Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00165 002310 20663098 na godz. na dobę w sumie
Aplikacje Google. Wykorzystaj potencjał darmowych narzędzi - książka
Aplikacje Google. Wykorzystaj potencjał darmowych narzędzi - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2691-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Odkryj świat możliwości Google

Wyobraź sobie, że siadasz z kubkiem kawy przed nowym laptopem, firmowanym znakiem zgodności z technologią Google. Uruchamia się system operacyjny, podpisany 'Google OS'. Otwierasz przeglądarkę Google Chrome, sprawdzasz pocztę Gmail. Dostajesz instrukcje, jak zmodyfikować arkusz kalkulacyjny, wchodzisz więc na Google Docs i nanosisz zmiany. W wolnej chwili przeglądasz zdjęcia od znajomej, która zamieściła je w internetowym albumie Google Picasa. Za dużo Google? Sprawdź, może w lodówce sytuacja wygląda inaczej.

Wszystko zaczęło się od wyszukiwarki internetowej, stworzonej przez dwóch zapaleńców. Konkurencyjnej wyszukiwarki. Dzięki innowacyjności oraz doskonałej jakości zdobyła ona dominującą pozycję na rynku, pokonując produkty znanych firm. I to właśnie z tym świeżym podejściem powinno kojarzyć Ci się Google. Przełomowa poczta - Gmail, a także dokumenty online to efekt pracy rzeszy pracowników firmy o otwartych i kreatywnych umysłach, nie tłamszonych sztywnymi regułami koncernów.

Dziś laboratoria Google wymyślają nowe usługi, eksplorują następne regiony. Kolejne produkty Google są wygodne, szybkie i po prostu ułatwiają pracę. Oswajaj się więc z wszechobecną nazwą tej firmy, poznaj jej produkty i za darmo korzystaj z ich niezwykłego potencjału!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Aplikacje Google Autor: Piotr Wróblewski ISBN: 978-83-246-2691-5 Format: 158×235, stron: 160 Odkryj œwiat mo¿liwoœci Google (cid:129) Historia sukcesu firmy Google (cid:129) Wyszukiwarka internetowa wraz z dostêpnymi narzêdziami (cid:129) Programy komunikacyjne – Gmail, Blogger, grupy dyskusyjne (cid:129) Programy biurowe – do tworzenia, edycji i publikowania dokumentów (cid:129) Aplikacja Picasa – do edycji i porz¹dkowania zdjêæ (cid:129) Zdobywaj¹ca coraz wiêksze uznanie przegl¹darka Google Chrome (cid:129) Pakiet Google Earth WyobraŸ sobie, ¿e siadasz z kubkiem kawy przed nowym laptopem, firmowanym znakiem zgodnoœci z technologi¹ Google. Uruchamia siê system operacyjny, podpisany „Google OS”. Otwierasz przegl¹darkê Google Chrome, sprawdzasz pocztê Gmail. Dostajesz instrukcje, jak zmodyfikowaæ arkusz kalkulacyjny, wchodzisz wiêc na Google Docs i nanosisz zmiany. W wolnej chwili przegl¹dasz zdjêcia od znajomej, która zamieœci³a je w internetowym albumie Google Picasa. Za du¿o Google? SprawdŸ, mo¿e w lodówce sytuacja wygl¹da inaczej. Wszystko zaczê³o siê od wyszukiwarki internetowej, stworzonej przez dwóch zapaleñców. Konkurencyjnej wyszukiwarki. Dziêki innowacyjnoœci oraz doskona³ej jakoœci zdoby³a ona dominuj¹c¹ pozycjê na rynku, pokonuj¹c produkty znanych firm. I to w³aœnie z tym œwie¿ym podejœciem powinno kojarzyæ Ci siê Google. Prze³omowa poczta – Gmail, a tak¿e dokumenty online to efekt pracy rzeszy pracowników firmy o otwartych i kreatywnych umys³ach, nie t³amszonych sztywnymi regu³ami koncernów. Dziœ laboratoria Google wymyœlaj¹ nowe us³ugi, eksploruj¹ nastêpne regiony. Kolejne produkty Google s¹ wygodne, szybkie i po prostu u³atwiaj¹ pracê. Oswajaj siê wiêc z wszechobecn¹ nazw¹ tej firmy, poznaj jej produkty i za darmo korzystaj z ich niezwyk³ego potencja³u! (cid:129) Dlaczego internauci wybrali Google? (cid:129) Jak stawiaæ pierwsze kroki w Google i nie poœlizgn¹æ siê? (cid:129) Czym jest wyszukiwanie wyspecjalizowane i inteligentne ? (cid:129) Jak odkryæ œwiat blogerów? (cid:129) Na co odpowiada Google Answers? (cid:129) Z czym jeœæ nowoœci z kuchni Google Labs? (cid:129) Czym jest konto Google? (cid:129) Dlaczego wszyscy chc¹ mieæ konto Gmail? (cid:129) Jak stworzyæ album zdjêciowy w Picasa? (cid:129) Czy nauczysz siê geografii z Google Earth? (cid:129) Jak wygl¹da Internet w przegl¹darce Chrome? Spis treĈci Przedmowa ...................................................................................... 7 Rozdziaä 1. Historia sukcesu ............................................................................ 11 Od studenta do milionera ................................................................................................ 11 Co oznacza nazwa „Google”? ........................................................................................ 13 Korporacja Google ......................................................................................................... 14 Etyka biznesu a pieniądze ............................................................................................... 15 Internauci wybrali Google .............................................................................................. 16 Rozdziaä 2. Wyszukiwarka internetowa — podstawy uĔytkowania ...................... 17 Pierwsze kroki z google .................................................................................................. 18 Wyszukiwanie wyspecjalizowane .................................................................................. 20 Wyszukiwanie plików graficznych .......................................................................... 20 Serwis mapowy ........................................................................................................ 21 Serwis wiadomoĞci ................................................................................................... 23 Filmy w sieci ............................................................................................................ 24 Grupy dyskusyjne ..................................................................................................... 25 ĝwiat bloggerów ....................................................................................................... 26 ZnajdĨ w sieci zdjĊcia .............................................................................................. 26 KsiąĪki w sieci WWW ............................................................................................. 28 Kody programów w sieci WWW ............................................................................. 29 Wyszukiwanie patentów ........................................................................................... 29 Wyszukiwanie publikacji ......................................................................................... 30 Kupujemy w sieci ..................................................................................................... 31 Katalogowanie sieci WWW ..................................................................................... 31 ĝwiat globalnych finansów w komputerze ............................................................... 32 Táumacz stron WWW ............................................................................................... 33 Rozdziaä 3. Wyszukiwarka internetowa — jeszcze wiöcej moĔliwoĈci! ................ 35 Ustawienia wyszukiwarki ............................................................................................... 35 Wyszukiwanie inteligentne ............................................................................................. 36 UmiejĊtnoĞü zadawania pytaĔ .................................................................................. 36 Zdania bezpoĞrednie (teksty literalne) ...................................................................... 37 Ukryta inteligencja wyszukiwarki google ................................................................ 37 Przeszukiwanie znanych serwerów WWW .............................................................. 39 Korekta báĊdów ........................................................................................................ 39 4 Aplikacje Google. Wykorzystaj potencjaä darmowych narzödzi Eliminacja wybranych sáów kluczowych ................................................................. 39 Poszukiwanie dokumentów okreĞlonego typu .......................................................... 40 Warunki logiczne w zapytaniach .............................................................................. 40 AmerykaĔski serwis google ..................................................................................... 41 Google Answers ............................................................................................................. 41 Wyszukiwanie zaawansowane ........................................................................................ 42 Wyszukiwanie dla róĪnych systemów operacyjnych ...................................................... 43 NowoĞci z kuchni Google Labs ...................................................................................... 43 Rozdziaä 4. Google Desktop ............................................................................. 47 Instalacja ......................................................................................................................... 48 Wyszukiwanie informacji przez Google Desktop ........................................................... 50 Opcje wyszukiwania w Google Desktop ........................................................................ 52 Pasek boczny i gadĪety Google Desktop ........................................................................ 53 Rozdziaä 5. Google Toolbar ............................................................................... 57 Instalacja ......................................................................................................................... 57 Pasek funkcji peáen… ..................................................................................................... 59 Opcje paska Google ........................................................................................................ 61 Rozdziaä 6. Konto Google ................................................................................. 63 Czym jest konto Google? ............................................................................................... 64 Utworzenie konta Google ............................................................................................... 65 Posiadasz konto Google… i co dalej? ............................................................................ 65 Rozdziaä 7. Portal iGoogle ................................................................................ 69 Korzystanie ze strony iGoogle ........................................................................................ 70 Ustawienia ogólne iGoogle ............................................................................................. 72 Rozdziaä 8. Poczta elektroniczna Gmail ............................................................. 75 Zakáadanie konta Gmail .................................................................................................. 76 Korzystanie z poczty Gmail ............................................................................................ 78 Podstawy obsáugi ...................................................................................................... 78 Odczytywanie i tworzenie wiadomoĞci .................................................................... 80 Wątki mailowe ......................................................................................................... 83 KsiąĪka adresowa Google ........................................................................................ 84 Gmail… w innym programie pocztowym? .............................................................. 85 Wyszukiwanie wiadomoĞci w poczcie Gmail .......................................................... 87 Preferencje poczty Gmail ......................................................................................... 88 Co po Gmailu? ......................................................................................................... 90 Rozdziaä 9. Google Picasa ................................................................................ 91 Instalacja ......................................................................................................................... 92 Zarządzanie zdjĊciami w Picasa ..................................................................................... 95 Przeglądanie zdjĊü .................................................................................................... 95 Dodawanie i usuwanie zdjĊü .................................................................................... 97 Prezentacja zdjĊü ............................................................................................................ 99 UdostĊpnianie zdjĊü ...................................................................................................... 101 Modyfikowanie zdjĊü ................................................................................................... 106 Rozdziaä 10. Google Earth ................................................................................ 109 Instalacja ....................................................................................................................... 109 Podstawy uĪytkowania ................................................................................................. 110 Funkcje zaawansowane ................................................................................................ 111 Gratka dla nauczycieli geografii ................................................................................... 112 Spis treĈci 5 Rozdziaä 11. Google Docs (Dokumenty) ............................................................ 115 Google Docs — przegląd ............................................................................................. 116 Tworzymy dokument tekstowy .................................................................................... 117 Pobieranie dokumentów z dysku .................................................................................. 120 Zapisywanie i publikowanie dokumentów ................................................................... 120 Rozdziaä 12. Kalendarz Google ......................................................................... 123 Tworzenie nowego zdarzenia w kalendarzu ................................................................. 124 Opcje kalendarza .......................................................................................................... 125 Widok i funkcjonalnoĞü .......................................................................................... 126 Podziel siĊ swoim harmonogramem ....................................................................... 126 Powiadomienia przez SMS ..................................................................................... 127 Rozdziaä 13. Google Blogger ............................................................................ 129 Pierwsze kroki w Bloggerze ......................................................................................... 129 Edycja blogu ................................................................................................................. 130 Rozdziaä 14. Google Chrome — przeglñdarka i system operacyjny ..................... 133 Chrome OS ................................................................................................................... 133 Walka o rynek przeglądarek internetowych .................................................................. 134 Przeglądarka Chrome ................................................................................................... 135 Instalacja i konfiguracja ......................................................................................... 136 Pierwsze kroki z Chrome ....................................................................................... 138 Pobieranie plików w Chrome ................................................................................. 139 Zarządzanie hasáami ............................................................................................... 140 Dodatkowe ustawienia i funkcje przeglądarki ........................................................ 141 Tryb incognito (przeglądanie prywatne) ................................................................ 141 Tryby wyszukiwania .............................................................................................. 142 Rozdziaä 15. Google… w telefonie komórkowym? ............................................. 143 Internet w telefonie komórkowym ................................................................................ 143 Systemy operacyjne w komórkach ............................................................................... 144 Oprogramowanie Google w telefonie ........................................................................... 145 Instalacja z uĪyciem telefonu ................................................................................. 145 Instalacja z uĪyciem komputera ............................................................................. 147 Czy to juĔ koniec? ........................................................................ 149 Skorowidz .................................................................................... 153 Rozdziaä 8. Poczta elektroniczna Gmail Poczta elektroniczna o nazwie Gmail pojawiáa siĊ w publicznej ofercie Google w ro- ku 2004 ze wsparciem w formie perfekcyjnej kampanii reklamowej, w ramach której usáugĊ w trakcie opracowywania oddano do sprawdzenia najpierw pracownikom fir- my, ich znajomym i rodzinom oraz wyselekcjonowanej (czĊsto doĞü przypadkowej) grupie internautów z jednego z serwisów internetowych1. Kolejni uĪytkownicy mogli zapraszaü swoich znajomych po otrzymaniu takiej moĪliwoĞci od serwisu Gmail, dziĊki temu firma Google bardzo maáym kosztem zadbaáa o stworzenie efektu elitar- noĞci swojej nowej usáugi, która charakteryzowaáa siĊ bardzo duĪą pojemnoĞcią skrzynki pocztowej (początkowo byá to 1GB, co na tamte czasy byáo rewolucją). Obecnie poczta Gmail jest usáugą dostĊpną dla kaĪdego, bez Īadnych specjalnych zaproszeĔ. Poczta nie jest juĪ oznaczona jako usáuga testowa (sáowo Beta), co raczej gwarantuje, Īe nie powinna nastąpiü jakaĞ niespodziewana zmiana w warunkach Ğwiadczenia tej usáugi (to cecha darmowych usáug — jeĞli nie podpisujemy specjalnej umowy z do- stawcą, musimy siĊ liczyü ze zmianami warunków jej funkcjonowania). Rozpowszechnienie testowej usáugi Gmail byáo spektakularnym sukcesem marketin- gowym. Firma Google wykorzystaáa efekt plotki do zbudowania olbrzymiego zainte- resowania wĞród internautów, którzy zawsze z uwagą Ğledzili jej nowinki techniczne. Spirala zainteresowania nie ominĊáa takĪe serwisu aukcyjnego eBay na którym jawnie handlowano zaproszeniami pozwalającymi na stworzenie konta oraz gotowymi kontami2 (firma Google w koĔcu zakazaáa tej praktyki). Jakie usáugi oferuje poczta elektroniczna Gmail? Jest to oczywiĞcie w peáni funkcjo- nalna poczta elektroniczna, oto kilka waĪniejszych jej cech:  Bardzo duĪa pojemnoĞü skrzynki pocztowej dostĊpnej dla uĪytkownika. Obecnie poczta Gmail posiada jeszcze wiĊksze pojemnoĞci początkowe (7 GB na start, moĪliwoĞü dokupienia wiĊkszych pojemnoĞci). 1 Chodzi tutaj o serwis http://www.blogger.com, który zostaá w 2002 roku wykupiony przez firmĊ Google, co prawdopodobnie uratowaáo go od upadku. 2 W pewnym momencie ceny za zaproszenie przekroczyáy 100 dolarów! 76 Aplikacje Google. Wykorzystaj potencjaä darmowych narzödzi Poczta elektroniczna i album zdjöciowy Picasa dzielñ tö samñ pojemnoĈè na ser- werach Google. Otrzymane wiadomoĈci warto archiwizowaè, co nie oznacza ich fizycz- nego usuniöcia, choè zniknñ one z folderu Odebrane. Pomimo teoretycznie olbrzymiej pojemnoĈci warto kasowaè zbödne listy, aby nie zamieniaè naszego Ĕycia w wirtu- alnej rzeczywistoĈci w… wirtualny Ĉmietnik.  Peána ochrona antyspamowa — nie jest to juĪ Īadna nowoĞü, a wrĊcz standard, Īe usáugodawca blokuje wiadomoĞci uznane za spam, czyli niechciane przesyáki reklamowe (np. sáynne juĪ reklamy Viagry, oferty chiĔskich hurtowni sprzĊtu AGD i RTV itp.). WiadomoĞci, które przedrą siĊ przez system ochrony, moĪna zgáosiü usáugodawcy, który wprowadzi je do swoich baz danych.  Czytelna prezentacja wiadomoĞci, pogrupowanych w stylu zbliĪonym do dyskusji na forach internetowych (drzewko hierarchiczne — przykáad pokaĪĊ w dalszej czĊĞci rozdziaáu). Dodatkowo Gmail oferuje ciekawą moĪliwoĞü etykietowania wiadomoĞci, co uáatwia ich klasyfikacjĊ i wyszukiwanie, moĪliwe jest takĪe filtrowanie wiadomoĞci.  Zintegrowane wyszukiwanie wiadomoĞci e-mail poprzez doskonale nam juĪ znaną wyszukiwarkĊ google.  Zintegrowane narzĊdzie do czatowania (ang. chat, czyli rozmowa). MoĪna prowadziü dyskusje w trybie tekstowym, a nawet za pomocą gáosu lub wbudowanej kamery. Aby skorzystaü z tych moĪliwoĞci, naleĪy zainstalowaü dodatkowe oprogramowanie do przeglądarki.  Peána mobilnoĞü — pocztĊ Gmail moĪna áatwo odczytywaü na swoim telefonie komórkowym. Ceną za uĪywanie Gmaila jest udostĊpnienie korespondencji e-mailowej usáugodaw- cy, który jako firma komercyjna bĊdzie ją wykorzystywaá do oferowania uĪytkowni- kom reklam pasujących do jej zawartoĞci (zazwyczaj korespondencja przekáada siĊ na zainteresowania uĪytkowników). Oznacza to, Īe wiadomoĞci są czytane przez spe- cjalne programy komputerowe, które na podstawie analizy sáów kluczowych bĊdą podsuwaáy nam potencjalnie interesujące nas treĞci reklamowe. Nie musimy oczywi- Ğcie siĊ obawiaü, Īe nasza prywatna korespondencja zostanie przez kogoĞ przeczyta- na, gdyĪ wszystkim zajmują siĊ systemy komputerowe, a sama firma Google znana jest powaĪnego traktowania kwestii poufnoĞci powierzanych jej informacji. Zakäadanie konta Gmail ZaáóĪ konto Gmail, jeĞli faktycznie potrzebujesz nowego adresu e-mail lub jeĞli masz ochotĊ cieszyü siĊ jeszcze peániejszą integracją usáug oferowanych przez Google. Po- siadanie konta e-mail w serwisie Google nie oznacza wcale koniecznoĞci rezygnacji z innych kont, co wiĊcej, moĪna uĪyü Gmaila do konsolidacji innych kont poczto- wych, co opiszĊ w dalszej czĊĞci rozdziaáu. Rozdziaä 8. i Poczta elektroniczna Gmail 77 Proces zakáadania konta Gmail najlepiej zainicjowaü po zalogowaniu siĊ do swojego konta Google (zagadnienie to opisaáem szerzej w rozdziale 6.):  Zaloguj siĊ do swojego konta Google.  PrzejdĨ do sekcji Ustawienia/Ustawienia konta Google.  W kategorii Spróbuj czegoĞ nowego kliknij odsyáacz  Kliknij przycisk Utwórz konto.  Wypeánij formularz, który zobaczysz w nastĊpnym kroku. . Proces zakáadania konta zostaá zilustrowany na rysunku 8.1. Rysunek 8.1. Zakáadanie konta Gmail Formularz zakáadania konta wymaga podania proponowanego identyfikatora nazwa, który bĊdzie tworzyá adres e-mail nazwa@gmail.com. Popularne nazwy, takie jak imiona, są zazwyczaj juĪ zarezerwowane — moĪna sprawdziü ich dostĊpnoĞü po klikniĊciu przycisku weryfikacji. Przy tworzeniu konta musisz podaü hasáo konta Google oraz podpowiedĨ: pytanie i odpowiedĨ, które bĊdą Ci sáuĪyáy do ewentualnego odzyskania dostĊpu w przypadku utraty (zapomnienia) hasáa. Po potwierdzeniu i poprawnej weryfikacji danych system utworzy konto Gmail i po- zwoli Ci obejrzeü jego zawartoĞü. Na Twoje konto e-mail podane podczas rejestracji zostanie wysáana wiadomoĞü z potwierdzeniem otwarcia konta, zawierająca dodatko- wo specjalny kod weryfikacyjny, który warto zachowaü — umoĪliwi on ewentualne odzyskanie dostĊpu do konta w sytuacji awaryjnej. W opisanym wyĪej wariancie tworzenia konta pocztowego Gmail korzystaliĞmy z istnie- jącego konta Google — podczas jego rejestracji naleĪaáo podaü swój wáasny adres e-mail, posiadany juĪ wczeĞniej. Czy moĪna utworzyü konto Gmail bez posiadania innego adresu e-mail i samego konta Google? OczywiĞcie jest to moĪliwe: 78 Aplikacje Google. Wykorzystaj potencjaä darmowych narzödzi  WejdĨ na stronĊ www.google.pl.  Kliknij odsyáacz Gmail (lub wejdĨ na stronĊ http://gmail.google.com) i kliknij przycisk Utwórz konto (taki sam jak na rysunku 8.1).  Wypeánij formularz rejestracyjny, który oprócz elementów związanych z rejestracją adresu e-mail zawiera zgodĊ na korzystanie z usáug firmy Google. W wyniku takiej rejestracji konta Gmail tak naprawdĊ zostaáo utworzone konto Google, które bĊdzie posiadaáo wáączoną usáugĊ Gmail! Korzystanie z poczty Gmail Jak zalogowaü siĊ do konta pocztowego Gmail? Nic prostszego, odsyáacz pozwa- lający zalogowaü siĊ do swojej skrzynki pocztowej znajdziesz na stronie startowej www.google.pl. MoĪna takĪe uĪyü adresu bezpoĞredniego http://gmail.google.com. W dalszych podpunktach omówiĊ sposób korzystania z nowo utworzonego konta Gmail. Nie są to trudne zagadnienia, ale postaram siĊ zwróciü uwagĊ na pewne ele- menty odróĪniające Gmail od innych kont poczty elektronicznej. Podstawy obsäugi Poczta Gmail jest dostĊpna zarówno przez stronĊ WWW, jak i klasycznie, z uĪyciem programu pocztowego (np. Outlook Express, Mail, Eudora…). Rysunek 8.2 pokazuje przykáadowy wygląd interfejsu WWW, czyli tego, co widaü po wybraniu odsyáacza Gmail i zalogowaniu siĊ. Na rysunku jest aktywny folder Odebrane, co program za- znacza odpowiednim wyróĪnieniem. Rysunek 8.2. Poczta Gmail Rozdziaä 8. i Poczta elektroniczna Gmail 79 Na ekranie widnieją nastĊpujące elementy:  Lista folderów (np. Odebrane, Wysáane, Wersje robocze) — panel z lewej strony ekranu.  Odsyáacze do innych usáug Google i oczywiĞcie zarządzania kontem (zwróü szczególną uwagĊ na odsyáacz Ustawienia, o którym wiĊcej napiszĊ w dalszej czĊĞci rozdziaáu) — górna czĊĞü ekranu.  Przeglądarka korespondencji e-mail, wyĞwietlająca zawartoĞü aktywnego folderu — centralna czĊĞü ekranu. Nietrudno siĊ domyĞliü, Īe klikniĊcie nagáówka wiadomoĞci pozwala odczytaü jej treĞü, a nastĊpnie skomponowaü e-mail z odpowiedzią. W ramach podstawowych czynnoĞci moĪna oczywiĞcie wiadomoĞü skasowaü, przesáaü raport spamowy do Google oraz przesáaü wiadomoĞü do archiwum (usunąü z bieĪącego widoku, bez kasowania; wiadomoĞü bĊdzie ciągle dostĊpna dla wyszukiwarki). Są to klasyczne funkcje, których znaczenia áatwo siĊ domyĞliü, gdyĪ caáy interfejs poczty Gmail jest komunikatywnie przetáumaczony na jĊzyk polski. Po zaznaczeniu pojedynczej lub kilku wiadomoĞci (kliknij kwadracik znajdujący siĊ z lewej strony nagáówka wiadomoĞci, aby pojawiá siĊ symbol ) aktywne stają siĊ niektóre polecenia w rozwijalnych menu ukrytych pod przyciskami zawierającymi symbol trójkącika. Kilka z nich pokazaáem na rysunku 8.3. Rysunek 8.3. Zarządzanie wiadomoĞciami WiadomoĞci moĪna przesunąü do specjalnych folderów: Spam (wiadomoĞci niechcia- ne) i Kosz. Aby uáatwiü sobie wyszukiwanie wiadomoĞci, moĪna je oznaczyü symbo- , polecenie Dodaj gwiazdkĊ) lub oznaczyü jako nieprzeczytane lem Īóátej gwiazdki ( (taka wiadomoĞü jest wyróĪniona pogrubioną czcionką). Bardzo ciekawa moĪliwoĞü kryje siĊ za poleceniami Utwórz nową i Zarządzaj ety- kietami. Oba dotyczą moĪliwoĞci przypisywania do wiadomoĞci specjalnych etykiet tekstowych. Popatrz na rysunek 8.4, który pokazuje definiowanie etykiety Pilne i nastĊpnie ozna- czanie nią wiadomoĞci.  W pierwszym kroku kliknij przycisk Etykiety i wybierz polecenie Utwórz nową.  Wpisz tekst nowej etykiety, potwierdĨ go klikniĊciem przycisku OK.  Od tego momentu w menu Etykiety bĊdziesz mógá poprzez klikniĊcie nazwy tej etykiety oznaczaü nią wskazane wiadomoĞci. 80 Aplikacje Google. Wykorzystaj potencjaä darmowych narzödzi Rysunek 8.4. Oznaczanie wiadomoĞci etykietami Etykiety i gwiazdki naleĪy stosowaü z umiarem, gdyĪ wykorzystywane w nadmiarze bardziej przeszkadzają, niĪ pomagają. Aby wyĞwietliü e-maile oznaczone gwiazdką, wystarczy kliknąü folder o nazwie Oznaczone gwiazdką. Prawda, Īe proste? Odczytywanie i tworzenie wiadomoĈci Aby napisaü nowy list za pomocą poczty Gmail, naleĪy kliknąü odsyáacz Utwórz wia- domoĞü widoczny w lewym panelu. Program otworzy wówczas okienko, w którym naleĪy wpisaü w kolejnych polach (rysunek 8.5):  Do: adres odbiorcy (lub listĊ adresów e-mail, oddzielonych przecinkami)3.  Temat: nagáówek wiadomoĞci.  TreĞü listu. Rysunek 8.5. Komponujemy wiadomoĞü e-mail Początkowo zastanawiaü moĪe brak jawnej ksiąĪki adresowej kontaktów e-mail, do- stĊpnej w klasycznych programach pocztowych pod przyciskiem Do:. Okazuje siĊ, Īe taka ksiąĪka istnieje, ale jest w pewnym sensie ukryta. KaĪdy nadawca listu, który 3 Tryb kopia (CC) lub ukryta kopia (BCC) jest dostĊpny dopiero na Īądanie — naleĪy kliknąü odpowiednie odsyáacze widoczne na rysunku. Rozdziaä 8. i Poczta elektroniczna Gmail 81 otrzymujemy, zostaje do niej automatycznie dodany; to samo dotyczy odbiorców ko- respondencji. Aby siĊ o tym przekonaü, wyĞlij kilka listów e-mail i podczas kompo- nowania nowej wiadomoĞci kliknij odsyáacz ukryty w polu Do: (rysunek 8.6). Rysunek 8.6. KsiąĪka adresowa w Gmailu W trakcie wpisywania fragmentu adresu e-mail, który jest na liĞcie kontaktów, edytor Google automatycznie zaproponuje peány adres z ksiąĪki adresowej, trzeba go wybraü strzaáką (klawisz kierunkowy) i potwierdziü klawiszem Enter. Przykáadowo po naci- ĞniĊciu litery m Gmail wyĞwietli wszystkie adresy rozpoczynające siĊ na tĊ literĊ. Peäna lista kontaktów jest dostöpna takĔe na ekranie gäównym Gmaila, z lewej strony, na dole ekranu (odsyäacz Kontakty, patrz rysunek 8.2). O ksiñĔce adresowej Gmaila napiszö wiöcej w dalszej czöĈci rozdziaäu, w tym miejscu podajö tylko podstawowe informacje. W Gmailu pisanie e-maila w odpowiedzi na otrzymaną wiadomoĞü okazuje siĊ jesz- cze prostsze, gdyĪ taka opcja jest dostĊpna bezpoĞrednio w trybie jej odczytywania. Na dodatek adres e-mail odbiorcy zostaje automatycznie wypeániony, a sama treĞü pierwotnej wiadomoĞci jest zacytowana w treĞci odpowiedzi. Odczytanie wiadomoĞci nastĊpuje w efekcie klikniĊcia jej nagáówka w folderze Odebra- ne, co powoduje automatyczne otwarcie w centralnej ramce treĞci listu (rysunek 8.7). MoĪna áatwo odpowiedzieü na taką wiadomoĞü oraz wykonaü czynnoĞci dodatkowe (np. skasowaü, przesunąü do archiwum, oflagowaü itp.). Jak nietrudno zauwaĪyü, tuĪ obok wiadomoĞci są wyĞwietlane reklamy. Tak jak wspominaáem wczeĞniej, są one dostosowane do treĞci wiadomoĞci, np. przy e-mailu wysáanym przez serwis Gmail na temat moĪliwoĞci odczytywania wiadomoĞci za pomocą telefonu komórkowego po- jawiają siĊ reklamy telefonii komórkowej. Reklamy w Google nie sñ nachalne (brak okienek wyskakujñcych na caäy ekran i agre- sywnych banerów) i nie ingerujñ w treĈè wysyäanych wiadomoĈci, co jest waĔnym wyróĔnikiem tego serwisu. 82 Aplikacje Google. Wykorzystaj potencjaä darmowych narzödzi Rysunek 8.7. Odczytywanie wiadomoĞci w Gmailu Po klikniĊciu w pole edycyjne (oznaczone na rysunku zdaniem „Tu wpisz treĞü od- powiedzi…”) na ekranie otworzy siĊ prosty edytor wizualny, pozwalający na wybór czcionki, szybkie pogrubianie i wcinanie tekstu itp. Na rysunku 8.8 pokazaáem fragment wiadomoĞci juĪ w trakcie edycji w edytorze Gmaila. Rysunek 8.8. Edytor wiadomoĞci w Gmailu Jak áatwo siĊ przekonaü, nawet w przeglądarce internetowej da siĊ zaimplementowaü caákiem niezáy edytor wizualny! PoniewaĪ jest to edytor ery Internetu, nie obyáo siĊ w nim bez bogatego wyboru emotikonów, czyli znaczków graficznych, które zastĊ- pują czasem doĞü bogate w emocje wypowiedzi (mniej lub bardziej grzeczne w sto- sunku do odbiorcy). Edytor wiadomoĞci posiada takĪe prosty korektor ortograficzny, sáowa uznane za báĊdne są zaznaczane specjalnym Īóátym markerem. Rozdziaä 8. i Poczta elektroniczna Gmail 83 JeĪeli odbiorca nie lubi otrzymywaü tekstów sformatowanych (np. preferuje odczy- tywanie e-maili przy uĪyciu telefonu komórkowego), moĪna przeáączyü siĊ na tryb Zwykáy tekst. JeĞli podczas pisania wiadomoĞci wybierze siĊ inną opcjĊ poczty Gmail (np. przej- dziemy do listy kontaktów), to wiadomoĞü zostanie automatycznie zachowana w fol- derze o nazwie Kopie robocze. MoĪna tam do niej wróciü w dowolnym momencie i wysáaü ją lub skasowaü. W trybie odczytywania treĞci e-maila bogate moĪliwoĞci kryją siĊ pod przyciskiem Odpowiedz (rysunek 8.9). Rysunek 8.9. Opcje wiadomoĞci MoĪna tam odnaleĨü nastĊpujące polecenia:  OdpowiedĨ nie tylko do nadawcy, ale i do wszystkich, którzy byli w kopii listu (DW, ang. CC — Copy).  Przekazanie wiadomoĞci do innego odbiorcy (PD, ang. FW — Forward)  Zgáoszenie niewiarygodnego nadawcy, który próbuje np. wyáudziü numer karty kredytowej lub inne dane prywatne (taka forma oszustwa nazywa siĊ phishing, nadawca wiadomoĞci podszywa siĊ najczĊĞciej pod bank i próbuje uzyskaü dane pozwalające okraĞü konto internetowe).  PrzeĞledzenie — za pomocą zaawansowanych opcji — drogi, którą dotará e-mail, lub zmiana sposobu wyĞwietlania znaków na ekranie. Wñtki mailowe UĪytkownikom, którym zdarza siĊ przez dáuĪszy czas prowadziü korespondencjĊ z jedną osobą lub kilkoma osobami, Gmail umoĪliwia gromadzenie pod jednym nagáówkiem wiadomoĞci tworzonych w wątku. Przykáad pokazano na rysunku 8.10. Gmail pokazuje liczbĊ wiadomoĞci zawartych w wątku (w powyĪszym przykáadzie: 4), a po klikniĊciu jego nagáówka prezentuje zawartoĞü takĪe w formie listy nagáów- ków uporządkowanych zgodnie z chronologią prowadzonej korespondencji. CaáoĞü wątku moĪna áatwo — pojedynczym klikniĊciem — rozwijaü i zwijaü. JeĞli interesuje CiĊ treĞü pojedynczej wiadomoĞci, wystarczy, Īe klikniesz jej nagáówek. Program domyĞlnie prezentuje treĞü ostatniej (najĞwieĪszej) wiadomoĞci w wątku. 84 Aplikacje Google. Wykorzystaj potencjaä darmowych narzödzi Rysunek 8.10. Wątki mailowe w Gmailu Jako posiadacz dziesiątek (jeĞli nie setek) wiadomoĞci áatwo siĊ przekonasz, jak sku- tecznie obsáuga wątków mailowych poprawia czytelnoĞü skrzynki pocztowej! KsiñĔka adresowa Google Wspomniaáem juĪ, Īe ksiąĪka adresowa Google jest tworzona niejako automatycznie na podstawie analizy otrzymanych i wysyáanych wiadomoĞci. Wystarczy popracowaü kilka dni z Gmailem, aby przekonaü siĊ, Īe lista kontaktów (czĊĞciowo widoczna bezpoĞrednio na ekranie, patrz wczeĞniejszy rysunek 8.2) bardzo szybko siĊ wydáuĪa — wszystko zaleĪy od intensywnoĞci prowadzonej korespondencji. WejdĨmy teraz do ksiąĪki adresowej, aby siĊ przekonaü, jakie posiada moĪliwoĞci. W tym celu kliknij odsyáacz Kontakty widoczny w lewym panelu okna poczty Gmail (rysunek 8.11). Rysunek 8.11. KsiąĪka adresowa w Gmailu Okienko z kontaktami umoĪliwia wybór pewnych charakterystycznych grup kontak- tów, np. Znajomi, Rodzina itp. WstĊpnie kontakty poczty elektronicznej są dostĊpne pod odsyáaczem Wszystkie kontakty. Po wybraniu myszką interesującej grupy moĪna Rozdziaä 8. i Poczta elektroniczna Gmail 85 wskazaü zawarty w niej kontakt i doáączyü go do wybranej grupy (przycisk Grupy pokazany na rysunku). Bez problemu moĪna takĪe do kontaktu doáączyü zdjĊcie, jeĞli oczywiĞcie siĊ nim dysponuje. Przycisk Edycja pozwala na edycjĊ nazwy i adresu e-mail kontaktu (oraz kilku mniej znaczących atrybutów). KsiąĪka adresowa bardzo uáatwia wysyáanie poczty elektronicznej do wybranych kontaktów, szczególnie gdy wybiera siĊ ich kilka (np. w celu wysáania ĪyczeĔ Ğwią- tecznych).  Kliknij zaznaczony kolorem adres e-mail, aby skomponowaü wiadomoĞü do pojedynczego odbiorcy.  Zaznacz myszką kilka adresów e-mail ( ) i kliknij odsyáacz E-mail (rysunek 8.12). Rysunek 8.12. Wysyáanie e-maili z ksiąĪki adresowej Gmaila W kaĪdym przypadku Gmail otwiera okienko edytora wiadomoĞci, w którym moĪna uzupeániü tytuá i treĞü i wysáaü ją do odbiorców. WiadomoĈè wysyäana do wielu odbiorców czösto bywa traktowana przez systemy pocztowe jako niechciana (spam), zwäaszcza jeĈli zawiera zbyt maäo treĈci i podej- rzany zaäñcznik. Gmail… w innym programie pocztowym? Poczta Gmail jest zoptymalizowana do obsáugi za pomocą przeglądarki, ale oczywi- Ğcie moĪe byü w caáoĞci Ğciągana na komputer uĪytkownika i otwierana przy uĪyciu zwykáych programów pocztowych, np. Poczta Usáugi Windows Live, Outlook Express, Mail, Eudora… 86 Aplikacje Google. Wykorzystaj potencjaä darmowych narzödzi Programy pocztowe, aby Ğciągaü pocztĊ z serwera, muszą posiadaü informacjĊ o na- zwach serwer POP3 (odbieranie) i SMTP (wysyáanie) poczty4. W Gmailu dane te moĪna odczytaü w sekcji Ustawienia, w zakáadce Przekazywanie i POP/IMAP. W tej samej zakáadce naleĪy takĪe zezwoliü na obsáugĊ POP3 — poprzez wáączenie odpo- wiedniego trybu pobierania (rysunek 8.13). Rysunek 8.13. Wysyáanie e-maili z ksiąĪki adresowej Gmaila Konfiguracja popularnych programów pocztowych zostaáa szczegóáowo opisana pod odsyáaczem Jak skonfigurowaü w sekcji Pobieranie przez POP. Programów pocztowych jest bardzo duĪo, ale zasadniczo sposoby ich konfiguracji są doĞü podobne do siebie. W ramach przykáadu na rysunku 8.14 pokazujĊ koĔcowe ekrany konfiguracji dla programu pocztowego systemu Windows 7 (z pakietu Win- dows Live). Rysunek 8.14. Poczta Gmail w programie pocztowym Windows 7 4 Protokóá (jĊzyk komunikacji) POP3 to najpopularniejszy sposób pobierania poczty na komputer. Jest on dedykowany do pracy w trybie offline, w którym wiadomoĞci po pobraniu są w caáoĞci przechowywane na komputerze. Inny protokóá o nazwie IMAP pobiera wyáącznie nagáówki i w celu jego wykorzystania musi istnieü staáe poáączenie z serwerem (nie moĪna odáączaü komputera od Internetu). Opis IMAP pominąáem, w praktyce maáo kto z niego korzysta. Rozdziaä 8. i Poczta elektroniczna Gmail 87 Po klikniĊciu odsyáacza Dodaj konto e-mail komputer poprosi o wypeánienie kilku formularzy, na których trzeba podaü nazwĊ uĪytkownika, adres e-mail, hasáo, nazwĊ serwera POP3 i SMTP. Google wymaga podania dedykowanych (niestandardowych) numerów portów dla poczty wychodzącej i aby je ustawiü, naleĪy nie tylko utworzyü konto, ale i wpisaü pewne dodatkowe opcje, edytując wáaĞciwoĞci konta w zakáadce Zaawansowane. Instrukcje konfiguracji mogą nieco przeraziü mniej zaawansowanych uĪytkowników i… chyba o to chodzi, aby zachĊciü do uĪywania Gmaila przez przeglądarkĊ, a nie program pocztowy. Oto przykáad ze strony Google (dokonaáem pewnych uproszczeĔ, aby skróciü doĞü dáugą instrukcjĊ):  Wáącz protokóá POP na koncie Gmail (rysunek 8.13).  W programie pocztowym dodaj konto — podaj swoje nazwisko w formie, w jakiej ma byü wyĞwietlane w polu Od: wiadomoĞci wychodzących.  Wpisz swój peány adres Gmaila (nazwa_uĪytkownika@gmail.com).  Podaj typ serwera poczty przychodzącej: POP3.  Podaj serwer poczty przychodzącej: pop.gmail.com.  Podaj serwer poczty wychodzącej e-mail (SMTP): smtp.gmail.com.  Wáącz opcjĊ Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia.  Wpisz swój peány adres Gmaila (áącznie z „@gmail.com”) oraz hasáo.  W szczegóáowych wáaĞciwoĞciach konta (karta Zaawansowane) wpisz 465 w polu Poczta wychodząca (SMTP), a nastĊpnie zaznacz pole wyboru Ten serwer wymaga zaszyfrowanego poáączenia (SSL). W obszarze Poczta przychodząca (POP3) zaznacz pole wyboru Ten serwer wymaga szyfrowanego poáączenia (SSL). ZawartoĞü pola Poczta przychodząca (POP3) powinna zostaü automatycznie zaktualizowana do wartoĞci 995. JeĈli powyĔsze instrukcje sñ niejasne, poproĈ o pomoc osobö bardziej obeznanñ z ob- säugñ komputera. Wyszukiwanie wiadomoĈci w poczcie Gmail Firma Google znana jest ze znakomitych narzĊdzi do wyszukiwania informacji i by- najmniej nie zapomniaáa o nich w swojej poczcie Gmail. Rysunek 8.15 pokazuje kilka prostych metod wyszukiwania i filtrowania informacji. Wystarczy wpisaü poszukiwaną frazĊ i nacisnąü Enter, aby zobaczyü na liĞcie te wia- domoĞci, które posiadają ją w adresie nadawcy, tytule lub treĞci. Przydatne są teĪ proste, predefiniowane filtry pozwalające — np. dziĊki jednemu klikniĊciu — przejrzeü e-maile, które nie zostaáy przeczytane lub zostaáy oznaczone gwiazdką. 88 Aplikacje Google. Wykorzystaj potencjaä darmowych narzödzi Rysunek 8.15. Wyszukiwanie wiadomoĞci w Gmailu JeĞli standardowe metody wyszukiwania nie wystarczają, naleĪy zbudowaü wáasny filtr (odsyáacz Utwórz filtr) pozwalający na bardziej precyzyjne zdefiniowanie kryte- riów wyszukiwania wedáug nadawcy, treĞci i nagáówka wiadomoĞci. Preferencje poczty Gmail Poczta Gmail w praktyce zostaáa tak ustawiona, Īe nie jest wymagane jej dodatkowe konfigurowanie. WiĊkszoĞü ustawieĔ domyĞlnych okazuje siĊ zupeánie wystarczająca do pracy z pocztą elektroniczną, ale jeĞli ktoĞ Ğwiadomie przejrzy inne moĪliwe opcje, na pewno znajdzie coĞ, co pozwoli wycisnąü z Gmaila ciekawe i zaskakujące moĪliwoĞci. Aby wejĞü do ustawieĔ Gmaila, wystarczy kliknąü znany Ci juĪ odsyáacz Ustawienia, widoczny w prawym górnym rogu ekranu. MoĪliwoĞci konfiguracyjnych w Gmailu jest tak duĪo, Īe ich opisem moĪna by zapeániü bez problemu caáy rozdziaá i… byáoby to zupeánie bez sensu, gdyĪ wiĊkszoĞü ustawieĔ jest na tyle czytelnie opisana, Īe ich powielanie na áamach ksiąĪki mijaáoby siĊ z celem. W związku z tym podam tylko in- formacje o kilku ustawieniach, które umykają czĊsto uwadze uĪytkowników Gmaila, a które są bardzo ciekawe (i czasami wrĊcz unikalne w porównaniu z innymi konku- rencyjnymi usáugami). Ustawienia Gmaila zostaáy pogrupowane w zakáadki tematyczne. W zakáadce Ogólne znajdziesz m.in. opcje dotyczące wyglądu stron Gmaila. Fragment tej zakáadki jest widoczny na rysunku 8.16. JeĞli interesuje CiĊ zmiana wyglądu poczty Gmail, zerknij do zakáadki Motywy, zawierającej ciekawe táa graficzne, które moĪna wáączyü w miejsce doĞü surowego stylu standardowego. Niektóre táa graficzne są dynamiczne i ich wy- gląd zaleĪy od lokalizacji uĪytkownika! Warto zwróciü uwagĊ na moĪliwoĞü ustawienia podpisu, który bĊdzie dodawany do wiadomoĞci e-mail, oraz autorespondera, czyli wiadomoĞci wysyáanej przez serwer w przypadku nieobecnoĞci uĪytkownika (przykáady podano na rysunku 8.16). Zakáadka Konta zawiera funkcje pozwalające na dodanie do konta Gmail innych kont poczty e-mail (rysunek 8.17). W prosty sposób, po podaniu danych konfiguracyjnych poczty na innych serwerach, moĪna w ramach Gmaila Ğciągaü pocztĊ z innych kont (maksymalnie 5). Rozdziaä 8. i Poczta elektroniczna Gmail 89 Rysunek 8.16. Ustawienia ogólne Gmaila Rysunek 8.17. Obsáuga innych kont pocztowych przez Gmail Zakáadka Etykiety pozwala zarządzaü listą etykiet, którymi moĪna oznaczaü wiadomoĞci. W zakáadce Filtry moĪna zdefiniowaü zaawansowane kryteria wyszukiwania wiado- moĞci, np. na podstawie sáów kluczowych lub autora. Funkcje opisane w Przekazywanie i POP/IMAP opisaáem w podpunkcie „Gmail… w innym programie pocztowym?” na stronie 85. Zakáadka Laboratorium (rysunek 8.18) zawiera dodatki do poczty Gmail, które znaj- dują siĊ jeszcze w fazie testów. Bywają one bardzo ciekawe, ale naleĪy ich uĪywaü ostroĪnie, gdyĪ mogą zniknąü lub wrĊcz popsuü dostĊp do konta! 90 Aplikacje Google. Wykorzystaj potencjaä darmowych narzödzi Rysunek 8.18. Eksperymentalne dodatki do poczty Gmail Co po Gmailu? Firma Google wbrew pozorom wcale nie zamierza poprzestaü na Gmailu jako formie komunikacji w Internecie. Lars Rasmussen, szef projektu Google Wave, postanowiá odĞwieĪyü technologiĊ e-mail, uznawszy ją (zresztą sáusznie) za nieco przestarzaáą, gdyĪ od 40 lat od powstania zasadniczo nie ulegáa zbyt wielkiej rewolucji. Wedáug niego Google Wave ma byü zapowiedzią przyszáoĞci internetowej komunika- cji — zmieni zasadniczo jej model z przesyáania porcji danych pomiĊdzy komputerami (na tym przecieĪ polega e-mail — wysyáamy pliki z zaáącznikami, odpowiadamy na listy, rozpowszechniamy otrzymane wiadomoĞci…) na wspóádzielenie informacji. KaĪdy rozpoczynany wątek (ang. wave literalnie oznacza „falĊ”) moĪe byü wspóádzielony na wspólnej przestrzeni serwera niejako na zasadzie grup dyskusyjnych. Wave ma zostaü opublikowany jako protokóá (swego rodzaju jĊzyk, którym mogą siĊ porozumiewaü komputery) i docelowo moĪe pojawiü siĊ np. wersja Microsoft lub nawet… Gadu- -Gadu. Wszystko bĊdzie zaleĪaáo od producentów i ich inwencji. Dodatkowo Wave ma byü otwartym standardem i áatwo bĊdzie go rozszerzaü o nowe funkcje poprzez instalowanie wtyczek (technologia doskonale znana z przeglądarek internetowych). Czy Wave odniesie sukces? Na razie na pewno warto zapamiĊtaü tĊ nazwĊ — firma Google znana jest z rewolucyjnych pomysáów, a kilka z nich juĪ zatrzĊsáo rynkami w przeszáoĞci. Google Wave jest na razie w fazie eksperymentalnej i aby uczestniczyè w tym pro- jekcie (uzyskaè dostöp do programu), naleĔaäo uzyskaè zaproszenie od firmy Google lub innego uĔytkownika. Nowy program nie zostaä jeszcze opisany w polskojözycz- nej literaturze przedmiotu, nie byä bowiem dostöpny w polskiej wersji jözykowej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacje Google. Wykorzystaj potencjał darmowych narzędzi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: