Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00679 012828 21016631 na godz. na dobę w sumie
Oracle Database 11g. Kompendium administratora - książka
Oracle Database 11g. Kompendium administratora - książka
Autor: Liczba stron: 1504
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2549-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> oracle - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj najbardziej efektywne funkcje najnowszej wersji bazy danych Oracle

Baza danych Oracle 11g znacząco różni się od wcześniejszych wersji Oracle. Dzięki nowym funkcjom programiści i administratorzy baz danych zyskali dużo większą kontrolę nad przechowywaniem, przetwarzaniem oraz odczytywaniem danych. Jeśli chcesz zdobyć najnowszą specjalistyczną wiedzę z tego zakresu, skorzystaj z przewodnika Kevina Loneya, światowej sławy eksperta w dziedzinie projektowania, tworzenia i dostrajania baz danych Oracle oraz administrowania tymi bazami.

Książka 'Oracle Database 11g. Kompendium administratora' stanowi kompletny, napisany klarownym językiem i bogaty w niebanalne przykłady przewodnik po najnowszej wersji Oracle. Korzystając z tego podręcznika, nauczysz się wdrażać aktualne zabezpieczenia, dostrajać wydajność bazy danych, tworzyć instalacje przetwarzania siatkowego oraz stosować narzędzie flashback. Dowiesz się, jak wykorzystywać techniki stosowane w relacyjnych systemach baz danych i aplikacjach. Poznasz także zaawansowane opcje Oracle, takie jak technologia Data Pump, replikacja czy indeksowanie.

Nieocenioną zaletą książki jest dodatek zawierający polecenia Oracle, słowa kluczowe i funkcje.

Skorzystaj z wiedzy ekspertów - twórz efektywne relacyjne bazy danych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Oracle Database 11g. Kompendium administratora Autor: Kevin Loney T³umaczenie: Pawe³ Gonera ISBN: 978-83-246-2549-9 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g The Complete Reference Format: 168×237, stron: 1504 Poznaj najbardziej efektywne funkcje najnowszej wersji bazy danych Oracle • Jak u¿ywaæ nowych funkcji i narzêdzi Oracle 11g? • Jak uruchamiaæ efektywne zapytania SQL? • Jak tworzyæ instrukcje PL/SQL? Baza danych Oracle 11g znacz¹co ró¿ni siê od wczeœniejszych wersji Oracle. Dziêki nowym funkcjom programiœci i administratorzy baz danych zyskali du¿o wiêksz¹ kontrolê nad przechowywaniem, przetwarzaniem oraz odczytywaniem danych. Jeœli chcesz zdobyæ najnowsz¹ specjalistyczn¹ wiedzê z tego zakresu, skorzystaj z przewodnika Kevina Loneya, œwiatowej s³awy eksperta w dziedzinie projektowania, tworzenia i dostrajania baz danych Oracle oraz administrowania tymi bazami. Ksi¹¿ka „Oracle Database 11g. Kompendium administratora” stanowi kompletny, napisany klarownym jêzykiem i bogaty w niebanalne przyk³ady przewodnik po najnowszej wersji Oracle. Korzystaj¹c z tego podrêcznika, nauczysz siê wdra¿aæ aktualne zabezpieczenia, dostrajaæ wydajnoœæ bazy danych, tworzyæ instalacje przetwarzania siatkowego oraz stosowaæ narzêdzie flashback. Dowiesz siê, jak wykorzystywaæ techniki stosowane w relacyjnych systemach baz danych i aplikacjach. Poznasz tak¿e zaawansowane opcje Oracle, takie jak technologia Data Pump, replikacja czy indeksowanie. Nieocenion¹ zalet¹ ksi¹¿ki jest dodatek zawieraj¹cy polecenia Oracle, s³owa kluczowe i funkcje. • Wybór architektury Oracle 11g • Planowanie aplikacji systemu Oracle • Tworzenie tabel, sekwencji, indeksów i kont u¿ytkowników • Optymalizacja bezpieczeñstwa • Importowanie i eksportowanie danych • Unikanie b³êdów ludzkich dziêki technologii flashback • Optymalizacja dostêpnoœci i skalowalnoœci – Oracle Real Application Clusters • Wielkie obiekty LOB i zaawansowane funkcje obiektowe • Zarz¹dzanie zmianami oraz buforowanie wyników • Tworzenie aplikacji baz danych z u¿yciem Java JDBC i XML Skorzystaj z wiedzy ekspertów – twórz efektywne relacyjne bazy danych! Spis treĈci 5 Spis treĈci O autorze ................................................................................................. 21 O wspóäpracownikach ............................................................................... 23 CzöĈè I NajwaĔniejsze pojöcia dotyczñce bazy danych ....................... 25 Rozdziaä 1. Opcje architektury bazy danych Oracle 11g ............................................... 27 Bazy danych i instancje ...............................................................................................................28 WnĊtrze bazy danych ...................................................................................................................29 Przechowywanie danych .......................................................................................................31 Ochrona danych ....................................................................................................................32 Struktury programowe ...........................................................................................................33 Wybór architektury i opcji ...........................................................................................................34 Rozdziaä 2. Instalacja bazy danych Oracle 11g i tworzenie bazy danych ....................... 35 Przegląd opcji licencji i instalacji ................................................................................................36 UĪycie programu OUI do instalowania komponentów systemu Oracle ......................................37 Rozdziaä 3. Aktualizacja do wersji Oracle 11g ............................................................. 45 Wybór metody aktualizacji ..........................................................................................................46 Przed aktualizacją ........................................................................................................................47 Uruchamianie narzĊdzia do zbierania informacji przed aktualizacją ...........................................48 Wykorzystanie asystenta aktualizacji bazy danych .....................................................................49 RĊczna aktualizacja bezpoĞrednia ...............................................................................................50 Wykorzystanie mechanizmów eksportu i importu .......................................................................51 Wersje narzĊdzi eksportowania i importowania ....................................................................51 Wykonywanie aktualizacji ....................................................................................................52 Zastosowanie metody z kopiowaniem danych .............................................................................53 Po aktualizacji .............................................................................................................................53 Rozdziaä 4. Planowanie aplikacji systemu Oracle — sposoby, standardy i zagroĔenia ... 55 PodejĞcie kooperacyjne ...............................................................................................................56 Dane są wszĊdzie .........................................................................................................................57 JĊzyk systemu Oracle ..................................................................................................................58 Tabele ....................................................................................................................................59 Strukturalny jĊzyk zapytaĔ ....................................................................................................59 Proste zapytanie w systemie Oracle ......................................................................................60 6 Oracle Database 11g. Kompendium administratora Dlaczego system baz danych nazywa siĊ „relacyjnym”? ......................................................61 Proste przykáady ....................................................................................................................63 ZagroĪenia ...................................................................................................................................64 Znaczenie nowego podejĞcia .......................................................................................................65 Zmiana Ğrodowisk .................................................................................................................65 Kody, skróty i standardy nazw ..............................................................................................66 Jak zmniejszyü zamieszanie? .......................................................................................................67 Normalizacja .........................................................................................................................68 Opisowe nazwy tabel i kolumn .............................................................................................72 Dane w jĊzyku naturalnym ....................................................................................................74 Stosowanie wielkich liter w nazwach i danych .....................................................................74 Normalizacja nazw ......................................................................................................................75 Czynnik ludzki ............................................................................................................................75 Zadania aplikacji i dane aplikacji ..........................................................................................76 Identyfikacja zadaĔ ...............................................................................................................78 Identyfikacja danych .............................................................................................................80 Model biznesowy .........................................................................................................................82 Wprowadzanie danych ..........................................................................................................82 Zapytania i tworzenie raportów .............................................................................................83 Normalizacja nazw obiektów ......................................................................................................84 IntegralnoĞü poziom-nazwa ...................................................................................................84 Klucze obce ...........................................................................................................................85 Nazwy w liczbie pojedynczej ................................................................................................85 ZwiĊzáoĞü ..............................................................................................................................86 Obiekt o nazwie tezaurus ......................................................................................................86 Inteligentne klucze i wartoĞci kolumn .........................................................................................86 Przykazania .................................................................................................................................87 CzöĈè II SQL i SQL*Plus .................................................................... 89 Rozdziaä 5. Zasadnicze elementy jözyka SQL .............................................................. 91 Styl ..............................................................................................................................................93 Utworzenie tabeli GAZETA ........................................................................................................93 Zastosowanie jĊzyka SQL do wybierania danych z tabel ............................................................94 Sáowa kluczowe select, from, where i order by ...........................................................................97 Operatory logiczne i wartoĞci ......................................................................................................99 Testy pojedynczych wartoĞci ..............................................................................................100 LIKE ...................................................................................................................................103 Proste testy dla list wartoĞci ................................................................................................105 àączenie wyraĪeĔ logicznych ..............................................................................................107 Inne zastosowanie klauzuli where — podzapytania ..................................................................108 Podzapytania zwracające pojedynczą wartoĞü ....................................................................109 Podzapytania zwracające listy wartoĞci ...............................................................................110 àączenie tabel ............................................................................................................................111 Tworzenie perspektyw ...............................................................................................................113 Rozszerzanie perspektyw ..........................................................................................................115 Rozdziaä 6. Podstawowe raporty i polecenia programu SQL*Plus ............................... 117 Tworzenie prostego raportu .......................................................................................................119 remark .................................................................................................................................120 set headsep ..........................................................................................................................121 ttitle i btitle ..........................................................................................................................122 column .................................................................................................................................122 break on ...............................................................................................................................123 Spis treĈci 7 compute avg ........................................................................................................................124 set linesize ...........................................................................................................................125 set pagesize ..........................................................................................................................125 set newpage .........................................................................................................................126 spool ....................................................................................................................................126 /* */ .....................................................................................................................................128 ObjaĞnienia dotyczące nagáówków kolumn ........................................................................128 Inne wáasnoĞci ...........................................................................................................................129 Edytor wierszowy ................................................................................................................129 set pause ..............................................................................................................................132 save .....................................................................................................................................132 store .....................................................................................................................................133 Edycja ..................................................................................................................................133 host ......................................................................................................................................134 Dodawanie poleceĔ programu SQL*Plus ............................................................................135 Odczytywanie ustawieĔ programu SQL*Plus ...........................................................................135 Klocki ........................................................................................................................................137 Rozdziaä 7. Pobieranie informacji tekstowych i ich modyfikowanie ............................. 139 Typy danych ..............................................................................................................................139 Czym jest ciąg? .........................................................................................................................140 Notacja ......................................................................................................................................140 Konkatenacja (||) ........................................................................................................................143 Wycinanie i wklejanie ciągów znaków ......................................................................................144 RPAD i LPAD .....................................................................................................................144 LTRIM, RTRIM i TRIM .....................................................................................................145 àączenie dwóch funkcji .......................................................................................................146 Zastosowanie funkcji TRIM ................................................................................................149 UĪycie dodatkowej funkcji ..................................................................................................149 LOWER, UPPER i INITCAP ..............................................................................................150 LENGTH .............................................................................................................................151 SUBSTR ..............................................................................................................................152 INSTR .................................................................................................................................155 ASCII i CHR .......................................................................................................................159 Zastosowanie klauzul order by oraz where z funkcjami znakowymi .........................................160 SOUNDEX ..........................................................................................................................161 Obsáuga jĊzyków narodowych ............................................................................................163 Obsáuga wyraĪeĔ regularnych .............................................................................................163 Podsumowanie ...........................................................................................................................163 Rozdziaä 8. Wyszukiwanie z wykorzystaniem wyraĔeþ regularnych ............................. 165 Wyszukiwanie w ciągach znaków .............................................................................................165 REGEXP_SUBSTR ...................................................................................................................167 REGEXP_INSTR ................................................................................................................171 REGEXP_LIKE ..................................................................................................................172 REPLACE i REGEXP_REPLACE .....................................................................................173 REGEXP_COUNT ..............................................................................................................177 Rozdziaä 9. Operacje z danymi numerycznymi ............................................................ 179 Trzy klasy funkcji numerycznych ..............................................................................................179 Notacja ......................................................................................................................................180 Funkcje operujące na pojedynczych wartoĞciach ......................................................................180 Dodawanie (+), odejmowanie (–), mnoĪenie (*) i dzielenie (/) ...........................................181 NULL ..................................................................................................................................182 8 Oracle Database 11g. Kompendium administratora NVL — zastĊpowanie wartoĞci NULL ...............................................................................182 ABS — wartoĞü bezwzglĊdna .............................................................................................184 CEIL ....................................................................................................................................184 FLOOR ................................................................................................................................184 MOD ...................................................................................................................................184 POWER ...............................................................................................................................185 SQRT — pierwiastek kwadratowy ......................................................................................185 EXP, LN i LOG ...................................................................................................................186 ROUND i TRUNC ..............................................................................................................186 SIGN ...................................................................................................................................188 SIN, SINH, COS, COSH, TAN, TANH, ACOS, ATAN, ATAN2 i ASIN .........................188 Funkcje agregacji .......................................................................................................................189 WartoĞci NULL w funkcjach agregacji ...............................................................................189 Przykáady funkcji operujących na pojedynczych wartoĞciach oraz na grupach wartoĞci ....190 AVG, COUNT, MAX, MIN i SUM ....................................................................................191 àączenie funkcji grupowych z funkcjami operującymi na pojedynczych wartoĞciach .......192 STDDEV i VARIANCE .....................................................................................................194 Opcja DISTINCT w funkcjach grupowych .........................................................................194 Funkcje operujące na listach ......................................................................................................195 Wyszukiwanie wierszy za pomocą funkcji MAX lub MIN .......................................................197 Priorytety dziaáaĔ i nawiasy .......................................................................................................198 Podsumowanie ...........................................................................................................................199 Rozdziaä 10. Daty — kiedyĈ, teraz i róĔnice ................................................................ 201 Arytmetyka dat ..........................................................................................................................201 SYSDATE, CURRENT_DATE i SYSTIMESTAMP .........................................................202 RóĪnica pomiĊdzy dwiema datami ......................................................................................203 Dodawanie miesiĊcy ...........................................................................................................204 Odejmowanie miesiĊcy .......................................................................................................204 GREATEST i LEAST .........................................................................................................204 NEXT_DAY .......................................................................................................................205 LAST_DAY ........................................................................................................................207 MONTHS_BETWEEN — liczba miesiĊcy dzielących dwie daty ......................................207 àączenie funkcji przetwarzania dat .....................................................................................208 Funkcje ROUND i TRUNC w obliczeniach z wykorzystaniem dat ..........................................208 Formatowanie w funkcjach TO_DATE i TO_CHAR ................................................................209 NajczĊstsze báĊdy funkcji TO_CHAR .................................................................................214 NEW_TIME — przeáączanie stref czasowych ....................................................................214 Obliczenia z wykorzystaniem funkcji TO_DATE ...............................................................215 Daty w klauzuli where ...............................................................................................................217 Obsáuga wielu stuleci .................................................................................................................218 Zastosowanie funkcji EXTRACT ..............................................................................................219 Zastosowanie typu danych TIMESTAMP .................................................................................220 Rozdziaä 11. Funkcje konwersji i transformacji ............................................................ 223 Podstawowe funkcje konwersji .................................................................................................225 Automatyczna konwersja typów danych .............................................................................227 OstrzeĪenie przed automatyczną konwersją ........................................................................230 Specjalne funkcje konwersji ......................................................................................................230 Funkcje transformacji ................................................................................................................231 TRANSLATE .....................................................................................................................231 DECODE ............................................................................................................................232 Podsumowanie ...........................................................................................................................233 Spis treĈci 9 Rozdziaä 12. Grupowanie danych ................................................................................ 235 Zastosowanie klauzul group by i having ...................................................................................235 Dodanie klauzuli order by ...................................................................................................237 KolejnoĞü wykonywania klauzul .........................................................................................238 Perspektywy grup ......................................................................................................................240 Zmiana nazw kolumn za pomocą aliasów .................................................................................241 MoĪliwoĞci perspektyw grupowych ..........................................................................................242 Zastosowanie klauzuli order by w perspektywach ..............................................................243 Logika klauzuli having ........................................................................................................244 Zastosowanie klauzuli order by z kolumnami i funkcjami grupującymi .............................246 Kolumny záączeĔ .................................................................................................................246 Dodatkowe moĪliwoĞci grupowania ..........................................................................................247 Rozdziaä 13. Kiedy jedno zapytanie zaleĔy od drugiego ................................................ 249 Zaawansowane podzapytania ....................................................................................................249 Skorelowane podzapytania ..................................................................................................250 Koordynacja testów logicznych ..........................................................................................251 Zastosowanie klauzuli EXISTS oraz jej skorelowanego podzapytania ...............................252 Záączenia zewnĊtrzne ................................................................................................................254 Skáadnia záączeĔ zewnĊtrznych w wersjach bazy danych poprzedzających Oracle9i .........254 Nowa skáadnia záączeĔ zewnĊtrznych .................................................................................256 Zastąpienie klauzuli NOT IN zewnĊtrznym záączeniem .....................................................258 Zastąpienie klauzuli NOT IN klauzulą NOT EXISTS .........................................................259 Záączenia naturalne i wewnĊtrzne ..............................................................................................260 UNION, INTERSECT i MINUS ...............................................................................................261 Podzapytania IN ..................................................................................................................264 Ograniczenia stosowania operatorów UNION, INTERSECT i MINUS .............................264 Rozdziaä 14. Zaawansowane moĔliwoĈci ..................................................................... 265 ZáoĪone grupowanie ..................................................................................................................265 Tabele tymczasowe ...................................................................................................................267 Zastosowanie funkcji ROLLUP, GROUPING i CUBE .............................................................268 Drzewa rodzinne i klauzula connect by .....................................................................................272 Wykluczanie pojedynczych wierszy i gaáĊzi .......................................................................275 Poruszanie siĊ w kierunku korzeni ......................................................................................276 Podstawowe zasady .............................................................................................................278 Rozdziaä 15. Modyfikowanie danych: insert, update, merge i delete ............................. 281 insert ..........................................................................................................................................281 Wprowadzanie informacji o godzinie ..................................................................................282 insert na podstawie select ....................................................................................................283 Zastosowanie wskazówki APPEND do poprawy wydajnoĞci instrukcji insert ...................284 rollback, commit i autocommit ..................................................................................................285 Zastosowanie punktów zapisu .............................................................................................285 Niejawne polecenie commit ................................................................................................287 Automatyczne cofanie .........................................................................................................287 Wprowadzanie danych do wielu tabel .......................................................................................287 delete .........................................................................................................................................291 update ........................................................................................................................................292 Instrukcja update z wbudowaną instrukcją select ................................................................293 Instrukcja update z wartoĞciami NULL ...............................................................................294 Zastosowanie polecenia merge ..................................................................................................295 Obsáuga báĊdów .........................................................................................................................298 10 Oracle Database 11g. Kompendium administratora Rozdziaä 16. DECODE i CASE: if, then oraz else w jözyku SQL ..................................... 301 if, then, else ...............................................................................................................................301 ZastĊpowanie wartoĞci przy uĪyciu funkcji DECODE ..............................................................304 Funkcja DECODE w innej funkcji DECODE ...........................................................................305 Operatory wiĊkszy niĪ i mniejszy niĪ w funkcji DECODE .......................................................309 Funkcja CASE ...........................................................................................................................310 UĪycie operatora PIVOT ...........................................................................................................313 Rozdziaä 17. Tworzenie tabel, perspektyw, indeksów, klastrów i sekwencji oraz zarzñdzanie nimi .............................................. 317 Tworzenie tabeli ........................................................................................................................317 SzerokoĞü ciągów znaków i precyzja danych liczbowych ...................................................318 Zaokrąglanie danych podczas wprowadzania do bazy ........................................................321 Ograniczenia w instrukcji create table .................................................................................321 Wyznaczanie indeksowych przestrzeni tabel ......................................................................324 Nazwy ograniczeĔ ...............................................................................................................325 Usuwanie tabel ..........................................................................................................................326 Uaktualnianie definicji tabel ......................................................................................................326 Reguáy dodawania lub modyfikowania kolumn ..................................................................329 Tworzenie tabel tylko do odczytu .......................................................................................330 Modyfikowanie aktywnie wykorzystywanych tabel ...........................................................330 Tworzenie kolumn wirtualnych ...........................................................................................331 Usuwanie kolumn ................................................................................................................332 Tworzenie tabeli na podstawie innej tabeli ................................................................................333 Tworzenie tabeli o strukturze indeksu .......................................................................................335 Tworzenie perspektyw ...............................................................................................................336 StabilnoĞü perspektywy .......................................................................................................336 Zastosowanie klauzuli order by w perspektywach ..............................................................337 Tworzenie perspektyw tylko do odczytu .............................................................................338 Indeksy ......................................................................................................................................338 Tworzenie indeksów ...........................................................................................................339 Wymuszanie niepowtarzalnoĞci ..........................................................................................340 Tworzenie indeksów niepowtarzalnych ..............................................................................340 Tworzenie indeksów bitmapowych .....................................................................................341 Kiedy naleĪy tworzyü indeksy .............................................................................................342 Tworzenie niewidocznych indeksów ...................................................................................342 RóĪnorodnoĞü danych w kolumnach indeksowanych .........................................................343 Ile indeksów wykorzystywaü w tabeli .................................................................................344 Lokalizacja indeksów w bazie danych ................................................................................344 Odbudowywanie indeksu ....................................................................................................345 Indeksy tworzone na podstawie funkcji ..............................................................................345 Klastry .......................................................................................................................................346 Sekwencje ..................................................................................................................................348 Rozdziaä 18. Partycjonowanie ..................................................................................... 351 Tworzenie tabeli partycjonowanej .............................................................................................351 Partycjonowanie wedáug listy ....................................................................................................354 Tworzenie podpartycji ...............................................................................................................354 Tworzenie partycji wedáug odwoáaĔ i interwaáów .....................................................................355 Indeksowanie partycji ................................................................................................................357 Zarządzanie tabelami partycjonowanymi ..................................................................................357 Rozdziaä 19. Podstawowe mechanizmy bezpieczeþstwa systemu Oracle ...................... 359 UĪytkownicy, role i uprawnienia ...............................................................................................359 Tworzenie uĪytkownika ......................................................................................................360 Zarządzanie hasáami ............................................................................................................361 Spis treĈci 11 Standardowe role .................................................................................................................365 Polecenie grant ....................................................................................................................366 Odbieranie uprawnieĔ i ról ..................................................................................................366 Jakie uprawnienia mogą nadawaü uĪytkownicy? ......................................................................367 Przeáączanie siĊ do innego uĪytkownika za pomocą polecenia connect ..............................369 create synonym ....................................................................................................................372 Wykorzystanie uprawnieĔ, które nie zostaáy nadane ...........................................................372 Przekazywanie uprawnieĔ ...................................................................................................372 Tworzenie ról ......................................................................................................................374 Nadawanie uprawnieĔ do ról ...............................................................................................374 Przypisywanie ról do innych ról ..........................................................................................375 Nadawanie ról uĪytkownikom .............................................................................................375 Definiowanie haseá dla ról ...................................................................................................376 Usuwanie hasáa z roli ..........................................................................................................377 Wáączanie i wyáączanie ról ..................................................................................................377 Odbieranie uprawnieĔ nadanych rolom ...............................................................................378 Usuwanie roli ......................................................................................................................378 Nadawanie uprawnienia UPDATE do okreĞlonych kolumn ...............................................378 Odbieranie uprawnieĔ do obiektów .....................................................................................379 Zabezpieczenia na poziomie uĪytkownika ..........................................................................379 Nadawanie uprawnieĔ publicznych .....................................................................................381 Nadawanie uprawnieĔ do ograniczonych zasobów ...................................................................382 CzöĈè III Wiöcej niĔ podstawy ........................................................... 383 Rozdziaä 20. Zaawansowane wäaĈciwoĈci bezpieczeþstwa — wirtualne prywatne bazy danych ......................................................... 385 Konfiguracja wstĊpna ................................................................................................................386 Tworzenie kontekstu aplikacji ...................................................................................................387 Tworzenie wyzwalacza logowania ............................................................................................388 Tworzenie strategii bezpieczeĔstwa ..........................................................................................389 Zastosowanie strategii bezpieczeĔstwa do tabel ........................................................................391 Testowanie mechanizmu VPD ..................................................................................................391 Implementacja mechanizmu VPD na poziomie kolumn ............................................................393 Wyáączanie mechanizmu VPD ..................................................................................................393 Korzystanie z grup strategii .......................................................................................................395 Rozdziaä 21. Zaawansowane wäaĈciwoĈci bezpieczeþstwa — przezroczyste szyfrowanie danych ....................................................... 397 Przezroczyste szyfrowanie danych w kolumnach ......................................................................397 Konfiguracja ........................................................................................................................398 Dodatkowa konfiguracja baz danych RAC .........................................................................399 Otwieranie i zamykanie portfela ..........................................................................................399 Szyfrowanie i deszyfrowanie kolumn .................................................................................400 Szyfrowanie przestrzeni tabel ....................................................................................................401 Konfiguracja ........................................................................................................................402 Tworzenie zaszyfrowanej przestrzeni tabel .........................................................................403 Rozdziaä 22. Przestrzenie tabel .................................................................................. 405 Przestrzenie tabel a struktura bazy danych ................................................................................405 ZawartoĞü przestrzeni tabel .................................................................................................406 PrzestrzeĔ RECYCLEBIN ..................................................................................................408 Przestrzenie tabel tylko do odczytu .....................................................................................409 Przestrzenie tabel nologging ................................................................................................410 Tymczasowe przestrzenie tabel ...........................................................................................410 12 Oracle Database 11g. Kompendium administratora Przestrzenie tabel dla operacji cofania zarządzanych przez system ....................................410 Przestrzenie tabel z duĪymi plikami ....................................................................................411 Szyfrowane przestrzenie tabel .............................................................................................411 Obsáuga opcji flashback ......................................................................................................412 Transportowanie przestrzeni tabel .......................................................................................412 Planowanie wykorzystania przestrzeni tabel .............................................................................413 Oddzielenie tabel aktywnych od tabel statycznych .............................................................413 Oddzielenie indeksów od tabel ............................................................................................413 Oddzielenie duĪych od maáych obiektów ............................................................................413 Oddzielenie tabel aplikacji od obiektów podstawowych .....................................................414 Rozdziaä 23. Zastosowanie programu SQL*Loader do äadowania danych ...................... 415 Plik sterujący .............................................................................................................................416 àadowanie danych o zmiennej dáugoĞci ..............................................................................417 RozpoczĊcie áadowania .............................................................................................................418 Rekordy logiczne i fizyczne ......................................................................................................421 Uwagi na temat skáadni pliku sterującego .................................................................................422 Zarządzanie áadowaniem danych ...............................................................................................424 Powtarzanie operacji áadowania danych ....................................................................................425 Dostrajanie operacji áadowania danych .....................................................................................426 àadowanie Direct Path ..............................................................................................................428 Dodatkowe wáasnoĞci ................................................................................................................429 Rozdziaä 24. Mechanizm eksportu i importu Data Pump .............................................. 431 Tworzenie katalogu ...................................................................................................................431 Opcje mechanizmu Data Pump Export ......................................................................................432 Uruchamianie zadania eksportu mechanizmu Data Pump .........................................................435 Zatrzymywanie dziaáających zadaĔ i ich wznawianie .........................................................436 Eksportowanie z innej bazy danych ....................................................................................437 Opcje EXCLUDE, INCLUDE i QUERY ............................................................................437 Opcje mechanizmu Data Pump Import ......................................................................................439 Uruchamianie zadania importu mechanizmu Data Pump ..........................................................441 Zatrzymanie dziaáających zadaĔ i ich wznawianie ..............................................................443 Opcje EXCLUDE, INCLUDE i QUERY ............................................................................443 Przeksztaácanie importowanych obiektów ..........................................................................444 Generowanie SQL ...............................................................................................................444 Rozdziaä 25. Zdalny dostöp do danych ........................................................................ 447 àącza baz danych ......................................................................................................................447 Jak dziaáają áącza baz danych ..............................................................................................447 Zdalne zapytania .................................................................................................................448 Definiowanie synonimów lub perspektyw ..........................................................................449 Zdalne aktualizacje ..............................................................................................................450 Skáadnia áącza bazy danych .................................................................................................451 Zastosowanie synonimów w celu uzyskania przezroczystej lokalizacji obiektów .....................454 Pseudokolumna User w perspektywach .....................................................................................456 Rozdziaä 26. Perspektywy zmaterializowane ............................................................... 459 Dziaáanie ....................................................................................................................................459 Wymagane uprawnienia systemowe ..........................................................................................460 Wymagane uprawnienia do tabel ...............................................................................................461 Perspektywy tylko do odczytu a perspektywy z moĪliwoĞcią aktualizacji ................................461 Skáadnia polecenia create materialized view .............................................................................462 Typy perspektyw zmaterializowanych ................................................................................466 Perspektywy zmaterializowane z kluczami gáównymi i kolumnami RowID ......................466 Zastosowanie tabel gotowych ..............................................................................................467 Indeksowanie tabel perspektywy zmaterializowanej ...........................................................467 Spis treĈci 13 Zastosowanie perspektyw zmaterializowanych do modyfikacji ĞcieĪek wykonywania zapytaĔ .......................................................................468 Pakiet DBMS_ADVISOR .........................................................................................................470 OdĞwieĪanie perspektyw zmaterializowanych ..........................................................................472 Jakiego rodzaju odĞwieĪanie moĪna wykonaü? ...................................................................472 Szybkie odĞwieĪanie z uĪyciem CONSIDER FRESH ........................................................476 OdĞwieĪanie automatyczne .................................................................................................476 OdĞwieĪanie rĊczne .............................................................................................................477 Polecenie create materialized view log ......................................................................................478 Modyfikowanie zmaterializowanych perspektyw i dzienników ................................................480 Usuwanie zmaterializowanych perspektyw i dzienników .........................................................480 Rozdziaä 27. Zastosowanie pakietu Oracle Text do wyszukiwania ciñgów znaków ........ 483 Wprowadzanie tekstu do bazy danych .......................................................................................483 Zapytania tekstowe i indeksy .....................................................................................................484 Zapytania tekstowe ..............................................................................................................485 DostĊpne wyraĪenia w zapytaniach tekstowych ..................................................................486 Dokáadne wyszukiwanie sáów .............................................................................................487 Dokáadne wyszukiwanie wielu sáów ...................................................................................488 Wyszukiwanie fraz ..............................................................................................................491 Wyszukiwanie sáów, które są blisko siebie .........................................................................492 Zastosowanie wzorców w operacjach wyszukiwania ..........................................................493 Wyszukiwanie sáów o tym samym rdzeniu .........................................................................494 Wyszukiwanie niedokáadne .................................................................................................494 Wyszukiwanie sáów o podobnym brzmieniu .......................................................................495 Zastosowanie operatora ABOUT ........................................................................................496 Synchronizacja indeksów ....................................................................................................498 Zestawy indeksów .....................................................................................................................498 Rozdziaä 28. Tabele zewnötrzne .................................................................................. 501 DostĊp do zewnĊtrznych danych ...............................................................................................501 Tworzenie tabeli zewnĊtrznej ....................................................................................................502 Opcje tworzenia tabel zewnĊtrznych ...................................................................................506 àadowanie danych do tabel zewnĊtrznych w czasie ich tworzenia .....................................511 Modyfikowanie tabel zewnĊtrznych ..........................................................................................512 Klauzula access parameters .................................................................................................512 Klauzula add column ...........................................................................................................513 Klauzula default directory ...................................................................................................513 Klauzula drop column .........................................................................................................513 Klauzula location .................................................................................................................513 Klauzula modify column .....................................................................................................513 Klauzula parallel .................................................................................................................513 Klauzula project column .....................................................................................................514 Klauzula reject limit ............................................................................................................514 Klauzula rename to ..............................................................................................................514 Ograniczenia, zalety i potencjalne zastosowania tabel zewnĊtrznych .......................................514 Rozdziaä 29. Zapytania flashback ............................................................................... 517 Przykáad czasowego zapytania flashback ..................................................................................518 Zapisywanie danych ..................................................................................................................519 Przykáad zapytania flashback z wykorzystaniem numerów SCN ..............................................520 Co zrobiü, jeĞli zapytanie flashback nie powiedzie siĊ? ............................................................521 Jaki numer SCN jest przypisany do kaĪdego wiersza? ..............................................................522 Zapytania flashback o wersje .....................................................................................................523 Planowanie operacji flashback ..................................................................................................525 14 Oracle Database 11g. Kompendium administratora Rozdziaä 30. Operacje flashback — tabele i bazy danych ............................................. 527 Polecenie flashback table ...........................................................................................................527 Wymagane uprawnienia ......................................................................................................528 Odtwarzanie usuniĊtych tabel ..............................................................................................528 Wáączanie i wyáączanie kosza .............................................................................................530 Odtwarzanie danych do okreĞlonego numeru SCN lub znacznika czasu ............................530 Indeksy i statystyki ..............................................................................................................531 Polecenie flashback database .....................................................................................................532 Rozdziaä 31. Powtarzanie poleceþ SQL ....................................................................... 537 Konfiguracja wysokiego poziomu .............................................................................................537 Izolacja i áącza .....................................................................................................................538 Tworzenie katalogu poleceĔ ................................................................................................538 Przechwytywanie poleceĔ .........................................................................................................539 Definiowanie filtrów ...........................................................................................................539 Uruchamianie przechwytywania .........................................................................................540 Zatrzymywanie przechwytywania .......................................................................................541 Eksportowanie danych AWR ..............................................................................................541 Przetwarzanie poleceĔ ...............................................................................................................541 Powtarzanie poleceĔ ..................................................................................................................542 Uruchamianie klientów powtarzania i sterowanie nimi .......................................................543 Inicjowanie i uruchamianie powtarzania .............................................................................543 Eksportowanie danych AWR ..............................................................................................545 CzöĈè IV PL/SQL .............................................................................. 547 Rozdziaä 32. Wprowadzenie do jözyka PL/SQL ............................................................ 549 Przegląd jĊzyka PL/SQL ...........................................................................................................549 Sekcja deklaracji ........................................................................................................................550 Sekcja poleceĔ wykonywalnych ................................................................................................553 Logika warunkowa ..............................................................................................................555 PĊtle .....................................................................................................................................556 Instrukcje CASE ..................................................................................................................564 Sekcja obsáugi wyjątków ...........................................................................................................566 Rozdziaä 33. Aktualizacja dziaäajñcych aplikacji .......................................................... 569 Bazy danych o wysokiej dostĊpnoĞci ........................................................................................569 Architektura Oracle Data Guard ..........................................................................................570 Tworzenie konfiguracji zapasowej bazy danych .................................................................572 Zarządzanie rolami — przeáączanie i przeáączanie awaryjne ..............................................574 Wprowadzanie zmian DDL w sposób nieinwazyjny .................................................................577 Tworzenie kolumn wirtualnych ...........................................................................................577 Modyfikowanie aktywnie wykorzystywanych tabel ...........................................................578 Dodawanie kolumn NOT NULL .........................................................................................579 Reorganizacja obiektów w trybie online .............................................................................579 Usuwanie kolumn ................................................................................................................582 Rozdziaä 34. Wyzwalacze ........................................................................................... 585 Wymagane uprawnienia systemowe ..........................................................................................585 Wymagane uprawnienia do tabel ...............................................................................................586 Typy wyzwalaczy ......................................................................................................................586 Wyzwalacze na poziomie wierszy .......................................................................................586 Wyzwalacze na poziomie instrukcji ....................................................................................586 Wyzwalacze BEFORE i AFTER .........................................................................................587 Wyzwalacz INSTEAD OF ..................................................................................................587 Spis treĈci 15 Wyzwalacze na poziomie schematu ....................................................................................588 Wyzwalacze na poziomie bazy danych ...............................................................................588 Wyzwalacze záoĪone ...........................................................................................................588 Skáadnia wyzwalaczy ................................................................................................................588 àączenie wyzwalaczy typu DML ........................................................................................590 Ustawianie wartoĞci we wprowadzanych wierszach ...........................................................592 Utrzymanie zdublowanych danych ..........
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Oracle Database 11g. Kompendium administratora
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: