Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01240 027063 21140142 na godz. na dobę w sumie
Oracle Database 11g. Podręcznik administratora baz danych - książka
Oracle Database 11g. Podręcznik administratora baz danych - książka
Autor: , Liczba stron: 776
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2547-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> oracle - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj możliwości systemu Oracle Database 11g i profesjonalnie administruj bazami danych

System Oracle 11g kontynuuje tradycję rozszerzania w kolejnych edycjach możliwości oraz funkcji baz danych Oracle i tym samym dostarcza wymiernych korzyści pracy administratora. Tym razem udoskonalono w nim automatyczne zarządzanie pamięcią, a ponadto zaproponowano nowe narzędzia wspomagające oraz usprawnienia w zakresie dostępności i przejmowania funkcji uszkodzonej bazy. Dzięki takim - często rewolucyjnym - aktualizacjom baza danych Oracle znajduje zastosowanie we wszystkich sytuacjach, w których liczy się bezwzględna stabilność systemu, absolutne bezpieczeństwo danych i szybkość działania. Każdy administrator baz danych czy programista aplikacji, który chce efektywnie wykonywać swoją pracę, powinien poznać nowe funkcje oferowane przez Oracle.

Książka 'Oracle Database 11g. Podręcznik administratora baz danych' zawiera wszystkie niezbędne, w pełni aktualne informacje, których potrzebujesz, aby sprawnie zarządzać bazą danych Oracle. Dzięki temu fachowemu przewodnikowi dowiesz się, jak skonfigurować sprzęt oraz oprogramowanie pod kątem maksymalnej efektywności i w jaki sposób stosować niezawodne zabezpieczenia. Poznasz prawidłowe strategie monitorowania, kontrolowania i strojenia zarówno samodzielnych, jak i sieciowych baz danych. Korzystając z tego podręcznika, nauczysz się automatyzować proces przywracania i tworzenia kopii zapasowych, zapewniać transparentne możliwości przełączania po awarii oraz dystrybuować bazy danych przedsiębiorstwa z wykorzystaniem środowiska Oracle Net.

Sprawnie i profesjonalnie zarządzaj wielkimi bazami danych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Oracle Database 11g. Podrêcznik administratora baz danych Autorzy: Bob Bryla, Kevin Loney T³umaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-2547-5 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g DBA Handbook (Osborne Oracle Press) Format: 168×237, stron: 776 Poznaj mo¿liwoœci systemu Oracle Database 11g i profesjonalnie administruj bazami danych (cid:129) Jak tworzyæ bogate w mo¿liwoœci aplikacje, zarz¹dzaj¹ce bazami danych? (cid:129) Na czym polega implementowanie solidnych zabezpieczeñ z wykorzystaniem uwierzytelnienia i kontroli dostêpu? (cid:129) W jaki sposób pracowaæ z hurtowniami danych oraz sieciowymi i bardzo du¿ymi bazami danych? System Oracle 11g kontynuuje tradycjê rozszerzania w kolejnych edycjach mo¿liwoœci oraz funkcji baz danych Oracle i tym samym dostarcza wymiernych korzyœci pracy administratora. Tym razem udoskonalono w nim automatyczne zarz¹dzanie pamiêci¹, a ponadto zaproponowano nowe narzêdzia wspomagaj¹ce oraz usprawnienia w zakresie dostêpnoœci i przejmowania funkcji uszkodzonej bazy. Dziêki takim – czêsto rewolucyjnym – aktualizacjom baza danych Oracle znajduje zastosowanie we wszystkich sytuacjach, w których liczy siê bezwzglêdna stabilnoœæ systemu, absolutne bezpieczeñstwo danych i szybkoœæ dzia³ania. Ka¿dy administrator baz danych czy programista aplikacji, który chce efektywnie wykonywaæ swoj¹ pracê, powinien poznaæ nowe funkcje oferowane przez Oracle. Ksi¹¿ka „Oracle Database 11g. Podrêcznik administratora baz danych” zawiera wszystkie niezbêdne, w pe³ni aktualne informacje, których potrzebujesz, aby sprawnie zarz¹dzaæ baz¹ danych Oracle. Dziêki temu fachowemu przewodnikowi dowiesz siê, jak skonfigurowaæ sprzêt oraz oprogramowanie pod k¹tem maksymalnej efektywnoœci i w jaki sposób stosowaæ niezawodne zabezpieczenia. Poznasz prawid³owe strategie monitorowania, kontrolowania i strojenia zarówno samodzielnych, jak i sieciowych baz danych. Korzystaj¹c z tego podrêcznika, nauczysz siê automatyzowaæ proces przywracania i tworzenia kopii zapasowych, zapewniaæ transparentne mo¿liwoœci prze³¹czania po awarii oraz dystrybuowaæ bazy danych przedsiêbiorstwa z wykorzystaniem œrodowiska Oracle Net. (cid:129) Architektura systemu Oracle (cid:129) Uaktualnianie bazy danych do wersji Oracle 11g (cid:129) Planowanie przestrzeni tabel i zarz¹dzanie nimi (cid:129) Zarz¹dzanie baz¹ danych (cid:129) Projektowanie i implementowanie aplikacji (cid:129) Monitorowanie u¿ycia przestrzeni dyskowej (cid:129) Bezpieczeñstwo baz danych (cid:129) Zarz¹dzanie profilami i metody autoryzacji (cid:129) Architektura narzêdzia Data Guard (cid:129) Funkcje zapewniaj¹ce wysok¹ dostêpnoœæ (cid:129) Rozproszenie bazy danych Sprawnie i profesjonalnie zarz¹dzaj wielkimi bazami danych! Spis treĈci O autorach ................................................................................................15 Wstöp ....................................................................................................... 17 CzöĈè I Architektura bazy danych ...................................................... 19 Rozdziaä 1. Wprowadzenie do architektury systemu Oracle ........................................... 21 Bazy danych i instancje ................................................................................................................22 Bazy danych ...........................................................................................................................22 Instancje .................................................................................................................................23 Logiczne struktury przechowywania danych systemu Oracle ......................................................24 Przestrzenie tabel ....................................................................................................................24 Bloki .......................................................................................................................................26 Obszary ..................................................................................................................................26 Segmenty ................................................................................................................................26 Logiczne struktury bazy danych Oracle .......................................................................................27 Tabele .....................................................................................................................................28 Ograniczenia ..........................................................................................................................36 Indeksy ...................................................................................................................................39 Widoki ....................................................................................................................................42 UĪytkownicy i schematy ........................................................................................................44 Profile .....................................................................................................................................45 Sekwencje ..............................................................................................................................45 Synonimy ...............................................................................................................................45 JĊzyk PL/SQL ........................................................................................................................46 SiĊganie do zewnĊtrznych plików ..........................................................................................47 àącza bazy danych i zewnĊtrzne bazy danych .......................................................................48 Fizyczne struktury przechowywania danych systemu Oracle .......................................................49 Pliki danych ............................................................................................................................49 Pliki dziennika powtórzeĔ ......................................................................................................51 Pliki sterujące .........................................................................................................................51 Archiwizowane pliki dziennika ..............................................................................................52 Pliki parametrów inicjujących ................................................................................................52 Pliki alertów i dziennika Ğladu ...............................................................................................53 Pliki kopii zapasowych ...........................................................................................................54 Oracle Managed Files .............................................................................................................54 Pliki haseá ...............................................................................................................................55 6 Oracle Database 11g. Podröcznik administratora baz danych Powielanie plików bazy danych ...................................................................................................55 Usáuga ASM ...........................................................................................................................56 RĊczne powielanie plików ......................................................................................................56 Struktury pamiĊci systemu Oracle ................................................................................................58 Obszar SGA ...........................................................................................................................59 Obszar PGA ...........................................................................................................................62 Obszar kodu wykonywalnego ................................................................................................63 Procesy drugoplanowe ...........................................................................................................63 Podstawowe informacje na temat tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania .............................66 Eksport i import ......................................................................................................................66 Kopie zapasowe offline ..........................................................................................................67 Kopie zapasowe online ...........................................................................................................67 RMAN ....................................................................................................................................67 MoĪliwoĞci zabezpieczenia systemu ............................................................................................68 Uprawnienia i role ..................................................................................................................68 Monitorowanie .......................................................................................................................69 Monitorowanie precyzyjne .....................................................................................................69 Wirtualne prywatne bazy danych ...........................................................................................70 Label Security ........................................................................................................................70 Real Application Clusters .............................................................................................................70 Oracle Streams ..............................................................................................................................71 Oracle Enterprise Manager ...........................................................................................................71 Parametry inicjalizacyjne bazy Oracle ..........................................................................................72 Podstawowe parametry inicjalizacyjne ...................................................................................72 Zaawansowane parametry inicjalizacyjne ..............................................................................78 Rozdziaä 2. Uaktualnienie bazy danych do wersji Oracle 11g ........................................79 Wybór metody uaktualnienia ........................................................................................................81 Przed rozpoczĊciem uaktualnienia ................................................................................................82 Wykorzystanie narzĊdzia Database Upgrade Assistant (DBUA) .................................................84 Wykonanie bezpoĞredniego uaktualnienia rĊcznego ....................................................................85 Wykorzystanie narzĊdzi Export i Import ......................................................................................88 UĪycie odpowiednich wersji narzĊdzi Export i Import ..........................................................88 Wykonanie uaktualnienia .......................................................................................................89 UĪycie metody polegającej na skopiowaniu danych ....................................................................89 Po zakoĔczeniu uaktualnienia .......................................................................................................90 Rozdziaä 3. Planowanie przestrzeni tabel i zarzñdzanie nimi ..........................................93 Architektura przestrzeni tabel .......................................................................................................93 Typy przestrzeni tabel ............................................................................................................94 Optimal Flexible Architecture ..............................................................................................100 Przestrzenie tabel w instalacji Oracle .........................................................................................104 PrzestrzeĔ tabel SYSTEM ....................................................................................................105 PrzestrzeĔ tabel SYSAUX ....................................................................................................105 PrzestrzeĔ tabel TEMP .........................................................................................................105 PrzestrzeĔ tabel UNDOTBS1 ...............................................................................................105 PrzestrzeĔ tabel USERS .......................................................................................................105 PrzestrzeĔ tabel EXAMPLE .................................................................................................106 Rozmieszczanie segmentów .......................................................................................................106 Rozdziaä 4. Fizyczne struktury bazy danych oraz zarzñdzanie pamiöciñ masowñ ...........109 Tradycyjne zarządzanie przestrzenią dyskową ...........................................................................110 Zmiana rozmiaru przestrzeni tabel i plików danych .............................................................110 Przenoszenie plików danych ................................................................................................126 Przenoszenie plików dziennika powtórzeĔ online ................................................................128 Przenoszenie plików kontrolnych .........................................................................................130 Spis treĈci 7 Automatic Storage Management ................................................................................................132 Architektura ASM ................................................................................................................133 Tworzenie instancji ASM .....................................................................................................134 Komponenty instancji ASM .................................................................................................135 Dynamiczne widoki wydajnoĞci ASM .................................................................................138 Formaty nazw plików ASM .................................................................................................138 Typy plików i szablony ASM ...............................................................................................141 Administrowanie grupami dysków ASM .............................................................................143 CzöĈè II Zarzñdzanie bazñ danych ..................................................... 157 Rozdziaä 5. Projektowanie i implementowanie aplikacji ..............................................159 Strojenie w trakcie projektowania — najlepsze praktyki ............................................................160 Im mniej, tym lepiej .............................................................................................................160 Im proĞciej, tym lepiej ..........................................................................................................164 Wskazywanie bazie danych, o czym powinna „wiedzieü” ...................................................166 Maksymalizacja przepustowoĞci w Ğrodowisku ...................................................................167 Dzielenie danych i zarządzanie nimi ....................................................................................168 Poprawne testowanie ............................................................................................................170 Standardowe produkty prac ..................................................................................................172 Zarządzanie zasobami i zarysy osadzone ...................................................................................175 Implementacja narzĊdzia Database Resource Manager ........................................................176 WdraĪanie zarysów osadzonych ...........................................................................................180 Wymiarowanie obiektów bazy danych .................................................................................184 UĪywanie tabel tymczasowych ............................................................................................191 Obsáuga tabel z abstrakcyjnymi typami danych ..........................................................................192 UĪycie widoków obiektowych .............................................................................................193 BezpieczeĔstwo abstrakcyjnych typów danych ....................................................................196 Indeksowanie atrybutów abstrakcyjnego typu danych .........................................................198 Wygaszanie i zawieszanie bazy danych .....................................................................................200 Obsáuga iteracyjnego procesu rozwoju aplikacji ........................................................................201 Iteracyjne definiowanie kolumn ...........................................................................................202 Wymuszanie wspóáuĪytkowania kursorów ..........................................................................203 Zarządzanie wdraĪaniem pakietów .............................................................................................204 Generowanie diagramów ......................................................................................................204 Wymagania dotyczące przestrzeni dyskowej .......................................................................204 Cele strojenia ........................................................................................................................205 Wymagania dotyczące bezpieczeĔstwa ................................................................................205 Wymagania dotyczące danych .............................................................................................205 Wymagania dotyczące wersji ...............................................................................................206 Plany wykonania ..................................................................................................................206 Procedury testów akceptacyjnych ........................................................................................206 ĝrodowisko testowe ..............................................................................................................207 Rozdziaä 6. Monitorowanie uĔycia przestrzeni dyskowej ..............................................209 NajczĊĞciej spotykane problemy z zarządzaniem przestrzenią dyskową ....................................210 Wyczerpanie siĊ wolnego miejsca w przestrzeni tabel .........................................................210 Niewystarczająca iloĞü miejsca dla segmentów tymczasowych ...........................................211 Zbyt duĪo lub zbyt maáo zaalokowanej przestrzeni wycofania ............................................212 Pofragmentowane przestrzenie tabel i segmenty ..................................................................212 Segmenty, obszary i bloki bazy Oracle .......................................................................................213 Bloki danych ........................................................................................................................214 Obszary ................................................................................................................................216 Segmenty ..............................................................................................................................217 8 Oracle Database 11g. Podröcznik administratora baz danych Widoki danych sáownikowych oraz dynamiczne widoki wydajnoĞci .........................................218 Widok DBA_TABLESPACES ............................................................................................218 Widok DBA_SEGMENTS ...................................................................................................219 Widok DBA_EXTENTS ......................................................................................................219 Widok DBA_FREE_SPACE ................................................................................................220 Widok DBA_LMT_FREE_SPACE .....................................................................................221 Widok DBA_THRESHOLDS ..............................................................................................221 Widok DBA_OUTSTANDING_ALERTS ..........................................................................221 Widok DBA_ALERT_HISTORY ........................................................................................222 Widok V$ALERT_TYPES ..................................................................................................222 Widok V$UNDOSTAT ........................................................................................................222 Widok V$OBJECT_USAGE ...............................................................................................223 Widok V$SORT_SEGMENT ..............................................................................................223 Widok V$TEMPSEG_USAGE ............................................................................................223 Metodologie zarządzania przestrzenią dyskową .........................................................................223 Przestrzenie tabel zarządzane lokalnie .................................................................................224 UĪycie OMF do zarządzania przestrzenią ............................................................................226 Wielkoplikowe przestrzenie tabel ........................................................................................227 Automatic Storage Management ..........................................................................................228 Uwagi na temat zarządzania wycofywaniem ........................................................................231 Monitorowanie i uĪywanie przestrzeni tabel SYSAUX .............................................................232 Zarządzanie archiwalnymi plikami dziennika powtórzeĔ ...........................................................234 Wbudowane narzĊdzia do zarządzania przestrzenią dyskową ....................................................235 Segment Advisor ..................................................................................................................235 Undo Advisor oraz Automatic Workload Repository ..........................................................238 UĪycie indeksów ..................................................................................................................240 Poziomy ostrzegawcze uĪycia pamiĊci dyskowej ................................................................242 Resumable Space Allocation ................................................................................................244 Zarządzanie plikami ostrzeĪeĔ i Ğledzenia za pomocą narzĊdzia ADR ................................246 Zarządzanie przestrzenią dyskową systemu operacyjnego ...................................................248 Skrypty do zarządzania przestrzenią dyskową ............................................................................249 Segmenty, w których nie moĪna zaalokowaü dodatkowych obszarów .................................249 IloĞü uĪywanej i wolnej przestrzeni dyskowej w podziale na przestrzenie tabel i pliki danych ...250 Automatyzacja i upraszczanie procesu powiadamiania ..............................................................251 UĪywanie pakietu DBMS_SCHEDULER ...........................................................................252 Kontrolowanie i monitorowanie zadaĔ przy uĪyciu OEM ...................................................252 Rozdziaä 7. Zarzñdzanie transakcjami przy uĔyciu przestrzeni tabel wycofania .............259 Podstawowe informacje o transakcjach ......................................................................................260 Podstawowe informacje na temat wycofywania .........................................................................261 Wycofywanie .......................................................................................................................261 SpójnoĞü odczytu ..................................................................................................................261 Przywracanie ........................................................................................................................262 Operacje Flashback ..............................................................................................................262 Zarządzanie przestrzeniami tabel wycofania ..............................................................................262 Tworzenie przestrzeni tabel wycofania ................................................................................263 Dynamiczne widoki wydajnoĞci dla przestrzeni tabel wycofania ........................................268 Parametry inicjalizacyjne przestrzeni tabel wycofania .........................................................269 Wiele przestrzeni tabel wycofania ........................................................................................270 Wymiarowanie i monitorowanie przestrzeni tabel wycofania ..............................................273 SpójnoĞü odczytu a prawidáowe wykonywanie poleceĔ DML .............................................276 Funkcje Flashback ......................................................................................................................276 Flashback Query ...................................................................................................................277 DBMS_FLASHBACK .........................................................................................................279 Flashback Transaction Backout ............................................................................................280 Spis treĈci 9 Flashback Table ...................................................................................................................281 Flashback Version Query .....................................................................................................285 Flashback Transaction Query ...............................................................................................287 Flashback Data Archive .......................................................................................................289 Flashback i duĪe obiekty LOB .............................................................................................293 Migracja do trybu Automatic Undo Management ......................................................................293 Rozdziaä 8. Strojenie bazy danych .............................................................................. 295 Strojenie konstrukcji aplikacji ....................................................................................................296 Efektywne struktury tabel ....................................................................................................296 Rozkáadanie wymagaĔ wzglĊdem procesorów .....................................................................298 Efektywne projektowanie aplikacji ......................................................................................300 Strojenie kodu SQL ....................................................................................................................301 Wpáyw kolejnoĞci danych na proces áadowania danych do bazy .........................................303 Dodatkowe opcje indeksowania ...........................................................................................304 Generowanie opisów planów wykonania .............................................................................306 Strojenie sposobów uĪycia pamiĊci ............................................................................................308 Definiowanie rozmiaru SGA ................................................................................................312 Wykorzystanie optymalizatora kosztowego .........................................................................313 Skutki dziaáania opcji compute statistics ..............................................................................314 Strojenie dostĊpu do danych .......................................................................................................314 Przestrzenie tabel zarządzane lokalnie .................................................................................315 Identyfikowanie áaĔcuchów wierszy ....................................................................................316 ZwiĊkszanie rozmiaru bloków bazy Oracle ..........................................................................317 UĪywanie tabel o strukturze indeksu ....................................................................................318 Strojenie operacji manipulowania danymi ..................................................................................320 Operacje zbiorczego áadowania danych — uĪycie opcji Direct Path narzĊdzia SQL*Loader ...................................................................................320 Zbiorcze przenoszenie danych — korzystanie z tabel zewnĊtrznych ...................................322 Zbiorcze wstawianie danych — najczĊĞciej spotykane puáapki i najskuteczniejsze rozwiązania .........................................................................................323 Zbiorcze usuwanie danych — polecenie truncate ................................................................325 UĪywanie partycji ................................................................................................................326 Strojenie fizycznych mechanizmów przechowywania danych ...................................................326 UĪywanie urządzeĔ o dostĊpie bezpoĞrednim ......................................................................327 UĪywanie mechanizmu Automatic Storage Management ....................................................327 Zmniejszanie ruchu w sieci ........................................................................................................328 Replikacja danych z wykorzystaniem widoków materializowanych ....................................328 UĪywanie wywoáaĔ zdalnych procedur ................................................................................331 UĪycie narzĊdzia Automatic Workload Repository ....................................................................332 Zarządzanie migawkami .......................................................................................................332 Zarządzanie punktami odniesienia .......................................................................................333 Generowanie raportów AWR ...............................................................................................333 Uruchamianie raportów narzĊdzia Automatic Database Diagnostic Monitor .......................334 Zastosowanie narzĊdzia Automatic SQL Tuning Advisor ...................................................334 Rozwiązania wykonujące strojenie .............................................................................................336 Rozdziaä 9. Bezpieczeþstwo i monitorowanie bazy danych ..........................................339 Zabezpieczenia poza bazą danych ..............................................................................................341 Metody uwierzytelniania w bazie danych ...................................................................................342 Uwierzytelnianie w bazie danych .........................................................................................342 Uwierzytelnianie administratora bazy danych ......................................................................342 Uwierzytelnianie w systemie operacyjnym ..........................................................................346 Uwierzytelnianie sieciowe ...................................................................................................347 Uwierzytelnianie trójwarstwowe ..........................................................................................349 Uwierzytelnianie po stronie klienta ......................................................................................349 10 Oracle Database 11g. Podröcznik administratora baz danych Oracle Identity Management ................................................................................................350 Konta uĪytkowników ...........................................................................................................351 Metody autoryzacji w bazie danych ...........................................................................................356 Zarządzanie profilami ...........................................................................................................356 Uprawnienia systemowe .......................................................................................................364 Uprawnienia do obiektów ....................................................................................................366 Przypisywanie i utrzymywanie ról .......................................................................................370 Implementowanie polityk bezpieczeĔstwa aplikacji przy uĪyciu wirtualnych prywatnych baz danych ..............................................................378 Monitorowanie ...........................................................................................................................396 Lokalizacja danych monitorowania ......................................................................................397 Monitorowanie instrukcji .....................................................................................................397 Monitorowanie uprawnieĔ ...................................................................................................402 Monitorowanie obiektów schematu ......................................................................................402 Monitorowanie precyzyjne ...................................................................................................404 Widoki danych sáownikowych dotyczących monitorowania ................................................405 Zabezpieczanie Ğladu monitorowania ...................................................................................406 Uaktywnianie monitorowania rozszerzonego .......................................................................407 Techniki szyfrowania danych .....................................................................................................408 Pakiet DBMS_CRYPTO ......................................................................................................408 Przezroczyste szyfrowanie danych .......................................................................................408 CzöĈè III Wysoka dostöpnoĈè ............................................................ 415 Rozdziaä 10. Real Application Clusters ........................................................................417 Ogólne informacje na temat usáugi RAC ....................................................................................418 Konfiguracja sprzĊtowa ........................................................................................................419 Konfiguracja oprogramowania .............................................................................................419 Konfiguracja sieci ................................................................................................................419 Magazyny dyskowe ..............................................................................................................420 Instalacja i konfiguracja ..............................................................................................................421 Konfiguracja systemu operacyjnego ....................................................................................422 Instalacja oprogramowania ...................................................................................................428 WáaĞciwoĞci bazy danych RAC ..................................................................................................447 WáaĞciwoĞci pliku parametrów serwera ...............................................................................447 Parametry inicjalizacyjne związane z klastrem RAC ...........................................................448 Dynamiczne widoki wydajnoĞciowe ....................................................................................449 Konserwacja klastra RAC ..........................................................................................................451 Uruchamianie bazy danych RAC .........................................................................................451 Dzienniki powtórzeĔ w Ğrodowisku klastra RAC .................................................................451 Przestrzenie tabel odwoáania w Ğrodowisku klastra RAC ....................................................452 Scenariusze przejmowania zadaĔ i technologia TAF ...........................................................452 Awaria wĊzáa klastra RAC ...................................................................................................454 Dostrajanie bazy danych wĊzáa klastra RAC ........................................................................458 Zarządzanie przestrzeniami tabel .........................................................................................459 Rozdziaä 11. Opcje archiwizacji i przywracania danych .................................................461 MoĪliwoĞci .................................................................................................................................461 Logiczne kopie zapasowe ...........................................................................................................462 Fizyczne kopie zapasowe ...........................................................................................................463 Kopie zapasowe offline ........................................................................................................463 Kopie zapasowe online .........................................................................................................463 Zastosowanie narzĊdzi Data Pump Export i Data Pump Import .................................................465 Tworzenie katalogu ..............................................................................................................465 Opcje narzĊdzia Data Pump Export ......................................................................................466 Uruchamianie zadania narzĊdzia Data Pump Export ............................................................469 Spis treĈci 11 Opcje narzĊdzia Data Pump Import ............................................................................................473 Uruchamianie zadania importowania narzĊdzia Data Pump Import .....................................476 Porównanie narzĊdzi Data Pump Export i Data Pump Import z programami Export i Import ...........................................................................................481 WdraĪanie procedury tworzenia kopii zapasowych offline ..................................................481 WdraĪanie procedury tworzenia kopii zapasowych online ...................................................482 Integrowanie procedur archiwizacyjnych ...................................................................................485 Integrowanie logicznych i fizycznych kopii zapasowych .....................................................486 Integrowanie kopii zapasowych bazy danych i systemu operacyjnego ................................487 Rozdziaä 12. Zastosowanie narzödzia RMAN ................................................................ 489 Funkcje i skáadniki narzĊdzia RMAN .........................................................................................490 Skáadniki narzĊdzia RMAN .................................................................................................490 Porównanie narzĊdzia RMAN i tradycyjnych metod archiwizowania .................................492 Typy kopii zapasowych ........................................................................................................494 Przegląd poleceĔ i opcji narzĊdzia RMAN .................................................................................496 CzĊsto stosowane polecenia .................................................................................................496 Konfigurowanie repozytorium .............................................................................................498 Rejestrowanie bazy danych ..................................................................................................500 Zachowywanie ustawieĔ narzĊdzia RMAN .........................................................................501 Parametry inicjalizacyjne .....................................................................................................505 Widoki sáownika danych i dynamiczne widoki wydajnoĞciowe ..........................................506 Operacje archiwizowania ...........................................................................................................508 Peáne kopie zapasowe bazy danych ......................................................................................508 PrzestrzeĔ tabel ....................................................................................................................513 Pliki danych ..........................................................................................................................515 Obrazy ..................................................................................................................................516 Archiwizowanie pliku kontrolnego i pliku SPFILE .............................................................516 Archiwizowane dzienniki powtórzeĔ ...................................................................................518 Przyrostowe kopie zapasowe ................................................................................................518 Kopie zapasowe aktualizowane przyrostowo .......................................................................521 ĝledzenie zmian bloków w przypadku przyrostowych kopii zapasowych ...........................525 Kompresowanie kopii zapasowych ......................................................................................526 Zastosowanie obszaru FRA ..................................................................................................526 Sprawdzanie kopii zapasowych ............................................................................................527 Operacje przywracania ...............................................................................................................529 Przywracanie bloków ...........................................................................................................529 Odtwarzanie pliku kontrolnego ............................................................................................530 Odtwarzanie przestrzeni tabel ..............................................................................................531 Odtwarzanie pliku danych ....................................................................................................533 Odtwarzanie caáej bazy danych ............................................................................................536 Sprawdzanie operacji odtwarzania .......................................................................................538 Przywracanie do wybranej chwili .........................................................................................540 Data Recovery Advisor ........................................................................................................540 RóĪne operacje ...........................................................................................................................545 Katalogowanie innych kopii zapasowych ............................................................................545 Konserwacja katalogu ..........................................................................................................546 REPORT i LIST ...................................................................................................................547 Rozdziaä 13. Oracle Data Guard ...................................................................................551 Architektura narzĊdzia Data Guard ............................................................................................551 Porównanie fizycznych i logicznych zapasowych baz danych .............................................552 Tryby ochrony danych ..........................................................................................................553 Atrybuty parametru LOG_ARCHIVE_DEST_n ........................................................................554 12 Oracle Database 11g. Podröcznik administratora baz danych OkreĞlanie konfiguracji zapasowej bazy danych ........................................................................556 Przygotowywanie podstawowej bazy danych ......................................................................556 Tworzenie logicznych zapasowych baz danych ...................................................................561 Zastosowanie danych powtarzania w czasie rzeczywistym ........................................................563 Zarządzanie brakami w sekwencjach archiwizowanych dzienników ...................................564 Zarządzanie rolami — zaplanowane przejmowanie zadaĔ lub przejmowanie zadaĔ uszkodzonej bazy danych .................................................................564 Zaplanowane przejmowanie zadaĔ .......................................................................................565 Zaplanowane przejmowanie zadaĔ przez fizyczne zapasowe bazy danych ..........................565 Zaplanowane przejmowanie zadaĔ przez logiczne zapasowe bazy danych ..........................567 Przejmowanie zadaĔ uszkodzonej bazy przez fizyczne zapasowe bazy danych ...................568 Przejmowanie zadaĔ uszkodzonej bazy przez logiczne zapasowe bazy danych ...................569 Zarządzanie bazami danych ........................................................................................................570 Uruchamianie i zamykanie fizycznych zapasowych baz danych ..........................................570 Otwieranie fizycznej zapasowej bazy danych w trybie tylko do odczytu .............................570 Zarządzanie plikami danych w Ğrodowiskach narzĊdzia Data Guard ...................................570 Wykonywanie instrukcji DDL w logicznej zapasowej bazie danych ...................................572 Rozdziaä 14. RóĔne funkcje zapewniajñce wysokñ dostöpnoĈè ......................................573 Przywracanie usuniĊtych tabel za pomocą funkcji Flashback Drop ...........................................574 Polecenie flashback database ......................................................................................................575 Zastosowanie narzĊdzia LogMiner .............................................................................................578 Zasady dziaáania narzĊdzia LogMiner ..................................................................................579 WyodrĊbnianie sáownika danych ..........................................................................................579 Analizowanie jednego pliku lub wiĊkszej liczby plików dziennika powtórzeĔ ....................580 Funkcje narzĊdzia LogMiner wprowadzone do systemu Oracle Database 10g ....................583 Funkcje narzĊdzia LogMiner wprowadzone w systemie Oracle Database 11g ....................583 Reorganizacja obiektów w trybie online .....................................................................................584 Tworzenie indeksów online ..................................................................................................584 Odbudowywanie indeksów online ........................................................................................585 Scalanie indeksów online .....................................................................................................585 Odbudowywanie w trybie online tabel zorganizowanych przy uĪyciu indeksu ...................585 Przedefiniowanie tabel w trybie online ................................................................................586 CzöĈè IV ćrodowisko sieciowe Oracle ................................................ 589 Rozdziaä 15. Oracle Net ..............................................................................................591 Przegląd mechanizmu Oracle Net ...............................................................................................591 Deskryptory poáączeĔ ...........................................................................................................595 Nazwy usáug sieciowych ......................................................................................................595 ZastĊpowanie pliku tnsnames.ora usáugą katalogową Oracle Internet Directory .................596 Procesy nasáuchujące ............................................................................................................597 Zastosowanie narzĊdzia Oracle Net Configuration Assistant .....................................................600 Konfigurowanie procesu nasáuchującego .............................................................................601 Zastosowanie narzĊdzia Oracle Net Manager .............................................................................605 Uruchamianie serwerowego procesu nasáuchującego .................................................................606 Kontrolowanie serwerowego procesu nasáuchującego ...............................................................608 NarzĊdzie Oracle Connection Manager ................................................................................610 Zastosowanie narzĊdzia Oracle Connection Manager ..........................................................611 Obsáuga nazw katalogowych za pomocą usáugi Oracle Internet Directory ..........................615 Zastosowanie prostej metody nazywania poáączenia ..................................................................617 Zastosowanie áączy bazy danych ................................................................................................618 Dostrajanie mechanizmu Oracle Net ..........................................................................................620 Ograniczanie wykorzystania zasobów ..................................................................................621 Diagnozowanie problemów z poáączeniem ..........................................................................621 Spis treĈci 13 Rozdziaä 16. Zarzñdzanie duĔymi bazami danych ..........................................................625 Tworzenie przestrzeni tabel w Ğrodowisku VLDB .....................................................................626 Podstawowe informacje na temat wielkoplikowych przestrzeni tabel ..................................627 Tworzenie i modyfikowanie wielkoplikowych przestrzeni tabel .........................................628 Format ROWID wielkoplikowych przestrzeni tabel ............................................................629 Pakiet DBMS_ROWID i wielkoplikowe przestrzenie tabel .................................................630 Zastosowanie narzĊdzia DBVERIFY w przypadku wielkoplikowych przestrzeni tabel ......632 Kwestie związane z parametrami inicjalizacyjnymi wielkoplikowych przestrzeni tabel .....634 Modyfikowanie danych sáownikowych związanych z wielkoplikowymi przestrzeniami tabel ............................................................................634 Zaawansowane typy tabel systemu Oracle .................................................................................635 Tabele zorganizowane przy uĪyciu indeksu .........................................................................635 Globalne tabele tymczasowe ................................................................................................636 ZewnĊtrzne tabele ................................................................................................................638 Tabele partycjonowane .........................................................................................................640 Widoki zmaterializowane .....................................................................................................671 Zastosowanie indeksów bitmapowych .......................................................................................673 Indeksy bitmapowe ..............................................................................................................673 Zastosowanie indeksów bitmapowych .................................................................................674 Zastosowanie bitmapowego indeksu poáączeniowego .........................................................674 NarzĊdzie Oracle Data Pump ......................................................................................................675 NarzĊdzie Data Pump Export ...............................................................................................676 NarzĊdzie Data Pump Import ...............................................................................................677 Zastosowanie przenoĞnych przestrzeni tabel ........................................................................678 Rozdziaä 17. Zarzñdzanie rozproszonymi bazami danych ...............................................683 Zdalne zapytania .........................................................................................................................684 Przetwarzanie zdalnych danych — dwuetapowe zatwierdzanie .................................................685 Dynamiczna replikacja danych ...................................................................................................686 Zarządzanie rozproszonymi danymi ...........................................................................................688 Infrastruktura. Wymuszanie transparentnoĞci lokalizacji .....................................................688 Zarządzanie áączami baz danych ..........................................................................................693 Zarządzanie procedurami wyzwalanymi bazy danych .........................................................695 Zarządzanie widokami zmaterializowanymi ........................................................................696 Zastosowanie pakietów DBMS_MVIEW i DBMS_ADVISOR ...........................................701 Jakiego rodzaju operacje odĞwieĪania mogą byü wykonywane? ..........................................711 Zastosowanie widoków zmaterializowanych do modyfikowania ĞcieĪek wykonywania zapytaĔ ............................................................714 Zarządzanie transakcjami rozproszonymi ...................................................................................716 Radzenie sobie z „wątpliwymi” transakcjami ......................................................................717 Moc wĊzáa zatwierdzania .....................................................................................................717 Monitorowanie rozproszonych baz danych ................................................................................718 Dostrajanie rozproszonych baz danych ......................................................................................719 Instalacja i konfiguracja ......................................................................... 723 Instalacja oprogramowania .........................................................................................................725 Przegląd opcji licencyjnych i instalacyjnych ........................................................................727 Instalacja oprogramowania Oracle przy uĪyciu OUI ............................................................728 Tworzenie bazy danych przy uĪyciu DBCA ........................................................................728 RĊczny proces tworzenia bazy danych .................................................................................739 Skorowidz ...............................................................................................743 Rozdziaä 8. Strojenie bazy danych Patrząc z perspektywy strojenia, kaĪdy system zawiera wydajnoĞciowe wąskie gardáo, które w przeciągu dni, a nawet tygodni moĪe wystąpiü w róĪnych skáadnikach. Celem projek- towania pod kątem wydajnoĞci jest zapewnienie, Īe fizyczne ograniczenia aplikacji i powią- zanego z nimi sprzĊtu, takie jak przepustowoĞü operacji wejĞcia-wyjĞcia, rozmiary pamiĊci, wydajnoĞü zapytaĔ itd., nie wpáyną na wydajnoĞü biznesową systemu. JeĪeli wydajnoĞü aplikacji ogranicza procesy biznesowe, które mają byü przez tĊ aplikacjĊ obsáugiwane, wówczas naleĪy ją dostroiü. W trakcie projektowania systemu zawsze trzeba szacowaü ograni- czenia Ğrodowiska, w którym aplikacja bĊdzie funkcjonowaü, biorąc pod uwagĊ miĊdzy in- nymi specyfikĊ uĪywanego sprzĊtu oraz sposób komunikowania siĊ aplikacji z bazą danych. Nie istnieje Ğrodowisko, w którym moĪna zapewniü nieskoĔczone moce obliczeniowe, dlatego w którymĞ momencie wydajnoĞü kaĪdego systemu siĊ zaáamie. W trakcie projektowania aplikacji naleĪy dąĪyü do tego, by wymagana wydajnoĞü rozwiązania zostaáa zapewniona dziĊki odpo- wiednim parametrom wydajnoĞciowym Ğrodowiska. Strojenie wydajnoĞci jest czĊĞcią cyklu Īycia kaĪdej aplikacji bazodanowej, a im wczeĞniej twórcy aplikacji pochylą siĊ nad wydajnoĞcią (dobrze, aby miaáo to miejsce jeszcze przed wdroĪeniem w Ğrodowisku produkcyjnym), tym wiĊksza jest szansa, Īe nie bĊdzie ona stanowiü problemu w przyszáoĞci. Jak wspomniano juĪ w poprzednich rozdziaáach, wiĊkszoĞü pro- blemów z wydajnoĞcią nie przejawia siĊ w postaci niezaleĪnych od siebie symptomów, lecz zwykle wynika ze sposobu zaprojektowania systemu. W trakcie strojenia aplikacji naleĪy siĊ zatem skupiü na zidentyfikowaniu i naprawieniu báĊdów w konstrukcji aplikacji, które sta- nowią Ĩródáo zbyt niskiej wydajnoĞci. Strojenie to ostatni krok w procesie záoĪonym z czterech etapów. Poprzedzają go planowanie, implementacja i monitorowanie. JeĞli strojenie jest wykonywane jedynie po to, by pozostaü w zgodzie ze sztuką, oznacza to przerwanie cyklu Īycia aplikacji i moĪe siĊ okazaü, Īe usuniĊcie báĊdów w jej konstrukcji, bĊdących przyczyną problemów z wydajnoĞcią, nie bĊdzie moĪliwe. WiĊkszoĞü obiektów bazy danych, które moĪna stroiü, jest opisana w róĪnych czĊĞciach ni- niejszej ksiąĪki; na przykáad segmenty wycofania opisano ze szczegóáami w rozdziale 7. W tym rozdziale skupimy siĊ jedynie na strojeniu tego rodzaju obiektów, natomiast czynnoĞci związane z planowaniem ich i monitorowaniem są opisane w oddzielnych rozdziaáach. 296 CzöĈè II i Zarzñdzanie bazñ danych Począwszy od systemu Oracle 10g, a w systemie Oracle 11g w znacząco rozszerzonym za- kresie, moĪna korzystaü z nowych narzĊdzi i funkcji strojenia, do których naleĪy miĊdzy innymi Automated Workload Repository. Oracle zaleca regularne uĪywanie OEM Database Control ze wzglĊdu na áatwoĞü obsáugi i zastosowanie kilku zautomatyzowanych narzĊdzi monitorujących i diagnozujących. Jednak zanim zajmiemy siĊ narzĊdziami OEM, zostanie przedstawionych kilka wstĊpnych wymogów i zasad związanych ze skutecznymi, aktywny- mi i reaktywnymi metodami strojenia. W kolejnych punktach opisane zostaną sposoby strojenia bazy danych w takich obsza- rach, jak:  konstrukcja aplikacji,  polecenia SQL,  uĪycie pamiĊci,  przechowywanie danych,  manipulowanie danymi,  fizyczne przechowywanie danych,  logiczne przechowywanie danych,  ruch w sieci. Strojenie konstrukcji aplikacji Dlaczego kaĪdy przeznaczony dla administratora baz danych przewodnik po strojeniu bazy powinien zawieraü rozdziaá poĞwiĊcony strojeniu konstrukcji aplikacji? I dlaczego powinien to byü pierwszy rozdziaá? PoniewaĪ Īadne inne dziaáanie wykonywane przez administratora bazy danych nie ma takiego wpáywu na wydajnoĞü systemu, jak projektowanie aplikacji. Sposoby angaĪowania administratora bazy danych w proces projektowania aplikacji opisano w rozdziale 5. W trakcie projektowania aplikacji moĪna wykonaü szereg czynnoĞci przyczy- niających siĊ do efektywnego i prawidáowego wykorzystania dostĊpnych technologii. CzynnoĞci te opisano w nastĊpnych punktach. Efektywne struktury tabel Bez wzglĊdu na to, w jaki sposób zaprojektuje siĊ bazĊ danych, záe zaprojektowanie tabel bĊdzie zawsze przyczyną niskiej wydajnoĞci. Co wiĊcej, przyczyną niezadowalającej wydaj- noĞci moĪe staü siĊ równieĪ bezkrytyczne stosowanie zasad projektowania tabel relacyjnych. Choü Ğcisáe stosowanie zasad relacyjnych w trakcie projektowania tabel (czyli doprowadzanie do trzeciej, a nawet czwartej postaci normalnej) jest poĪądane pod wzglĊdem logicznym, to z punktu widzenia fizycznej konstrukcji tabel zwykle jest to rozwiązanie niepoĪądane (wyjątkiem są Ğrodowiska OLTP). Rozdziaä 8. i Strojenie bazy danych 297 Problemem w konstrukcjach relacyjnych jest to, Īe choü bardzo dobrze odzwierciedlają one relacje wiąĪące dane, to nie odzwierciedlają ĞcieĪek dostĊpu, przy których uĪyciu uĪytkow- nicy bĊdą te dane odczytywaü. Gdy zidentyfikowane zostaną wymagania uĪytkownika, zwy- kle okazuje siĊ, Īe w peáni relacyjny model tabel jest zupeánie bezuĪyteczny dla wielu rozbu- dowanych zapytaĔ. Pierwsze káopoty zazwyczaj dotyczą zapytaĔ, które zwracają znaczną liczbĊ kolumn. Kolumny te są zwykle rozrzucone w wielu tabelach, a wiĊc w zapytaniu ko- nieczne jest áączenie tabel ze sobą. JeĞli jedna z áączonych tabel jest duĪa, wówczas ucierpieü moĪe na tym wydajnoĞü caáego zapytania. W trakcie projektowania struktury tabel dla aplikacji projektanci powinni najpierw opraco- waü model w trzeciej postaci normalnej, a nastĊpnie denormalizowaü dane w taki sposób, by speániü konkretne wymagania — na przykáad przez tworzenie maáych tabel podsumowują- cych (lub widoków materializowanych) dla duĪych tabel statycznych. Czy dane podsumo- wujące moĪna dynamicznie pozyskiwaü z duĪych tabel statycznych na Īądanie? OczywiĞcie, Īe moĪna. JeĞli jednak uĪytkownik bĊdzie pytaá o nie bardzo czĊsto, a dane Ĩródáowe zmie- niają siĊ rzadko, sensowniejszym rozwiązaniem bĊdzie regularne zapisywanie wymaga- nych danych w formacie, jakiego oczekuje uĪytkownik. Niektóre aplikacje przechowują na przykáad w tej samej tabeli dane bieĪące oraz dane histo- ryczne. KaĪdy rekord moĪe posiadaü kolumnĊ ze znacznikiem czasu, a wiĊc bieĪącym re- kordem w zbiorze bĊdzie rekord z najmáodszym znacznikiem czasu. Za kaĪdym razem, gdy uĪytkownik wykonuje na tabeli zapytanie o rekord bieĪący, konieczne jest wykonanie podza- pytania na przykáad o nastĊpującej postaci: where timestamp_col = (select max(timestamp_col) from table where emp_no=196811) JeĞli konieczne bĊdzie poáączenie takich dw
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Oracle Database 11g. Podręcznik administratora baz danych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: