Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00069 002900 20667969 na godz. na dobę w sumie
Ruby. Szybki start - książka
Ruby. Szybki start - książka
Autor: Liczba stron: 448
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2258-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> ruby - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Naucz się Języka Ruby, aby prosto i szybko przygotować każdą aplikację

Ruby to dynamiczny i niezwykle elastyczny język programowania. Dzięki prostemu kodowi jest on także przystępny i łatwy w nauce. Pozwala na zmianę elementów języka podczas pracy programu. Co więcej -- na najwyższym stopniu zawansowania aplikacje napisane w tym języku mogą wykorzystywać refleksję, czyli zdolność do samoanalizy. Biblioteka RubyGems zawiera niestandaryzowany, ale bardzo rozbudowany kod, a poza tym udostępnia dodatkowe narzędzia, co znacznie przyspiesza prace nad tworzeniem dowolnej aplikacji.

Książka 'Ruby. Szybki start' zawiera wszystkie potrzebne wiadomości, podane tak, abyś szybko i sprawnie nauczył się tego języka -- bez obciążania pamięci zbędnymi szczegółami czy niezrozumiałym technicznym żargonem. Zamieszczone tu instrukcje, z dodatkowymi objaśnieniami graficznymi, krok po kroku pokazują na przykład kod, jaki należy wpisać z klawiatury. Z podręcznikiem w ręku nauczysz się m.in. używać wątków, konfigurować bazę danych, instalować bibliotekę RubyGems i zarządzać nią. Reasumując -- z tą książką możesz od razu zacząć pracę i korzystać z możliwości języka Ruby do realizacji wielu zadań programistycznych.

Szybki start w świat języka Ruby!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ruby. Szybki start Autor: Larry Ullman ISBN: 978-83-246-2258-0 Tytu³ orygina³u: Ruby: Visual QuickStart Guide Format: 170x230, stron: 448 Naucz siê Jêzyka Ruby, aby prosto i szybko przygotowaæ ka¿d¹ aplikacjê • Jak tworzyæ i uruchamiaæ skrypty w jêzyku Ruby? • Jak instalowaæ bibliotekê RubyGems i zarz¹dzaæ ni¹? • Jak zbudowaæ projekt Rails? Ruby to dynamiczny i niezwykle elastyczny jêzyk programowania. Dziêki prostemu kodowi jest on tak¿e przystêpny i ³atwy w nauce. Pozwala na zmianê elementów jêzyka podczas pracy programu. Co wiêcej — na najwy¿szym stopniu zawansowania aplikacje napisane w tym jêzyku mog¹ wykorzystywaæ refleksjê, czyli zdolnoœæ do samoanalizy. Biblioteka RubyGems zawiera niestandaryzowany, ale bardzo rozbudowany kod, a poza tym udostêpnia dodatkowe narzêdzia, co znacznie przyspiesza prace nad tworzeniem dowolnej aplikacji. Ksi¹¿ka „Ruby. Szybki start” zawiera wszystkie potrzebne wiadomoœci, podane tak, abyœ szybko i sprawnie nauczy³ siê tego jêzyka — bez obci¹¿ania pamiêci zbêdnymi szczegó³ami czy niezrozumia³ym technicznym ¿argonem. Zamieszczone tu instrukcje, z dodatkowymi objaœnieniami graficznymi, krok po kroku pokazuj¹ na przyk³ad kod, jaki nale¿y wpisaæ z klawiatury. Z podrêcznikiem w rêku nauczysz siê m.in. u¿ywaæ w¹tków, konfigurowaæ bazê danych, instalowaæ bibliotekê RubyGems i zarz¹dzaæ ni¹. Reasumuj¹c — z t¹ ksi¹¿k¹ mo¿esz od razu zacz¹æ pracê i korzystaæ z mo¿liwoœci jêzyka Ruby do realizacji wielu zadañ programistycznych. • Dokumentacja jêzyka Ruby • Uruchamianie skryptów i pobieranie danych • Tablice, zakresy i hasze • Struktury steruj¹ce • Tworzenie metod • Klasy i dziedziczenie • Modu³y • Wyra¿enia regularne • Debugowanie i obs³uga b³êdów • Katalogi i pliki • Bazy danych • Ruby on Rails • Programowanie dynamiczne Szybki start w œwiat jêzyka Ruby! Spis treści Spis treści Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Wstęp 9 Zaczynamy 17 Instalacja w systemie Windows ........................................................................... 18 Instalacja w systemie Mac OS X .......................................................................... 20 Testowanie instalacji ............................................................................................. 23 Dokumentacja języka Ruby .................................................................................. 25 Interaktywna powłoka języka Ruby ..................................................................... 28 Konfiguracja powłoki irb ...................................................................................... 31 Proste skrypty 35 Tworzenie najprostszego skryptu ......................................................................... 36 Uruchamianie skryptów w Windows ..................................................................... 38 Uruchamianie skryptów z wiersza poleceń ......................................................... 40 Skrypty wykonywalne ........................................................................................... 42 Wyświetlanie tekstu .............................................................................................. 44 Pobieranie danych ................................................................................................. 46 Komentarze ........................................................................................................... 48 Typy podstawowe 51 Liczby .................................................................................................................... 52 Obliczenia arytmetyczne ...................................................................................... 54 Metody operujące na liczbach .............................................................................. 56 Łańcuchy znaków .................................................................................................. 59 Interpolacja i zastępowanie .................................................................................. 61 Podstawowe metody operujące na łańcuchach znaków ..................................... 64 Łańcuchy znakowe wielowierszowe .................................................................... 66 Stałe ....................................................................................................................... 69 Data i czas .............................................................................................................. 71 Tablice, zakresy i hasze 75 Tworzenie tablic .................................................................................................... 76 Podstawowe metody klasy Array .......................................................................... 79 Dodawanie elementów ......................................................................................... 83 S p i s t r e ś c i 5 Spis treści Rozdział 5. i c ś e r t s i p S Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. 6 Usuwanie elementów ............................................................................................ 86 Tablice i łańcuchy znaków .................................................................................... 88 Używanie zakresów ............................................................................................... 90 Tworzenie haszów ................................................................................................. 93 Standardowe metody klasy Hash ........................................................................... 95 Struktury sterujące 97 Operatory ............................................................................................................... 98 Podstawowe instrukcje warunkowe ................................................................... 101 Instrukcje warunkowe złożone .......................................................................... 105 Operator warunkowy .......................................................................................... 108 Instrukcja case ..................................................................................................... 112 Pętle ..................................................................................................................... 116 Iteratory liczbowe ............................................................................................... 120 Iteratory kolekcji ................................................................................................. 123 Tworzenie metod 127 Proste metody ...................................................................................................... 128 Zwracanie wartości ............................................................................................. 131 Pobieranie argumentów ...................................................................................... 135 Domyślne wartości argumentów ........................................................................ 138 Używanie self ...................................................................................................... 140 Argumenty o zmiennej długości ........................................................................ 143 Metody i bloki ..................................................................................................... 147 Klasy 151 Proste klasy .......................................................................................................... 152 Zmienne instancji ................................................................................................ 156 Akcesory .............................................................................................................. 159 Konstruktory ........................................................................................................ 162 Definiowanie operatorów ................................................................................... 166 Metody specjalne ................................................................................................ 175 Walidacja i duck typing ...................................................................................... 180 Dziedziczenie i cała reszta 185 Proste dziedziczenie ........................................................................................... 186 Nadpisywanie metod .......................................................................................... 191 Metody łączone ................................................................................................... 194 Kontrola dostępu ................................................................................................. 198 Zmienne klasy ..................................................................................................... 204 Metody klasy ....................................................................................................... 207 Spis treści Rozdział 9. Moduły Rozdział 10. Wyrażenia regularne 213 Moduły jako przestrzenie nazw ......................................................................... 214 Moduły jako klasy mieszane ............................................................................... 218 Dołączanie plików ............................................................................................... 222 Standardowa biblioteka języka Ruby .................................................................... 227 229 Przeprowadzanie dopasowań ............................................................................. 230 Definiowanie prostych wzorców ........................................................................ 233 Używanie kotwic ................................................................................................. 236 Używanie kwantyfikatorów ................................................................................ 239 Używanie klas znaków ........................................................................................ 242 Używanie modyfikatorów ................................................................................... 246 Wyszukiwanie dopasowań .................................................................................. 248 Przeprowadzanie podstawień ............................................................................. 252 257 Używanie debuggera Ruby ................................................................................ 258 Obsługa wyjątków ............................................................................................... 264 Obsługa wyjątku w zależności od jego typu ...................................................... 268 Zgłaszanie wyjątków ........................................................................................... 271 Testowanie jednostkowe (Unit Testing) ................................................................. 276 283 Instalacja RubyGems .......................................................................................... 284 Instalacja i zarządzanie bibliotekami ..................................................................... 287 Korzystanie z pakietów ....................................................................................... 291 Pakiet creditcard ................................................................................................. 294 Pakiet Highline ................................................................................................... 296 Pakiet RedCloth .................................................................................................. 302 305 Podstawy .............................................................................................................. 306 Dostęp do zawartości katalogu ........................................................................... 309 Właściwości katalogów i plików ......................................................................... 312 Uprawnienia ........................................................................................................ 315 Tworzenie, przenoszenie, kopiowanie i usuwanie ............................................ 319 Odczytywanie danych z plików .......................................................................... 322 Zapisywanie danych w plikach ........................................................................... 325 FasterCSV ........................................................................................................... 329 S p i s t r e ś c i Rozdział 11. Debuggowanie i obsługa błędów Rozdział 12. RubyGems Rozdział 13. Katalogi i pliki 7 333 Zaczynamy ........................................................................................................... 334 Wykonywanie prostych zapytań ......................................................................... 337 Wstawianie rekordów ......................................................................................... 339 Pobieranie rekordów ........................................................................................... 344 Wykonywanie transakcji ..................................................................................... 348 353 Tworzenie serwera gniazd .................................................................................. 354 Używanie wątków ............................................................................................... 357 Tworzenie klienta gniazd .................................................................................... 362 Połączenia HTTP ................................................................................................ 365 Obsługa źródeł RSS ............................................................................................ 369 373 Elementarz Rails ................................................................................................. 374 Zaczynamy ........................................................................................................... 376 Konfiguracja bazy danych ................................................................................... 381 Tworzenie bazy danych ...................................................................................... 384 Wypróbowywanie serwisu .................................................................................. 389 Dostosowywanie modeli ..................................................................................... 391 Dostosowywanie widoków ................................................................................. 395 Dostosowywanie kontrolerów ............................................................................ 403 409 Integracja z systemem operacyjnym .................................................................. 410 Skażone dane ....................................................................................................... 414 Poziomy bezpieczeństwa .................................................................................... 418 Elementy proc i lambda ..................................................................................... 422 429 Skorowidz Rozdział 17. Programowanie dynamiczne Spis treści Rozdział 14. Bazy danych Rozdział 15. Sieć Rozdział 16. Ruby on Rails i c ś e r t s i p S 8 Rozdział 7. Klasy [RS2] Klasy 7 Klasy są fundamentem programowania zorientowanego obiektowo (OOP). Klasa jest wzorcem, obiekt jest instancją klasy. Ponieważ w języku Ruby wszystko jest obiektem, nawet prosty przykład Witaj, Świecie! korzysta z obiektów. Mimo że Ruby dostarcza mnóstwo wbudowanych funkcji poprzez wbudowane klasy, w końcu będziesz chciał tworzyć własne. Rozdział ten przedstawia podstawy tworzenia i używania klas w języku Ruby. Znajdziesz w nim wiadomości o składni klas, zmiennych klas oraz jak pisać kilka różnych rodzajów metod, które są wykorzystywane w klasach. Wprowadzone zostaną również dwa pojęcia, które odróżniają Ruby od wielu innych języków zorientowanych obiektowo. Pierwszym jest łatwość, z jaką możesz zmieniać istniejące klasy. Drugim jest duck typing. Zostanie ono opisane na końcu rozdziału. Rozdział 8., „Dziedziczenie i cała reszta”, jest z niniejszym powiązany. Główna uwaga skupia się w nim na definiowaniu klas, które wywodzą się z innych klas. K l a s y 151 Rozdział 7. Proste klasy Programowanie proceduralne podchodzi do aplikacji jako do kroków, które należy wykonać. Przeciwnie do niego programowanie obiektowe skupia są na danych przetwarzanych w aplikacji. Stosując takie podejście, klasa musi reprezentować dane aplikacji w sensie danych, które są przechowywane, jak i zadań do wykonania. Informacja może być reprezentowana przez zmienne (nazywane atrybutami lub właściwościami klasy) oraz funkcje (w klasach nazywanymi metodami). Jako teoretyczny przykład weźmy osobę: posiada ona atrybuty — imię, wiek itp. — oraz metody — je, śpi itd. Podstawową definicję klasy rozpoczyna słowo kluczowe class, po czym następuje nazwa klasy. Następnie jest jej kod (ciało klasy), definicję klasy kończy słowo kluczowe end. class NazwaKlasy # kod klasy end Nazwa klasy może zawierać litery, cyfry i znaki podkreślenia, zazwyczaj jednak zawiera tylko litery. Nazwy klas traktowane są jako stałe, więc muszą rozpoczynać się od wielkiej litery. Przyjmuje się, że używają wielkich liter do oddzielania wyrazów w nazwach klas: NazwaKlasy, nie nazwaKlasy czy Nazwa_klasy. Metody wewnątrz klasy definiuje się tak samo, jak to zostało opisane w rozdziale 6., „Tworzenie metod”. Definicje metod zazwyczaj są wcięte o dwie spacje, lecz składnia tego nie wymaga. Na przykład tak bardzo kochasz przykład Witaj, Świecie!, że uważasz, iż zasługuje na własną klasę: class HelloWorld def say_hello puts Witaj, Świecie! end end Po utworzeniu klasy możesz stworzyć zmienną jej typu, używając NazwaKlasy.new. Wiersz ten korzysta z wywołania metody new danej klasy, każda klasa posiada taką metodę automatycznie, bez konieczności definiowania jej przez Ciebie. hw = HelloWorld.new y s a l k e t s o r P Klasa Struct Jeśli potrzebujesz przechować wiele informacji w strukturze podobnej do klasy, ale nie musisz definiować żadnych metod, możesz użyć klasy Struct. Aby ją zdefiniować, wpisz Struct.new, jako parametry podając nazwę struktury oraz zmiennych (jako symbole), jakie powinna zawierać: Book = Struct.new( Book , :title, :author, :isbn) Teraz możesz utworzyć zmienną tego typu: rubyvqs = Book.new( Ruby: VQS , Larry Ullman , 978-0-321-55385-0 ) Od tego momentu możesz używać składni z kropką do dostępu do danych: puts rubyvqs.title # Ruby: VQS Alternatywnie możesz traktować tę zmienną jak hasz: puts rubyvqs[:title] # Ruby: VQS 152 Rysunek 7.1. Po utworzeniu nowej klasy Ruby zwraca nil. Kiedy utworzony zostanie nowy obiekt klasy, Ruby zwraca nazwę typu oraz referencję do obiektu (0x2939b88). Metody klasy mogą być wywoływane na jej obiektach Klasy Użyj składni z kropką do wywołania metod klasy (rysunek 7.1): hw.say_hello Ruby posiada wiele metod, które mogą być użyte przez każdą klasę. Podobnie jak metoda new, te inne metody są automatycznie dziedziczone przez klasy, które utworzyłeś (rozdział 8., „Dziedziczenie i cała reszta”, zajmuje się szczegółowo dziedziczeniem). Na przykład metoda class zwraca nazwę klasy, do której należy dany obiekt: hw.class # HelloWorld Aby wyświetlić listę metod, jakie posiada klasa, użyj NazwaKlasy.methods. Aby wyświetlić listę metod, jakie posiada dany obiekt, wpisz nazwa_obiektu.methods (rysunek 7.2) lub NazwaKlasy.instance_methods. W bieżącym rozdziale utworzysz wiele różnych klas — niektóre w celu lepszego zrozumienia zasad programowania obiektowego, inne będą bardziej użyteczne. Dla uproszczenia początkowe przykłady będą napisane przy użyciu powłoki irb, późniejsze przykłady będą skryptami w osobnych plikach. Możesz napisać skrypty dla każdego prezentowanego przykładu, jeśli oczywiście chcesz (tak jak opisano w rozdziale 2., „Proste skrypty”). P r o s t e k l a s y 153 Rysunek 7.2. Pierwsza część wyświetla 75 metod, które mogą być użyte z klasą HelloWorld (w której zdefiniowano tylko jedną metodę). Druga część wyświetla 42 metody, które mogą być wywołane na obiekcie HelloWorld Rysunek 7.3. Definicja klasy Dog Rozdział 7. Aby utworzyć klasę: 1. Rozpocznij definiowanie klasy: class Dog Klasa nazywa się Dog (pies) i posłuży do uproszczonego reprezentowania, eee, psa w kodzie języka Ruby. 2. Dodaj kilka metod: def speak hau end def play przynieś end def sleep śpij end Te trzy proste metody reprezentują czynności, które może wykonywać pies. Każda z nich zwraca pojedynczy wyraz jako ciąg znaków. Więcej o definiowaniu metod można przeczytać w rozdziale 6., „Tworzenie metod”. 3. Zakończ definiowanie klasy (rysunek 7.3): end Gdybym pisał ten kod jako skrypt Ruby, dołączyłbym tutaj komentarz, aby zaznaczyć, że ten end kończy definicję klasy (w przeciwieństwie do końca definicji metody). y s a l k e t s o r P 154 Klasy 4. Użyj klasy (rysunek 7.4): trixie = Dog.new trixie.speak trixie.play trixie.sleep Pierwszy wiersz tworzy nowy obiekt typu Dog. Obiekt jest zmienną o nazwie trixie. Jego metody mogą być wywołane za pomocą składni z kropką. Ponieważ każda z metod zwraca ciąg znaków, wynikiem wywołania każdej z nich jest po prostu ciąg znaków. Jako alternatywę możesz wypisać wynik wywołania każdej metody: puts trixie.speak Wskazówki (cid:132) Metody definiowane na zewnątrz klasy, jak te z rozdziału 6., „Tworzenie metod”, automatycznie są definiowane jako metody klasy Object. Ponieważ każda klasa automatycznie dziedziczy po klasie Object, metody te są dziedziczone przez każdą klasę. (cid:132) Metody zdefiniowane wewnątrz klasy, takie jak speak, play czy sleep, nazywane są metodami instancji (ang. instance methods). Rysunek 7.4. Utworzenie obiektu klasy Dog i wywołanie kilku jego metod P r o s t e k l a s y 155 Rozdział 7. Zmienne instancji Zmienne definiowane poza klasą są zmiennymi lokalnymi, tak jak te definiowane i używane w poprzednich rozdziałach. Zmienne definiowane wewnątrz klasy to zmienne instancji (ang. instance variables). Należą one do klasy, dlatego należą też do utworzonych obiektów danej klasy. Zmienne instancji podlegają tym samym regułom nazewnictwa co inne zmienne, wyjątkiem jest to, że ich nazwa zaczyna się od znaku @. W klasie Dog zmienne instancji mogą przechowywać imię, wiek, rasę, płeć itd. poszczególnego psa. W klasach często tworzone są metody służące do przypisywania wartości danej zmiennej instancji (ang. setter method) lub pobierania jej zawartości (ang. getter method). W tym celu można w klasie Dog utworzyć takie dwie metody: Taka wersja klasy będzie używana w następujący sposób (rysunek 7.5): trixie = Dog.new trixie.set_name( trixie ) puts Mój pies wabi się #{trixie.get_name}. Oczywiście każda metoda klasy może korzystać ze zmiennej instancji: def sleep #@name śpi end W metodzie sleep pokazano nowy przykład interpolacji (wstawienie wewnątrz ciągu znaków wartości zwróconej w wyniku polecenia). Aby wstawić zwykłe zmienne, musisz użyć #{nazwa_zmiennej}, ale by wstawić wartość zmiennej instancji, możesz użyć #@nazwa_zmiennej. def set_name(n) @name = n end def get_name @name end i j c n a t s n i e n n e i m Z 156 Rysunek 7.5. Jedna metoda setter i jedna metoda getter zostały dodane do klasy Dog, by mieć dostęp do zmiennej @name Rysunek 7.6. Początek definicji klasy Circle z metodami setter i getter dla zmiennej @radius Klasy Aby używać zmiennych instancji: 1. Rozpocznij definiowanie nowej klasy: class Circle Klasa Circle będzie reprezentować koła. 2. Zdefiniuj metodę setter: def set_radius(r) @radius = r end Metoda ta przypisuje zmiennej @radius wartość przekazaną podczas wywoływania tejże metody. 3. Zdefiniuj metodę getter (rysunek 7.6): Rysunek 7.7. Koniec definicji klasy Circle, jedna z metod zwraca pole koła, druga jego obwód def get_radius @radius end Metoda ta zwraca długość promienia koła. Pamiętaj, że wynik ostatniego wykonanego polecenia w metodzie będzie przez nią zwrócony (patrz rozdział 6., „Tworzenie metod”). Użycie nazwy zmiennej jako ostatniego polecenia w metodzie spowoduje zwrócenie wartości tej zmiennej. 4. Zdefiniuj jeszcze dwie metody: def area Math::PI * @radius**2 end def perimeter 2 * Math::PI * @radius end Metody te zwracają obliczone pole koła (ang. area) oraz obwód koła (ang. perimeter). Do obliczeń wykorzystują zmienną @radius oraz pochodzącą z modułu Math stałą PI. Wykorzystany do obliczania pola operator potęgowania (**) posiada wyższy priorytet niż operator mnożenia, jeśli jednak chcesz, by wszystko było bardziej jednoznaczne, możesz napisać: Math::PI * (@radius**2) 5. Zakończ definiowanie klasy (rysunek 7.7): end 157 Z m i e n n e i n s t a n c j i Rozdział 7. 6. Utwórz nowe koło oraz ustaw długość promienia: c = Circle.new c.set_radius(4.59) W pierwszym wierszu tworzony jest nowy obiekt klasy Circle. W drugim wierszu wywołujemy metodę set_radius, która zmiennej @radius przypisuje wartość 4.59. 7. Wyświetl właściwości koła (rysunek 7.8): puts Koło o promieniu #{c.get_radius} ma (cid:180)obwód długości #{c.perimeter}, a jego pole (cid:180)wynosi #{c.area}. Trzy metody obiektu są wywoływane, żeby wyświetlić odpowiednie wartości. Wskazówki (cid:132) Zmienne instancji są dostępne jedynie dla metod instancji. Oznacza to na przykład, że nie możesz odwoływać się do zmiennej @radius spoza klasy Circle. (cid:132) W języku Ruby przed użyciem zmiennych nie musisz ich deklarować ani inicjalizować. Dotyczy to także zmiennych instancji. W rzeczy samej nie powinieneś próbować deklarować ani inicjalizować zmiennych instancji inaczej niż za pomocą metod. Nie rób czegoś takiego: class Person @name = null # Źle! def set_name(n) @name = n Rysunek 7.8. Przykładowe użycie klasy Circle i j c n a t s n i e n n e i m Z 158 Akcesory Jak już wspomniałem kilka razy w tej książce, język Ruby został stworzony po to, aby wszystko było dla programisty łatwe (albo przynajmniej łatwiejsze niż dotychczas). Skoro obecność w klasach metod setter i getter jest powszechna, język Ruby posiada skrót ułatwiający ich tworzenie. Podczas definicji klasy przed definiowaniem jakichkolwiek metod możesz użyć słów kluczowych attr_reader oraz attr_accesor, aby wskazać zmienne, dla których powinny istnieć metody setter i getter. class NazwaKlasy attr_accesor :var1, :var2, :var3 # inne metody end Jak widać w powyższym przykładzie, używasz słowa kluczowego attr_accessor lub attr_reader, a następnie podajesz listę symboli reprezentujących zmienne instancji oddzielone przecinkami. Tak więc definicja klasy Dog może zaczynać się w ten sposób: class Dog attr_accessor :name, :breed, :gender Zauważ, że składnia jest następująca :name, :breed i :gender, a nie @name, @breed, i @gender. Klasy Jeśli użyjesz attr_accessor, właściwe metody setter i getter zostaną utworzone dla każdej zmiennej z listy. Po zakończeniu definiowania klasy Dog możesz więc napisać tak (rysunek 7.9): d = Dog.new d.name = Sara d.breed = York d.gender = suczka puts Moj pies, #{d.name}, to #{d.gender} rasy #{d.breed}. Wiersze te pokazują, jak łatwo możesz instancji przypisać zmiennym wartości (to znaczy ustawić je) oraz uzyskać ich wartości (to znaczy pobrać je, tak jak w powyższej instrukcji puts). Jeśli użyjesz słowa kluczowego attr_reader, tylko metody getter zostaną utworzone, oznacza to, że możesz zrobić to — puts nazwa_obiektu.nazwa_zmiennej ale nie to — nazwa_obiektu.nazwa_zmiennej = wartość Zmieńmy teraz klasę Circle, korzystając z opisanej powyżej techniki. Jeśli do pisania tych przykładów korzystasz z powłoki irb, następne kroki prowadzą do ciekawego spostrzeżenia: w języku Ruby możesz modyfikować istniejące klasy w locie. Rysunek 7.9. Dzięki użyciu attr_accesor łatwo jest przypisywać i odczytywać wartości zmiennych instancji A k c e s o r y 159 Rysunek 7.10. Mała modyfikacja klasy Circle oraz utworzenie nowego obiektu tego typu Rysunek 7.11. Dzięki użyciu akcesora polecenie puts może teraz pobrać długość promienia za pomocą c.radius Rozdział 7. Aby użyć akcesorów: 1. Dodaj akcesor do klasy Circle: class Circle attr_accessor :radius end Te trzy wiersze oznaczają, mówiąc wprost: weź istniejącą definicję klasy Circle i zmień ją, dodając metody setter i getter dla zmiennej @radius. Jeśli do ćwiczeń wykorzystujesz powłokę irb oraz już wcześniej zdefiniowałeś klasę Circle, wówczas nadal posiada ona metody set_radius, get_radius, area oraz perimeter. Jeżeli nie korzystasz z powłoki irb lub wcześniej nie zdefiniowałeś klasy Circle, będziesz musiał dopisać definicje metod area i perimeter. 2. Utwórz nowe koło i ustaw długość promienia (rysunek 7.10): c = Circle.new c.radius = 123.481 W pierwszym wierszu tworzysz obiekt klasy Circle. W drugim wierszu przypisujesz wartość zmiennej @radius w bardziej bezpośredni i oczywisty sposób. 3. Wyświetl wymiary koła (rysunek 7.11): puts Koło o promieniu #{c.radius} ma obwód (cid:180)długości #{c.perimeter} i pole wielkości (cid:180)#{c.area}. Wiersz ten jest podobny do tego z poprzedniego przykładu, ale teraz promień jest zwracany poprzez wywołanie po prostu c.radius. y r o s e c k A 160 Klasy Wskazówki (cid:132) Metody setter i getter automatycznie wygenerowane przez wiersz: attr_accessor :nazwazmiennej są równoważne def nazwazmiennej @nazwazmiennej end def nazwazmiennej(wartość) @nazwazmiennej = wartość end (cid:132) W rzeczywistości słowa kluczowe attr_reader i attr_accessor są metodami zdefiniowanymi w klasie Module, której klasą potomną jest klasa Class (patrz rozdział 8., „Dziedziczenie i cała reszta”). (cid:132) W języku Ruby istnieje również metoda attr. W wersji 1.8 i starszych tworzy ona metodę getter dla pojedynczej zmiennej, jeśli wpiszesz: attr :nazwa_zmiennej Użyta jak w przykładzie poniżej tworzy obie metody, getter i setter: attr :nazwa_zmiennej, true W wersji 1.9 języka Ruby attr może być stosowana tak jak w poprzednich wersjach lub jako alias metody attr_reader. (cid:132) Metody attr_reader oraz attr_accessor tworzą proste metody getter i setter. Jeśli potrzebujesz bardziej wyrafinowanych lub elastycznych metod, musisz napisać je sam. Na przykład bardziej dokładna metoda setter klasy Circle może sprawdzać, czy promień jest większy od zera. (cid:132) Użycie metod attr_reader i attr_accessor jest przykładem metaprogramowania (ang. metaprogramming), kiedy to Ruby generuje kod za Ciebie. A k c e s o r y 161 Rozdział 7. Konstruktory W większości języków zorientowanych obiektowo istnieje metoda, która jest automatycznie wywoływana podczas tworzenia obiektu klasy. W innych językach nazywa ją konstruktorem, w języku Ruby określa się je również mianem inicjalizatora (ang. initializer), ponieważ jej nazwa to zawsze initialize. (W języku Java i C++ konstruktor jest metodą o takiej samej nazwie jak nazwa klasy, do której należy). class NazwaKlasy def initialize # zrób cokolwiek end end Metoda ta będzie automatycznie wywołana w momencie tworzenia obiektu tej klasy za pomocą NazwaKlasy.new. Zazwyczaj metoda initialize jest wykorzystywana do ustawiania wartości atrybutów klasy, w takim przypadku przyjmuje argumenty: class Dog def initialize(name) @name = name end end d = Dog.new( Reksio ) y r o t k u r t s n o K Zdefiniowana tutaj klasa Dog posiada tylko jedną metodę — initialize. W obecnej postaci w każdym obiekcie klasy Dog można zmiennej @name przypisać wartość, ale nie ma sposobu jej pobrania (to znaczy nie ma metody getter dla zmiennej @name). Jednym z rozwiązań jest użycie attr_reader, żeby Ruby utworzył metodę getter za Ciebie. class Dog attr_reader :name def initialize(name) @name = name end end d = Dog.new( Reksio ) puts Mój pies wabi się #{d.name}. 162 Rysunek 7.12. Początek definicji klasy Rectangle z metodami getter dla jej dwóch zmiennych oraz konstruktorem, który przypisuje im wartości Klasy Aby utworzyć konstruktor: 1. Rozpocznij definiowanie nowej klasy: class Rectangle attr_reader :height, :width Nowa klasa o nazwie Rectangle (prostokąt) będzie reprezentować figurę geometryczną. Posiada ona dwie zmienne instancji, height (wysokość) i width (szerokość), które reprezentują wymiary prostokąta. Metody getter dla nich zostaną stworzone automatycznie dzięki zastosowaniu attr_reader. 2. Zdefiniuj konstruktor (rysunek 7.12): def initialize(h, w) @height, @width = h, w end Metoda initialize przyjmuje dwa argumenty h i w. Za pomocą równoległego przypisania wartość h zostanie przypisana atrybutowi @height, a wartość w zostanie przypisana atrybutowi @width. 3. Zdefiniuj jeszcze dwie metody: def area @height * @width end def perimeter (@height + @width) * 2 end Podobnie jak metody klasy Circle o takich samych nazwach, te będą zwracać pole i obwód figury. K o n s t r u k t o r y 163 Rozdział 7. 4. Zdefiniuj jeszcze jedną metodę (rysunek 7.13): def is_square? if @height == @width then true else false end end Metoda ta zwraca wartość logiczną, która określa, czy prostokąt jest kwadratem (ang. square), czy nie. Stosuje się do przyjętej w języku Ruby konwencji kończenia nazw metod znakiem pytajnika (?), jeśli zwracają wartości logiczne (Boolean). 5. Zakończ definicję klasy: end 6. Utwórz obiekt typu Rectangle: r = Rectangle.new(10, 34) Ponieważ klasa posiada konstruktor oczekujący dwóch argumentów, dwie wartości muszą być przekazane metodzie new w momencie tworzenia obiektu. Ten prostokąt będzie miał wysokość 10 i szerokość 34. Rysunek 7.13. Trzy metody dodane do klasy Rectangle dostarczą podstawowych informacji o figurze y r o t k u r t s n o K 164 Klasy 8. Utwórz nowy prostokąt i przepisz wiersze z kroku 7. (rysunek 7.15): r = Rectangle.new(14, 14) puts Prostokąt o wysokości #{r.height} (cid:180)i szerokości #{r.width} posiada obwód (cid:180)długości #{r.perimeter}, a jego pole (cid:180)wynosi #{r.area}. puts Prostokąt ten #{r.is_square? ? jest : (cid:180) nie jest } kwadratem. Polecam ćwiczenia z innym prostokątem, który jest również kwadratem, choćby po to, żeby zobaczyć wynik. Możesz utworzyć nowy obiekt klasy Rectangle, aby nadpisać istniejącą zmienną r. 7. Użyj metod obiektu (rysunek 7.14): puts Prostokąt o wysokości #{r.height} (cid:180)i szerokości #{r.width} posiada obwód (cid:180)długości #{r.perimeter}, a jego pole (cid:180)wynosi #{r.area}. puts Prostokąt ten #{r.is_square? ? jest : (cid:180) nie jest } kwadratem. Pierwsze polecenie puts pokazuje, jak można wykorzystać automatycznie stworzone metody do pobrania wymiarów prostokąta. Polecenie to wywołuje również metody perimeter i area. Drugie polecenie puts wykorzystuje metodę is_square? z operatorem trzyargumentowym (ang. ternary), aby wyświetlić Prostokąt ten jest kwadratem lub Prostokąt ten nie jest kwadratem. Więcej o składni tego operatora możesz przeczytać w rozdziale 5., „Struktury sterujące”. Rysunek 7.14. Utworzenie obiektu klasy Rectangle i wywołanie jego pięciu metod Rysunek 7.15. Utworzenie obiektu klasy Rectangle, który jest równocześnie kwadratem K o n s t r u k t o r y 165 Rysunek 7.16. Jeśli klasa nie posiada zdefiniowanej metody dla danego operatora, użycie go z obiektami klasy spowoduje wystąpienie błędu NoMethodError Rozdział 7. Definiowanie operatorów Tak jak obiekty posiadają metody służące do wykonywania różnych zadań, tak samo mogą wykorzystywać operatory — arytmetyczne, przypisania i logiczne — których sposób działania możesz zdefiniować. Aby to zrobić, definiujesz metodę, której nazwa jest operatorem: +, -, == itd. Operatory takie wymagają dwóch argumentów — 4 - 2, ciąg_znaków + inny_ciąg_znaków, więc właściwa metoda musi operować na dwóch obiektach. Pierwszym obiektem będzie operand z lewej strony (4 i ciąg_znaków w przedstawionym przykładzie). Ten obiekt jest dostępny w metodzie poprzez odwołanie do self (patrz rozdział 6., „Dziedziczenie i cała reszta”) lub do zmiennych instancji klasy. Operand z prawej strony (2 i inny_ (cid:180)ciąg_znaków) powinien być przyjmowany jako jedyny argument metody: class NazwaKlasy def *(rh) # Rób coś z self i rh end end w ó r o t a r e p o e i n a w o i n i f e D To podstawowa składnia implementacji operatora mnożenia dla klasy. Od Ciebie, twórcy klasy, zależy, co metoda powinna robić w momencie użycia operatora. Możesz zdecydować się na pozostawienie operatora niezdefiniowanego, co spowoduje wystąpienie błędu, jeśli ktoś użyje go z danym obiektem (rysunek 7.16). Jako przykład weźmy dodawanie dwóch obiektów typu Rectangle: r1 = Rectangle.new(10, 20) r2 = Rectangle.new(6, 8) puts r1 + r2 166 Rysunek 7.17. Program, w którym wykorzystano dwa obiekty Circle w celu demonstracji działania operatorów przypisania i przyrównania bez konieczności definiowania ich w klasie Klasy Czy w tym przypadku wynikiem powinna być suma pól prostokątów (200 + 48 = 248), czy suma ich obwodów (60 + 28 =88)? Być może powinna obliczać sumę wysokości i szerokości prostokątów: def +(rh) @height += rh.height @width += rh.width self end W przypadku klasy Rectangle każde podejście powoduje powstanie problemów. Raz jeszcze — od Ciebie zależy, jak tego typu sytuacje będą obsługiwane, jeśli w ogóle: może okazać się, że dla danej klasy operacje dodawania, odejmowania, mnożenia czy dzielenia nie mają sensu. Inną decyzją, którą należy podjąć, jest: czy operacja ma zwrócić nowy obiekt, czy modyfikować istniejący (patrz ramka „Obiekty zmieniające same siebie” na stronie 171. W poprzednim przykładzie modyfikowane są wartości bieżącego obiektu, a następnie zwracane. Aby utworzyć i zwrócić nowy obiekt, metoda może wyglądać następująco: def +(rh) Rectangle.new(@height +rh.height, @width + (cid:180)rh.width) end Na koniec niektóre obiekty posiadają po dwa operatory lub metody robiące to samo, a różniące się tym, że jedna modyfikuje bieżący obiekt, a druga zwraca nowy obiekt, pozostawiając bieżący bez zmian. Jako przykład weźmy klasę String, która posiada dwie formy łączenia (konkatenacji): +, zwracający nowy obiekt, oraz , modyfikujący bieżący. Klasy mogą chcieć definiować własne wersje operatorów przypisania i logicznych. Język Ruby automatycznie generuje operatory przypisania (=) i przyrównania (==) (rysunek 7.17), możesz jednak chcieć zmienić ich zachowanie. D e f i n i o w a n i e o p e r a t o r ó w 167 Tabela 7.1. Powierzchnia całkowita szerokość długość 4 5.5 6 30 22 14 Powierzchnia całkowita powierzchnia 120 121 84 325 Rozdział 7. W przeciwieństwie do poprzednich ogólny operator porównania, = , nie jest automatycznie definiowany. Definiując metodę = , możesz sprawić, że obiekty danego typu będzie można porównywać i sortować. Po prostu zwracaj -1, jeśli lewy operand jest mniejszy, 1, jeśli prawy operand jest mniejszy, i 0, jeśli są równe. Na przykład jako podstawę do porównywania dwóch obiektów typu Rectangle weźmy ich pola: def = (rh) if self.area rh.area then -1 elsif self.area rh.area then 1 else 0 end end Jako„z życia wzięty” przykład wykorzystania tej wiedzy podam moje hobby: stolarkę1. Kiedy zaczynam nowy projekt, muszę wiedzieć, ile desek posiadam, żeby wiedzieć, czy ich wystarczy. Powierzchnia całkowita desek — które posiadam lub których projekt wymaga — jest sumą powierzchni pojedynczych deseczek. Tabela 7.1 zawiera przykładowe dane. Podczas definiowania klasy przyjąłem kilka założeń. Zakładam, że dwie deski są takie same, jeśli mają tę samą powierzchnię. Liczba desek jest raczej nieistotna, dwie mniejsze mogą posłużyć do stworzenia większej. Po drugie, dla uproszczenia pomijam grubość desek. W rzeczywistości możesz mieć deski, które mają półtorej cala grubości (tak zwane 6/4), a powierzchnia, którą możesz uzyskać, zależy od ich grubości (zakładając tę samą kubaturę). Mając deseczki o grubości ¾, będziesz miał dwa razy większą powierzchnię; użycie deseczek 2/4 oznacza trzy razy większą powierzchnię. Możesz uwzględnić to w klasie, oznacza to jedynie trochę więcej matematyki. w ó r o t a r e p o e i n a w o i n i f e D 1 Aby zrozumieć poniższy „stolarski” przykład „z życia wzięty”, należy się małe wytłumaczenie. W oryginale autor używa amerykańskiej miary drewna — board foot. board foot — deska o długości jednej stopy, szerokości jednej stopy i grubości jednego cala lub odpowiednik o takiej samej kubaturze. Źródło: http://www.woodweb.com/knowledge_base/What_is_a_Board_Foot.html. Tak więc board foot jest miarą objętości (kubatury), a nie powierzchni. Z tego powodu deski o różnych grubościach posiadają różne powierzchnie przy takiej samej objętości — proste. Autor zbija stół … ⎯ przyp. tłum. 168 Klasy Aby zdefiniować operatory dla klas: 1. Utwórz nowy skrypt w edytorze tekstu lub IDE (Listing 7.1): # Skrypt 7.1 - wood.rb Ponieważ przykład ten będzie zawierał dosyć dużo kodu, znajdowanie błędów i ich poprawianie będzie bardzo kłopotliwe, jeśli używasz powłoki irb lub fxri. Dlatego też zdecydowałem się napisać go jako skrypt w osobnym pliku. Po więcej informacji, jak pisać i uruchamiać skrypty w języku Ruby, odsyłam do rozdziału 2., „Proste skrypty”. 2. Rozpocznij definicje klasy Wood: class Wood attr_reader :boards def initialize(*args) @boards = args end Najpierw metoda getter jest definiowana dla zmiennej @boards. Następnie definiowana jest metoda initialize w taki sposób, aby mogła przyjmować zmienną liczbę argumentów pod postacią tablicy (o operatorze splat możesz się dowiedzieć więcej w rozdziale 6., „Tworzenie metod”). Zmienna @boards będzie tablicą haszów, po jednym dla każdej deseczki. Hasze będą używać symboli jako kluczy. Aby utworzyć obiekt zawierający dwie deseczki, napiszesz: walnut = Wood.new({:width = 5, :length = (cid:180)26.25}, {:width = 4.75, :length = 32}) Jeśli podczas tworzenia nowego obiektu nie będą przekazane żadne dane, wówczas @boards będzie pustą tablicą (ponieważ args będzie pustą tablicą). D e f i n i o w a n i e o p e r a t o r ó w Listing 7.1. Klasa Wood umożliwiająca dodawanie i porównywanie obiektów typu Wood 1 # Skrypt 7.1 - wood.rb 2 3 # Klasa reprezentująca zbiór desek. 4 class Wood 5 6 # Dostęp do-odczytu do tablicy boards: 7 attr_reader :boards 8 9 # Konstruktor, może inicjalizować tablicę boards. 10 def initialize(*args) 11 @boards = args 12 end 13 14 # Metoda dodaje pojedynczą deseczkę. 15 def add_board(board) 16 @boards.push(board) 17 end 18 19 # Metoda zwraca całkowitą powierzchnię desek. 20 def total 21 t = 0 22 @boards.each { |b| t += (b[:width] * (cid:180)b[:length]) } 23 t 24 end 25 26 # Metoda sprawdzająca, czy wystarczy drewna 27 # dla danego projektu 28 def enough?(project) 29 project.total = self.total 30 end 31 32 # Operator dodawania: 33 def +(rh) 34 @boards += rh.boards 35 self 36 end 37 38 # Operator przyrównania: 39 def ==(rh) 40 self.total == rh.total 41 end 42 43 # Operator identyczność: 44 def ===(rh) 45 @boards == rh.boards 46 end 47 169 Rozdział 7. 3. Zdefiniuj metodę add_board: def add_board(board) @boards.push(board) end Jest to prosta metoda służąca do dodawania deseczek do kolekcji poprzez wstawianie przekazanego argumentu do tablicy. 4. Zdefiniuj metodę total: def total t = 0 @boards.each { |b| t +=(b[:width] * (cid:180)b[:length]) } t end Metoda total zwraca całkowitą powierzchnię reprezentowaną przez obiekt. Aby to zrobić, inicjalizuje zmienną liczbą 0, a następnie iteruje po elementach tablicy @boards. Powiązany z iteratorem blok kodu będzie otrzymywał jedną deseczkę (zmienną typu Hash). Następnie doda do zmiennej t wynik mnożenia szerokości i długości deseczki. Na koniec zwracana jest suma. 5. Zdefiniuj metodę enough?: def enough?(project) project.total = self.total end Metoda ta zwraca informację, czy posiadany zapas drewna jest wystarczający dla danego projektu. Aby to zrobić, zwraca true, jeśli powierzchnia potrzebna dla danego projektu jest mniejsza lub równa całkowitej powierzchni desek w obiekcie. Metoda będzie używana w następujący sposób (maple i table są obiektami typu Wood): puts Wybierz inny rodzaj drewna! if (cid:180)!maple.enough?(table) w ó r o t a r e p o e i n a w o i n i f e D 170 Listing 7.1. Klasa Wood umożliwiająca dodawanie i porównywanie obiektów typu Wood — ciąg dalszy 48 # Ogólny operator porównania: 49 def = (rh) 50 if self.total rh.total then -1 51 elsif self.total rh.total then 1 52 else 0 end 53 end 54 55 end # Koniec definicji klasy Wood. 56 57 # Utwórz nowy obiekt klasy Wood: 58 maple = Wood.new({:width = 7, :length = (cid:180)42}, {:width = 4.5, :length = 22}, (cid:180){:width = 6.75, :length = 32.5}, (cid:180){:width = 5, :length = 26.25}) 59 60 # Utwórz drugi obiekt klasy Wood: 61 oak = Wood.new 62 oak.add_board({:width = 5, :length = (cid:180)26.25}) 63 oak.add_board({:width = 6.25, :length = (cid:180)27.5}) 64 65 # Kilka testów: 66 print Całkowita powierzchnia desek (cid:180)z klonu: 67 puts maple.total 68 print Całkowita powierzchnia desek (cid:180)dębowych: 69 puts oak.total 70 print Czy całkowite powierzchnie desek (cid:180)z klonu i dębowych są równe? 71 puts maple == oak 72 print Porównanie całkowitych powierzchni (cid:180)desek z klonu i dębowych: 73 puts maple = oak 74 75 # Kup więcej desek dębowych: 76 oak += Wood.new({:width = 7, :length = (cid:180)19}, {:width = 5.5, :length = 22.2}) 77 78 # Sprawdź, czy wystarczy dla projektu: 79 table = Wood.new({:width = 4.5, :length (cid:180)= 22}, {:width = 6.75, :length = (cid:180)32.5}, {:width = 5, :length = 26.25}, (cid:180){:width = 5, :length = 26.25}) 80 print Wymagana powierzchnia dla stołu: 81 puts table.total 82 print Czy wystarczy desek z klonu? 83 puts maple.enough?(table) ? Do pracy! : (cid:180) Niestety! 84 print Czy wystarczy desek dębowych? 85 puts oak.enough?(table) ? Do pracy! : (cid:180) Niestety! Klasy 6. Zdefiniuj operator dodawania: def +(rh) @boards += rh.boards self end Jeśli posiadasz zapas drewna i ktoś sprezentuje Ci swój, oba zapasy będą do siebie dodane: my_oak += your_oak Użycie operatora + dodaje tablicę @boards, która jest prawym operandem do tablicy @boards bieżącego obiektu. Metoda zwraca bieżący obiekt (self). 7. Zdefiniuj operatory przyrównania i identyczności: def ==(rh) self.total == rh.total end def ===(rh) @boards == rh.boards end Aby zademonstrować, w jaki sposób można to zrobić, nawet jeśli w rzeczywistości nigdy nie zostaną użyte, operatorom == (przyrównanie) i === (identyczność) przypisano funkcje. Obiekty będą równe, gdy dwie kolekcje będą miały taką sama powierzchnię, nawet jeśli będą miały różną liczbę deseczek. Identyczność jest bardziej restrykcyjną wersją przyrównania. Tutaj zdefiniowano ją jako sprawdzenie, czy dwa obiekty posiadają tablice @boards z takimi samymi elementami i w tej samej kolejności. 8. Zdefiniuj ogólny operator porównania: def = (rh) if self.total rh.total then -1 elsif self.total rh.total then 1 else 0 end end D e f i n i o w a n i e o p e r a t o r ó w 171 Obiekty zmieniające same siebie Niektóre metody klas modyfikują obiekty, do których należą. Przyjęła się konwencja, że ich nazwa kończy się wykrzyknikiem, zaznaczając, że należy ich używać z ostrożnością (na przykład metoda slice! klasy Array). Metoda może aktualizować obiekt poprzez zmianę wartości zmiennych instancji. def double! @some_var *= 2 end Ważną sprawą, na którą należy zwrócić uwagę, jest wartość, którą zwraca metoda. Poprzednia metoda zwraca wartość zmiennej @some_var pomnożoną razy 2. Wszystko jest w porządku, dopóki obiekt nie zostanie wykorzystany w taki sposób: my_obj = SomeClassName.new my_obj = my_obj.double! W tym momencie zmienna my_obj nie jest już instancją klasy SomeClassName, zamiast tego posiada wartość @some_var razy 2. Rozwiązaniem tego problemu jest zwracanie przez metodę bieżącego obiektu, reprezentowanego przez self: def double! @some_var *= 2 self end Jeśli potrzebujesz metody spełniającej to samo zadanie, ale bez modyfikowania bieżącego obiektu (tak jak metoda slice klasy Array), niech najpierw utworzy kopię bieżącego obiektu, a następnie wywołaj metodę, która zmienia bieżący obiekt: def double copy = self.dup copy.double! end Rozdział 7. Jeśli lewy operand (bieżący obiekt) ma mniejszą powierzchnię niż prawy operand, zwraca się -1. Jeżeli posiada większą, wówczas zwraca się 1. Jeśli oba mają taką samą powierzchnię, zwraca się 0 i przyjmuje się, że obiekty są równe. 9. Zakończ definiowanie klasy i utwórz kilka obiektów tego typu: end maple = Wood.new({:width = 7, :length = 42}, (cid:180){:width = 4.5, :length = 22}, {:width = (cid:180)6.75, :length = 32.5}, {:width = 5, (cid:180):length = 26.25}) oak = Wood.new oak.add_board({:width = 5, :length = 26.25}) oak.add_board({:width = 6.25, :length = (cid:180)27.5}) Najpierw utwórz nowy obiekt typu Wood o nazwie maple (klon). Podczas jego tworzenia przypisuje się mu deseczki. Następnie tworzę nowy obiekt typu Wood o nazwie oak (dąb). Na początku nie posiada on desek, więc dwie zostają dołożone. 10. Pobaw się z obiektami: print Całkowita powierzchnia desek z klonu: puts maple.total print Całkowita powierzchnia desek dębowych: puts oak.total print Czy całkowite powierzchnie desek z klonu (cid:180)i dębowych są równe? puts maple == oak print Porównanie całkowitych powierzchni (cid:180)desek z klonu i dębowych: puts maple = oak Aby zobaczyć, co te obiekty potrafią zrobić, wywołujemy metodę total oraz wykorzystujemy działanie dwóch operatorów. w ó r o t a r e p o e i n a w o i n i f e D 172 Klasy 11. Dołóż kilka desek dębowych: oak += Wood.new({:width = 7, :length = 19}, (cid:180){:width = 5.5, :length = 22.2}) W ten sposób sprawdzamy działanie operatora + dla obiektów klasy Wood. 12. Sprawdź, czy wystarczy drewna klonowego lub dębowego dla danego projektu: table = Wood.new({:width = 4.5, :length = 22}, (cid:180){:width = 6.75, :length = 32.5}, {:width = 5, (cid:180):length = 26.25}, {:width = 5, :length = (cid:180)26.25}) print Wymagana powierzchnia dla stołu: puts table.total print Czy wystarczy desek z klonu? puts maple.enough?(table) ? Do pracy! : (cid:180) Niestety! print Czy wystarczy desek dębowych? (cid:180)puts oak.enough?(table) ? Do pracy! : Niestety! Tworzymy nowy obiekt typu Wood o nazwie table (stół). Symbolizuje on hipotetyczny stół, który chcemy zbić z desek. Mając ten obiekt, możemy sprawdzić, czy wystarczy desek dla naszego projektu, przez porównanie go z innymi obiektami klasy Wood. 13. Zapisz i uruchom skrypt (rysunek 7.18). D e f i n i o w a n i e o p e r a t o r ó w Rysunek 7.18. Wynik wykonania skryptu wood.rb 173 Rozdział 7. Wskazówki (cid:132) Jeśli potrzebujesz zdefiniować jednoargumentowy minus lub plus, nazwij metody w następujący sposób: -@, +@. Nie możesz po prostu użyć - i +, ponieważ reprezentują one odejmowanie i dodawanie. (cid:132) Definicję klasy zazwyczaj umieszcza się w osobnym pliku, a następnie dołącza w skryptach, które używają danej klasy. W rozdziale 9., „Moduły”, zobaczysz, jak to zrobić. (cid:132) Aby umożliwić traktowanie obiektu jak tablicy, należy zdefiniować metodę []. Na przykład następna metoda umożliwi dostęp do atrybutu @height klasy Rectangle w następujący sposób: nazwa_obiektu[0] lub nazwa_obiektu[-2], a do atrybutu @width w następujący: nazwa_obiektu[1] lub nazwa_obiektu[-1]: def [](i) case i when 0, -2: @height when 1, -1: @width else nil end end Jeśli chcesz, aby obiekt mógł być taktowany jako hasz, możesz dodać klauzule when dla :height i height oraz :width i width . w ó r o t a r e p o e i n a w o i n i f e D 174 Metody specjalne Z wielkimi możliwościami definiowania i korzystania z własnych klas wiążą się obowiązki właściwego ich definiowania. Jednym z tych obowiązków jest takie ich definiowanie, aby zachowywały się tak jak inne obiekty języka Ruby (o ile to możliwe). Na przykład większość klas posiada metodę to_s, która zwraca tekstową reprezentację obiektu. Dla typów liczbowych to_s zwraca wartość jako ciąg znaków. Dla tablic to_s jest równoważna użyciu join. Aby utworzyć własną metodę to_s, po prostu zdefiniuj metodę o takiej nazwie. Można się spodziewać, że metoda taka może zwracać wartości zmiennych klas: class Dog def initialize(name) @name = name end def to_s @name end end Klasy Dla klasy Rectangle możesz zwrócić wartości umieszczone w kontekście (rysunek 7.19): class Rectangle attr_reader :height, :width def initialize(h, w) @height, @width = h, w end def to_s wysokość: #@height, szerokość: #@width end # pozostałe metody end W niektórych klasach sensowne jest również zdefiniowanie metody each, aby umożliwić iterację. Definiowanie tej metody nie zawsze jest celowe, ale może być przydatne, jeśli klasa przechowuje wiele wartości. Zostanie to pokazane w następnym przykładzie — klasie zarządzającej listami zakupów. Lista przechowywana jest w haszu, którego klucze są nazwami produktów, a wartości liczbą produktów. Metoda initialize tworzy nowy hasz. Metoda add dodaje element do listy. W klasie zaimplementowano również metody each oraz to_s, dlatego w miarę potrzeby obiekt zawierający listę zakupów będzie mógł być traktowany jako hasz. Rysunek 7.19. Przykład działania metody to_s dla obiektów typu Rectangle M e t o d y s p e c j a l n e 175 Rozdział 7. Aby utworzyć metody to_s i each: 1. Utwórz nowy skrypt w edytorze lub IDE (listing 7.2): # Skrypt 7.2 - groceries.rb Tak jak poprzedni, ten przykład również będzie napisany jako skrypt. 2. Rozpocznij definicję klasy GroceryList: class GroceryList def initialize @items = Hash.new end Metoda initialize nie przyjmuje żadnych argumentów, tworzy pusty obiekt typu Hash. Zauważ, że w klasie nie zdefiniowano żadnych akcesorów. Wartości będą dodawane za pomocą metody add, listę możesz przeglądać przy użyciu each. 3. Zdefiniuj metodę add: def add(item, qty = 1) @items[item] = qty end e n l a j c e p s y d o t e M Metody tej będziemy używać do dodawania produktów do listy. Przyjmuje dwa argumenty: nazwę produktu i liczbę. Dzięki ustawieniu domyślnej liczby na 1 podanie jej jest opcjonalne. Wewnątrz tej metody nowe produkty są dodawane poprzez dodanie nowego elementu do hasza. Nazwa produktu jest kluczem, a liczba produktów stanowi wartość elementu hasza. Jeśli dany element istnieje, liczba zostanie nadpisana. 4. Zdefiniuj metodę each: def each @items.each_pair { |k, v| yield k, v } end Listing 7.2. Udostępniając metody each oraz to_s, klasa GroceryList zachowuje się podobnie do standardowych klas w języku Ruby 1 # Skrypt 7.2 - groceries.rb 2 3 # Definicja nowej klasy: 4 class GroceryList 5 6 # Konstruktor tworzy pusty hasz. 7 def initialize 8 @items = Hash.new 9 end 10 11 # Metoda dodająca elementy do listy. 12 # Liczba jest opcjonalna, domyślnie 1. 13 # Nazwa elementu jest używana jako klucz. 14 def add(item, qty = 1) 15 @items[item] = qty 16 end 17 18 # Metoda służąca do iterowania po elementach listy. 19 # Zwraca klucz i wartość. 20 def each 21 @items.each_pair { |k, v| yield k, v } 22 end 23 24 def to_s 25 str = 26 @items.each_pair { |k, v| str (cid:180)+= #{k}: #{v}, } 27 str.slice(0, str.length - 2).to_s 28 end 29 30 end # Koniec definicji klasy GroceryList. 31 32 # Utwórz nową listę: 33 g = GroceryList.new 34 35 # Dodaj kilka elementów: 36 g.add( cukier , 5kg ) 37 g.add( kiwi , 4) 38 g.add( stek ) 39 40 # Wyświetl listę jako ciąg znaków: 41 puts Lista jako ciąg znaków= + g.to_s 42 43 # Wyświetl każdy element listy w nowym wierszu: 44 puts Lista zakupów 45 g.each { |item, qty| puts #{qty} #{item} } 176 Klasy Metoda each, będąca iteratorem, powinna poruszać się po elementach hasza i zwracać wartości do powiązanego z nią bloku kodu. (Iteratory zawsze korzystają z yield i wywoływane są z blokiem kodu, patrz rozdziały 5., „Struktury sterujące”, i 6., „Tworzenie metod”). Do poruszania się po elementach hasza wykorzystuje się iterator each_pair. W każdym kroku iteracji klucz i wartość hasza zostaną przypisane zmiennym k i v bloku. Następnie zostają one zwrócone przez iterator (do bloku kodu, w którym została wywołana metoda). Może się to wydawać niepotrzebne, ale można to wytłumaczyć w ten sposób: @items jest haszem, więc może korzystać z metody each_pair (lub each) klasy Hash; GroceryList nie jest haszem, więc musi zdefiniować własną metodę each (nawet jeśli ta korzysta z innego iteratora). 5. Zdefiniuj metodę to_s: def to_s str = @items.each_pair { |k, v| str += #{k}: (cid:180)#{v}, } str.slice(0, str.length - 2).to_s end Metoda ta zwróci hasz zamieniony w ciąg znaków postaci klucz: wartość, gdzie każda para klucz – wartość będzie oddzielona przecinkiem i spacją. Najpierw zostaje zdefiniowany pusty ciąg znaków, następnie iterator each_pair zwraca każdy element hasza. Wewnątrz powiązanego bloku kodu każda para jest dołączana do ciągu znaków. Następnie ciąg znaków jest zwracany bez dwóch ostatnich znaków (kończącego przecinka i spacji). Ponieważ metoda slice zwróci nil, jeśli ciąg znaków będzie pusty, na koniec wywołuje się metodę to_s, która w razie potrzeby zamiast nil zwróci pusty ciąg znaków. M e t o d y s p e c j a l n e 177 Rozdział 7. 6. Zakończ definicję klasy i utwórz obiekt tego typu: end g = GroceryList.new 7. Dodaj kilka elementów do listy: g.add( cukier , 5kg ) g.add( kiwi , 4) g.add( stek ) Nie został zdefiniowany sposób zapisu liczby produktów, więc możesz używać liczb oraz ciągów znaków. Ponieważ drugi argument posiada domyślną wartość 1, jest opcjonalny (jak pokazano w momencie dodania steku do listy). 8. Wyświetl listę zakupów w postaci ciągu znaków: puts Lista jako ciąg znaków= + g.to_s Aby to zrobić, możesz skorzystać z metody to_s. Jako ciąg znaków może zostać wyświetlona, zamieniona w tablicę, można ją przeszukiwać, można z nią zrobić wszystko to, co robi się ze standardowym obiektem klasy String. 9. Wyświetl każdy element listy w osobnym wierszu: e n l a j c e p s y d o t e M puts Lista zakupów g.each { |item, qty| puts #{qty} #{item} } Najpierw wyświetlany jest tytuł, następnie wywołuje się metodę each. Zwraca ona każdy produkt i jego liczbę. Wartości te zostaną przypisane zmiennym item i qty w bloku, a następnie wyświetlone. 10. Zapisz i uruchom skrypt (rysunek 7.20). Rysunek 7.20. Wynik wykonania skryptu groceries.rb w edytorze SciTE pod systemem Windows 178 Klasy Wskazówki (cid:132) Innym sposobem implementacji metody to_s jest skorzystanie z metody each klasy: def to_s str = self.each { |k, v| str += #{k}: #{v}, } str.slice(0, str.length - 2).to_s end (cid:132) Inną metodą, której implementację powinieneś rozważyć, jest coerce. Metoda ta zamienia miejscami argumenty w wykonywanym poleceniu: def coerce(rh) [self, rh] end Metoda ta jest niezbędna, jeśli klasa może zostać użyta w operacjach arytmetycznych z inną klasą. Na przykład klasa Wood obsługuje mnożenie, więc możesz podwoić lub potroić zapas drewna. W takim przypadku zadziała maple * 2, ale 2 * maple — już nie (ponieważ klasa Fixnum nie pozwala na mnożenie jej przez obiekt Wood). Jeśli w klasie Wood zdefiniujemy metodę coerce, będzie ona mogła zamienić miejscami operandy i wykonać mnożenie. (cid:132) Jeśli w klasie GroceryList zdefiniujemy metodę odczytującą dla zmiennej @items — attr_reader :items — wówczas nie trzeba będzie definiować metody each wewnątrz klasy, ponieważ będzie można skorzystać z niej na zewnątrz klasy: g.items.each { |item, qty| puts #{qty} (cid:180)#{item} } To jednak zakłada, że użytkownik wiedział, iż w klasie istnieje zmienna @items oraz że jest ona haszem. Najlepiej by było, gdyby klasy były tak tworzone, aby można było z nich korzystać bez znajomości, a nawet bez dostępu do ich implementacji. Nazywa się to enkapsulacją; szerzej opiszę to w następnym rozdziale. 179 M e t o d y s p e c j a l n e Rozdział 7. Walidacja i duck typing W klasie Wood przedstawionej w skrypcie 7.1 istnieją błędy projektowe: zakłada się, że jej metody i operatory będą używane właściwie. Metoda enough?, podobnie jak operator przyrównania, zakłada, że otrzyma obiekt z metodą total. Operatory + i === zakładają, że będą wykorzystywane jedynie z operandami posiadającymi zmienną @boards. Każde z poniższych wywołań spowoduje wystąpienie błędów (rysunek 7.21): puts !maple.enough?(439.50) oak + = 35 Aby zapobiec niewłaściwemu użyciu metod, możesz dodać kod walidujący, który przerwie wykonywanie metody, jeśli nie będą spełnione określone warunki. Jednym z rodzajów walidacji jest sprawdzenie typu używanych obiektów. Metoda instance_of? zwraca wartość logiczną, która wskazuje, czy jest to obiekt ustalonej klasy: class ThisClass def -(rh) return nil unless rh.instance_of? (cid:180)ThisClass # W porządku, wykonaj odejmowanie. end end Metoda będzie zwracać nil, jeśli prawy operand nie będzie typu ThisClass. Jeśli chcesz być bardziej elastyczny, możesz sprawdzać, czy obiekt nie jest obiektem danego typu lub typu pochodnego. Dziedziczenie jest dokładnie opisane w następnym rozdziale, na razie wiedz, że umożliwia ono pochodzenie jednej klasy od innej. class Rectangle def = (rh) return nil unless rh.is_a? Shape self.area = rh.area end end W powyższym przykładzie zakłada się, że można porównywać obiekty klasy Rectangle z obiektami klasy Shape oraz jej klas pochodnych. Może to dotyczyć klas Rectangle, Circle oraz Triangle. W takich przypadkach można dokonać porównania, ponieważ każdy obiekt klasy pochodzącej od Shape powinien posiadać metodę area (porównanie sugeruje, że prostokąt jest większy od koła, jeśli jego pole jest większe od pola koła). Jednakże jeśli zależy Ci jedynie na tym, aby obiekt posiadał daną metodę, to istnieje jeszcze bardziej liberalny sposób walidacji. g n i p y t k c u d i a j c a d i l a W Rysunek 7.21. Różne rodzaje błędów, które mogą wystąpić, jeśli metody i operatory będą wywoływane z niewłaściwymi typami lub operandami 180 Klasy Na przykład załóżmy, że chcesz stworzyć klasę, która będzie generowała tablice w języku HTML. Klasa taka może zamieniać tablicę na tablicę w HTML-u. Ale dlaczego nie mogłaby zamieniać hasza albo zakresu? Tak naprawdę dlaczego nie mogłaby zamieniać obiektu typu GroceryList, który również jest listą wartości? To, czego taka klasa naprawdę wymaga, może być dowolnym obiektem posiadającym iterator each. Aby sprawdzić taki warunek, użyj metody respond_to?: class HtmlTable # Kod klasy. def make_rows(data) return nil
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ruby. Szybki start
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: