Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01362 024959 23499236 na godz. na dobę w sumie
Windows Vista PL. Pierwsza pomoc - książka
Windows Vista PL. Pierwsza pomoc - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2086-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows vista
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Właśnie kupiłeś swój pierwszy komputer. Zagubiony w labiryncie kabli, z przerażeniem patrzysz na ten sprzęt. Jak się dobrać do tego potwora? Co zrobić, by zaczął działać - i to poprawnie? W jaki sposób obłaskawić mysz oraz klawiaturę, zapanować nad ustawieniami i zrozumieć, o co chodzi w tych wszystkich komunikatach? Do tego ta dziwna Vista! Pliki i foldery, operacje i instalacje, nagrywanie i zabezpieczenia, przeglądarki i drukowanie... Od tego każdemu może zakręcić się w głowie. Ale spokojnie - w rękach trzymasz remedium na wszystkie problemy z tym właśnie systemem! Poznaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, które wstydzisz się zadać maniakom komputerowym...

Odkryj tajniki Windows Vista -- poczuj przyjemność nauki!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows Vista PL. Pierwsza pomoc Autor: Adam Józefiok ISBN: 978-83-246-2086-9 Format: A5, stron: 112 • Z czym to siê je – pulpit, paski zadañ, menu Start • Dzia³ania podstawowe – obs³uga plików, folderów, programów • Dostêp do internetu – pobieranie programów, udostêpnianie zasobów • Zabezpieczenia – programy antywirusowe, porz¹dkowanie dysku W³aœnie kupi³eœ swój pierwszy komputer. Zagubiony w labiryncie kabli, z przera¿eniem patrzysz na ten sprzêt. Jak siê dobraæ do tego potwora? Co zrobiæ, by zacz¹³ dzia³aæ – i to poprawnie? W jaki sposób ob³askawiæ mysz oraz klawiaturê, zapanowaæ nad ustawieniami i zrozumieæ, o co chodzi w tych wszystkich komunikatach? Do tego ta dziwna Vista! Pliki i foldery, operacje i instalacje, nagrywanie i zabezpieczenia, przegl¹darki i drukowanie... Od tego ka¿demu mo¿e zakrêciæ siê w g³owie. Ale spokojnie – w rêkach trzymasz remedium na wszystkie problemy z tym w³aœnie systemem! Poznaj odpowiedzi na nurtuj¹ce Ciê pytania, które wstydzisz siê zadaæ maniakom komputerowym… • Mysz i klawiatura – obs³uga i funkcje • Pulpit, pasek zadañ i menu Start – przeznaczenie i ustawienia • Pliki, foldery, ikony i okna – otwieranie, kopiowanie, modyfikowanie • Programy – instalowanie, usuwanie, otwieranie i zamykanie • Internet i programy antywirusowe – konfigurowanie, zabezpieczanie, aktualizacje • Higiena dysku – porz¹dkowanie, usuwanie b³êdów, optymalizacja dzia³ania • Multimedia – nagrywanie plików muzycznych na p³ytê CD, przetwarzanie • Udostêpnianie zasobów i rozwi¹zywanie problemów • Coœ dla zapominalskich – harmonogram zadañ i kalendarz Windows Odkryj tajniki Windows Vista – poczuj przyjemnoœæ nauki! Windows Vista PL Spis treści Wstęp  /  5 1.  Jak korzystać z myszy w systemie Vista?  /  7 2.  Jak korzystać z klawiatury w systemie Vista?  /  10 3.  Co to są okna i jak ich używać?  /  13 4.  Jak zmienić wygląd ikon na pulpicie?  /  16 5.  Do czego służą pasek zadań i menu Start?  /  21 6.  Jak zmienić opcje paska bocznego?  /  24 7.  Jak oczyścić pulpit z niepotrzebnych plików?  /  28 8.  Jak zmienić rozdzielczość ekranu?  /  31 9.  Jak zmienić wygląd pulpitu?  /  33 10.  Jak modyfikować pasek zadań?   /  36 11.  Jak przypisywać powiadomienia dźwiękowe?  /  39 12.  Jak zmienić datę i godzinę?  /  42 13.  Jak zmienić widok menu Start na klasyczny?  /  46 14.  Jak wyszukać zagubiony plik lub folder?  /  50 15.  Jak utworzyć własny plik lub folder?  /  54 16.  Jak udostępnić folder innym użytkownikom w sieci?  /  57 17.  Jak zabezpieczyć folder przed nieuprawnionymi osobami?  /  60 18.  Jak uporządkować pliki na dysku?  /  64 19.  Jak aktywować system Windows Vista?  /  67 20.  Jak zainstalować lub usunąć program?  /  69 21.  Jak uruchomić i zamknąć program?  /  74 22.  Jak nagrać płytę z ulubionymi zdjęciami oraz muzyką?  /  78 23.  Jak korzystać z Harmonogramu zadań?  /  84 24.  Jak korzystać z kalendarza Windows?  /  88 Spis treści  Windows Vista PL 25.  Jak skonfigurować połączenie z internetem?  /  93 26.  Jak przetransferować dane i ustawienia z innego komputera?  /  96 27.  Jak pobrać z internetu program antywirusowy i zainstalować go?  /  99 28.  Jak udostępnić drukarkę w sieci i zainstalować już udostępnioną?  /  104 29.  Jak rozwiązywać problemy z połączeniem sieciowym?  /  108   Spis treści Windows Vista PL 9. Jak zmienić wygląd pulpitu? Gdy będziesz pracować w systemie Vista, pulpit będzie dla Ciebie centralnym miejscem dowodzenia. Tym, w którym będą się znajdowały skróty programów, menu Start oraz szereg innych potrzebnych elementów. W związku z tym, że będziesz narażony na ciągłe oglądanie go, czasami przyda się odświeżenie jego wyglądu. Dlatego w dalszej części tego rozdziału dowiesz się, jak zmienić tło pulpitu, wygląd okien oraz wygaszacz ekranu. Tło pulpitu zwane jest inaczej tapetą. Jest to obraz wyświet- lony na pulpicie. Można go zmieniać na dowolnie wybraną fotografi ę lub użyć grafi k dostępnych w systemie Vista. Rysunek 9.1. Z menu podręcznego wybierz pozycję Personalizuj Rysunek 9.2. Okno Personalizacja Rysunek 9.3. Okno Tło pulpitu Aby zmienić tło pulpitu  (tapetę): 1. Kliknij prawym przy- ciskiem myszy pulpit  i z menu podręcznego  wybierz Personalizuj (rysunek 9.1). 2. Pojawi się okno Personali- zacja (rysunek 9.2). 3. Kliknij pozycję T³o pulpitu. 4. W oknie, które się pojawi  (rysunek 9.3), wybierz  odpowiedni obraz. Kliknij  go raz lewym przyciskiem  myszy. Tapeta na pulpicie  zostanie zmieniona. Jeśli chcesz zachować zmiany,  kliknij przycisk OK.  Windows Vista PL Wskazówki Możesz również użyć dowolnie wybranej fotografi i dla tła pulpitu. Kliknij w tym celu przycisk Przeglądaj i odszukaj na dysku odpowiednią fotografi ę. Ponadto w dolnej części okna Tło pulpitu możesz wybrać położenie obrazu (wyśrodkowany, sąsiadujący, dopasowany do ekranu).  Rysunek 9.4. Tym razem z okna Personalizacja wybierz pierwszą pozycję Rysunek 9.5. Okno Kolor i wygląd okien Aby zmienić kolory wyświetla- nych okien: 1. W oknie Personalizacja kliknij pozycję Kolor i wy- gl¹d okien (rysunek 9.4). 2. W oknie Kolor i wygl¹d okien wybierz odpo- wiedni kolor oraz ustaw  odpowiednią jego in- tensywność. W tym celu  poruszaj paskiem przewi- jania w lewo lub w prawo  (rysunek 9.5). 3. Kliknij przycisk OK,  aby zapisać zmiany.   9. Jak zmienić wygląd pulpitu? Windows Vista PL Wygaszacz ekranu to ruchoma prezentacja grafi czna, która pojawia się na ekranie, gdy komputer nie jest przez dłuższy czas używany. Włącza się on, aby podczas nieużywania komputera na ekra- nie monitora nie był wyświetlany statyczny obraz. Powoduje to bowiem uszkodzenie ekranu. Rysunek 9.6. Po raz kolejny należy przejść do okna Personalizacja Aby uruchomić wygaszacz  ekranu: 1. Przejdź do okna Perso- nalizacja i kliknij pozy- cję Wygaszacz ekranu (rysunek 9.6). 2. Pojawi się okno Ustawie- nia wygaszacza ekranu (rysunek 9.7). 3. Kliknij listę rozwijaną  w polu Wygaszacz ekranu i wybierz interesujący Cię  wygaszacz. Następnie  ustal czas, po upływie  którego wygaszacz się  uruchomi. 4. Kliknij przycisk OK,  aby zapisać zmiany.  Rysunek 9.7. Okno Ustawienia wygaszacza ekranu Wskazówka Jeśli chcesz, aby po wyłączeniu wygaszacza ekranu dostęp do komputera był chroniony hasłem, zaznacz pole wyboru Po wznowieniu wyświetl ekran logowania. W ten sposób uchro- nisz swoje prywatne dane przed niepowołanymi osobami.  9. Jak zmienić wygląd pulpitu?  Windows Vista PL 10. Jak mody(cid:24) kować pasek zadań? Aby przejść do okna modyfi kacji  paska zadań: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy  pasek zadań i z menu podręcznego  wybierz W³aściwości (rysunek 10.1). 2. Pojawi się okno W³aściwości paska zadañ i menu Start (rysunek 10.2). Pierwsza zakładka Pasek zadañ umoż- liwia:  Zablokowanie paska — to usta- wienie sprawia, że przesuwanie  (lub zmiana wielkości) elemen- tów dostępnych na pasku nie  jest możliwe.    Włączenie autoukrywania — je- śli włączysz tę funkcję, pasek  zadań będzie dostępny tylko  po umieszczeniu nad nim kur- sora myszy. Przez cały pozostały  czas będzie niewidoczny. Ustawienia paska tak, aby był  dostępny zawsze na wierzchu  — spowoduje takie ustawienie  paska zadań, że żadna uru- chomiona aplikacja nie będzie  go zakrywać swoim paskiem  lub oknem. Grupowanie podobnych przyci- sków — aktywowanie tej opcji  sprawi, że na przykład wszyst- kie okna jednego programu  zostaną wyświetlone nie jedno  obok drugiego, lecz w postaci  rozwijalnej listy (rysunek 10.3).   Rysunek 10.1. Wybierz Właściwości, aby mody(cid:24) kować ustawienia paska zadań Rysunek 10.2. Okno Właściwości paska zadań i menu Start Rysunek 10.3. Grupa tych samych programów wyświetlona na jednej liście Rysunek 10.4. Włączona miniatura okna Microsoft Word Rysunek 10.5. Zakładka Menu Start Windows Vista PL   Aktywację pokazywania ikon  szybkiego uruchamiania — op- cja aktywuje pokazywanie ikon  szybkiego uruchamiania, które  znajdują się po lewej stronie  paska zadań. Włączenie podglądu miniatur  okien — umożliwia podgląd  okien zwiniętych do paska  zadań (rysunek 10.4). Kolejną zakładką w oknie W³aściwości paska zadañ i menu Start jest Menu Start. Możesz tutaj zmienić wszystkie  ustawienia związane z wyświetlaniem  menu Start (rysunek 10.5). Aby dostosować menu Start do wi- doku, który występował w starszych  wersjach systemu Windows: 1. W oknie W³aściwości paska zadañ i menu Start przejdź na zakładkę  Menu Start (rysunek 10.5). 2. Zaznacz pole wyboru Klasyczne menu Start i kliknij przycisk Zasto- suj. Po chwili zauważysz, że zmie- niło się menu Start, a na pulpicie  pojawiły się dodatkowe ikony. Wskazówka Aby dostosować inne parametry menu Start, po prawej stronie okna wyboru Klasyczne menu Start kliknij przycisk Dostosuj. Pojawi się okno Dostosowywanie klasycznego menu Start (rysu- nek 10.6), w którym będziesz mógł dokonać bardziej zaawansowanych zmian.  Rysunek 10.6. Okno Dostosowywanie klasycznego menu Start 10. Jak modyfi kować pasek zadań? 7 Windows Vista PL Aby edytować wygląd obszaru powia- domień, w oknie W³aściwości paska zadañ i menu Start przejdź na zakładkę  Obszar powiadomieñ (rysunek 10.7). 1. W polu Ikony systemowe zaznacz odpowiednie pole wyboru dla  ikon, które mają być wyświetlane  w obszarze powiadomień. 2. Kliknij przycisk Dostosuj. 3. Pojawi się okno Dostosowywanie ikon powiadomieñ (rysunek 10.8). 4. Kliknij listę rozwijalną elementu,  który chcesz zmienić, i wybierz  odpowiedni rodzaj zachowania,  na przykład Ukryj. 5. Po dokonaniu zmian naciśnij  klawisz OK. Aby dodać kolejny pasek narzędzi  do paska zadań: 1. Przejdź na zakładkę Paski narzêdzi (rysunek 10.9). 2. Zaznacz pole wyboru przy pasku,  który ma się znaleźć na pasku  zadań, na przykład Pulpit. 3. Kliknij przycisk OK, aby zapisać  wprowadzone zmiany. 4. Na pasku zadań pojawi się wy- brany dodatkowy pasek narzędzi  (rysunek 10.10). 8  10. Jak modyfi kować pasek zadań? Rysunek 10.7. Zakładka Obszar powiadomień Rysunek 10.8. Okno Dostosowywanie ikon powiadomień Rysunek 10.9. Zakładka Paski narzędzi Rysunek 10.10. Gdy klikniesz pasek narzędzi Pulpit, zostanie wyświetlona lista wszystkich elementów znajdujących się aktualnie na pulpicie Windows Vista umożliwia przypisywanie dźwię- ków do różnych czynności lub zdarzeń. Możesz na przykład przypisać dźwięk, który będzie odtwarzany, kiedy system zostanie otwarty. Inny dźwięk będzie syg- nalizował zamknięcie systemu. Domyślnie system Vista posiada tylko kilka schematów dźwiękowych, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyko- rzystać własne dźwięki. Windows Vista PL 11. Jak przypisywać powiadomienia dźwiękowe? Rysunek 11.1. Z menu podręcznego wybierz Personalizuj Rysunek 11.2. Po przejściu do okna Personalizacja wybierz pozycję Dźwięki Aby wykorzystaæ dostêpny schemat dźwiêkowy: 1. Kliknij prawym klawiszem myszy i z menu podrêcz- nego wybierz pozycjê Per- sonalizuj (rysunek 11.1). 2. Nastêpnie wybierz funk- cjê Dźwiêki, znajduj¹c¹ siê w wyświetlonym oknie Personalizacja (rysunek 11.2). 3. Pojawi siê okno Dźwiêki (rysunek 11.3). Kliknij listê rozwijaln¹ Schemat dźwiêkowy i wybierz interesuj¹cy Ciê schemat. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisaæ zmiany. 4. Pojawi siê komunikat Zapisz poprzedni schemat (rysunek 11.4). Kliknij przycisk Nie. 39 Rysunek 11.3. Okno i zakładka Dźwięki Rysunek 11.4. Kliknij Tak, jeśli zdecydujesz się zapisać poprzedni schemat dźwięków Windows Vista PL Aby dostosowaæ dźwiêki do swoich potrzeb bez korzy- stania z gotowego schematu: 1. Przejdź do okna Dźwiêk i kliknij zak³adkê Dźwiêki. 2. Wybierz w polu Zdarzenia programu odpowiednie zdarzenie, do którego chcesz zmieniæ dźwiêk (rysunek 11.5). 3. Kliknij przycisk Przegl¹daj, aby odszukaæ na dysku komputera odpowiedni dźwiêk. Gdy naciśniesz przycisk Przegl¹daj, po- jawi siê okno Przegl¹daj w poszukiwaniu nowego dźwiêku (rysunek 11.6). Odszukaj na wyświetlonej liście odpowiedni dźwiêk, a nastêpnie kliknij przycisk Otwórz. Rysunek 11.5. Okno Dźwięk Rysunek 11.6. Okno Przeglądaj w poszukiwaniu nowego dźwięku Wskazówka Jeśli chcesz usłyszeć dźwięk, który wybrałeś dla zdarzenia,  kliknij przycisk Testuj. 40 11. Jak przypisywać powiadomienia dźwiękowe? Windows Vista PL Aby zapisaæ zmodyfi kowany schemat dźwiêków: 1. Na zak³adce Dźwiêki w oknie Dźwiêk kliknij przycisk Zapisz jako. Pojawi siê okno Zapisywanie schematu jako (rysunek 11.7). 2. W polu Zapisz ten sche- mat dźwiêkowy jako podaj nazwê dla sche- matu, na przyk³ad MÓJ SCHEMAT. Nastêpnie naciśnij przycisk OK. Schemat zostanie zapisany pod wybran¹ przez Ciebie nazw¹ (rysunek 11.8). Rysunek 11.7. Nadaj odpowiednią nazwę zapisywanemu projektowi Rysunek 11.8. Zapisany schemat dźwiękowy Wskazówka Podczas szukania dźwięków służących do powiadamiania o różnych zdarzeniach zwracaj uwagę na rodzaj wykorzysty- wanych do tego celu plików. Wszystkie pliki dźwiękowe mają bowiem rozszerzenie .wav. Oznacza to, że nie możesz użyć na przykład plików dźwię- kowych z rozszerzeniem .mp3 lub innym. Pliki o innym roz- szerzeniu nie pojawią się na liście wyszukiwania.  11. Jak przypisywać powiadomienia dźwiękowe? 41
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows Vista PL. Pierwsza pomoc
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: