Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00091 002720 23549442 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II - książka
Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 640
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1964-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows vista
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzedniej wersji na wszystkich robi wrażenie, dzięki czemu system ten zdobywa coraz większą popularność. Jeżeli zatem masz wątpliwości, czy warto 'przesiąść się' na Vistę, lub obawy przed tą operacją, ta książka z pewnością je rozwieje!

Dzięki niej poznasz podstawy wydajnej pracy w systemie operacyjnym Windows Vista oraz dowiesz się, jak szybko uzyskać pomoc w kłopotliwych sytuacjach. Zdobędziesz wiedzę na temat personalizacji środowiska pracy, organizacji plików i folderów oraz instalacji oprogramowania. Ponadto nauczysz się konfigurować nowy sprzęt oraz korzystać z drukarek i skanerów. Wśród poruszanych tematów umieszczono także te związane z podłączeniem komputera do sieci Internet oraz wykorzystaniem multimediów. Ponadto znajdziesz tu szczegółowy opis instalacji systemu oraz dobre rady na temat jego konserwacji i rozwiązywania problemów. Książa ta stanowi świetną lekturę zarówno dla osób, w przypadku których Windows Vista będzie pierwszym systemem operacyjnym, jak i dla tych, które wcześniej korzystały ze starszej wersji systemu. Najwyższy czas zacząć cieszyć się bogactwem możliwości i innowacji systemu Windows Vista. Z tą książką będzie to łatwiejsze!

Poznaj i wykorzystaj bogactwo możliwości Visty!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II Autor: Chris Fehily T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1964-1 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows Vista: Visual QuickStart Guide (2nd Edition) Format: 170x230, stron: 640 • Jak zainstalowaæ i skonfigurowaæ Vistê? • Jak rozpocz¹æ sprawn¹ pracê w nowym systemie? • Jak zapewniæ mu wysok¹ wydajnoœæ? Od premiery Visty – najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu – minê³y ju¿ ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeñ w stosunku do poprzedniej wersji na wszystkich robi wra¿enie, dziêki czemu system ten zdobywa coraz wiêksz¹ popularnoœæ. Je¿eli zatem masz w¹tpliwoœci, czy warto „przesi¹œæ siê” na Vistê, lub obawy przed t¹ operacj¹, ta ksi¹¿ka z pewnoœci¹ je rozwieje! Dziêki niej poznasz podstawy wydajnej pracy w systemie operacyjnym Windows Vista oraz dowiesz siê, jak szybko uzyskaæ pomoc w k³opotliwych sytuacjach. Zdobêdziesz wiedzê na temat personalizacji œrodowiska pracy, organizacji plików i folderów oraz instalacji oprogramowania. Ponadto nauczysz siê konfigurowaæ nowy sprzêt oraz korzystaæ z drukarek i skanerów. Wœród poruszanych tematów umieszczono tak¿e te zwi¹zane z pod³¹czeniem komputera do sieci Internet oraz wykorzystaniem multimediów. Ponadto znajdziesz tu szczegó³owy opis instalacji systemu oraz dobre rady na temat jego konserwacji i rozwi¹zywania problemów. Ksi¹¿a ta stanowi œwietn¹ lekturê zarówno dla osób, w przypadku których Windows Vista bêdzie pierwszym systemem operacyjnym, jak i dla tych, które wczeœniej korzysta³y ze starszej wersji systemu. Najwy¿szy czas zacz¹æ cieszyæ siê bogactwem mo¿liwoœci i innowacji systemu Windows Vista. Z t¹ ksi¹¿k¹ bêdzie to ³atwiejsze! • Rozpoczêcie pracy • Interfejs u¿ytkownika • Korzystanie z systemu pomocy • Personalizacja œrodowiska pracy • Sposoby organizacji plików i folderów • Instalacja i uruchamianie oprogramowania • Drukowanie i skanowanie w systemie Windows Vista • Konfiguracja sprzêtu • Odtwarzanie multimediów • Pod³¹czenie do sieci Internet • Sposoby zapewnienia prywatnoœci i bezpieczeñstwa • Zarz¹dzanie kontami u¿ytkownika • Rozwi¹zywanie problemów • Zapewnienie systemowi wysokiej wydajnoœci Poznaj i wykorzystaj bogactwo mo¿liwoœci Visty! Spis treĞci Spis treĂci Wprowadzenie Rozdziaä 1. Rozpoczynamy 11 21 Logowanie i wylogowywanie ................................................................................ 22 Korzystanie ze skïadnika „System Windows — Zapraszamy!” ............................. 35 Eksploracja interfejsu systemu Windows ............................................................ 37 Mysz ....................................................................................................................... 40 Klawiatura .............................................................................................................. 42 Menu ...................................................................................................................... 45 Paski narzÚdzi ........................................................................................................ 52 Ikony ...................................................................................................................... 53 Okna ....................................................................................................................... 56 Okna dialogowe ..................................................................................................... 65 WïaĂciwoĂci ........................................................................................................... 68 Przenoszenie danych ............................................................................................ 70 Pulpit 77 PrzeglÈd menu Start .............................................................................................. 78 Uĝywanie menu Start ........................................................................................... 82 Dostosowywanie menu Start ................................................................................ 91 Wprowadzenie do paska zadañ ............................................................................ 95 ZarzÈdzanie oknami za pomocÈ paska zadañ ....................................................... 96 Dostosowywanie paska zadañ .............................................................................. 98 Korzystanie z obszaru powiadomieñ .................................................................... 102 Dodawanie pasków narzÚdzi do paska zadañ .................................................... 105 Korzystanie z paska narzÚdzi Szybkie uruchamianie ....................................... 109 Uĝywanie paska bocznego .................................................................................. 111 ZarzÈdzanie skrótami .......................................................................................... 116 PorzÈdkowanie pulpitu ....................................................................................... 123 Rozdziaä 2. S p i s t r e Ă c i 5 Pomoc 125 Uruchamianie systemu Pomocy i obsïugi technicznej ..................................... 126 PrzeglÈdanie systemu Pomoc i obsïuga techniczna .......................................... 127 Przeszukiwanie systemu Pomoc i obsïuga techniczna ...................................... 129 Uzyskiwanie pomocy z internetu ....................................................................... 130 Wykonywanie zrzutów ekranu ........................................................................... 131 Zezwalanie innym osobom na zdalne ïÈczenie siÚ z komputerem ................... 132 Personalizacja Ărodowiska pracy 139 Uĝywanie Panelu sterowania .............................................................................. 140 Ustawianie kolorów okien .................................................................................. 143 WyïÈczanie schematu Aero ................................................................................ 144 Ustawianie tïa pulpitu ......................................................................................... 145 Konfigurowanie wygaszacza ekranu .................................................................... 147 Wybór kompozycji pulpitu ................................................................................. 149 Konfigurowanie monitora ................................................................................... 151 Konfigurowanie myszy ....................................................................................... 157 Konfigurowanie klawiatury ................................................................................ 160 Konfigurowanie děwiÚków i urzÈdzeñ děwiÚkowych ....................................... 162 Ustawianie daty i czasu ....................................................................................... 167 Lokalizacja systemu ............................................................................................ 170 Udogodnienia dla uĝytkowników niepeïnosprawnych ..................................... 175 Rozpoznawanie mowy ........................................................................................ 178 Niestandardowe dziaïanie myszy ....................................................................... 179 OszczÚdzanie energii .......................................................................................... 180 ZarzÈdzanie czcionkami ...................................................................................... 188 ZarzÈdzanie efektami graficznymi i wydajnoĂciÈ .............................................. 192 Przywracanie klasycznego wyglÈdu systemu Windows .................................... 193 Uzyskiwanie ogólnych informacji o systemie .................................................... 196 197 Eksplorowanie komputera .................................................................................. 198 Przechowywanie danych w folderach osobistych ............................................. 201 Uĝywanie Eksploratora Windows ...................................................................... 204 Nawigowanie w Eksploratorze Windows .......................................................... 210 Oznaczanie plików .............................................................................................. 214 Filtrowanie, sortowanie, tworzenie stosu i grupowanie plików .......................... 217 Dostosowywanie folderów .................................................................................. 222 Ustawianie opcji folderów .................................................................................. 223 Rozdziaä 5. Organizowanie plików i folderów Spis treĂci Rozdziaä 3. Rozdziaä 4. i c Ă e r t s i p S 6 Spis treĂci Tworzenie folderów ............................................................................................ 226 Nadawanie nazw plikom i folderom .................................................................... 227 Przenoszenie i kopiowanie plików oraz folderów ............................................. 228 Przesyïanie plików i folderów ............................................................................ 231 Usuwanie plików i folderów ............................................................................... 233 Kompresowanie plików i folderów .................................................................... 238 Wyszukiwanie plików i folderów ....................................................................... 244 Zapisywanie wyszukiwania ................................................................................. 257 Nagrywanie pïyt CD i DVD .............................................................................. 258 Uĝywanie skrótów klawiaturowych .................................................................... 264 Instalowanie i uruchamianie programów 267 Instalowanie programów .................................................................................... 268 Usuwanie programów ......................................................................................... 273 WïÈczanie i wyïÈczanie funkcji systemu Windows ........................................... 275 Uruchamianie programów .................................................................................. 276 Automatyczne uruchamianie programów .......................................................... 278 Uruchamianie starszych programów ................................................................... 279 PrzeïÈczanie programów .................................................................................... 280 Zamykanie programów ....................................................................................... 282 Zamykanie programów, które nie reagujÈ ......................................................... 283 Uĝywanie bezpïatnych programów narzÚdziowych .......................................... 285 Zapisywanie dokumentów .................................................................................. 293 Otwieranie dokumentów .................................................................................... 295 Kojarzenie dokumentów z programami ............................................................. 297 301 Instalowanie drukarki ......................................................................................... 302 UdostÚpnianie drukarek sieciowych ..................................................................... 309 Ustawianie wïaĂciwoĂci drukarek ...................................................................... 311 Drukowanie dokumentów .................................................................................. 313 Kontrolowanie drukowania ................................................................................ 316 Skanowanie i faksowanie .................................................................................... 318 329 PodïÈczanie urzÈdzeñ do komputera .................................................................... 330 Instalowanie nowego urzÈdzenia ....................................................................... 337 Konfigurowanie urzÈdzeñ Bluetooth ................................................................. 341 ZarzÈdzanie sterownikami urzÈdzeñ .................................................................. 343 S p i s t r e Ă c i 7 Rozdziaä 6. Rozdziaä 7. Drukowanie i skanowanie Rozdziaä 8. Konfigurowanie sprzÚtu Spis treĂci Rozdziaä 9. Rozdziaä 10. Windows Media Player Rozdziaä 11. Windows Movie Maker ZdjÚcia cyfrowe 349 Importowanie zdjÚÊ do komputera .................................................................... 350 Wprowadzenie do Galerii fotografii systemu Windows ................................... 356 PrzeglÈdanie zdjÚÊ .............................................................................................. 362 Wyszukiwanie zdjÚÊ ............................................................................................ 365 Poprawianie zdjÚÊ ............................................................................................... 369 Drukowanie zdjÚÊ ............................................................................................... 370 Zamawianie odbitek przez internet ................................................................... 371 Przesyïanie zdjÚÊ pocztÈ elektronicznÈ ............................................................. 372 Uĝywanie skrótów klawiaturowych .................................................................... 373 375 Wprowadzenie do Media Player ........................................................................ 376 Odtwarzanie pïyt CD audio ............................................................................... 379 Dostosowywanie karty Odtwarzane teraz ......................................................... 382 WyĂwietlanie wizualizacji .................................................................................. 384 Zmiana wyglÈdu odtwarzacza za pomocÈ karnacji ............................................ 385 Zakupy w internecie ........................................................................................... 386 Sïuchanie stacji radiowych ................................................................................. 387 Zgrywanie pïyt CD na dysk twardy ................................................................... 388 Organizowanie biblioteki .................................................................................... 392 Korzystanie z list odtwarzania ............................................................................ 400 Nagrywanie pïyt CD audio ................................................................................. 404 Odtwarzanie pïyt DVD ....................................................................................... 406 Uĝywanie skrótów klawiaturowych .................................................................... 408 409 Wprowadzenie do programu Windows Movie Maker ..................................... 410 Importowanie materiaïów .................................................................................. 412 Organizowanie klipów ........................................................................................ 416 Tworzenie projektu ............................................................................................. 417 Edytowanie projektu .......................................................................................... 418 Edycja klipów ...................................................................................................... 421 Dodawanie materiaïów graficznych ................................................................... 423 Dodawanie Ăcieĝek audio ................................................................................... 425 Publikowanie filmów .......................................................................................... 427 429 Wprowadzenie do typów poïÈczeñ .................................................................... 430 PodïÈczanie komputera do internetu .................................................................... 433 Rozdziaä 12. PodïÈczanie komputera do internetu i c Ă e r t s i p S 8 Rozdziaä 13. Zabezpieczenia i prywatnoĂÊ Rozdziaä 14. Internet Explorer Rozdziaä 15. Poczta elektroniczna, kontakty i kalendarze Spis treĂci 439 Sprawdzanie stanu zabezpieczeñ ....................................................................... 440 Korzystanie z zapory ........................................................................................... 444 Aktualizowanie systemu Windows ..................................................................... 449 Ochrona przed wirusami i oprogramowaniem szpiegujÈcym .......................... 452 Konfigurowanie kontroli rodzicielskiej .............................................................. 458 Szyfrowanie danych ............................................................................................ 460 Szyfrowanie dysków ............................................................................................ 462 465 Wprowadzenie do przeglÈdarki Internet Explorer ............................................. 466 Nawigowanie w sieci .......................................................................................... 467 Uĝywanie kart ...................................................................................................... 474 Dodawanie stron do ulubionych ........................................................................ 477 Blokowanie wyskakujÈcych okienek .................................................................... 479 Porady dotyczÈce przeglÈdania .......................................................................... 481 491 Wprowadzenie do Poczty systemu Windows ................................................... 492 Konfigurowanie konta e-mail ............................................................................. 493 Wysyïanie wiadomoĂci e-mail ............................................................................ 495 Odczytywanie wiadomoĂci e-mail ...................................................................... 499 Odbieranie zaïÈczników ...................................................................................... 505 Stosowanie reguï wiadomoĂci ............................................................................ 508 Korzystanie z grup dyskusyjnych ....................................................................... 510 ZarzÈdzanie kontaktami ...................................................................................... 512 Tworzenie osobistego kalendarza ...................................................................... 513 515 Konfigurowanie Messengera .............................................................................. 516 Rejestrowanie siÚ ................................................................................................ 518 Tworzenie listy kontaktów .................................................................................. 521 Korzystanie z Messengera .................................................................................. 522 527 Konfigurowanie kont uĝytkowników ................................................................... 528 Uĝywanie Kontroli konta uĝytkownika ................................................................. 535 ZarzÈdzanie profilami uĝytkowników .................................................................... 536 Rozdziaä 16. Windows Live Messenger Rozdziaä 17. ZarzÈdzanie kontami uĝytkowników S p i s t r e Ă c i 9 Spis treĂci Rozdziaä 18. Konfigurowanie maïej sieci 537 Wprowadzenie do typów sieci ........................................................................... 538 UdostÚpnianie poïÈczenia internetowego ......................................................... 542 Konfigurowanie sieci .......................................................................................... 543 ZarzÈdzanie sieciÈ ............................................................................................... 548 UdostÚpnianie plików ......................................................................................... 552 557 BezpoĂrednie poïÈczenie telefoniczne ............................................................... 558 ’Èczenie siÚ z serwerem wirtualnej sieci prywatnej ........................................ 559 Kontrolowanie komputera poprzez pulpit zdalny ............................................. 560 UdostÚpnianie plików i folderów sieciowych w trybie offline ......................... 566 Korzystanie z narzÚdzi dla laptopów ...................................................................... 568 569 Uzyskiwanie informacji o systemie .................................................................... 570 ZarzÈdzanie zadaniami ........................................................................................ 571 Oczyszczanie dysku ............................................................................................ 572 Defragmentowanie dysku ................................................................................... 573 Sprawdzanie bïÚdów na dysku ........................................................................... 574 ZarzÈdzanie dyskami ........................................................................................... 575 Planowanie zadañ ................................................................................................ 576 Edytowanie rejestru ............................................................................................ 578 Raporty i rozwiÈzania problemów ...................................................................... 579 ZwiÚkszanie pamiÚci ........................................................................................... 580 Przywracanie systemu ........................................................................................ 581 Archiwizowanie plików ....................................................................................... 584 Odzyskiwanie systemu po awarii ....................................................................... 588 Instalowanie systemu Windows Vista 591 Przygotowania do instalacji systemu Windows Vista ....................................... 592 Wybieranie typu instalacji .................................................................................. 597 Instalowanie systemu Windows Vista .................................................................. 598 Aktywowanie systemu Windows Vista .............................................................. 602 Transfer istniejÈcych plików i ustawieñ ............................................................. 603 Instalowanie dodatków Service Pack .................................................................... 605 609 Skorowidz Rozdziaä 19. Praca zdalna Rozdziaä 20. Konserwacja i rozwiÈzywanie problemów i c Ă e r t s i p S Dodatek A 10 Rozpoczynamy 1 Rozdziaá 1. Rozpoczynamy „System Windows wymaga Twojej zgody, aby kontynuowaÊ” Windows Vista udostÚpnia nowÈ funkcjÚ zabezpieczeñ o nazwie Kontrola konta uĝytkownika (KKU). Wstrzymuje ona instalacjÚ programu i próby dokonywania istotnych zmian w konfiguracji komputera. KKU ostrzega o zmianach w systemie i oczekuje na akceptacjÚ, wyĂwietlajÈc zgïoszenie: JeĂli jesteĂ zalogowany jako administrator, KKU poprosi o klikniÚcie przycisku Kontynuuj lub Anuluj. JeĂli jesteĂ standardowym uĝytkownikiem, zgïoszenie KKU poprosi o wpisanie hasïa administratora. Kiedy pojawi siÚ okno ze zgïoszeniem KKU, pozostaïa czÚĂÊ ekranu zostanie przyciemniona dopóty, dopóki nie pozwolisz na przeprowadzenie operacji (lub nie zablokujesz jej). Windows oznacza operacje administratora ikonÈ tarczy: Zagadnienia zwiÈzane z systemem KKU, administratorami i zwykïymi uĝytkownikami sÈ opisane w rozdziale 17. Windows Vista to skomplikowane oprogramowanie, jednak interfejs uĝytkownika, czyli elementy, które widzisz, sïyszysz i których uĝywasz do kontrolowania systemu, sÈ zaprojektowane tak, aby po krótkiej nauce móc wykonywaÊ wiele zadañ. Sekret polega na zrozumieniu spójnego sposobu dziaïania systemu Windows. Kiedy zaczniesz uĝywaÊ go, szybko nauczysz siÚ stosowaÊ techniki takie jak przeïÈczanie programów, wyszukiwanie plików, zmiana rozmiaru okna, przeciÈganie obiektów czy kopiowanie i wklejanie. Ten i nastÚpny rozdziaï przedstawiajÈ podstawy systemu Windows i pozwolÈ Ci rozpoczÈÊ korzystanie z niego. Rozdziaï 3. informuje o tym, gdzie w czasie nauki oraz konfigurowania systemu znaleěÊ pomoc zarówno w sieci, jak i w samym komputerze. Po lekturze tych rozdziaïów bÚdziesz na dobrej drodze do stania siÚ zaawansowanym uĝytkownikiem. R o z p o c z y n a m y 21 Rozdziaï 1. Logowanie i wylogowywanie Logowanie to proces rozpoczynania sesji w Windows Vista — to pierwsza operacja, którÈ wykonujesz po wïÈczeniu komputera. Po tym, jak system siÚ uruchomi (lub inaczej zaïaduje), zobaczysz ekran powitalny, w którym naleĝy wpisaÊ nazwÚ uĝytkownika i (opcjonalnie) hasïo. Konta uĝytkowników systemu Windows okreĂlajÈ, kto ma uprawnienia do korzystania z danego komputera lub sieci. Te konta sÈ opisane w rozdziale 17., a na razie musisz jedynie znaÊ swÈ nazwÚ uĝytkownika i hasïo. Elementy te zaleĝÈ od instalacji: X JeĂli otrzymaïeĂ komputer z zainstalowanym systemem Windows Vista, po pierwszym uruchomieniu maszyny albo pojawi siÚ ekran powitalny z fabrycznie wbudowanÈ nazwÈ uĝytkownika, albo zostanie uruchomione okno Instalowanie systemu Windows (zobacz dodatek A). Zastosuj siÚ do instrukcji producenta. X JeĂli aktualizowaïeĂ Windows XP do Windows Vista, wykonujÈc instalacjÚ „na systemie”, istniejÈce konta zostanÈ przekazane do nowej instalacji i pojawiÈ siÚ na ekranie powitalnym. X JeĂli wykonaïeĂ czystÈ instalacjÚ Windows Vista, to ustawiïeĂ konto uĝytkownika w czasie tego procesu. Uĝyj odpowiedniej nazwy uĝytkownika i hasïa. X JeĂli pracujesz w duĝej sieci w pracy lub w szkole, zapytaj administratora sieci o to, jak siÚ logowaÊ. X JeĂli na komputerze znajduje siÚ tylko jedno konto uĝytkownika, który ponadto nie ma hasïa, Windows pominie ekran powitalny i bezpoĂrednio otworzy pulpit tego konta. Vista ma ukryte konta goĂcia i administratora, ale w tym przypadku nie jest to istotne. 22 e i n a w y w o g o l y w i e i n a w o g o L Ekrany logowania Po wïÈczeniu komputera system albo wyĂwietla pulpit danej osoby (poniewaĝ jest ona jedynym uĝytkownikiem i nie ma hasïa lub wïÈczyïa automatyczne logowanie), albo jeden lub oba z poniĝszych ekranów. JeĂli dany uĝytkownik lub administrator sieci wïÈczyï bezpieczne logowanie, wciĂniÚcie kombinacji Ctrl+Alt+Delete spowoduje wyĂwietlenie odpowiedniego ekranu logowania. Przy pracy na komputerze niezaleĝnym lub dziaïajÈcym w ramach maïej sieci (grupy roboczej) ekran powitalny wyĂwietli listÚ kont uĝytkowników z danej maszyny. Opisuje to punkt „Logowanie” w dalszej czÚĂci rozdziaïu. JeĂli uĝytkownik pracuje w duĝej sieci korporacyjnej lub instytucjonalnej, powinien zapoznaÊ siÚ z ramkÈ „Logowanie do domeny” w dalszej czÚĂci rozdziaïu. Rozpoczynamy Automatyczne logowanie Moĝesz ustawiÊ komputer tak, aby logowaï CiÚ automatycznie nawet wtedy, kiedy znajduje siÚ na nim wiÚcej niĝ jedno konto lub jeĂli Twoje konto jest chronione hasïem. Moĝesz chcieÊ zastosowaÊ takie rozwiÈzanie, jeĂli jesteĂ gïównym uĝytkownikiem komputera, ale czasem korzystajÈ z niego takĝe inne osoby, lub kiedy korzystasz z kilku wïasnych kont do wykonywania róĝnych zadañ. Aby automatycznie zalogowaÊ siÚ po uruchomieniu systemu: 1. Wybierz Start, wpisz control userpasswords2 w polu wyszukiwania, a nastÚpnie wciĂnij Enter. lub JeĂli jesteĂ poïÈczony z domenÈ sieciowÈ, wybierz Start/Panel sterowania/Konta uĝytkowników/ Ustawienia zaawansowane. JeĂli pojawi siÚ zgïoszenie systemu zabezpieczeñ, podaj hasïo administratora lub zatwierdě operacjÚ. 2. Na zakïadce Uĝytkownicy w oknie dialogowym Konta uĝytkowników usuñ zaznaczenie pola wyboru Aby uĝywaÊ tego komputera, uĝytkownik musi wprowadziÊ nazwÚ uĝytkownika i hasïo. To pole wyboru nie bÚdzie dostÚpne, jeĂli komputer nie obsïuguje automatycznego logowania lub administrator sieci wyïÈczyï tÚ opcjÚ. 3. Kliknij przycisk OK. 4. W oknie dialogowym Logowanie automatyczne wpisz nazwÚ uĝytkownika i dwukrotnie hasïo konta, na które system ma logowaÊ automatycznie. NastÚpnie kliknij przycisk OK. Teraz system w niewidoczny sposób bÚdzie wpisywaï nazwÚ uĝytkownika i hasïo przy uruchamianiu. Kaĝdy, kto wïÈczy komputer, bÚdzie miaï dostÚp do tych samych plików i zasobów, co Ty. Moĝesz korzystaÊ z innych kont komputera, uĝywajÈc szybkiego przeïÈczania uĝytkowników lub wylogowujÈc siÚ, a nastÚpnie logujÈc ponownie na inne konto. L o g o w a n i e i w y l o g o w y w a n i e 23 Rozdziaï 1. Logowanie Logowanie pozwala zidentyfikowaÊ uĝytkownika, dziÚki czemu Windows moĝe wczytaÊ jego osobiste ustawienia i nadaÊ mu okreĂlone uprawnienia. Do logowania siÚ do systemu Windows sïuĝy ekran powitalny, na którym wyĂwietlane sÈ wszystkie konta dostÚpne na danym komputerze. Aby zalogowaÊ siÚ do systemu Windows: 1. Na ekranie powitalnym kliknij odpowiedniÈ nazwÚ uĝytkownika lub rysunek. 2. JeĂli wybrane konto jest chronione hasïem, wpisz je w polu Hasïo, a nastÚpnie wciĂnij Enter lub kliknij strzaïkÚ. Pojawi siÚ spersonalizowany pulpit systemu Windows. Wskazówki „ JeĂli przygotowaïeĂ podpowiedě do hasïa (zobacz punkt „Konfigurowanie kont uĝytkowników” w rozdziale 17.), po popeïnieniu bïÚdu pojawi siÚ ona pod polem hasïa. „ Dolna czÚĂÊ ekranu powitalnego wyĂwietla informacje o uĝywanej wersji systemu Vista i udostÚpnia opcje wymienione w tabeli 1.1. „ Aby anulowaÊ logowanie po rozpoczÚciu wpisywania hasïa, wciĂnij klawisz Esc. „ Windows XP umoĝliwia wyïÈczenie ekranu powitalnego i uĝywanie klasycznego pytania o hasïo. W ViĂcie nie jest to moĝliwe. e i n a w y w o g o l y w i e i n a w o g o L 24 Tabela 1.1. Opcje ekranu powitalnego Przycisk Dziaäanie Dostosowanie komputera ze wzglÚdu na wzrok, sïuch i motorykÚ oraz stosowanie rozpoznawania mowy. Zobacz punkt „Udogodnienia dla uĝytkowników niepeïnosprawnych” w rozdziale 4. Wybór opcji wyïÈczajÈcej system — Uruchom ponownie, Wstrzymaj, Hibernacja lub Zamknij. Zobacz punkt „WyïÈczanie komputera” w dalszej czÚĂci rozdziaïu. Powrót do ekranu ĝÈdajÈcego naciĂniÚcia kombinacji Ctrl+Alt+Delete, jeĂli wïÈczone jest bezpieczne logowanie. Anuluj Bezpieczne logowanie Aby zwiÚkszyÊ bezpieczeñstwo, moĝna wymuszaÊ na uĝytkownikach wciĂniÚcie kombinacji Ctrl+Alt+Delete przed zalogowaniem. Bezpieczne logowanie wstrzymuje dziaïanie wszelkich innych programów na komputerze, co zapobiega udostÚpnieniu nazwy uĝytkownika i hasïa programom typu koñ trojañski, które imitujÈ ekran logowania. Aby wïÈczyÊ bezpieczne logowanie: 1. Wybierz Start, wpisz control userpasswords2 w polu wyszukiwania, a nastÚpnie wciĂnij Enter. lub JeĂli jesteĂ poïÈczony z domenÈ sieciowÈ, wybierz Start/Panel sterowania/Konta uĝytkowników/Ustawienia zaawansowane. JeĂli pojawi siÚ zgïoszenie systemu zabezpieczeñ, podaj hasïo administratora lub zatwierdě operacjÚ. 2. W polu dialogowym Konta uĝytkowników wybierz zakïadkÚ Zaawansowane, zaznacz pole ¿Èdaj od uĝytkowników naciĂniÚcia klawiszy Ctrl+Alt+Delete/OK. Od tej pory uĝytkownicy bÚdÈ witani informacjÈ „NaciĂnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, aby siÚ zalogowaÊ”. Rozpoczynamy Logowanie do domeny JeĂli uĝywasz komputera w domu lub maïej firmie, prawdopodobnie korzystasz z maszyny niezaleĝnej lub wchodzÈcej w skïad maïej sieci roboczej (rozdziaï 18.), dlatego logujesz siÚ poprzez ekran powitalny. JeĂli korzystasz z komputera dziaïajÈcego w duĝej sieci w pracy lub w szkole, maszyna jest czÚĂciÈ centralnie zarzÈdzanej domeny. Moĝesz zalogowaÊ siÚ do dowolnego komputera domeny, nawet jeĂli nie masz na nim konta. Administrator sieci lub dziaï IT udostÚpni Ci instrukcjÚ logowania, a poniĝej przedstawionych jest kilka podstawowych informacji:  Wersje Windows Vista Business, Enterprise i Ultimate mogÈ doïÈczyÊ siÚ do domeny (wersje Home nie).  W domenach zwykle wïÈczone jest bezpieczne logowanie. Naleĝy wcisnÈÊ kombinacjÚ Ctrl+Alt+Delete, aby wyĂwietliÊ ekran logowania.  Ekran logowania do domeny, inaczej niĝ w przypadku standardowego ekranu powitalnego, nie zawiera listy wszystkich kont (byïoby to niebezpieczne i niepraktyczne). ZnajdujÈ siÚ tam odpowiednie pola, w których moĝna wpisaÊ nazwÚ uĝytkownika i hasïo.  DomyĂlnie ekran logowania wyĂwietla ostatnie konto oraz umoĝliwia zalogowanie siÚ jako inny uĝytkownik. Do nazwy uĝytkownika naleĝy doïÈczyÊ nazwÚ domeny, na przykïad nazwa_uĝytkownika@nazwa_domeny lub nazwa_domeny\nazwa_uĝytkownika. Aby zalogowaÊ siÚ do lokalnej maszyny, wpisz .\nazwa_uĝytkownika, gdzie nazwa_uĝytkownika to konto lokalne, a nie domeny.  Po zalogowaniu siÚ moĝesz uzyskaÊ dostÚp do wspóïdzielonych zasobów sieciowych (drukarek, serwerów i innych urzÈdzeñ). Komputer moĝe uruchamiaÊ zautomatyzowany skrypt logowania do obsïugi uprawnieñ, zasad bezpieczeñstwa, zarzÈdzania, aktualizacji, skanowania systemu i wykonywania innych operacji okreĂlonych przez administratora sieci.  Aby sprawdziÊ, w jakiej domenie pracujesz, wybierz Start/Panel sterowania/System i konserwacja/System lub wciĂnij kombinacjÚ: klawisz z logo Windows+Break. JeĂli komputer jest poïÈczony z domenÈ, na panelu Nazwa komputera, domena i ustawienia grupy roboczej zobaczysz nazwÚ domeny. W przeciwnym razie znajdzie siÚ tam nazwa grupy roboczej.  Aby doïÈczyÊ siÚ do domeny, wybierz Start/Panel sterowania/System i konserwacja/System lub wciĂnij kombinacjÚ: klawisz z logo Windows+Break. Na panelu Nazwa komputera, domena i ustawienia grupy roboczej kliknij opcjÚ Zmieñ ustawienia. JeĂli pojawi siÚ zgïoszenie systemu zabezpieczeñ, wpisz hasïo administratora lub zatwierdě operacjÚ. W zakïadce Nazwa komputera kliknij Identyfikator sieciowy, aby uruchomiÊ kreatora DoïÈczanie do domeny lub grupy roboczej, a nastÚpnie zastosuj siÚ do instrukcji widocznych na ekranie. Moĝesz teĝ kliknÈÊ opcjÚ Zmieñ zamiast Identyfikator sieciowy, aby szybko ustawiÊ domenÚ bez korzystania z kreatora.  JeĂli komputer naleĝaï do grupy roboczej przed doïÈczeniem do domeny, zostanie usuniÚty z danej grupy. L o g o w a n i e i w y l o g o w y w a n i e 25 Rozdziaï 1. PrzeïÈczanie uĝytkowników Szybkie przeïÈczanie uĝytkowników pozwala na jednoczesne zalogowanie kilku osób. JeĂli odejdziesz od komputera na krótkÈ chwilÚ, moĝesz pozostawiÊ dziaïajÈce programy oraz pozwoliÊ innej osobie zalogowaÊ siÚ, na przykïad w celu sprawdzenia poczty elektronicznej. Po ponownym zalogowaniu siÚ Windows wznowi sesjÚ w tym miejscu, w którym jÈ przerwaïeĂ. W danym momencie komputera moĝe uĝywaÊ (pisaÊ za pomocÈ klawiatury) tylko jedna osoba — aktywny uĝytkownik. Osoby zalogowane, ale nieaktywne — rozïÈczeni uĝytkownicy — mogÈ pozostawiÊ w tle dziaïajÈce programy i otwarte pliki. BÚdÈ one niewidoczne dla aktywnego uĝytkownika. Aby przeïÈczyÊ uĝytkowników bez wylogowywania: 1. Wybierz Start, kliknij strzaïkÚ obok przycisku blokowania, a nastÚpnie wybierz opcjÚ PrzeïÈcz uĝytkownika (rysunek 1.1). lub WciĂnij kombinacjÚ: klawisz z logo Windows+L. lub WciĂnij kombinacjÚ Ctrl+Alt+Delete. NastÚpnie kliknij PrzeïÈcz uĝytkownika. 2. JeĂli wïÈczone jest bezpieczne logowanie, wciĂnij kombinacjÚ Ctrl+Alt+Delete. 3. Na ekranie powitalnym kliknij nazwÚ lub rysunek wybranego konta, a nastÚpnie zaloguj siÚ w standardowy sposób. e i n a w y w o g o l y w i e i n a w o g o L Rysunek 1.1. Wybierz opcjÚ PrzeïÈcz uĝytkownika, aby zachowaÊ wszystkie wïasne operacje w pamiÚci na dalszym planie, kiedy ktoĂ inny bÚdzie korzystaÊ z tego komputera BïÚdnie wpisane hasïa Windows zezwala na popeïnienie nieograniczonej liczby bïÚdów przy wpisywaniu hasïa. Ekran do ponawiania prób wyĂwietla wskazówkÚ (jeĂli jest dostÚpna) i umoĝliwia uĝycie pïyty do ponownego ustawienia hasïa (jeĂli uĝytkownik jÈ przygotowaï). WiÚcej informacji na ten temat zawiera punkt „Konfigurowanie kont uĝytkowników” w rozdziale 17. WielkoĂÊ liter w hasïach ma znaczenie, dlatego jeĂli wïÈczony jest klawisz Caps Lock, pojawi siÚ ostrzeĝenie (znaki hasïa sÈ widoczne jako kropki, dlatego uĝytkownik moĝe bezwiednie wpisywaÊ duĝe litery). 26 Rozpoczynamy Wskazówki „ Zapisz wszystkie zadania przed przeïÈczeniem siÚ. JeĂli inny uĝytkownik zamknie komputer lub wyloguje CiÚ, Windows nie zapisze otwartych plików automatycznie. „ W ViĂcie (inaczej niĝ w Windows XP) szybkie przeïÈczanie uĝytkowników dziaïa takĝe w domenie sieciowej. „ Aby wyïÈczyÊ szybkie przeïÈczanie uĝytkowników, wybierz Start, wpisz gpedit.msc w polu wyszukiwania, a nastÚpnie wciĂnij Enter. JeĂli pojawi siÚ zgïoszenie systemu zabezpieczeñ, podaj hasïo administratora lub zatwierdě operacjÚ. W Edytorze obiektów zasad grupy wybierz Zasady Komputer lokalny/Konfiguracja komputera/Szablony administracyjne/System/Logowanie, wïÈcz Ukryj punkty wejĂcia do szybkiego przeïÈczania uĝytkowników i kliknij OK. Aby sprawdziÊ, kto jeszcze jest zalogowany na komputerze: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar paska zadañ i wybierz opcjÚ Menedĝer zadañ. lub WciĂnij kombinacjÚ klawiszy Ctrl+Shift+Esc. 2. Kliknij zakïadkÚ Uĝytkownicy, aby wyĂwietliÊ uĝytkowników i ich status (rysunek 1.2). L o g o w a n i e i w y l o g o w y w a n i e Rysunek 1.2. Zakïadka Uĝytkownicy informuje, kto jest zalogowany za pomocÈ szybkiego przeïÈczania uĝytkowników Ctrl+Alt+Delete Dziaïanie dobrze znanego skrótu klawiaturowego Ctrl+Alt+Delete („trzech króli”) zmieniaïo siÚ przez lata. W pierwszych systemach Windows sïuĝyï on do ponownego uruchamiania komputera (byïo to czÚsto potrzebne). W XP otwieraï okno dialogowe Menedĝer zadañ lub Zabezpieczenia systemu Windows. W systemie Vista wyĂwietla ekran z opcjami zwiÈzanymi z bezpieczeñstwem. JeĂli uĝytkownikowi brakuje moĝliwoĂci otwierania Menedĝera zadañ przy uĝyciu klawiatury, moĝe uĝyÊ skrótu Ctrl+Shift+Esc. 27 Rozdziaï 1. JeĂli komputer dziaïa wolno, uĝyj Menedĝera zadañ do sprawdzenia, jakie programy uruchomili inni zalogowani uĝytkownicy i ile pamiÚci zajmujÈ te aplikacje. W oknie Menedĝer zadañ Windows widoczne sÈ nazwy plików (na przykïad winword.exe) w kolumnie Nazwa obrazu oraz nazwy programów (na przykïad Microsoft Word) w kolumnie Opis. Aby sprawdziÊ, jakie programy uruchomili inni uĝytkownicy: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar paska zadañ i wybierz opcjÚ Menedĝer zadañ. lub WciĂnij kombinacjÚ Ctrl+Shift+Esc. 2. Kliknij zakïadkÚ Procesy. 3. Kliknij opcjÚ Pokaĝ procesy wszystkich uĝytkowników (rysunek 1.3). JeĂli pojawi siÚ zgïoszenie systemu zabezpieczeñ, podaj hasïo administratora lub zatwierdě operacjÚ. Wskazówki „ JeĂli w oknie Menedĝer zadañ Windows nie widaÊ menu i zakïadek, kliknij dwukrotnie krawÚdě okna, aby ponownie wyĂwietliÊ te elementy. „ Aby szybko zidentyfikowaÊ aktywnego uĝytkownika, kliknij Start i sprawdě nazwÚ uĝytkownika w prawej górnej czÚĂci menu Start. „ Aby dowiedzieÊ siÚ, jak wylogowaÊ innego uĝytkownika, zapoznaj siÚ z punktem „Wylogowywanie” w dalszej czÚĂci rozdziaïu. „ A oto sposób na szybkie przeïÈczenie uĝytkowników — kliknij prawym przyciskiem myszy nazwÚ uĝytkownika w zakïadce Uĝytkownicy, w oknie Menedĝer zadañ Windows, i wybierz opcjÚ PodïÈcz lub OdïÈcz z menu podrÚcznego (zobacz rysunek 1.6 w dalszej czÚĂci rozdziaïu). 28 e i n a w y w o g o l y w i e i n a w o g o L Rysunek 1.3. Ta lista jest posortowana wedïug nazwy uĝytkownika (zwróÊ uwagÚ na niewielkÈ róĝnicÚ kolorów i strzaïkÚ w nagïówku kolumny Nazwa uĝytkownika). Moĝesz kliknÈÊ nagïówek dowolnej kolumny, aby posortowaÊ procesy wedïug niej, a takĝe przeciÈgnÈÊ nagïówki, aby zmieniÊ kolejnoĂÊ kolumn Rysunek 1.4. Programy bÚdÈ dziaïaÊ, kiedy komputer bÚdzie zablokowany Rozpoczynamy Blokowanie komputera Nie wylogowujÈc siÚ, moĝna zablokowaÊ komputer, czyli sprawiÊ, ĝe klawiatura i mysz nie spowodujÈ ĝadnych zmian. Pozwala to chroniÊ programy i osobiste dane, kiedy uĝytkownik oddali siÚ od komputera. Blokowanie informuje inne osoby o tym, ĝe ktoĂ uĝywa komputera, a takĝe zapobiega przeglÈdaniu plików lub programów przez pozostaïych uĝytkowników (oprócz administratora), chociaĝ inne osoby mogÈ w tym czasie zalogowaÊ siÚ, uĝywajÈc szybkiego przeïÈczania uĝytkowników. Aby zablokowaÊ komputer: X Wybierz Start, przycisk Zablokuj ten komputer (rysunek 1.4). lub WciĂnij kombinacjÚ: klawisz z logo Windows+L. lub WciĂnij kombinacjÚ klawiszy Ctrl+Alt+Delete, a nastÚpnie wybierz opcjÚ Zablokuj ten komputer. Dopóki nie wrócisz, Windows bÚdzie wyĂwietlaï ekran Zablokowane z nazwÈ Twojego konta. Aby odblokowaÊ komputer: X Na ekranie Zablokowane wpisz hasïo w polu Hasïo, a nastÚpnie wciĂnij Enter lub kliknij strzaïkÚ. JeĂli wïÈczone jest bezpieczne logowanie, wciĂnij kombinacjÚ Ctrl+Alt+Delete, aby wyĂwietliÊ ekran Zablokowane. Wskazówki „ Moĝesz ustawiÊ wygaszacz ekranu tak, aby automatycznie blokowaï komputer po okreĂlonym okresie bezczynnoĂci. Zobacz punkt „Ustawianie wygaszacza ekranu” w rozdziale 4. „ Zablokowany komputer wciÈĝ podlega ustawieniom zwiÈzanym z oszczÚdzaniem energii. Zobacz punkt „OszczÚdzanie energii” w rozdziale 4. „ Zablokowany komputer nie ma wpïywu na wspóïdzielone drukarki ani inne zasoby sieciowe. 29 L o g o w a n i e i w y l o g o w y w a n i e Rozdziaï 1. Wylogowywanie Wylogowywanie koñczy sesjÚ uĝytkownika w Windows Vista. Kiedy wylogujesz siÚ z konta: X Windows zamknie wszystkie otwarte programy i pliki. Kaĝdy program wyĂwietli monit o zapisanie zmodyfikowanych dokumentów. X Windows rozïÈczy poïÈczenia telefoniczne i inne zewnÚtrzne poïÈczenia. X Zapobiegasz wykorzystaniu Twojego konta do uzyskania dostÚpu do plików lub sieci przez ciekawskich lub zïoĂliwych uĝytkowników. X Komputer pozostanie wïÈczony. Aby wylogowaÊ siÚ: 1. Wybierz Start, kliknij strzaïkÚ obok przycisku Zablokuj ten komputer, a nastÚpnie wybierz opcjÚ Wyloguj (rysunek 1.5). lub WcisnÈÊ kombinacjÚ Ctrl+Alt+Delete, a nastÚpnie kliknÈÊ opcjÚ Wyloguj. 2. JeĂli wystÈpiï problem z wylogowywaniem (zwykle wynika to z tego, ĝe uĝytkownik nie zapisaï dokumentu w jakimĂ programie), Windows wyĂwietli okno dialogowe z listÈ aktualnie dziaïajÈcych programów oraz opisem problemu. Wykonaj jednÈ z nastÚpujÈcych operacji: V Kliknij Anuluj, aby anulowaÊ wylogowywanie. RozwiÈĝ problem z kïopotliwym programem, na przykïad zapisujÈc dokument lub zamykajÈc aplikacjÚ. lub V Kliknij Wyloguj teraz, aby kontynuowaÊ wylogowywanie. Windows wymusi wtedy zamkniÚcie programu sprawiajÈcego problemy. Moĝe to spowodowaÊ utratÚ dokumentu. 30 e i n a w y w o g o l y w i e i n a w o g o L Rysunek 1.5. Po wylogowaniu Windows wyĂwietli ekran powitalny (lub ekran bezpiecznego logowania, jeĂli ta funkcja jest wïÈczona), aby umoĝliwiÊ zalogowanie siÚ nastÚpnej osobie Wylogowywanie za pomocÈ klawiatury Polecenia widoczne na rysunku 1.5 moĝna wywoïaÊ takĝe za pomocÈ klawiatury. W tym celu naleĝy wcisnÈÊ klawisz z logo systemu Windows lub uĝyÊ kombinacji Ctrl+Esc, aby wyĂwietliÊ menu Start, wcisnÈÊ trzykrotnie klawisz strzaïki w prawo w celu otwarcia menu podrzÚdnego, a nastÚpnie wpisaÊ podkreĂlonÈ literÚ polecenia („W”, ĝeby siÚ wylogowaÊ, „Z”, aby zamknÈÊ komputer, i tak dalej). Klawiatury moĝna uĝyÊ do uruchomienia dowolnego polecenia z menu Start. Po jego otwarciu naleĝy przejĂÊ za pomocÈ strzaïek do wybranej opcji, a nastÚpnie kliknÈÊ przycisk Enter. Moĝna teĝ wcisnÈÊ pierwszÈ literÚ polecenia, aby je wybraÊ. JeĂli od tej samej litery rozpoczynajÈ siÚ nazwy kilku opcji, naleĝy wcisnÈÊ odpowiedni klawisz kilkakrotnie. Rozpoczynamy JeĂli na danej maszynie zalogowani sÈ inni uĝytkownicy (poprzez szybkie przeïÈczanie uĝytkowników), moĝesz uĝyÊ Menedĝera zadañ Windows do wylogowania ich. Aby wylogowaÊ innego uĝytkownika: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar paska zadañ i wybierz opcjÚ Menedĝer zadañ. lub WciĂnij kombinacjÚ klawiszy Ctrl+Shift+Esc. 2. Kliknij zakïadkÚ Uĝytkownicy, aby zobaczyÊ, kto jest zalogowany. Rysunek 1.6. Wylogowywanie innych uĝytkowników bez ostrzeĝenia jest nieeleganckie, poniewaĝ powoduje zamkniÚcie programów bez zapisania zmian w dokumentach 3. Wybierz uĝytkownika, a nastÚpnie kliknij przycisk Wyloguj. lub Kliknij nazwÚ uĝytkownika prawym przyciskiem myszy, a nastÚpnie wybierz opcjÚ Wyloguj (rysunek 1.6). 4. Zatwierdě wylogowanie w oknie komunikatu, które siÚ pojawi. L o g o w a n i e i w y l o g o w y w a n i e 31 Rozdziaï 1. WyïÈczanie komputera Windows przygotowuje siÚ do zamkniÚcia poprzez zapisanie informacji o sesji i informacji systemowych oraz odïÈczenie sieci, poïÈczenia telefonicznego i innych zewnÚtrznych poïÈczeñ. JeĂli komputer zostanie wyïÈczony wskutek nagïego odïÈczenia zasilania, przy ponownym uruchomieniu systemu Windows moĝe pojawiÊ siÚ komunikat o „niepoprawnym zamkniÚciu”, a niezapisane informacje zostanÈ utracone. Dla ĂwiÚtego spokoju zawsze naleĝy korzystaÊ z jednego z oficjalnych sposobów wyïÈczania systemu. DomyĂlnie wyïÈczenie komputera powoduje jego przejĂcie w tryb oszczÚdzania energii, zwany stanem wstrzymania. Wstrzymanie, nowoĂÊ w ViĂcie, róĝni siÚ od zamykania systemu (wyïÈczenie zasilania) uĝywanego we wczeĂniejszych wersjach systemu Windows. Aby wyïÈczyÊ komputer: X W celu ustawienia komputera w stan wstrzymania, wybierz Start, a nastÚpnie kliknij przycisk wstrzymania ( zamkniÚcie pokrywy domyĂlnie powoduje przejĂcie w stan wstrzymania. ). W laptopach Rysunek 1.7. Wybierz opcjÚ Uruchom ponownie, Wstrzymaj, Hibernacja lub Zamknij lub Aby uĝyÊ innej opcji zamykania, wybierz Start, kliknij strzaïkÚ obok przycisku blokowania (rysunek 1.7), a nastÚpnie wybierz jednÈ z opcji wymienionych w tabeli 1.2. Dziaäanie Tabela 1.2. Opcje wyïÈczania Opcja Wstrzymaj WyïÈcza ekran, wstrzymuje twarde dyski i wentylator, a nastÚpnie przechodzi w stan niskiego poboru energii. Windows automatycznie zapisuje dokumenty, dziÚki czemu nie trzeba zapisywaÊ plików ani wyïÈczaÊ programów przed wstrzymaniem systemu. W tym stanie diody komputera mogÈ powoli mrugaÊ lub ĂwieciÊ na ĝóïto. Wstrzymany komputer szybko wznawia dziaïanie po ponownym uruchomieniu, a na ekranie wyĂwietla siÚ dokïadnie to, co zostawiï uĝytkownik. Wstrzymywania moĝna uĝywaÊ w celu zaoszczÚdzenia energii przy krótkich przerwach korzystania z komputera (jest to szczególnie przydatne w przypadku laptopów). Po dïugim okresie wstrzymania Windows zapisuje pliki i przechodzi w stan hibernacji. e i n a w y w o g o l y w i e i n a w o g o L Hibernacja Hibernacja powoduje zapisanie sesji w pliku na twardym dysku przed wyïÈczeniem zasilania. Po ponownym uruchomieniu komputera zostanie szybko odtworzony na ekranie obraz, który uĝytkownik zostawiï w czasie wïÈczania hibernacji. Starsze komputery mogÈ nie obsïugiwaÊ tej opcji. Koñczy sesjÚ i zamyka system Windows, dlatego moĝna bezpiecznie wyïÈczyÊ zasilanie. WiÚkszoĂÊ komputerów automatycznie wyïÈcza zasilanie. JeĂli Twój komputer tego nie robi, moĝesz wcisnÈÊ przycisk zasilania, kiedy pojawi siÚ informacja o tym, ĝe jest to bezpieczne. Ta opcja powoduje zamkniÚcie programów oraz wyĂwietlenie monitu dotyczÈcego zapisania zmodyfikowanych dokumentów. Po zamkniÚciu ponowne wïÈczenie komputera, zalogowanie siÚ i uruchomienie uĝywanych programów moĝe zajÈÊ kilka minut. Tej opcji naleĝy uĝywaÊ po zakoñczeniu pracy w danym dniu lub kiedy zachodzi potrzeba pomajsterkowania w komputerze. Koñczy sesjÚ, zamyka system Windows i automatycznie ponownie go uruchamia. Ta opcja powoduje zamkniÚcie programów oraz wyĂwietlenie monitu o zapisanie zmodyfikowanych dokumentów. Uĝywaj ponownego uruchamiania, jeĂli zainstalowaïeĂ sprzÚt lub oprogramowanie, które tego wymaga, lub jeĂli Windows dziaïa chaotycznie albo powoli. Zamknij Uruchom ponownie 32 Skróty do zamykania komputera Aby utworzyÊ skrót, który powoduje zamkniÚcie komputera, kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu i wybierz opcjÚ Nowy/Skrót. W polu lokalizacji elementu w kreatorze Tworzenie skrótu wpisz nastÚpujÈcy wiersz: shutdown.exe –s –t 00 NastÚpnie kliknij przycisk Dalej. Wpisz nazwÚ skrótu i kliknij przycisk Zakoñcz. Na pulpicie pojawi siÚ nowy skrót. Moĝna zmieniÊ opcjÚ –s (zamykanie) na –l (wylogowywanie), -r (ponowne uruchamianie) lub –h (hibernacja). Program shutdown.exe znajduje siÚ w katalogu \Windows\System32. Aby uzyskaÊ wiÚcej informacji na temat dziaïania tej aplikacji, naleĝy wpisaÊ w wierszu polecenia instrukcjÚ shutdown /?. Rozpoczynamy Aby wznowiÊ dziaïanie komputera ze stanu wstrzymania: X WciĂnij przycisk zasilania w obudowie komputera albo klawisz klawiatury lub kliknij myszÈ bÈdě (w przypadku laptopów) otwórz pokrywÚ. Komputer zwykle wznowi dziaïanie w przeciÈgu kilku sekund. Wskazówki „ Wstrzymany komputer uĝywa minimalnej iloĂci energii potrzebnej do obsïugi operacji zapisanych w pamiÚci RAM. UĂpione laptopy tracÈ okoïo 1 – 2 procent energii naïadowanej baterii na godzinÚ. JeĂli laptop byï uĂpiony przez kilka godzin lub jeĂli stan baterii jest niski, Windows zapisze sesjÚ na twardym dysku i wyïÈczy komputer, przez co zasilanie w ogóle nie bÚdzie potrzebne. Aby poznaÊ opcje zasilania laptopów, zapoznaj siÚ z punktem „OszczÚdzanie energii” w rozdziale 4. „ „ JeĂli przycisk zasilania wyglÈda w taki sposób, komputer zostanie zamkniÚty, a nie uĂpiony, poniewaĝ albo sprzÚt nie obsïuguje wstrzymania (na przykïad z powodu starszej karty graficznej lub przestarzaïych sterowników), albo administrator ustawiï przycisk zasilania tak, aby zawsze powodowaï wyïÈczenie komputera (zobacz punkt „OszczÚdzanie energii” w rozdziale 4). Tarcza przy przycisku zasilania oznacza, ĝe automatyczne aktualizacje sÈ gotowe do zainstalowania na komputerze (zobacz punkt „Aktualizacja systemu Windows” w rozdziale 13.). KlikniÚcie tego przycisku powoduje zakoñczenie sesji, zainstalowanie aktualizacji i zamkniÚcie komputera. „ Opcje wyïÈczania sÈ takĝe dostÚpne na ekranie powitalnym. Zobacz punkt „Logowanie” we wczeĂniejszej czÚĂci rozdziaïu. „ Na stronie http://moishelettvin.blogspot.com/ ´2006/11/windows-shutdown-crapfest.html znajduje siÚ bogaty w informacje artykuï na temat zamykania systemu Windows. 33 L o g o w a n i e i w y l o g o w y w a n i e Rozdziaï 1. „ JeĂli pulpit jest aktywny, moĝesz wcisnÈÊ kombinacjÚ klawiszy Alt+F4, aby wybraÊ opcjÚ wyïÈczania (rysunek 1.8). „ MajÈc na uwadze wygodÚ, zuĝycie czÚĂci, pobór energii, przerwy w zasilaniu i wzrost temperatury nie jest jasne, czy naleĝy pozostawiaÊ komputer wïÈczony na noc, czy teĝ wyïÈczaÊ go. Znam osoby, które rzadko wyïÈczajÈ swój komputer. W kaĝdym razie zawsze po zakoñczeniu pracy naleĝy wyïÈczyÊ monitor. Rysunek 1.8. Klasyczne okno dialogowe Zamykanie systemu Windows wciÈĝ jest dostÚpne e i n a w y w o g o l y w i e i n a w o g o L Microsoft Virtual PC Moĝna uĝyÊ bezpïatnego programu Microsoft Virtual PC (www.microsoft.com/virtualpc), aby jednoczeĂnie uruchomiÊ kilka systemów operacyjnych na jednym komputerze i przeïÈczaÊ siÚ miÚdzy nimi przy uĝyciu pojedynczego klikniÚcia. Kaĝdy system operacyjny dziaïa wtedy na maszynie wirtualnej, która imituje standardowy komputer i zainstalowany sprzÚt. Moĝna uruchomiÊ w ten sposób VistÚ, starsze wersje systemu Windows, MS-DOS, OS/2 i niemal kaĝdy inny system operacyjny na komputery PC. Maszyny wirtualne czÚsto sïuĝÈ do uruchamiania starszych programów, które nie dziaïajÈ w systemie Vista. Zobacz teĝ punkt „Uruchamianie starszych programów” w rozdziale 6. 34 Instalowanie sprzÚtu W czasie instalowania sprzÚtu w komputerze naleĝy stosowaÊ siÚ do instrukcji producenta, jednak jest kilka ogólnych zasad (szczegóïy znajdziesz w rozdziale 8.):  Przed zainstalowaniem sprzÚtu w komputerze (pamiÚci, dysku twardego, karty děwiÚkowej, karty graficznej i tak dalej), wyïÈcz maszynÚ i odïÈcz jÈ od ěródïa zasilania.  Przed podïÈczeniem urzÈdzenia zewnÚtrznego (drukarki, monitora, dysku zewnÚtrznego), który nie ïÈczy siÚ poprzez port USB, SATA lub IEEE 1394 (FireWire), wyïÈcz komputer (nie trzeba odïÈczaÊ go od ěródïa zasilania).  DodajÈc sprzÚt komunikujÈcy siÚ przez USB, SATA lub IEEE 1394 (wiÚkszoĂÊ nowszych urzÈdzeñ), w ogóle nie musisz wyïÈczaÊ komputera. Rozpoczynamy Korzystanie ze skïadnika „System Windows — Zapraszamy!” Windows po uruchomieniu wyĂwietla skïadnik System Windows — Zapraszamy! (rysunek 1.9), która pomaga ustawiÊ wïaĂciwoĂci komputera po raz pierwszy. Popularne zadania obejmujÈ poïÈczenie siÚ z internetem (rozdziaï 12.), dodawanie kont uĝytkowników dla innych osób (rozdziaï 17.), przesyïanie plików i ustawieñ miÚdzy komputerami (dodatek A) i personalizacjÚ systemu Windows (rozdziaï 4.). Skïadnik System Windows — Zapraszamy! pojawia siÚ automatycznie po pierwszym zalogowaniu siÚ. JeĂli nie chcesz, aby w przyszïoĂci pojawiaï siÚ on po uruchomieniu systemu, usuñ zaznaczenie pola wyboru WïÈcz przy uruchamianiu systemu w lewym dolnym naroĝniku. Zawsze moĝesz z powrotem wïÈczyÊ tÚ opcjÚ. S k ï a d n i k „ S y s t e m W i n d o w s — Z a p r a s z a m y ! ” Rysunek 1.9. Skïadnik „System Windows — Zapraszamy!” w ïatwym do znalezienia miejscu zawiera odnoĂniki do zadañ, które pomogÈ Ci rozpoczÈÊ korzystanie z Windows Vista. Kliknij wybrane zadanie, a w górnym panelu pojawi siÚ jego opis i odnoĂnik do niego. Kliknij ten odnoĂnik, aby rozpoczÈÊ. DomyĂlnie widoczne sÈ tylko wybrane zadania. Aby zobaczyÊ caïy zestaw, kliknij odnoĂnik Pokaĝ wszystkie elementy w sekcji Rozpocznij pracÚ z systemem Windows 35 Rozdziaï 1. Aby otworzyÊ skïadnik „System Windows — Zapraszamy!”: X Wybierz Start/Panel sterowania/System i konserwacja/System Windows — Zapraszamy! Wskazówki „ Pod grupÈ Rozpocznij pracÚ z systemem Windows znajduje siÚ przynajmniej jedna grupa Oferty z róĝnymi zadaniami i ofertami (bezpïatnymi i pïatnymi) Microsoftu lub producenta komputera. „ Niektóre zadania widoczne na panelu System Windows — Zapraszamy! zaleĝÈ od ustawieñ systemu. Na przykïad opcja Dodaj nowych uĝytkowników nie bÚdzie dostÚpna, jeĂli pracujesz w domenie sieciowej, a opcja Dodatki systemu Windows Ultimate pojawia siÚ jedynie w wersji Vista Ultimate. ” ! y m a z s a r p a Z — s w o d n i W m e t s y S „ k i n d a ï k S 36 Rozpoczynamy Eksploracja interfejsu systemu Windows Rysunek 1.10 przedstawia podstawowe elementy widoczne na pulpicie systemu Windows Vista. E k s p l o r a c j a i n t e r f e j s u s y s t e m u W i n d o w s Rysunek 1.10. Podstawowe elementy pulpitu systemu Windows Vista. Ten wirtualny pulpit umoĝliwia przenoszenie elementów i zarzÈdzanie zadaniami w niemal taki sam sposób, jak gdybyĂ robiï to na zwykïym blacie biurka Interfejs uĝytkownika Systemu Windows uĝywa siÚ poprzez graficzny interfejs uĝytkownika (ang. graphical user interface — GUI), który wyĂwietla rysunki wraz z opisem jako pomoc w wykonywaniu zadañ. W celu uïatwienia nauki Windows wyĂwietla graficzne wskazówki zwiÈzane z dziaïaniem róĝnych elementów. CzÚsto owe wskazówki przypominajÈ te z rzeczywistego Ăwiata. JeĂli drzwi majÈ pïaskÈ powierzchniÚ zamiast klamki, jest to wskazówka, ĝe naleĝy je popchnÈÊ, a nie pociÈgnÈÊ. Trójwymiarowy (3D) wyglÈd przycisków na ekranie informuje, ĝe moĝna je nacisnÈÊ (kliknÈÊ). Podobne wskazówki moĝna znaleěÊ w róĝnych miejscach interfejsu uĝytkownika. Ten i nastÚpny rozdziaï stanowiÈ wprowadzenie do standardowych elementów GUI systemu Windows. 37 Rozdziaï 1. Microsoft wzorowaï system Windows na rzeczywistym Ărodowisku biurowym. Znajduje siÚ tu pulpit, na którym moĝesz pracowaÊ i uĝywaÊ narzÚdzi, a takĝe folderów sïuĝÈcych do porzÈdkowania plików. Pulpit. Po zalogowaniu siÚ do systemu Windows automatycznie pojawia siÚ pulpit — obszar roboczy z menu, ikonami i oknami symulujÈcy powierzchniÚ biurka. Menu start. Menu Start to centralne menu, które zapewnia dostÚp do najbardziej przydatnych katalogów, programów i poleceñ komputera. To menu jest opisane w rozdziale 2. Pasek zadañ. Pasek zadañ pozwala przeïÈczaÊ siÚ miÚdzy otwartymi programami i dokumentami. Umoĝliwia takĝe uruchamianie aplikacji i ostrzega o okreĂlonych zdarzeniach, takich jak nadchodzÈce spotkania czy przychodzÈca poczta. Pasek zadañ jest opisany w rozdziale 2. Pasek boczny. Pasek boczny, nowoĂÊ w ViĂcie, to dïuga pionowa listwa przy krawÚdzi pulpitu. Zawiera ona miniaturowe programy nazywane gadĝetami, które wyĂwietlajÈ informacje w trybie na ĝywo (czas, pogodÚ, nagïówki wiadomoĂci i tak dalej), a takĝe daje dostÚp do czÚsto uĝywanych narzÚdzi (kalendarza, listy kontaktów, notatek). Pasek boczny jest opisany w rozdziale 2. Wskaěnik myszy. Moĝesz uĝywaÊ myszy, rysika, trackballa, panelu dotykowego czy podobnego urzÈdzenia wejĂcia do poruszania wskaěnikiem myszy w celu wyboru elementów, przeciÈgania ikon lub wybierania poleceñ na ekranie. s w o d n i W u m e t s y s u s j e f r e t n i a j c a r o l p s k E 38 Rozpoczynamy Menu. Menu to lista powiÈzanych poleceñ. W wiÚkszoĂci programów menu sïuĝy jako ïatwa w nauce i uĝyciu alternatywa do zapamiÚtywania poleceñ. Paski narzÚdzi. Pasek narzÚdzi to wiersz, kolumna lub blok przycisków albo ikon. Kiedy klikniesz jeden z tych elementów, program wykona polecenie lub zadanie. Ikony. Ikona to maïy rysunek reprezentujÈcy przeznaczony do otwarcia element, na przykïad plik, folder, dysk, program lub kosz. Rysunek ikony to graficzna wskazówka, która ma pomóc w przypomnieniu uĝytkownikowi tego, co reprezentuje dany element. Okna. Okno to prostokÈtny fragment ekranu zawierajÈcy dziaïajÈcy program. JednoczeĂnie otwartych moĝe byÊ wiele okien. Moĝna zmieniaÊ rozmiar okien, przenosiÊ je, zamykaÊ, maksymalizowaÊ tak, aby zajmowaïy caïy ekran, lub minimalizowaÊ do przycisku na pasku zadañ niezaleĝnie od pozostaïych okien. Okna dialogowe. Specjalny rodzaj okien nazywany oknem dialogowym zawiera pola tekstowe, przyciski, zakïadki, listy przewijane oraz listy rozwijane, które pozwalajÈ ustawiaÊ preferencje lub uruchamiaÊ polecenia. Niektóre okna dialogowe, takie jak Otwórz, Zapisz jako czy Drukuj, wyglÈdajÈ podobnie w kaĝdym programie systemu Windows. Inne, na przykïad okno dialogowe WïaĂciwoĂci widoczne na rysunku 1.10, zaleĝÈ od programu i kontekstu. E k s p l o r a c j a i n t e r f e j s u s y s t e m u W i n d o w s 39 Rozdziaï 1. Mysz Mysz to jedno z dwóch podstawowych narzÚdzi wejĂcia w systemie Windows (drugie to klawiatura). Przesuwanie myszy na fizycznym biurku pozwala kontrolowaÊ ruch wskaěnika myszy na ekranie. UmieszczajÈc wskaěnik myszy nad ikonÈ lub kontrolkÈ, a nastÚpnie klikajÈc jÈ, moĝna na przykïad wybraÊ element, otworzyÊ lub przenieĂÊ plik, uruchomiÊ program lub wyrzuciÊ coĂ do kosza. Mysz ma lewy i prawy przycisk. Do wykonywania wiÚkszoĂci operacji uĝywa siÚ lewego przycisku, ale umiejÚtne korzystanie z prawego przycisku, który wyĂwietla menu podrÚczne, to klucz do szybkiej pracy. Zaawansowane myszy majÈ dodatkowe przyciski peïniÈce inne funkcje. Wskazówki „ WiÚkszoĂÊ myszy ma kóïko (maïÈ rolkÚ pomiÚdzy dwoma gïównymi przyciskami), które pomaga przewijaÊ dokumenty i strony internetowe. W niektórych myszach rolka dziaïa jako trzeci przycisk i moĝna jÈ nacisnÈÊ. z s y M „ Zamiast myszy moĝesz uĝywaÊ panelu dotykowego (w laptopach), trackballa lub rysika (w komputerach typu tablet). „ Osoby leworÚczne mogÈ zamieniÊ funkcje lewego i prawego przycisku. Zobacz punkt „Konfigurowanie myszy” w rozdziale 4. „ Ksztaït wskaěnika zmienia siÚ w zaleĝnoĂci od tego, co wskazuje. Tabela 1.3 przedstawia wskaěniki domyĂlne. W punkcie „Konfigurowanie myszy” w rozdziale 4. dowiesz siÚ, jak zmieniÊ ksztaïty wskaěników. „ W dokumentach tekstowych ïatwo jest pomyliÊ kursor, który systematycznie mruga, ze stabilnym wskaěnikiem myszy. Kursor (zwany takĝe punktem wstawiania) okreĂla, w którym miejscu zostanie wstawiony pisany tekst (rysunek 1.11). 40 Rysunek 1.11. Kursor — pionowa kreska na koñcu tekstu — wskazuje na punkt wstawiania nowych znaków. Aby przenieĂÊ punkt wstawiania, kliknij jego nowÈ pozycjÚ wskaěnikiem myszy — symbolem kursora widocznym po prawej stronie — lub uĝyj klawiszy ze strzaïkami Tabela 1.3. Wskaěniki myszy Kiedy siö pojawia Ksztaät Normalny wskaěnik. Moĝesz kliknÈÊ obszar lub element, którego chcesz uĝywaÊ. Pojawia siÚ po klikniÚciu znaku zapytania (?) w prawym górnym naroĝniku okna dialogowego. NastÚpnie moĝna kliknÈÊ dowolny element okna dialogowego, aby otrzymaÊ informacje o nim („Co to jest?”). Windows wykonuje w tle jakieĂ operacje — na przykïad otwiera lub zapisuje tymczasowy plik. Moĝna wykonywaÊ inne operacje, jednak czas reakcji moĝe byÊ dïuĝszy niĝ normalnie. Windows jest zajÚty wykonywaniem operacji i bÚdzie ignorowaï inne polecenia do czasu jej zakoñczenia. Zwykle ten wskaěnik pojawia siÚ w tylko jednym oknie programu w danym momencie. JeĂli bÚdzie widoczny w wielu miejscach, komputer musi byÊ naprawdÚ obciÈĝony. Pojawia siÚ, kiedy uĝytkownik najedzie na krawÚdě okna (bok lub naroĝnik). Moĝna przeciÈgnÈÊ krawÚdě, aby zmieniÊ rozmiar okna. Zobacz punkt „Okna” w dalszej czÚĂci rozdziaïu. Pojawia siÚ, kiedy uĝytkownik wskaĝe wyraz lub obraz powiÈzany ze stronÈ pomocy, poleceniem lub stronÈ internetowÈ. Moĝna kliknÈÊ taki odnoĂnik, aby przejĂÊ do odpowiedniej lokalizacji lub wyĂwietliÊ okno wyskakujÈce z informacjami. Dziaïanie, które uĝytkownik próbuje wykonaÊ, jest zabronione, lub wskazywany element jest niedostÚpny. Kursor tekstowy pojawia siÚ w miejscach, w których moĝna zaznaczyÊ lub zmodyfikowaÊ tekst. Moĝesz kliknÈÊ myszÈ, aby okreĂliÊ punkt wstawiania, lub kliknÈÊ i przeciÈgnÈÊ kursor, aby zaznaczyÊ (wyróĝniÊ) tekst. Pomaga precyzyjnie przenosiÊ elementy. Ten wskaěnik czÚsto pojawia siÚ w programach do rysowania. Pojawia siÚ, kiedy uĝytkownik wybierze opcjÚ PrzenieĂ lub Rozmiar z menu okna. NastÚpnie moĝna uĝyÊ klawiszy ze strzaïkami do przenoszenia okna lub zmiany jego rozmiaru i wcisnÈÊ Enter, ĝeby zatwierdziÊ operacjÚ, lub Esc, aby jÈ anulowaÊ. Zobacz takĝe punkt „Okna” w dalszej czÚĂci rozdziaïu. Rysunek 1.12. Obszar dziaïania wskaěnika to jeden maïy piksel. Ten punkt sïuĝy do precyzyjnego wskazywania elementów. W przypadku strzaïki jest to jej grot. W przypadku niestandardowych, alternatywnych schematów kursorów udostÚpnianych przez Microsoft okreĂlenie obszaru dziaïania moĝe wymagaÊ nieco czasu Rysunek 1.13. Kliknij, aby wybraÊ ikonÚ… Rysunek 1.14. …lub aktywowaÊ element okna dialogowego Rysunek 1.15. Kliknij element prawym przyciskiem myszy, aby wyĂwietliÊ menu podrÚczne Rysunek 1.16. Uĝywaj przeciÈgania do przenoszenia elementów takich jak ikony czy katalogi. Dziaïanie tej operacji zaleĝy od tego, d
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: