Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00224 002927 21512675 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV-VI. Część II - książka
Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV-VI. Część II - książka
Autor: , Liczba stron: 136
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2594-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> szkoła podstawowa
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Uwaga: Książka dedykowana dla pracowni MacOS

'Informatyka Europejczyka' to doskonały i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych - wydawnictwo Helion. Podręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej serii zostały opracowane w taki sposób, aby ich użytkownicy mogli nie tylko poszerzać swoją wiedzę, ale też szybko i skutecznie utrwalać nowe wiadomości. Proponowane przez nas rozwiązania szczególnie ważne są właśnie dziś, gdy znajomość informatyki stała się kluczowa - bez niej nie sposób nadążyć za tempem rozwoju dowolnej dziedziny wiedzy i zrozumieć fundamentalnych zmian zachodzących na całym świecie.

Dwuczęściowy zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie materiału zawartego w książce 'Informatyka Europejczyka. iPodręcznik dla szkoły podstawowej, kl. IV-VI' (opracowanej dla szkół, w których korzysta się z komputerów typu Mac). Zeszyt składa się z zadań o różnym stopniu trudności, dostosowanych do możliwości uczniów zarówno przeciętnych, jak i bardzo zdolnych. Poprzez realizację ciekawych projektów, rozwiązywanie łamigłówek i zabawę bezstresowo wprowadza dzieci w świat informatyki, a ponadto pozwala im rozwinąć własne talenty i zainteresowania. Mierząc się z kolejnymi zadaniami, uczniowie szybko poznają środowisko pracy, opanują podstawowe pojęcia oraz obsługę popularnych programów, nauczą się odpowiedzialnie korzystać z internetu, a także na bieżąco ugruntowują zdobytą wiedzę.

'Informatyka Europejczyka' to:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Informatyka Europejczyka. iÆwiczenia dla szko³y podstawowej, kl. IV–VI. Czêœæ II Autorzy: Danuta Kia³ka, Katarzyna Kia³ka ISBN: 978-83-246-2593-2 Format: 195×260, stron: 136 „Informatyka Europejczyka” to doskona³y i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponuj¹cego ogromnym doœwiadczeniem lidera na rynku ksi¹¿ek informatycznych – wydawnictwo Helion. Podrêczniki oraz inne pomoce naukowe nale¿¹ce do tej serii zosta³y opracowane w taki sposób, aby ich u¿ytkownicy mogli nie tylko poszerzaæ swoj¹ wiedzê, ale te¿ szybko i skutecznie utrwalaæ nowe wiadomoœci. Proponowane przez nas rozwi¹zania szczególnie wa¿ne s¹ w³aœnie dziœ, gdy znajomoœæ informatyki sta³a siê kluczowa – bez niej nie sposób nad¹¿yæ za tempem rozwoju dowolnej dziedziny wiedzy i zrozumieæ fundamentalnych zmian zachodz¹cych na ca³ym œwiecie. Dwuczêœciowy zeszyt æwiczeñ stanowi uzupe³nienie materia³u zawartego w ksi¹¿ce „Informatyka Europejczyka. iPodrêcznik dla szko³y podstawowej, kl. IV–VI” (opracowanej dla szkó³, w których korzysta siê z komputerów typu Mac). Zeszyt sk³ada siê z zadañ o ró¿nym stopniu trudnoœci, dostosowanych do mo¿liwoœci uczniów zarówno przeciêtnych, jak i bardzo zdolnych. Poprzez realizacjê ciekawych projektów, rozwi¹zywanie ³amig³ówek i zabawê bezstresowo wprowadza dzieci w œwiat informatyki, a ponadto pozwala im rozwin¹æ w³asne talenty i zainteresowania. Mierz¹c siê z kolejnymi zadaniami, uczniowie szybko poznaj¹ œrodowisko pracy, opanuj¹ podstawowe pojêcia oraz obs³ugê popularnych programów, naucz¹ siê odpowiedzialnie korzystaæ z internetu, a tak¿e na bie¿¹co ugruntowuj¹ zdobyt¹ wiedzê. (cid:129) Pierwsze terminy i pojêcia zwi¹zane z komputerem i prac¹ w sieci (cid:129) Podstawowe informacje o popularnych systemach operacyjnych (cid:129) Pliki i katalogi – najwa¿niejsze czynnoœci (cid:129) Edycja tekstu i grafiki (cid:129) Komputer jako pomoc w edukacji i rozrywce (cid:129) Dzia³ania na arkuszu kalkulacyjnym (cid:129) Prezentacje multimedialne (cid:129) Internet jako Ÿród³o informacji (cid:129) Tworzenie prostych animacji „Informatyka Europejczyka” to: (cid:129) gruntowne poznanie podstaw obs³ugi komputera i najczêœciej u¿ywanych programów; (cid:129) atrakcyjnie przekazywana wiedza, niezbêdna do zrozumienia wspó³czesnego œwiata; (cid:129) kreatywne wykorzystanie dostêpnych mo¿liwoœci i proponowanie w³asnych rozwi¹zañ. Spis treści Drogi Uczniu! / 5 Drogi Nauczycielu! / 7 Rozdział 1. Arkusz kalkulacyjny / 9 1.1. Pierwsze kroki w arkuszu / 9 1.2. Proste zastosowania / 16 1.3. Tworzenie prostego wykresu / 24 1.4. Ustawienie wydruku, wydruk gotowych prac / 27 1.5. Podsumowanie / 32 Rozdział 2. Prezentacja multimedialna / 34 2.1. Prezentacja multimedialna — wprowadzenie / 34 2.2. Tworzenie prostej prezentacji / 38 2.3. Samodzielnie tworzymy prezentację na zadany temat — cz. I / 47 2.4. Samodzielnie tworzymy prezentację na zadany temat — cz. II / 49 2.5. Samodzielnie tworzymy prezentację na zadany temat — cz. III / 51 2.6. Realizacja projektu / 54 2.7. Podsumowanie / 57 Rozdział 3. Internet jako źródło informacji / 59 3.1. Internet — wprowadzenie / 59 3.2. Poznajemy zasoby internetu / 64 3.3. Poznajemy zasoby internetu — ćwiczenia / 67 3.4. Komunikowanie się za pomocą komputera / 71 3.5. Komunikowanie się za pomocą komputera — ćwiczenia / 73 3.6. Opracowanie materiałów do prezentacji w dokumencie tekstowym i prezentacji multimedialnej / 76 3.7. Opracowanie materiałów do prezentacji w dokumencie tekstowym — ćwiczenia / 77 3.8. Opracowanie i wydruk przygotowanych dokumentów / 78 3.9. Prezentacja i omówienie przygotowanych prac / 79 3.10. Realizacja projektu / 81 3.11. Podsumowanie / 83 i c ś e r t s i p S 3 Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI. Część II Rozdział 4. Komputer w naszym otoczeniu / 86 4.1. Poznajemy zastosowania komputerów / 86 4.2. Poznajemy urządzenia elektroniczne / 88 4.3. Komputery wokół nas — omówienie / 91 4.4. Komputery wokół nas — opracowanie dokumentu tekstowego / 92 4.5. Prezentacja i omówienie przygotowanych zadań / 93 4.6. Podsumowanie / 94 Rozdział 5. Tworzymy prostą animację / 96 5.1. Uruchomienie i opis programu — wprowadzenie / 96 5.2. Opracowanie prostego projektu / 100 5.3. Samodzielnie tworzymy projekt — cz. I / 103 5.4. Samodzielnie tworzymy projekt — cz. II / 108 5.5. Podsumowanie / 113 Dodatek A Powtórzenie i utrwalenie wiadomości / 115 A.1. Pytania utrwalające / 115 A.2. Ćwiczenia utrwalające / 118 A.3. Przygotowanie wspólnego projektu / 122 A.4. Opracowanie i wydruk materiałów do prezentacji projektu / 126 A.5. Prezentacja i omówienie prac / 126 A.6. Podsumowanie / 127 Bibliografia / 129 4 Rozdział 1. Arkusz kalkulacyjny Liczba godzin 6 1.1. Pierwsze kroki w arkuszu 1.2. Proste zastosowania 1.3. Tworzenie prostego wykresu 1.4. Ustawienia wydruku, wydruk gotowych prac 1.5. Podsumowanie 1.1. Pierwsze kroki w arkuszu Ćwiczenie 1. Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Liczba punktów ........................................................................................... ........................................................................................... Ćwiczenie 2. Podaj nazwę arkusza kalkulacyjnego dostępnego na Twoim szkolnym komputerze. ........................................................................................... Ćwiczenie 3. W jaki sposób należy uruchomić program Numbers z pakietu iWork (lub NeoOffice Calc)? Wymień kolejne czynności. ........................................................................................... ........................................................................................... ............................................................. ............................................................. ............................................................. . 1 ł a i z d z o R 9 Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI. Część II Ćwiczenie 4. W jaki sposób prawidłowo zamykamy poznane arkusze kalkulacyjne? ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Ćwiczenie 5. Czy na podstawie ikony potrafi sz rozpoznać plik zawie- rający arkusz kalkulacyjny? Jeśli tak, to narysuj ją. Jeśli nie, poproś nauczyciela o pomoc. Ćwiczenie 6. Opisz elementy okien arkuszy kalkulacyjnych Numbers z pakietu iWork i NeoOffi ce Calc. Wyjaśnij przeznaczenie poszczególnych składników (podręcznik, str. 218, rysunek 7.4 oraz str. 219, rysunek 7.5). Rysunek 1.1. 10 1. .................................................................................. .................................................................................. 2. .................................................................................. .................................................................................. 3. Obszar .......................................................................... .................................................................................. . 1 ł a i z d z o R Rysunek 1.2. 1. .................................................................................. .................................................................................. 2. .................................................................................. .................................................................................. 3. Obszar .......................................................................... .................................................................................. Porównaj oba programy. Co zauważyłeś? ........................................................................................... ........................................................................................... 11 Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI. Część II Ćwiczenie 7. Narysuj najczęściej używane przyciski arkusza kalkulacyjnego i opisz ich przeznaczenie. Porównaj oba programy. Przycisk Numbers z pakietu iWork NeoOffice Calc Przeznaczenie Ćwiczenie 8. Na rysunku 1.3 zaznacz podane elementy. Podaj przykłady. 1. Kolumna: .......................................................................... 2. Wiersz: ............................................................................ 3. Pole nazwy pliku: .................................................................. 4. Obszar roboczy: ................................................................... 5. Adres komórki: .................................................................... 6. Zakres komórek: ................................................................... 7. Komórka aktywna: ................................................................. 12 . 1 ł a i z d z o R Rysunek 1.3. Ćwiczenie 9. Podaj przykład dowolnej poprawnej formuły. ........................................... Ćwiczenie 10. Zaproponuj kilka przykładów działań arytmetycznych. Uzupełnij tabelkę, następnie wy- konaj działania w arkuszu kalkulacyjnym dostępnym na Twoim szkolnym komputerze. Adres komórki Działanie arytmetyczne Zapis formuły Wynik obliczeń Adres komórki z wynikiem B2 2 × 5 + 6 / 2 Ćwiczenie 11. Aby usunąć informacje z komórki, należy: • .................................................................................... • .................................................................................... 13 Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI. Część II Ćwiczenie 12. Aby poprawić informację w komórce, należy: • .................................................................................... • .................................................................................... • .................................................................................... Ćwiczenie 13. Dokończ zdania. Aby tekst wprowadzony do komórki A1 był zawsze widoczny, należy zwiększyć ......... .......................... kolumny. Aby zmienić szerokość kolumny za pomocą myszy, należy wskaźnik myszy ustawić ................................. , następnie ............ ............................................. Podobnie postępujemy w przypadku zmiany wysokości wiersza, z tą różnicą, że wskaźnik myszy ustawiamy między dwoma wierszami. Ćwiczenie 14. Aby zmienić szerokość kolumny, korzystając z menu, należy: • .................................................................................... • .................................................................................... Ćwiczenie 15. Aby zmienić wysokość wiersza, korzystając z menu, należy: • .................................................................................... • .................................................................................... Ćwiczenie 16. Zwiększ szerokość kolumny A do takich rozmiarów, aby w komórce A1 zmieścił się cały tekst Wyrównywanie tekstu do dolnej krawędzi komórki. Opisz w punktach, jak należy to zrobić. • .................................................................................... • .................................................................................... • .................................................................................... 14 . 1 ł a i z d z o R Ćwiczenie 17. Uruchom arkusz kalkulacyjny i nie używając klawiszy strzałek, ustaw wskaźnik komórki w: • komórce K49; • komórce znajdującej się na przecięciu ostatniego wiersza i ostatniej kolumny arkusza (podaj jej adres: ................................................................ ); • komórce znajdującej się na przecięciu ostatniego wiersza i pierwszej kolumny arkusza (podaj jej adres: ........................................................ ); • komórce znajdującej się na przecięciu pierwszego wiersza i ostatniej kolumny arkusza (podaj jej adres: ........................................................ ). Następnie ustaw wskaźnik komórki w komórce A1 i za pomocą: • klawisza Page Down przejdź do ostatniego wiersza arkusza (podaj jego adres: .................................................................................. ); • klawisza strzałka w prawo przejdź do ostatniej kolumny arkusza (podaj jej adres: .................................................................................. ). Ćwiczenie 18. W nowym arkuszu wykonaj następujące czynności: • do komórki A1 wprowadź tekst ARTYKUŁY; • do komórki B1 wprowadź tekst CENY; • do komórek A2...A5 wprowadź teksty: zeszyt, długopis, podręczniki, tenisówki; • zapisz arkusz w swoim katalogu w pliku o nazwie cw1, zakładając jednocześnie katalog OBLICZENIA. Zamknij plik, zapisując go pod nazwą zakupy w katalogu OBLICZENIA, ale nie zamykaj jednocześnie arkusza kalkulacyjnego. Ćwiczenie 19. W nowym arkuszu wykonaj następujące czynności: • do komórek A1 ... A100 wprowadź kolejne liczby od 1 do 100; • do komórek C1 ... C25 wprowadź kolumnę samych jedynek; • do komórek E1 ... E12 wprowadź kolejne dni tygodnia, rozpoczynając od poniedziałku; • do komórek G1 ... G12 wprowadź kolejne miesiące roku, rozpoczynając od stycznia. Zamknij arkusz, zapisując go pod nazwą wyliczanki w katalogu OBLICZENIA. 15 Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI. Część II 1.2. Proste zastosowania Liczba punktów Ćwiczenie 1. W nowym arkuszu zastosuj cieniowanie komórek z rysunku 1.4. Rysunek 1.4. Zamknij arkusz, zapisując go w pliku o nazwie cieniowanie w katalogu OBLICZENIA. Ćwiczenie 2. W nowym arkuszu zastosuj formatowanie tekstu, jak na rysunku 1.5. Rysunek 1.5. Zamknij arkusz, zapisując go w pliku o nazwie tekst w katalogu OBLICZENIA. Ćwiczenie 3. Poniższe polecenia wykonaj w nowym arkuszu. • Do komórki D3 wpisz imię Zuzia. • Do komórki D4 wpisz imię Martynka. • Do komórki D5 wpisz liczbę 8. • Do komórki D6 wpisz liczbę 16. Powiedz, jak arkusz kalkulacyjny wyrównuje tekst, a jak liczby wpisane w komórkach. • Do komórki F3 wpisz liczbę 5,25. 16 • Do komórki F4 wpisz liczbę 31,6. • Do komórki F5 wpisz 31.6. • Do komórki F6 wpisz 66.22. Powiedz, które z wpisanych wartości program potraktował jako tekst, a które jako liczby. Zamknij arkusz, nie zapisując go na dysku. . 1 ł a i z d z o R Ćwiczenie 4. Wykonaj polecenia w nowym arkuszu. • Do komórki B5 wpisz formułę =2+3. • Naciśnij klawisz Enter. • Ustaw kursor ponownie w komórce B5. Powiedz, co widzisz w komórce, a co na pasku formuły. • Do komórki B6 wpisz formułę =C3. • Naciśnij klawisz Enter. Powiedz, jaka wartość pojawiła się w komórce B6. Zamknij arkusz, nie zapisując go na dysku. Ćwiczenie 5. Wykonaj w nowym arkuszu dowolne działania arytmetyczne na konkretnych liczbach, na przykład: = (14 + 16) / 5; = (125 − 25) / (6,4 + 3,6); ................................................ WSKAZÓWKA W formułach używaj tylko nawiasów zwykłych (okrągłych). Ćwiczenie 6. Uruchom program Numbers i wykonaj działania. Wyniki wpisz do odpowiednio przygoto- wanej tabeli w arkuszu. • Od sumy liczb 122,205 i 0,488 odejmij 10,24. Formuła ........................................................... Wynik ................. • Od różnicy liczb 5348,03 i 160,04 odejmij 5,556. Formuła ........................................................... Wynik ................. • Jaką liczbę należy dodać do 115,57, aby otrzymać 300? Formuła ........................................................... Wynik ................. • Jaką liczbę należy odjąć od 69,8, aby otrzymać 38,45? Formuła ........................................................... Wynik ................. 17 Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI. Część II • Oblicz: 430000,3 − (2990,094 + 54,6 + 6511,67). Formuła ........................................................... Wynik ................. • Rozwiąż równanie 1304,78 − x = 63,09. Formuła ........................................................... Wynik ................. • Dodaj wszystkie liczby będące wynikami powyższych działań. Formuła ........................................................... Wynik ................. Zapisz arkusz w pliku o nazwie działania w katalogu OBLICZENIA. Ćwiczenie 7. Narysuj prostokąt o obwodzie 12 cm, w którym długości boków są liczbami całkowitymi. Oznacz jego wierzchołki wielkimi literami. Wypisz pary boków tego prostokąta, które są do siebie: • równoległe ........................................................................ • prostopadłe ....................................................................... Ile możesz narysować różnych prostokątów spełniających podane w ćwiczeniu warunki? ........................................................................................... Korzystając z arkusza kalkulacyjnego, oblicz pola narysowanych prostokątów. Formuła do obliczania pola prostokąta: ................................................. Zapisz arkusz w pliku o nazwie pole w katalogu OBLICZENIA. 18 . 1 ł a i z d z o R Ćwiczenie 8. Przyjmując, że wymiana pokoleń następuje co 30 lat, oblicz, ile pokoleń minęło od Mieszka I. Obliczenia: ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Wynik: ......................... Podaj formułę: .......................................................................... Zapisz arkusz w pliku o nazwie pokolenie w katalogu OBLICZENIA. Ćwiczenie 9. W nowym arkuszu wprowadź do komórek A1:A5 dowolne liczby, następnie ustaw wskaźnik myszy w komórce A6 i wykonaj działanie: = SUMA (A1:A4) / A5 Wpisane liczby to: ....................................................................... Otrzymany wynik: ....................................................................... Ćwiczenie 10. Otwórz plik cw1 z katalogu OBLICZENIA. Wykorzystując przycisk Autosumowanie korzystając z funkcji SUMA, wykonaj obliczenia jak na rysunku 1.6. lub Rysunek 1.6 Zapisz plik ze zmianami pod tą samą nazwą. 19 Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI. Część II Ćwiczenie 11. W nowym arkuszu podaj liczbę π w zaokrągleniu do dwóch, czterech i sześciu miejsc po przecinku. • ...................... • ...................... • ...................... Zapisz arkusz w pliku o nazwie pi w katalogu OBLICZENIA. Ćwiczenie 12. W nowym arkuszu wykonaj obliczenia podane w kolumnie Wyrażenie. Do tabeli na rysunku 1.7 wpisz formułę (kolumna Formuła) i podaj wartość wyrażenia (kolumna Wartość). Rysunek 1.7. Zapisz arkusz w pliku o nazwie formuły z liczb w katalogu OBLICZENIA. Ćwiczenie 13. W nowym arkuszu wprowadź do komórki A1 nazwę miejscowości, w której mieszkasz, a następnie skopiuj ją (dowolną metodą) do komórek B1:D1. Ćwiczenie 14. Na czym polega szybkie kopiowanie zawartości komórek? ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Ćwiczenie 15. W nowym arkuszu oblicz średnią z kwadratów pierwszych dziesięciu liczb pierwszych. Obliczenia: ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Wynik: ......................... 20 Podaj formułę: .......................................................................... Zapisz arkusz w pliku o nazwie średnia w katalogu OBLICZENIA. Ćwiczenie 16. Ćwiczenie wykonaj w nowym arkuszu. Oblicz wartości wyrażeń z kolumny D, wpisując odpowiednie formuły w kolumnie E. W formułach tych zamiast liczb użyj adresów komórek. Po wykonaniu obliczeń zmień wartości w obszarze B2:C3. Sprawdź rezultat. . 1 ł a i z d z o R Rysunek 1.8. Zapisz arkusz w pliku o nazwie formuły z adresów w katalogu OBLICZENIA. Ćwiczenie 17. Uzupełnij tabelę. W nowym arkuszu wprowadź dane dotyczące powierzchni kontynentów. Posortuj kontynenty według powierzchni od największej do najmniejszej według kolumny Powierzchnia w mln km kwadratowych. Kontynent Powierzchnia w mln km kwadratowych Europa Azja ................................................... ................................................... .................................................... ................................................... Afryka Zapisz uzupełnioną tabelę w pliku o nazwie kontynenty w swoim katalogu OBLICZENIA. 21 Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI. Część II Ćwiczenie 18. Wyjaśnij, co należy zrobić, aby wydrukować tabelę z pliku cw1. Jak ustawić obszar wydruku? ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Ćwiczenie 19. W tabelce znajdują się wyniki pomiaru temperatury powietrza w pierwszej deka- dzie czerwca (dekada to 10 dni). Wprowadź dane do nowego arkusza i oblicz średnią temperaturę. Dzień Temperatura [ºC] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 12 15 17 19 20 22 24 26 Arkusz zapisz w pliku o nazwie temperatura w katalogu OBLICZENIA. Ćwiczenie 20. Uporządkuj rosnąco dane w tabeli z pliku temperatura. Wyjaśnij, jak to zrobiłeś. ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Zapisz plik ponownie, nie zmieniając jego nazwy. 22 Ćwiczenie 21. W nowym arkuszu opracuj tabelę wyników biegu na 60 m uczniów klas szóstych. Imię ucznia Kasia Zosia Marysia Paweł Antoś Irek Wojtek Krzyś Tomek Andrzej Czas [s] 11,45 11,47 10,11 10,22 13,33 16,2 11,78 12,45 11,11 15,45 W jakiej kolejności uczniowie dobiegli do mety? Uporządkuj dane. Tabelę sformatuj przy użyciu polecenia Formatuj jako tabelę. Zapisz ją w pliku o nazwie biegi w katalogu OBLICZENIA. Ćwiczenie 22. Ćwiczenie wykonaj w nowym arkuszu. Przygotuj tabelę przedstawiającą długości granic Polski z poszczególnymi państwami podane w kilometrach. Informacje znajdziesz w inter- necie lub encyklopedii. Uporządkuj dane malejąco. Tabelę sformatuj przy użyciu polecenia Formatuj jako tabelę. Zapisz ją w pliku o nazwie granica w katalogu OBLICZENIA. Ćwiczenie 23. Tabela zawiera zużycie wody w ciągu miesiąca w poszczególnych rodzinach. Nazwisko rodziny Kowalscy Nowakowie Borowikowie Kozaccy Zużycie wody w [l] 162378 237771 159082 178964 Przepisz ją w nowym arkuszu. Napisz, która rodzina zużyła najmniej, a która najwięcej wody. Oblicz średnie zużycie wody dla tych rodzin, wykorzystując odpowiednią funkcję. Tabelę sformatuj przy użyciu polecenia Formatuj jako tabelę. Zapisz ją w pliku o nazwie woda w katalogu OBLICZENIA. Jak oceniasz wielkość zużycia wody w wymienionych go- spodarstwach? Sprawdź, ile wody zużywa się w Twoim domu w ciągu miesiąca. Porównaj i omów wyniki z kolegami i koleżankami w klasie. . 1 ł a i z d z o R 23
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV-VI. Część II
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: