze ....................................................................................................................... 222 Inne obiekty w notatkach ............................................................................................... 222 Znaczniki notatek .......................................................................................................... 223 Rozdział 27. Notatniki w praktyce ................................................................... 225 Notatki boczne ............................................................................................................... 225 Wyszukiwanie danych ................................................................................................... 226 Ciekawe funkcje programu OneNote ............................................................................ 227 Skorowidz .................................................................................... 229 Rozdział 13. Formuły w arkuszach Już zapewne zauważyłeś, że w Excelu nie napiszesz tak łatwo listu, jak w edytorze tekstów1. Nie nadaje się on do tego celu prawie wcale, natomiast — co postaram się udowodnić w tym rozdziale — doskonale sobie radzi z obliczeniami. Obliczenia w ar- kuszu kalkulacyjnym można wykonywać za pomocą formuł, które wbudowuje się do komórek. Formuły w arkuszach nie są niczym innym niż zwykłymi wzorami (matema- tycznymi, statystycznymi, logicznymi itp.), które komponuje się przy użyciu myszki i kreatorów ekranowych. Nasza pierwsza formuła w arkuszu Wykonaj teraz proste ćwiczenie, w którym będziemy wprowadzać nowe elementy i testować nabyte umiejętności Na początek utwórz prostą tabelkę, która będzie przedmiotem naszych ćwiczeń (ry- sunek 13.1). Rysunek 13.1. Tabela z elementami obliczeń — budujemy układ 1 Co nie oznacza, że jest to zabronione — pracowałem niegdyś w pewnej firmie, która była częścią międzynarodowego holdingu — jeden z zagranicznych menedżerów miał manierę wysyłania korespondencji pisanej wyłącznie w plikach Excela, które ładnie sformatowane niewiele się różniły od dokumentów pisanych w Wordzie. 124 Część II ♦ Microsoft Office Excel 2007 Przetestuj umiejętności z poprzedniego rozdziału, np. włącz obramowanie krawędzi komórek, odwróć atrybuty koloru czcionki i tła komórki. Podpowiedzi dotyczące tego, jak to zrobić, znajdziesz na rysunku, np. wybierz czarny kolor wypełnienia ( ), a po- ). Formatowanie komórki możesz zmienić tem określ kolor czcionki jako biały ( według swoich upodobań, gdyż nie będzie ono zbyt ważne w naszym przykładzie. W kolejnym kroku zajmiemy się wbudowaniem do kolumny C formuły matematycz- nej, której celem będzie automatyczne wyliczanie iloczynu komórek w kolumnach A i B (rysunek 13.2). Nie jest to może szczyt wyrafinowania, ale dobrze zilustruje pod- stawowe zasady, jakim podlega tworzenie formuł w Excelu. Rysunek 13.2. Tabela z elementami obliczeń — komponujemy formułę Kliknij w obrębie komórki C2 i wpisz tam znak równa się (=), naciśnij dwa razy kla- wisz ← (strzałka w lewo), naciśnij znak mnożenia (*) i raz klawisz ←, a następnie zakończ całość zadania naciśnięciem klawisza Enter. Zauważyłeś, co się działo, gdy nacisnąłeś klawisz kierunkowy (←)? Wykonując tę czynność, powodowałeś przesu- wanie się pulsującej ramki w danym kierunku; zaś po znaku = zostały wpisane współ- rzędne komórki otoczonej pulsującą ramką. Po naciśnięciu klawisza Enter w komórce C2 znalazła się liczba 8. Kliknij teraz w obrę- bie komórki A2, wpisz tam np. 6 i potwierdź klawiszem Enter. Zawartość komórki C2 powinna automatycznie zmienić się na 24. Kliknij komórkę C2 i porównaj zawartość paska formuły — czy widzisz tam liczbę, czy coś innego? Gratulacje, właśnie udało Ci się utworzyć pierwszy automatyczny wzór w arkuszu kal- kulacyjnym! Jak jednak spowodować, aby wzór zadziałał w każdej komórce w kolumnie C? Okazuje się, że istnieje na to kilka prostych sposobów. Powielanie wzoru za pomocą myszy Najprostszy i chyba najczęściej używany w praktyce sposób polega na chwyceniu myszką za prawy dolny róg komórki, w której znajduje się formuła i — ciągle trzy- mamy — pociągnięciu jej w wybranym kierunku (najczęściej w dół), aby powielić tam wzór ukryty w komórce (rysunek 13.3). Rozdział 13. ♦ Formuły w arkuszach 125 Rysunek 13.3. Powielanie formuły za pomocą myszki Powielanie wzoru z wykorzystaniem kopiowania i wklejania Spróbujmy teraz powielić wzór w nieco inny sposób: kliknij w obrębie komórki C2 (ze wzorem C2=A2*B2), naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+C, aby skopiować wzór do Schowka, kliknij w obrębie komórki C3 i wklej tam wzór przez naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+V, kliknij w obrębie komórki C4 i wklej tam wzór, naciskając klawisze Ctrl+V, powtarzaj te czynności w kolejnych komórkach. Sam oceń, który sposób bardziej Ci odpowiada. Najciekawszą kwestią związaną z kopiowaniem wzorów jest ich inteligentne przenosze- nie. Do komórek C3 i C4 nie trafia wzór =A2*B2, ale odpowiednio A3*B3 oraz A4*B4! Tajemnica tego przekształcenia tkwi w tym, że komputer nie interpretuje wzoru =A2*B2 w formacie bezwzględnym, ale tak, jak go tworzyłeś, czyli w formacie, który można opisać następująco: do bieżącej komórki dodaj iloczyn drugiej i pierwszej komórki znajdujących się z lewej strony komórki bieżącej. Podczas kopiowania formuły Excel zastosował zatem współrzędne względne, nie zaw- sze jest to jednak dobre podejście, o czym przekonamy się na przykładzie zamiesz- czonym poniżej. Współrzędne względne i bezwzględne Spróbuj utworzyć tabelkę, która przelicza ceny samochodów wyrażone w euro na zło- tówki (rysunek 13.4). 126 Część II ♦ Microsoft Office Excel 2007 Rysunek 13.4. Błąd podczas powielania formuły Po powieleniu wzoru otrzymasz dość ciekawy rezultat, wynikający z faktu, iż w komór- ce D4 wpisany został wzór, którego znaczenie można słownie wyrazić tak: „Pomnóż zawartość komórki z lewej strony przez kurs waluty wpisany trzy komórki wyżej”. Oto kolejne rezultaty zastosowania takiego wzoru: 1. Opel Astra: 12100*3,55=42955 2. Renault Twingo: 13300*0=0 (bowiem brak wpisu w komórce D2 jest równoważny zeru) 3. BMW: 42000* (tekst: PLN) = bzdura, błąd argumentu. Wygląda na to, że natrafiliśmy na poważne ograniczenie możliwości Excela. Czy można temu jakoś zaradzić? Na szczęście okazuje się, że jest to problem do pokonania. Spróbuj nieco zmodyfikować wzór w komórce D4: zamiast =C4*D1 wpisz =C4*$D$1 i dopiero wówczas powiel wzór. Znak dolara ($) uzyskasz, naciskając kombinację klawiszy Shift+4. Efekt pokazuje rysunek 13.5. Rysunek 13.5. Stosujemy w formule współrzędne bezwzględne Znak dolara we współrzędnych „blokuje” je podczas kopiowania wzoru. Są to współ- rzędne bezwzględne. Rozdział 13. ♦ Formuły w arkuszach 127 Wzory matrycowe W arkuszu kalkulacyjnym bardzo łatwo można formułować wzory typu „kolumna B jest równa kolumnie A pomnożonej przez 3”. Jako przykład wykonaj następujące kroki: Wpisz fragment tabliczki mnożenia. Zaznacz komórki B2 – B5. Napisz =. Zaznacz komórki A2 – A5. Napisz *2. Naciśnij jednocześnie Ctrl+Shift+Enter. W komórkach drugiej kolumny pojawi się dość dziwny wzór w nawiasach klamrowych (rysunek 13.6). Rysunek 13.6. Wzór matrycowy Jest on przykładem notacji matrycowej, mechanizmu używanego nieco rzadziej, ale dość ciekawego i wartego poznania. Operatory matematyczne Tworząc wzory za pomocą arkusza kalkulacyjnego, musimy dostosować się do jego składni, która różni się trochę od składni wzorów poznanych na lekcjach matematyki, choć jednocześnie jest do nich zbliżona na tyle, na ile to możliwe. Pierwsza znacząca grupa operatorów pozwala wykonywać podstawowe operacje aryt- metyczne (tabela 13.1). Oprócz tego istnieje sporo operatorów używanych w porównaniach i innych wyraże- niach logicznych (tabela 13.2). 128 Część II ♦ Microsoft Office Excel 2007 Tabela 13.1. Operatory matematyczne w arkuszu kalkulacyjnym Operator Nazwa Przykład Wynik + – – * / ^ Dodawanie Odejmowanie Negacja Mnożenie Dzielenie Procent Potęgowanie 1 + 2 1 – 2 –(1 – 2) 2*3 20/4 22 2^3 3 –1 1 6 5 0,22 (prezentowany na ekranie jako 22 ) 8 Tabela 13.2. Operatory logiczne w arkuszu kalkulacyjnym Operator Nazwa Przykład = = = Równa się Większe od Większe od lub równe 1=2 1 2 1 =2 Mniejsze Mniejsze Mniejsze od lub równe Nie równa się ala ma kota 1 2 1 =2 1 2 Wynik FAŁSZ FAŁSZ FAŁSZ PRAWDA PRAWDA PRAWDA PRAWDA Aby przetestować praktycznie opisane tutaj operatory, wpisz w komórce przykładowe wyrażenia, oczywiście poprzedzając je znakiem =. Zmianę kolejności wykonywania obliczeń możesz wymusić nawiasami, np. odmienny wynik uzyskasz w wyrażeniu 2 + 3 * 5 i (2 + 3) * 5. Funkcje matematyczne w formułach Excel oferuje olbrzymią grupę funkcji matematycznych, których dokładny opis zająłby z pewnością całkiem pokaźną książkę. Na szczęście program nie zmusza nas do pa- miętania tego, jakie dokładnie funkcje oferuje. Stosując się do poniższych wskazówek, poznasz prosty sposób wykorzystania bogatej biblioteki dostępnych funkcji i ich wy- szukiwania. Wykonaj następujący eksperyment: Kliknij w obrębie dowolnej pustej komórki. Naciśnij znak równa się (=); na ekranie pojawi się pierwsza proponowana przez Excela funkcja, np. SUMA. Rozdział 13. ♦ Formuły w arkuszach 129 Kliknij trójkącik obok nazwy funkcji Suma, aby wyświetlić inne, opcjonalnie proponowane funkcje. Kliknij przykładowo polecenie Więcej funkcji, aby zobaczyć okienko z przeglądarką funkcji. Opisane wyżej czynności ilustruje rysunek 13.7. Rysunek 13.7. Odszukujemy funkcje wbudowane Funkcja SUMA nie jest zbyt ciekawa. Załóżmy, że chcesz sprawdzić, jak działa funkcja ŚREDNIA. Po wybraniu dowolnej funkcji z listy w okienku zobaczysz listę jej argumentów (ry- sunek 13.8). Możesz także poczytać, jak działa dana funkcja. Wybierz teraz funkcję ŚREDNIA z listy i kliknij OK. Pojawi się kolejne okienko, poświęcone już tylko tej funk- cji. Ma ono parametry: Liczba1, Liczba2… Wypełnij je współrzędnymi komórek A1 i B1. Kliknij OK, aby obejrzeć wynik na arkuszu. Rysunek 13.8. Wstawianie argumentów do funkcji wbudowanej 130 Część II ♦ Microsoft Office Excel 2007 Modyfikacja formuły na arkuszu Tuż po skomponowaniu funkcji można edytować jej treść wprost na arkuszu. W tym celu klikasz komórkę i w polu formuły modyfikujesz jej treść, a następnie potwierdzasz klawiszem Enter lub anulujesz zmiany klawiszem Esc (rysunek 13.9). Rysunek 13.9. Edycja formuły Przykład: Dwukrotnie kliknij w obrębie komórki C1, aby zmienić jej treść. Zamiast =ŚREDNIA(A1;B1) wpisz np. =ŚREDNIA(A1;B1;10) i naciśnij Enter. Czy widzisz liczbę 5? Zgadza się? Oczywiście, że tak: 2 + 3 + 10 dzielone przez 3 daje 5! Wiesz już, jak działa funkcja ŚREDNIA. Spróbuj poeksperymentować w ten sposób z innymi, które Cię interesują! Edycję komórki wywołasz także za pomocą skrótu klawiszowego F2. Biblioteka funkcji Excela Okienko wstawiania funkcji wywołasz, naciskając przycisk znajdujący się obok paska formuły. Wybierz kategorię, aby obejrzeć dostępne funkcje. Krótkie omówienie kategorii zawiera tabela 13.3. Oprócz dostępu poprzez okienko wstawiania funkcji możesz użyć karty Formuły, gdzie odnajdziesz grupę Bibliotekę funkcji (jest to pierwsza grupa na karcie), która zawiera graficzne odsyłacze do najczęściej używanych funkcji (tabela 13.4). Jak łatwo zauważyć, przy niektórych kategoriach pojawia się suwak sugerujący spory rozmiar oferowanych funkcji — nic w tym dziwnego, Excel zawiera ich tysiące! Formuły dla zaawansowanych Karta Formuły zawiera szereg ciekawych narzędzi do wstawiania i sprawdzania for- muł. Wiele z nich ma dość zaawansowany charakter, ale warto zapoznać się choćby z kilkoma, aby skuteczniej pracować w Excelu. Rozdział 13. ♦ Formuły w arkuszach 131 Tabela 13.3. Funkcje Excela Nazwa kategorii Przykłady Finansowe Daty i czasu Amortyzacje, dywidendy, stopy zwrotu z inwestycji. Operacje na datach, np. obliczanie liczby dni pomiędzy dwiema datami, konwersje, obliczanie dnia tygodnia lub innego elementu daty wpisanej w komórce. Matematyczne Trygonometria, logarytmy, macierze, sumy, szeregi. Statystyczne Częstości występowania danych w zakresie komórek, minima, maksima. Wyszukiwania i adresu Bazy danych Tekstowe Logiczne Odsyłacze internetowe, wyszukiwanie wartości w kolumnach (wierszach). Szereg funkcji polegających na przetwarzaniu rekordów tzw. bazy danych, czyli zakresów komórek, które tworzą listę lub bazę danych. Baza danych to lista powiązanych danych, w której wiersze pokrewnych informacji to rekordy, a kolumny danych to pola. Pierwszy wiersz listy zawiera etykiety poszczególnych kolumn. Zamiana wielkości liter, skracanie i sklejanie ciągów znaków, porównywanie, usuwanie zbędnych odstępów z ciągu znaków. Szereg funkcji, które zwracają wartości logiczne (prawda lub fałsz) na podstawie warunków wpisanych jako argumenty funkcji. Informacyjne Analiza zawartości arkusza i komórek (np. sprawdza, czy w komórce wystąpił błąd obliczeniowy lub czy jest ona pusta). Inżynierskie Konwersje pomiędzy systemami liczbowymi, logarytmy, liczby zespolone. Tworząc formuły w Excelu, łatwo się pogubić, gdyż nie są one tak intuicyjne w uży- ciu, jak np. mechanizmy edycji tekstów w Wordzie. W szczególności sposób adreso- wania komórek, poprzez ich współrzędne, na pewno jest daleki od czytelności. Co komu powie oznaczenie $A$3 dla komórki, w której wpisujemy np. kurs dolara? Czy nie prościej byłoby napisać KursDolara i używać tego w formułach? Na szczęście okazuje się, że Excel w bardzo prosty sposób wspiera oznaczanie komórek (lub nawet zakresów komórek) nazwami użytkownika. Wystarczy w Nazwy zdefiniowane użyć polecenia Definiuj nazwę (rysunek 13.10). W przykładzie pokazanym na rysunku 13.10 komórka B1 zawierająca kurs dolara zo- stała nazwana…KursDolara. Prawda, że to czytelne? Po kliknięciu komórki, która zawiera nazwę, Excel wyświetli tę nazwę w polu obok paska formuły: 132 Część II ♦ Microsoft Office Excel 2007 Tabela 13.4. Biblioteka funkcji Excela Rysunek 13.10. Tworzenie nazwy zdefiniowanej w Excelu Jak można użyć nazwy w formule? Nic prostszego, zamiast B1 wystarczy wpisać KursDolara. Wpisać lub wręcz wybrać z listy, gdyż Excel podsuwa nam listę dostęp- nych nazw (rysunek 13.11). Rozdział 13. ♦ Formuły w arkuszach 133 Rysunek 13.11. Używanie nazwy zdefiniowanej w Excelu Znak dolara w formatowaniu kolumny C uzyskasz kilkoma kliknięciami myszki. Prawym klawiszem myszki wywołaj menu podręczne, a z niego polecenie Formatuj komórki, dokonując następujących ustawień: Po zdefiniowaniu kilku nazw w arkuszu także nad nimi można stracić panowanie. Warto wówczas używać menedżera nazw, który pozwala zarządzać zdefiniowanymi nazwami — zmieniać je lub w ogóle usuwać z arkusza (rysunek 13.12). Rysunek 13.12. Menedżer nazw w Excelu Poznane możliwości nadawania komórkom czytelnych nazw nie wyczerpują ułatwień Excela w obszarze tworzenia zrozumiałych formuł. Wyobraźmy sobie, że nasz arkusz zawiera kilkadziesiąt formuł, które używają wzajemnie swoich wyników cząstkowych do budowania kolejnych rezultatów. Sieć powiązań jest bardzo skomplikowana i nie- trudno się w niej pogubić, np. zbudować zapętlone formuły (akurat takie sytuacje Excel kontroluje na bieżąco) lub błędne zależności. Aby ułatwić kontrolę spójności formuł, Excel proponuje dwa mechanizmy: wyświetlanie (na życzenie) formuł wprost na arkuszu (przycisk w grupie Inspekcja). Wizualizację powiązań pomiędzy formułami (komórkami) za pomocą symbolicznych strzałek ( ). Omówione mechanizmy ilustruje rysunek 13.13. 134 Część II ♦ Microsoft Office Excel 2007 Rysunek 13.13. Ułatwienia kontroli formuł w Excelu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MS Office 2007 PL w biurze i nie tylko
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: