Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00221 031990 23543152 na godz. na dobę w sumie
Sztuczki i triki w Windows XP/Vista - książka
Sztuczki i triki w Windows XP/Vista - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2256-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows vista
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zaczaruj Windows i ułatw sobie pracę

Niezależnie od tego, czy jesteś entuzjastą globalnej sieci, nałogowym graczem, czy pracownikiem dowolnej firmy, na pewno sporo czasu spędzasz przed ekranem komputera. Nieraz zapewne kląłeś w żywe kamienie czasochłonne czynności, które wszak powinny być znacznie prostsze i bardziej intuicyjne. Często przeszkadzał Ci też standardowy, anonimowy wygląd ekranu, niemożność dopasowania wyglądu menu Start czy pasków zadań do Twoich własnych gustów. Teraz będziesz mógł sobie to wszystko poprawić! I to bez najmniejszego problemu...

Książka 'Sztuczki i triki w Windows XP/Vista ' oferuje Ci ponad setkę sztuczek i trików, które pomogą wymusić na Twoim opornym systemie operacyjnym oczekiwane przez Ciebie zmiany. Nauczysz się zmieniać wygląd ikon i okien, pomijać logo systemu podczas uruchamiania, przyspieszać otwieranie folderów i programów, zmieniać domyślną ścieżkę przy instalacji nowych aplikacji, wyłączać powiadomienia, automatyzować działania i ukrywać prywatne foldery. Oprócz tego poznasz także całe mnóstwo innych sztuczek, które pozwolą Ci stać się wirtuozem systemu Windows.

Zmuś system, by tańczył tak, jak mu zagrasz!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sztuczki i triki w Windows XP/Vista Autor: Adam Józefiok ISBN: 978-83-246-2256-6 Format: A5, stron: 168 Zaczaruj Windows i u³atw sobie pracê • Dostosuj system operacyjny do swoich w³asnych potrzeb • Przyspiesz dzia³anie Windows oraz urz¹dzeñ zewnêtrznych • Zabezpiecz swój komputer najlepiej, jak to mo¿liwe Niezale¿nie od tego, czy jesteœ entuzjast¹ globalnej sieci, na³ogowym graczem, czy pracownikiem dowolnej firmy, na pewno sporo czasu spêdzasz przed ekranem komputera. Nieraz zapewne kl¹³eœ w ¿ywe kamienie czasoch³onne czynnoœci, które wszak powinny byæ znacznie prostsze i bardziej intuicyjne. Czêsto przeszkadza³ Ci te¿ standardowy, anonimowy wygl¹d ekranu, niemo¿noœæ dopasowania wygl¹du menu Start czy pasków zadañ do Twoich w³asnych gustów. Teraz bêdziesz móg³ sobie to wszystko poprawiæ! I to bez najmniejszego problemu… Ksi¹¿ka „Sztuczki i triki w Windows XP/Vista” oferuje Ci ponad setkê sztuczek i trików, które pomog¹ wymusiæ na Twoim opornym systemie operacyjnym oczekiwane przez Ciebie zmiany. Nauczysz siê zmieniaæ wygl¹d ikon i okien, pomijaæ logo systemu podczas uruchamiania, przyspieszaæ otwieranie folderów i programów, zmieniaæ domyœln¹ œcie¿kê przy instalacji nowych aplikacji, wy³¹czaæ powiadomienia, automatyzowaæ dzia³ania i ukrywaæ prywatne foldery. Oprócz tego poznasz tak¿e ca³e mnóstwo innych sztuczek, które pozwol¹ Ci staæ siê wirtuozem systemu Windows. • Dodawanie w³asnych danych do okna informacji o systemie • Porz¹dkowanie i wy³¹czanie Zasobnika systemowego • Zmiana rozmiaru miniatur i wygl¹du ikon • Wy³¹czanie wyró¿niania i separacja programów w menu Start • Jednoczesne otwieranie kilku folderów, zamykanie kilku programów lub okien • Przypisywanie skrótów klawiaturowych • Przyspieszanie dzia³ania systemu • Korzystanie z menu podrêcznego • Monitorowanie wydajnoœci • Ukrywanie folderów na Pulpicie • Blokowanie dostêpu do Pulpitu, komputera, rejestru i konkretnego folderu • Nadawanie uprawnieñ poszczególnym u¿ytkownikom • Kontrola rodzicielska Zmuœ system, by tañczy³ tak, jak mu zagrasz! Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie Wygląd systemu Jak dodać własne dane do okna informacji o systemie? Jak szybko włączyć efekt Aero? Jak uporządkować Zasobnik systemowy? Jak przyspieszyć przerzucanie okien w trzech wymiarach? Jak wyłączyć zasobnik systemowy? Jak wykorzystać Wygaszacz jako tło Pulpitu? Jak wyłączyć logo systemu Windows podczas uruchamiania? Jak umieścić numer kodowy sytemu Windows na Pulpicie? Jak zmienić nazwę Mój komputer w zalogowanego użytkownika? Jak zmienić rozmiar wyświetlanych miniatur zdjęć? Jak wyświetlić pełne nazwy ikon? Jak usunąć strzałki z ikon skrótów? Jak zmienić wygląd ikony folderu? Jak zmienić tło w folderze? Jak dodatkowo opisać folder? Jak wyłączyć wyróżnianie nowych programów w menu Start? Jak separować programy w menu Start? Jak usunąć wyświetlanie zegara na pasku zadań? Jak wyświetlić wiadomość przed zalogowaniem do systemu? Rozdział 2. Dostosowywanie systemu Jak szybciej uruchamiać Edytor rejestru? Jak umieścić opcję wyszukiwania bezpośrednio na Pasku szybkiego uruchamiania? 7 9 9 12 12 14 15 17 18 19 21 22 24 24 26 26 30 32 33 36 36 41 41 42 4 Sztuczki i triki w Windows XP/Vista Jak otworzyć wszystkie foldery jednocześnie? Jak szybko zmienić wielkość ikon na Pulpicie? Jak szybko otworzyć folder systemowy? Jak szybko usunąć zawartość folderów bez usuwania ich struktury? Jak wyszukiwać pliki po ich zawartości? Jak włączyć w Eksploratorze Windows wyświetlanie litery przed nazwą dysku? Jak wyłączyć podpowiedzi? Jak umieścić ikonę Internet Explorer na Pulpicie? Jak wyłączyć ponaglenia do ponownego uruchomienia systemu? Jak wyłączyć powiadomienie o braku miejsca na dysku? Jak zmienić domyślną ścieżkę dla instalacji programów? Jak wyłączyć raportowanie o błędach? Jak utworzyć skrót służący do szybkiego restartowania komputera? Jak utworzyć w menu podręcznym skrót do Wiersza poleceń? Jak wyłączyć zapamiętywanie otwartych gałęzi Rejestru systemowego? Jak szybciej kopiować i przenosić dane pomiędzy folderami? Jak wyłączyć komunikaty pojawiające się w zasobniku Windowsa? Jak dodać do menu podręcznego funkcję opróżniania Kosza? Jak wyłączyć komunikaty o konieczności restartu systemu? Jak dodać do menu Wyślij do... dodatkowe pozycje? Jak włączyć automatyczne ustawienie kursora myszki na domyślnym przycisku? Jak umieścić na pasku zadań okna Mój komputer skróty do mapowania dysków? Jak automatycznie wstawić datę i godzinę do pliku tekstowego? Jak szybko wyświetlić informacje o systemie Windows? Jak w pliku tekstowym zapisać informacje o połączeniach sieciowych? Jak zablokować automatyczną aktualizację Windowsa? Jak zrobić zrzut ekranu? Jak szybko zapisać zawartość schowka do pliku? Jak wygodnie wykonać kopię zapasową plików na dysku? Jak wyłączyć systemowy głośnik? Jak uruchomić głosowe powiadomienie o włączeniu klawisza CapsLock? 45 45 47 47 48 50 51 52 53 54 54 55 57 58 60 61 63 65 66 66 67 69 70 70 71 71 73 73 73 76 77 Spis treści Jak usunąć folder Dokumenty udostępnione? Jak wyłączyć wyświetlanie w menu Start niektórych folderów? Jak zamknąć jednocześnie kilka programów? Jak ustawić automatyczne logowanie użytkownika? Jak umożliwić hibernację systemu? Jak szybko zamknąć wiele okien? Jak automatycznie opróżnić kosz podczas zamykania systemu? Jak przypisać skrót klawiaturowy do programu? Jak zmienić funkcję przycisku zasilania? Jak ułatwić zaznaczanie plików? Jak szybko odszukać program w menu Start? Przyspieszanie systemu Jak szybko uruchomić program? Jak wyłączyć wyświetlanie zawartości folderów? Jak zmniejszyć objętość pamięci Kosza? Jak przyspieszyć wyłączanie systemu? Jak wyłączyć indeksowanie? Jak uniknąć zamknięcia wszystkich folderów przy zawieszeniu się okna? Jak wymusić automatyczne zamknięcie programu? Jak szybko uruchomić często wykorzystywane foldery systemowe? Jak przyspieszyć wyświetlanie menu Start? Jak wygodnie otwierać pliki tekstowe menu podręcznego? Jak przekazać plik do konkretnej drukarki? Jak przyspieszyć wyświetlanie ikon w menu Start? Jak umieścić klucz do Panelu sterowania w menu podręcznym? Jak wyłączyć Kompozycje w Windowsie? Jak wydrukować listę plików dostępnych w folderze? Jak przyspieszyć łączenie ze zdalnym komputerem? Jak szybko otworzyć stronę WWW? Jak optymalnie wykorzystać pamięć RAM? Jak wyłączyć automatyczne sprawdzanie dysków podczas uruchamiania Windowsa? Jak włączyć monitorowanie wydajności? Większe bezpieczeństwo Jak ukryć foldery na Pulpicie? Jak nadać użytkownikowi z ograniczonymi prawami możliwość formatowania kart pamięci? Jak wyświetlić listę uruchomionych usług sieciowych? 5 78 78 78 80 81 83 83 85 86 89 90 91 91 91 92 92 93 93 95 95 95 97 97 99 101 103 104 106 108 109 109 109 113 113 115 115 Rozdział 3. Rozdział 4. 6 Sztuczki i triki w Windows XP/Vista Jak zablokować dostęp do Pulpitu? Jak zablokować komputer kliknięciem skrótu? Jak przeglądać internet bez przeglądarki? Jak zarchiwizować profil użytkownika? Jak ukryć komputer w otoczeniu sieciowym? Jak ukryć przycisk Wyłącz komputer? Jak ukryć ikony Panelu sterowania? Jak zablokować dostęp do Rejestru systemu zalogowanemu użytkownikowi? Jak zablokować przeglądanie pamięci zewnętrznej USB? Jak ukryć nazwy użytkowników na ekranie logowania? Jak zablokować użytkownikowi możliwość zmiany właściwości ekranu? Jak wyczyścić listę ostatnio otwieranych plików? Jak wyłączyć dostępność folderu Moje bieżące dokumenty? Jak szybko zaszyfrować folder lub plik? Jak zabezpieczyć klucz szyfrujący przed zniszczeniem? Jak szybko uruchomić program z uprawnieniami administratora? Jak wyeksportować listę używanych procesów do pliku HTML? Jak uruchomić prostą kontrolę rodzicielską? Jak zablokować uruchamianie określonych aplikacji? Jak zablokować dostęp do wiersza poleceń? Jak na stałe wyłączyć zapamiętywanie haseł? Jak wyczyścić pamięć wirtualną Windowsa? Jak zablokować możliwość logowania się użytkownika? Jak zablokować użytkownikowi dostęp do otwierania folderu? Jak otrzymać dostęp do folderu mimo braku uprawnień? Jak zabezpieczyć przeglądarkę przed zmianą strony startowej? Jak ograniczyć ilość prób logowania do systemu? Jak „odwiesić” system Windows? Jak ukryć aplikacje na liście Dodawanie lub usuwanie programów? Jak otrzymać listę zaszyfrowanych plików? Jak dodać wyjątek do zapory ogniowej Windowsa? Jak wyłączyć kontrolę konta użytkownika (UAC)? Skorowidz 116 116 118 119 119 122 123 124 125 127 128 129 129 131 132 135 137 138 139 141 142 144 145 146 147 150 151 152 154 155 156 156 159 4 WiÚksze bezpieczeñstwo Jak ukryÊ foldery na Pulpicie? Windows XP Aby ukryÊ folder na Pulpicie: 1. Utwórz na Pulpicie dowolny folder. 2. Utworzony folder kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zmieñ nazwÚ. 3. Przytrzymaj wciĂniÚty lewy klawisz Alt i z klawiatury numerycznej wpisz +0160, naciĂnij klawisz Enter. 4. Nazwa zostanie zmieniona na pustÈ (rysunek 4.1). Rysunek 4.1. Pusta nazwa folderu 5. Kliknij folder prawym przyciskiem i z menu podrÚcznego wybierz WïaĂciwoĂci. 6. W oknie WïaĂciwoĂci w polu Ikony folderów kliknij przycisk Zmieñ ikonÚ (rysunek 4.2). 114 Sztuczki i triki w Windows XP/Vista Rysunek 4.2. Kliknij przycisk Zmieñ ikonÚ 7. W oknie Zmienianie ikony odszukaj pustÈ ikonÚ i kliknij jÈ (rysunek 4.3). NastÚpnie kliknij OK. Rysunek 4.3. Okno Zmienianie ikony 8. Ikona na Pulpicie przestanie byÊ widoczna. Rozdziaï 4. • WiÚksze bezpieczeñstwo 115 Jak nadaÊ uĝytkownikowi z ograniczonymi prawami moĝliwoĂÊ formatowania kart pamiÚci? Windows Vista 1. Uruchom Rejestr systemu i przejdě do klucza HKEY_LOCAL_ ´MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ WinLogon. 2. Po prawej stronie okna kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy wartoĂÊ allocatedasd. 3. W polu Dane wartoĂci wpisz 2 i kliknij OK. Jak wyĂwietliÊ listÚ uruchomionych usïug sieciowych? Windows XP Lista uruchomionych usïug ïÈczÈcych siÚ z sieciÈ umoĝliwi Ci szyb- kie i ïatwe przeglÈdanie aktualnie wykonywanych poïÈczeñ z sieciÈ. 1. Kliknij menu Start i wybierz Uruchom. 2. W oknie Uruchamianie wpisz cmd i naciĂnij klawisz Enter. 3. Pojawi siÚ okno Wiersz poleceñ. 4. Wpisz w nim komendÚ netstat -ano i naciĂnij klawisz Enter (rysunek 4.4). Lista zostanie wyĂwietlona. Rysunek 4.4. Okno Wiersz poleceñ 116 Sztuczki i triki w Windows XP/Vista Jak zablokowaÊ dostÚp do Pulpitu? Windows XP 1. Odszukaj w Rejestrze systemu klucz HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. 2. W oknie po prawej stronie odszukaj wartoĂÊ NoDesktop (rysunek 4.5) i kliknij jÈ dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Rysunek 4.5. Rejestr systemu 3. W oknie Edytowanie wartoĂci DWORD wpisz wartoĂÊ 1. Jak zablokowaÊ komputer klikniÚciem skrótu? Windows XP Aby utworzyÊ skrót umoĝliwiajÈcy zablokowanie komputera: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy Pulpit i z menu podrÚcznego wybierz Nowy, a nastÚpnie Skrót. 2. Pojawi siÚ okno Tworzenie skrótu (rysunek 4.6). 3. W polu Wpisz lokalizacjÚ elementu: wydaj nastÚpujÈcÈ komendÚ rundll32.exe user32.dll, LockWorkStation. Rozdziaï 4. • WiÚksze bezpieczeñstwo 117 Rysunek 4.6. Okno Tworzenie skrótu 4. Kliknij przycisk Dalej. 5. W kolejnym oknie wpisz nazwÚ dla tworzonego skrótu (rysunek 4.7). Kliknij przycisk Zakoñcz. Rysunek 4.7. Podaj nazwÚ dla skrótu 6. Na Pulpicie pojawi siÚ utworzony skrót (rysunek 4.8). Kliknij go dwukrotnie, aby zablokowaÊ stacjÚ roboczÈ. Rysunek 4.8. Utworzony skrót 118 Sztuczki i triki w Windows XP/Vista Jak przeglÈdaÊ internet bez przeglÈdarki? Windows XP 1. Uruchom aplikacjÚ Kalkulator. 2. Kliknij menu Pomoc i wybierz Tematy pomocy. 3. NastÚpnie kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytuïowy i z menu podrÚcznego wybierz Przeskocz do URL (rysunek 4.9). Rysunek 4.9. Kliknij pozycjÚ Przeskocz do URL... 4. W oknie Przeskakiwanie do URL wpisz adres strony internetowej wraz z poczÈtkiem http:\\ (rysunek 4.10). Rysunek 4.10. Przeskakiwanie do URL 5. Kliknij OK. 6. W oknie Kalkulator pojawi siÚ wywoïana strona www (rysunek 4.11). Rozdziaï 4. • WiÚksze bezpieczeñstwo 119 Rysunek 4.11. Okno Kalkulator z wyĂwietlonÈ stronÈ www Jak zarchiwizowaÊ profil uĝytkownika? Windows XP W profilu uĝytkownika przechowywanych jest wiele cennych infor- macji na temat osobistych preferencji, np. tapety Pulpitu, ustawieñ drukarek czy schematów kolorów. JeĂli nie chcesz utraciÊ tych cen- nych danych w razie awarii systemu, wykonaj kopiÚ zapasowÈ swojego profilu. 1. Kliknij ikonÚ Mój komputer prawym przyciskiem myszy i wybierz WïaĂciwoĂci. 2. Przejdě do zakïadki Zaawansowane (rysunek 4.12), a nastÚpnie kliknij przycisk Ustawienia w polu Profile uĝytkownika. 3. Zaznacz profil, który chcesz skopiowaÊ, a nastÚpnie kliknij przycisk Kopiuj do (rysunek 4.13). 4. Pojawi siÚ okno Kopiowanie do (rysunek 4.14). 5. Kliknij przycisk PrzeglÈdaj i wskaĝ folder, do którego zostanie skopiowany profil. Kliknij przycisk OK. Jak ukryÊ komputer w otoczeniu sieciowym? Windows XP 1. Przejdě do Edytora rejestru i odszukaj klucz HKEY_LOCAL_ ´MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver. 120 Sztuczki i triki w Windows XP/Vista Rysunek 4.12. Zakïadka Zaawansowane Rysunek 4.13. Okno Profile uĝytkownika Rozdziaï 4. • WiÚksze bezpieczeñstwo 121 Rysunek 4.14. Okno Kopiowanie do 2. W oknie po prawej stronie odszukaj na liĂcie wartoĂÊ hidden i kliknij jÈ dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. 3. W oknie Edytowanie wartoĂci DWORD znajduje siÚ pole Dane wartoĂci. 4. Wpisz 1 i kliknij OK (rysunek 4.15). Rysunek 4.15. Okno Edytowanie wartoĂci DWORD 122 Sztuczki i triki w Windows XP/Vista Jak ukryÊ przycisk WyïÈcz komputer? Windows XP 1. Uruchom Edytor rejestru. 2. Odszukaj i kliknij klucz HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. 3. Po prawej stronie okna kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu podrÚcznego wybierz Nowy, a nastÚpnie WartoĂÊ DWORD. 4. Nazwij jÈ NoClose (rysunek 4.16). Rysunek 4.16. Dodaj nowÈ wartoĂÊ NoClose 5. Kliknij dodanÈ wartoĂÊ dwukrotnie lewym przyciskiem myszy i wpisz w polu Dane wartoĂci liczbÚ 1 (rysunek 4.17). 6. Wyloguj siÚ i zaloguj ponownie, aby sprawdziÊ wprowadzone zmiany. Rozdziaï 4. • WiÚksze bezpieczeñstwo 123 Rysunek 4.17. Okno Edytowanie wartoĂci DWORD Jak ukryÊ ikony Panelu sterowania? Windows XP 1. Uruchom Edytor rejestru i odszukaj klucz HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. 2. Kliknij w oknie po prawej stronie prawym przyciskiem myszy i z menu podrÚcznego wybierz Nowa, a nastÚpnie WartoĂÊ DWORD. 3. Nazwij nowÈ wartoĂÊ NoControlPanel (rysunek 4.18). Rysunek 4.18. Tworzenie nowej wartoĂci DWORD 124 Sztuczki i triki w Windows XP/Vista 4. Kliknij dwukrotnie utworzonÈ wartoĂÊ, a nastÚpnie w polu Dane wartoĂci wpisz 1. 5. Kliknij OK, aby zapisaÊ zmiany. 6. Po ponownym zalogowaniu siÚ do komputera ikona Panel sterowania nie bÚdzie dostÚpna. Jak zablokowaÊ dostÚp do Rejestru systemu zalogowanemu uĝytkownikowi? Windows XP 1. Uruchom Edytor rejestru. 2. Odszukaj i kliknij klucz HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System. 3. Po prawej stronie okna kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu podrÚcznego wybierz Nowy oraz WartoĂÊ DWORD. 4. Nazwij tworzonÈ wartoĂÊ DisableRegistryTools (rysunek 4.19) i kliknij jÈ dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Rysunek 4.19. Tworzenie nowej wartoĂci Rozdziaï 4. • WiÚksze bezpieczeñstwo 125 5. NastÚpnie w oknie Edytowanie wartoĂci DWORD ustaw pole Dane wartoĂci na 1. 6. Kliknij przycisk OK. 7. Podczas próby edycji Rejestru systemu uĝytkownikowi wyĂwietlony bÚdzie komunikat o braku dostÚpu (rysunek 4.20). Rysunek 4.20. Komunikat o braku dostÚpu Jak zablokowaÊ przeglÈdanie pamiÚci zewnÚtrznej USB? Windows XP Aby zapewniÊ jeszcze wiÚksze bezpieczeñstwo Twoich danych, mo- ĝesz w kaĝdej chwili zablokowaÊ dostÚp do pamiÚci zewnÚtrznych. Uniemoĝliwisz w ten sposób skopiowanie danych z komputera na zewnÚtrzny noĂnik USB. W tym celu: 1. Uruchom Edytor rejestru. 2. Odszukaj klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Control. 3. Kliknij klucz Control prawym przyciskiem myszy i z menu podrÚcznego wybierz Nowy, a nastÚpnie Klucz (rysunek 4.21). 4. Tworzonemu kluczowi nadaj nazwÚ StorageDevicePolicies. 5. NastÚpnie kliknij nowo utworzony klucz prawym przyciskiem myszy i z menu podrÚcznego tym razem wybierz pozycjÚ WartoĂÊ DWORD (rysunek 4.22). 6. Nowej wartoĂci nadaj nazwÚ WriteProtect. 7. NastÚpnie kliknij jÈ dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. 8. Pojawi siÚ okno Edytowanie wartoĂci DWORD. W polu Dane wartoĂci wpisz 1 (rysunek 4.23). 126 Sztuczki i triki w Windows XP/Vista Rysunek 4.21. Utwórz nowy klucz Rysunek 4.22. Nowa wartoĂÊ DWORD Rozdziaï 4. • WiÚksze bezpieczeñstwo 127 Rysunek 4.23. Okno Edytowanie wartoĂci DWORD Jak ukryÊ nazwy uĝytkowników na ekranie logowania? Windows XP 1. W Edytorze rejestru odszukaj klucz HKEY_LOCAL_MACHNE\ SOFTWARE\ MICROSOFT\WindowsNt\CurrentVersion\Winlogon\ SpecialAccounts\UserList. 2. Kliknij w oknie po prawej stronie (rysunek 4.24) prawym przyciskiem myszy i z menu podrÚcznego wybierz Nowy, a nastÚpnie WartoĂÊ DWORD. Rysunek 4.24. Utwórz nowy klucz o nazwie identycznej jak nazwa konta 128 Sztuczki i triki w Windows XP/Vista 3. Nadaj wartoĂci nazwÚ identycznÈ jak nazwa konta, np. user. 4. Kliknij dwukrotnie utworzonÈ wartoĂÊ lewym przyciskiem myszy. W polu Dane wartoĂci powinna znajdowaÊ siÚ cyfra 0. Jak zablokowaÊ uĝytkownikowi moĝliwoĂÊ zmiany wïaĂciwoĂci ekranu? Windows XP 1. Uruchom Edytor rejestru. 2. Odszukaj klucz HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Policies\System. 3. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i z menu podrÚcznego wybierz Nowy, a nastÚpnie WartoĂÊ DWORD. 4. Nadaj wartoĂci nazwÚ NoThemesTab (rysunek 4.25). Rysunek 4.25. NowÈ wartoĂÊ DWORD nazwij NoThemesTab 5. Kliknij jÈ dwa razy lewym przyciskiem myszy i w polu Dane wartoĂci wpisz 1. 6. Dodaj kolejnÈ nowÈ wartoĂÊ DWORD, lecz tym razem nazwij jÈ NoDispBackgroundPage i ponownie w polu Dane wartoĂci wpisz 1. Rozdziaï 4. • WiÚksze bezpieczeñstwo 129 7. Utwórz jeszcze trzy nowe wartoĂci DWORD i nazwij je: NoDispScrSavPage, NoDspAppearancePage oraz NoDispSettingPage. Przypisz im równieĝ wartoĂÊ 1 w polu Dane wartoĂci. 8. CaïoĂÊ powinna wyglÈdaÊ tak jak na poniĝszym rysunku (rysunek 4.26). Rysunek 4.26. Zablokowane zakïadki W ten sposób wszystkie zakïadki okna WïaĂciwoĂci ekranu zostanÈ za- blokowane. Aby je odblokowaÊ, naleĝy utworzonym wczeĂniej kluczom przypisaÊ wartoĂÊ 0. Jak wyczyĂciÊ listÚ ostatnio otwieranych plików? Windows XP Aby wyczyĂciÊ na pasku w menu Start listÚ uĝywanych ostatnio plików: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start i wybierz WïaĂciwoĂci. 2. Na zakïadce Menu Start kliknij przycisk Dostosuj. 3. NastÚpnie w oknie Dostosowywanie menu Start (rysunek 4.27) kliknij przycisk WyczyĂÊ listÚ. 4. Kliknij przycisk OK, aby zapisaÊ zmiany. Jak wyïÈczyÊ dostÚpnoĂÊ folderu Moje bieĝÈce dokumenty? Windows XP JeĂli chcesz caïkowicie pozbyÊ siÚ folderu Moje bieĝÈce dokumenty: 1. W Edytorze rejestru przejdě do klucza HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows|CurrentVersion\Policies\Explorer. 130 Sztuczki i triki w Windows XP/Vista Rysunek 4.27. Okno Dostosowywanie menu Start 2. Utwórz w nim nowÈ wartoĂÊ DWORD i nazwij jÈ NoRecentDocsHistory (rysunek4.28). Rysunek 4.28. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby utworzyÊ nowÈ wartoĂÊ DWORD 3. NastÚpnie kliknij wartoĂÊ dwukrotnie lewym przyciskiem myszy i w oknie Edytowanie wartoĂci DWORD wpisz 1.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sztuczki i triki w Windows XP/Vista
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: