Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00963 030346 23528324 na godz. na dobę w sumie
PHP Web 2.0. Tworzenie aplikacji typu mashup - książka
PHP Web 2.0. Tworzenie aplikacji typu mashup - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1609-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-90%), audiobook).

Serwisy takie, jak Google Maps, Flickr, YouTube, MySpace, to symbole nurtu Web 2.0. Nie da się ukryć, że dorównać takim gigantom będzie Ci trudno. Ważne jednak jest to, że treści i mechanizmów dostarczanych przez nich możesz używać również i Ty. Wykorzystując ich API oraz dostępne usługi sieciowe, możesz stworzyć całkowicie nowy serwis, oferujący takie możliwości, o których nikomu wcześniej się nawet nie śniło!

Właśnie dzięki tej książce dowiesz się, w jaki sposób połączyć treści i możliwości wielu serwisów w ramach nowej - Twojej - aplikacji WWW, korzystając z języka PHP. Poznasz zasady działania stron agregujących treści, a używanie technologii XML-RPC nie będzie stanowiło dla Ciebie problemu. Lektura książki 'PHP Web 2.0 Mashup' pozwoli Ci poznać zasady pracy z żądaniami typu REST. Poznasz metody GET i POST oraz nauczysz się przetwarzać odpowiedzi w formacie XML, korzystając z biblioteki SAX. Już wkrótce będziesz mógł sam stworzyć prostą wyszukiwarkę czy też własną 'szafę grającą', korzystającą z danych YouTube i Last.fm. Dodatkowo będziesz miał możliwość poznania API dostępnego między innymi w Google Maps, internetowej bazie danych UPC oraz księgarni Amazon. Jeżeli chcesz stworzyć nowy serwis agregujący treści, jest to obowiązkowa pozycja dla Ciebie!

Stwórz nowy projekt, korzystający z możliwości gigantów Web 2.0!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PHP Web 2.0. Tworzenie aplikacji typu mashup Autor: Shu-Wai Chow T³umaczenie: Maciej Jezierski, Rados³aw Meryk ISBN: 978-83-246-1609-1 Tytu³ orygina³u: PHP Web 2.0 Mashup Projects Format: 170x230, stron: 240 • Jak stosowaæ mechanizmy dostarczane przez gigantów Web 2.0? • Jak stworzyæ swoj¹ w³asn¹, prost¹ wyszukiwarkê? • Jak zintegrowaæ treœci z Flickr i Google Maps? Serwisy takie, jak Google Maps, Flickr, YouTube, MySpace, to symbole nurtu Web 2.0. Nie da siê ukryæ, ¿e dorównaæ takim gigantom bêdzie Ci trudno. Wa¿ne jednak jest to, ¿e treœci i mechanizmów dostarczanych przez nich mo¿esz u¿ywaæ równie¿ i Ty. Wykorzystuj¹c ich API oraz dostêpne us³ugi sieciowe, mo¿esz stworzyæ ca³kowicie nowy serwis, oferuj¹cy takie mo¿liwoœci, o których nikomu wczeœniej siê nawet nie œni³o! W³aœnie dziêki tej ksi¹¿ce dowiesz siê, w jaki sposób po³¹czyæ treœci i mo¿liwoœci wielu serwisów w ramach nowej – Twojej – aplikacji WWW, korzystaj¹c z jêzyka PHP. Poznasz zasady dzia³ania stron agreguj¹cych treœci, a u¿ywanie technologii XML-RPC nie bêdzie stanowi³o dla Ciebie problemu. Lektura ksi¹¿ki „PHP Web 2.0 Mashup” pozwoli Ci poznaæ zasady pracy z ¿¹daniami typu REST. Poznasz metody GET i POST oraz nauczysz siê przetwarzaæ odpowiedzi w formacie XML, korzystaj¹c z biblioteki SAX. Ju¿ wkrótce bêdziesz móg³ sam stworzyæ prost¹ wyszukiwarkê czy te¿ w³asn¹ szafê graj¹c¹ , korzystaj¹c¹ z danych YouTube i Last.fm. Dodatkowo bêdziesz mia³ mo¿liwoœæ poznania API dostêpnego miêdzy innymi w Google Maps, internetowej bazie danych UPC oraz ksiêgarni Amazon. Je¿eli chcesz stworzyæ nowy serwis agreguj¹cy treœci, jest to obowi¹zkowa pozycja dla Ciebie! • Funkcjonowanie stron agreguj¹cych treœci • Wykorzystanie techniki XML-RPC • Przetwarzanie odpowiedzi przy u¿yciu SAX • ¯¹dania REST • Dzia³anie metod POST i GET • Jêzyk WSDL • Zastosowanie kana³ów RSS • Interfejs API Amazon • Interfejs API Google Maps • Interfejs API internetowej bazy danych UPC • Interfejs API Flickr • Zastosowanie obiektu XMLHttpRequest i jego rola w technologii AJAX Stwórz nowy projekt, korzystaj¹cy z mo¿liwoœci gigantów Web 2.0! Spis treĞci Spis treĂci O autorze O recenzencie WstÚp Rozdziaï 1. Wprowadzenie do aplikacji typu mashup Web 2.0 i mashup Znaczenie danych SpoïecznoĂci uĝytkowników Jak bÚdziemy tworzyÊ aplikacje typu mashup WiÚcej aplikacji typu mashup Rozdziaï 2. Zrób zakupy w Amazon Podsumowanie projektu XML-RPC Struktura XML-RPC Odpowiedě XML-RPC Obsïuga XML-RPC w PHP Wykonywanie ĝÈdania XML-RPC Przetwarzanie odpowiedzi XML-RPC Tworzenie klasy parsujÈcej XML-RPC Wykorzystanie PEAR do obsïugi XML-RPC REST Praca z REST w PHP Wykonywanie ĝÈdania REST Przetwarzanie odpowiedzi REST Interfejs API internetowej bazy danych UPC Interfejs API Amazon PrzeglÈd ECS Budowa ĝÈdania REST ECS Tworzenie aplikacji typu mashup Wyszukiwanie produktów Podsumowanie 9 11 13 17 19 19 20 21 22 23 23 24 24 29 31 31 40 41 44 46 48 48 55 65 67 68 69 71 71 84 5 Spis treĞci Rozdziaï 3. Stwórz wïasnÈ wyszukiwarkÚ Podsumowanie projektu SOAP Web Services Descriptor Language (WSDL) i XML Schema Data (XSD) Podstawowa struktura WSDL Komunikat SOAP Klasa SoapClient w PHP Tworzenie parametrów Tworzenie instancji SoapClient Wykonywanie wywoïania za pomocÈ metod SoapClient Obsïuga odpowiedzi SOAP Usïuga sieciowa Microsoft Live Search Korzystanie z wyszukiwania Usïuga Yahoo! Search Korzystanie z wyszukiwania stron internetowych Tworzenie strony agregujÈcej Podsumowanie Rozdziaï 4. Wïasna szafa grajÈca z teledyskami Podsumowanie projektu XSPF RSS PrzeglÈd YouTube Interfejs programistyczny YouTube PrzeglÈd Last.fm Usïugi internetowe Audioscrobbler Parsowanie za pomocÈ PEAR Instalacja i korzystanie z pakietów File_XSPF Services_YouTube XML_RSS Tworzenie aplikacji typu mashup Architektura aplikacji typu mashup Strona gïówna Strona nawigacyjna Strona z zawartoĂciÈ Korzystanie z aplikacji typu mashup Podsumowanie Rozdziaï 5. ZdjÚcia londyñskiego metra Podsumowanie projektu WstÚpne planowanie Znalezienie informacji o stacjach metra Integracja serwisów Google Maps i Flickr KolejnoĂÊ operacji w aplikacji RDF (Resource Description Framework) 6 85 85 86 87 87 99 103 104 105 107 110 113 113 117 117 119 124 125 125 126 129 136 137 139 140 141 142 143 144 147 150 150 151 152 153 155 158 159 159 160 161 162 163 164 SPARQL Analiza przedmiotu zapytania Anatomia zapytania SPARQL Klauzule WHERE w jÚzyku SPARQL Dodatkowe wïasnoĂci jÚzyka SPARQL RDF API for PHP (RAP) Obiekt XMLHttpRequest PrzeglÈd informacji na temat obiektu XMLHttpRequest Korzystanie z obiektu Notacja JSON (JavaScript Object Notation) PrzeglÈd obiektów JavaScript Struktura JSON Korzystanie z wïaĂciwoĂci JSON Serializacja odpowiedzi JSON Interfejs API Google Maps Tworzenie mapy Geokodowanie Znaczniki Zdarzenia Obiekty InfoWindow Interfejs API Flickr Services Wykonywanie operacji wyszukiwania Interpretacja wyników zwróconych przez usïugÚ Pobieranie fotografii lub strony z fotografiami Tworzenie aplikacji typu mashup Tworzenie bazy danych i wypeïnianie jej danymi Klasa interfejsu z bazÈ danych — TubeSource Gïówny interfejs uĝytkownika Wykorzystanie usïug Flickr i technologii AJAX Podsumowanie Skorowidz Spis treĞci 166 167 168 169 177 177 180 181 182 186 187 187 188 189 190 191 192 194 195 195 198 199 200 202 203 204 214 216 220 230 231 7 1 Wprowadzenie do aplikacji typu mashup Strony agregujÈce (mashup), okreĂlane równieĝ przez WikipediÚ jako hybrydowe aplikacje in- ternetowe, stajÈ siÚ w ostatnich latach coraz popularniejszym kierunkiem rozwoju sieci. SÈ one dokïadnie tym, na co wskazuje ich nazwa — aplikacjami internetowymi, które pobierajÈ da- ne z jednego lub kilku ěródeï i prezentujÈ je w nowy sposób. WïaĂciciele danych chÚtnie udostÚp- niajÈ swoje zasoby zewnÚtrznym uĝytkownikom. W wielu przypadkach oferujÈ interfejsy progra- mistyczne (API) oparte na standardowych protokoïach usïug internetowych, które z ïatwoĂciÈ mogÈ byÊ zaimplementowane w róĝnych jÚzykach programowania, wïÈczajÈc w to PHP. Kaĝdego dnia pojawiajÈ siÚ strony agregujÈce tworzone przez ludzi, którzy w innowacyjny sposób ïÈczÈ dane. Jednym z przykïadów jest witryna Wii Seeker. Kiedy w listopadzie 2006 roku pojawiïa siÚ na rynku konsola Nintendo Wii, wiadomo byïo, ĝe zrodzÈ siÚ problemy z jej zakupem. Zadaniem witryny Wii Seeker byïa pomoc w odnalezieniu sklepu, w którym dostÚpne sÈ konsole, poprzez poïÈczenie informacji o dostawach z danymi Google Maps. Znacznik na mapie Google Maps wskazywaï sklep. Kiedy uĝytkownik kliknÈï znacznik, wyĂwietlane byïy informacje o sklepie, m.in. adres. Oprócz tego pojawiaïa siÚ równieĝ informacja o liczbie konsol oferowanych do sprze- daĝy w sklepie w dniu premiery. DziÚki temu, ĝe na mapie wyĂwietlane byïy dane na temat wiel- koĂci dostawy, uĝytkownik mógï odszukaÊ sklep poïoĝony najbliĝej swojego domu i tak zapla- nowaÊ zakupy, aby mieÊ jak najwiÚksze szanse nabycia Wii. Po wypuszczeniu konsoli na rynek strona zostaïa uzupeïniona o informacje o aukcjach w ser- wisie eBay i produktach dostÚpnych w Amazon. Dodano takĝe sklepy sieciowe takie jak Circuit PHP Web 2.0. Tworzenie aplikacji typu mashup City i Wal-Mart. Zamiast pokazywaÊ informacje o zapasach konsol Nintendo Wii w kaĝdym sklepie, witryna umoĝliwia uĝytkownikom wymianÚ informacji na temat dostÚpnoĂci konsol w poszczególnych sklepach. Innym przykïadem witryny mashup jest Astrolicio.us. Pobiera ona dane z takich witryn jak Di- gg.com, Google News oraz Google Videos i prezentuje je na jednej stronie. W ten sposób powstaï portal z bieĝÈcymi informacjami o astronomii. Na stronie gïównej uĝytkownik moĝe szybko przejrzeÊ tematy i wybraÊ te, które go interesujÈ. WiadomoĂci prezentowane sÈ w postaci wypunktowanej listy zawierajÈcej nagïówki i skróconÈ 18 Rozdziaá 1. • Wprowadzenie do aplikacji typu mashup treĂÊ. Zamiast filmów widniejÈ ich miniaturki. Po klikniÚciu ïÈcza uĝytkownik zostanie przenie- siony na stronÚ ěródïowÈ artykuïu lub filmu. Strona jest czytelna, prosta i zawiera duĝo infor- macji. Bardzo ïatwo jÈ stworzyÊ za pomocÈ interfejsów API ěródeï danych. Prawdopodobnie jej zrobienie nie zajÚïo autorowi wiÚcej niĝ jeden wieczór. Web 2.0 i mashup Dlaczego w ciÈgu zaledwie kilku lat aplikacje typu mashup znalazïy tak powszechne zastoso- wanie? Ich historia zaczÚïa siÚ kilka lat temu. Po pÚkniÚciu bañki internetowej w 2001 roku fir- my internetowe przeksztaïciïy siÚ. Musiaïy zmieniÊ podejĂcie biznesowe, poddaÊ technologie ponownej ocenie i wziÈÊ pod uwagÚ sposób, w jaki uĝytkownicy korzystajÈ z internetu. W poïowie dekady ujawniïy siÚ kluczowe trendy. Pojawiïo siÚ okreĂlenie Web 2.0, pozwalajÈce oddzieliÊ nowe witryny od witryn, które zdobyïy popularnoĂÊ pod koniec lat 90. OkreĂlenie to byïo maïo precyzyjne i na pierwszy rzut oka wydawaïo siÚ podejrzanie efekciarskie. Jednak róĝnice miÚdzy nowymi i starymi witrynami sÈ rzeczywiste. Nie chodzi tylko o zaszïoĂci historyczne czy zmiany wynikajÈce z upïywu czasu. Witryny takie jak Google, YouTube czy Flickr zademonstro- waïy nowe podejĂcie do biznesu internetowego. Miaïy one czÚsto proste interfejsy, w peïni rozwiniÚte usïugi internetowe i dawaïy uĝytkownikowi duĝo swobody. Wiele z nich bazowaïo na zawartoĂci dostarczanej przez uĝytkowników. We wrzeĂniu 2005 roku wydawca ksiÈĝek tech- nicznych Tim O’Reilly napisaï artykuï zatytuïowany Czym jest Web 2.0, w którym zwiÚěle opisaï cechy odróĝniajÈce witryny Web 2.0 od witryn poprzedniej generacji. UwzglÚdniï w swoim wykazie dwie cechy, które bezpoĂrednio wpïynÚïy na rozwój stron mashup: Q znaczenie danych, Q spoïecznoĂÊ uĝytkowników. Znaczenie danych PierwszÈ cechÈ jest znaczenie danych. Kwestia tego, kto jest wïaĂcicielem danych i co zamierza z nimi zrobiÊ, staïa siÚ powaĝnym problemem. Dlaczego firmy miaïyby inwestowaÊ miliony dolarów, ĝeby gromadziÊ dane w systemach bazodanowych, a nastÚpnie za darmo udostÚpniaÊ je innym? Dlatego, ĝe dziÚki temu twórcy stron agregujÈcych uïatwiajÈ dotarcie do wïaĂcicieli danych. ¿eby to pokazaÊ, O’Reilly posïuĝyï siÚ przykïadem firmy MapQuest, która byïa liderem na rynku map w drugiej poïowie lat 90. Jednak jej system byï zamkniÚty i nie umoĝliwiaï zewnÚtrznym uĝytkownikom wykorzystywania jej danych. W pierwszych latach XXI wieku strony z mapami zaczÚïy walczyÊ z tymi sïaboĂciami. Na rynek weszïy Yahoo! Maps, Microsoft Virtual Earth i Google Maps, udostÚpniajÈc interfejsy API. Pomimo ogromnego udziaïu w rynku, MapQuest szybko zaczÈï traciÊ przewagÚ na rzecz firm udostÚpniajÈcych dane. Jest wiele podobnych przy- kïadów. Amazon udostÚpniï dane poprzez Amazon E-Commerce Service (ECS). Wiele witryn agregujÈcych wykorzystaïo tÚ usïugÚ do stworzenia wïasnych sklepów. Amazon organizuje 19 PHP Web 2.0. Tworzenie aplikacji typu mashup sprzedaĝ, pïacÈc prowizjÚ twórcom i wïaĂcicielom witryn mashup. DziÚki temu firma urucho- miïa nowe kanaïy sprzedaĝy produktów, choÊ oczywiĂcie www.amazon.com nadal dziaïa. Z kolei firma BarnesAndNoble.com nie udostÚpniïa swoich danych. Jedynym kanaïem ich sprzedaĝy jest gïówna witryna. Spowodowaïo to nie tylko utratÚ moĝliwoĂci sprzedaĝy, ale równieĝ mniejszÈ lojalnoĂÊ uĝytkowników niĝ w przypadku Amazon. We wczeĂniejszych przykïadach przedstawiliĂmy witrynÚ Wii Seeker, która pomagaïa sprze- dawcom poprzez kierowanie nabywców do sklepów. W zamian za to pobierana jest opïata za reklamÚ i czïonkostwo. Google Videos, Google News i Digg.com zdobywajÈ uĝytkowników, kiedy ktoĂ kliknie ïÈcze na witrynie Astrolicious.us. Z kolei Astrolicious.us otrzymuje opïatÚ za reklamy, wkïadajÈc niewielki wysiïek w ich stworzenie. SpoïecznoĂci uĝytkowników DrugÈ cechÈ jest to, ĝe dane wprowadzone przez uĝytkowników sÈ o wiele cenniejsze, niĝ dotÈd sÈdziliĂmy. Recenzje produktów pisane przez uĝytkowników na stronach komercyjnych nie sÈ jakÈĂ nowoĂciÈ. Nie sÈ niÈ równieĝ fora internetowe. Jednak waĝne staïo siÚ to, w jaki sposób witryny korzystajÈ z tych informacji i kto jest ich wïaĂcicielem. Witryna wypoĝyczajÈca filmy, Netflix, od zawsze umoĝliwiaïa uĝytkownikom ocenianie filmów, które oglÈdali. Na podstawie tych ocen Netflix sugeruje inne filmy, które mogïyby siÚ im podobaÊ. Niedawno dodano nowÈ funkcjonalnoĂÊ spoïecznoĂciowÈ o nazwie „Przyjaciele”, która umoĝliwia obejrzenie ocen przy- znanych filmom przez Twoich przyjacióï oraz zdobycie informacji o tym, jakie filmy oglÈdajÈ. JednÈ z opcji jest ocena podobieñstwa. DziÚki porównaniu Twoich rekomendacji z rekomen- dacjami przyjacióï Netflix wylicza procentowy wskaěnik zgodnoĂci gustów. Niektóre witryny sÈ caïkowicie zaleĝne od danych uĝytkowników. YouTube i Flickr udostÚpniajÈ za darmo miejsce na filmy i zdjÚcia. Ich popularnoĂÊ nie wziÚïa siÚ jednak po prostu z tego, ĝe usïugi sÈ darmowe. Nie ma w tym niczego nowego. Róĝnica ponownie polegaïa na tym, co obie witryny robiÈ z danymi dodawanymi przez uĝytkowników. Obie udostÚpniajÈ funkcjonalnoĂci spoïecznoĂciowe. Moĝesz oceniÊ i skomentowaÊ zdjÚcia i filmy innych uĝytkowników, a takĝe ĂledziÊ zmiany w ich profilach. Za kaĝdym razem, kiedy ktoĂ doda jakieĂ dane, zostaniesz o tym poinformowany. Obydwie witryny umoĝliwiajÈ takĝe swobodne oznaczanie treĂci, dziÚki czemu uĝytkownik moĝe opisaÊ dodany element za pomocÈ wïasnych sïów kluczowych. OdwiedzajÈcy mogÈ uĝyÊ tych sïów podczas wyszukiwania zawartoĂci. Oznaczanie treĂci okazaïo siÚ dosko- naïÈ pomocÈ przy tworzeniu algorytmów wyszukiwania. Te dwie cechy nowych witryn umoĝliwiajÈ maïym firmom internetowym sprawianie wraĝenia, ĝe sÈ o wiele wiÚksze. KorzystajÈc z danych udostÚpnianych przez wiÚksze firmy, twórcy witryn agregujÈcych znajdujÈ zastosowania, o których nie pomyĂleliby wïaĂciciele danych lub których nie mogliby wprowadziÊ z powodu ograniczeñ biznesowych. 20 Rozdziaá 1. • Wprowadzenie do aplikacji typu mashup Jak bÚdziemy tworzyÊ aplikacje typu mashup Z technologicznego punktu widzenia zjawisko agregacji danych nie narodziïoby siÚ, gdyby wïaĂci- ciele witryn internetowych nie oddzielili wyraěnie danych, które sÈ wykorzystywane na witry- nach, od wïaĂciwej ich prezentacji. To zawsze byïo celem podczas tworzenia aplikacji inter- netowych, dlatego teĝ nie powinien dziwiÊ kierunek rozwoju ich architektury. DziÚki temu podziaïowi sieÊ przeksztaïca siÚ w coĂ, co jest znane jako semantyczna sieÊ stron interneto- wych — zawartoĂÊ internetowa jest prezentowana nie tylko w celu czytania przez ludzi, ale równieĝ moĝe byÊ ïatwo przetwarzana przez komputery. PrzeszliĂmy od stron statycznych do stron opartych na bazach danych, od prezentacyjnych znaczników FONT do kaskadowych arkuszy stylów. Prawdopodobnie nieuniknione byïo to, ĝe internet stanie siÚ Ărodowiskiem, w którym rozwinÈ siÚ witryny mashup. ½ródïa danych dla witryn agregujÈcych sÈ zróĝnicowane. CzÚsto wïaĂciciele udostÚpniajÈ dane poprzez oficjalne interfejsy API. Interfejsy te uĝywajÈ usïug sieciowych, które korzystajÈ z wielu protokoïów. Innym powszechnie stosowanym ěródïem danych, które pomogïo w rozwoju witryn agregujÈcych, jest rodzina formatów RSS. Kiedy niedostÚpne sÈ oficjalne metody, programiĂci bardzo kreatywnie poszukujÈ rozwiÈzañ umoĝliwiajÈcych pobieranie danych. Przetwarzanie caïych stron jest czÚsto stosowanÈ metodÈ. Bez wzglÚdu na metodÚ, witryny agregujÈce korzy- stajÈ z róĝnych formatów danych i zasadniczo sÈ doĂÊ proste w tworzeniu. Mimo to ich twórcy muszÈ byÊ elastyczni i dobrze znaÊ uĝywane narzÚdzia. Oprogramowanie o otwartym kodzie szczególnie dobrze zaspokaja potrzeby twórców witryn agregujÈcych. PoïÈczenie serwera Apache i jÚzyka PHP umoĝliwia szybkie tworzenie oprogra- mowania. DziÚki otwarciu kodu, programiĂci bez przerwy i szybko dodajÈ nowe funkcjonal- noĂci zapewniajÈce spójnoĂÊ z usïugami internetowymi. W tej ksiÈĝce przedstawiÚ, w jaki sposób korzystaÊ z popularnych ěródeï danych w PHP. WiÚk- szoĂÊ oficjalnych interfejsów API oparta jest na jednym z trzech protokoïów internetowych — XML-RPC, REST lub SOAP. OczywiĂcie przyjrzymy siÚ tym protokoïom. Interfejsy API i bez- poĂrednie rÚczne odwoïywanie siÚ do usïug internetowych to nie jedyne sposoby pobierania danych. PokaĝÚ równieĝ, jak korzystaÊ z zewnÚtrznych bibliotek w celu komunikacji z popu- larnymi witrynami. Innym waĝnym ěródïem danych sÈ kanaïy informacyjne. Poznanie szerokiego zestawu narzÚdzi wykorzystywanych do tworzenia stron agregujÈcych pozwoli Ci na szybkie rozpoczÚcie pracy nad wïasnÈ witrynÈ. 21 PHP Web 2.0. Tworzenie aplikacji typu mashup WiÚcej aplikacji typu mashup Poniĝej znajdujÈ siÚ przykïady aplikacji typu mashup, z których moĝna czerpaÊ inspiracjÚ: Q Popurls (popurls.com) — kolekcja adresów URL z popularnych witryn, Q Housingmaps.com (www.housingmaps.com) — wyĂwietla na mapie pozycje domów z witryny Craiglist, Q Keggy (us.keggy.com) — witryna agregujÈca wiadomoĂci z róĝnych ěródeï i personalizujÈca jÈ pod kÈtem okreĂlonego czytelnika, Q Alkemis (local.alkemis.com) — agreguje i umieszcza na mapie wszystkie rodzaje danych, na przykïad zdjÚcia i obrazy z kamer w wybranych miastach, Q Gametripping.com (www.gametripping.com) — kolekcja zdjÚÊ satelitarnych i zdjÚÊ z serwisu Flickr ze stadionami baseballowymi. 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP Web 2.0. Tworzenie aplikacji typu mashup
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: