Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00052 002514 22739614 na godz. na dobę w sumie
VBA dla Excela 2007 PL. 88 praktycznych przykładów - książka
VBA dla Excela 2007 PL. 88 praktycznych przykładów - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1218-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zautomatyzuj działanie arkusza kalkulacyjnego

Visual Basic for Applications, w skrócie VBA, to język programowania wykorzystywany do tworzenia programów wykonywanych wewnątrz innych aplikacji i korzystających z ich funkcji. Najprostszym programem w VBA jest makropolecenie -- zarejestrowany przez użytkownika ciąg operacji, który można potem wielokrotnie powtórzyć. Makropolecenia mogą znacznie przyspieszyć i usprawnić Twoją pracę.

Oczywiście na tym nie kończą się możliwości VBA. Wiele aplikacji w tym języku powstaje na potrzeby użytkowników arkusza kalkulacyjnego Excel. Za pomocą VBA tworzone są wyspecjalizowane narzędzia umożliwiające wprowadzanie danych, ich analizę, przetwarzanie i prezentację bez potrzeby żmudnego poszukiwania odpowiedniej funkcji w menu.

Książka 'VBA dla Excela 2007 PL. 88 praktycznych przykładów' to podręcznik opisujący zasady automatyzowania i usprawniania pracy z tym arkuszem kalkulacyjnym za pomocą aplikacji VBA. Dzięki lekturze tego podręcznika poznasz język VBA i reguły programowania obiektowego. Nauczysz się korzystać z edytora VBA dostępnego w pakiecie Microsoft Office, pisać wydajny kod źródłowy, dzielić programy na moduły i projektować interfejsy użytkownika. Dowiesz się, jak wyszukiwać i usuwać błędy z aplikacji oraz rozwiązywać najczęściej spotykane problemy z działaniem programów.

Poznaj ogrom możliwości VBA
i napisz własne aplikacje dla Excela.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

VBA dla Excela 2007 PL. XXX praktyczne przyk‡ady Autor: Piotr Czarny ISBN: 83-246-1218-1 Format: B5, stron: 224 Przyk‡ady na ftp: 732 kB Zautomatyzuj dzia‡anie arkusza kalkulacyjnego (cid:149) Poznaj jŒzyk Visual Basic for Applications i zasady programowania obiektowego (cid:149) Zaprojektuj interfejsy u¿ytkownika dla aplikacji (cid:149) Zoptymalizuj dzia‡anie programu w VBA Visual Basic for Applications, w skr(cid:243)cie VBA, to jŒzyk programowania wykorzystywany do tworzenia program(cid:243)w wykonywanych wewn„trz innych aplikacji i korzystaj„cych z ich funkcji. Najprostszym programem w VBA jest makropolecenie (cid:150) zarejestrowany przez u¿ytkownika ci„g operacji, kt(cid:243)ry mo¿na potem wielokrotnie powt(cid:243)rzy(cid:230). Makropolecenia mog„ znacznie przyspieszy(cid:230) i usprawni(cid:230) Twoj„ pracŒ. Oczywi(cid:156)cie na tym nie koæcz„ siŒ mo¿liwo(cid:156)ci VBA. Wiele aplikacji w tym jŒzyku powstaje na potrzeby u¿ytkownik(cid:243)w arkusza kalkulacyjnego Excel. Za pomoc„ VBA tworzone s„ wyspecjalizowane narzŒdzia umo¿liwiaj„ce wprowadzanie danych, ich analizŒ, przetwarzanie i prezentacjŒ bez potrzeby ¿mudnego poszukiwania odpowiedniej funkcji w menu. Ksi„¿ka (cid:132)VBA dla Excela 2007 PL. 88 praktycznych przyk‡ad(cid:243)w(cid:148) to podrŒcznik opisuj„cy zasady automatyzowania i usprawniania pracy z tym arkuszem kalkulacyjnym za pomoc„ aplikacji VBA. DziŒki lekturze tego podrŒcznika poznasz jŒzyk VBA i regu‡y programowania obiektowego. Nauczysz siŒ korzysta(cid:230) z edytora VBA dostŒpnego w pakiecie Microsoft Office, pisa(cid:230) wydajny kod (cid:159)r(cid:243)d‡owy, dzieli(cid:230) programy na modu‡y i projektowa(cid:230) interfejsy u¿ytkownika. Dowiesz siŒ, jak wyszukiwa(cid:230) i usuwa(cid:230) b‡Œdy z aplikacji oraz rozwi„zywa(cid:230) najczŒ(cid:156)ciej spotykane problemy z dzia‡aniem program(cid:243)w. (cid:149) Rejestrowanie i wykorzystywanie makropoleceæ (cid:149) VBA i programowanie obiektowe (cid:149) Edytor VBA (cid:149) Zmienne i typy danych (cid:149) Komunikacja z u¿ytkownikiem aplikacji (cid:149) Przypisywanie warto(cid:156)ci kom(cid:243)rkom (cid:149) Operacje na arkuszu kalkulacyjnym (cid:149) Podzia‡ programu na modu‡y funkcjonalne (cid:149) Usuwanie b‡Œd(cid:243)w z kodu Poznaj ogrom mo¿liwo(cid:156)ci VBA i napisz w‡asne aplikacje dla Excela Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis tre(cid:264)ci Rozdzia(cid:228) 1. Co to jest VBA ................................................................................. 7 Rozdzia(cid:228) 2. Makropolecenia ............................................................................. 13 Rozdzia(cid:228) 3. Jak uruchomi(cid:232) edytor Visual Basic .................................................. 31 Rozdzia(cid:228) 4. Okno edytora Visual Basic .............................................................. 39 Basic .................................................................................................................................7 Visual Basic ......................................................................................................................8 Visual Basic for Applications ...........................................................................................8 Czy VBA jest prze(cid:298)ytkiem ...............................................................................................9 VBA i Office 2007 .........................................................................................................10 Zmieniony wygl(cid:261)d okna programu ...........................................................................10 Makropolecenia w Office 2007 ................................................................................10 Bezpiecze(cid:276)stwo w Office 2007 ................................................................................11 VBA i Macintosh ............................................................................................................11 Jak(cid:261) rol(cid:266) mo(cid:298)e pe(cid:225)ni(cid:252) VBA ............................................................................................11 Jak napisa(cid:252) najprostszy program w VBA .........................................................................12 Office 2003 i 2007 ..........................................................................................................14 Office 2003 ...............................................................................................................14 Office 2007 ...............................................................................................................22 Czy makropolecenia s(cid:261) gro(cid:296)ne .......................................................................................35 Okno Project ...................................................................................................................40 Okno Properties ..............................................................................................................40 Okno Code ......................................................................................................................40 Pasek menu .....................................................................................................................42 Pasek narz(cid:266)dziowy .........................................................................................................43 Pierwszy program ...........................................................................................................43 Strzelanie z armaty do komara .......................................................................................52 Nazwy zmiennych w VBA .............................................................................................53 Pu(cid:225)apki systemu komunikatów .......................................................................................56 Typy danych ...................................................................................................................56 Zasi(cid:266)g deklaracji .............................................................................................................60 Zmienne lokalne .......................................................................................................60 Zmienne obowi(cid:261)zuj(cid:261)ce wewn(cid:261)trz ca(cid:225)ego modu(cid:225)u ....................................................61 Zmienne globalne .....................................................................................................61 Rozdzia(cid:228) 5. Zmienne ........................................................................................ 53 4 VBA dla Excela 2007 PL. 88 praktycznych przyk(cid:228)adów Rozdzia(cid:228) 6. Komunikacja z u(cid:276)ytkownikiem ........................................................ 67 Rozdzia(cid:228) 7. Korzystanie z obiektów ................................................................... 85 Deklaracja typu i instrukcja przypisania ...........................................................................62 Komórka arkusza jako zmienna ......................................................................................65 Tekst jako warto(cid:286)(cid:252) zmiennej ..........................................................................................66 Wprowadzanie danych ...................................................................................................67 Wy(cid:286)wietlanie komunikatów ...........................................................................................70 Poprawno(cid:286)(cid:252) wprowadzanych danych .............................................................................79 Metody ...........................................................................................................................85 Zaznaczanie komórki ...............................................................................................85 Usuwanie formatowania ...........................................................................................87 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci ....................................................................................................................89 Przypisanie warto(cid:286)ci komórce ..................................................................................89 Kopiowanie zawarto(cid:286)ci komórek .............................................................................90 Nadawanie komórce koloru z u(cid:298)yciem nazwy koloru ..............................................92 Nadawanie komórce koloru z u(cid:298)yciem kodu koloru ................................................94 Przesuwanie wyboru komórki ..................................................................................97 Porównywanie ..............................................................................................................100 Sterowanie wykonywaniem procedur ...........................................................................100 Skok do etykiety .....................................................................................................100 Podejmowanie decyzji ............................................................................................102 Wybór jednej z trzech lub wi(cid:266)cej opcji ..................................................................104 Wykonanie grupy instrukcji okre(cid:286)lon(cid:261) liczb(cid:266) razy .................................................106 P(cid:266)tle zagnie(cid:298)d(cid:298)one .................................................................................................108 Wykonywanie p(cid:266)tli, gdy warunek jest spe(cid:225)niony ...................................................110 Wykonywanie p(cid:266)tli, gdy warunek nie jest spe(cid:225)niony .............................................111 Pole listy .......................................................................................................................115 Pole kombi ....................................................................................................................123 Pasek Toolbox i elementy steruj(cid:261)ce arkusza .................................................................125 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci ..................................................................................................................127 Lista zdarze(cid:276) dla skoroszytu .........................................................................................132 Lista zdarze(cid:276) dla arkusza ..............................................................................................137 Lista zdarze(cid:276) dla aplikacji ............................................................................................139 Komunikacja z programem ...........................................................................................141 Lista zdarze(cid:276) dla formularzy ........................................................................................144 Kopiowanie zakresu komórek ......................................................................................147 Sortowanie zakresu komórek ........................................................................................149 Filtrowanie zakresu komórek .......................................................................................152 Wyszukiwanie informacji .............................................................................................155 (cid:285)ledzenie pracy programu ............................................................................................164 Procedury zagnie(cid:298)d(cid:298)one ...............................................................................................166 Procedury zap(cid:266)tlone .....................................................................................................168 Rozdzia(cid:228) 11. Metody i w(cid:228)a(cid:264)ciwo(cid:264)ci dla zakresu ................................................. 147 Rozdzia(cid:228) 12. Podprogramy ................................................................................ 159 Rozdzia(cid:228) 8. Instrukcje warunkowe .................................................................... 99 Rozdzia(cid:228) 9. Elementy steruj(cid:241)ce arkusza .......................................................... 115 Rozdzia(cid:228) 10. Zdarzenia ..................................................................................... 131 Spis tre(cid:264)ci 5 Rozdzia(cid:228) 13. (cid:263)ci(cid:241)gawka z VBA ......................................................................... 171 Rozdzia(cid:228) 14. FAQ ............................................................................................. 199 Metody .........................................................................................................................171 Funkcje .........................................................................................................................178 Instrukcje ......................................................................................................................188 Operatory ......................................................................................................................192 Operatory arytmetyczne .........................................................................................192 Operatory porównywania .......................................................................................194 Operator konkatenacji ............................................................................................196 Operatory logiczne .................................................................................................197 Co zrobi(cid:252), aby makropolecenia by(cid:225)y dost(cid:266)pne we wszystkich arkuszach? ...................199 Czy w VBA istnieje operator kontynuacji wiersza? .....................................................201 Co oznaczaj(cid:261) komunikaty b(cid:225)(cid:266)dów VBA? .....................................................................203 Jak wy(cid:286)wietli(cid:252) list(cid:266) metod i w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci obiektu? .......................................................210 Jak wy(cid:286)wietli(cid:252) komunikat na pasku stanu? ..................................................................211 Zako(cid:254)czenie ................................................................................ 213 Skorowidz .................................................................................... 215 Rozdział 7. Korzystanie z obiektów Obiektem jest element składowy aplikacji, np. komórka, zakres komórek. Obiekty mają właściwości. Właściwość jest cechą obiektu. Właściwościami obiektu Range są: zawartość komórki, styl czcionki itp. Metoda jest czynnością, np.: uaktywnienie komórki lub zakresu komórek, wyczyszcze- nie komórki lub zakresu komórek. Metody Metoda jest sposobem postępowania, który prowadzi do określonego rezultatu. W przy- kładach 35. i 36. pokazano, jaką rolę w poleceniu pełnią metody. Zaznaczanie komórki Do zaznaczania komórek można wykorzystać metodę Select. Przykład 35. Napisz program, który będzie zaznaczał komórkę B2. 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny Excel. 2. Naciśnij klawisze Alt+F11. Spowoduje to załadowanie edytora Visual Basic. 3. Naciśnij klawisz F7. Spowoduje to wyświetlenie okna Code. 4. Wpisz instrukcję Sub przykład35(). 5. Naciśnij klawisz Enter. 6. Edytor dopisał linię End Sub. 7. Umieść znak wstawiania na końcu pierwszej linii. 86 VBA dla Excela 2007 PL. 88 praktycznych przykładów 8. Naciśnij klawisz Enter. 9. Podaj nazwę obiektu. Wpisz Range (. W oknie edytora pojawiła się podpowiedź (rysunek 7.1). Rysunek 7.1. Edytor podpowiada, jak można zdefiniować zakres 10. Wpisz B2 ).. 11. W oknie edytora pojawiła się podpowiedź (rysunek 7.2). Rysunek 7.2. Lista metod i właściwości 12. Metody i właściwości uporządkowane są alfabetycznie. Zaznaczenie obiektu powoduje komenda Select. Wpisz literę S. 13. Wyświetlona została lista metod i właściwości o nazwach rozpoczynających się od litery S. Zaznacz metodę Select (rysunek 7.3). Rysunek 7.3. Lista metod i właściwości o nazwach rozpoczynających się od litery S 14. Potwierdź wybór naciśnięciem klawisza Enter. 15. Do programu wstawiona została metoda Select. 16. Wyświetl okno arkusza Excel (rysunek 7.4). Domyślnie wybrana jest komórka A1. 17. Wyświetl okno edytora. 18. Uruchom program kliknięciem ikony (rysunek 7.5). 19. Program został wykonany. 20. Wyświetl okno arkusza Excel (rysunek 7.6). Wybrana jest komórka B2. Rozdział 7. ♦ Korzystanie z obiektów 87 Rysunek 7.4. Arkusz z wybraną komórką A1 Rysunek 7.5. Kliknięcie ikony spowoduje uruchomienie programu Rysunek 7.6. Arkusz z wybraną komórką B2 Usuwanie formatowania Usunięcie formatowania z komórek wymaga zaznaczenia zakresu komórek i posłuże- nia się metodą Clear. Przykład 36. Napisz program, który będzie czyścił i usuwał formatowanie komórek w zakresie od A1 do C3. 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny Excel. 2. Naciśnij klawisze: Alt+F11. Spowoduje to załadowanie edytora Visual Basic. 3. Naciśnij klawisz F7. Spowoduje to wyświetlenie okna Code. 4. Wpisz instrukcję Sub przykład36(). 5. Naciśnij klawisz Enter. 6. Edytor dopisał linię End Sub. 7. Umieść znak wstawiania na końcu pierwszej linii. 88 VBA dla Excela 2007 PL. 88 praktycznych przykładów 8. Naciśnij klawisz Enter. 9. Podaj nazwę obiektu. Wpisz Range(. W oknie edytora pojawiła się podpowiedź (rysunek 7.7). Rysunek 7.7. Operować można na pojedynczych komórkach lub ich zakresie 10. Wpisz A1:C3 ).. 11. W oknie edytora pojawiła się podpowiedź (rysunek 7.8). Rysunek 7.8. Lista metod i właściwości 12. Metody i właściwości uporządkowane są alfabetycznie. Wyczyszczenie komórek zakresu powoduje polecenie Clear. Wpisz literę C. 13. Wyświetlona została lista metod i właściwości o nazwach rozpoczynających się od litery C. Zaznacz metodę Clear (rysunek 7.9). Rysunek 7.9. Lista metod i właściwości o nazwach rozpoczynających się od litery C 14. Potwierdź wybór naciśnięciem klawisza Enter. 15. Do programu wstawiona została metoda Clear. 16. Wyświetl okno arkusza Excel. Domyślnie wszystkie komórki są puste. Wpisz dane do komórek (rysunek 7.10). Rysunek 7.10. Arkusz z danymi Rozdział 7. ♦ Korzystanie z obiektów 89 17. Wyświetl okno edytora. 18. Uruchom program kliknięciem ikony (rysunek 7.11). Rysunek 7.11. Kliknięcie ikony spowoduje uruchomienie programu 19. Program został wykonany. 20. Wyświetl okno arkusza Excel (rysunek 7.12). Komórki z zakresu A1:C3 zostały wyczyszczone. Rysunek 7.12. Komórki z zakresu A1:C3 zostały wyczyszczone Właściwości Właściwością jest cecha obiektu. Może nią być np.: liczba wpisana w komórkę, kolor komórki itp. Przypisanie wartości komórce Wartość, która jest przypisana komórce, zależy od właściwości Value. Przykład 37. Napisz program, który będzie wpisywał liczbę 1 do komórki A1. 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny Excel. 2. Naciśnij klawisze: Alt+F11. Spowoduje to załadowanie edytora Visual Basic. 3. Naciśnij klawisz F7. Spowoduje to wyświetlenie okna Code. 4. Wpisz instrukcję Sub przykład37(). 5. Naciśnij klawisz Enter. 6. Edytor dopisał linię End Sub. 7. Umieść znak wstawiania na końcu pierwszej linii. 90 VBA dla Excela 2007 PL. 88 praktycznych przykładów 8. Naciśnij klawisz Enter. 9. Podaj nazwę obiektu. Wpisz Range(. W oknie edytora pojawiła się podpowiedź. 10. Wpisz A1 ).. 11. W oknie edytora pojawiła się podpowiedź. 12. Metody i właściwości uporządkowane są alfabetycznie. Przypisanie wartości komórce powoduje polecenie Value. Wpisz literę v. 13. Wyświetlona została lista metod i właściwości o nazwach rozpoczynających się od litery V. Zaznacz metodę Value (rysunek 7.13). Rysunek 7.13. Zaznaczona właściwość 14. Potwierdź wybór naciśnięciem klawisza Enter. 15. Za wartością Value wpisz =1. 16. Uruchom program kliknięciem ikony Run Sub/UserForm (rysunek 7.14). Rysunek 7.14. Program można uruchomić kliknięciem ikony 17. Wyświetl arkusz Excel. 18. W komórce A1 wpisana został wartość (rysunek 7.15). Rysunek 7.15. W komórce A1 wpisana został wartość 1 Kopiowanie zawartości komórek Kopiowanie zawartości komórek polega na przypisaniu właściwości Value obszaru z którego kopiowane są dane, właściwości Value obszaru, do którego dane mają zostać skopiowane. Innymi słowy, kopiowana jest właściwość Value. Rozdział 7. ♦ Korzystanie z obiektów 91 Przykład 38. Napisz program, który będzie kopiował zawartość obszaru A1:A3 do obszaru B1:B3. 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny Excel. 2. Naciśnij klawisze Alt+F11. Spowoduje to załadowanie edytora Visual Basic. 3. Naciśnij klawisz F7. Spowoduje to wyświetlenie okna Code. 4. Wpisz instrukcję Sub przykład38(). 5. Naciśnij klawisz Enter. 6. Edytor dopisał linię End Sub. 7. Umieść znak wstawiania na końcu pierwszej linii. 8. Naciśnij klawisz Enter. 9. Podaj nazwę obiektu. Wpisz Range(. W oknie edytora pojawiła się podpowiedź. 10. Wpisz B1:B3 ).. 11. W oknie edytora pojawiła się podpowiedź. 12. Metody i właściwości uporządkowane są alfabetycznie. Przypisanie wartości komórce powoduje polecenie Value. Wpisz literę v. 13. Wyświetlona została lista metod i właściwości o nazwach rozpoczynających się od litery V. Zaznacz metodę Value. 14. Potwierdź wybór naciśnięciem klawisza Enter. 15. Umieść znak wstawiania za metodą Value (rysunek 7.16). Rysunek 7.16. Zakresowi komórek od B1 do B3 przypisana zostanie wartość 16. Wpisz z klawiatury znak równości. 17. Podaj nazwę obiektu, którego wartość zostanie przypisana obszarowi od B1 do B3. Wpisz Range(. W oknie edytora pojawiła się podpowiedź. 18. Wpisz A1:A3 ).. 19. W oknie edytora pojawiła się podpowiedź. 20. Metody i właściwości uporządkowane są alfabetycznie. Przypisanie wartości komórce powoduje polecenie Value. Wpisz literę v. 21. Wyświetlona została lista metod i właściwości o nazwach rozpoczynających się od litery V. Zaznacz metodę Value. 92 VBA dla Excela 2007 PL. 88 praktycznych przykładów 22. Potwierdź wybór naciśnięciem klawisza Enter. 23. Wyświetl arkusz Excel. 24. W komórki od A1 do A3 wpisz odpowiednio: 1, 2, 3. 25. Wyświetl okno edytora Visual Basic. 26. Uruchom program kliknięciem ikony Run Sub/UserForm (rysunek 7.17). Rysunek 7.17. Program można uruchomić kliknięciem ikony 27. Wyświetl arkusz Excel. 28. W komórkach od B1 do B3 skopiowana została zawartość komórek od A1 do A3 (rysunek 7.18). Rysunek 7.18. W komórkach B1:B3 wpisana został zawartość komórek A1:A3 Nadawanie komórce koloru z użyciem nazwy koloru Aby nadać komórce kolor, wykorzystując nazwę koloru, należy posłużyć się właści- wością Interior.Color. Przykład 39. Napisz program, który będzie nadawał komórkom z obszaru A1:A3 kolor żółty. 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny Excel. 2. Naciśnij klawisze: Alt+F11. Spowoduje to załadowanie edytora Visual Basic. 3. Naciśnij klawisz F7. Spowoduje to wyświetlenie okna Code. 4. Wpisz instrukcję Sub przykład39(). 5. Naciśnij klawisz Enter. 6. Edytor dopisał linię End Sub. 7. Umieść znak wstawiania na końcu pierwszej linii. 8. Naciśnij klawisz Enter. Rozdział 7. ♦ Korzystanie z obiektów 93 9. Podaj nazwę obiektu. Wpisz Range(. W oknie edytora pojawiła się podpowiedź. 10. Wpisz A1:A3 ).. 11. W oknie edytora pojawiła się podpowiedź. 12. Za zmianę domyślnego koloru komórki odpowiada właściwość Interior. Wpisz z klawiatury literę i. 13. Zaznacz właściwość Interior (rysunek 7.19). Rysunek 7.19. Fragment programu z otwartym menu podręcznym 14. Umieść kursor za właściwością Interior. 15. Korzystając z menu, które zostanie wyświetlone po wpisaniu kropki, wstaw do programu właściwość Color. 16. Przypisz właściwości Interior wartość vbYellow (rysunek 7.20). Rysunek 7.20. Gotowy kod programu 17. Uruchom program. 18. Wyświetl okno arkusza Excel. 19. Kolor komórek od A1 do A3 został zmieniony (rysunek 7.21). Rysunek 7.21. Komórki, których kolor został zmieniony W tabeli 7.1 zebrano stałe, których przypisanie właściwości Interior powoduje wy- świetlenie tła komórki w określonym kolorze. 94 VBA dla Excela 2007 PL. 88 praktycznych przykładów Tabela 7.1. Stałe odpowiadające najczęściej używanym kolorom Stała vbBlack vbRed vbGreen vbYellow vbBlue vbMagenta vbCyan vbWhite Kolor czarny czerwony zielony żółty niebieski fioletowy zielononiebieski biały Nadawanie komórce koloru z użyciem kodu koloru Aby nadać komórce kolor, wykorzystując kod koloru, należy posłużyć się właściwo- ścią ColorIndex. Przykład 40. Napisz program, który będzie nadawał komórkom z obszaru A1:A56 kolory z palety barw dostępnej za pośrednictwem właściwości ColorIndex. 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny Excel. 2. Naciśnij klawisze: Alt+F11. Spowoduje to załadowanie edytora Visual Basic. 3. Naciśnij klawisz F7. Spowoduje to wyświetlenie okna Code. 4. Wpisz instrukcję Sub przykład40(). 5. Naciśnij klawisz Enter. 6. Edytor dopisał linię End Sub. 7. Umieść znak wstawiania na końcu pierwszej linii. 8. Naciśnij klawisz Enter. 9. Podaj nazwę obiektu. Wpisz Range(. W oknie edytora pojawiła się podpowiedź. 10. Wpisz A1 ).. 11. W oknie edytora pojawiła się podpowiedź. 12. Za zmianę domyślnego koloru komórki odpowiada właściwość Interior. Wpisz z klawiatury literę i. 13. Zaznacz właściwość Interior (rysunek 7.19). 14. Umieść kursor za właściwością Interior. 15. Korzystając z menu, które zostanie wyświetlone po wpisaniu kropki, wstaw do programu właściwość ColorIndex. Rozdział 7. ♦ Korzystanie z obiektów 95 16. Przypisz właściwości Interior wartość 1 (rysunek 7.22). Rysunek 7.22. Fragment programu 17. Uruchom program. 18. Wyświetl okno arkusza Excel. 19. Kolor komórki A1 został zmieniony na czarny (rysunek 7.23). Rysunek 7.23. Kolor komórki A1 został zmieniony na czarny 20. Wyświetl okno edytora Visual Basic. 21. Dopisz do programu linie Range( An ).Interior.ColorIndex = n, gdzie n = 1, 2, 3,... 56: Sub przykład40() Range( A1 ).Interior.ColorIndex = 1 Range( A2 ).Interior.ColorIndex = 2 Range( A3 ).Interior.ColorIndex = 3 Range( A4 ).Interior.ColorIndex = 4 Range( A5 ).Interior.ColorIndex = 5 Range( A6 ).Interior.ColorIndex = 6 Range( A7 ).Interior.ColorIndex = 7 Range( A8 ).Interior.ColorIndex = 8 Range( A9 ).Interior.ColorIndex = 9 Range( A10 ).Interior.ColorIndex = 10 Range( A11 ).Interior.ColorIndex = 11 Range( A12 ).Interior.ColorIndex = 12 Range( A13 ).Interior.ColorIndex = 13 Range( A14 ).Interior.ColorIndex = 14 Range( A15 ).Interior.ColorIndex = 15 Range( A16 ).Interior.ColorIndex = 16 Range( A17 ).Interior.ColorIndex = 17 Range( A18 ).Interior.ColorIndex = 18 Range( A19 ).Interior.ColorIndex = 19 Range( A20 ).Interior.ColorIndex = 20 Range( A21 ).Interior.ColorIndex = 21 Range( A22 ).Interior.ColorIndex = 22 Range( A23 ).Interior.ColorIndex = 23 Range( A24 ).Interior.ColorIndex = 24 Range( A25 ).Interior.ColorIndex = 25 Range( A26 ).Interior.ColorIndex = 26 Range( A27 ).Interior.ColorIndex = 27 Range( A28 ).Interior.ColorIndex = 28 Range( A29 ).Interior.ColorIndex = 29 Range( A30 ).Interior.ColorIndex = 30 Range( A31 ).Interior.ColorIndex = 31 Range( A32 ).Interior.ColorIndex = 32 Range( A33 ).Interior.ColorIndex = 33 Range( A34 ).Interior.ColorIndex = 34 Range( A35 ).Interior.ColorIndex = 35 96 VBA dla Excela 2007 PL. 88 praktycznych przykładów Range( A36 ).Interior.ColorIndex = 36 Range( A37 ).Interior.ColorIndex = 37 Range( A38 ).Interior.ColorIndex = 38 Range( A39 ).Interior.ColorIndex = 39 Range( A40 ).Interior.ColorIndex = 40 Range( A41 ).Interior.ColorIndex = 41 Range( A42 ).Interior.ColorIndex = 42 Range( A43 ).Interior.ColorIndex = 43 Range( A44 ).Interior.ColorIndex = 44 Range( A45 ).Interior.ColorIndex = 45 Range( A46 ).Interior.ColorIndex = 46 Range( A47 ).Interior.ColorIndex = 47 Range( A48 ).Interior.ColorIndex = 48 Range( A49 ).Interior.ColorIndex = 49 Range( A50 ).Interior.ColorIndex = 50 Range( A51 ).Interior.ColorIndex = 51 Range( A52 ).Interior.ColorIndex = 52 Range( A53 ).Interior.ColorIndex = 53 Range( A54 ).Interior.ColorIndex = 54 Range( A55 ).Interior.ColorIndex = 55 Range( A56 ).Interior.ColorIndex = 56 End Sub 22. Uruchom program. 1. Wyświetl okno arkusza Excel. 24. W komórkach od A1 do A56 wyświetlone zostały próbki kolorów (rysunek 7.24). Rysunek 7.24. Numer wiersza odpowiada wartości parametru ColorIndex Jeżeli w programie z przykładu 40. właściwość Interior zostanie zastąpiona przez właściwość Border, zmienione zostaną kolory obramowań komórek. Jeżeli w programie z przykładu 40. właściwość Interior zostanie zastąpiona przez właściwość Font, zmienione zostaną kolory czcionki. Rozdział 7. ♦ Korzystanie z obiektów 97 Przesuwanie wyboru komórki W arkuszu kalkulacyjnym musi być wybrana jedna komórka. W niej będą np. poja- wiały się znaki wpisywane z klawiatury. Wpisując lub odczytując dane, przesuwamy się do innej komórki. Do tego celu najwygodniej wykorzystać właściwość Offset. Ma ona następującą składnię: Offset(x,y) gdzie: x — przesunięcie w poziomie, y — przesunięcie w pionie. Wartości ujemne powodują odpowiednio przesunięcie w lewo lub w górę. Wartości dodatnie powodują odpowiednio przesunięcie w prawo lub w dół. Przykład 41. Napisz program, który będzie przesuwał wybraną komórkę o jedną komórkę w dół i trzy komórki w prawo, a następnie do zaznaczonej komórki wstawi tekst Zawartość. 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny Excel. 2. Naciśnij klawisze: Alt+F11. Spowoduje to załadowanie edytora Visual Basic. 3. Naciśnij klawisz F7. Spowoduje to wyświetlenie okna Code. 4. Wpisz instrukcję Sub przykład41(). 5. Naciśnij klawisz Enter. 6. Edytor dopisał linię End Sub. 7. Umieść znak wstawiania na końcu pierwszej linii. 8. Naciśnij klawisz Enter. 9. Wpisz z klawiatury kod Range( A1 ).Offset(1, 3) = Zawartość . Punktem odniesienia jest komórka A1. Właściwość Offset powoduje przesunięcie zaznaczenia o jedną komórkę w dół i trzy komórki w prawo. Ciąg znaków widoczny po znaku równości zostanie wstawiony do zaznaczonej komórki. 10. Uruchom program (rysunek 7.25). Rysunek 7.25. Kliknięcie ikony spowoduje uruchomienie programu 11. Wyświetl okno arkusza Excel (rysunek 7.26). 98 VBA dla Excela 2007 PL. 88 praktycznych przykładów Rysunek 7.26. Zaznaczona jest komórka A1. Treść została wpisana do komórki odległej o zadane przesunięcie Przykład 42. Napisz program, który będzie przesuwał zaznaczanie komórki o jedną komórkę w dół i trzy komórki w prawo. 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny Excel. 2. Naciśnij klawisze: Alt+F11. Spowoduje to załadowanie edytora Visual Basic. 3. Naciśnij klawisz F7. Spowoduje to wyświetlenie okna Code. 4. Wpisz instrukcję Sub przykład42(). 5. Naciśnij klawisz Enter. 6. Edytor dopisał linię End Sub. 7. Umieść znak wstawiania na końcu pierwszej linii. 8. Naciśnij klawisz Enter. 9. Wpisz z klawiatury kod ActiveCell.Offset(1, 3).Select. Punktem odniesienia jest komórka aktywna. Właściwość Offset powoduje przesunięcie zaznaczenia o jedną komórkę w dół i trzy komórki w prawo. Metoda Select powoduje wybranie komórki. 10. Wyświetl arkusz Excel. Domyślnie zaznaczona jest komórka A1. 11. Uruchom program (rysunek 7.27). Rysunek 7.27. Kliknięcie ikony spowoduje uruchomienie programu 12. Wyświetl okno arkusza Excel (rysunek 7.28). Rysunek 7.28. Zaznaczona jest komórka D2
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

VBA dla Excela 2007 PL. 88 praktycznych przykładów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: