Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00107 002727 23547766 na godz. na dobę w sumie
Access 2007 PL. Seria praktyk - książka
Access 2007 PL. Seria praktyk - książka
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2060-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook (-82%), audiobook).
Poznaj praktyczne możliwości programu Access 2007!

Wbrew pozorom nie trzeba być specjalistą, żeby korzystać z Accessa! Jest to program wyjątkowo przyjazny dla użytkownika, umożliwiający tworzenie baz danych i zarządzanie nimi bez potrzeby dogłębnego poznawania języka SQL oraz skomplikowanych środowisk serwerowych. Aplikacja pozwala na zapisywanie danych z wykorzystaniem formularzy, kierowanie zapytań do bazy, a także dzielenie danych ze współpracownikami za pośrednictwem sieci komputerowej.

Książka 'Access 2007 PL. Seria praktyk' zawiera zwięzły i czytelny opis wszystkich najważniejszych funkcji tego programu, a także konkretne przykłady i jasne instrukcje zastosowania narzędzi Accessa. Kolorowe strony pozwalają na szybkie odnalezienie interesujących Cię zagadnień. Dzięki temu podręcznikowi poznasz podstawowe zasady tworzenia dobrego projektu bazy danych oraz jej zaawansowane możliwości. Nauczysz się tworzyć tabele, formularze i raporty, a także korzystać z kluczy podstawowych i obcych. Bez problemu zbudujesz taką bazę danych, która pozwoli Ci sprawnie zarządzać informacjami.

Naucz się korzystać z Accessa -- zachwycą Cię jego możliwości!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Access 2007 PL. Seria praktyk Autor: Andrew Unsworth T³umaczenie: Rados³aw Meryk ISBN: 978-83-246-2060-9 Tytu³ orygina³u: Access 2007 in Easy Steps (In Easy Steps) Format: 180x235, stron: 200 Poznaj praktyczne mo¿liwoœci programu Access 2007! • Jak w³aœciwie zaprojektowaæ bazê danych? • Jak korzystaæ z szablonów? • Jak tworzyæ tabele i definiowaæ relacje miêdzy nimi? Wbrew pozorom nie trzeba byæ specjalist¹, ¿eby korzystaæ z Accessa! Jest to program wyj¹tkowo przyjazny dla u¿ytkownika, umo¿liwiaj¹cy tworzenie baz danych i zarz¹dzanie nimi bez potrzeby dog³êbnego poznawania jêzyka SQL oraz skomplikowanych œrodowisk serwerowych. Aplikacja pozwala na zapisywanie danych z wykorzystaniem formularzy, kierowanie zapytañ do bazy, a tak¿e dzielenie danych ze wspó³pracownikami za poœrednictwem sieci komputerowej. Ksi¹¿ka „Access 2007 PL. Seria praktyk” zawiera zwiêz³y i czytelny opis wszystkich najwa¿niejszych funkcji tego programu, a tak¿e konkretne przyk³ady i jasne instrukcje zastosowania narzêdzi Accessa. Kolorowe strony pozwalaj¹ na szybkie odnalezienie interesuj¹cych Ciê zagadnieñ. Dziêki temu podrêcznikowi poznasz podstawowe zasady tworzenia dobrego projektu bazy danych oraz jej zaawansowane mo¿liwoœci. Nauczysz siê tworzyæ tabele, formularze i raporty, a tak¿e korzystaæ z kluczy podstawowych i obcych. Bez problemu zbudujesz tak¹ bazê danych, która pozwoli Ci sprawnie zarz¹dzaæ informacjami. • Personalizacja Accessa 2007 • Projektowanie baz danych • Relacyjne bazy danych • Klucze podstawowe i obce • Tworzenie tabel • Korzystanie z typów danych • Definiowanie relacji • Kwerendy • Korzystanie z SQL • Tworzenie i dostrajanie formularzy • Tworzenie raportów • Wspó³dzielenie Accessa Naucz siê korzystaæ z Accessa — zachwyc¹ Ciê jego mo¿liwoœci! 1 2 3 Zaczynamy Czym jest Access 2007? Ekran początkowy Pasek narzędzi Szybki dostęp Korzystanie z Przycisku pakietu Office Personalizacja Accessa 2007 Konwersja starszych baz danych Korzystanie z serwisu Office Online Szkolenia online Pobieranie nowych materiałów Pobieranie nowych szablonów Korzystanie z szablonów Korzystanie ze wstążki Korzystanie z Okienka nawigacji Korzystanie z systemu pomocy Projektowanie baz danych Relacyjne bazy danych Typy relacji Projekt bazy danych Zanim uruchomisz Accessa Projektowanie tabel Klucze podstawowe i obce Doskonalenie projektu Tworzenie tabel Okno tabeli Korzystanie z szablonów tabel Korzystanie z widoku arkusza danych Dodawanie i usuwanie pól Typy danych w widoku arkusza danych Korzystanie z widoku projektu Tworzenie tabeli Wstawianie wiersza w widoku projektu Usuwanie pola w widoku projektu Określanie klucza podstawowego Korzystanie z typów danych Korzystanie z załączników Spis treści 7 8 9 10 12 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 51 4 5 Określanie właściwości pól Korzystanie z reguł weryfikacji poprawności danych Tworzenie masek wprowadzania Ustawianie domyślnej wartości Korzystanie z indeksów Tworzenie kolumny odnośnika Definiowanie relacji Okno Relacje Dodawanie tabel Definiowanie relacji Więzy integralności Określanie właściwości sprzężenia Sprzężenia lewo- i prawostronne Praca z danymi Wprowadzanie danych Wstawianie wierszy Korzystanie ze Schowka Kopiowanie i wklejanie danych Kopiowanie danych bezpośrednio z Excela Kopiowanie danych do Excela Importowanie danych z Excela Importowanie danych z Accessa Połączenia z bazami danych Accessa Zarządzanie zadaniami importowania Zbieranie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej Filtrowanie danych Podsumowania kolumn Sprawdzanie pisowni danych Formatowanie danych 52 53 54 55 56 58 61 62 63 64 66 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 83 85 87 88 94 96 97 98 6 7 8 Kwerendy Czym jest kwerenda? Korzystanie z kreatora kwerend Widok projektu kwerendy Dodawanie kryteriów do kwerend Kwerendy tworzone na podstawie wielu tabel Definiowanie kryteriów dla liczb Definiowanie kryteriów dla danych tekstowych Definiowanie kwerend tworzących tabele Definiowanie kwerend dołączających Definiowanie kwerend aktualizujących Definiowanie kwerend usuwających dane Korzystanie z SQL Posługiwanie się językiem SQL Trzy odmiany języka SQL Otwieranie okna SQL Korzystanie z klauzuli SELECT Korzystanie z klauzuli WHERE Funkcje agregacji języka SQL Tworzenie kwerend składających Tworzenie formularzy Czym jest formularz? Anatomia formularza Wykorzystanie formularzy do wprowadzania danych Filtrowanie formularzy Zastosowanie szczegółowego filtra Korzystanie z kreatora formularzy Tworzenie prostego formularza Używanie dzielonych formularzy Korzystanie z formularzy zawierających wiele elementów Wyszukiwanie rekordów 101 102 103 106 108 109 110 111 112 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 135 136 139 140 9 10 11 Dostrajanie formularzy Korzystanie z widoku projektu Korzystanie z widoku układu Korzystanie z narzędzia Lista pól Dodawanie nagłówków i stopek Dodawanie formantów do formularza Dostrajanie formantów Zmiana właściwości formantów Tworzenie formantów wyliczanych Zmiana kolejności dostępu Tworzenie formularzy z zakładkami Wykorzystanie przycisków Tworzenie modalnych okien dialogowych Używanie makr Tworzenie raportów Korzystanie z kreatora raportów Tworzenie prostego raportu Korzystanie z widoku projektu raportu Dodawanie pól do raportu Dodawanie formantów do raportu Dodawanie nagłówków i stopek Sortowanie i grupowanie danych Drukowanie etykiet Ustawianie niestandardowych rozmiarów etykiet Korzystanie z podglądu wydruku Drukowanie raportów Wysyłanie raportów pocztą elektroniczną Współdzielenie Accessa Ochrona baz danych za pomocą haseł Tworzenie baz danych ACCDE Wykonywanie kopii zapasowych baz danych Accessa Podział bazy danych Interakcje z programem SharePoint Skorowidz 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 154 156 160 161 162 166 167 168 169 170 171 172 175 176 177 178 179 180 182 183 184 186 187 2 Projektowanie baz danych Prawidłowy projekt jest kluczem do sukcesu i przydatności bazy danych. Trochę czasu poświęconego na projekt w odpowiednim momencie pozwoli uniknąć poprawiania błędów na późniejszym etapie. 28 Relacyjne bazy danych 30 Typy relacji 32 Projekt bazy danych 33 Zanim uruchomisz Accessa 34 Projektowanie tabel 35 Klucze podstawowe i obce 36 Doskonalenie projektu i h c y n a d z a b e n a w o t k e o r P j 8 2 Relacyjne bazy danych Jest zupełnie naturalne, że w zetknięciu z niemiłą perspektywą nauki nowego pakietu programowego większość osób głośno krzyczy i w ślepej panice szuka najbliższego wyjścia. Dotyczy to również nowicjuszy w świe- cie relacyjnych baz danych. Wcale jednak nie musi tak być. Mówiąc prosto, relacyjna baza danych jest kolekcją tabel zawierających informacje powiązane ze sobą za pomocą wspólnych pól w taki sposób, aby można było z nich korzystać bardziej efektywnie. Pojęcie „relacyjna” odnosi się do sposobu modelowania danych. To dzięki tej właściwości osiągnąć większą efektywność. Wiele nieporozumień wynika z różnej interpretacji pojęć. Powodem tego stanu w dużym stopniu jest liberalne stosowanie w branży żargonu. Większość terminów jest używana zamiennie. W niniejszym rozdziale omówimy różne pojęcia występujące w mode- lu relacyjnym oraz przedstawimy plan działań przy projektowaniu baz danych, tak by podzielić pracę na mniejsze, łatwiejsze do przełknię- cia „kąski”. Co to jest relacja? Pomimo technicznie brzmiącej nazwy relacja nie jest niczym innym, jak tabelą danych, podobną do zaprezentowanej na poniższym zrzucie ekranu. Aby bazy danych Accessa mogły być używane wydajniej, zawierają więcej niż jedną tabelę. Jak się przekonamy później, aby bazę danych można było uznać za relacyjną, musi ona zawierać co najmniej dwie tabele. W niniejszej książce zamiast pojęcia „relacja” będzie używane mniej sformalizowane pojęcie „tabela”. W relacyjnej bazie danych tabela opiera się na określonym podmiocie (jednostce). Zazwyczaj dotyczy ona konkretnego obiektu, na przykład samochodu, i zawiera dane specyficzne dla tego obiektu. Na przykład, w bankowej bazie danych może być tabela Klient zawierająca dane klientów tego banku. dokończenie... Inną tabelą, jaka może znaleźć się w bankowej bazie danych, jest Ra- chunek — tabela zawierająca informacje o typie rachunku posiadanego przez określonego klienta wraz z bieżącym saldem. Tabela zawiera kolumny, których bardziej formalna nazwa to pola, oraz wiersze — bardziej oficjalnie nazywane rekordami. Logiczne związki występujące pomiędzy tabelami są określane terminem relacje. Pola Pole to techniczna nazwa kolumny. Służy ono do opisania specyficzne- go rodzaju danych. Na przykład pole Płeć, którego definicję zaprezento- wano poniżej, przedstawia płeć klienta. W tabeli Samochód mogłoby się znaleźć pole Kolor opisujące kolor samochodu. Chociaż niektórzy mogą skłaniać się do określania pola terminem kolumna, może to powodo- wać mylenie pól z innymi obiektami. W niniejszej książce będziemy używali pojęcia pole. Rekordy Rekord nieformalnie określany jest jako wiersz i zawiera właściwe dane zapisane w tabeli. O ile pole opisuje rodzaj danych w tabeli, na przykład płeć klienta, o tyle rekord informuje, czy wybrany klient jest mężczyzną, czy kobietą. Jeśli tabelę uznamy za opis obiektu, na przykład samochodu, to wiersze tabeli będą prezentowały egzemplarze poszczególnych samochodów. 2 9 i h c y n a d z a b e n a w o t k e o r P j 0 3 Typy relacji Bez relacji baza danych nie byłaby relacyjna. To wydaje się oczywiste. Czym jednak dokładnie są relacje? I dlaczego są one tak ważne? Relacja jest logicznym połączeniem pomiędzy tabelami. Połączenie tworzy się pomiędzy polem w jednej tabeli a polem w innej tabeli. Dla przykładu, poniżej zaprezentowano dwie tabele: Oddział i Rachunek. W jednym oddziale banku jest wiele rachunków klientów. Wiążąc pole NumerOddziału w tabeli Oddział z polem NumerOddziału w tabeli Rachu- nek, tworzy się pomiędzy tymi tabelami relację jeden do wielu. Pomiędzy tabelami można zdefiniować trzy różne typy relacji: „jeden do jednego”, „jeden do wielu” oraz „wiele do wielu”. Każdą z nich pokrótce opisano poniżej. Jeden do wielu O tym typie relacji wspomniano w poprzednim punkcie. Korzysta się z niej w przypadku, gdy rekordowi jednej z tabel, określanej terminem rodzic (w poprzednim przykładzie tę rolę spełniała tabela Oddział), odpowiada więcej niż jeden rekord w innej tabeli, znanej jako dziecko (w przykładzie — tabela Rachunek). Jeden do jednego Relacja tego typu występuje w przypadku, gdy istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy rekordem w jednej tabeli a rekordem w innej. Przykładowo, na początku następnej strony zaprezentowano dwie tabele: Klient i Adres. Zgodnie z logiką reguł biznesu, powiązaną z tą relacją, wybrany klient może w danym momencie mieć tylko jeden adres. Z tego względu każdemu rekordowi w tabeli Klient odpowiada dokładnie jeden rekord w tabeli Adres. dokończenie... Pomiędzy powyższymi tabelami zachodzi relacja jeden do jednego. Wiele do wielu W relacji wiele do wielu rekord w jednej tabeli może mieć wiele odpo- wiedników w drugiej tabeli, i na odwrót. W celu zamodelowania tego typu relacji w Accessie należy utworzyć trzecią tabelę, zwaną tabelą łączącą. Pełni ona rolę pośrednika, który pozwala na zredukowanie relacji wiele do wielu do dwóch relacji jeden do wielu. Przykład zasto- sowania tabeli łączącej zaprezentowano poniżej. Na poniższej ilustracji pokazano relacje występujące w typowej bazie danych. 3 1 i h c y n a d z a b e n a w o t k e o r P j 2 3 Projekt bazy danych Dobry projekt bazy danych ma kluczowe znaczenie dla utworzenia bazy danych pozwalającej na dokładne i wydajne przechowywanie i po- bieranie informacji. Na szczęście, nauczenie się podstawowych zasad projektowania baz danych i stosowanie ich do własnych baz danych nie jest trudne. W niniejszym podrozdziale omówimy zagadnienia, które są niezbędne do samodzielnego projektowania baz danych, gdyż kompletny opis wszystkich zasad projektowania baz danych z powodzeniem zająłby oddzielną książkę. Korzyści wynikające z dobrego projektu baz danych Istnieje wiele powodów, dla których warto poświęcić trochę czasu na uważne zaplanowanie i przygotowanie projektu nowej bazy danych. Pozwala to nie tylko skoncentrować się na problemie, który próbujemy rozwiązać, lecz także zmniejszyć liczbę błędów popełnianych podczas pracy z bazą danych. Tym samym oszczędza to wielu kłopotów. Napra- wa źle zaprojektowanej bazy danych może zająć wiele cennego czasu. Z kolei dobry projekt baz danych może przyczynić się do: zmniejszenia ilości redundantnych danych; zmniejszenia rozmiaru plików bazy danych; zwiększenia wydajności bazy danych Accessa; zapewnienia dokładności danych zapisanych w bazie. Dlaczego warto dążyć do zmniejszenia ilości redundantnych danych? Choć niektórzy nie przywiązują do redundancji zbyt wielkiej wagi, należy za wszelką cenę dążyć do tego, by redundantnych danych było jak najmniej. Redundantne dane to informacje, które albo występują w innej tabeli, albo takie, które Access może obliczyć, zatem w ogóle nie ma potrzeby zapisywania ich w bazie. Na przykład, w tabeli może występować pole przeznaczone na datę urodzenia klienta oraz pole na jego wiek. W tym przypadku pole dla wieku jest zbędne, ponieważ wiek klienta można obliczyć, odejmując datę urodzenia klienta od daty bieżącej. Nieco większy rozmiar pliku nie wydaje się sprawą szczególnie szkodli- wą. Istotnie, jeśli w bazie danych nie ma zbyt wielu informacji, nie jest to trudność. Jednak wraz ze zwiększeniem objętości danych zapisanych w bazie wzrasta ilość czasu, jakiego Access potrzebuje na wykonanie zapytania lub wygenerowanie raportu. Zanim uruchomisz Accessa Cykl życia projektu bazy danych Każdy projekt wymaga planu. Tworzenie bazy danych Accessa nie jest pod tym względem wyjątkowe. Dlatego właśnie jeśli nikt nie straszy terminami, projektanci baz danych stosują się do cyklu życia projektu bazy danych. Cykl taki przebiega następująco: W tym rozdziale przyjrzymy się pierwszym trzem etapom cyklu życia projektu, ponieważ te elementy mają największy wpływ na dokładność i wydajność bazy danych. Podczas pracy z niniejszą książką wyrobisz sobie własny pogląd na to, w jaki sposób powinny działać formularze oraz jakie kwerendy należy zdefiniować. identyfikacja wymagań; projekt baz danych; utworzenie bazy danych w Accessie; utworzenie formularzy i raportów; testowanie. Identyfikacja wymagań Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać w ramach projektowania bazy danych, jest zidentyfikowanie jej wymagań. Sprowadza się to do zadania sobie następującego pytania: „Jakie czynności powinna wyko- nywać baza danych?”. Na pierwszy rzut oka pytanie może wydawać się oczywiste, jednak znane są przypadki niepowodzeń wielu projektów komputerowych spowodowanych tym, że projektanci nie wiedzieli, co będą tworzyć. Przed przystąpieniem do projektowania bazy danych należy zapytać jej przyszłych użytkowników, czego od niej oczekują. Trzeba się dowie- dzieć, jakich kwerend będą potrzebować oraz jakie będą drukować raporty. W tym procesie zidentyfikuje się wymagania użytkowe — szcze- gółowe potrzeby docelowych użytkowników bazy danych. Należy zanotować uzyskane odpowiedzi i stworzyć uporządkowany zapis tego, jakie czynności powinna wykonywać gotowa baza danych. Pracując nad kolejnymi etapami cyklu życia projektu, trzeba wracać do tych wyma- gań i sprawdzać, czy projekt idzie we właściwym kierunku. 3 3 i h c y n a d z a b e n a w o t k e o r P j Wskazówka Ponieważ tabele często modelują rzeczywiste obiekty lub pojęcia, nazwy tabel zawsze powinny być rzeczowni- kami, na przykład Klient lub Samochód. 4 3 Projektowanie tabel Tabele jako podmioty Projektant bazy danych próbuje spojrzeć na pewien aspekt życia i zamodelować go w sposób zgodny z Accessem. Przykładowo, projekt bazy danych dla księgarni modeluje podmioty z życia, takie jak klienci księgarni oraz jej sprzedawcy, a także transakcje zawierane pomiędzy nimi (np. zakup książki lub przyjęcie zwrotu). Aby zwizualizować proces projektowania, wyobraź sobie, że oglądasz film na temat fragmentu życia, o którym chcesz zapisać dane — na przykład o księgarni — a następnie zatrzymujesz go. Zwróć uwagę, jacy aktorzy biorą udział w scenie oraz jakie dane o nich warto zapisać. Klient ma imię i adres — to będą początkowe dane w bazie. Dane te można wykorzystać do informowania klientów o specjalnych ofertach oraz aktualnych stanach magazynowych. Takie same dane należy zapi- sać o sprzedawcach pracujących w księgarni, tak by można było wysłać do nich przelew. Warto również zapisać informacje o książkach w sprzedaży — na przy- kład cenę, tytuł i autora. Wyobraź sobie scenę, którą chcesz zamodelować. Zapisz nazwiska akto- rów oraz obiekty, które pojawiają się w ujęciu. Nazwa tabeli powinna odpowiadać nazwie modelowanego podmiotu — na przykład Klient. Dane dotyczące podmiotu, na przykład Nazwisko oraz Płeć, będą polami projektowanej tabeli. Klucze podstawowe i obce Wybór kluczy podstawowych i obcych Jak opisano na stronie 30., tabele są powiązane ze sobą za pomocą wspólnych pól. W jaki sposób wybiera się te pola? W każdej tabeli musi być pole, które w unikatowy sposób identyfikuje indywidualne rekordy. Na przykład, gdybyśmy chcieli zidentyfikować każdy rekord w tabeli Samochód, moglibyśmy wykorzystać pole Numer- Rejestracyjny, ponieważ numer rejestracyjny jest unikatowym identy- fikatorem każdego pojazdu. Z kolei gdybyśmy chcieli oznaczyć każdy rekord w tabeli Pracownik, moglibyśmy użyć pola NumerNIP, ponieważ numer NIP w swoisty sposób identyfikuje każdą osobę. Pole, które w unikatowy sposób identyfikuje indywidualne rekordy w ta- beli, określa się terminem klucz podstawowy. Przyjrzyjmy się polom, jakie wybraliśmy dla naszych tabel, i zobaczmy, które z nich może pełnić rolę klucza podstawowego. W tabeli może być tylko jedno pole pełniące funkcję klucza podstawowego. Jeżeli w tabeli znajduje się więcej takich pól, prawdopodobnie trzeba będzie podzielić tabelę na dwie lub więcej. W dalszej części niniejszego rozdziału wyjaśnimy dlaczego. Definiowanie relacji pomiędzy dwoma tabelami polega na utworzeniu łącza pomiędzy kluczem podstawowym a kluczem obcym. Klucz obcy to pole w tabeli, które dokładnie pasuje do klucza podstawowego innej tabeli. Na przykład, gdybyśmy chcieli zdefiniować relację po- między wspomnianą wcześniej tabelą Samochód a inną tabelą o nazwie SamochodySprzedane, zawierającą rekordy wszystkich samochodów sprzedanych w określonej placówce, w tej drugiej tabeli należałoby umieścić pole NumerRejestracyjny, które pełniłoby rolę klucza obcego. Utworzenie relacji na podstawie dwóch pól NumerRejestracyjny pozwa- la na powiązanie informacji w obu tabelach w logiczny sposób, mający sens w rzeczywistości. Nie zapomnij W polu będącym kluczem podstawowym nie może być wartości null. Każdy rekord tabeli w tym polu musi zawierać jakąś wartość. Strzeż się Klucz podstawowy może się składać z dwóch lub więcej pól, które po połączeniu ze sobą w unikatowy sposób identyfikują poszczególne rekordy w tabeli. Taki spo- sób definiowania kluczy podstawowych nie jest jednak dobrym pomy- słem i należy go unikać. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której trzeba utworzyć tabelę łączącą w celu za- modelowania relacji wiele do wielu. Nie zapomnij Klucz obcy w tabeli nie musi mieć takiej samej nazwy jak klucz podsta- wowy, z którym tworzy relację. 3 5 i h c y n a d z a b e n a w o t k e o r P j Nie zapomnij Jeśli wydajność projekto- wanej bazy danych nie jest szczególnie istotna albo jeśli baza zawiera niewiele liczb bądź tabel, normalizowanie tabel do postaci normalnych wyższych niż pierwsza nie jest konieczne. Wykonanie tej czynności jest jednak zalecane. Nie zapomnij Jeśli tabele nie spełniają reguł drugiej i trzeciej postaci normalnej, należy je podzielić na dwie lub więcej tabel spełniających postacie normalne. 6 3 Doskonalenie projektu Normalizacja Ostatnią częścią procesu projektowania tabel jest normalizacja. Jest to proces stopniowego udoskonalania tabel w celu ochrony integralno- ści i szczegółowości danych, które są w nich zapisane. Proces norma- lizacji umożliwia również zaoszczędzenie miejsca na dysku, ponieważ zmniejsza ryzyko redundancji danych (danych bezcelowo powtórzonych w innym miejscu). Normalizacja obejmuje restrukturyzację projektu do pierwszej, następnie drugiej, a na koniec trzeciej postaci normalnej. Pierwsza postać normalna (1NF) W tej postaci pole może zawierać tylko jedną wartość. Na przykład, adres należy podzielić na indywidualne pola. Nie wolno umieszczać całego adresu w jednym polu. Druga postać normalna (2NF) Każde pole w tabeli musi w całości zależeć od klucza podstawowe- go. Na przykład, w tabeli danych o pracownikach, w której kluczem podstawowym jest NumerNIP oraz która zawiera dwa pola — Nazwisko i Oddział, pole Nazwisko całkowicie zależy od pola NumerNIP. Jest tak dlatego, że pola Nazwisko i NumerNIP są ze sobą nierozerwalnie zwią- zane. Z kolei pole Oddział nie jest bezpośrednio związane z polem Nu- merNIP. Pracownik może pracować w dowolnym oddziale, ale zawsze będzie miał tylko jeden numer NIP. Trzecia postać normalna (3NF) W trzeciej postaci normalnej żadne z pól niebędących kluczem pod- stawowym nie może zależeć od innego pola, które nie jest kluczem podstawowym. Definiowanie reguł biznesu Decydowanie o tym, jakie tabele będą umieszczone w bazie danych oraz w jaki sposób będą ze sobą powiązane, to tylko jedna z części pro- jektu. W celu jak najwierniejszego zamodelowania scenariuszy z życia należy przeanalizować reguły, które nimi rządzą. Reguły biznesu lub inaczej logika biznesowa to często nigdzie niezapisane i niepotwier- dzone zasady postępowania, którymi kierujemy się na co dzień w pracy. Poza projektowaniem bazy danych nikt ich szczegółowo nie analizuje, ponieważ niejednokrotnie wynikają one ze zdrowego rozsądku. Na przykład, jedna z reguł biznesu w banku brzmi: „limit debetu powi- nien wynosić 0,00 PLN lub mniej” albo „numer rachunku musi składać się z n cyfr”. Należy zanotować reguły biznesu istotne dla bazy danych, tak by moż- na było je zaimplementować i zapewnić ich przestrzeganie.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Access 2007 PL. Seria praktyk
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: