Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00360 006487 20293869 na godz. na dobę w sumie
Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows - książka
Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows - książka
Autor: , , , , , , , Liczba stron: 536
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1928-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> visual c++ - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zostań znawcą środowiska programistycznego Visual C++

Środowisko programistyczne Microsoft Visual C++ idealnie nadaje się do wykorzystania w przypadku pisania programów dla platformy Win32 i jest chętnie wykorzystywane przez profesjonalnych programistów, tworzących aplikacje dla systemu Windows. Zarówno biblioteka MFC, jak i wbudowane funkcje WinAPI oraz możliwości programowania współbieżnego świetnie sprawdzają się w codziennej pracy programistycznej, oszczędzając czas, pozwalając na wykorzystanie mnóstwa kontrolek i funkcji, a także elastycznie dopasowując się do potrzeb tworzonej aplikacji.

Autorzy książki 'Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows ' skupiają się w niej nie tyle na opisie samego środowiska programistycznego, ile na możliwościach, jakie oferuje ono swoim użytkownikom. Po krótkim wprowadzeniu do projektowania interfejsu aplikacji przechodzą do kontroli stanu systemu, obsługi tworzonego programu, omówienia systemów plików, multimediów i rejestru, komunikatów Windows, bibliotek DLL oraz automatyzacji i wielu innych zagadnień. W publikacji tej znajdziesz gotowe odpowiedzi na wiele pytań dotyczących konkretnych kwestii programistycznych, rzeczowe porady oraz sposoby wykorzystania funkcji i technologii dostępnych podczas programowania w środowisku Visual C++.

Dla tych, którzy w środowisku Visual C++ chcą się poczuć jak ryby w wodzie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Visual C++. Gotowe rozwi¹zania dla programistów Windows Autorzy: Jacek Matulewski, Maciej Pakulski, Dawid Borycki, Bartosz Bia³y, Piotr Pep³owski, Micha³ Matuszak, Daniel Szlag, Dawid Urbañski ISBN: 978-83-246-1928-3 Format: 158×235, stron: 536 Zostañ znawc¹ œrodowiska programistycznego Visual C++ (cid:129) Podstawowe funkcje i technologie systemu Windows w oczach programistów (cid:129) Praktyczne u¿ycie funkcji WinAPI i biblioteki MFC (cid:129) Programowanie wspó³bie¿ne dla procesorów wielordzeniowych Œrodowisko programistyczne Microsoft Visual C++ idealnie nadaje siê do wykorzystania w przypadku pisania programów dla platformy Win32 i jest chêtnie wykorzystywane przez profesjonalnych programistów, tworz¹cych aplikacje dla systemu Windows. Zarówno biblioteka MFC, jak i wbudowane funkcje WinAPI oraz mo¿liwoœci programowania wspó³bie¿nego œwietnie sprawdzaj¹ siê w codziennej pracy programistycznej, oszczêdzaj¹c czas, pozwalaj¹c na wykorzystanie mnóstwa kontrolek i funkcji, a tak¿e elastycznie dopasowuj¹c siê do potrzeb tworzonej aplikacji. Autorzy ksi¹¿ki „Visual C++. Gotowe rozwi¹zania dla programistów Windows” skupiaj¹ siê w niej nie tyle na opisie samego œrodowiska programistycznego, ile na mo¿liwoœciach, jakie oferuje ono swoim u¿ytkownikom. Po krótkim wprowadzeniu do projektowania interfejsu aplikacji przechodz¹ do kontroli stanu systemu, obs³ugi tworzonego programu, omówienia systemów plików, multimediów i rejestru, komunikatów Windows, bibliotek DLL oraz automatyzacji i wielu innych zagadnieñ. W publikacji tej znajdziesz gotowe odpowiedzi na wiele pytañ dotycz¹cych konkretnych kwestii programistycznych, rzeczowe porady oraz sposoby wykorzystania funkcji i technologii dostêpnych podczas programowania w œrodowisku Visual C++. (cid:129) Projektowanie interfejsu aplikacji przy u¿yciu biblioteki MFC (cid:129) Kontrola stanu systemu (cid:129) Uruchamianie i kontrolowanie aplikacji oraz ich okien (cid:129) Systemy plików, multimedia i inne funkcje WinAPI (cid:129) Rejestr systemu Windows (cid:129) Komunikaty Windows (cid:129) Biblioteki DLL (cid:129) Automatyzacja i inne technologie oparte na COM (cid:129) Sieci komputerowe (cid:129) Programowanie wspó³bie¿ne z OpenMP (cid:129) Biblioteka Threading Building Blocks Dla tych, którzy w œrodowisku Visual C++ chc¹ siê poczuæ jak ryby w wodzie! Spis treści Wstęp .............................................................................................. 9 Rozdział 1. Bardzo krótkie wprowadzenie do projektowania interfejsu aplikacji przy użyciu biblioteki MFC .............................................................. 13 Tworzenie projektu ......................................................................................................... 13 Dodawanie kontrolki ...................................................................................................... 15 Wiązanie metody z komunikatem domyślnym kontrolki ............................................... 16 IntelliSense ..................................................................................................................... 17 Wiązanie komunikatów .................................................................................................. 18 Metoda MessageBox — trochę filozofii MFC ............................................................... 19 Okno Properties: własności i zdarzenia .......................................................................... 21 Wiązanie zmiennej z kontrolką ....................................................................................... 22 Usuwanie zbędnych kontrolek ........................................................................................ 24 Analiza kodu aplikacji .................................................................................................... 24 Blokowanie zamykania okna dialogowego po naciśnięciu klawisza Enter ..................... 25 Więcej kontrolek ............................................................................................................ 26 Kolory ............................................................................................................................. 29 Użycie kontrolki ActiveX ............................................................................................... 31 Rozdział 2. Kontrola stanu systemu .................................................................. 33 Zamykanie i wstrzymywanie systemu Windows ............................................................ 33 Funkcja ExitWindowsEx (zamykanie lub ponowne uruchamianie systemu Windows) ................................. 33 Funkcja InitiateSystemShutdown (zamykanie wybranego komputera w sieci) ........ 41 Hibernacja i wstrzymywanie systemu („usypianie”) za pomocą funkcji SetSystemPowerState .............................................................. 46 Blokowanie dostępu do komputera .......................................................................... 49 Odczytywanie informacji o baterii notebooka .......................................................... 50 Kontrola trybu wyświetlania karty graficznej ................................................................. 52 Pobieranie dostępnych trybów pracy karty graficznej .............................................. 52 Identyfikowanie bieżącego trybu działania karty graficznej .................................... 56 Zmiana trybu wyświetlania ...................................................................................... 57 Rozdział 3. Uruchamianie i kontrolowanie aplikacji oraz ich okien ..................... 59 Uruchamianie, zamykanie i zmiana priorytetu aplikacji ................................................. 59 Uruchamianie aplikacji za pomocą funkcji WinExec ............................................... 60 Uruchamianie aplikacji za pomocą ShellExecute ..................................................... 62 Przygotowanie e-maila za pomocą ShellExecute ..................................................... 63 Zmiana priorytetu bieżącej aplikacji ........................................................................ 63 4 Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows Sprawdzenie priorytetu bieżącej aplikacji ................................................................ 65 Zmiana priorytetu innej aplikacji ............................................................................. 66 Zamykanie innej aplikacji ........................................................................................ 67 Uruchamianie aplikacji za pomocą funkcji CreateProcess ....................................... 68 Wykrywanie zakończenia działania uruchomionej aplikacji .................................... 73 Kontrolowanie ilości instancji aplikacji ................................................................... 74 Uruchamianie aplikacji w Windows Vista ...................................................................... 75 Uruchamianie procesu jako administrator ................................................................ 76 Program z tarczą ....................................................................................................... 78 Kontrolowanie własności okien ...................................................................................... 79 Lista okien ................................................................................................................ 79 Okno tylko na wierzchu ........................................................................................... 83 Ukrywanie okna aplikacji ......................................................................................... 83 Mrugnij do mnie! ..................................................................................................... 84 Sygnał dźwiękowy ................................................................................................... 84 Numery identyfikacyjne procesu i uchwyt okna ............................................................. 85 Jak zdobyć identyfikator procesu, znając uchwyt okna? .......................................... 85 Jak zdobyć uchwyt głównego okna, znając identyfikator procesu? .......................... 86 Kontrolowanie okna innej aplikacji .......................................................................... 90 Kontrolowanie grupy okien ...................................................................................... 94 Okna o dowolnym kształcie ............................................................................................ 98 Okno w kształcie elipsy ............................................................................................ 99 Łączenie obszarów. Dodanie ikon z paska tytułu ..................................................... 99 Okno z wizjerem .................................................................................................... 101 Aby przenosić okno, chwytając za dowolny punkt ................................................ 102 Rozdział 4. Systemy plików, multimedia i inne funkcje WinAPI ........................ 105 Pliki i system plików (funkcje powłoki) ....................................................................... 105 Odczytywanie ścieżek do katalogów specjalnych .................................................. 106 Tworzenie skrótu (.lnk) .......................................................................................... 107 Odczyt i edycja skrótu .lnk ..................................................................................... 110 Umieszczenie skrótu na pulpicie ............................................................................ 112 Operacje na plikach i katalogach (funkcje WinAPI) .............................................. 113 Operacje na plikach i katalogach (funkcje powłoki) .............................................. 114 Operacje na plikach i katalogach w Windows Vista (interfejs IFileOperation) ...... 116 Jak usunąć plik, umieszczając go w koszu? ........................................................... 118 Operacje na całym katalogu ................................................................................... 119 Odczytywanie wersji pliku .exe i .dll ..................................................................... 120 Jak dodać nazwę dokumentu do listy ostatnio otwartych dokumentów w menu Start? ............................................................. 124 Odczytywanie informacji o dysku ................................................................................ 125 Odczytywanie danych ............................................................................................ 125 Testy ....................................................................................................................... 129 Kontrolka MFC ...................................................................................................... 131 Ikona w obszarze powiadamiania (zasobniku) ............................................................. 137 Funkcja Shell_NotifyIcon ...................................................................................... 137 Menu kontekstowe ikony ....................................................................................... 138 „Dymek” ................................................................................................................ 140 Multimedia (CD-Audio, MCI) ...................................................................................... 141 Aby wysunąć lub wsunąć tackę w napędzie CD lub DVD ..................................... 141 Wykrywanie wysunięcia płyty z napędu lub umieszczenia jej w napędzie CD lub DVD ..................................................................................... 143 Sprawdzanie stanu wybranego napędu CD-Audio ................................................. 143 Jak zbadać, czy w napędzie jest płyta CD-Audio ................................................... 144 Kontrola napędu CD-Audio ................................................................................... 145 Spis treści 5 Multimedia (pliki dźwiękowe WAVE) ......................................................................... 147 Asynchroniczne odtwarzanie pliku dźwiękowego .................................................. 147 Jak wykryć obecność karty dźwiękowej ................................................................. 147 Kontrola poziomu głośności odtwarzania plików dźwiękowych ............................ 148 Kontrola poziomu głośności CD-Audio ................................................................. 150 Inne ............................................................................................................................... 150 Pisanie i malowanie na pulpicie ............................................................................. 150 Czy Windows mówi po polsku? ............................................................................. 153 Jak zablokować uruchamiany automatycznie wygaszacz ekranu? ......................... 153 Zmiana tła pulpitu .................................................................................................. 154 Rozdział 5. Rejestr systemu Windows ............................................................ 155 Rejestr ........................................................................................................................... 155 Klasa obsługująca operacje na rejestrze ................................................................. 156 Przechowywanie położenia i rozmiaru okna .......................................................... 162 Automatyczne uruchamianie aplikacji po zalogowaniu się użytkownika ............... 165 Umieszczanie informacji o zainstalowanym programie (aplet Dodaj/Usuń programy) .............................................................................. 169 Gdzie jest katalog z moimi dokumentami? ............................................................ 176 Dodawanie pozycji do menu kontekstowego związanego z zarejestrowanym typem pliku ........................................................................... 176 Obsługa rejestru i plików INI za pomocą MFC ............................................................ 180 Przechowywanie położenia i rozmiaru okna w rejestrze (MFC) ............................ 180 Przechowywanie położenia i rozmiaru okna w pliku INI (MFC) ........................... 182 Skrót internetowy (.url) .......................................................................................... 183 Rozdział 6. Komunikaty Windows ................................................................... 185 Pętla główna aplikacji ................................................................................................... 185 Obsługa komunikatów w procedurze okna (MFC) ....................................................... 187 Reakcja okna lub kontrolki na konkretny typ komunikatu ..................................... 187 Lista komunikatów odbieranych przez okno .......................................................... 188 Filtrowanie zdarzeń ................................................................................................ 191 Przykład odczytywania informacji dostarczanych przez komunikat ...................... 191 Lista wszystkich komunikatów odbieranych przez okno i jego kontrolki .............. 193 Wykrycie zmiany trybu pracy karty graficznej ...................................................... 193 Wysyłanie komunikatów .............................................................................................. 196 Wysyłanie komunikatów. „Symulowanie” zdarzeń ............................................... 196 Wysłanie komunikatu uruchamiającego wygaszacz ekranu i detekcja włączenia wygaszacza ......................................................................... 197 Wykorzystanie komunikatów do kontroli innej aplikacji na przykładzie Winampa ..... 197 Przykłady reakcji na komunikaty (MFC) ..................................................................... 198 Blokowanie zamknięcia sesji Windows ................................................................. 198 Wykrycie włożenia do napędu lub wysunięcia z niego płyty CD lub DVD; wykrycie podłączenia do gniazda USB lub odłączenia pamięci Flash ................. 199 Przeciąganie plików między aplikacjami ............................................................... 201 Poprawny sposób blokowania zamykania okna dialogowego po naciśnięciu klawisza Enter .............................................................................. 204 Zmiana aktywnego komponentu za pomocą klawisza Enter .................................. 205 XKill dla Windows ................................................................................................. 206 Modyfikowanie menu systemowego formy ........................................................... 208 Haki .............................................................................................................................. 210 Biblioteka DLL z procedurą haka .......................................................................... 211 Rejestrowanie klawiszy naciskanych na klawiaturze ............................................. 216 6 Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows Rozdział 7. Biblioteki DLL .............................................................................. 217 Funkcje i klasy w bibliotece DLL ................................................................................. 218 Tworzenie regularnej biblioteki DLL — eksport funkcji ....................................... 218 Statyczne łączenie bibliotek DLL — import funkcji .............................................. 220 Dynamiczne ładowanie bibliotek DLL — import funkcji ...................................... 222 Tworzenie biblioteki DLL z rozszerzeniem MFC — eksport funkcji .................... 224 Tworzenie biblioteki DLL z rozszerzeniem MFC — eksport klasy ....................... 224 Statyczne łączenie biblioteki DLL — import klasy ................................................ 226 Tworzenie biblioteki DLL z rozszerzeniem MFC — eksport klasy. Modyfikacja dla dynamicznie ładowanych bibliotek ............... 227 Dynamiczne łączenie bibliotek DLL — import klasy ............................................ 228 Powiadamianie biblioteki o jej załadowaniu lub usunięciu z pamięci .................... 230 Zasoby w bibliotece DLL ............................................................................................. 232 Łańcuchy w bibliotece DLL ................................................................................... 232 Bitmapa w bibliotece DLL ..................................................................................... 234 Okno dialogowe w bibliotece DLL ........................................................................ 237 Tworzenie apletu panelu sterowania wyświetlającego informacje o dyskach .............. 240 Rozdział 8. Automatyzacja i inne technologie bazujące na COM ...................... 249 Technologia COM ........................................................................................................ 249 Osadzanie obiektów OLE2 ........................................................................................... 250 Statyczne osadzanie obiektu ................................................................................... 251 Kończenie edycji dokumentu. Łączenie menu aplikacji klienckiej i serwera OLE ....... 252 Wykrywanie niezakończonej edycji podczas zamykania programu ....................... 254 Inicjowanie edycji osadzonego obiektu z poziomu kodu ................................... 255 Dynamiczne osadzanie obiektu .............................................................................. 256 Automatyzacja .............................................................................................................. 258 Typ VARIANT i klasa COleVariant ...................................................................... 258 Łączenie z serwerem automatyzacji aplikacji Excel .............................................. 259 Uruchamianie aplikacji Excel za pośrednictwem mechanizmu automatyzacji ....... 265 Uruchamianie procedur serwera automatyzacji ...................................................... 266 Eksplorowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym .................................................. 266 Korzystanie z okien dialogowych serwera automatyzacji. Zapisywanie danych w pliku ................................................................................ 268 Zapisywanie danych z wykorzystaniem okna dialogowego aplikacji klienckiej .... 268 Edycja danych w komórkach Excela ...................................................................... 269 Korzystanie z funkcji matematycznych i statystycznych Excela ............................ 271 Konwersja skoroszytu Excela do pliku HTML ...................................................... 273 Uruchamianie aplikacji Microsoft Word i tworzenie nowego dokumentu lub otwieranie istniejącego .................................................................................. 276 Wywoływanie funkcji Worda na przykładzie sprawdzania pisowni i drukowania ........................................................................................................ 278 Wstawianie tekstu do bieżącego dokumentu Worda .............................................. 278 Zapisywanie bieżącego dokumentu Worda ............................................................ 279 Zaznaczanie i kopiowanie całego tekstu dokumentu Worda do schowka .............. 280 Kopiowanie zawartości dokumentu Worda do komponentu CRichEditCtrl bez użycia schowka (z pominięciem formatowania tekstu) ................................. 280 Formatowanie zaznaczonego fragmentu tekstu w dokumencie Worda .................. 281 Serwer automatyzacji OLE przeglądarki Internet Explorer .................................... 282 Własny serwer automatyzacji ....................................................................................... 284 Projektowanie serwera automatyzacji .................................................................... 284 Testowanie serwera automatyzacji ......................................................................... 287 ActiveX ........................................................................................................................ 289 Korzystanie z kontrolek ActiveX ........................................................................... 289 Spis treści 7 Rozdział 9. Sieci komputerowe ....................................................................... 293 Struktura sieci komputerowych .................................................................................... 293 Lista połączeń sieciowych i diagnoza sieci ................................................................... 296 Aktywne połączenia TCP ....................................................................................... 296 Aktywne gniazda UDP ........................................................................................... 299 Sprawdzanie konfiguracji interfejsów sieciowych ................................................. 300 Ping ........................................................................................................................ 302 Sprawdzanie adresu IP hosta (funkcja DnsQuery) ................................................. 305 Sprawdzanie adresu IP i nazwy hosta (funkcje gethostbyaddr i gethostbyname) ... 307 Odczytywanie adresów MAC z tablicy ARP ......................................................... 311 Tablica ARP — wiązanie wpisów z interfejsem .................................................... 314 Protokoły TCP i UDP ................................................................................................... 316 Tworzenie i zamykanie gniazda — klasa bazowa .................................................. 316 Klasa implementująca serwer TCP ......................................................................... 317 Klasa implementująca serwer UDP ........................................................................ 319 Aplikacja działająca jako serwer TCP i UDP ......................................................... 320 Klasa implementująca klienta TCP ........................................................................ 322 Klasa implementująca klienta UDP ........................................................................ 324 Aplikacja działająca jako klient TCP i UDP .......................................................... 325 Serwer TCP działający asynchronicznie (funkcja WSAAsyncSelect) .................... 327 Serwer TCP — użycie klasy CSocket .................................................................... 330 Klient TCP — użycie klasy CSocket ..................................................................... 334 Inne protokoły sieciowe ................................................................................................ 336 Protokół FTP (przesyłanie plików) ......................................................................... 336 Protokół SMTP (poczta elektroniczna) .................................................................. 343 Inne ............................................................................................................................... 350 Aby pobrać plik z Internetu .................................................................................... 350 Mapowanie dysków sieciowych ............................................................................. 350 Rozdział 10. Wątki .......................................................................................... 353 Tworzenie wątków ....................................................................................................... 353 Tworzenie wątku .................................................................................................... 354 Tworzenie wątku roboczego za pomocą MFC ....................................................... 355 Usypianie wątków (funkcja Sleep) ......................................................................... 357 Czas wykonywania wątków ................................................................................... 359 Wstrzymywanie i wznawianie wątków .................................................................. 361 Kończenie wątku .......................................................................................................... 362 Funkcja TerminateThread ...................................................................................... 362 Funkcja ExitThread ................................................................................................ 362 Funkcje TerminateProcess i ExitProcess ................................................................ 363 Priorytety wątków ........................................................................................................ 364 Priorytety procesu .................................................................................................. 365 Statyczna kontrola priorytetów wątków ................................................................. 369 Dynamiczna kontrola priorytetów wątków ............................................................. 370 Flaga CREATE_SUSPENDED .............................................................................. 371 Wątek działający z ukrycia ..................................................................................... 373 Programowanie koligacji .............................................................................................. 374 Informacja o liczbie procesorów (funkcja GetSystemInfo) .................................... 374 Przypisywanie procesu do procesora ...................................................................... 375 Odczytywanie maski koligacji procesu .................................................................. 377 Programowanie koligacji wątku ............................................................................. 378 Wątki interfejsu użytkownika ....................................................................................... 380 Tworzenie wątku UI ............................................................................................... 380 Wykonywanie zadań w tle ..................................................................................... 383 Uwolnienie głównego okna aplikacji ..................................................................... 385 8 Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows Synchronizacja wątków ................................................................................................ 386 Wyzwalanie wątków za pomocą zdarzeń ............................................................... 387 Sekcje krytyczne .................................................................................................... 390 Semafory (zliczanie użycia zasobów) .................................................................... 393 Muteksy .................................................................................................................. 398 Rozdział 11. Programowanie współbieżne z OpenMP ......................................... 403 Blok równoległy ........................................................................................................... 405 Dynamiczne tworzenie wątków, zmienne środowiskowe i funkcje biblioteczne ......... 407 Zrównoleglenie pętli ..................................................................................................... 408 Sposoby podziału iteracji między wątki ....................................................................... 417 Redukcja i bloki krytyczne ........................................................................................... 420 Sekcje, czyli współbieżność zadań ............................................................................... 422 Zmienne prywatne i zmienne wspólne ......................................................................... 427 Synchronizacja wątków ................................................................................................ 429 Rozdział 12. Biblioteka Threading Building Blocks ............................................ 431 Instalacja ....................................................................................................................... 432 Inicjalizacja biblioteki ............................................................................................ 434 Zrównoleglanie pętli .............................................................................................. 436 Rozmiar ziarna i podział przestrzeni danych ................................................................ 441 Pomiar czasu wykonywania kodu .......................................................................... 443 Równoległa redukcja .............................................................................................. 444 Łączenie zrównoleglania pętli z redukcją ............................................................... 446 Równoległe przetwarzanie potoków ...................................................................... 447 Wykorzystanie parallel_do ..................................................................................... 451 Własne przestrzenie danych ................................................................................... 454 Równoległe sortowanie .......................................................................................... 457 Równoległe obliczanie prefiksu ............................................................................. 458 Skalowalne alokatory pamięci ...................................................................................... 460 Kontenery ..................................................................................................................... 462 Wykorzystanie concurrent_vector .......................................................................... 465 Wykorzystanie concurrent_hash_map .................................................................... 467 Wzajemne wykluczanie i operacje atomowe ................................................................ 468 Wykorzystanie blokad ............................................................................................ 470 Łączenie TBB z OpenMP ....................................................................................... 472 Bezpośrednie korzystanie z planisty ............................................................................. 473 Tworzenie zadań za pomocą metody blokowania .................................................. 474 Tworzenie zadań za pomocą metody kontynuacji .................................................. 477 Dodatek A CUDA .......................................................................................... 481 Skorowidz ................................................................................... 507 Rozdział 4. Systemy plików, multimedia i inne funkcje WinAPI Pliki i system plików (funkcje powłoki) Interfejs użytkownika systemu Windows pozwala na uruchamianie programów, kon- trolę plików i katalogów (z funkcjami kosza systemowego włącznie), drukowanie doku- mentów, tworzenie skrótów do nich itp. W interfejsie programisty WinAPI tym opera- cjom odpowiadają tzw. funkcje powłoki, gdzie przez powłokę (ang. shell) rozumie się tę najwyższą warstwę systemu, która odpowiada za komunikację z użytkownikiem1. W ten sposób powłoka przesłania jądro i warstwy, do których użytkownik nie musi sięgać2. Funkcje WinAPI dotyczące powłoki są zazwyczaj prostsze w użyciu i bardziej zautomatyzowane niż ich głębsze odpowiedniki. Najlepszym przykładem jest opisana w poprzednim rozdziale funkcja ShellExecute, która jest znacznie łatwiejsza w użyciu od CreateProcess. Teraz Czytelnik pozna inne funkcje pozwalające na wygodniejsze manipulowanie plikami, w tym m.in. na korzystanie z kosza, operacje na grupach pli- ków i całych katalogach. Omówimy także interfejsy COM należące do powłoki, które pozwalają na tworzenie skrótów, oraz interfejs IFileOperation, który jest dostępny w systemie Windows Vista. 1 Słowo „interfejs” w tym i w poprzednim zdaniu oznacza oczywiście coś innego. W pierwszym przypadku chodzi o GUI (ang. graphic user interface), a więc okna, menu i inne graficzne elementy aplikacji widoczne na ekranie, podczas gdy w drugim mowa o bibliotece funkcji pozwalających na kontrolę systemu Windows. Funkcje powłoki to podzbiór funkcji interfejsu WinAPI, które pozwalają na kontrolę interfejsu GUI. 2 Zob. „Blokowanie dostępu do komputera” w rozdziale 2. 106 Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows Odczytywanie ścieżek do katalogów specjalnych Ścieżki do katalogów specjalnych użytkownika (np. katalogu z dokumentami czy pulpitu) można odczytać z rejestru (por. rozdział 5.). Jednak nie jest to sposób za- lecany. Przedstawione tutaj rozwiązanie korzystające z funkcji powłoki jest po- prawnym sposobem odczytywania ścieżki do tych katalogów. Do odczytania katalogów specjalnych systemu i profilu użytkownika służy funkcja SHGetSpecialFolderPath3 zdefiniowana w nagłówku shlobj.h. Jej trzeci argument wska- zuje interesujący nas katalog. Najbardziej popularne to: CSIDL_PERSONAL (Moje dokumen- ty), CSIDL_DESKTOP (Pulpit), CSIDL_WINDOWS (C:\Windows) i CSIDL_SYSTEM (C:\ Windows\ System32). Część stałych odpowiadających katalogom definiowanym dla każdego użytkownika ma wersje zawierające _COMMON_. Odnoszą się one do odpowiednich katalogów zawierających elementy dostępne w profilach wszystkich użytkowników (w Windows XP są to podkatalogi katalogu C:\Documents and Settings\All Users, a w Windows Vista są to podkatalogi katalogu C:\Users (Użytkownicy)), np. CSIDL_ (cid:180)COMMON_DESKTOPDIRECTORY4. Listing 4.1 zawiera kilka przykładowych funkcji zwracają- cych uzyskane dzięki wywołaniu funkcji SHGetSpecialFolderPath ścieżki do katalogów specjalnych w postaci obiektu CString — łańcucha wygodnego do użycia w aplikacjach korzystających z biblioteki MFC. Listing 4.1. Zbiór funkcji zwracających ścieżki do katalogów specjalnych CString Katalog_Windows() { TCHAR path[MAX_PATH]; SHGetSpecialFolderPath(NULL, path, CSIDL_WINDOWS, FALSE); return CString(path); } CString Katalog_System() { TCHAR path[MAX_PATH]; SHGetSpecialFolderPath(NULL, path, CSIDL_SYSTEM, FALSE); return CString(path); } CString Katalog_MojeDokumenty() { TCHAR path[MAX_PATH]; SHGetSpecialFolderPath(NULL, path, CSIDL_PERSONAL, FALSE); return CString(path); } CString Katalog_AllUsers_Pulpit() { TCHAR path[MAX_PATH]; 3 Funkcja ta działa w każdej wersji systemu Windows, jednak w Windows 95 i NT 4.0 wymaga zainstalowania Internet Explorera 4.0. 4 Wszystkie stałe CSIDL znajdzie Czytelnik w dokumentacji MSDN pod hasłem CSIDL. Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 107 SHGetSpecialFolderPath(NULL, path, CSIDL_COMMON_DESKTOPDIRECTORY, FALSE); return CString(path); } CString Katalog_Pulpit() { TCHAR path[MAX_PATH]; SHGetSpecialFolderPath(NULL, path, CSIDL_DESKTOPDIRECTORY, FALSE); return CString(path); } Tworzenie skrótu (.lnk) W tym projekcie po raz pierwszy będziemy mieli do czynienia z obiektem zdefiniowa- nym w systemie Windows i udostępnionym programistom w ramach mechanizmu COM (ang. Component Object Model). Pełniejsze wprowadzenie do COM i zwią- zanych z nim technologii znajdzie Czytelnik w rozdziale 4. Tutaj ograniczę się zatem jedynie do omówienia funkcji wykorzystanych w poniższym kodzie (w komentarzu na końcu tego projektu). Zgodnie z zasadami przedstawionymi we wstępie zasadnicze funkcje napisane zosta- ną w taki sposób, aby mogły być użyte w dowolnym projekcie, lecz w przykładach ich użycia skorzystamy z typów zdefiniowanych w MFC, w szczególności dotyczy to łańcuchów. 1. Tworzymy nowy projekt aplikacji MFC z oknem dialogowym o nazwie PlikSkrotu. 2. Do projektu dodajemy pliki Skrot.h i Skrot.cpp (oczywiście do odpowiednich gałęzi w drzewie plików projektu widocznym w Solution Explorer). 3. W pliku nagłówkowym Skrot.h definiujemy strukturę pomocniczą CParametrySkrotu, której pola będą przechowywały następujące własności skrótu: pełną ścieżkę wraz z nazwą pliku, do którego chcemy utworzyć skrót, opis, katalog roboczy, klawisz skrótu (litera, która razem z klawiszami Ctrl i Alt będzie uruchamiała skrót, jeżeli będzie umieszczony na pulpicie lub na pasku szybkiego uruchamiania), ścieżkę do pliku zawierającego ikonę skrótu oraz numer ikony w tym pliku (listing 4.2). Listing 4.2. Zawartość pliku nagłówkowego Skrot.h #pragma once struct CParametrySkrotu { TCHAR sciezkaPliku[MAX_PATH], katalogRoboczy[MAX_PATH], sciezkaIkony[MAX_PATH]; TCHAR argumenty[256], opis[256]; int rodzajOkna, numerIkony; wchar_t klawiszSkrotu; }; BOOL TworzSkrot(LPCTSTR sciezkaLinku, CParametrySkrotu parametrySkrotu); 108 Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows 4. Listing 4.2 zawiera również deklaracje dwóch funkcji, które zdefiniujemy w pliku Skrot.cpp, a które służyć będą do tworzenia i odczytywania pliku skrótu. 5. Przechodzimy do edycji pliku Skrot.cpp. Umieszczamy w nim dyrektywę dołączającą nagłówek shlwapi.h, zawierający deklarację m.in. funkcji służących do operacji na ścieżkach do pliku, w szczególności funkcji PathRemoveFileSpec, która usuwa z pełnej ścieżki do pliku nazwę pliku, a pozostawia jedynie ścieżkę katalogu. Definiujemy w pliku również funkcję tworzącą skrót (listing 4.3). Listing 4.3. Omówienie funkcji znajduje się w komentarzu poniżej #include stdafx.h #include Skrot.h #include shlwapi.h // PathRemoveFileSpec BOOL TworzSkrot(LPCTSTR sciezkaLinku, CParametrySkrotu parametrySkrotu) { CoInitializeEx(NULL, COINIT_MULTITHREADED); IShellLink* pISLink; if (CoCreateInstance(CLSID_ShellLink, NULL, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IShellLink, (void**) pISLink) != S_OK) return FALSE; IPersistFile* pIPFile; pISLink- QueryInterface(IID_IPersistFile,(void**) pIPFile); //przygotowanie parametrów if (wcscmp(parametrySkrotu.sciezkaPliku,L )==0) THROW( Brak nazwy pliku, do (cid:180)którego ma zostać utworzony skrót ); if (wcscmp(parametrySkrotu.katalogRoboczy,L )==0) { wcscpy_s(parametrySkrotu.katalogRoboczy, MAX_PATH, parametrySkrotu.sciezkaPliku); PathRemoveFileSpecW(parametrySkrotu.katalogRoboczy);//parametrySkrotu.katalogRoboczy. (cid:180)GetBuffer()); } if (parametrySkrotu.rodzajOkna == 0) parametrySkrotu.rodzajOkna = SW_SHOWNORMAL; //nie dopuszczamy SW_HIDE=0 ze względu na taką domyślną inicjację parametrySkrotu.klawiszSkrotu = toupper(parametrySkrotu.klawiszSkrotu); //przygotowanie obiektu pISLink- SetPath(parametrySkrotu.sciezkaPliku); pISLink- SetWorkingDirectory(parametrySkrotu.katalogRoboczy); pISLink- SetArguments(parametrySkrotu.argumenty); if (parametrySkrotu.opis != L ) pISLink- SetDescription(parametrySkrotu.opis); pISLink- SetShowCmd(parametrySkrotu.rodzajOkna); if (parametrySkrotu.sciezkaIkony != L ) pISLink- SetIconLocation(parametry (cid:180)Skrotu.sciezkaIkony, parametrySkrotu.numerIkony); if (parametrySkrotu.klawiszSkrotu != NULL) pISLink- SetHotkey(((HOTKEYF_ALT | (cid:180)HOTKEYF_CONTROL) 8) | parametrySkrotu.klawiszSkrotu); BOOL wynik = (pIPFile- Save(sciezkaLinku, FALSE) == S_OK); pISLink- Release(); Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 109 CoUninitialize(); return wynik; } 6. Aby przetestować funkcję TworzSkrot, przechodzimy do widoku projektowania i na podglądzie formy umieszczamy przycisk. Klikając go dwukrotnie, tworzymy domyślną metodę zdarzeniową, w której umieszczamy polecenia z listingu 4.4. W pliku nagłówkowym PlikSkrotuDlg.h należy wcześniej dołączyć nowy nagłówek za pomocą dyrektywy prekompilatora: #include Skrot.h . Listing 4.4. Tworzymy skrót do bieżącej aplikacji w bieżącym katalogu void CPlikSkrotuDlg::OnBnClickedButton1() { CParametrySkrotu parametrySkrotu; GetModuleFileName(GetModuleHandle(NULL), parametrySkrotu.sciezkaPliku, MAX_PATH); wcscpy_s(parametrySkrotu.katalogRoboczy,MAX_PATH,parametrySkrotu.sciezkaPliku); PathRemoveFileSpec(parametrySkrotu.katalogRoboczy); wcscpy_s(parametrySkrotu.argumenty,260,L ); wcscpy_s(parametrySkrotu.opis,260,AfxGetApp()- m_pszAppName); parametrySkrotu.rodzajOkna = SW_SHOWNORMAL; wcscpy_s(parametrySkrotu.sciezkaIkony,MAX_PATH,parametrySkrotu.sciezkaPliku); parametrySkrotu.numerIkony = 0; parametrySkrotu.klawiszSkrotu = y ; TworzSkrot(L Skrot.lnk , parametrySkrotu); } Listing 4.3 zawiera zasadniczą funkcję TworzSkrot. W pierwszej linii kodu tej funkcji inicjujemy bibliotekę COM, korzystając z funkcji CoInitializeEx. Zwykle polecenie to umieszcza się w jednej z funkcji inicjujących aplikacji, np. na początku funkcji OnInitDialog, w pliku PlikSkrotuDlg.cpp. My umieściliśmy ją w funkcji TworzSkrot, aby zwrócić uwagę Czytelnika, że powinna być wywołana przed utworzeniem obiektu COM, a poza tym, aby funkcja TworzSkrot była bardziej autonomiczna, co ułatwi jej użycie w projektach Czytelnika. Następnie tworzymy instancję obiektu COM, posłu- gując się funkcją CoCreateInstance z identyfikatorem obiektu CLSID_ShellLink. Funkcja ta zapisuje we wskaźniku typu IShellLink* (nazwa użytej przez nas zmiennej to pISLink) wskaźnik do utworzonego obiektu COM. Typ IShellLink oraz użyty później IPersist (cid:180)File to interfejsy, czyli w nomenklaturze technologii COM zbiory funkcji (metod), które podobnie jak klasy mogą dziedziczyć z innych interfejsów (w tym przypadku z IUnknown). Interfejsy te umożliwiają dostęp do metod utworzonego przez nas obiektu COM. Interfejs IShellLink udostępnia metody pozwalające na ustalenie lub odczyta- nie własności skrótu (pliku z rozszerzeniem .lnk). Natomiast IPersistFile5 zawiera metody Save i Load, które pozwalają zapisać w pliku i odczytać z niego atrybuty ustalone przez interfejs IShellLink. Po zakończeniu korzystania z obiektu należy go jeszcze zwolnić, używając metody Release. 5 Oba interfejsy dostępne są we wszystkich 32-bitowych wersjach Windows, poza Windows NT 3.x. 110 Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows Jeżeli skrót o podanej nazwie już istnieje, powyższa funkcja nadpisze go bez pyta- nia o zgodę. Do wskazania ścieżki pliku, do którego tworzymy skrót, wykorzystujemy metodę IShellLink::SetPath; do wskazania katalogu roboczego — IShellLink::SetWorking (cid:180)Directory; do opisu — ISLink::SetDescription itd. Klawisz skrótu (w przypadku plików .lnk obowiązkowa jest kombinacja klawiszy Ctrl+Alt) ustalamy metodą ISLink::SetHotKey. Jej argument to liczba typu Word, w której mniej znaczący bajt zaj- muje znak typu char, a w górnym, bardziej znaczącym bajcie zapalamy bity wskazane przez stałe HOTKEYF_ALT i HOTKEYF_CONTROL (czyli w efekcie 00000110). Plik zapisany przez metodę z listingu 4.4 można sprawdzić za pomocą systemowego edytora skrótów (rysunek 4.1). Rysunek 4.1. Systemowy edytor skrótów. Dziwny opis pliku na lewym rysunku jest domyślnym opisem aplikacji w zasobach projektu; można go oczywiście z łatwością zmienić Odczyt i edycja skrótu .lnk Zdefiniujemy funkcję CzytajSkrot, która umieści informacje o skrócie w strukturze CParametrySkrotu zdefiniowanej w listingu 4.2. Edycja tej struktury nie powinna sprawić żadnych trudności. Po modyfikacji informacje o skrócie można ponownie za- pisać, korzystając z funkcji TworzSkrot. 1. Funkcja CzytajSkrot z listingu 4.5 powinna znaleźć się w pliku Skrot.cpp, natomiast do pliku nagłówkowego Skrot.h należy dodać jej deklarację. Nie zawiera ona zasadniczo nowych elementów. Jeszcze raz wykorzystujemy obiekt identyfikowany przez stałą CLSID_ShellLink i interfejsy IShellLink oraz IPersistFile. Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 111 Listing 4.5. Definicja funkcji CzytajSkrot w wersji dla Win32 BOOL CzytajSkrot(LPCTSTR sciezkaLinku, CParametrySkrotu parametrySkrotu) { CoInitializeEx(NULL, COINIT_MULTITHREADED); IShellLink* pISLink; if (CoCreateInstance (CLSID_ShellLink, NULL, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IShellLink, (void**) pISLink) != S_OK) return FALSE; IPersistFile* pIPFile; pISLink- QueryInterface(IID_IPersistFile,(void**) pIPFile); if (pIPFile- Load(sciezkaLinku, 0) != S_OK) { pISLink- Release(); return FALSE; } TCHAR cstr[MAX_PATH]; WIN32_FIND_DATA informacjeOPliku; //tu nie wykorzystywane pISLink- GetPath(parametrySkrotu.sciezkaPliku, MAX_PATH, informacjeOPliku, (cid:180)SLGP_UNCPRIORITY); pISLink- GetWorkingDirectory(parametrySkrotu.katalogRoboczy , MAX_PATH); pISLink- GetArguments(cstr, MAX_PATH); wcscpy_s(parametrySkrotu.argumenty,260,cstr); pISLink- GetDescription(cstr, MAX_PATH); wcscpy_s(parametrySkrotu.opis,260,cstr); pISLink- GetShowCmd( (parametrySkrotu.rodzajOkna)); pISLink- GetIconLocation(parametrySkrotu.sciezkaIkony, MAX_PATH, (cid:180) (parametrySkrotu.numerIkony)); WORD klawiszSkrotu; pISLink- GetHotkey( klawiszSkrotu); parametrySkrotu.klawiszSkrotu = (klawiszSkrotu 255); pISLink- Release(); return TRUE; } 2. Aby przetestować funkcję CzytajSkrot, umieszczamy na podglądzie formy kolejny przycisk i tworzymy jego domyślną metodę zdarzeniową. Umieszczamy w niej polecenia z listingu 4.6. Listing 4.6. Ograniczymy się do zaprezentowania parametrów skrótu w oknie komunikatu void CPlikSkrotuDlg::OnBnClickedButton2() { CParametrySkrotu parametrySkrotu; if (CzytajSkrot(L Skrot.lnk , parametrySkrotu)) 112 Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows { CString temp; temp.Format(L Informacje o pliku skrótu\nSciezka pliku: s\nArgumenty: (cid:180) s,\nKatalog roboczy: s\nOpis: s\nIkona: s (nr ikony: d)\nKlawisz (cid:180)skrótu: c , parametrySkrotu.sciezkaPliku, parametrySkrotu.argumenty, parametrySkrotu.katalogRoboczy, parametrySkrotu.opis, parametrySkrotu.sciezkaIkony, parametrySkrotu.numerIkony, parametrySkrotu.klawiszSkrotu); AfxMessageBox(temp); } } 3. Po uruchomieniu aplikacji możemy kliknąć nowy przycisk. Powinniśmy wówczas zobaczyć opis skrótu jak na rysunku 4.2. Rysunek 4.2. Odczytane z pliku parametry skrótu Umieszczenie skrótu na pulpicie Aby umieścić skrót na pulpicie, wystarczy połączyć wiedzę z dwóch pierwszych projektów w rozdziale. Listing 4.7 pokazuje, jak to zrobić. Zupełnie analogicznie wyglądałoby umieszczenie skrótu np. w menu Start. Listing 4.7. Wykorzystujemy funkcję TworzSkrot, wskazując ścieżkę pliku skonstruowaną za pomocą funkcji Katalog_Pulpit void CPlikSkrotuDlg::TworzSkrotNaPulpicie(LPCTSTR sciezkaLinku, CParametrySkrotu (cid:180)parametrySkrotu) { CString temp; temp.Format(L s\\ s , Katalog_Pulpit(), sciezkaLinku); TworzSkrot(temp, parametrySkrotu); } Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 113 Operacje na plikach i katalogach (funkcje WinAPI) Użytkownik ma do wyboru trzy sposoby, za pomocą których może wykonywać ope- racje na plikach. Po pierwsze, może wykorzystać standardowe funkcje C++ (ten sposób omówiono niżej). Po drugie, może użyć zbioru funkcji WinAPI (CopyFile, MoveFile, DeleteFile itp.). Te niestety zostały dodane do WinAPI dopiero od Windows 2000, co oczywiście ogranicza przenośność korzystających z nich aplikacji. I po trzecie, użytkownik może użyć funkcji powłoki o nazwie SHFileOperation, która pozwala między innymi na operacje na grupach plików, całych katalogach, czy na przeniesie- nie pliku do kosza. Ten ostatni sposób zostanie omówiony w następnych projektach. Wybór między pierwszym i drugim sposobem nie jest rozłączny; nie wszystkie opera- cje da się łatwo wykonać za pomocą funkcji C++. Nie ma na przykład gotowej funkcji pozwalającej na kopiowanie pliku. Do tego koniecznie trzeba użyć funkcji WinAPI, np. CopyFile(L D:\\TMP\\Log.txt ,L D:\\TMP\\Log.bak ,FALSE) lub bardziej złożonej konstrukcji: if (!CopyFile(L D:\\TMP\\Log.txt ,L D:\\TMP\\Log.bak ,FALSE)) ::MessageBox(NULL,L Operacja kopiowania nie powiodła się! ,L Błąd ,MB_OK); else ::MessageBox(NULL,L Kopiowanie zakończone ,L Informacja ,MB_OK); Jak łatwo się domyślić, pierwsze dwa argumenty wskazują nazwę pliku źródłowego i nową nazwę pliku. Natomiast trzeci argument to wartość logiczna określająca, czy możliwe jest nadpisywanie istniejącego pliku. Funkcja ta pozwala kopiować także katalogi razem z zawartością i podkatalogami. Istnieje również funkcja CopyFileEx, pozwalająca na śledzenie postępu kopiowania pliku, który można np. pokazać na pasku postępu. Podobnie działa funkcja MoveFile (także z WinAPI), przenosząca plik (zmieniająca jego położenie w tablicy alokacji plików): MoveFile(L D:\\TMP\\Log.txt ,L D:\\TMP\\Log_nowy.txt ); Funkcja MoveFileWithProgress pozwala na śledzenie postępu przenoszenia pliku, a także na ustalenie sposobu przenoszenia (np. opóźnienie do momentu ponownego urucha- miania). Ta ostatnia możliwość dostępna jest także w funkcji MoveFileEx. Aby usunąć plik, można skorzystać z funkcji DeleteFile: DeleteFile(L D:\\TMP\\Log.txt ); Podobnie wygląda sprawa z katalogami. Do tworzenia katalogu można użyć funkcji C++ mkdir lub funkcji WinAPI CreateDirectory. Ta ostatnia dołączona została jednak dopiero w Windows 2000. Do zmiany bieżącego katalogu można użyć funkcji chdir, na- tomiast do usuwania pustego katalogu — rmdir lub wspomnianej już funkcji DeleteFile. Funkcje te są zadeklarowane w nagłówku dir.h i „od zawsze” należą do standardu C++. Nie należy się jednak obawiać używania ich w 32-bitowych wersjach Windows, gdyż obecnie są one po prostu „nakładkami” na analogiczne funkcje WinAPI. Do pobrania ścieżki bieżącego katalogu można użyć funkcji GetCurrentDirectory. 114 Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows Operacje na plikach i katalogach (funkcje powłoki) W poprzednim projekcie użyliśmy niskopoziomowych funkcji interfejsu programi- stycznego Windows (WinAPI) CopyFile, MoveFile czy DeleteFile do wykonywania podstawowych operacji na plikach. Chciałbym jednak zwrócić uwagę Czytelnika na inny sposób wykonania tych operacji, który może wydawać się z początku nieco bar- dziej skomplikowany, ale za to daje dodatkowe korzyści i przy wykonywaniu bardziej złożonych operacji okazuje się o wiele prostszy niż korzystanie z funkcji niskopozio- mowych. Użyjemy do tego funkcji WinAPI SHFileOperation z biblioteki shell32.dll. Jedną z ich zalet jest to, że dostępne są już od Windows 95 i NT 4.0, czyli we wszyst- kich 32-bitowych wersjach Windows. Biblioteka ta wykorzystywana jest m.in. przez Eksploratora Windows i dlatego funkcje odwołują się do mechanizmów charakterystycz- nych dla eksploratora, m.in. kosza systemowego czy katalogów specjalnych. W odróżnie- niu od poprzednio użytych funkcji niskopoziomowych funkcja SHFileOperation należy do warstwy powłoki (interfejsu graficznego) i dlatego jej działaniu towarzyszą okna żą- dające potwierdzenia chęci utworzenia katalogu, ostrzegające przed nadpisaniem pliku itp. 1. Tworzymy nowy projekt aplikacji MFC z oknem dialogowym o nazwie OperacjeNaPlikach. 2. W pliku nagłówkowym OperacjeNaPlikachDlg.h importujemy potrzebny moduł: #include shlwapi.h 3. W tym samym pliku deklarujmy również funkcje składowe: BOOL KopiowaniePliku(HWND uchwyt, LPCTSTR szZrodlo, LPCTSTR szCel); BOOL PrzenoszeniePliku(HWND uchwyt, LPCTSTR szZrodlo, LPCTSTR szCel); BOOL UsuwaniePliku(HWND uchwyt, LPCTSTR szZrodlo); 4. Przejdźmy do pliku źródłowego i zdefiniujmy funkcję pomocniczą OperacjaNaPliku, dzięki której korzystanie z SHFileOperation będzie łatwiejsze (listing 4.8). Listing 4.8. Funkcja „prywatna” pozwalająca na uniknięcie powtarzania kodu BOOL COperacjeNaPlikachDlg::OperacjaNaPliku(HWND uchwyt, LPCTSTR szZrodlo, (cid:180)LPCTSTR szCel, DWORD operacja, DWORD opcje) { if(!PathFileExists(szZrodlo)) // Czy plik źródłowy istnieje? { AfxMessageBox(L Nie odnaleziono pliku ); return FALSE; } SHFILEOPSTRUCT parametryOperacji; parametryOperacji.hwnd = uchwyt; parametryOperacji.wFunc = operacja; if (szZrodlo != L ) parametryOperacji.pFrom = szZrodlo; else parametryOperacji.pFrom = NULL; if (szCel != L ) parametryOperacji.pTo = szCel; Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 115 else { parametryOperacji.pTo = NULL; parametryOperacji.fFlags = opcje; parametryOperacji.hNameMappings = NULL; parametryOperacji.lpszProgressTitle = NULL; } return (SHFileOperation( parametryOperacji) == 0); } 5. Wreszcie definiujemy zadeklarowany w pliku nagłówkowym zestaw metod (zadeklarowaliśmy je w nagłówku) wykonujących konkretne czynności na plikach (listing 4.9). Listing 4.9. Zbiór funkcji „publicznych” BOOL COperacjeNaPlikachDlg::KopiowaniePliku(HWND uchwyt, LPCTSTR szZrodlo, (cid:180)LPCTSTR szCel) { TCHAR lpBuffer[MAX_PATH] = {0}; GetFullPathName(szZrodlo, MAX_PATH, lpBuffer, NULL); return OperacjaNaPliku(uchwyt, lpBuffer, szCel, FO_COPY, 0); } BOOL COperacjeNaPlikachDlg::PrzenoszeniePliku(HWND uchwyt, LPCTSTR szZrodlo, (cid:180)LPCTSTR szCel) { TCHAR lpBuffer[MAX_PATH] = {0}; GetFullPathName(szZrodlo, MAX_PATH, lpBuffer, NULL); return OperacjaNaPliku(uchwyt, lpBuffer, szCel, FO_MOVE, 0); } BOOL COperacjeNaPlikachDlg::UsuwaniePliku(HWND uchwyt, LPCTSTR szZrodlo) { TCHAR lpBuffer[MAX_PATH] = {0}; GetFullPathName(szZrodlo, MAX_PATH, lpBuffer, NULL); return OperacjaNaPliku(uchwyt, lpBuffer, L , FO_DELETE, 0); } 6. Listing 4.10 zawiera domyślną metodę zdarzeniową kliknięcia przycisku Button1, która testuje działanie powyższych funkcji. Listing 4.10. Aby poniższy test zadziałał, musimy dysponować dyskiem d:. Można to oczywiście łatwo zmienić void COperacjeNaPlikachDlg::OnBnClickedButton1() { TCHAR path[MAX_PATH] = {0}; GetModuleFileName(GetModuleHandle(NULL), path, MAX_PATH); KopiowaniePliku(m_hWnd, path, L d:\\Kopia projektu.sln ); PrzenoszeniePliku(m_hWnd, L d:\\Kopia projektu.sln , L d:\\Kopia pliku.xml ); UsuwaniePliku(m_hWnd, L d:\\Kopia pliku.xml ); } 116 Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows Operacje na plikach i katalogach w Windows Vista (interfejs IFileOperation) W systemie Windows Vista oddano do użytku interfejs IFileOperation, który zastę- puje opisaną wcześniej strukturę SHFILEOPSTRUCT. Nie oznacza to jednak, iż nie możemy już korzystać z tej struktury w nowych wersjach Windows. Interfejs IFileOperation wydaje się jednak wygodniejszy w użyciu. Ułatwia śledzenie postępu wykonywanych operacji oraz zapewnia możliwość wykonywania wielu operacji jednocześnie, a także bardziej szczegółowo informuje o błędach. W celu użycia funkcji udostępnianych przez interfejs IFileOperation należy korzystać z obiektu IShellItem przy określeniu ścieżki do plików i katalogów. Dzięki temu można wykonywać operacje nie tylko na plikach i katalogach, ale również na takich obiektach, jak foldery wirtualne. Przykład wykorzystania omawianego interfejsu przedstawiają poniższe projekty. 1. Tworzymy nowy projekt aplikacji MFC z oknem dialogowym o nazwie OperacjeNaPlikachIF. 2. Na początku pliku OperacjeNaPlikachIFDlg.cpp umieszczamy trzy dyrektywy: #include shobjidl.h #include shlobj.h #include shlwapi.h 3. Natomiast w pliku nagłówkowym deklarujemy prywatną funkcję OperacjaNaPlikuIF i definiujemy ją zgodnie z listingiem 4.11. Listing 4.11. Funkcja wykonująca operacje na pliku (kopiowanie, przenoszenie, usuwanie) wykorzystująca interfejs IFileOperation HRESULT COperacjeNaPlikachIFDlg::OperacjaNaPlikuIF(LPCTSTR szZrodlo, LPCTSTR szCel, (cid:180)DWORD operacja, DWORD opcje) { if(!PathFileExists(szZrodlo)) // Czy plik źródłowy istnieje? { AfxMessageBox(L Nie odnaleziono pliku ); return E_POINTER; } CT2W wszZrodlo(szZrodlo); CT2W wszCel(szCel); CString wszNowaNazwa = PathFindFileNameW(wszCel); PathRemoveFileSpec(wszCel); // Tworzenie nowej instancji interfejsu IFileOperation IFileOperation *iFo; HRESULT hr = CoCreateInstance(CLSID_FileOperation, NULL, CLSCTX_LOCAL_SERVER, IID_PPV_ARGS( iFo)); if(!SUCCEEDED(hr)) return hr; iFo- SetOperationFlags(opcje); // Tworzenie obiektów IShellItem Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 117 IShellItem *psiCel = NULL, *psiZrodlo = NULL; SHCreateItemFromParsingName(wszZrodlo, NULL, IID_PPV_ARGS( psiZrodlo)); if(wszCel != NULL) SHCreateItemFromParsingName(wszCel, NULL, IID_PPV_ARGS( psiCel)); // Kopiowanie, przenoszenie czy usuwanie? switch(operacja) { case FO_COPY: iFo- CopyItem(psiZrodlo, psiCel, wszNowaNazwa, NULL); break; case FO_MOVE: iFo- MoveItem(psiZrodlo, psiCel, wszNowaNazwa, NULL); break; case FO_DELETE: iFo- DeleteItem(psiZrodlo, NULL); break; } // Potwierdzenie wykonania operacji hr = iFo- PerformOperations(); if(!SUCCEEDED(hr)) return hr; psiZrodlo- Release(); if(psiCel != NULL) psiCel- Release(); // Zwolnienie interfejsu iFo- Release(); return hr; } 4. Analogicznie jak w poprzednim projekcie deklarujemy i definiujemy publiczne metody odpowiedzialne za kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików (listing 4.12). Jednakże teraz zamiast zwracać wartość BOOL, zwracamy HRESULT. Listing 4.12. Metody realizujące kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików HRESULT COperacjeNaPlikachIFDlg::KopiowaniePliku(LPCTSTR szZrodlo, LPCTSTR szCel) { TCHAR lpBuffer[MAX_PATH] = {0}; GetFullPathName(szZrodlo, MAX_PATH, lpBuffer, NULL); return OperacjaNaPlikuIF(lpBuffer, szCel, FO_COPY, 0); } HRESULT COperacjeNaPlikachIFDlg::PrzenoszeniePliku(LPCTSTR szZrodlo, LPCTSTR szCel) { TCHAR lpBuffer[MAX_PATH] = {0}; GetFullPathName(szZrodlo, MAX_PATH, lpBuffer, NULL); return OperacjaNaPlikuIF(lpBuffer, szCel, FO_MOVE, 0); } HRESULT COperacjeNaPlikachIFDlg::UsuwaniePliku(LPCTSTR szZrodlo) { TCHAR lpBuffer[MAX_PATH] = {0}; GetFullPathName(szZrodlo, MAX_PATH, lpBuffer, NULL); return OperacjaNaPlikuIF(lpBuffer, NULL, FO_DELETE, 0); } 118 Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows 5. W podglądzie okna umieszczamy przycisk i tworzymy jego domyślną metodę zdarzeniową, w której umieszczamy wywołanie funkcji z listingu 4.13. Listing 4.13. Na potrzeby naszego przykładu tworzymy plik test.txt, który wykorzystujemy do testowania funkcji opartych na interfejsie IFileOperation CString sciezkaPliku = L d:\\test.txt ; HANDLE hFile = CreateFileW(sciezkaPliku, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, CREATE_NEW, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL); CloseHandle(hFile); KopiowaniePliku(sciezkaPliku, L d:\\test kopia.txt ); PrzenoszeniePliku(L d:\\test kopia.txt , L d:\\kopia xml.xml ); UsuwaniePliku(L d:\\kopia xml.xml ); Czytelnik powinien zauważyć, że w przypadku kopiowania większych plików pojawia się teraz okno dialogowe, charakterystyczne dla systemu Windows Vista, informujące o postępie kopiowania (rysunek 4.3). Jeśli korzystamy ze struktury SHFILEOPSTRUCT, to nie mamy dostępu do własności specyficznych dla Visty. Rysunek 4.3. Kopiowanie elementu za pomocą IFileOperation Przy usuwaniu pliku (funkcja UsuwaniePliku) pojawi się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie operacji. Jeżeli nie jest ono pożądane, należy w ciele funkcji Usuwanie (cid:180)Pliku, w ostatnim argumencie funkcji OperacjaNaPlikuIF, zamiast zera użyć stałej FOF_NOCONFIRMATION (listing 4.14). Poza bardzo szczególnymi sytuacjami nie jest to jednak rozwiązanie godne polecenia. Listing 4.14. Usuwanie pliku bez konieczności potwierdzenia HRESULT COperacjeNaPlikachIFDlg::UsuwaniePlikuBezPotwierdzenia(LPCTSTR szZrodlo) { TCHAR lpBuffer[MAX_PATH] = {0}; GetFullPathName(szZrodlo, MAX_PATH, lpBuffer, NULL); return OperacjaNaPlikuIF(lpBuffer, NULL, FO_DELETE, FOF_NOCONFIRMATION); } Jak usunąć plik, umieszczając go w koszu? Listing 4.15 zawiera funkcję, która różni się od funkcji UsuwaniePliku z poprzedniego projektu jednym szczegółem. Użyta została opcja FOF_ALLOWUNDO, która nakazuje prze- niesienie pliku do kosza zamiast usunięcia. Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 119 Listing 4.15. Usuwanie pliku z wykorzystaniem mechanizmu powłoki kosza systemowego HRESULT COperacjeNaPlikachIFDlg::UsuwaniePlikuDoKosza(LPCTSTR szZrodlo) { TCHAR lpBuffer[MAX_PATH] = {0}; GetFullPathName(szZrodlo, MAX_PATH, lpBuffer, NULL); return OperacjaNaPlikuIF(lpBuffer, NULL, FO_DELETE, FOF_ALLOWUNDO); } Teraz przed skasowaniem pliku wyświetlone zostanie okno dialogowe z pytaniem o umieszczenie pliku w koszu. Tej samej stałej można użyć w metodzie OperacjeNaPliku w rozwiązaniu nie korzystającym z interfejsu IFileOperation. Operacje na całym katalogu Kopiowanie całego katalogu z podkatalogami jest również możliwe i równie łatwe jak kasowanie pliku. W przypadku funkcji WinAPI i funkcji C++, które poznaliśmy wcze- śniej, programowanie tej operacji jest możliwe, ale wszelkie informacje prezentowane w trakcie użytkownikowi wymagałyby sporej dodatkowej pracy. A gdy korzysta się z funkcji powłoki, wystarczy jedno polecenie. W listingu 4.16 zaprezentowane są funkcje dla Windows Vista, t
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows
Autor:
, , , , , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: