Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00267 008503 23363494 na godz. na dobę w sumie
Windows 7 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Windows 7 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: , Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2426-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows 7
Porównaj ceny (książka, ebook (-85%), audiobook).

Poznaj nowy system Windows od praktycznej strony

Użytkownicy systemów tworzonych przez firmę Microsoft długo czekali na nową wersję najpopularniejszego na świecie graficznego środowiska operacyjnego. Wraz z pojawieniem się Windows 7 ich cierpliwość została wreszcie nagrodzona, a wymagania całkowicie zaspokojone. Ostatnia edycja 'okienek' oferuje bowiem szereg ciekawych funkcji, bardzo atrakcyjny wygląd i niespotykany do tej pory poziom bezpieczeństwa.

Aby móc w pełni skorzystać z tych możliwości, potrzebujesz jednak odpowiedniej wiedzy. W przystępny sposób dostarczy Ci ją książka 'Windows 7 PL. Ćwiczenia praktyczne', stanowiąca niezbędną pozycję w biblioteczce każdego, kto rozpoczyna swoją przygodę z tym środowiskiem lub chce szybko i bez problemów przesiąść się na nową wersję systemu. Lektura poparta wykonaniem kolejnych ćwiczeń umożliwi Ci praktyczne poznanie procesu instalacji i konfiguracji Windows 7, zaznajomi z graficznym interfejsem użytkownika środowiska i przybliży sposoby przeprowadzania podstawowych działań na systemie plików. Z książki dowiesz się również, jak podłączyć swój komputer do sieci i korzystać z zasobów internetu, a także nauczysz się właściwie zabezpieczyć Windows przed typowymi zagrożeniami.

Dowiedz się, co może Ci zaoferować Windows 7.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 978-83-246-2426-3 Format: A5, stron: 192 Poznaj nowy system Windows od praktycznej strony (cid:129) Zainstaluj, skonfiguruj i uruchom Windows (cid:129) Odkryj interfejs u¿ytkownika i narzêdzia systemowe (cid:129) Wypróbuj sieciowe mo¿liwoœci œrodowiska U¿ytkownicy systemów tworzonych przez firmê Microsoft d³ugo czekali na now¹ wersjê najpopularniejszego na œwiecie graficznego œrodowiska operacyjnego. Wraz z pojawieniem siê Windows 7 ich cierpliwoœæ zosta³a wreszcie nagrodzona, a wymagania ca³kowicie zaspokojone. Ostatnia edycja „okienek” oferuje bowiem szereg ciekawych funkcji, bardzo atrakcyjny wygl¹d i niespotykany do tej pory poziom bezpieczeñstwa. Aby móc w pe³ni skorzystaæ z tych mo¿liwoœci, potrzebujesz jednak odpowiedniej wiedzy. W przystêpny sposób dostarczy Ci j¹ ksi¹¿ka „Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne”, stanowi¹ca niezbêdn¹ pozycjê w biblioteczce ka¿dego, kto rozpoczyna swoj¹ przygodê z tym œrodowiskiem lub chce szybko i bez problemów przesi¹œæ siê na now¹ wersjê systemu. Lektura poparta wykonaniem kolejnych æwiczeñ umo¿liwi Ci praktyczne poznanie procesu instalacji i konfiguracji Windows 7, zaznajomi z graficznym interfejsem u¿ytkownika œrodowiska i przybli¿y sposoby przeprowadzania podstawowych dzia³añ na systemie plików. Z ksi¹¿ki dowiesz siê równie¿, jak pod³¹czyæ swój komputer do sieci i korzystaæ z zasobów internetu, a tak¿e nauczysz siê w³aœciwie zabezpieczyæ Windows przed typowymi zagro¿eniami. (cid:129) Instalacja i aktualizacja systemu do wersji 7 (cid:129) Podstawowe operacje w œrodowisku Windows (cid:129) Praca z oknami i innymi elementami interfejsu (cid:129) Konfiguracja i optymalizacja systemu (cid:129) Tworzenie, kontrolowanie i usuwanie kont u¿ytkowników (cid:129) Zarz¹dzanie plikami i folderami (cid:129) Pod³¹czanie do sieci i korzystanie z jej zasobów (cid:129) Sposoby zabezpieczania systemu przed wirusami i atakami z zewn¹trz Dowiedz siê, co mo¿e Ci zaoferowaæ Windows 7 Spis treĂci Rozdziaï 1. Rozdziaï 2. WstÚp Siódma wersja systemu Windows? Instalacja Interfejs uĝytkownika Uruchamianie i zamykanie systemu Praca z oknami Pulpit Menu Start i pasek zadañ Rozdziaï 3. Konfiguracja systemu Pomoc WydajnoĂÊ Konta uĝytkowników Komputer Rozdziaï 4. Pliki i foldery Eksplorator Windows Biblioteki Operacje na plikach i folderach Rozdziaï 5. SieÊ PoïÈczenia sieciowe Praca w sieci lokalnej Internet 5 5 7 41 41 47 52 62 73 73 79 82 88 109 109 116 119 137 137 146 153 4 Windows 7 PL • mwiczenia praktyczne Rozdziaï 6. Bezpieczeñstwo Wirusy Niechciane i faïszywe programy 171 183 186 6 Bezpieczeñstwo JeĂli podïÈczyïeĂ do sieci niezabezpieczony komputer, to sam prosisz siÚ o kïopoty. Wystarczy, ĝe raz nie dopisze Ci szczÚĂcie i zostaniesz ofiarÈ ataku — w takim przypadku musisz liczyÊ siÚ z utratÈ lub ujawnieniem Twoich danych i z kosztownymi awa- riami. Na szczÚĂcie Windows 7 zostaï opracowany z myĂlÈ o poprawie bezpieczeñstwa jego uĝytkowników. m W I C Z E N I E 6.1 Centrum akcji Centrum akcji zastÈpiïo Centrum zabezpieczeñ z Visty i jest miejscem, w którym moĝna szybko sprawdziÊ stan komputera i skonfigurowaÊ najwaĝniejsze dla jego bezpieczeñstwa opcje, takie jak zapora sieciowa, aktualizacje automatyczne, ochrona przed niebezpiecznymi programami i ochrona kont uĝytkowników. Dodatkowo Centrum akcji zawiera in- formacje o problemach z samym systemem Windows, np. o bïÚdnie wy- konanej kopii zapasowej czy niewïaĂciwe skonfigurowanych urzÈdze- niach. Dopóki komputer jest bezpieczny i dziaïa prawidïowo, nie ma powodu do odwiedzania Centrum akcji. Gdy pojawi siÚ jakiĂ problem z komputerem lub jego bezpieczeñstwem Centrum akcji wyĂwietli odpowiednie powiadomienie. 172 1. Kliknij widocznÈ w obszarze powiadomieñ ikonÚ biaïej flagi Windows 7 PL • mwiczenia praktyczne — jeĝeli dodatkowo zawieraïa ona czerwony znak ostrzeĝenia, zostanie wyĂwietlone okienko z wiadomoĂciami od Centrum akcji (rysunek 6.1). Rysunek 6.1. Dopóki komputer jest bezpieczny, w obszarze powiadomieñ bÚdzie widoczna biaïa ikona Centrum akcji — w tym przypadku wykryte zostaïy dwa problemy i przy ikonie flagi pojawiï siÚ czerwony znak ostrzeĝenia 2. Kliknij odnoĂnik Otwórz Centrum akcji. 3. Kwestie, które wymagajÈ Twojej natychmiastowej uwagi, zaznaczone sÈ na czerwono. W tym przypadku system nie wykryï skanera antywirusowego. Mniej powaĝne problemy (takie jak potrzeba przeskanowania komputera przez usïugÚ Windows Defender) zaznaczone sÈ na ĝóïto (rysunek 6.2). 4. W lewej czÚĂci okna Centrum akcji znajdujÈ siÚ odnoĂniki do typowych zadañ — kliknij odnoĂnik Zmieñ ustawienia Centrum akcji. 5. DomyĂlnie Centrum akcji monitoruje: a. Stan usïugi Windows Update — jeĝeli komputer nie jest automatycznie aktualizowany, zostanie wyĂwietlone ostrzeĝenie. b. Ustawienia zabezpieczeñ internetowych — jeĝeli bieĝÈca konfiguracja przeglÈdarki Internet Explorer jest mniej bezpieczna niĝ konfiguracja domyĂlna, zostanie wyĂwietlone ostrzeĝenie. c. Stan zapory sieciowej — jeĝeli zostanie ona wyïÈczona, zostanie wyĂwietlone ostrzeĝenie. d. Stan ochrony przed niechcianymi i szpiegowskimi programami — jeĝeli usïuga Windows Defender zostanie wyïÈczona, zostanie wyĂwietlone ostrzeĝenie. Rozdziaï 6. • Bezpieczeñstwo 173 Rysunek 6.2. Podstawowa ochrona komputera nigdy nie byïa tak prosta — wystarczy dbaÊ o to, ĝeby Centrum akcji nie miaïo ĝadnych zastrzeĝeñ do poziomu bezpieczeñstwa Twojego komputera e. Stan mechanizmu kontroli konta uĝytkownika — jeĝeli zostanie on wyïÈczony, zostanie wyĂwietlone ostrzeĝenie. f. Stan ochrony przed wirusami — jeĝeli nie bÚdziemy mieli aktualnego skanera antywirusowego, zostanie wyĂwietlone ostrzeĝenie. 6. Kliknij znajdujÈcy siÚ w sekcji Pokrewne ustawienia odnoĂnik Ustawienia raportowania problemów (rysunek 6.3). 7. Zamknij okno konfiguracji usïugi raportowania o bïÚdach i kliknij odnoĂnik Ustawienia Programu poprawy jakoĂci obsïugi klienta. 8. DomyĂlnie kaĝdy uĝytkownik systemu Windows bierze udziaï w programie polegajÈcym na przesyïaniu do firmy Microsoft danych na temat konfiguracji jego komputera i dziaïania systemu operacyjnego. Przesyïane dane nie zawierajÈ ĝadnych poufnych informacji i sïuĝÈ wyïÈcznie do udoskonalania kolejnych wersji Windows. 9. Zdecyduj, czy chcesz uczestniczyÊ w tym programie, i wróÊ do okna Centrum akcji. 174 Windows 7 PL • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.3. DomyĂlnie skonfigurowany system Windows 7 zbiera informacje o wszystkich bïÚdach (np. o zawieszaniu siÚ jakiegoĂ programu) i wysyïa je do firmy Microsoft w celu sprawdzenia, czy dany problem zostaï juĝ rozwiÈzany. Jeĝeli tak, znalezione rozwiÈzanie zostanie nam przesïane 10. Rozwiñ sekcjÚ Konserwacja i kliknij odnoĂnik Wyszukaj rozwiÈzania (rysunek 6.4). Rysunek 6.4. Jeĝeli masz jakiekolwiek problemy z komputerem, w pierwszej kolejnoĂci sprawdě, czy nie sÈ znane ich rozwiÈzania m W I C Z E N I E 6.2 Zapora sieciowa Uĝytkownicy systemu Windows 7 powinni ochroniÊ siÚ przed atakami sieciowymi za pomocÈ zintegrowanej z systemem zapory poïÈczenia internetowego. Rozdziaï 6. • Bezpieczeñstwo 175 Instalowana z systemami Windows XP SP1 i Windows 2003 zapora sïuĝyïa jedynie do filtrowania nadchodzÈcych poïÈczeñ — proces wysyïania danych z komputera nie byï przez niÈ monitorowany. Zapora systemu Windows 7 umoĝliwia blokowanie zarówno odbieranych, jak i wysyïanych danych, ale domyĂlnie zezwala ona na wszystkie poïÈczenia wychodzÈce. DomyĂlne ustawienia zapory sÈ odpowiednie dla komputerów, na któ- rych nie jest uruchomiony ĝaden serwer sieciowy, tj. program, który oczekuje na nadchodzÈce od innych komputerów dane, przetwarza je i wysyïa odpowiedzi. Jeĝeli Twój komputer peïni funkcjÚ jakiegoĂ serwera sieciowego, naleĝy tak skonfigurowaÊ zaporÚ poïÈczenia in- ternetowego, aby zezwalaïa na poïÈczenia z innymi komputerami. W tym celu: 1. Jeĝeli okno Centrum akcji nie zostaïo zamkniÚte, wpisz w polu wyszukiwania Zapora i kliknij odnoĂnik Zapora systemu Windows. W przeciwnym wypadku rozwiñ menu Start, uruchom Panel sterowania, wpisz w polu wyszukiwania Zapora i kliknij odnoĂnik Zapora systemu Windows (rysunek 6.5). Rysunek 6.5. JednÈ z nowoĂci w systemie Windows 7 jest moĝliwoĂÊ jednoczesnego uĝywania kilku profili sieciowych. DziÚki czemu, jeĝeli komputer jest jednoczeĂnie poïÈczony z sieciÈ publicznÈ i — poprzez poïÈczenie VPN — z sieciÈ firmowÈ, kaĝde z tych poïÈczeñ moĝe mieÊ inne ustawienia zabezpieczeñ 176 2. Kliknij odnoĂnik do zadania Zezwalaj programowi lub funkcji Windows 7 PL • mwiczenia praktyczne na dostÚp przez ZaporÚ systemu Windows. 3. Zostanie wyĂwietlona lista programów, które mogÈ wymieniaÊ dane poprzez sieÊ. Jeĝeli interesujÈcy nas program jest na tej liĂcie, wystarczy zaznaczyÊ odpowiednie pole wyboru (rysunek 6.6). Rysunek 6.6. Kaĝdy program moĝe byÊ odblokowany osobno w sieciach prywatnych i publicznych 4. Gdyby w sieciach prywatnych (domowych lub firmowych) uĝywany byï zdalny pulpit, naleĝaïoby odblokowaÊ tÚ funkcjÚ poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru. 5. Aby zezwoliÊ na komunikacjÚ sieciowÈ wybranemu programowi: a. Kliknij przycisk Zezwalaj na dostÚp innego programu. b. Zostanie wyĂwietlona lista zainstalowanych aplikacji — zaznacz program, który bÚdzie mógï dziaïaÊ w sieciach prywatnych, i kliknij OK (rysunek 6.7). c. Jeĝeli programu nie ma liĂcie, kliknij PrzeglÈdaj i wskaĝ lokalizacjÚ gïównego pliku programu. d. Po klikniÚciu OK program zostanie dodany do listy wyjÈtków i bÚdzie poprawnie dziaïaï przez sieÊ. Rozdziaï 6. • Bezpieczeñstwo 177 Rysunek 6.7. Aby wybrane programy mogïy komunikowaÊ siÚ w sieciach publicznych, kliknij przycisk Typy lokalizacji sieciowych i wybierz sieci publiczne 6. Aby zablokowaÊ program, któremu wczeĂniej zezwoliliĂmy na komunikacjÚ przez sieÊ: a. Zaznacz ten program. b. Kliknij przycisk Usuñ. c. Po potwierdzeniu decyzji program zostanie zablokowany przez ZaporÚ systemu Windows. 7. Aby zablokowaÊ wszystkie programy i przywróciÊ domyĂlnÈ (bezpiecznÈ) konfiguracjÚ Zapory systemu Windows: a. WyĂwietl okno Zapora systemu Windows. b. Kliknij odnoĂnik PrzywróÊ domyĂlne. c. Kliknij przycisk PrzywróÊ domyĂlne i potwierdě swojÈ decyzjÚ, klikajÈc Tak. 8. KoñczÈc Êwiczenie, zamknij okno Zapory systemu Windows. m W I C Z E N I E 6.3 Automatyczna aktualizacja systemu W celu lepszego zrozumienia, jak waĝne jest regularne uaktualnianie uĝywanego oprogramowania, zapoznaj siÚ z cyklem ĝycia aktualizacji zabezpieczeñ: 178 1. Analityk bezpieczeñstwa wykrywa lukÚ i zgïasza ten fakt firmie Windows 7 PL • mwiczenia praktyczne Microsoft. Opublikowanie przez niego w tym momencie odkrycia w internecie naraziïoby wszystkich korzystajÈcych z danego oprogramowania uĝytkowników na powaĝne straty. 2. Microsoft rozpoczyna pracÚ nad przygotowaniem i przetestowaniem eliminujÈcej wykrytÈ lukÚ aktualizacji zabezpieczeñ. Na tym etapie wyïÈcznie raportujÈcy i producent oprogramowania wiedzÈ o bïÚdzie. 3. Microsoft informuje uĝytkowników o przygotowanym uaktualnieniu. W tym momencie rozpoczyna siÚ wyĂcig pomiÚdzy osobÈ, która chce wykorzystaÊ powszechnie juĝ znanÈ lukÚ, a uĝytkownikiem komputera. 4. UdostÚpniona aktualizacja zabezpieczeñ jest analizowana i na podstawie tych badañ (nazywanych wstecznÈ inĝynieriÈ) atakujÈcy dowiaduje siÚ o eliminowanej przez tÚ aktualizacjÚ luce. 5. Po stworzeniu i udostÚpnieniu kodu exploita hakerzy opracowujÈ wykorzystujÈcego go wirusa. Gotowy wirus zostaje rozpowszechniony w internecie, a niezabezpieczone komputery stajÈ siÚ jego ïatwÈ ofiarÈ. KoñczÈc instalacjÚ systemu Windows 7, naleĝaïo zdecydowaÊ, czy wïÈ- czone bÚdÈ wszystkie mechanizmy zabezpieczeñ, w tym mechanizm automatycznych aktualizacji. Jeĝeli wybraïeĂ zalecanÈ opcjÚ, system codziennie sprawdzi, czy dostÚpne sÈ nowe aktualizacje zabezpieczeñ, i jeĝeli sÈ, pobierze je. Nie naleĝy zmieniaÊ domyĂlnego harmonogramu codziennego instalowania pobranych aktualizacji. Chociaĝ wiÚkszoĂÊ aktualizacji zabezpieczeñ jest udostÚpniania raz na miesiÈc, to aktualizacje krytyczne sÈ udostÚpniane natychmiast po ich przygotowaniu i powinny byÊ zainstalowane w ciÈgu 24 godzin od udostÚpnienia. Aby sprawdziÊ i skonfigurowaÊ aktualizacje automatyczne: 1. Otwórz okno Centrum akcji. 2. Kliknij znajdujÈcy siÚ z lewej strony odnoĂnik Windows Update. 3. O ile bieĝÈce ustawienia sÈ takie jak na rysunku 6.8 (czyli system codziennie sprawdza dostÚpne aktualizacje), ich rÚczne sprawdzanie jest niepotrzebne. Rozdziaï 6. • Bezpieczeñstwo 179 Rysunek 6.8. W oknie Windows Update moĝesz m.in. przejrzeÊ i odinstalowaÊ wybrane aktualizacje. Moĝesz teĝ wïÈczyÊ automatyczne aktualizowanie innych programów, m.in. pakietu Office i niektórych skanerów antywirusowych 4. Kliknij odnoĂnik Zmieñ ustawienia. Najwygodniejsze i najbezpieczniejsze jest automatyczne instalowanie pobranych aktualizacji (rysunek 6.9) — wystarczy tylko wybraÊ wïaĂciwÈ godzinÚ przeprowadzania tej operacji. Moĝesz jednak zdecydowaÊ siÚ na automatyczne pobieranie i rÚcznÈ instalacjÚ albo na rÚczne pobieranie i instalowanie aktualizacji. 5. WróÊ do okna Windows Update. 6. Aktualizowany powinien byÊ nie tylko system Windows, ale równieĝ zainstalowane w nim programy — to w programy, a nie systemy operacyjne wymierzona jest wiÚkszoĂÊ ataków. 7. Kliknij znajdujÈcy siÚ w polu Pobierz aktualizacje dla innych produktów Microsoft odnoĂnik Dowiedz siÚ wiÚcej. 8. Zostanie wyĂwietlona strona WWW usïugi Microsoft Update. Zaakceptuj jej regulamin i kliknij przycisk Zainstaluj. 9. Zostanie wyĂwietlone okno kontroli konta uĝytkownika z pytaniem, czy chcesz zezwoliÊ programowi Windows Update na zmianÚ konfiguracji Twojego komputera. Kliknij przycisk Tak. 10. Usïuga Windows Update sprawdzi, czy nie ma dostÚpnych aktualizacji dla zainstalowanych na Twoim komputerze programów firmy Microsoft. 180 Windows 7 PL • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.9. Taka konfiguracja aktualizacji spowoduje, ĝe bÚdÈ one rzeczywiĂcie automatyczne instalowane — Windows 7 jest pierwszÈ wersjÈ systemu Windows, w której aktualizacje mogÈ byÊ instalowane przez standardowych uĝytkowników (a nie tylko przez administratorów), w dodatku jeĝeli komputer bÚdzie o zaplanowanej godzinie aktualizacji uĂpiony, zostanie obudzony na czas instalacji aktualizacji AktualizujÈc komputer, nie zapominaj o zainstalowanych programach firm trzecich — bardzo czÚsto to wïaĂnie one sÈ celem ataków. m W I C Z E N I E 6.4 Kontrola konta uĝytkownika Zasada minimalnych uprawnieñ to jedna z podstawowych, najwaĝ- niejszych zasad bezpieczeñstwa komputerowego. Wedïug tej zasady uĝytkownik powinien mieÊ tylko takie uprawnienia, jakie sÈ mu po- trzebne do pracy z komputerem — i ĝadnych wiÚcej. Niestety, w sys- temach Windows wiÚkszoĂÊ uĝytkowników ma uprawnienia admi- nistracyjne, a prawie wszyscy administratorzy na co dzieñ, podczas sprawdzania poczty czy przeglÈdania stron WWW, korzystajÈ z konta administratora. Firma Microsoft, chcÈc rozwiÈzaÊ ten problem, w sys- temie Windows 7 wprowadziïa domyĂlnie ograniczone uprawnienia równieĝ dla administratorów. Rozdziaï 6. • Bezpieczeñstwo 181 Wykonanie niektórych Êwiczeñ z tej ksiÈĝki wymagaïo potwierdze- nia posiadania uprawnieñ administratora — w takich sytuacjach wy- Ăwietlane byïo okienko podobne do pokazanego na rysunku 6.10. Rysunek 6.10. JednÈ z najbardziej krytykowanych funkcji Visty byïa koniecznoĂÊ ciÈgïego potwierdzania uprawnieñ administracyjnych — w skrajnych przypadkach skasowanie jednego pliku wymagaïo nawet czterokrotnego potwierdzenia posiadanych uprawnieñ W systemie Windows 7 mechanizm kontroli konta uĝytkownika zostaï znacznie ulepszony, w zwiÈzku z czym moĝemy tygodniami pracowaÊ z komputerem i ani razu nie zobaczyÊ pytania o zezwolenie progra- mowi na wprowadzenie zmian w komputerze. Mechanizm ten jednak nadal chroni nasz komputer. Aby siÚ o tym przekonaÊ: 1. Zaloguj siÚ do systemu na konto standardowego uĝytkownika. 2. WyĂwietl Panel sterowania i kliknij Dodaj lub usuñ konta uĝytkowników — poniewaĝ zarzÈdzanie kontami wymaga uprawnieñ administratora, zostaniesz poproszony o podanie odpowiedniego hasïa (rysunek 6.11). 3. Po podaniu hasïa administratora bÚdziesz mógï tworzyÊ, modyfikowaÊ i usuwaÊ konta uĝytkowników systemu. 4. Wyloguj siÚ i zaloguj na konto administratora. Dziaïanie mechanizmu kontroli konta uĝytkownika moĝe byÊ dosto- sowane do indywidualnych potrzeb: 1. WyĂwietl okno Centrum akcji. 2. Kliknij odnoĂnik do zadania Zmieñ ustawienia funkcji Kontrola konta uĝytkownika. 182 Windows 7 PL • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.11. Standardowi uĝytkownicy przed uruchomieniem programu wymagajÈcego uprawnieñ administratora zostanÈ poproszeni o podanie hasïa uĝytkownika posiadajÈcego takie uprawnienia 3. Zostanie wyĂwietlone okno pozwalajÈce wybraÊ operacje, których wykonanie bÚdzie wymagaïo potwierdzenia posiadania uprawnieñ administracyjnych1 (rysunek 6.12). 4. DomyĂlnie powiadomienia funkcji kontroli konta uĝytkownika sÈ wyĂwietlane na bezpiecznym pulpicie — dopóki nie odpowiemy na pytanie, czy zgadzamy siÚ na uruchomienie programu czy narzÚdzia systemu Windows, pulpit uĝytkownika bÚdzie zablokowany. W przypadku administratorów powiadomienie moĝe byÊ wyĂwietlone: a. za kaĝdym razem, gdy zmieniane sÈ ustawienia komputera, ustawienia systemowe oraz podczas instalowania programów (najbezpieczniejsza opcja Zawsze powiadamiaj), b. tylko gdy zmieniane sÈ ustawienia komputera (opcja domyĂlna), c. tylko gdy zmieniane sÈ ustawienia komputera, ale pytanie bÚdzie wyĂwietlone w standardowym oknie dialogowym a nie na bezpiecznym pulpicie (opcja Nie przyciemniaj pulpitu), d. nigdy (opcja Nie powiadamiaj). 5. Jeĝeli nie musisz, nie obniĝaj poziomu dziaïania funkcji kontroli konta uĝytkownika i kliknij Anuluj. 1 W finalnej wersji systemu Windows 7 to okno bÚdzie caïkowicie spolszczone i moĝe wyglÈdaÊ nieco inaczej. Rozdziaï 6. • Bezpieczeñstwo 183 Rysunek 6.12. W ViĂcie funkcjÚ kontroli konta uĝytkownika moĝna byïo wïÈczyÊ albo wyïÈczyÊ, a nieliczne zmiany w jej dziaïaniu trzeba byïo wprowadzaÊ za pomocÈ konsoli MMC Zasady grupy. W Windows 7 konfiguracja tej funkcji jest znacznie prostsza Wirusy Wirusy zagraĝajÈ wszystkim komputerom dziaïajÈcym pod kontrolÈ systemów Microsoft Windows, nie tylko tym podïÈczonym do sieci lokalnych — ïÈczÈc siÚ poprzez modem z internetem, odczytujÈc e-maile, odwiedzajÈc stronÚ WWW czy uruchamiajÈc skopiowany na pïytÚ program, moĝesz nieĂwiadomie zainfekowaÊ swój komputer. JedynÈ skutecznÈ ochronÈ przed wirusami jest nieuruchamianie niezaufanych programów, nieodwiedzanie niezaufanych stron WWW, nieotwieranie nieoczekiwanych zaïÈczników w e-mailach (równieĝ tych otrzymanych od znanych nam osób) i nieklikanie znajdujÈcych siÚ w tych wiadomoĂciach odnoĂników do stron WWW. 184 m W I C Z E N I E 6.5 Windows 7 PL • mwiczenia praktyczne Skaner antywirusowy PewnÈ ochronÚ przed wirusami daje bezustanne sprawdzanie, czy uruchamiane i kopiowane pliki nie zostaïy wczeĂniej zainfekowane. Zadanie to wykonujÈ skanery antywirusowe — programy, które chroniÈ przed znanymi wirusami i które umoĝliwiajÈ sprawdzenie, czy na dyskach twardych nie znajdujÈ siÚ zainfekowane pliki. Programy tego typu, zarówno komercyjne (pïatne), jak i darmowe, sÈ powszechnie dostÚpne — wystarczy wpisaÊ w ulubionej przeglÈdarce internetowej frazÚ Skaner antywirusowy albo Ochrona przed wirusami, aby uzyskaÊ tysiÈce adresów. WĂród pierwszych dwudziestu bÚdzie znajdo- waÊ siÚ co najmniej kilka adresów firm oferujÈcych tego typu programy. My zdecydowaliĂmy siÚ na skaner ESET Smart Security firmy ESET — demonstracyjnÈ, 30-dniowÈ wersjÚ tego skanera moĝna pobraÊ pod adresem http://www.eset.com/download/free_trial_download_int.php. Nigdy nie instaluj programów antywirusowych pochodzÈcych z nieznanych ěródeï. W ciÈgu ostatnich lat miaïo miejsce kilkanaĂcie ogólnoĂwiatowych ataków polegajÈcych na próbie nakïonienia uĝytkowników — z reguïy za pomocÈ wyĂwietlania faïszywych ostrzeĝeñ o zainfekowaniu komputera wieloma groěnymi wirusami — do zainstalowania faïszywego programu antywirusowego. Takie programy nie tylko nie chroniÈ przed wirusami, ale same instalujÈ na komputerach wrogie programy (np. programy pozwalajÈce atakujÈcemu przejÚcie zdalnej kontroli nad naszym komputerem). Coraz czÚĂciej takie faïszywe programy antywirusowe próbujÈ teĝ wyïudziÊ pieniÈdze poprzez nakïanianie uĝytkowników do ich zarejestrowania, a wiÚc do zapïacenia atakujÈcemu za program, który nie chroni, tylko umoĝliwia zaatakowanie komputera. 1. Jeĝeli nie wybraïeĂ jeszcze programu antywirusowego, kliknij powiadomienie Centrum akcji, a nastÚpnie wiadomoĂÊ Znajdě program antywirusowy w trybie online. 2. Wybierz program antywirusowy — zostanie wyĂwietlona strona jego producenta. 3. Pobierz i zainstaluj przeznaczony dla Twojej wersji systemu Windows 7 program antywirusowy. W dalszych punktach tego Êwiczenia i dwóch nastÚpnych Êwiczeniach jako przykïadowy program antywirusowy zostaï przedstawiony ESET Smart Security Business Edition. Rozdziaï 6. • Bezpieczeñstwo 185 4. Po uruchomieniu programu instalacyjnego skanera antywirusowego zaakceptuj umowÚ licencyjnÈ i wybierz standardowÈ instalacjÚ. 5. Podaj nazwÚ uĝytkownika i hasïo lub wybierz opcjÚ pozwalajÈcÈ na podanie tych danych w póěniejszym czasie. 6. WïÈcz dodatkowÈ ochronÚ przed niechcianymi programami. 7. Po zakoñczeniu instalacji skaner wykryje poïÈczenie sieciowe i zapyta, czy jest to sieÊ prywatna czy publiczna. Wybierz odpowiedniÈ opcjÚ (w sieciach publicznych udostÚpnianie plików jest blokowane). 8. Windows 7 domyĂlnie ukrywa ikony, które programy próbujÈ umieĂciÊ w obszarze powiadomieñ paska zadañ — jeĝeli chcesz, ĝeby znalazïa siÚ tam ikona skanera antywirusowego: a. Kliknij znajdujÈcy siÚ na pasku zadañ przycisk Pokaĝ ukryte ikony. b. Kliknij Dostosuj. c. Znajdě ikonÚ skanera antywirusowego i wybierz opcjÚ Pokaĝ ikony i powiadomienia. 9. Uruchom skaner antywirusowy — moĝna to zrobiÊ albo z menu Start, albo klikajÈc jego wyĂwietlonÈ na pasku zadañ ikonÚ. 10. Przeskanuj caïy komputer — skaner sprawdzi, czy jakikolwiek ze znajdujÈcych siÚ na lokalnym dysku plików nie jest zainfekowany, i jeĂli znajdzie wirusy, spróbuje je usunÈÊ z pliku (ta opcja najczÚĂciej nazywa siÚ wyleczeniem pliku). 11. JeĂli wyleczenie pliku bÚdzie niemoĝliwe, skaner zaproponuje usuniÚcie caïego pliku lub objÚcie go kwarantannÈ, czyli przeniesienie do specjalnego folderu. m W I C Z E N I E 6.6 Aktualizacja bazy znanych wirusów Skanery antywirusowe rozpoznajÈ wirusy poprzez porównanie kodów programów z sygnaturami (cechami charakterystycznymi) znanych wi- rusów. Jeĝeli wykorzystywana do porównywania baza sygnatur nie bÚdzie zawieraïa danych o okreĂlonych wirusach, to nie zostanÈ one wykryte. Z tego powodu kaĝdy skaner antywirusowy posiada opcjÚ aktualizacji bazy znanych wirusów, umoĝliwiajÈcÈ pobranie dostÚp- nego w internecie pliku, w którym zostaïy zapisane sygnatury wszyst- kich znanych wirusów. 186 Windows 7 PL • mwiczenia praktyczne Jeĝeli dysponujesz staïym dostÚpem do internetu, powinieneĂ codziennie aktualizowaÊ sygnatury wirusów. W innym przypadku moĝesz pozwoliÊ sobie na ich aktualizacjÚ co dwa lub trzy dni, nie rzadziej jednak niĝ dwa razy w ciÈgu tygodnia. 1. Uruchom skaner antywirusowy. 2. Wybierz opcjÚ aktualizacji bazy wirusów (w przypadku programu ESET przed aktualizacjÈ konieczne jest podanie nazwy uĝytkownika i hasïa). 3. Upewnij siÚ, czy wïÈczona jest automatyczna aktualizacja bazy znanych wirusów — wiÚkszoĂÊ skanerów antywirusowych aktualizuje swoje bazy wedïug specjalnego harmonogramu i wystarczy upewniÊ siÚ, czy jest on wïÈczony. Niechciane i faïszywe programy Wirusy to tylko jedne z wielu niechcianych (tj. takich, których uĝyt- kownik Ăwiadomie nie uruchomiïby na swoim komputerze) progra- mów. Obok nich do tej kategorii zaliczamy: 1. Programy szpiegowskie (ang. SpyWare) — ich dziaïanie polega na zbieraniu informacji, które mogÈ uïatwiÊ atak na komputer albo byÊ wykorzystane przeciwko jego uĝytkownikowi, takich jak hasïa do systemu operacyjnego, odwiedzanych stron internetowych czy serwerów pocztowych, numery kart kredytowych, dane o konfiguracji systemu operacyjnego czy po prostu sekwencje naciskanych przez uĝytkownika klawiszy. 2. Programy dodatkowe (ang. AdWare) — instalowane albo z darmowymi bÈdě demonstracyjnymi wersjami najróĝniejszych programów, albo automatycznie, bez wiedzy odwiedzajÈcego strony WWW uĝytkownika, programy o najróĝniejszym dziaïaniu — od wyĂwietlania reklam, poprzez zbieranie informacji o odwiedzanych stronach WWW, aĝ po zmiany w ustawieniach programów i systemu operacyjnego. 3. Konie trojañskie (ang. Trojan horse) — programy, które umoĝliwiajÈ atakujÈcemu przejÚcie zdalnej kontroli nad komputerem. Rozdziaï 6. • Bezpieczeñstwo 187 Niektóre z takich programów sÈ wykrywane i usuwane przez skanery antywirusowe, jednak zdecydowana wiÚkszoĂÊ nie jest uznawana za wirusy, co nie oznacza, ĝe nie sÈ one niebezpieczne. Dlatego oprócz skanera antywirusowego kaĝdy komputer powinien byÊ chroniony za pomocÈ specjalnego antyszpiegowskiego programu. Niechciane i faïszywe programy sÈ czÚsto doïÈczane do darmowych, dostÚpnych w internecie programów, takich jak zestawy kodeków czy odtwarzacze multimediów. Odradzamy pobieranie i uruchamianie pochodzÈcych z niezaufanych ěródeï programów — próbujÈc zaoszczÚdziÊ kilkadziesiÈt zïotych, moĝemy straciÊ kontrolÚ nad wïasnym komputerem i przechowywanymi w nim danymi. m W I C Z E N I E 6.7 Windows Defender Windows Defender to usïuga systemu Windows 7 chroniÈca go przed niechcianymi programami i niepoĝÈdanymi zmianami w jego konfi- guracji. 1. Aby wyĂwietliÊ okno konfiguracyjne usïugi Windows Defender, wyĂwietl gïówne okno Panelu sterowania, wpisz w polu wyszukiwania Defender i kliknij znaleziony odnoĂnik Windows Defender. 2. Na gïównej zakïadce znajdziesz informacje, na które powinieneĂ zwróciÊ szczególnÈ uwagÚ (rysunek 6.13). Przy kaĝdej z informacji znajdziesz przycisk lub wskazówki dotyczÈce tego, jak rozwiÈzaÊ dany problem. 3. Kliknij przycisk Skanuj teraz — rozpocznie siÚ wyszukiwanie niechcianych programów. Jeĝeli jakieĂ zostanÈ znalezione, zaakceptuj domyĂlnÈ akcjÚ i usuñ je. 4. Kliknij znajdujÈcy siÚ na pasku narzÚdzi przycisk NarzÚdzia i kliknij odnoĂnik Opcje. W tym podzielonym na sekcje oknie moĝesz ustawiÊ najwaĝniejsze opcje usïugi. 5. Wybierz, o której godzinie i jak czÚsto przeprowadzany bÚdzie test systemu, i upewnij siÚ, czy zaznaczone jest pole sprawdzania dostÚpnych aktualizacji przed rozpoczÚciem testów oraz czy test bÚdzie przeprowadzany tylko w czasie bezczynnoĂci komputera (rysunek 6.14). 188 Windows 7 PL • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.13. W tym przypadku komputer od kilku tygodni nie byï sprawdzany pod kÈtem obecnoĂci niechcianych programów Rysunek 6.14. Jeĝeli codzienne sprawdzanie komputera bÚdzie przeprowadzane tylko w czasie jego bezczynnoĂci, to nawet tego nie zauwaĝymy Rozdziaï 6. • Bezpieczeñstwo 189 6. Przejdě do sekcji Ochrona w czasie rzeczywistym i upewnij siÚ, ĝe wïÈczone sÈ wszystkie mechanizmy ochrony systemu w czasie rzeczywistym. Jeĝeli któryĂ z nich byï wyïÈczony, wïÈcz go (rysunek 6.15). Rysunek 6.15. Windows Defender nie tylko wyszukuje niechciane programy, ale równieĝ chroni najwaĝniejsze skïadniki systemu — takie jak rejestr, sterowniki czy listÚ automatycznie uruchamianych programów — przed nieautoryzowanymi zmianami. To wïaĂnie ochrona w czasie rzeczywistym jest gïównÈ zaletÈ tej usïugi 7. Przejdě do sekcji Zaawansowane i zaznacz pola wyboru Skanuj pocztÚ e-mail (to w e-mailach moĝna znaleěÊ wiele niechcianych programów) oraz Skanuj dyski wymienne (coraz wiÚcej niechcianych programów rozprzestrzenia siÚ wïaĂnie poprzez napÚdy USB). 8. Zatwierdě wprowadzone zmiany klawiszem Zapisz.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows 7 PL. Ćwiczenia praktyczne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: