Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00050 002728 23549488 na godz. na dobę w sumie
MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarządzanie projektami - książka
MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarządzanie projektami - książka
Autor: Liczba stron: 592
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1212-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms project
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj najnowszą wersję doskonałego narzędzia
wspomagającego zarządzanie projektami

Sprawne zarządzanie projektami wymaga od ich kierowników dużego doświadczenia. Jednak w przypadku wielu projektów samo doświadczenie zwyczajnie nie wystarcza -- tu niezbędne jest efektywne narzędzie wspomagające kierowanie projektem. Takim narzędziem jest Microsoft Office Project 2007 -- kolejna wersja najpopularniejszej aplikacji do zarządzania projektami. Aplikacja ta ułatwia pracę kierownika projektu na każdym etapie -- od definiowania projektu i zadań, poprzez przydzielanie zasobów, aż do analizy powykonawczej. System Microsoft Office Project Server 2007 dodatkowo rozszerza te możliwości o zarządzanie informacjami dotyczącymi większej liczby projektów.

Książka 'MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarządzanie projektami' jest przeznaczona dla kierowników projektów, osób nadzorujących wiele projektów oraz członków zespołów projektowych. Czytając ją, poznasz możliwości MS Project 2007 i MS Project Server 2007 oraz nauczysz się wykorzystywać je w pracy. Dowiesz się, jak zdefiniować zakres projektu, zaplanować zasoby i przydzielić je do zadań, optymalizować projekt i śledzić proces jego realizacji. Znajdziesz tu także informacje o raportach tekstowych i graficznych oraz nadzorowaniu zmian w wielu projektach i analizowaniu ich portfela.

Gotowe na czas! Projekty zawsze zgodne z planem!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz„dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Poznaj najnowsz„ wersjŒ doskona‡ego narzŒdzia wspomagaj„cego zarz„dzanie projektami (cid:149) Zdefiniuj zakres projektu i podziel go na zadania (cid:149) Wykorzystaj narzŒdzia do (cid:156)ledzenia procesu jego realizacji (cid:149) Przygotuj raporty koæcz„ce projekt Sprawne zarz„dzanie projektami wymaga od ich kierownik(cid:243)w du¿ego do(cid:156)wiadczenia. Jednak w przypadku wielu projekt(cid:243)w samo do(cid:156)wiadczenie zwyczajnie nie wystarcza (cid:150) tu niezbŒdne jest efektywne narzŒdzie wspomagaj„ce kierowanie projektem. Takim narzŒdziem jest Microsoft Office Project 2007 (cid:150) kolejna wersja najpopularniejszej aplikacji do zarz„dzania projektami. Aplikacja ta u‡atwia pracŒ kierownika projektu na ka¿dym etapie (cid:150) od definiowania projektu i zadaæ, poprzez przydzielanie zasob(cid:243)w, a¿ do analizy powykonawczej. System Microsoft Office Project Server 2007 dodatkowo rozszerza te mo¿liwo(cid:156)ci o zarz„dzanie informacjami dotycz„cymi wiŒkszej liczby projekt(cid:243)w. Ksi„¿ka (cid:132)MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz„dzanie projektami(cid:148) jest przeznaczona dla kierownik(cid:243)w projekt(cid:243)w, os(cid:243)b nadzoruj„cych wiele projekt(cid:243)w oraz cz‡onk(cid:243)w zespo‡(cid:243)w projektowych. Czytaj„c j„, poznasz mo¿liwo(cid:156)ci MS Project 2007 i MS Project Server 2007 oraz nauczysz siŒ wykorzystywa(cid:230) je w pracy. Dowiesz siŒ, jak zdefiniowa(cid:230) zakres projektu, zaplanowa(cid:230) zasoby i przydzieli(cid:230) je do zadaæ, optymalizowa(cid:230) projekt i (cid:156)ledzi(cid:230) proces jego realizacji. Znajdziesz tu tak¿e informacje o raportach tekstowych i graficznych oraz nadzorowaniu zmian w wielu projektach i analizowaniu ich portfela. (cid:149) Interfejs u¿ytkownika programu MS Project 2007 (cid:149) Tworzenie nowego projektu (cid:149) Zarz„dzanie zasobami i zadaniami (cid:149) Tworzenie kalendarza projektu (cid:149) Rozwi„zywanie problem(cid:243)w z nadmiernym obci„¿eniem zasob(cid:243)w (cid:149) (cid:140)ledzenie realizacji projektu (cid:149) Analiza odchyleæ (cid:149) Widoki i raporty Gotowe na czas! Projekty zawsze zgodne z planem! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis tre(cid:264)ci Wst(cid:246)p ............................................................................................ 11 Omówienia rozdzia(cid:225)ów .................................................................................................... 13 Dodatkowe informacje o rodzinie produktów Microsoft Office Project 2007 i zarz(cid:261)dzaniu przedsi(cid:266)wzi(cid:266)ciami ................................................................................... 16 Materia(cid:225)y dodatkowe do ksi(cid:261)(cid:298)ki ...................................................................................... 16 Rozdzia(cid:228) 1. Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project 2007 ...................... 17 Uruchamianie programu Microsoft Office Project .......................................................... 18 Interfejs u(cid:298)ytkownika ...................................................................................................... 18 Pasek Menu ............................................................................................................... 19 Paski narz(cid:266)dzi Standardowy i Formatowanie ........................................................... 21 Przewodnik po programie Project ............................................................................. 22 Widoki i pasek widoków ................................................................................................. 28 Widoki wykresu ........................................................................................................ 28 Widoki arkusza .......................................................................................................... 29 Widoki formularza .................................................................................................... 31 Widoki zada(cid:276) i zasobów ........................................................................................... 32 Zmiana wy(cid:286)wietlanego widoku. Widoki z(cid:225)o(cid:298)one ..................................................... 33 Pasek widoków .......................................................................................................... 35 Dodatkowe paski narz(cid:266)dzi ............................................................................................... 35 Pasek narz(cid:266)dzi Analiza .............................................................................................. 37 Pasek narz(cid:266)dzi Wspó(cid:225)praca ....................................................................................... 37 Pasek narz(cid:266)dzi Porównanie wersji projektu .............................................................. 38 Pasek narz(cid:266)dzi Formularze niestandardowe ............................................................. 39 Pasek narz(cid:266)dzi Rysunek ............................................................................................ 40 Pasek Formatowanie ................................................................................................. 41 Pasek narz(cid:266)dzi Diagram sieciowy ............................................................................. 42 Pasek narz(cid:266)dzi Analiza PERT ................................................................................... 42 Pasek narz(cid:266)dzi Zarz(cid:261)dzanie zasobami ...................................................................... 43 Standardowy pasek narz(cid:266)dzi ..................................................................................... 44 Pasek narz(cid:266)dzi (cid:285)ledzenie .......................................................................................... 46 Pasek narz(cid:266)dzi Visual Basic ...................................................................................... 47 Pasek narz(cid:266)dzi Sie(cid:252) Web ........................................................................................... 48 Rozdzia(cid:228) 2. Pocz(cid:241)tek tworzenia projektu ........................................................... 49 Tworzenie nowego projektu ............................................................................................ 49 Tworzenie projektu na podstawie szablonu .............................................................. 50 Tworzenie projektu od podstaw ................................................................................ 51 4 MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz(cid:241)dzanie projektami Definiowanie w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci projektu ................................................................................. 52 Definiowanie projektu ..................................................................................................... 53 Zapisywanie projektu ...................................................................................................... 62 Zapisywanie obszaru roboczego ...................................................................................... 65 Tworzenie szablonów projektów ..................................................................................... 66 Ochrona projektu has(cid:225)em ................................................................................................. 67 Otwieranie zapisanego projektu ...................................................................................... 70 Znoszenie ochrony has(cid:225)em .............................................................................................. 72 Wyszukiwanie plików ..................................................................................................... 72 Usuwanie poufnych informacji z pliku ........................................................................... 73 Rozdzia(cid:228) 3. Zarz(cid:241)dzanie zadaniami .................................................................... 75 Wprowadzanie zada(cid:276) ....................................................................................................... 76 Zadania typu punkt kontrolny ................................................................................... 76 Zadania zwyk(cid:225)e ......................................................................................................... 78 Czasy trwania zada(cid:276) .................................................................................................. 79 Szacowanie czasów trwania ...................................................................................... 82 Dodawanie nowych zada(cid:276) ............................................................................................... 85 Usuwanie niechcianych zada(cid:276) ......................................................................................... 89 Zmienianie zdefiniowanych zada(cid:276) .................................................................................. 91 Dzielenie zada(cid:276) ................................................................................................................ 92 (cid:224)(cid:261)czenie, przenoszenie i zmienianie czasu trwania podzielonego zadania ..................... 94 Zadania sumaryczne ........................................................................................................ 95 Tworzenie zada(cid:276) sumarycznych ............................................................................... 96 Likwidowanie zada(cid:276) sumarycznych ......................................................................... 99 Zadania podrz(cid:266)dne b(cid:266)d(cid:261)ce jednocze(cid:286)nie zadaniami sumarycznymi ....................... 101 Wy(cid:286)wietlanie zada(cid:276) sumarycznych i konspektu projektu ....................................... 102 Wyznaczanie kolejno(cid:286)ci wykonywania zada(cid:276) — (cid:225)(cid:261)czenie zada(cid:276) ................................. 104 (cid:224)(cid:261)czenie zada(cid:276) w widoku Wykres Gantta .............................................................. 105 Inne sposoby (cid:225)(cid:261)czenia zada(cid:276) ................................................................................... 108 Roz(cid:225)(cid:261)czanie zada(cid:276) ......................................................................................................... 112 Typy relacji .................................................................................................................... 112 Zako(cid:276)czenie-rozpocz(cid:266)cie ........................................................................................ 112 Rozpocz(cid:266)cie-rozpocz(cid:266)cie ........................................................................................ 113 Zako(cid:276)czenie-zako(cid:276)czenie ....................................................................................... 113 Rozpocz(cid:266)cie-zako(cid:276)czenie ....................................................................................... 114 Definiowanie i zmienianie relacji .................................................................................. 114 Wyprzedzenie lub zw(cid:225)oka ............................................................................................. 117 Typy ogranicze(cid:276) ............................................................................................................ 123 Termin ostateczny .......................................................................................................... 127 Zak(cid:225)adka Uwagi ............................................................................................................. 129 Wstawianie hiper(cid:225)(cid:261)czy ................................................................................................... 131 Zadania cykliczne .......................................................................................................... 133 Kody Struktury Podzia(cid:225)u Pracy (SPP) ........................................................................... 136 Czynniki steruj(cid:261)ce zadaniami ........................................................................................ 139 Wyró(cid:298)nianie zmian ........................................................................................................ 140 Cofanie wielu operacji ................................................................................................... 142 Rozdzia(cid:228) 4. Zarz(cid:241)dzanie zasobami ................................................................... 145 Definiowanie zasobów .................................................................................................. 145 Robocizna i sprz(cid:266)t — zasoby typu Praca .......................................................................... 148 Zasoby materia(cid:225)owe — zasoby typu Materia(cid:225) ............................................................... 152 Zasoby kosztowe — zasoby typu Koszt ........................................................................ 154 Zasoby rodzajowe .......................................................................................................... 156 Spis tre(cid:264)ci 5 Zasoby bud(cid:298)etowe ......................................................................................................... 157 Dost(cid:266)pno(cid:286)(cid:252) zasobów w czasie — uwzgl(cid:266)dnianie urlopów i przegl(cid:261)dów technicznych .............................................. 159 Zmienno(cid:286)(cid:252) stawek zasobów w czasie ............................................................................ 163 Zmienno(cid:286)(cid:252) stawek zasobów w zale(cid:298)no(cid:286)ci od wykonywanych czynno(cid:286)ci .................... 165 Definiowanie dodatkowych informacji o zasobach ....................................................... 166 Typy rezerwacji ............................................................................................................. 167 Struktura Podzia(cid:225)u Zasobów (SPZ) ............................................................................... 168 Definiowanie umiej(cid:266)tno(cid:286)ci zasobów ............................................................................. 173 Rozdzia(cid:228) 5. Przydzielanie zasobów do zada(cid:254) .................................................... 177 Przydzielanie pojedynczych i ró(cid:298)nych zasobów do jednego zadania ........................... 177 Przydzielanie wielu jednostek zasobu do zadania ......................................................... 184 Przydzielanie ró(cid:298)nych ilo(cid:286)ci zasobów do ró(cid:298)nych zada(cid:276) .............................................. 186 Przydzielanie zasobów kosztowych .............................................................................. 190 Przydzielanie zasobów bud(cid:298)etowych ............................................................................ 191 Pracoch(cid:225)onno(cid:286)(cid:252) zada(cid:276) .................................................................................................... 192 Obliczanie kosztów zada(cid:276) na podstawie kosztów zasobów .......................................... 197 Typy zada(cid:276) .................................................................................................................... 198 Zadania o sta(cid:225)ej pracy .............................................................................................. 199 Zadania o sta(cid:225)ej liczbie jednostek ............................................................................ 199 Zadania o sta(cid:225)ym czasie trwania .............................................................................. 200 Planowanie zada(cid:276) wed(cid:225)ug nak(cid:225)adu pracy ................................................................ 201 Definiowanie typów zada(cid:276) i opcji Wg nak(cid:225)adu pracy ............................................ 201 Przydzielanie dodatkowych zasobów ............................................................................ 203 Zamienianie zasobów .................................................................................................... 206 Stosowanie tabel stawek kosztów .................................................................................. 208 Rozdzia(cid:228) 6. Ustalanie czasu pracy i dni wolnych — kalendarze ............................. 211 Informacje ogólne o kalendarzach ................................................................................. 211 Tworzenie i modyfikacja kalendarza ............................................................................. 214 Definiowanie (cid:286)wi(cid:261)t, dni wolnych od pracy i dni z niestandardowym czasem pracy ......................................................................................................... 214 Definiowanie tygodnia roboczego .......................................................................... 217 Kalendarz projektu ........................................................................................................ 221 Kalendarz zasobu ........................................................................................................... 222 Kalendarz zadania .......................................................................................................... 224 Opcje kalendarza ........................................................................................................... 225 Zale(cid:298)no(cid:286)(cid:252) pomi(cid:266)dzy opcjami kalendarza a godzinami pracy zawartymi w kalendarzu ............................................................................................. 227 Typy kalendarzy ............................................................................................................ 228 Rozdzia(cid:228) 7. Koszty projektu ............................................................................ 231 Typy kosztów ................................................................................................................ 231 Koszty sta(cid:225)e i koszty zada(cid:276) ............................................................................................ 232 Koszty zasobów ............................................................................................................. 235 Rozk(cid:225)ad kosztów w czasie ............................................................................................. 236 Skala czasu .............................................................................................................. 236 Informacje o kosztach w widoku Obci(cid:261)(cid:298)enie zadaniami ........................................ 240 Informacje o kosztach w widoku Obci(cid:261)(cid:298)enie zasobów ............................................. 241 Bud(cid:298)et projektu .............................................................................................................. 242 Przep(cid:225)ywy gotówkowe .................................................................................................. 244 Ogólne informacje o kosztach — statystyka projektu ................................................... 245 6 MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz(cid:241)dzanie projektami Rozdzia(cid:228) 8. Optymalizacja projektu i rozwi(cid:241)zywanie problemów z nadmiernym obci(cid:241)(cid:276)eniem zasobów ............................................. 247 Skracanie czasu trwania projektu — (cid:286)cie(cid:298)ka krytyczna ................................................ 248 Identyfikowanie przeci(cid:261)(cid:298)onych zasobów ......................................................................... 251 Arkusz zasobów i informacje o maksymalnym wykorzystaniu zasobów ............... 252 Widok Obci(cid:261)(cid:298)enie zasobów .................................................................................... 253 Widok Alokacja zasobów i pasek narz(cid:266)dzi Zarz(cid:261)dzanie zasobami ........................ 255 Widok Wykres zasobów .......................................................................................... 257 Rozwi(cid:261)zywanie konfliktów przydzia(cid:225)u zasobów — zasoby przeci(cid:261)(cid:298)one ..................... 257 Zamiana przydzielonych zasobów .......................................................................... 258 Kreator podstawiania zasobów ................................................................................ 260 Definiowanie pracy w nadgodzinach ...................................................................... 263 Zatrudnianie nowych pracowników i delegowanie pracowników do projektu ....... 265 Przekazanie zada(cid:276) podwykonawcy ......................................................................... 266 Zmiana czasu pracy nad zadaniem .......................................................................... 268 Bilansowanie zasobów ............................................................................................ 270 Rozk(cid:225)ad pracy zasobów ........................................................................................... 275 Rozdzia(cid:228) 9. Wprowadzanie i (cid:264)ledzenie warto(cid:264)ci rzeczywistych — informacje o realizacji projektu ................................................. 277 Plan bazowy ................................................................................................................... 277 Co to jest plan bazowy ............................................................................................ 278 Tworzenie planu bazowego ..................................................................................... 278 Plan bazowy na wykresie Gantta ............................................................................ 281 Aktualizowanie planu bazowego ............................................................................ 282 Usuwanie planu bazowego ...................................................................................... 282 Przegl(cid:261)danie planu bazowego ................................................................................. 283 Kopiowanie planu bazowego .................................................................................. 284 Plany po(cid:286)rednie — do czego s(cid:225)u(cid:298)(cid:261) ................................................................................ 284 Wprowadzanie danych rzeczywistych ........................................................................... 285 Wprowadzanie danych rzeczywistych na poziomie projektu ................................. 285 Wprowadzanie danych rzeczywistych o datach na poziomie zadania i zasobu ...... 287 Linie post(cid:266)pu ........................................................................................................... 293 Rzeczywiste koszty ........................................................................................................ 295 Uwzgl(cid:266)dnianie wyd(cid:225)u(cid:298)onych terminów p(cid:225)atno(cid:286)ci w projekcie ..................................... 297 Rozdzia(cid:228) 10. Analiza odchyle(cid:254) .......................................................................... 299 Dlaczego analizowa(cid:252) odchylenia? ................................................................................. 299 Odchylenia terminów .................................................................................................... 300 Odchylenia kosztów ...................................................................................................... 305 Odchylenia kosztów dla zada(cid:276) ................................................................................ 306 Odchylenia kosztów dla zasobów ........................................................................... 308 Odchylenia pracy ........................................................................................................... 310 Porównywanie wersji projektu ................................................................................ 312 Rozdzia(cid:228) 11. Omówienie widoków ..................................................................... 317 Przypomnienie podstawowych informacji o widokach ................................................. 317 Alokacja zasobów .......................................................................................................... 318 Arkusz zada(cid:276) ................................................................................................................. 319 Arkusz zasobów ............................................................................................................. 320 Diagram relacji .............................................................................................................. 320 Diagram sieciowy .......................................................................................................... 321 Formularz nazwy zadania .............................................................................................. 323 Spis tre(cid:264)ci 7 Formularz nazwy zasobu ............................................................................................... 323 Formularz szczegó(cid:225)ów zada(cid:276) ......................................................................................... 324 Formularz zadania ......................................................................................................... 325 Formularz zasobu .......................................................................................................... 326 Kalendarz ....................................................................................................................... 327 Obci(cid:261)(cid:298)enie zadaniami .................................................................................................... 328 Obci(cid:261)(cid:298)enie zasobów ...................................................................................................... 329 Opisowy diagram sieciowy ........................................................................................... 330 Przewodnik po programie Project: prosty arkusz zas. ................................................... 331 Rzutowanie pasków ....................................................................................................... 332 Wprowadzanie zada(cid:276) ..................................................................................................... 333 Wykres Gantta ............................................................................................................... 334 Wykres Gantta — bilansowanie .................................................................................... 335 Wykres Gantta — szczegó(cid:225)y ......................................................................................... 336 Wykres Gantta — (cid:286)ledzenie .......................................................................................... 338 Wykres Gantta z wieloma planami bazowymi .............................................................. 339 Wykres zasobów ............................................................................................................ 340 Rozdzia(cid:228) 12. Raporty ........................................................................................ 343 Kilka s(cid:225)ów o raportach tekstowych ............................................................................... 343 Grupy raportów ....................................................................................................... 344 Raporty z grupy Omówienie ................................................................................... 344 Raporty z grupy Dzia(cid:225)ania bie(cid:298)(cid:261)ce .......................................................................... 348 Raporty z grupy Koszty ........................................................................................... 354 Raporty z grupy Przydzia(cid:225)y ..................................................................................... 357 Raporty z grupy Obci(cid:261)(cid:298)enie prac(cid:261) .......................................................................... 362 Raporty z grupy Niestandardowe ............................................................................ 364 Raporty wizualne ........................................................................................................... 364 Tworzenie raportu wizualnego ................................................................................ 364 Omówienie raportów wizualnych ........................................................................... 366 Rozdzia(cid:228) 13. Dostosowywanie programu do potrzeb u(cid:276)ytkownika ....................... 383 Pokazywanie informacji tylko o wybranych zasobach i zadaniach — filtry ................ 384 Autofiltry ................................................................................................................. 384 Stosowanie filtrów ................................................................................................... 387 Tworzenie i edytowanie filtrów .............................................................................. 388 Tworzenie i edycja grup ................................................................................................ 392 Wybieranie danych do wy(cid:286)wietlania — tabele ............................................................. 397 Tabele ...................................................................................................................... 397 Tworzenie i edycja tabel ......................................................................................... 398 Tworzenie i edycja widoków ......................................................................................... 401 Tworzenie i edycja raportów ......................................................................................... 402 Definiowanie w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci zak(cid:225)adki Sortowanie ..................................................... 403 Definiowanie w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci zak(cid:225)adki Szczegó(cid:225)y ....................................................... 404 Okre(cid:286)lanie w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci zak(cid:225)adki Definicja ............................................................. 407 Raport Kalendarz miesi(cid:266)czny .................................................................................. 410 Przycisk Tekst ......................................................................................................... 411 Pola niestandardowe ...................................................................................................... 414 Typy pól .................................................................................................................. 415 Wybieranie warto(cid:286)ci ze zdefiniowanej przez u(cid:298)ytkownika listy rozwijanej .......... 416 Definiowanie formu(cid:225) (wzorów) do wyliczania warto(cid:286)ci ......................................... 418 Wy(cid:286)wietlanie zdefiniowanych przez u(cid:298)ytkownika wska(cid:296)ników graficznych ........ 422 Drukowanie i ustawienie wydruku ................................................................................ 425 Tworzenie i stosowanie formularzy .............................................................................. 427 8 MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz(cid:241)dzanie projektami Tworzenie w(cid:225)asnych pasków narz(cid:266)dzi .......................................................................... 431 Organizator .................................................................................................................... 433 Tworzenie w(cid:225)asnych raportów wizualnych ................................................................... 435 Rozdzia(cid:228) 14. Wymiana informacji pomi(cid:246)dzy Microsoft Office Project 2007 a innymi aplikacjami ..................................................................... 441 Przekazywanie danych do innych aplikacji — eksport ................................................. 442 Programy do przegl(cid:261)dania eksportowanych danych — typy plików eksportowanych ................................................................................ 442 Definiowanie, które dane maj(cid:261) zosta(cid:252) wyeksportowane — mapy eksportu ........... 442 Pobieranie danych z innych aplikacji — import ........................................................... 448 Zapisywanie danych w pliku graficznym ...................................................................... 451 Kreator kopiowania obrazów do programów PowerPoint, Word oraz Visio ................ 454 Zapisywanie danych raportu wizualnego .......................................................................... 457 Zapisywanie danych do formatu Microsoft Access ...................................................... 460 Rozdzia(cid:228) 15. Wymiana danych pomi(cid:246)dzy projektami .......................................... 461 Korzystanie z tych samych zasobów w wielu projektach — pula zasobów ................. 461 Co to jest pula zasobów? Tworzenie puli ................................................................ 461 Korzystanie z zasobów dost(cid:266)pnych w puli ............................................................. 462 Dokonywanie zmian w puli i pliku wspó(cid:225)u(cid:298)ytkuj(cid:261)cym .......................................... 463 Przerywanie (cid:225)(cid:261)cza mi(cid:266)dzy pul(cid:261) zasobów i plikiem wspó(cid:225)u(cid:298)ytkuj(cid:261)cym ................. 465 (cid:224)(cid:261)czenie zada(cid:276) z ró(cid:298)nych projektów. Wstawianie jednego projektu do innego ........... 468 Rozdzia(cid:228) 16. Microsoft Office Project Server 2007 — wprowadzenie ................. 473 Wst(cid:266)p, czyli co Ci daje Microsoft Office Project Server 2007 ..................................... 474 Enterprise Project Management (EPM) ......................................................................... 474 Microsoft Office Project Server 2007 ..................................................................... 474 Microsoft Office Project Professional 2007 ............................................................ 475 Microsoft Office Project Web Access 2007 ............................................................ 476 Pod(cid:225)(cid:261)czanie Microsoft Office Project Professional 2007 do Microsoft Office Project Server 2007 ..................................................................................................... 476 Import istniej(cid:261)cych projektów do Project Server 2007 ................................................. 478 Import zasobów do Project Server 2007 ......................................................................... 482 Rozdzia(cid:228) 17. Microsoft Office Project Server 2007 z perspektywy kierownika projektu ............................................... 485 Tworzenie projektu ........................................................................................................ 486 Tworzenie propozycji projektu ............................................................................... 486 Tworzenie dzia(cid:225)ania ................................................................................................ 489 Tworzenie projektu, który ma by(cid:252) przechowywany w Microsoft Office Project Server 2007 ............................................................................................... 489 Otwieranie, zapisywanie i publikowanie projektu ........................................................ 492 Budowanie zespo(cid:225)u z zasobów organizacji ................................................................... 494 Zarz(cid:261)dzanie raportami o stanie ...................................................................................... 498 Tworzenie (cid:298)(cid:261)dania raportu o stanie ......................................................................... 498 (cid:285)ledzenie odpowiedzi na raport o stanie ................................................................. 500 Akceptacja aktualizacji .................................................................................................. 501 Definiowanie alertów .................................................................................................... 503 Definiowanie alertów dla siebie .............................................................................. 503 Definiowanie alertów dla swoich zasobów ............................................................. 505 Rozdzia(cid:228) 18. Microsoft Office Project Server 2007 z perspektywy uczestnika projektu ............................................... 507 Przegl(cid:261)danie przydzia(cid:225)ów .............................................................................................. 508 Przegl(cid:261)danie informacji o przydzielonych zadaniach ................................................... 509 Aktualizowanie zada(cid:276) .................................................................................................... 510 Spis tre(cid:264)ci 9 Zarz(cid:261)dzanie grafikami ................................................................................................... 511 Przegl(cid:261)danie i raportowanie prac w grafiku ............................................................ 511 Grafiki zast(cid:266)pcy ....................................................................................................... 514 Raportowanie czasu administracyjnego i czasu wolnego ....................................... 515 Odpowiedzi na (cid:298)(cid:261)danie raportu o stanie ......................................................................... 516 Odpowiedzi na zamówiony raport o stanie ............................................................. 516 Tworzenie niezamawianego raportu o stanie .......................................................... 517 Przesy(cid:225)anie dokumentacji projektowej .......................................................................... 518 Zg(cid:225)aszanie ryzyka .......................................................................................................... 521 Zg(cid:225)aszanie problemów ................................................................................................... 522 Sprawdzanie problemów, czynników ryzyka i dokumentów projektu .......................... 524 Zadania zespo(cid:225)owe ........................................................................................................ 526 Synchronizacja z Microsoft Outlook ............................................................................. 527 Rozdzia(cid:228) 19. Microsoft Office Project Server 2007 z perspektywy mened(cid:276)era portfela projektów ................................ 529 Zarz(cid:261)dzanie portfelem projektów i nie tylko ................................................................. 529 Centrum projektów ........................................................................................................ 530 Centrum zasobów .......................................................................................................... 532 Wy(cid:286)wietlanie przydzia(cid:225)ów ...................................................................................... 534 Wy(cid:286)wietlanie dost(cid:266)pno(cid:286)ci ....................................................................................... 535 Raportowanie — analiza danych ................................................................................... 535 Rozdzia(cid:228) 20. Microsoft Office Project Server 2007 z perspektywy administratora merytorycznego ............................... 539 Zarz(cid:261)dzanie grafikami ................................................................................................... 540 Tworzenie grafików ................................................................................................ 540 Ustawienia grafików ............................................................................................... 542 Dodawanie kategorii czasu administracyjnego ............................................................. 544 Tworzenie zespo(cid:225)ów ...................................................................................................... 545 Niestandardowe pola ..................................................................................................... 547 Kalendarze organizacji .................................................................................................. 549 Wymuszanie zaewidencjonowania ................................................................................ 550 Okresy obrachunkowe ................................................................................................... 552 Tworzenie widoków ...................................................................................................... 554 Tworzenie u(cid:298)ytkowników i zasobów ............................................................................ 555 Rozdzia(cid:228) 21. Informacje dodatkowe i specyfikacja techniczna ........................... 559 Wymagania .................................................................................................................... 559 Formaty plików obs(cid:225)ugiwane przez Microsoft Office Project 2007 ............................. 560 Opis wska(cid:296)ników stosowanych w Microsoft Office Project 2007 ................................ 561 Skróty klawiaturowe ...................................................................................................... 562 Rozdzia(cid:228) 22. Kilka s(cid:228)ów o zarz(cid:241)dzaniu projektami i nie tylko .............................. 569 Project Management (PM) — zarz(cid:261)dzanie przedsi(cid:266)wzi(cid:266)ciami ..................................... 569 Trójk(cid:261)t projektu ............................................................................................................. 571 Certyfikat Microsoft Office Specialist (MOS) dla Microsoft Project ........................... 571 Certyfikat International Project Management Association (IPMA) .............................. 572 Jak pog(cid:225)(cid:266)bi(cid:252) swoj(cid:261) wiedz(cid:266) z zakresu zarz(cid:261)dzania przedsi(cid:266)wzi(cid:266)ciami .......................... 573 Stowarzyszenie Project Management Polska (SPMP) .................................................. 573 Project Management Institute (PMI) ............................................................................. 573 PMFORUM ................................................................................................................... 574 Project Management Body of Knowledge (PMBoK) .................................................... 574 10 MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz(cid:241)dzanie projektami Rozdzia(cid:228) 23. Dodatkowe zasoby ....................................................................... 575 Zasoby w j(cid:266)zyku polskim .............................................................................................. 575 Strony internetowe Microsoft Office Project 2007 ................................................. 575 Strony internetowe Microsoft Office Project Server 2007 ...................................... 575 Wersja testowa programu Microsoft Office Project 2007 ....................................... 575 Wersja testowa programu Microsoft Office Project Server 2007 ........................... 576 Porady dotycz(cid:261)ce korzystania z Microsoft Office Project 2007 ............................. 576 Pomoc pakietu Microsoft Office: Microsoft Office Project 2007 ........................... 576 Zasoby w j(cid:266)zyku angielskim ......................................................................................... 576 Microsoft Office Project Server 2007 product guide .............................................. 576 Office Project Server 2007 Resource Kit ................................................................ 576 Skorowidz .................................................................................... 577 Rozdzia(cid:228) 7. Koszty projektu Niniejszy rozdzia(cid:225) jest po(cid:286)wi(cid:266)cony tematyce kosztów projektu. Przeanalizowane zostan(cid:261) ró(cid:298)ne sposoby definiowania i przedstawiania kosztów. Zaprezentowane zostan(cid:261) wska- zówki dotycz(cid:261)ce tworzenia bud(cid:298)etu projektu. Dzi(cid:266)ki lekturze tego rozdzia(cid:225)u dowiesz si(cid:266): (cid:141) jakie typy kosztów mo(cid:298)na uwzgl(cid:266)dnia(cid:252) za pomoc(cid:261) Microsoft Office Project 2007, (cid:141) jak przedstawia(cid:252) koszty z punktu widzenia zada(cid:276) i zasobów, (cid:141) w jaki sposób analizowa(cid:252) rozk(cid:225)ad kosztów w czasie, (cid:141) jak Microsoft Office Project 2007 tworzy bud(cid:298)et projektu, (cid:141) jak mo(cid:298)na przedstawi(cid:252) przep(cid:225)ywy gotówkowe dla projektu, (cid:141) jak przegl(cid:261)da(cid:252) statystyki projektu. Typy kosztów W ka(cid:298)dym przedsi(cid:266)wzi(cid:266)ciu koszty mo(cid:298)na podzieli(cid:252) na koszty zmienne i koszty sta(cid:225)e. Te pierwsze zale(cid:298)(cid:261) od wielu czynników, takich jak stawki godzinowe poszczególnych zasobów, czas trwania zada(cid:276), ilo(cid:286)(cid:252) wykorzystywanych zasobów itp. Te drugie s(cid:261) w zasadzie od tych czynników niezale(cid:298)ne, czyli s(cid:261) kosztami sta(cid:225)ymi. Przyk(cid:225)adowym kosztem sta(cid:225)ym jest koszt zakupu komputera na potrzeby projektu. W tym przypadku cena komputera jest sta(cid:225)a i nie zale(cid:298)y od czasu trwania projektu, w jakim jest on wy- korzystywany. Innym kosztem sta(cid:225)ym mo(cid:298)e by(cid:252) koszt obs(cid:225)ugi administracyjnej budowy (ksi(cid:266)gowo(cid:286)(cid:252), kadry itp.). Jest on w zasadzie sta(cid:225)y, bez wzgl(cid:266)du na np. wielko(cid:286)(cid:252) czy czas trwania budowy. Koszt zmienny mo(cid:298)e zale(cid:298)e(cid:252) np. od czasu trwania zadania. Je(cid:298)eli na przyk(cid:225)ad ustalili(cid:286)my dla (cid:286)lusarza stawk(cid:266) za godzin(cid:266), to im d(cid:225)u(cid:298)ej b(cid:266)dzie on pracowa(cid:225), tym wi(cid:266)cej musimy mu zap(cid:225)aci(cid:252). Koszt ca(cid:225)kowity zadania jest sum(cid:261) kosztu zmiennego i kosztu sta(cid:225)ego danego zadania. 232 MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz(cid:241)dzanie projektami W Microsoft Office Project 2007 koszty zmienne projektu s(cid:261) wyliczane na podstawie czasu trwania czynno(cid:286)ci i stawek zasobów (w tym równie(cid:298) zasobów kosztowych). Koszty sta(cid:225)e musz(cid:261) natomiast zosta(cid:252) przypisane przez mened(cid:298)era do konkretnych zada(cid:276). Microsoft Office Project 2007 mo(cid:298)e ró(cid:298)nie przedstawia(cid:252) koszty projektu, bior(cid:261)c jako punkt odniesienia zadania lub zasoby. W tym pierwszym przypadku s(cid:261) zaprezentowane koszty poszczególnych zada(cid:276) — czyli dla ka(cid:298)dego zadania zliczane s(cid:261) koszty wszystkich zasobów przydzielonych do poszczególnych zada(cid:276). Mo(cid:298)na (cid:225)atwo tutaj zidentyfikowa(cid:252), ile kosztuje zadanie przewiezienia towaru z Gda(cid:276)ska do Warszawy lub wdro(cid:298)enie sys- temu informatycznego. W drugim przypadku przedstawione s(cid:261) ca(cid:225)kowite koszty zaso- bów, wynikaj(cid:261)ce z wykorzystania danych zasobów we wszystkich czynno(cid:286)ciach. Mo(cid:298)na zatem okre(cid:286)li(cid:252) np. koszt wykorzystania zasobu o nazwie Informatyk w ca(cid:225)ym projekcie. Koszty sta(cid:228)e i koszty zada(cid:254) Koszty sta(cid:225)e s(cid:261) ustalane przez u(cid:298)ytkownika indywidualnie dla ka(cid:298)dego zadania. U(cid:298)yt- kownik mo(cid:298)e przypisa(cid:252) koszty sta(cid:225)e zarówno do zada(cid:276) sumarycznych, jak i podrz(cid:266)d- nych. Koszty zmienne i ca(cid:225)kowite zadania sumarycznego s(cid:261) sum(cid:261) kosztów zmiennych i ca(cid:225)kowitych zada(cid:276) podrz(cid:266)dnych. Koszty sta(cid:225)e zadania sumarycznego nie s(cid:261) sum(cid:261) kosztów sta(cid:225)ych zada(cid:276) podrz(cid:266)dnych. Koszt ca(cid:225)kowity zadania sumarycznego jest sum(cid:261) kosztów ca(cid:225)kowitych zada(cid:276) podrz(cid:266)dnych i kosztu sta(cid:225)ego danego zadania su- marycznego. Dla przyk(cid:225)adu rozwa(cid:298)my sytuacj(cid:266) przedstawion(cid:261) na rysunku 7.1. Rysunek 7.1. Koszt sta(cid:225)y zadania sumarycznego Zadanie sumaryczne Ocena ofert sk(cid:225)ada si(cid:266) z czterech zada(cid:276) podrz(cid:266)dnych. Z ka(cid:298)dym zadaniem podrz(cid:266)dnym jest zwi(cid:261)zany koszt zmienny. Wynika on z czasów trwania poszczególnych czynno(cid:286)ci i stawek zasobów przydzielonych do tych czynno(cid:286)ci. Tylko jedno zadanie podrz(cid:266)dne — Wizyty w lokalach — ma przypisany koszt sta(cid:225)y. Koszt sta(cid:225)y zadania sumarycznego Ocena ofert wynosi 150 z(cid:225) i nie zosta(cid:225) wyliczony na pod- stawie kosztów sta(cid:225)ych zada(cid:276) podrz(cid:266)dnych, tylko bezpo(cid:286)rednio zdefiniowany przez kie- rownika projektu. Koszt ca(cid:225)kowity zadania sumarycznego jest sum(cid:261) kosztów ca(cid:225)kowi- tych zada(cid:276) podrz(cid:266)dnych (1 894 z(cid:225)) i kosztu sta(cid:225)ego zadania sumarycznego (150 z(cid:225)), co w rezultacie daje kwot(cid:266) 2 044 z(cid:225). W analogiczny sposób jest wyliczany koszt ca(cid:225)kowity jakiegokolwiek zadania sumarycznego. Koszty sta(cid:225)e i ca(cid:225)kowite zada(cid:276) mog(cid:261) by(cid:252) przedstawione w widoku Wykres Gantta. Pokazanie kosztów sta(cid:225)ych jest mo(cid:298)liwe poprzez wy(cid:286)wietlenie tabeli Koszt (aby to zrobi(cid:252), nale(cid:298)y po wy(cid:286)wietleniu widoku Wykres Gantta wybra(cid:252) z menu Widok polecenie Tabela, a nast(cid:266)pnie Koszt) lub poprzez wstawienie dwóch kolumn (Koszt sta(cid:225)y i Koszt). Rozdzia(cid:228) 7. (cid:105) Koszty projektu 233 Definiowanie kosztów sta(cid:225)ych odbywa si(cid:266) poprzez wprowadzenie w tej kolumnie (cid:298)(cid:261)- danych warto(cid:286)ci. Mo(cid:298)liwa jest tak(cid:298)e modyfikacja przez kierownika projektu warto(cid:286)ci kosztu ca(cid:225)kowi- tego. W przypadku zdefiniowania przez kierownika projektu kosztu ca(cid:225)kowitego Micro- soft Office Project 2007 sam wyliczy koszt sta(cid:225)y. Koszt sta(cid:225)y b(cid:266)dzie wtedy ró(cid:298)nic(cid:261) kosztu ca(cid:225)kowitego i kosztu zmiennego danego zadania. Je(cid:298)eli na przyk(cid:225)ad koszty zmienne danego zadania wynosz(cid:261) 1 000 z(cid:225), a u(cid:298)ytkownik w kolumnie Koszt ca(cid:225)kowity wpisze koszt 1 500 z(cid:225), to Microsoft Office Project 2007 uzna, (cid:298)e dodatkowa kwota 500 z(cid:225) jest kosztem sta(cid:225)ym i wpisze t(cid:266) warto(cid:286)(cid:252) w kolumnie Koszt sta(cid:225)y. Nie jest mo(cid:276)liwe edytowanie kosztu ca(cid:228)kowitego zadania sumarycznego. Chocia(cid:276) w tabeli Koszt istnieje kolumna o tytule Koszt ca(cid:228)kowity, to warto(cid:264)ci z niej pochodz(cid:241) z pola o nazwie Koszt. Aby si(cid:246) o tym przekona(cid:232), nale(cid:276)y dwukrotnie klik- n(cid:241)(cid:232) nazw(cid:246) kolumny Koszt ca(cid:228)kowity. Powinno pojawi(cid:232) si(cid:246) okno dialogowe, takie jak na rysunku 7.2. W tym kontek(cid:264)cie terminy Koszt i Koszt ca(cid:228)kowity oznaczaj(cid:241) dok(cid:228)ad- nie to samo. Rysunek 7.2. Kolumna Koszt ca(cid:225)kowity (cid:231)wiczenie 7.1. Przypisz koszty sta(cid:225)e do wybranych zada(cid:276). Je(cid:276)eli nie uko(cid:254)czy(cid:228)e(cid:264) prawid(cid:228)owo poprzedniego (cid:232)wiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny b(cid:246)dzie plik 6_3.mpp, który wraz z innymi materia(cid:228)ami dotycz(cid:241)cymi ksi(cid:241)(cid:276)ki udost(cid:246)pniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poni(cid:276)sze (cid:232)wiczenie. Informacje o kosztach sta(cid:225)ych wybranych zada(cid:276) przedstawia tabela 7.1. Tabela 7.1 zawiera zarówno koszty sta(cid:228)e, jak i ca(cid:228)kowite wybranych zada(cid:254). Porównaj swoje informacje o kosztach ca(cid:228)kowitych z informacjami z powy(cid:276)szej tabeli dopiero po uko(cid:254)czeniu tego (cid:232)wiczenia. Dopiero po wprowadzeniu wszystkich kosztów sta(cid:228)ych wyniki b(cid:246)d(cid:241) zgodne z powy(cid:276)sz(cid:241) tabel(cid:241). Aby przypisa(cid:252) koszty sta(cid:225)e do wybranych zada(cid:276), nale(cid:298)y: 1. Z menu Widok wybra(cid:252) polecenie Wykres Gantta. 2. W menu Widok wybra(cid:252) polecenie Tabela, a nast(cid:266)pnie Koszt. 234 MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz(cid:241)dzanie projektami Tabela 7.1. Koszty sta(cid:225)e i ca(cid:225)kowite poszczególnych zada(cid:276) ID Nazwa zadania 0 Zmiana lokalizacji 2 Poszukiwanie lokalu 7 Ocena ofert 10 Wizyty w lokalach 14 Wysy(cid:225)anie powiadomie(cid:276) o decyzji 15 Przygotowania do przeprowadzki 19 Zdanie lokalu 21 Aran(cid:298)acja wn(cid:266)trz 22 Przeprowadzka 23 Poszukiwanie (cid:286)rodka transportu 25 Pakowanie wyposa(cid:298)enia 31 Rozlokowanie sprz(cid:266)tu 33 Sprz(cid:261)tanie Koszt sta(cid:228)y 4 500,00 z(cid:225) 200,00 z(cid:225) 150,00 z(cid:225) 50,00 z(cid:225) 20,00 z(cid:225) 1 200,00 z(cid:225) 300,00 z(cid:225) 1 000,00 z(cid:225) 600,00 z(cid:225) 20,00 z(cid:225) 50,00 z(cid:225) 80,00 z(cid:225) 30,00 z(cid:225) Koszt ca(cid:228)kowity 38 503,33 z(cid:225) 7 242,00 z(cid:225) 3 164,00 z(cid:225) 1 550,00 z(cid:225) 134,00 z(cid:225) 13 433,33 z(cid:225) 833,33 z(cid:225) 10 600,00 z(cid:225) 13 328,00 z(cid:225) 148,00 z(cid:225) 498,00 z(cid:225) 1 488,00 z(cid:225) 446,00 z(cid:225) 3. Klikn(cid:261)(cid:252) w kolumnie Koszt sta(cid:225)y, w wierszu z zadaniem Zmiana lokalizacji. 4. Wpisa(cid:252) warto(cid:286)(cid:252) 4500 i potwierdzi(cid:252) przyciskiem Enter. 5. Stosuj(cid:261)c analogiczne procedury, przypisa(cid:252) koszty sta(cid:225)e do pozosta(cid:225)ych zada(cid:276), wpisuj(cid:261)c warto(cid:286)ci podane w tabeli 7.1. Plik 7_1.mpp, zawieraj(cid:241)cy wynik tego (cid:232)wiczenia, jest udost(cid:246)pniony wraz z innymi ma- teria(cid:228)ami dotycz(cid:241)cymi ksi(cid:241)(cid:276)ki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Informacje o kosztach wybranych zada(cid:276) sumarycznych po wykonaniu powy(cid:298)szego (cid:252)wiczenia przedstawia rysunek 7.3. Rysunek 7.3. Informacje o kosztach wybranych zada(cid:276) sumarycznych Po wy(cid:286)wietleniu tabeli Koszty widoczna jest kolumna Naliczanie kosztu sta(cid:225)ego. Mo(cid:298)na w niej umie(cid:286)ci(cid:252) warto(cid:286)ci: Rozp., Proporcjonalnie, Na ko(cid:276)cu. Okre(cid:286)laj(cid:261) one, w jaki sposób powinien by(cid:252) naliczany koszt sta(cid:225)y. Ma to szczególnie istotne znaczenie w sytu- acji, kiedy b(cid:266)dziemy sprawdzali roz(cid:225)o(cid:298)enie kosztów w zadanych przedzia(cid:225)ach czasowych lub przygotowywali przelew z p(cid:225)atno(cid:286)ciami przypadaj(cid:261)cymi na okre(cid:286)lony tydzie(cid:276). Nali- czanie na pocz(cid:261)tku czynno(cid:286)ci (Rozp.) oznacza, (cid:298)e ca(cid:225)y koszt sta(cid:225)y dla danej czynno(cid:286)ci zo- stanie zapisany jako koszt, który zaistnia(cid:225) w dniu rozpocz(cid:266)cia danej czynno(cid:286)ci. Przyk(cid:225)a- dowo, je(cid:298)eli zadanie rozpocz(cid:266)(cid:225)o si(cid:266) 1 marca 2008 i zako(cid:276)czy(cid:225)o 30 czerwca, i przypisany Rozdzia(cid:228) 7. (cid:105) Koszty projektu 235 zosta(cid:225) do niego koszt sta(cid:225)y 2 000 z(cid:225), to wy(cid:286)wietlaj(cid:261)c widok o wydatkach w poszcze- gólnych dniach, zobaczy si(cid:266), (cid:298)e koszt ten przypada na 1 marca 2008. Naliczanie na ko(cid:276)cu czynno(cid:286)ci oznacza, (cid:298)e ca(cid:225)y koszt sta(cid:225)y dla danej czynno(cid:286)ci zostanie zapisany jako koszt, który zaistnia(cid:225) w dniu jej zako(cid:276)czenia. Przyk(cid:225)adowo, je(cid:298)eli zadanie rozpo- cz(cid:266)(cid:225)o si(cid:266) 1 marca 2008 i zako(cid:276)czy(cid:225)o 30 czerwca, i przypisany zosta(cid:225) do niego koszt sta(cid:225)y 2 000 z(cid:225), to wy(cid:286)wietlaj(cid:261)c widok o wydatkach w poszczególnych dniach, zobaczy si(cid:266), (cid:298)e koszt ten przypada na 30 czerwca 2008. W przypadku wyboru opcji Propor- cjonalnie koszt ka(cid:298)dego dnia trwania czynno(cid:286)ci b(cid:266)dzie wynika(cid:225) z roz(cid:225)o(cid:298)enia kosztu sta(cid:225)ego danej czynno(cid:286)ci na ca(cid:225)y czas jej trwania. Przyk(cid:225)adowo, je(cid:298)eli zadanie rozpocz(cid:266)(cid:225)o si(cid:266) 1 marca 2008 i zako(cid:276)czy(cid:225)o 30 czerwca, i przypisany zosta(cid:225) do niego koszt sta(cid:225)y 2 000 z(cid:225), to wy(cid:286)wietlaj(cid:261)c widok o wydatkach w poszczególnych dniach, zobaczy si(cid:266), (cid:298)e koszt ten jest równomiernie roz(cid:225)o(cid:298)ony na wszystkie dni robocze od 1 marca 2008 do 30 czerwca 2008. Przedstawiaj(cid:261)c tabel(cid:266) Koszty w widoku Wykres Gantta, pokazujemy wysoko(cid:286)(cid:252) kosztów wykonania poszczególnych zada(cid:276). Koszty zasobów Ka(cid:298)dy zasób pracuj(cid:261)cy w projekcie ma okre(cid:286)lone stawki. W miar(cid:266) wykonywania ko- lejnych prac s(cid:261) generowane kolejne koszty zwi(cid:261)zane z wykorzystaniem okre(cid:286)lonych za- sobów. W widoku Arkusz zasobów mo(cid:298)emy zapozna(cid:252) si(cid:266) z informacjami o kosztach ca(cid:225)kowitych, wynikaj(cid:261)cych z u(cid:298)ywania dost(cid:266)pnych zasobów. Informacje te s(cid:261) dost(cid:266)pne w tabeli Koszty, która b(cid:266)dzie wy(cid:286)wietlona po wybraniu z menu Widok polecenia Tabela, a nast(cid:266)pnie Koszty. (cid:231)wiczenie 7.2. Wy(cid:286)wietl informacje o kosztach ca(cid:225)kowitych, wynikaj(cid:261)cych z u(cid:298)ywania poszczególnych zasobów. Je(cid:276)eli nie uko(cid:254)czy(cid:228)e(cid:264) prawid(cid:228)owo poprzedniego (cid:232)wiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny b(cid:246)dzie plik 7_1.mpp, który wraz z innymi materia(cid:228)ami dotycz(cid:241)cymi ksi(cid:241)(cid:276)ki udost(cid:246)pniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poni(cid:276)sze (cid:232)wiczenie. Aby wy(cid:286)wietli(cid:252) informacje o kosztach ca(cid:225)kowitych, wynikaj(cid:261)cych z u(cid:298)ywania poszcze- gólnych zasobów, nale(cid:298)y: 1. Z menu Widok wybra(cid:252) polecenie Arkusz zasobów. 2. W menu Widok wybra(cid:252) polecenie Tabela, a nast(cid:266)pnie Koszt. Plik 7_2.mpp, zawieraj(cid:241)cy wynik tego (cid:232)wiczenia, jest udost(cid:246)pniony wraz z innymi ma- teria(cid:228)ami dotycz(cid:241)cymi ksi(cid:241)(cid:276)ki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. 236 MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz(cid:241)dzanie projektami Rezultat tego (cid:252)wiczenia przedstawia rysunek 7.4. Rysunek 7.4. Informacje o kosztach poszczególnych zasobów Informacje o kosztach zwi(cid:261)zanych z danymi zasobami s(cid:261) przedstawione w kolumnie Koszt. O pozosta(cid:225)ych kolumnach dowiesz si(cid:266) z kolejnych rozdzia(cid:225)ów. Rozk(cid:228)ad kosztów w czasie Widoki Obci(cid:261)(cid:298)enie zasobów i Obci(cid:261)(cid:298)enie zadaniami pozwalaj(cid:261) na przedstawienie informacji o roz(cid:225)o(cid:298)eniu kosztów w czasie. W ten sposób dowiemy si(cid:266), jak wysokie koszty wyst(cid:261)pi(cid:261) w poszczególnych dniach, tygodniach, miesi(cid:261)cach lub innych jednost- kach czasu. Widoki te przedstawiaj(cid:261) zasoby i zadania. W widoku Obci(cid:261)(cid:298)enie zasobów pokazano zasoby i zadania, do których s(cid:261) one przydzielone. W widoku Obci(cid:261)(cid:298)enie zadaniami podano zadania i przydzielone do nich zasoby. Skala czasu W widoku Wykres Gantta, Obci(cid:261)(cid:298)enie zadaniami i Obci(cid:261)(cid:298)enie zasobów dane mog(cid:261) by(cid:252) prezentowane w ró(cid:298)nych skalach czasu, tzn. mog(cid:261) obejmowa(cid:252) ró(cid:298)ne przedzia(cid:225)y cza- sowe. Przyk(cid:225)adowo na rysunku 7.5 widzimy skal(cid:266) czasu w podziale na dni tygodnia. Gdyby(cid:286)my w tej skali chcieli ogl(cid:261)da(cid:252) informacje o kosztach, to dowiedzieliby(cid:286)my si(cid:266), jakie koszty poniesiemy w poszczególnych dniach. Gdyby skala ta by(cid:225)a przedstawiona w podziale na tygodnie, to mogliby(cid:286)my zobaczy(cid:252), jakie koszty by(cid:225)yby poniesione w poszczególnych tygodniach. Rysunek 7.5. Skala czasu Rozdzia(cid:228) 7. (cid:105) Koszty projektu 237 Dok(cid:225)adno(cid:286)(cid:252) skali czasu mo(cid:298)emy definiowa(cid:252) za pomoc(cid:261) ikon Powi(cid:266)ksz i Pomniejsz (zob. rysunek 7.6), znajduj(cid:261)cych si(cid:266) na pasku narz(cid:266)dzi Standardowy. Rysunek 7.6. Ikony Powi(cid:266)ksz i Pomniejsz Skala czasu sk(cid:225)ada si(cid:266) z trzech warstw, które mog(cid:261) by(cid:252) pokazane lub ukryte. Na war- stwach skali czasu mog(cid:261) by(cid:252) wy(cid:286)wietlane lata, pó(cid:225)rocza, kwarta(cid:225)y, miesi(cid:261)ce, dekady, tygodnie, dni, godziny i minuty. Na warstwie ni(cid:298)szej mog(cid:261) by(cid:252) wy(cid:286)wietlane okresy nie d(cid:225)u(cid:298)sze ni(cid:298) na warstwie wy(cid:298)szej. Dla przyk(cid:225)adu, je(cid:298)eli warstwa (cid:286)rodkowa przedstawia tygodnie, to warstwa dolna mo(cid:298)e przedstawia(cid:252) tygodnie, dni, godziny i minuty, ale nie mo(cid:298)e obrazowa(cid:252) miesi(cid:266)cy. Domy(cid:286)lnie na górnej warstwie s(cid:261) wy(cid:286)wietlane miesi(cid:261)ce, na (cid:286)rodkowej równie(cid:298) mie- si(cid:261)ce, a na dolnej dni. Dok(cid:225)adno(cid:286)(cid:252) skali czasu mo(cid:298)emy tak(cid:298)e definiowa(cid:252) w oknie dialogowym Skala czasu. Aby wywo(cid:225)a(cid:252) okno dialogowe Skala czasu, nale(cid:298)y z menu Format wybra(cid:252) polecenie Skala czasu. Skal(cid:246) czasu nale(cid:276)y definiowa(cid:232) osobno dla ka(cid:276)dego widoku, gdy(cid:276) ka(cid:276)dy widok osobno zapami(cid:246)tuje swoje ustawienia skali czasu. W(cid:228)a(cid:264)ciwo(cid:264)ci skali czasu mo(cid:276)na definiowa(cid:232) tylko w widokach, w których jest ona widoczna. Nie mo(cid:276)na tego robi(cid:232) np. w widoku Diagram Sieciowy, gdy(cid:276) w tym widoku skala czasu nie wyst(cid:246)puje. Okno dialogowe Skala czasu sk(cid:225)ada si(cid:266) z czterech zak(cid:225)adek: Warstwa górna, Warstwa (cid:286)rodkowa, Warstwa dolna i Czas wolny. Zanim b(cid:266)dziemy mogli definiowa(cid:252) w(cid:225)a(cid:286)ci- wo(cid:286)ci poszczególnych zak(cid:225)adek, trzeba zadecydowa(cid:252), które warstwy maj(cid:261) by(cid:252) wi- doczne. Mo(cid:298)e by(cid:252) widoczna jedna ((cid:286)rodkowa), dwie ((cid:286)rodkowa i dolna) lub trzy war- stwy (górna, (cid:286)rodkowa i dolna). Je(cid:298)eli wybierzemy opcj(cid:266), która nie pokazuje górnej warstwy, to nie b(cid:266)dziemy mogli definiowa(cid:252) warto(cid:286)ci w zak(cid:225)adce Warstwa górna. Po- dobnie, je(cid:298)eli nie b(cid:266)dzie pokazana warstwa dolna, nie b(cid:266)dziemy mogli definiowa(cid:252) warto- (cid:286)ci w zak(cid:225)adce Warstwa dolna. Przyk(cid:225)adowy widok zak(cid:225)adki Warstwa (cid:286)rodkowa przedstawia rysunek 7.7. Definiuj(cid:261)c zak(cid:225)adk(cid:266) Warstwa górna, Warstwa (cid:286)rodkowa lub Warstwa dolna, musimy poda(cid:252) nast(cid:266)puj(cid:261)ce parametry: (cid:141) Jednostki — okre(cid:286)la, w jakich przedzia(cid:225)ach czasowych maj(cid:261) by(cid:252) przedstawiane dane. Mo(cid:298)na tu wybra(cid:252) lata, pó(cid:225)rocza, kwarta(cid:225)y, miesi(cid:261)ce, dekady, tygodnie, dni, godziny i minuty; (cid:141) Liczba — okre(cid:286)la liczb(cid:266) jednostek, jaka sk(cid:225)ada si(cid:266) na dany przedzia(cid:225). Je(cid:298)eli na przyk(cid:225)ad w pozycji Jednostki wybrano Tygodnie, a w pozycji Liczba wpisano 2, to przedzia(
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarządzanie projektami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: