Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00024 009090 23544063 na godz. na dobę w sumie
Oracle Database 10g. Programowanie w języku PL/SQL - książka
Oracle Database 10g. Programowanie w języku PL/SQL - książka
Autor: , , Liczba stron: 752
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1207-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> oracle - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj możliwości programowania w PL/SQL,
aby tworzyć wyjątkowe, zaawansowane bazy danych.

Tworzenie baz danych i zarządzanie nimi wymaga nie tylko umiejętności technicznych i dyscypliny, ale również pomysłowości, wyobraźni i -- co najważniejsze -- odpowiednich narzędzi. Zatem właściwym wyborem będzie Oracle -- elastyczny system zarządzania relacyjnymi bazami danych o niezwykle dużych możliwościach. Pozwala na tworzenie i administrowanie zaawansowanymi aplikacjami przy użyciu języka PL/SQL, który służy do pobierania, wstawiania, aktualizowania i usuwania danych, a także tworzenia i przechowywania obiektów, użytkowników oraz kontrolowania praw dostępu do danych.

Książka 'Oracle 10g. Programowanie w języku PL/SQL' zawiera materiał zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Przedstawiono w niej nie tylko podstawowe elementy języka (strukturę bloku, bloki anonimowe i nazwane, komunikaty o błędach i inne), ale także ułożony według wersji spis głównych rozszerzeń. Korzystając z tego podręcznika, nauczysz się, jak system przetwarza transakcje i zobaczysz, jak działa baza danych na zapleczu. Dowiesz się, jak pisać wyzwalacze i używać ich do zarządzania lokalnymi oraz zdalnymi egzemplarzami bazy. Dodatkowo poznasz sztuczki programistyczne i praktyczne przykłady technik stosowanych w pracy z Oracle.

W jednej książce otrzymujesz więc wszystko, czego potrzeba,
aby tworzyć zaawansowane bazy danych i profesjonalnie nimi zarządzać!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Oracle Database 10g. Programowanie w jŒzyku PL/SQL Autor: Scott Urman, Ron Hardman, Michael McLaughlin T‡umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1207-9 Tytu‡ orygina‡u: Oracle Database 10g PL/SQL Programming Format: B5, stron: 752 Wykorzystaj mo¿liwo(cid:156)ci programowania w PL/SQL, aby tworzy(cid:230) wyj„tkowe, zaawansowane bazy danych (cid:149) Jak zarz„dza(cid:230) zbiorami danych za pomoc„ rekord(cid:243)w i obiekt(cid:243)w jŒzyka PL/SQL? (cid:149) Jak komunikowa(cid:230) siŒ z bazami danych Oracle? (cid:149) Jak u¿ywa(cid:230) zapytaæ hierarchicznych, wyra¿eæ regularnych i mechanizm(cid:243)w Oracle Text do pobierania informacji? Tworzenie baz danych i zarz„dzanie nimi wymaga nie tylko umiejŒtno(cid:156)ci technicznych i dyscypliny, ale r(cid:243)wnie¿ pomys‡owo(cid:156)ci, wyobra(cid:159)ni i (cid:150) co najwa¿niejsze (cid:150) odpowiednich narzŒdzi. Zatem w‡a(cid:156)ciwym wyborem bŒdzie Oracle (cid:150) elastyczny system zarz„dzania relacyjnymi bazami danych o niezwykle du¿ych mo¿liwo(cid:156)ciach. Pozwala na tworzenie i administrowanie zaawansowanymi aplikacjami przy u¿yciu jŒzyka PL/SQL, kt(cid:243)ry s‡u¿y do pobierania, wstawiania, aktualizowania i usuwania danych, a tak¿e tworzenia i przechowywania obiekt(cid:243)w, u¿ytkownik(cid:243)w oraz kontrolowania praw dostŒpu do danych. Ksi„¿ka (cid:132)Oracle 10g. Programowanie w jŒzyku PL/SQL(cid:148) zawiera materia‡ zar(cid:243)wno dla pocz„tkuj„cych, jak i zaawansowanych u¿ytkownik(cid:243)w. Przedstawiono w niej nie tylko podstawowe elementy jŒzyka (strukturŒ bloku, bloki anonimowe i nazwane, komunikaty o b‡Œdach i inne), ale tak¿e u‡o¿ony wed‡ug wersji spis g‡(cid:243)wnych rozszerzeæ. Korzystaj„c z tego podrŒcznika, nauczysz siŒ, jak system przetwarza transakcje i zobaczysz, jak dzia‡a baza danych na zapleczu. Dowiesz siŒ, jak pisa(cid:230) wyzwalacze i u¿ywa(cid:230) ich do zarz„dzania lokalnymi oraz zdalnymi egzemplarzami bazy. Dodatkowo poznasz sztuczki programistyczne i praktyczne przyk‡ady technik stosowanych w pracy z Oracle. (cid:149) U¿ywanie jŒzyka SQL w PL/SQL (cid:149) Konfigurowanie transakcji (cid:149) Rodzaje kursor(cid:243)w i ich dzia‡anie (cid:149) Korzystanie z rekord(cid:243)w i kolekcji (cid:149) U¿ywanie narzŒdzi SQL*Plus i Developer (cid:149) Tworzenie procedur, funkcji i pakiet(cid:243)w (cid:149) Obs‡uga b‡Œd(cid:243)w (cid:149) Wyzwalacze w bazach danych (cid:149) Komunikacja miŒdzy sesjami (cid:149) Procedury zewnŒtrzne (cid:149) Obiekty w bazach danych (cid:149) Szeregowanie zadaæ W jednej ksi„¿ce otrzymujesz wiŒc wszystko, czego potrzeba, aby tworzy(cid:230) zaawansowane bazy danych i profesjonalnie nimi zarz„dza(cid:230)! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O autorach ............................................................................................... 13 O redaktorze technicznym ........................................................................ 15 Wprowadzenie .......................................................................................... 17 Część I Wprowadzenie ...................................................................... 23 Rozdział 1. Wprowadzenie do języka PL/SQL .............................................................. 25 Wprowadzenie do języków programowania ................................................................................26 Wskazówki dla początkujących programistów ......................................................................26 PL/Co? .........................................................................................................................................27 Język SQL .............................................................................................................................28 Przegląd relacyjnych baz danych ..........................................................................................28 PL/SQL a SQL ......................................................................................................................30 PL/SQL a Java .......................................................................................................................32 Historia i możliwości języka PL/SQL ...................................................................................33 Podstawy języka ..........................................................................................................................35 Bloki anonimowe ..................................................................................................................35 Procedury ..............................................................................................................................36 Funkcje ..................................................................................................................................36 Pakiety ...................................................................................................................................36 Typy obiektowe .....................................................................................................................37 Przetwarzanie instrukcji PL/SQL ................................................................................................37 Tryb interpretowany ..............................................................................................................37 Kompilacja do języka macierzystego ....................................................................................38 Jak najlepiej wykorzystać tę książkę? ..........................................................................................38 Odbiorcy ................................................................................................................................38 Cel .........................................................................................................................................38 Zakres ....................................................................................................................................39 Założenia ...............................................................................................................................39 Konwencje ............................................................................................................................40 Przykłady ..............................................................................................................................40 Podsumowanie .............................................................................................................................41 6 Oracle Database 10g. Programowanie w języku PL/SQL Rozdział 2. Używanie narzędzi SQL*Plus i JDeveloper .................................................. 43 SQL*Plus .....................................................................................................................................44 Łączenie się z egzemplarzem bazy danych ...........................................................................44 Testowanie połączenia ..........................................................................................................45 Korzystanie z SQL*Plus .......................................................................................................47 Zmienianie ustawień sesji w SQL*Plus ................................................................................49 Uruchamianie skryptów z plików ..........................................................................................50 Wyświetlanie danych na ekranie za pomocą SQL*Plus i PL/SQL ........................................51 JDeveloper ...................................................................................................................................52 Instalowanie JDeveloper .......................................................................................................52 Używanie języka PL/SQL w JDeveloper ..............................................................................54 Podsumowanie .............................................................................................................................59 Rozdział 3. Podstawy języka PL/SQL .......................................................................... 61 Bloki w PL/SQL ..........................................................................................................................61 Podstawowa struktura ............................................................................................................62 Bloki anonimowe ..................................................................................................................64 Bloki nazwane .......................................................................................................................67 Bloki zagnieżdżone ...............................................................................................................75 Wyzwalacze ..........................................................................................................................76 Typy obiektowe .....................................................................................................................77 Zasady i konwencje języka ..........................................................................................................77 Jednostki leksykalne ..............................................................................................................77 Typy danych języka PL/SQL .......................................................................................................88 Typy skalarne ........................................................................................................................88 Znaki i łańcuchy znaków .......................................................................................................89 Typ danych NUMBER ..........................................................................................................90 Wartości logiczne ..................................................................................................................93 Data i czas .............................................................................................................................94 Typy złożone .........................................................................................................................96 Referencje .............................................................................................................................97 LOB .......................................................................................................................................98 Używanie zmiennych ..................................................................................................................98 TYPE .................................................................................................................................99 ROWTYPE ........................................................................................................................99 Zasięg zmiennych ................................................................................................................100 Wiązanie zmiennych ...........................................................................................................102 Ukrywanie kodu ........................................................................................................................105 Wyrażenia ..................................................................................................................................107 Operator przypisania ...........................................................................................................108 Operator łączenia .................................................................................................................109 Kontrolowanie przepływu programu .........................................................................................110 Wykonywanie warunkowe ..................................................................................................110 Wykonywanie kodu w pętli .................................................................................................116 Nawigacja sekwencyjna za pomocą instrukcji GOTO ........................................................119 Podsumowanie ...........................................................................................................................120 Rozdział 4. Używanie języka SQL w PL/SQL .............................................................. 121 Przetwarzanie transakcji ............................................................................................................121 Transakcje i blokowanie ......................................................................................................122 Transakcje autonomiczne ....................................................................................................127 Konfigurowanie transakcji ..................................................................................................130 Pobieranie danych .....................................................................................................................131 Instrukcja SELECT języka SQL ..........................................................................................131 Dopasowywanie wzorców ...................................................................................................134 Pobieranie informacji ..........................................................................................................138 Spis treści 7 Kursory ......................................................................................................................................141 Jak działają kursory? ...........................................................................................................142 Kursory bezpośrednie ..........................................................................................................144 Kursory pośrednie ...............................................................................................................151 Zmienne kursorowe .............................................................................................................152 Podzapytania kursorowe ......................................................................................................153 Otwarte kursory ...................................................................................................................154 DML i DDL ...............................................................................................................................155 Wstępna kompilacja ............................................................................................................156 Manipulowanie danymi za pomocą poleceń DML ..............................................................156 Wprowadzenie do dynamicznego języka SQL ....................................................................160 Używanie ROWID i ROWNUM ...............................................................................................161 ROWID ...............................................................................................................................161 ROWNUM ..........................................................................................................................164 Wbudowane funkcje języka SQL ..............................................................................................167 Funkcje znakowe .................................................................................................................167 Funkcje liczbowe .................................................................................................................168 Funkcje do obsługi dat ........................................................................................................168 Funkcje do konwersji ..........................................................................................................169 Funkcje do obsługi błędów ..................................................................................................170 Inne funkcje .........................................................................................................................171 Podsumowanie ...........................................................................................................................172 Rozdział 5. Rekordy ................................................................................................. 173 Wprowadzenie do rekordów ......................................................................................................173 Czym jest rekord? ................................................................................................................173 Korzystanie z rekordów .......................................................................................................174 Definiowanie typów rekordowych ......................................................................................175 Definiowanie i używanie typów rekordowych jako parametrów formalnych .....................186 Definiowanie typów obiektowych i używanie ich jako parametrów ...................................190 Zwracanie typów rekordowych przez funkcje .....................................................................192 Definiowanie i używanie typów rekordowych jako zwracanych wartości ..........................192 Definiowanie i używanie typów obiektowych jako zwracanych wartości ...........................194 Testowanie operacji na typach rekordowych .......................................................................197 Podsumowanie ...........................................................................................................................198 Rozdział 6. Kolekcje ................................................................................................ 199 Wprowadzenie do kolekcji ........................................................................................................199 Czym są kolekcje? ...............................................................................................................200 Korzystanie z kolekcji ...............................................................................................................200 Korzystanie z tablic VARRAY ...........................................................................................202 Używanie tabel zagnieżdżonych .........................................................................................219 Używanie tablic asocjacyjnych ...........................................................................................240 API Collection w Oracle 10g .....................................................................................................257 Metoda COUNT ..................................................................................................................260 Metoda DELETE .................................................................................................................261 Metoda EXISTS ..................................................................................................................263 Metoda EXTEND ................................................................................................................265 Metoda FIRST .....................................................................................................................267 Metoda LAST ......................................................................................................................269 Metoda LIMIT ....................................................................................................................269 Metoda NEXT .....................................................................................................................271 Metoda PRIOR ....................................................................................................................271 Metoda TRIM ......................................................................................................................271 Podsumowanie ...........................................................................................................................274 8 Oracle Database 10g. Programowanie w języku PL/SQL Rozdział 7. Obsługa błędów ...................................................................................... 275 Czym jest wyjątek? ....................................................................................................................275 Deklarowanie wyjątków ......................................................................................................277 Zgłaszanie wyjątków ...........................................................................................................278 Obsługa wyjątków ...............................................................................................................280 Dyrektywa EXCEPTION_INIT ..........................................................................................287 Używanie funkcji RAISE_APPLICATION_ERROR .........................................................287 Przekazywanie wyjątków ..........................................................................................................291 Zgłaszanie wyjątków w sekcji wykonawczej ......................................................................291 Wyjątki zgłaszane w sekcji deklaracji .................................................................................293 Wyjątki zgłaszane w sekcji wyjątków .................................................................................294 Porady dotyczące wyjątków ......................................................................................................296 Zasięg wyjątków .................................................................................................................297 Unikanie nieobsłużonych wyjątków ....................................................................................298 Określanie lokalizacji wyjątku ............................................................................................298 Wyjątki i transakcje .............................................................................................................299 Podsumowanie ...........................................................................................................................301 Rozdział 8. Tworzenie procedur, funkcji i pakietów .................................................... 303 Procedury i funkcje ....................................................................................................................303 Tworzenie podprogramów ...................................................................................................304 Parametry podprogramów ...................................................................................................309 Instrukcja CALL .................................................................................................................326 Procedury a funkcje .............................................................................................................328 Pakiety .......................................................................................................................................329 Specyfikacja pakietu ...........................................................................................................329 Ciało pakietu .......................................................................................................................330 Pakiety i zasięg ....................................................................................................................332 Przeciążanie podprogramów z pakietów .............................................................................334 Inicjowanie pakietów ..........................................................................................................338 Podsumowanie ...........................................................................................................................340 Rozdział 9. Używanie procedur, funkcji i pakietów .................................................... 341 Lokalizacja podprogramów .......................................................................................................341 Podprogramy składowane i słownik danych .......................................................................341 Podprogramy lokalne ..........................................................................................................344 Podprogramy składowane a podprogramy lokalne ..............................................................350 Zagadnienia dotyczące podprogramów składowanych i pakietów ............................................351 Zależności podprogramów ..................................................................................................351 Stan pakietów w czasie wykonywania programu ................................................................361 Uprawnienia i podprogramy składowane ............................................................................366 Funkcje składowane i instrukcje języka SQL ............................................................................375 Funkcje zwracające jedną wartość ......................................................................................375 Funkcje zwracające wiele wartości .....................................................................................384 Kompilacja do kodu macierzystego ...........................................................................................387 Przytwierdzanie w obszarze wspólnym .....................................................................................388 Procedura KEEP ..................................................................................................................388 Procedura UNKEEP ............................................................................................................389 Procedura SIZES .................................................................................................................389 Procedura ABORTED_REQUEST_THRESHOLD ............................................................389 Nakładki języka PL/SQL .....................................................................................................390 Podsumowanie ...........................................................................................................................390 Spis treści 9 Rozdział 10. Wyzwalacze w bazach danych ................................................................. 391 Rodzaje wyzwalaczy .................................................................................................................391 Wyzwalacze DML ...............................................................................................................392 Wyzwalacze zastępujące .....................................................................................................393 Wyzwalacze systemowe ......................................................................................................395 Tworzenie wyzwalaczy .............................................................................................................395 Tworzenie wyzwalaczy DML .............................................................................................396 Tworzenie wyzwalaczy zastępujących ................................................................................405 Tworzenie wyzwalaczy systemowych .................................................................................412 Inne zagadnienia związane z wyzwalaczami .......................................................................419 Wyzwalacze i słownik danych ............................................................................................425 Tabele mutujące .........................................................................................................................426 Przykładowa tabela mutująca ..............................................................................................428 Rozwiązanie problemu tabel mutujących ............................................................................429 Podsumowanie ...........................................................................................................................432 Część II Zaawansowane właściwości języka PL/SQL ........................ 433 Rozdział 11. Komunikacja między sesjami .................................................................. 435 Wprowadzenie do komunikacji między sesjami ........................................................................435 Stosowanie trwałych lub półtrwałych struktur ....................................................................436 Bez stosowania trwałych lub półtrwałych struktur ..............................................................436 Pakiet wbudowany DBMS_PIPE ..............................................................................................437 Wprowadzenie do pakietu DBMS_PIPE .............................................................................437 Definicja pakietu DBMS_PIPE ...........................................................................................440 Używanie pakietu DBMS_PIPE ..........................................................................................443 Pakiet wbudowany DBMS_ALERT ..........................................................................................461 Wprowadzenie do pakietu DBMS_ALERT ........................................................................461 Definicja pakietu DBMS_ALERT ......................................................................................461 Używanie pakietu DBMS_ALERT .....................................................................................463 Podsumowanie ...........................................................................................................................470 Rozdział 12. Podprogramy zewnętrzne ........................................................................ 471 Wprowadzenie do procedur zewnętrznych ................................................................................471 Używanie procedur zewnętrznych .............................................................................................472 Definicja architektury procedur zewnętrznych ....................................................................472 Konfiguracja usług Oracle Net Services do obsługi procedur zewnętrznych ......................475 Definiowanie wielowątkowego agenta extproc ...................................................................482 Używanie współdzielonych bibliotek języka C ...................................................................485 Używanie bibliotek współdzielonych języka Java ..............................................................492 Rozwiązywanie problemów z bibliotekami współdzielonymi ...................................................499 Konfiguracja odbiornika lub środowiska .............................................................................499 Konfigurowanie biblioteki współdzielonej lub biblioteki-nakładki języka PL/SQL ...........503 Podsumowanie ...........................................................................................................................504 Rozdział 13. Dynamiczny język SQL ............................................................................ 505 Wprowadzenie do dynamicznego SQL .....................................................................................506 Używanie wbudowanego dynamicznego SQL ..........................................................................507 Używanie poleceń DDL i DML bez zmiennych powiązanych ............................................509 Używanie poleceń DML i znanej listy zmiennych powiązanych ........................................517 Używanie poleceń DQL ......................................................................................................519 Używanie pakietu wbudowanego DBMS_SQL Oracle .............................................................526 Używanie poleceń DDL i DML bez zmiennych powiązanych ............................................533 Używanie DML i znanej listy zmiennych powiązanych .....................................................536 Wykonywanie poleceń DQL ...............................................................................................544 Podsumowanie ...........................................................................................................................546 10 Oracle Database 10g. Programowanie w języku PL/SQL Rozdział 14. Wprowadzenie do obiektów .................................................................... 547 Wprowadzenie do programowania obiektowego .......................................................................547 Abstrakcja danych i procedur ..............................................................................................548 Przegląd typów obiektowych .....................................................................................................548 Tworzenie typów obiektowych ..................................................................................................549 Specyfikacja typu obiektowego ...........................................................................................549 Ciało typów obiektowych ....................................................................................................555 Dziedziczenie typów obiektowych ............................................................................................561 Dynamiczne wyszukiwanie metod ......................................................................................568 Tworzenie łańcuchów atrybutów ...............................................................................................570 Wprowadzanie zmian ................................................................................................................573 Ewolucja typów ...................................................................................................................573 Podsumowanie ...........................................................................................................................578 Rozdział 15. Obiekty w bazie danych .......................................................................... 579 Wprowadzenie do obiektów bazy danych .................................................................................579 Tabele obiektowe ................................................................................................................580 Kolumny obiektowe ............................................................................................................586 Widoki obiektowe ...............................................................................................................587 Dostęp do obiektów trwałych za pomocą SQL i PL/SQL .........................................................589 Tabele obiektowe ................................................................................................................589 Dostęp do kolumn obiektowych ..........................................................................................593 Dostęp do widoków obiektowych .......................................................................................595 Funkcje i operatory związane z obiektami ..........................................................................596 Zarządzanie obiektami trwałymi ...............................................................................................606 Ewolucja typów ...................................................................................................................606 Podsumowanie ...........................................................................................................................609 Rozdział 16. Duże obiekty .......................................................................................... 611 Wprowadzenie do dużych obiektów ..........................................................................................611 Porównanie funkcji .............................................................................................................612 Rodzaje typów LOB ............................................................................................................612 Struktura typów LOB ..........................................................................................................616 Przechowywanie wewnętrznych typów LOB ......................................................................617 Przechowywanie zewnętrznych typów LOB .......................................................................620 Przechowywanie tymczasowych typów LOB .....................................................................621 Przechodzenie z typów LONG na typy LOB ......................................................................622 Typy LOB i język SQL .............................................................................................................622 SQL do obsługi wewnętrznych trwałych typów LOB .........................................................623 Zewnętrzne typy LOB — typ BFILE ..................................................................................626 Typy LOB i język PL/SQL ........................................................................................................627 Pakiet DBMS_LOB .............................................................................................................627 Zagadnienia związane z wydajnością ........................................................................................650 Klauzula RETURNING ......................................................................................................650 Podsumowanie ...........................................................................................................................656 Rozdział 17. Planowanie zadań .................................................................................. 657 Wprowadzenie do DBMS_JOB .................................................................................................658 Procedura SUBMIT .............................................................................................................659 BROKEN ............................................................................................................................662 RUN ....................................................................................................................................664 CHANGE ............................................................................................................................665 REMOVE ............................................................................................................................667 Spis treści 11 Program planujący w Oracle .....................................................................................................667 Słownictwo ................................................................................................................................668 Korzystanie z pakietu DBMS_SCHEDULER ...........................................................................668 Migracja z DBMS_JOB ......................................................................................................672 Usuwanie zadań ..................................................................................................................674 Podsumowanie ...........................................................................................................................674 Dodatki .......................................................................................... 675 Dodatek A Słowa zarezerwowane języka PL/SQL ...................................................... 677 Dodatek B Przewodnik po pakietach wbudowanych .................................................. 681 Skorowidz .............................................................................................. 725 Rozdział 1. ♦ Wprowadzenie do języka PL/SQL 25 Rozdział 1. Wprowadzenie do języka PL/SQL Czasem można natrafić na dobrze napisany kod, który składa się na naprawdę kiepską aplikację. Wystarczy przyjrzeć się doskonale napisanym wirusom krążącym w sieci czy produktom niektórych firm, które zniknęły z rynku, wypuszczających programy pełne gadżetów, ale zupełnie bezużyteczne. Programowanie to coś więcej niż stosowanie składni. Jest to zajęcie, w którym wiedzę należy połączyć z pomysłowością, umiejętnością komunikacji, odpowiednim podejściem i dyscypliną, aby rozwijać się na ścieżce kariery i tworzyć wysokiej klasy aplikacje. W tej książce skoncentrujemy się przede wszystkim na składni i zasadach. Odpowiemy na szereg pytań typu „dlaczego warto tego używać?”, które pojawią się przy wprowadzaniu nowych funkcji. Przedstawione analizy wykraczają poza opis faktu, że Oracle może służyć do wykonania danych operacji. Pokazujemy także, jak i dlaczego ich używać. W pierwszym rozdziale przedstawiamy podstawy niezbędne do zrozumienia pozostałej części tej książki. Opisujemy tu następujące zagadnienia: (cid:141) język SQL i jego związki z relacyjnymi bazami danych; (cid:141) w jaki sposób język PL/SQL korzysta z SQL i zwiększa jego możliwości; (cid:141) zagadnienia programistyczne, obejmujące porównanie języków proceduralnych do programowania obiektowego; (cid:141) historię i funkcje języka PL/SQL; (cid:141) zalety (i wady) PL/SQL; (cid:141) jak podejść do lektury pozostałych części tej książki i najlepiej wykorzystać ten starannie opracowany tekst. 26 Część I ♦ Wprowadzenie Wprowadzenie do języków programowania Java, C++, PL/SQL i Visual Basic to niektóre z najbardziej popularnych współczesnych języków programowania. Każdy z nich różni się od pozostałych i ma własne niepowtarzalne cechy. Choć są to odrębne języki, mają pewne wspólne właściwości. Języki programowania można pogru- pować właśnie według tych wspólnych elementów. Wcześniej wymienione języki należą do dwóch odrębnych kategorii — języków proceduralnych i obiektowych. Języki proceduralne, takie jak PL/SQL i Visual Basic, wykonują operacje liniowo. Programy w tych językach rozpoczynają działanie na początku, a kończą — na końcu. Jest to uproszczona definicja, jednak to sposób działania stanowi główną różnicę między językami proceduralnymi a obiektowymi. Każda instrukcja musi czekać na zakończenie poprzedniej, zanim rozpocznie działanie. Dla wielu początkujących programistów zapoznanie się z jednym z języków proce- duralnych to najlepszy sposób na rozpoczęcie nauki. Program musi wykonać serię operacji i wła- śnie tak działa kod w takich językach — krok po kroku. Języki obiektowe, takie jak Java czy C++, są bardziej abstrakcyjne. W programach napisanych w takich językach działają struktury nazywane obiektami. Na przykład, zamiast pisać kod zbie- rający informacje o książce bezpośrednio ze struktur danych, można utworzyć obiekt o nazwie KSIĄŻKA. Każdy obiekt ma atrybuty — liczbę stron, cenę, tytuł itd. Atrybuty opisują obiekt. Metody służą do wykonywania zadań. Manipulują danymi, pobierając lub modyfikując je. Jeśli programista chce na przykład zmienić cenę książki, powinien wywołać metodę odpowiedzialną za to zadanie. Jest to inne podejście niż w przypadku języków proceduralnych, gdzie należy wykonać serię operacji, aby osiągnąć ten sam efekt. Do rzadkich przypadków języków należących do obu kategorii należy najnowsza wersja PL/SQL, którą można traktować zarówno jako język proceduralny, jak i obiektowy. Obiekty wprowadzono w Oracle 8, choć w początkowych wersjach brakowało obsługi zaawansowanych funkcji, takich jak dziedziczenie, ewolucja typów czy dynamiczne wiązanie metod. W Oracle 9iR1 rozpoczęto wprowadzanie zmian w kierunku umożliwienia w pełni obiektowego progra- mowania za pomocą języka PL/SQL. Oracle 10g obsługuje już większość podstawowych moż- liwości programowania obiektowego. Wspomniane wcześniej funkcje programowania obiektowego są szczegółowo opisane w roz- działach 14. i 15. Wskazówki dla początkujących programistów Podobnie jak wielu innych programistów rozpoczynałem przygodę z programowaniem od języka Basic. Miał on prostą składnię, a dotyczące go programistyczne „prawidła” można było zastoso- wać także do wielu innych języków. Uważam, że to samo można powiedzieć o języku PL/SQL. Rozdział 1. ♦ Wprowadzenie do języka PL/SQL 27 Moją ulubioną cechą języka PL/SQL nie jest ścisła integracja z bazą danych (choć jest ona obecna), zaawansowane funkcje i możliwości programistyczne (w trakcie lektury tej książki przekonasz się, jak wiele można zrobić za pomocą tego języka), ani żaden inny rodzaj funkcjo- nalności. Najbardziej cenię ustrukturyzowane podejście do programowania. Każdej instrukcji BEGIN odpowiada END, a każdej instrukcji IF — END IF. Jako instruktor uczący języka PL/SQL wiele osób rozpoczynających przygodę nie tylko z PL/SQL, ale z programowaniem w ogóle, wiem, że każdy może się go nauczyć. Jest ustruktu- ryzowany, liniowy i nie pozwala na zbyt duże odstępstwa od składni. To dobre cechy. Dzięki temu można nauczyć się stosowania struktury i zasad. Jeśli programista nie będzie ich prze- strzegał, otrzyma natychmiastową informację zwrotną przy próbie uruchomienia kodu. Warning: Procedure created with compilation errors. Oczywiście struktura nie gwarantuje dobrego kodu, a jedynie ułatwia naukę języka. Zwracaj uwagę na zachowanie eleganckiego wyglądu kodu, stosuj odpowiednie konwencje nazewnicze, dokumentuj kod i przede wszystkim ćwicz. Nie korzystaj ze sztuczek, które powodują, że kod staje się niewydajny i trudny w pielęgnacji. Podobnie jak w każdym innym języku możliwe jest napisanie okropnego kodu, który skompiluje się poprawnie. Warto pamiętać, że najlepsi programiści nie muszą być specjalnie uzdolnieni technicznie. Są to osoby z dużymi zdolnościami komunikacyjnymi, które potrafią wejść w rolę użytkowników i klientów. Jest to szczególnie istotne na etapie projektowania. Programista spotyka się z mene- dżerami projektu, innymi programistami, administratorami baz danych, użytkownikami, inży- nierami z działu oceny jakości i zarządem. Osoby z każdej z tych grup mają inne cele w cyklu rozwoju systemów i stawiają programistom odmienne wymagania. Sukces lub porażka projektu zależą od nastawienia oraz umiejętności komunikacji, a cechy te w ostatecznym rozrachunku określają sukces programisty. PL/Co? Czym więc jest PL/SQL? Jest to proceduralne (a czasem obiektowe) rozszerzenie programi- styczne języka SQL udostępniane przez Oracle i przeznaczone wyłącznie do obsługi produk- tów tej firmy. Jeśli programista zna język Ada, odkryje, że PL/SQL jest niezwykle do niego podobny. Podobieństwo obu tych języków wynika z tego, że PL/SQL wywodzi się z Ady, a twórcy PL/SQL zapożyczyli wiele pomysłów właśnie z tego języka. PL w nazwie PL/SQL to skrót od angielskiego procedural language, czyli język proceduralny. PL/SQL to język chroniony prawami autorskimi niedostępny poza bazą danych Oracle. Jest to język trzeciej generacji (3GL), który udostępnia konstrukty programistyczne podobne do innych języków klasy 3GL, włączając w to deklaracje zmiennych, pętle, obsługę błędów itd. Począt- kowo PL/SQL był językiem czysto proceduralnym. Jednak, jak opisuje to poprzedni punkt, obecnie PL/SQL można traktować także jako język obiektowy. Czy nie należy w związku z tym zmienić jego nazwy na PL/OO/SQL? 28 Język SQL Część I ♦ Wprowadzenie SQL w nazwie PL/SQL to skrót od angielskiego structured query language, czyli ustruktury- zowany język zapytań. Język SQL służy do pobierania (instrukcja SELECT), wstawiania (INSERT), aktualizowania (UPDATE) i usuwania (DELETE) danych. Można go używać do tworzenia i przecho- wywania obiektów oraz użytkowników, a także do kontrolowania praw dostępu do danych. SQL (wymawiaj sikłel lub es-kju-el) to punkt wejścia lub okno do bazy danych. Jest to język czwartej generacji (4GL), który ma być łatwy w użyciu oraz nauce. Podstawowa składnia języka SQL nie została utworzona przez korporację Oracle. Ten język powstał na podstawie prac doktora E. F. Codda oraz firmy IBM we wczesnych latach 70. Instytut ANSI (ang. American National Standards Institute) uznaje język SQL i publikuje jego standardy. Oracle obsługuje język SQL zgodny ze standardami ANSI, jednak udostępnia także własną wersję — SQL*Plus. Dzięki SQL*Plus Oracle obsługuje dodatkowe polecenia i funkcje, których nie obejmują standardy. SQL*Plus to narzędzie dostępne w kilku postaciach: (cid:141) Wiersz poleceń uruchamiany z wiersza poleceń systemów Unix czy DOS. (cid:141) Graficzny interfejs użytkownika w programach SQL*Plus Client, SQL Worksheet, Enterprise Manager. (cid:141) Strona internetowa w aplikacjach iSQL*Plus, Enterprise Manager w wersji 10g. Po zainstalowaniu samego klienta można skonfigurować połączenie sieciowe ze zdalnymi bazami danych. W Oracle 10g wykonanie tej operacji jest jeszcze łatwiejsze niż wcześniej, a służą do tego bazujące na przeglądarce programy Enterprise Manager i iSQL*Plus, które są konfigu- rowane w trakcie instalacji. Przegląd relacyjnych baz danych SQL to okno do bazy danych, jednak czym jest taka baza? Baza danych to, mówiąc ogólnie, cokolwiek, co przechowuje dane. Elektroniczną bazą danych może być coś tak prostego jak arkusz kalkulacyjny czy dokument utworzony za pomocą edytora tekstu. Jak łatwo sobie wyobrazić, przechowywanie dużych ilości danych w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie edytora tekstu może szybko stać się bardzo trudne. Takie jednowymiarowe bazy danych nie umożliwiają szybkiego odfiltrowywania niepotrzebnych danych, zapewniania spój- ności wpisywanych informacji czy obsługi pobierania danych. Oracle to system zarządzania relacyjnymi bazami danych (ang. relational database mana- gement system — RDBMS). Tabele w takim systemie składają się z kolumn, które określają typ danych, jakie można w nich przechowywać (znaki, liczby itd.). Tabela musi mieć przy- najmniej jedną kolumnę. Dane umieszczane w tabeli są zapisywane w wierszach. Taka struktura obowiązuje w produktach wszystkich producentów relacyjnych baz danych (rysunek 1.1). W Oracle tabele są własnością użytkownika lub schematu. Schemat to kolekcja obiektów, takich jak tabele, które należą do określonego użytkownika bazy danych. W jednej bazie danych mogą znajdować się dwie tabele o takiej samej nazwie, o ile mają różnych właścicieli. Inni producenci Rozdział 1. ♦ Wprowadzenie do języka PL/SQL 29 Rysunek 1.1. Struktura tabeli systemów bazodanowych nie zawsze stosują takie podejście. Na przykład w SQL Server obo- wiązuje inna terminologia. Bazy danych w SQL Server bardziej przypominają schematy Oracle, a serwer SQL Server funkcjonuje podobnie jak baza danych w Oracle. Efekt jest jednak taki sam. Obiekty, takie jak tabele, zawsze mają swego właściciela. Możliwe jest przechowywanie wszystkich danych w pojedynczej tabeli, podobnie jak w arkuszu kalkulacyjnym, jednak nie pozwala to wykorzystać możliwości, jakie dają relacyjne funkcje bazy Oracle. Na przykład tabela zawierająca dane o książkach wydawnictwa Helion jest niepełna bez informacji o autorze. Możliwe, że dany autor napisał wiele pozycji. W modelu bazującym na zwykłym pliku tekstowym z danymi lub na pojedynczej tabeli autor będzie wymieniony wielo- krotnie. Można uniknąć tej nadmiarowości, rozbijając dane na dwie tabele z kolumną, która wiąże powiązane dane. Rysunek 1.2 przedstawia, jak można rozbić dane na dwie tabele. Rysunek 1.2. Diagram ERD z tabelami BOOKS i AUTHORS Na rysunku 1.2 widoczne są dwie tabele — AUTHORS i BOOKS. Informacje o autorze obejmują tylko jedno wystąpienie jego imienia i nazwiska. Każdy wiersz z danymi ma identyfikator ID, który jest niepowtarzalny i nie może przyjmować wartości NULL (wartość NULL oznacza puste pole, dla- tego wartość NOT NULL oznacza pole niepuste). Ponieważ dostępna jest tabela AUTHORS, nie trzeba powtarzać informacji o danym autorze przy każdej jego książce. Wystarczy dodać pojedynczą kolumnę AUTHOR1 do tabeli BOOKS i wstawić odpowiednią wartość ID z tabeli AUTHORS dla każdego tytułu w tabeli BOOKS. Używając tabeli BOOKS.AUTHOR1 jako klucza zewnętrznego (FOREIGN KEY), za pomocą języka SQL można powiązać ze sobą obie tabele. Poniżej znajduje się przykładowy kod. Warto użyć skryptu CreateUser.sql z katalogu z kodem źródłowym przykładów z tego rozdziału. Ten skrypt tworzy użytkownika o nazwie plsql i nadaje mu potrzebne uprawnienia. 30 Część I ♦ Wprowadzenie -- Kod dostępny jako część pliku PlsqlBlock.sql CREATE TABLE authors ( id NUMBER PRIMARY KEY, first_name VARCHAR2(50), last_name VARCHAR2(50) ); CREATE TABLE books ( isbn CHAR(10) PRIMARY KEY, category VARCHAR2(20), title VARCHAR2(100), num_pages NUMBER, price NUMBER, copyright NUMBER(4), author1 NUMBER CONSTRAINT books_author1 REFERENCES authors(id) ); Po wstawieniu kilku rekordów do tabeli można wywołać instrukcję SELECT złączającą obie tabele zgodnie z ich powiązaniami. SELECT b.title, a.first_name, a.last_name FROM authors a, books b WHERE b.author1 = a.id; Ta instrukcja złącza dwie tabele i pobiera dane w takim formacie, w jakim byłyby widoczne w zwykłym pliku tekstowym. Różnica polega na mniejszej nadmiarowości, mniejszej liczbie okazji do popełnienia błędu i większej elastyczności. Aby dodać informacje o wydawcy, wystarczy utworzyć tabelę o nazwie PUBLISHER o identyfikatorze ID, a następnie dodać do tabeli BOOKS kolumnę działającą jako klucz zewnętrzny wskazującą na kolumnę PUBLISHER.ID. Rozszerzony opis języka SQL znajduje się w dokumentacji elektronicznej na stronie http://otn.oracle.com. PL/SQL a SQL SQL zapewnia kompletny dostęp do danych. Oznacza to, że można pobrać dowolne dane — po pewnym czasie i w wielu przypadkach w niedoskonały sposób. Nie ma gwarancji co do wydaj- ności i dostępnych jest niewiele funkcji programistycznych znanych z większości języków. SQL między innymi nie umożliwia: (cid:141) przechodzenia w pętli po rekordach i manipulowania każdym z nich po kolei; (cid:141) zabezpieczenia kodu za pomocą szyfrowania i przechowywania kodu całkowicie po stronie serwera, a nie po stronie klienta; (cid:141) obsługi wyjątków; (cid:141) korzystania ze zmiennych, parametrów, kolekcji, rekordów, tablic, obiektów, kursorów, wyjątków, kolumn BFILE itd. Rozdział 1. ♦ Wprowadzenie do języka PL/SQL 31 Choć SQL daje dużo możliwości, a SQL*Plus (interfejs języka SQL autorstwa firmy Oracle) obejmuje polecenia i wbudowane funkcje spoza standardów ANSI, SQL pozostaje bardziej sposobem dostępu do bazy danych niż językiem programowania. PL/SQL rozpoczyna się w miejscu, w którym kończy się SQL, i oferuje wspomniane wyżej funkcje, a także wiele innych możliwości. Nie martw się, jeśli nie znasz wszystkich wymienionych wcześniej funkcji programistycznych — w końcu dlatego czytasz tę książkę. Są one szczegółowo opisane w dalszych rozdziałach. Prawie wszystkie operacje języka SQL można wykonać za pomocą PL/SQL. W Oracle 9iR1 par- ser języka PL/SQL jest taki sam jak parser SQL, co gwarantuje, że polecenia są traktowane tak samo niezależnie od tego, gdzie zostały wywołane. W starszych wersjach Oracle zdarzały się sytuacje, w których instrukcje języka SQL były interpretowane zupełnie inaczej. Teraz się to zmieniło. W poniższym przykładzie utworzone wcześniej tabele BOOKS i AUTHORS są wykorzystane w kodzie w języku PL/SQL. -- Kod dostępny jako część pliku PlsqlBlock.sql SET SERVEROUTPUT ON DECLARE v_title books.title TYPE; v_first_name authors.first_name TYPE; v_last_name authors.last_name TYPE; CURSOR book_cur IS SELECT b.title, a.first_name, a.last_name FROM authors a, books b WHERE a.id = b.author1; BEGIN DBMS_OUTPUT.ENABLE(1000000); OPEN book_cur; LOOP FETCH book_cur INTO v_title, v_first_name, v_last_name; EXIT WHEN book_cur NOTFOUND; IF v_last_name = Hardman THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Ron Hardman jest współautorem ||v_title); ELSE DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Ron Hardman nie napisał ||v_title); END IF; END LOOP; CLOSE book_cur; EXCEPTION WHEN OTHERS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SQLERRM); END; / 32 Część I ♦ Wprowadzenie Ten przykład obejmuje instrukcję SELECT użytą już wcześniej, ale tym razem kod przechodzi w pętli po wszystkich wynikach zapytania, sprawdzając, czy nazwisko autora to Hardman i odpowiednio formatując dane wyjściowe. Na tym polega wartość języka SQL 4GL w połącze- niu z funkcjami proceduralnego języka 3GL. Zwróć uwagę na strukturę ostatniego bloku. Każdej instrukcji BEGIN odpowiada instrukcja END. PL/SQL a Java Bazy danych Oracle 8i obejmują obsługę języka Java oraz procedur składowanych tego języka. Dlaczego więc nie używać Javy? PL/SQL jest i zawsze był ściśle zintegrowany z bazą danych Oracle. Oracle nieustannie uspraw- nia wydajność tego języka, dodając zwiększające tę integrację funkcje, takie jak wbudowana kompilacja kodu PL/SQL. Oznacza to, że w trakcie kompilacji kod jest przekształcany na język C (w tym języku jest napisana baza Oracle). W trakcie wykonywania kodu system nie musi przekształcać kodu między językami PL/SQL i C. Powoduje to znaczny wzrost wydajności — aż do 30 w porównaniu z trybem domyślnym obejmującym przekształcanie kodu. Kolejną zaletą PL/SQL jest jego zwięzłość. Aby przekształcić instrukcję SQL na blok języka PL/SQL (bloki są opisane w rozdziale 3.), wystarczy dodać instrukcję BEGIN na początku i instrukcję END na końcu. Nie można tego samego powiedzieć o języku Java. Poniżej przed- stawiony jest najprostszy blok w języku PL/SQL: BEGIN NULL; END; / Wypróbuj go — działa. Nie wykonuje żadnych operacji, ale uruchomi się. PL/SQL ma jeszcze kilka innych charakterystycznych cech: (cid:141) Obecnie PL/SQL korzysta z tego samego parsera co SQL, dlatego zapewniona jest zgodność między interfejsami obu tych języków. (cid:141) Instrukcje PL/SQL można wykonywać z poziomu SQL. (cid:141) Do PL/SQL wciąż dodawane są funkcje obiektowe, co powoduje, że wiele przyczyn przechodzenia na język Java staje się nieaktualnych. Nie jest prawdą, że zawsze należy używać języka PL/SQL, a nigdy Javy. Java udostępnia wiele funkcji niedostępnych w PL/SQL, jednak nie należy jej traktować jako języka zastępują- cego PL/SQL, a jedynie jako alternatywę. Od czasu dodania do Javy obsługi baz danych wielokrotnie słyszałem opinie, że oznacza to koniec języka PL/SQL, który zostanie wyparty właśnie przez Javę — nie jest to prawda. Rozdział 1. ♦ Wprowadzenie do języka PL/SQL 33 Historia i możliwości języka PL/SQL Bogaty zestaw funkcji w najnowszych wersjach PL/SQL to wynik 13 lat (w czasie pisania książki) nieustannego rozwoju i usprawnienia tego języka przez Oracle. PL/SQL to język utwo- rzony w odpowiedzi na określone potrzeby osób z firmy Oracle oraz spoza niej. Choć liczne funkcje zostały dodane w celu zaspokojenia wymagań programistów baz danych ze społeczności użytkowników, wiele innych wynika z potrzeb związanych z rozwojem aplikacji i szkoleniami prowadzonymi przez firmę Oracle. Jako programista uważam za dobry znak to, że osoby z kor- poracji Oracle wykorzystują w dużym stopniu te same technologie, których sam używam w pracy. Trudno jest wyobrazić sobie bazę danych Oracle bez PL/SQL, jednak język ten został wprowa- dzony stosunkowo niedawno. Wersje 1.x Język PL/SQL 1.0 został przedstawiony w 1991 roku wraz z wersją 6.0 serwera bazodanowego. Jak można tego było oczekiwać po nowym języku programowania, brakowało w nim wielu funkcji, które powinny znaleźć się w bardziej dojrzałych wersjach. Jednak społeczność progra- mistów używających Oracle doceniła go, ponieważ oferował możliwości — na przykład logikę struktury IF-THEN — niedostępne w owym czasie w języku SQL. Wersje 2.x Do czasu udostępnienia wersji 2.3 (wprowadzonej wraz z wersją 7.3 bazy danych) Oracle dodał obsługę procedur i funkcji składowanych, a także wiele wbudowanych pakietów. PL/SQL okazał się kluczem do sukcesu, jaki przyniosły narzędzia programistyczne autorstwa Oracle, a aplikacje wykorzystujące Oracle bazowały w dużym stopniu na ścisłej integracji języka PL/SQL z serwerem bazodanowym. Wersja 8.0 W Oracle 8.0 dodano obsługę obiektów. Choć w początkowych wersjach nie obejmowała ona zbyt wielu funkcji, pozwalała się domyślić, w jakim kierunku Oracle planuje rozwijać język PL/SQL. Obiektowe rozszerzenia były dodawane w każdej następnej wersji, w tym także w najnowszej — 10gR1. Kolejną zmianą w wersji 8.0 była modyfikacja numeracji wersji PL/SQL oraz serwera bazodanowego. Od tego czasu numery kolejnych wydań PL/SQL odpo- wiadały wersjom serwera bazodanowego, z którym język ten jest zintegrowany. Wersja 8.1 Wraz z udostępnieniem Oracle 8i rozwój funkcji języka PL/SQL zszedł na dalszy plan z powodu integrowania języka Java z „bazą danych dla internetu”. Nie oznaczało to jednak, że w PL/SQL nie znalazło się nic nowego. Jedno z moich ulubionych rozszerzeń — macierzysty dynamiczny SQL (ang. Native Dynamic SQL — NDS) — obejmowało instrukcję EXECUTE IMMEDIATE. Uwiel- biam to polecenie. Pojawia się ono w niemal każdym skrypcie do tworzenia schematów przed- stawionym w przykładowym kodzie w tej książce. 34 Wersja 9.0 Część I ♦ Wprowadzenie Oracle 9iR1 to istotna wersja w rozwoju PL/SQL. Poniższa lista przedstawia niektóre z najważ- niejszych usprawnień tego języka wprowadzonych w tej edycji: (cid:141) SQL i PL/SQL korzystają teraz z tego samego parsera, co gwarantuje spójność. Wcześniej instrukcje, które można było wywołać w oknie SQL*Plus, nie zawsze działały w PL/SQL. (cid:141) W 9iR1 dodano semantykę znaków, która umożliwia definiowanie precyzji zmiennych i kolumn zarówno w znakach, jak i w bajtach. Znaki Unicode nie są traktowane w taki sam sposób i mogą różnić się liczbą bajtów. Precyzja w Oracle jest określana w bajtach, a nie w znakach. Deklaracja zmiennej VARCHAR2(2) oznacza, że zmienna może przechowywać dwa bajty, a nie dwa znaki. Niektóre znaki azjatyckie zajmują trzy bajty, co oznacza, że przypisanie pojedynczego chińskiego znaku do zmiennej o precyzji 2 może się nie powieść. Może to być bardzo irytujące. (cid:141) Obsługa obiektów obejmuje dziedziczenie i ewolucję typów. Brak tych elementów był wyraźną słabością obsługi obiektowości w PL/SQL. (cid:141) Wbudowana kompilacja umożliwia kompilację kodu PL/SQL do kodu w języku C (system Oracle jest napisany w tym języku), co skraca czas wykonywania instrukcji, ponieważ w trakcie wykonywania programu nie jest konieczne przekształcanie kodu między językami. Wersja 9.2 Wiele funkcji wprowadzonych w Oracle 9iR2 to usprawnienia rozszerzeń z 9iR1. Funkcje obiektowe zostały ulepszone poprzez dodanie wbudowanych funkcji oraz obsługi konstruktorów definiowanych przez użytkowników. W Oracle Text wprowadzono indeks CTXXPATH, który zapewnia usprawniony dostęp do dokumentów XML przechowywanych w zmiennych typu XMLTYPE. Wersja 10.0 W PL/SQL 10.0 wprowadzono wi
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Oracle Database 10g. Programowanie w języku PL/SQL
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: