Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 003293 20998155 na godz. na dobę w sumie
Facebook. Daj się poznać - książka
Facebook. Daj się poznać - książka
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2634-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ludzie na całym świecie dosłownie oszaleli na punkcie serwisów społecznościowych. Nie mieć konta na jednym z nich to jak popełnić towarzyskie samobójstwo! Swoje konta w takich serwisach mają przecież wielkie gwiazdy filmowe, popularni piosenkarze i znani politycy, lecz również zwykli ludzie, przeciętni Kowalscy, pragnący podzielić się swoim życiem z bliższymi i dalszymi przyjaciółmi oraz zaistnieć w wirtualnej przestrzeni. Do najpopularniejszych portali społecznościowych należy z całą pewnością Facebook, który rozpoczął swoje istnienie jako niewielka inicjatywa pewnego studenta Uniwersytetu Harvarda, aby już po kilku latach stać się największym serwisem tego typu i jedną z najczęściej odwiedzanych witryn na świecie! W chwili oddawania tej książki do druku Facebook miał grubo ponad 300 milionów użytkowników!

'Facebook. Daj się poznać' to książka, dzięki której bezboleśnie wkroczysz w rzeczywistość Facebooka i zaczniesz czerpać wiele przyjemności z jej odwiedzania. Poznasz interfejs serwisu i nauczysz się wykonywać większość niezbędnych działań. Ominiesz rafy, na których rozbijają się początkujący użytkownicy portalu i przez które często zniechęcają się do niego, pozostając 'martwymi duszami' Facebooka. Znajdziesz też starych znajomych i poznasz nowych, a ponadto dołączysz do różnych grup i fanklubów. Dowiesz się, do czego służą tablica, wiadomości i czat. Poznasz również możliwości aplikacji oraz funkcje związane ze zdjęciami i materiałami wideo. Zdobędziesz wiedzę na temat tego, jak wykorzystać serwis w promocji biznesu, i przekonasz się, że warto dbać o swoje bezpieczeństwo oraz prywatność publikowanych informacji.

Dołącz do największej społeczności świata - odkryj serwis Facebook!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Facebook. Daj siê poznaæ Autor: £ukasz Suma ISBN: 978-83-246-2634-2 Format: A5, stron: 232 Ludzie na ca³ym œwiecie dos³ownie oszaleli na punkcie serwisów spo³ecznoœciowych. Nie mieæ konta na jednym z nich to jak pope³niæ towarzyskie samobójstwo! Swoje konta w takich serwisach maj¹ przecie¿ wielkie gwiazdy filmowe, popularni piosenkarze i znani politycy, lecz równie¿ zwykli ludzie, przeciêtni Kowalscy, pragn¹cy podzieliæ siê swoim ¿yciem z bli¿szymi i dalszymi przyjació³mi oraz zaistnieæ w wirtualnej przestrzeni. Do najpopularniejszych portali spo³ecznoœciowych nale¿y z ca³¹ pewnoœci¹ Facebook, który rozpocz¹³ swoje istnienie jako niewielka inicjatywa pewnego studenta Uniwersytetu Harvarda, aby ju¿ po kilku latach staæ siê najwiêkszym serwisem tego typu i jedn¹ z najczêœciej odwiedzanych witryn na œwiecie! W chwili oddawania tej ksi¹¿ki do druku Facebook mia³ grubo ponad 300 milionów u¿ytkowników! „Facebook. Daj siê poznaæ” to ksi¹¿ka, dziêki której bezboleœnie wkroczysz w rzeczywistoœæ Facebooka i zaczniesz czerpaæ wiele przyjemnoœci z jej odwiedzania. Poznasz interfejs serwisu i nauczysz siê wykonywaæ wiêkszoœæ niezbêdnych dzia³añ. Ominiesz rafy, na których rozbijaj¹ siê pocz¹tkuj¹cy u¿ytkownicy portalu i przez które czêsto zniechêcaj¹ siê do niego, pozostaj¹c „martwymi duszami” Facebooka. Znajdziesz te¿ starych znajomych i poznasz nowych, a ponadto do³¹czysz do ró¿nych grup i fanklubów. Dowiesz siê, do czego s³u¿¹ tablica, wiadomoœci i czat. Poznasz równie¿ mo¿liwoœci aplikacji oraz funkcje zwi¹zane ze zdjêciami i materia³ami wideo. Zdobêdziesz wiedzê na temat tego, jak wykorzystaæ serwis w promocji biznesu, i przekonasz siê, ¿e warto dbaæ o swoje bezpieczeñstwo oraz prywatnoœæ publikowanych informacji. • Interfejs u¿ytkownika serwisu • Zak³adanie konta i definiowanie jego ustawieñ • Wyszukiwanie znajomych, grup i stron • £¹czenie siê z przyjació³mi i wymiana informacji • U¿ywanie aplikacji oferowanych przez serwis • Korzystanie z multimedialnych mo¿liwoœci Facebooka • Komercyjne zastosowania portalu • Bezpieczeñstwo i ochrona prywatnoœci Do³¹cz do najwiêkszej spo³ecznoœci œwiata – odkryj serwis Facebook! Spis treĂci WstÚp .................................................................................................................................. 7 Rozdziaï 1. Prawdziwa twarz Facebooka ....................................................................... 11 Elementy staïe .......................................................................................12 Pasek górny .....................................................................................12 Stopka ..............................................................................................15 Pasek dolny .....................................................................................16 Strona profilu ........................................................................................18 Kolumna informacji ogólnych .......................................................19 Pasek statusu ..................................................................................20 Panel strony profilu ........................................................................21 Strona gïówna .......................................................................................24 Menu kategorii ................................................................................25 Panel strony gïównej ......................................................................26 Kolumna dodatków .........................................................................26 Inne strony ............................................................................................28 Rozdziaï 2. (Nie)trudny poczÈtek .................................................................................... 29 Rejestracja w serwisie .........................................................................30 Zakïadanie konta ...........................................................................30 Kreator dodawania znajomych i informacji o uĝytkowniku ...........33 Potwierdzanie rejestracji ...............................................................38 Uzupeïnianie informacji o sobie .........................................................40 Tekstowe informacje o uĝytkowniku ............................................41 ZdjÚcie profilowe ............................................................................46 Podstawowa konfiguracja serwisu .....................................................51 Ustawienia konta ............................................................................52 Ustawienia powiadomieñ ..............................................................53 Inne ustawienia ..............................................................................55 Rozdziaï 3. Znajomi i spóïka ........................................................................................... 57 Znajomi ..................................................................................................58 Wyszukiwanie, dodawanie i zapraszanie znajomych ................58 Przyjmowanie zaproszeñ od innych osób ....................................71 PrzeglÈdanie znajomoĂci ...............................................................72 PorzÈdkowanie kontaktów ............................................................74 Usuwanie znajomych .....................................................................78 4 FACEBOOK. DAJ SI} POZNAm Grupy i strony .......................................................................................79 Wyszukiwanie stron i grup oraz doïÈczanie do nich ..................82 Przyjmowanie zaproszeñ i zapraszanie do grup i fanklubów ........84 PrzeglÈdanie swoich stron i grup ..................................................86 Opuszczanie grup i fanklubów ......................................................88 Sieci ........................................................................................................88 Wyszukiwanie sieci i doïÈczanie do niej ......................................89 Zmiana ustawieñ sieci ...................................................................91 Korzystanie z sieci .........................................................................91 Opuszczanie sieci ...........................................................................92 Rozdziaï 4. Komunikacja ze Ăwiatem .............................................................................. 95 Tablica ...................................................................................................96 OkreĂlanie swojego statusu ...........................................................97 Pisanie na czyjejĂ tablicy ...............................................................98 Filtrowanie wpisów ......................................................................100 Usuwanie wpisów .........................................................................101 Komentarze .........................................................................................102 Dodawanie komentarzy ...............................................................103 Usuwanie komentarzy .................................................................103 WiadomoĂci .........................................................................................104 Tworzenie wiadomoĂci ................................................................105 Odbieranie, przeglÈdanie, czytanie i odpisywanie ...................106 Usuwanie wiadomoĂci i zgïaszanie spamu ...............................109 Czat ......................................................................................................110 Prowadzenie rozmowy .................................................................110 Korzystanie z list ..........................................................................113 Uĝywanie opcji ..............................................................................114 Zaczepianie .........................................................................................116 Inne formy komunikacji .....................................................................117 Rozdziaï 5. Aplikacje ..................................................................................................... 119 Standardowe aplikacje Facebooka ...................................................120 Informacje podstawowe ...............................................................120 Przykïadowa aplikacja — Wydarzenia ......................................122 Przykïadowa aplikacja — Linki ..................................................126 ZarzÈdzanie aplikacjami ...................................................................128 Wyszukiwanie aplikacji ...............................................................129 Dodawanie aplikacji .....................................................................132 PrzeglÈdanie aplikacji .................................................................133 Edytowanie ustawieñ aplikacji ...................................................135 Usuwanie aplikacji .......................................................................137 Niespodzianka, czyli dodatki uïatwiajÈce ĝycie ..............................138 Wyszukiwarka Facebooka ..........................................................139 Inne dodatki ..................................................................................140 SPIS TRE¥CI 5 Rozdziaï 6. Media i rozrywka ........................................................................................ 143 ZdjÚcia .................................................................................................144 Aplikacja ZdjÚcia ..........................................................................144 Aplikacja Picasa Tab ...................................................................156 Wideo ...................................................................................................159 Aplikacja Wideo ............................................................................159 Aplikacja YouTube Video Box .....................................................168 Muzyka .................................................................................................171 Aplikacja Soundzit Music ............................................................172 Aplikacja Music ............................................................................174 Gry i quizy ...........................................................................................178 Rozdziaï 7. Facebook dla biznesu ................................................................................. 181 Promocja za pomocÈ stron ................................................................182 Tworzenie i publikowanie strony ...............................................182 Edycja ustawieñ strony ................................................................184 Administrowanie stronÈ ..............................................................188 Budowanie listy fanów .................................................................190 Wysyïanie wiadomoĂci do fanów ................................................191 PrzeglÈdanie statystyk strony ....................................................194 Korzystanie z reklam .........................................................................197 Zamieszczanie reklamy ...............................................................197 PrzeglÈdanie statystyk akcji .......................................................202 Inne formy promocji ...........................................................................203 Rozdziaï 8. Bezpieczeñstwo i prywatnoĂÊ .................................................................... 205 Bezpieczeñstwo ...................................................................................206 Kwestie podstawowe ....................................................................206 Wyïudzanie danych ......................................................................208 Bezpieczeñstwo danych w serwisie ............................................209 Wïamania na konto ......................................................................210 Dzieci w sieci .................................................................................211 PrywatnoĂÊ ..........................................................................................212 Informacje profilowe ....................................................................212 Ochrona podstawowych danych osobowych ..............................212 Ustawienia prywatnoĂci profilu ..................................................215 PrywatnoĂÊ wg Facebooka ..........................................................220 Niechciane treĂci ..........................................................................220 Dezaktywacja i usuwanie konta .................................................222 WïasnoĂÊ intelektualna ......................................................................224 Posïowie ......................................................................................................................... 227 Rozdziaï 7. Facebook dla biznesu Facebook, choÊ w momencie powstania miaï raczej charakter niekomercyjny, z czasem staï siÚ wrÚcz doskonaïÈ platformÈ biznesowÈ, oferujÈcÈ duĝe moĝ- liwoĂci marketingowe, umoĝliwiajÈcÈ promowanie róĝnego rodzaju dzia- ïalnoĂci oraz pozwalajÈcÈ na zdobywanie rzesz wiernych fanów i klientów. Wszystko to moĝliwe jest oczywiĂcie za sprawÈ spoïecznoĂciowego charakteru serwisu oraz sieci powiÈzañ, jakie pozwala on tworzyÊ i pielÚgnowaÊ, nie bez znaczenia pozostaje tu teĝ jednak bogactwo funkcji, w które portal zostaï wyposaĝony. Nie chodzi mi tu nawet o moĝliwoĂci stricte komercyjne, lecz o narzÚdzia do wymiany informacji, dziÚki którym kaĝda plotka czy nowinka moĝe obiec Ăwiat dosïownie w mgnieniu oka. Podstawowym narzÚdziem promowania dziaïalnoĂci oferowanym przez ser- wis Facebook jest z pewnoĂciÈ mechanizm publikowania stron. Niezaleĝnie od tego, czy prowadzisz wïasnÈ firmÚ, jesteĂ liderem grupy muzycznej, czy teĝ udzielasz siÚ w jakiejĂ organizacji charytatywnej, to wïaĂnie za pomocÈ stron moĝesz zaistnieÊ w wirtualnej spoïecznoĂci uĝytkowników, znaleěÊ wĂród nich fanów i sprawiÊ, ĝe w krótkim czasie poznajÈ CiÚ tysiÈce ludzi. A co najlepsze, jesteĂ w stanie zrobiÊ to naprawdÚ niewielkim kosztem, po- ĂwiÚcajÈc tylko trochÚ czasu na opracowanie strony i regularnÈ jej aktualizacjÚ. Strony to oczywiĂcie nie wszystko. Facebook umoĝliwia równieĝ publiko- wanie reklam, dziÚki którym dotrzesz do wybranych grup odbiorców i roz- propagujesz wĂród nich swojÈ dziaïalnoĂÊ. Do dyspozycji masz teĝ inne me- chanizmy informowania Ăwiata o swoim istnieniu i... ofercie. Odpowiednio wykorzystane narzÚdzia spoïecznoĂciowe mogÈ bowiem okazaÊ siÚ znacz- nie skuteczniejsze niĝ miliony zïotych wydane na kampanie reklamowe 182 FACEBOOK. DAJ SI} POZNAm w tradycyjnych mediach. Nie spodziewaj siÚ znaleěÊ tu gotowych recept na sukces, mam jednak zamiar wskazaÊ kilka ciekawych moĝliwoĂci, które pomogÈ Ci zdobyÊ popularnoĂÊ wĂród uĝytkowników Facebooka i pozyskaÊ nowych klientów. Promocja za pomocÈ stron Strony poznaïeĂ juĝ w jednym z poprzednich rozdziaïów. Tam jednak stara- ïem siÚ przedstawiÊ raczej sposób wyszukiwania tego typu profili i korzy- stania z nich z punktu widzenia odbiorcy, nazywanego w serwisie Facebook fanem. Tutaj zaĂ spróbujÚ przybliĝyÊ Ci sposób tworzenia i prowadzenia wïasnej strony oraz wykorzystania jej do promowania swojej dziaïalnoĂci, niezaleĝnie od jej charakteru i celów. Sïowo „biznes” wystÚpujÈce w tytule tego rozdziaïu powinieneĂ bowiem traktowaÊ umownie, a przedstawione tu narzÚdzia nadajÈ siÚ równie dobrze do propagowania aktywnoĂci nieko- mercyjnych. Ale doĂÊ juĝ tych wstÚpów, bierzmy siÚ do rzeczy! Tworzenie i publikowanie strony Strona to szczególny, publiczny rodzaj profilu, który nie jest zwiÈzany z ĝadnÈ konkretnÈ osobÈ (a w kaĝdym razie nie z osobÈ prywatnÈ), lecz z przedsiÚ- biorstwem, markÈ, organizacjÈ lub grupÈ artystycznÈ. Profil tego typu moĝesz utworzyÊ, nie posiadajÈc nawet konta na Facebooku, zakïadam jednak, ĝe czytasz tÚ ksiÈĝkÚ od poczÈtku i dysponujesz juĝ wïasnym (to jest osobistym, zwykïym) profilem, dlatego nie zamierzam siÚ skupiaÊ na innych przypadkach. Aby utworzyÊ stronÚ, otwórz witrynÚ znajdujÈcÈ siÚ pod adresem http://www. facebook.com/advertising/#/advertising/?pages i kliknij widoczny na niej przycisk Utwórz stronÚ lub otwórz dowolnÈ stronÚ dostÚpnÈ na Facebooku, odszukaj na niej ïÈcze Utwórz element Strona dla Mojej firmy i kliknij je. W oknie przeglÈdarki ujrzysz stronÚ pokazanÈ na rysunku 7.1. KorzystajÈc z pól widocznych w górnej czÚĂci strony, okreĂl rodzaj tworzonego elementu i z wyĂwietlonej pod spodem listy wybierz kategoriÚ dziaïalnoĂci. Podaj teĝ nazwÚ strony, a nastÚpnie kliknij przycisk Utwórz stronÚ. FACEBOOK DLA BIZNESU 183 Rysunek 7.1. Sposób tworzenia strony I to juĝ wïaĂciwie wszystko, co musisz zrobiÊ, aby utworzyÊ i opublikowaÊ stronÚ. Efekt wykonania tego dziaïania, widoczny w postaci nowej strony, zostaï przedstawiony na rysunku 7.2. Jak ïatwo siÚ przekonaÊ, bardzo przy- pomina ona Twój wïasny profil bezpoĂrednio po rejestracji konta. W oknie swojej przeglÈdarki (choÊ nie na rysunku) moĝesz teĝ zauwaĝyÊ, ĝe staïe elementy interfejsu Facebooka pozostaïy na swoim miejscu, do dyspozycji masz zatem standardowy zestaw ïÈczy i narzÚdzi podstawowych, do którego z pewnoĂciÈ zdÈĝyïeĂ siÚ juĝ przyzwyczaiÊ. OczywiĂcie, Twoja strona jest jeszcze w tym momencie zupeïnie pusta i wypada wypeïniÊ jÈ jakÈĂ treĂciÈ, dodaÊ grafikÚ profilowÈ i dokïadniejszy opis dziaïal- noĂci oraz uzupeïniÊ podstawowe informacje na temat firmy lub organizacji. Operacje te przeprowadza siÚ bardzo podobnie lub wrÚcz tak samo jak w przy- padku „zwykïego” profilu, a dostÚpne tu opcje sÈ zbliĝone do analogicznych ustawieñ profilowych, dlatego nie bÚdÚ tu traciï czasu i miejsca, powtarzajÈc podane wczeĂniej wskazówki. Bliĝej przyjrzÚ siÚ za to kwestii, która z pewno- ĂciÈ jest dla Ciebie zupeïnie nowa. Zajmijmy siÚ zatem edycjÈ strony. 184 FACEBOOK. DAJ SI} POZNAm Rysunek 7.2. Strona gotowa Edycja ustawieñ strony Aby rozpoczÈÊ edycjÚ wïaĂciwoĂci strony, kliknij widoczne pod grafikÈ profi- lowÈ ïÈcze Edytuj element Strona. W oknie przeglÈdarki ujrzysz stronÚ, na której wyróĝniÊ moĝna kilka podstawowych czÚĂci. Na górze znajduje siÚ menu zawierajÈce zestaw ïÈczy do podstawowych narzÚdzi administracyjnych, po- niĝej widaÊ miniaturkÚ znaku graficznego Twojej strony i kilka kolejnych ïÈczy, a pod nimi zbiór pól gromadzÈcych rozmaite ustawienia i informacje. StronÚ edycji moĝesz zobaczyÊ na rysunku 7.3, a przeglÈd wymienionych tu elementów znajdziesz w dalszej czÚĂci niniejszego punktu. Menu ustawieñ zawiera piÚÊ pozycji. Pierwsza, widoczna w postaci nie- wielkiej ikony, umoĝliwia przejĂcie do strony statystyk prezentowanych za pomocÈ wykresów, o czym wiÚcej w dalszej czÚĂci tego podrozdziaïu. Druga, Menedĝer reklam, jak wskazuje juĝ sama nazwa, pozwala otworzyÊ stronÚ narzÚdzia do zarzÈdzania reklamami. Nim z kolei zajmiemy siÚ w nastÚpnym podrozdziale. Trzecia, Strony, to ïÈcze do listy stron, którymi zarzÈdzasz. Pomoc nie wymaga chyba komentarza, a przycisk Zareklamuj swojÈ stronÚ, FACEBOOK DLA BIZNESU 185 Rysunek 7.3. Rozbudowane ustawienia strony 186 FACEBOOK. DAJ SI} POZNAm podobnie jak dostÚpny w innych miejscach element Utwórz reklamÚ, kieruje do rozwiÈzania umoĝliwiajÈcego tworzenie reklam, o czym teĝ niebawem. Poniĝej, obok grafiki profilowej, widoczne sÈ ïÈcza: Powrót do Stron, Zobacz Strona i Skasuj Strona. Ich nazwy mówiÈ chyba same za siebie. Wszystkie wymienione tu elementy zostaïy zaprezentowane na rysunku 7.4. Rysunek 7.4. ’Ècza umoĝliwiajÈce wykonywanie podstawowych dziaïañ na stronie Pierwsza grupa pól widocznych poniĝej dotyczy ogólnych parametrów strony, a zawartoĂÊ poszczególnych pól moĝna rozwinÈÊ za pomocÈ ïÈcza Edytuj. W polu Ustawienia dostÚpne sÈ kontrolki pozwalajÈce okreĂliÊ ograniczenia zwiÈzane z miejscem zamieszkania, wiekiem i pïciÈ odbiorców, a takĝe spra- wiÊ, aby strona widoczna byïa jedynie dla administratorów, czyli w praktyce — wyïÈczyÊ jej publikacjÚ. W polu Ustawienia tablicy moĝesz wybraÊ pa- rametry prezentacji i ustawienia zezwoleñ zwiÈzane z tablicÈ swojej strony. Poniĝej jest jeszcze pole Facebook Mobile, ale ta czÚĂÊ nie przyda Ci siÚ jeszcze na tym etapie i pozwolÚ jÈ sobie pominÈÊ. Wymienione pola zostaïy pokazane na rysunku 7.5. Jeszcze niĝej znajduje siÚ grupa ustawieñ dotyczÈcych aplikacji dostÚpnych na stronie. DostÚpne tu pola to kolejno: Grupy dyskusyjne, Linki, Notatki, Wideo, Wydarzenia, ZdjÚcia i WiÚcej aplikacji. UmoĝliwiajÈ one konfi- gurowanie parametrów poszczególnych elementów oraz przechodzenie do ich stron, a takĝe usuwanie aplikacji z profilu. Nie warto chyba bardziej wgïÚbiaÊ siÚ w szczegóïy, dlatego poprzestanÚ jedynie na pokazaniu Ci tej czÚĂci strony edycji. Znajdziesz jÈ na rysunku 7.6. Ostatnia czÚĂÊ strony, która zostaïa nam do omówienia, to kolumna narzÚdzi widoczna na prawo od opisanych powyĝej elementów. Znajdziesz na niej kilka pól gromadzÈcych róĝnego rodzaju informacje i ïÈcza, z których bÚdziesz korzystaï w celu zapoznania siÚ z danymi dotyczÈcymi Twojej strony lub FACEBOOK DLA BIZNESU 187 Rysunek 7.5. Podstawowe ustawienia strony przeprowadzenia pewnych dziaïañ. Na samej górze umieszczone jest pole aktualnoĂci, poniĝej niego pole statystyk, nastÚpnie pole aktywnoĂci na stro- nie, ïÈcza uïatwiajÈce przejĂcie do narzÚdzi reklamowych, a jeszcze niĝej pole pomocy i pole umoĝliwiajÈce tworzenie wizytówki strony. Tutaj dostÚpne bÚdzie równieĝ ïÈcze pozwalajÈce na przejĂcie do narzÚdzia wysyïania wia- domoĂci do fanów, którym zajmiemy siÚ dokïadniej w jednym z kolejnych punktów. ZawartoĂÊ kolumny zostaïa pokazana na rysunku 7.7. 188 FACEBOOK. DAJ SI} POZNAm Rysunek 7.6. Ustawienia dotyczÈce aplikacji dziaïajÈcych na stronie Administrowanie stronÈ Administrowanie stronÈ — oprócz dostosowywania ustawieñ opisanych w poprzednim punkcie — polega w skrócie na publikowaniu na niej odpo- wiednich treĂci i zarzÈdzaniu wpisami, które dodawane sÈ przez jej fanów. PamiÚtaj, ĝe aby Twoja strona naleĝycie speïniaïa swoje zadanie, musisz FACEBOOK DLA BIZNESU 189 dbaÊ o jej staïÈ aktualizacjÚ i wyglÈd. Staraj siÚ wiÚc dodawaÊ jak najwiÚcej nowinek i materiaïów graficznych, nikt bowiem nie bÚdzie chciaï odwie- dzaÊ strony, na której nic siÚ nie dzieje lub na której dostÚpne sÈ jedynie suche informacje o dziaïalnoĂci firmy. Bardzo waĝnÈ kwestiÈ jest teĝ interakcja z fanami, dlatego powinieneĂ na bieĝÈco odpisywaÊ na ich posty i komentarze. Strona to w koñcu teĝ element spoïecznoĂciowy. Istotnym elementem w zarzÈdzaniu stronÈ jest teĝ udostÚpnianie odpowiednich aplikacji. Niektóre z nich mogÈ bardzo uïatwiÊ ĝycie fanom, a Tobie dostarczyÊ doskonaïego narzÚdzia integrujÈcego spoïecznoĂÊ uĝytkowników i zachÚcajÈcego ich do kolejnych odwiedzin. Do dyspozycji masz tu stan- dardowe elementy, takie jak Wydarzenia czy No- tatki, bardzo przydatne okaĝÈ siÚ teĝ z pewnoĂciÈ Grupy dyskusyjne. JeĂli jednak prowadzisz na przykïad kino czy restauracjÚ, moĝesz pomyĂleÊ o dodaniu aplikacji umoĝliwiajÈcej rezerwacjÚ bi- letów lub stolików. Duĝo zaleĝy tu teĝ oczywiĂcie od Twoich oczekiwañ, rodzaju prowadzonego biz- nesu lub typu organizacji, a takĝe inwencji admini- stratora (czyli Ciebie). Jak juĝ wspominaïem wczeĂniej, nie zamierzam w tym miejscu prezentowaÊ gotowych rozwiÈzañ i poprzestanÚ jedynie na podaniu tych doĂÊ ogól- nych wskazówek, poniewaĝ strona, którÈ admi- nistrujesz, naleĝy do Ciebie i to Ty decydujesz, jak ma byÊ prowadzona. Wiesz teĝ najlepiej, jaki jest rodzaj Twojej dziaïalnoĂci, i z pewnoĂciÈ dosko- nale znasz specyfikÚ branĝy, w której funkcjo- nujesz, trudno byïoby mi zatem udzielaÊ jakichĂ Rysunek 7.7. Kolumna informacji i narzÚdzi dostÚpna na stronie edycji 190 FACEBOOK. DAJ SI} POZNAm sensownych rad na ten temat. Na rysunku 7.8 pokaĝÚ Ci za to przykïad dobrze (moim zdaniem) prowadzonej strony. JeĂli bÚdziesz jÈ chciaï znaleěÊ na Face- booku, zrobisz to bez trudu. Rysunek 7.8. Dobra strona dobrej firmy ;) Budowanie listy fanów PodstawowÈ moĝliwoĂciÈ zdobywania fanów swojej strony jest oczywiĂcie reklamowanie jej za poĂrednictwem Facebooka. O tym jednak za chwilÚ, teraz chciaïbym pokrótce przedstawiÊ Ci inny, nieco bardziej spoïecznoĂciowy sposób informowania uĝytkowników o Twojej inicjatywie. Do dyspozycji masz tu przede wszystkim narzÚdzie do zapraszania znajomych dostÚpne za pomocÈ ïÈcza Zaproponuj znajomym, które znajduje siÚ tuĝ pod grafikÈ profilowÈ. Kliknij je, aby wyĂwietliÊ znane Ci juĝ okienko, które przedstawione zostaïo na rysunku 7.9. FACEBOOK DLA BIZNESU 191 Rysunek 7.9. Proponowanie strony znajomym W okienku tym powinieneĂ oczywiĂcie wskazaÊ odpowiednie osoby i kliknÈÊ przycisk WyĂlij zaproszenia. Spowoduje to wystosowanie propozycji do wybranych znajomych, którzy bÚdÈ mogli odpowiedzieÊ pozytywnie lub je zignorowaÊ, co znasz juĝ doskonale z jednego z poprzednich rozdziaïów. Mechanizm ten dziaïa równieĝ niezaleĝnie od Ciebie w tym sensie, ĝe ïÈcze propozycji dostÚpne jest takĝe dla innych uĝytkowników i za jego pomocÈ mogÈ oni swobodnie zapraszaÊ swoich znajomych. To taki marketing wirusowy, przepraszam, spoïecznoĂciowy. Wysyïanie wiadomoĂci do fanów Facebook zapewnia wïaĂcicielom profili firmowych moĝliwoĂÊ informowania fanów o zmianach wprowadzonych na stronie i innych waĝnych zdarzeniach za pomocÈ szczególnego rodzaju wiadomoĂci, zwanych aktualizacjami. Ak- tualizacje moĝesz ïatwo wysyïaÊ do wszystkich osób, które doïÈczyïy do fan- klubu Twojej strony, przy czym nie musisz tu wybieraÊ poszczególnych osób z listy, poniewaĝ mechanizm oferuje znacznie prostsze w uĝyciu funkcje. 192 FACEBOOK. DAJ SI} POZNAm Aby przejĂÊ do strony tworzenia i wysyïania aktualizacji, kliknij ïÈcze WyĂlij aktualizacjÚ do Fani dostÚpne na stronie edycji, tak jak zostaïo to pokazane na rysunku 7.10. Rysunek 7.10. ’Ècze umoĝliwiajÈce przejĂcie do strony tworzenia aktualizacji Uwaga ’Ècze to pojawia siÚ w kolumnie narzÚdzi na stronie edycji dopiero wówczas, gdy zdobÚdziesz jakiegoĂ fana. WczeĂniej próĝno tam szukaÊ tej funkcji, bo i nie ma do kogo wysyïaÊ aktualizacji. Spowoduje to przejĂcie do pokazanej na rysunku 7.11 prostej strony, za pomocÈ której moĝesz zredagowaÊ wiadomoĂÊ, okreĂliÊ jej temat oraz do- ïÈczyÊ film lub ïÈcze. Jak widaÊ, nie znajdziesz tu pola adresatów, jednak korzystajÈc z pola wyboru Wybierz tÚ aktualizacjÚ jako docelowÈ (któ- rego nazwa zostaïa niestety doĂÊ nieszczÚĂliwie przetïumaczona na jÚzyk polski), moĝesz w nieco inny sposób okreĂliÊ odbiorców przekazu. Kliknij je, a pod spodem pojawiÈ siÚ dodatkowe opcje. Z ich pomocÈ moĝesz wskazaÊ kraj zamieszkania adresatów, ich pïeÊ oraz przedziaï wiekowy. Przyznasz chyba, ĝe to nieco wygodniejsze niĝ na przykïad staranne wybieranie kilku lub kilkunastu odbiorców z grupy fanów liczÈcej potencjalnie kilkaset po- zycji (ĝyczÚ Ci oczywiĂcie, aby byïo ich jak najwiÚcej, nawet kilka czy kilka- naĂcie tysiÚcy). Po naciĂniÚciu przycisku WyĂlij w oknie przeglÈdarki ujrzysz stronÚ z po- twierdzeniem nadania wiadomoĂci oraz przyciskiem umoĝliwiajÈcym utworze- nie nastÚpnej. Gdy wyĂlesz kolejne aktualizacje, bÚdÈ one pojawiaÊ siÚ jedna pod drugÈ w podobnej formie, treĂÊ wszystkich widaÊ wiÚc w jednym miejscu (nie ma tu osobnej listy wysïanych i oddzielnych stron dla poszczególnych ele- mentów). Strona, o której mowa, zostaïa przedstawiona na rysunku 7.12. FACEBOOK DLA BIZNESU 193 Rysunek 7.11. Wysyïanie aktualizacji do okreĂlonej grupy ludzi Rysunek 7.12. Aktualizacja wysïana W porzÈdku, a jak wiadomoĂÊ tego typu bÚdÈ widzieli jej adresaci? Niemal dokïadnie tak samo jak wszystkie inne, podstawowa róĝnica polega tu na miejscu, w którym wylÈduje przesyïka. BÚdzie ona dostÚpna w katalogu Aktualizacje naleĝÈcym do skrzynki odbiorczej adresata. W podobny sposób bÚdzie jÈ teĝ moĝna odczytaÊ, a gïównÈ róĝnicÈ widocznÈ na stronie aktu- alizacji bÚdzie brak moĝliwoĂci odpisania na tÚ wiadomoĂÊ. Jak wyglÈda w skrzynce odbiorczej aktualizacja wysïana przed chwilÈ, moĝesz sprawdziÊ na rysunku 7.13. 194 FACEBOOK. DAJ SI} POZNAm Rysunek 7.13. Aktualizacja u odbiorcy PrzeglÈdanie statystyk strony Mechanizm strony — w przeciwieñstwie do innych rodzajów profili — ofe- ruje doĂÊ rozbudowane funkcje, które umoĝliwiajÈ gromadzenie szczegó- ïowych informacji na temat uĝytkowników przeglÈdajÈcych profil i zapewniajÈ wygodne metody przeglÈdania tych danych. Zadaniem narzÚdzi statystycz- nych udostÚpnianych przez serwis jest pomoc w Ăledzeniu aktywnoĂci po- tencjalnych klientów, sprawdzaniu, które elementy cieszÈ siÚ najwiÚkszÈ popularnoĂciÈ, i takim prowadzeniu strony, aby moĝliwe byïo optymalne wykorzystanie jej potencjaïu biznesowego. Gdy przyjrzysz siÚ im bliĝej, przekonasz siÚ, ĝe Facebook oferuje w tej materii naprawdÚ sporo intere- sujÈcych moĝliwoĂci. DostÚp do podstawowych statystyk zwiÈzanych z profilem firmy lub organizacji moĝesz uzyskaÊ za pomocÈ ikonki bÚdÈcej pierwszym elementem menu edycji opisanego w jednym z poprzednich punktów. Kliknij jÈ, aby przejĂÊ do strony przedstawionej na rysunku 7.14. Prezentowany jest na niej prosty graf, a za pomocÈ umieszczonego w górnej czÚĂci strony pola listy rozwijanej moĝesz wybraÊ rodzaj wyĂwietlanych danych. Jak nietrudno zauwaĝyÊ, do dyspozycji masz tu caïkiem duĝo rodzajów gromadzonych informacji. W dolnej czÚĂci, oprócz kilku wskazówek, znajduje siÚ teĝ lista prowadzonych przez Ciebie stron wraz z najwaĝniejszymi danymi statystycznymi. FACEBOOK DLA BIZNESU 195 Rysunek 7.14. Podstawowe statystyki strony Uwaga Jak widaÊ na rysunku, dla mojej strony nie zostaïy jeszcze zgromadzone ĝadne dane staty- styczne, które moĝna by wyĂwietliÊ. Nie powinno CiÚ to szczególnie dziwiÊ, poniewaĝ zostaïa ona utworzona zaledwie kilka godzin temu i po prostu nikt nie zdÈĝyï jeszcze na niÈ wejĂÊ ani zostaÊ jej fanem. Z drugiej jednak strony, znam przypadki, w których mimo istnienia caïkiem pokaěnych zbiorów informacji statystycznych, wykres okazywaï siÚ pusty (nawet mimo zmiany uĝywanej przeglÈdarki internetowej, aktualizacji dodatków itd.). Jest to ewidentny bïÈd serwisu, który — mam nadziejÚ — zostanie wkrótce naprawiony. 196 FACEBOOK. DAJ SI} POZNAm Wprost ze strony zawierajÈcej podstawowe dane statystyczne moĝna przejĂÊ do nieco bardziej szczegóïowych informacji na temat fanów (choÊ moĝliwe jest to równieĝ za pomocÈ ïÈcza Zobacz statystyki z poziomu listy stron dostÚp- nej za poĂrednictwem ïÈcza Strony). WyĂwietlane sÈ na niej wykresy i tabele zawierajÈce rozmaite dane statystyczne, które mogÈ siÚ przydaÊ przy Ăle- dzeniu pewnych tendencji, sprawdzaniu aktywnoĂci uĝytkowników i okreĂla- niu ich profilu wiekowego czy nawet miejsca zamieszkania. Podobnie jak na poprzedniej stronie, równieĝ tutaj moĝesz wybraÊ, jakiego rodzaju dane chcesz przeglÈdaÊ. Przykïadowa strona statystyk (tym razem nieco peïniej- sza) zostaïa pokazana na rysunku 7.15. Rysunek 7.15. Statystyki zwiÈzane z uĝytkownikami strony FACEBOOK DLA BIZNESU 197 Uwaga FunkcjÈ, która moĝe Ci pomóc w przeprowadzaniu dalszych analiz statystycznych danych gromadzo- nych przez serwis Facebook, jest moĝliwoĂÊ eksportowania ich do plików programu MS Excel (xls) lub plików tekstowych rozdzielanych przecinkami (cvs). KorzystajÈc z niej, moĝesz wybraÊ interesujÈce CiÚ zbiory danych i docelowy format zbioru. Odpowiednie narzÚdzie jest dostÚpne za pomocÈ widocznego w górnej czÚĂci strony ïÈcza Eksportuj dane. Korzystanie z reklam Facebook zostaï wyposaĝony we wïasny system reklamowy, za pomocÈ którego moĝesz promowaÊ swojÈ dziaïalnoĂÊ w ramach serwisu. Reklamy publikowane sÈ niemal na wszystkich stronach portalu i nie mogïeĂ ich dotÈd nie zauwaĝyÊ (przewaĝnie pojawiajÈ siÚ w kolumnie widocznej w prawej czÚĂci strony). Ty teĝ moĝesz zamieszczaÊ tam swoje materiaïy promocyjne, w dodatku moĝesz kierowaÊ je do ĂciĂle okreĂlonej grupy ludzi. I nie wymaga to bynajmniej ukoñczenia specjalnych kursów, poniewaĝ obsïuga systemu publikacji reklam jest naprawdÚ ïatwa. Sprawdě zresztÈ sam. Zamieszczanie reklamy Aby przejĂÊ do narzÚdzia publikacji reklam, kliknij jedno z licznych ïÈczy dostÚpnych w wielu miejscach w obrÚbie strony Twojej firmy lub organizacji. ’Ècza takie moĝesz znaleěÊ na przykïad na stronie edycji, jednak jeszcze ïatwiej odszukasz je bezpoĂrednio na profilu. Odpowiedni element ma tu postaÊ ïÈcza Promuj za pomocÈ reklam i zostaï umieszczony pod zdjÚciem profilowym, jak zostaïo to pokazane na rysunku 7.16. Przejdziesz na stronÚ projektowania reklamy, czyli do pierwszego kroku procedury publikowania ogïoszenia. KorzystajÈc z niej, moĝesz wskazaÊ element docelowy oraz okreĂliÊ tytuï, treĂÊ tekstowÈ i wyglÈd materiaïu re- klamowego (oczywiĂcie tylko w pewnych granicach, moĝliwoĂci manewru nie sÈ tu bowiem zbyt wielkie). Wprowadzane przez Ciebie zmiany bÚdÈ na bieĝÈco odwzorowywane w niewielkim polu podglÈdu widocznym w Ărodku strony. Gdy zakoñczysz edycjÚ, kliknij przycisk Kontynuuj, jak zostaïo to przed- stawione na rysunku 7.17. 198 FACEBOOK. DAJ SI} POZNAm Rysunek 7.16. Poïoĝenie ïÈcza prowadzÈcego do strony tworzenia reklamy Rysunek 7.17. Projektowanie reklamy Uwaga BezpoĂrednio pod polem listy rozwijanej ZawartoĂÊ Facebooka widoczne jest ïÈcze ChcÚ zare- klamowaÊ stronÚ internetowÈ. KorzystajÈc z niego, moĝesz sprawiÊ, aby reklama kierowaïa uĝytkowników nie do profilu biznesowego utrzymywanego w obrÚbie serwisu Facebook, lecz do dowolnego miejsca w sieci, na przykïad do „zwykïej” strony internetowej Twojej firmy. Oznacza to w praktyce, ĝe za pomocÈ mechanizmów dostÚpnych w ramach portalu moĝesz reklamowaÊ praktycznie kaĝdÈ inicjatywÚ funkcjonujÈcÈ w internecie. FACEBOOK DLA BIZNESU 199 BezpoĂrednio pod uĝywanym przed chwilÈ polem pojawi siÚ kolejne, stano- wiÈce drugi krok dziaïania kreatora reklam. BÚdziesz w nim mógï wybraÊ grupÚ docelowÈ, a wiÚc adresatów przekazu (innymi sïowy: ludzi, którym zostanie pokazane Twoje ogïoszenie). Do dyspozycji masz tu szereg opcji, za pomocÈ których moĝesz bardzo ĂciĂle okreĂliÊ zbiór odbiorców. ZostanÈ oni automatycznie wybrani przez system na podstawie podanych przez siebie informacji profilowych. Kaĝda wprowadzona tu zmiana bÚdzie powodowaïa niemal natychmiastowÈ modyfikacjÚ liczby potencjalnych adresatów, która widoczna jest w dolnej czÚĂci pola, jak zostaïo to zaprezentowane na rysunku 7.18. Gdy okreĂlisz juĝ wszystkie wymagane parametry, kliknij przycisk Kontynuuj. Rysunek 7.18. Wybór grupy docelowej 200 FACEBOOK. DAJ SI} POZNAm Uwaga ZaznaczajÈc róĝne dostÚpne tu opcje, moĝesz uzyskaÊ sporo ciekawych informacji na temat licznoĂci róĝnych grup uĝytkowników Facebooka. Moĝesz mi wierzyÊ lub nie, ale pole to moĝe stanowiÊ caïkiem niezïe narzÚdzie statystyczne, umoĝliwiajÈce prowadzenie badañ dotyczÈcych spoïecznoĂci skupionej wokóï portalu. Spróbuj zresztÈ, a przekonasz siÚ o tym sam. W oknie przeglÈdarki pojawi siÚ trzeci krok procedury, w którym bÚdziesz mógï podaÊ parametry finansowe kampanii. Moĝesz tu wybraÊ kolejno: walutÚ, w której prowadzone bÚdÈ rozliczenia (niestety, wĂród opcji nie ma na razie polskich zïotych), nazwÚ kampanii, jej maksymalny budĝet dzienny, harmo- nogram publikacji, sposób rozliczania oraz maksymalnÈ kwotÚ, jakÈ jesteĂ skïonny zapïaciÊ za odsïonÚ lub klikniÚcie. Wprowadě odpowiednie dane i kliknij przycisk Utwórz, aby zakoñczyÊ ten etap. JeĂli dostrzeĝesz wcze- Ăniej jakieĂ bïÚdy w poprzednich krokach kreatora, moĝesz swobodnie do nich wróciÊ i dokonaÊ stosownych poprawek. Rysunek 7.19. OkreĂlanie budĝetu reklamowego, stawki i sposobu rozliczania kampanii FACEBOOK DLA BIZNESU 201 Uwaga Jak widaÊ, sam moĝesz okreĂliÊ, ile zamierzasz zapïaciÊ za promocjÚ swojej strony w serwisie Facebook i w jaki sposób chcesz rozliczaÊ siÚ z jego wïaĂcicielami. Przyznasz chyba, ĝe niewiele mediów reklamowych reprezentuje tak liberalne podejĂcie do kwestii negocjacji cen swoich usïug. Nadszedï czas na nieco mniej miïÈ operacjÚ, za reklamÚ musisz bowiem w jakiĂ sposób zapïaciÊ. W oknie przeglÈdarki ujrzysz stronÚ przedstawionÈ na ry- sunku 7.20, na niej zaĂ podstawowe informacje na temat kampanii oraz zestaw pól umoĝliwiajÈcych podanie parametrów Twojej karty kredytowej i dane adresowe. Wprowadě odpowiednie dane i kliknij przycisk Zïóĝ zamówienie, aby zakoñczyÊ definicjÚ i rozpoczÈÊ publikacjÚ ogïoszenia. JeĂli o czymĂ sobie przypomniaïeĂ, moĝesz wróciÊ do strony ustawieñ kampanii za pomocÈ przycisku Edytuj reklamÚ. Rysunek 7.20. Skïadanie zamówienia reklamy 202 FACEBOOK. DAJ SI} POZNAm Uwaga Dane podane w trakcie dziaïania kreatora zostanÈ zachowane przez serwis Facebook, dziÚki czemu ïatwo bÚdziesz mógï ponownie z nich skorzystaÊ bez koniecznoĂci wprowadzania wszystkich szczegóïów. Za pomocÈ narzÚdzia Menedĝer reklam bÚdziesz teĝ miaï moĝliwoĂÊ edycji odpo- wiednich ustawieñ. PrzeglÈdanie statystyk akcji Kaĝdy reklamodawca chce wiedzieÊ, jak skuteczne sÈ prowadzone przez niego dziaïania promocyjne. Facebook oczywiĂcie nie byïby tak popularnym medium reklamowym, gdyby nie udostÚpniaï odpowiednich moĝliwoĂci w tym zakresie. PrawdÚ powiedziawszy, oferowane przez serwis narzÚdzia speïniajÈ swoje zadania naprawdÚ dobrze, pozwalajÈc na przeglÈdanie wyników kampanii i przeznaczonych na nie wydatków, tworzenie raportów w róĝnych formatach i z róĝnego rodzaju danych oraz sprawdzanie pïatnoĂci. Wszystkie te moĝli- woĂci dostÚpne sÈ na stronie Menedĝera reklam, do którego moĝesz trafiÊ za pomocÈ ïÈcza widocznego w górnej czÚĂci strony edycji. Pierwsza strona menedĝera zostaïa pokazana na rysunku 7.21. Rysunek 7.21. Menedĝer reklam — strona wyników kampanii i ich kosztów W lewej czÚĂci strony menedĝera widoczne jest menu kategorii, za pomocÈ którego moĝesz przejĂÊ do poszczególnych narzÚdzi. NaleĝÈce do niego pozycje to, kolejno: Kampanie, Strony, Raporty, Faktury i Ustawienia. Kaĝde z narzÚdzi zawiera inny zestaw elementów kontrolnych, bowiem kaĝde z nich speïnia zupeïnie inne funkcje. Dokïadny opis dostÚpnych tu moĝliwoĂci FACEBOOK DLA BIZNESU 203 wykracza nieco poza zakres zagadnieñ poruszanych w tej ksiÈĝce, dlatego na tym zakoñczÚ podrozdziaï, zachÚcajÈc CiÚ jednoczeĂnie do samodzielnego zapoznania siÚ z poszczególnymi opcjami. Inne formy promocji Strony i reklamy nie wyczerpujÈ wszystkich moĝliwoĂci oferowanych przez serwis w kwestii promowania na Facebooku dziaïalnoĂci biznesowej, charyta- tywnej lub artystycznej. Do dyspozycji masz bowiem kilka innych narzÚdzi, które... znasz juĝ caïkiem nieěle. Chodzi mi tu gïównie o grupy, wydarzenia i aplikacje. Elementy te wydajÈ siÚ byÊ przeznaczone do innych celów, mogÈ teĝ jednak Ăwietnie uzupeïniaÊ „standardowe Ărodki przekazu”. Grupy pozwalajÈ na przykïad budowaÊ spoïecznoĂci skupione wokóï pew- nych tematów i stanowiÈ nieco mniej formalne byty niĝ strony, dziÚki czemu uĝytkownicy nieraz duĝo chÚtniej do nich przystÚpujÈ i znacznie swobodniej wymieniajÈ w ich obrÚbie informacje. Ich podstawowÈ wadÈ jest oczywiĂcie to, ĝe nie oferujÈ niestety wszystkich analitycznych moĝliwoĂci stron. Z kolei dziÚki wydarzeniom moĝesz reklamowaÊ róĝnego rodzaju spotkania, koncerty czy oferty promocyjne. Wydarzenia sÈ, rzecz jasna, dostÚpne na stronach jako jedna ze standardowych aplikacji, jednak nieraz wydajÈ siÚ byÊ niedoceniane przez administratorów i wïaĂcicieli profili firmowych. Dlatego teĝ sÈdzÚ, ĝe warto tu podkreĂliÊ ich istnienie i zwróciÊ uwagÚ na udostÚpniane przez nie moĝliwoĂci. Tworzone samodzielnie aplikacje, oferujÈc atrakcyjne funkcje uĝytkownikom portalu, bÚdÈ jednoczeĂnie reprezentowaÊ TwojÈ firmÚ lub organizacjÚ. Ich potencjaï wydaje siÚ szczególnie duĝy, bowiem znacznie bardziej niĝ tradycyjne formy reklamy zwracajÈ uwagÚ osób korzystajÈcych z Facebooka i szukajÈ- cych w nim bezpïatnych narzÚdzi, które mogÈ im siÚ do czegoĂ przydaÊ. Popularnym medium tego rodzaju mogÈ okazaÊ siÚ zwïaszcza quizy, które — oprócz oferowania samej rozrywki — czÚsto zawierajÈ dodatkowe treĂci. Opcji — jak widaÊ — masz do dyspozycji caïkiem sporo, a reszta zaleĝy juĝ tylko od Ciebie i Twojej inwencji twórczej. 204 FACEBOOK. DAJ SI} POZNAm Uwaga Temat tworzenia wïasnych aplikacji naleĝy do zagadnieñ zaawansowanych i jako taki nie zostaï poruszony w tej ksiÈĝce. JeĂli jednak szukasz tego typu informacji, odwiedě serwis twórców aplikacji dla Facebooka znajdujÈcy siÚ pod adresem http://developers.facebook.com. Znajdziesz tam duĝo interesujÈcych wiadomoĂci, artykuïów i narzÚdzi przydatnych programistom. Dodatkowe moĝliwoĂci promocji oferujÈ równieĝ kontrolki Facebooka, które moĝesz umieszczaÊ na swoich stronach. Uĝytkownicy odwiedzajÈcy TwojÈ witrynÚ internetowÈ mogÈ za ich pomocÈ ïatwo i szybko podzieliÊ siÚ jej za- wartoĂciÈ ze znajomymi na Facebooku. Na swoich stronach moĝesz teĝ umieszczaÊ inne elementy spoïecznoĂciowe oferowane przez serwis. Moĝli- woĂci te zapewniajÈ Ci narzÚdzia udostÚpniania i Facebook Connect. Aby dowiedzieÊ siÚ wiÚcej na ich temat, skorzystaj z systemu pomocy dostÚpnego w ramach portalu lub przejdě do informacji dotyczÈcych narzÚdzi promocyj- nych Facebooka.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Facebook. Daj się poznać
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: